Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord"

Transkript

1 1 Sameiet Idun Nord Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet Idun Nord det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Idun Nord Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Nord avholdes tirsdag kl. 19:00 i Sagene-Torshov Seniorsenter, Treschowsgate 2A Oslo. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om nytt låssystem i Sameiet Idun Nord B) Forslag om vedtektsendring Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 varamedlem for 2 år C) Valg av valgkomité Oslo Styret i Sameiet Idun Nord Roy Annar Søbakken/s/ Ida-Renee Forsberg/s/ Bjarne Lier/s/ Frederik Nielsen/s/

3 3 Sameiet Idun Nord ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Roy Annar Søbakken Lillogata 16 Styremedlem Ida-Renee Forsberg Lillogata 14 Styremedlem Bjarne Lier Lillogata 16 Styremedlem Frederik Nielsen Nadderudveien 127 C Varamedlem Ragnvald Jakobsen Lillogata 14 Varamedlem Maj Britt Wenner Lillogata 18 Valgkomiteen Marte Haabeth Grindaker Lillogata 14 Vibeke Høegh-Omdal Lillogata 18 Styret består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Sameiet Idun Nord Sameiet består av 102 seksjoner. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet Idun Nord er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Lillogata 14 Hus C Lillogata 16 Hus B Lillogata 18 Hus A Gårds- og bruksnummer: Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet Idun Nord har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Sameiet Idun Nord Styrets arbeid Virksomheten 2014/2015 Oppsummering På samme måte som i forrige periode har styret mottatt en rekke forskjellige saker til behandling. Vi takker seksjonseiere og leieboere for konstruktive innspill og kommentarer. I perioden 2014/2015 har det vært avholdt 10 styremøter og pr 19. mars har det vært behandlet 44 saker. Den første delen av perioden har vært preget av oppfølging av reklamasjoner og uavklarte forhold ovenfor utbygger og byggherre. I begynnelsen av perioden fulgte vi opp AF Gruppens underleverandører direkte, men erfaringen har vist oss at det er mest hensiktsmessig å gjøre dette via AF Gruppen og AF Ettermarked i Oslo. Den siste delen har vært preget av ordinære driftsoppgaver. Ros og Ris fra styret Mange av beboerne er opptatt av at vi skal ha et godt og trygt bomiljø og at fellesområdene fremstår som ryddige og trivelige. Disse fortjener en stor takk fra Sameiet og de øvrige beboerne. Dette er personer som på eget initiativ fjerne andres søppel og rot og rydder snø når ryddemannskapene fra OBOS Eiendomsdrift er sene eller at de uteblir. De vasker og børster strøsand/grus både ute og i fellesområdene som ikke ivaretas av den ukentlige rengjøringen. De påtaler uønsket adferd ovenfor den det gjelder og tar det opp med styret for litt mer formell oppfølging. Dette er personer som bryr seg om andre og vi setter stor pris på at de tar i et tak. Styret vil med dette også komme med en oppfordring til alle seksjonseiere og leieboere om å ta ansvar, ta i et tak og ikke forvente at alle andre stiller opp for å gjøre det hyggelig for seg selv og andre. Som i forrige periode ser vi at det også i det siste året har vært enkeltpersoner som ikke klarer å innordne seg etter sameiets vedtekter eller ordensregler. Dette gjelder i særdeleshet det som har med avfallshåndtering å gjøre. Det virker som mange kanskje har flyttet litt tidlig hjemmefra og mangler grunnleggende kunnskap om hvordan man oppfører seg i et bofellesskap med andre. Ved inn og utflytting ser vi at bygget ofte påføres skader uten at det meldes fra om dette. Det hensettes møbler og annet inventar i fellesarealene. I søppelrommene hensettes også større ting som ikke renovasjonsetaten fjerner. Det er kun husholdningsavfall som skal plasseres i søppelcontainerne (husk kildesortering). All annen søppel skal bringes til en av kommunens gjenvinningsstasjoner. Den nærmeste er i Bentsebrugata. De som måtte være i tvil om hva som kan kastes i søppelcontainerne, bes studere oppslaget i søppelboden sin eller se det samme på sameiets hjemmeside. Sameiets styre henstiller til alle som leier ut sin leilighet om å ha en personlig overlevering av utleieobjektet med en gjennomgang av hvor stoppekranen er, hvordan man bytter batterier i termostater, hvordan man forholder seg til vedlikehold, hvor man leser av strømmen og ikke minst at man har en signert overlevering av nøkler. Å kikke litt

5 5 Sameiet Idun Nord på f.eks. utleiemeglerens kontrakter og overleveringsprotokoller kan være en smart ting å gjøre før man inngår en utleieavtale. Sameiets styre vurderer å installere kameraer i søppelbodene og gå til anskaffelse av elektroniske låsesystemer for dører til sameiets fellesområder for å redusere omfanget av uønsket atferd og bedre sikkerheten. Dugnader 2014/2015 Det har blitt avholdt to dugnader i sameiet. En på våren 7. mai og en 22. oktober. På begge dugnadene var det bra fremmøte, selv om det er plass til mange flere. Det var god stemning og en solid innsats fra de fremmøtte. Styret vil rette en stor takk til Anne-Marie Beck, Dorte Carstensen og Eli Astrid Søgård dugnadskomiteen vår. Vi krysser fingrene for at de fortsatt tar denne oppgaven også i tiden fremover. Utomhusarealene. Etter at vi kom til en enighet med Constructive (Utbygger) og AF Gruppen (Entreprenør) om et forlik vedr. utbedring av kvalitetsbristene i det leverte produktet fra AF Gruppens underleverandør: Beplantningen ble ferdigstilt Manglende planter plantet Døde og/eller syke planter erstattet Dette arbeidet ble utført av Hageform AS. Etter det har vi etablert en avtale med Hageform AS om gressklipping og vedlikehold av grøntområdene. Det er også etablert en avtale om vanning og vi har fått montert et automatisk vanningsanlegg som vanner plantene i "kassene" ut mot Lillogata og kassene foran H0101 i LG14 og H0103 i LG16. Trærne og plantene på nedsiden av muren mellom LG14/16 og LG16/18 må fortsatt vannes manuelt. Dette gjøres av Hageform AS etter behov. På den måten har vi også sikret at etterplantingen de har gjort blir får riktig skjøtsel. Dermed har også Hagefom ansvaret dersom planter skulle dø på grunn av manglende vann eller sykdom. Etter at Oslo Kommune ved Bymiljøetaten overtok området fra Sameiets grense (grensen går på innsiden av gressarmeringen ikl. benkene langs gangveien) og ned til Akerselva har vi blitt enige med dem om at sameiet klipper og vedlikeholder gresset ned mot Akerselva, men vi har ikke klart å komme til en enighet med Oslo kommune om kostnadsfordeling. For å hindre kjøring på gangveiene ned mot Akerselva er det i samarbeid med Sameiet Idun Syd blitt satt opp en bom øverst i gangveiene ned mot elva og broen. Dette har hatt ønsket effekt. Ventilasjon, varme og varmtvann Det har vært veldig mange henvendelser om og mye arbeid knyttet til i første rekke varmtvann. Vi tror dette nå i det store og hele er utbedret. Den største endringen kom med to tiltak.

6 6 Sameiet Idun Nord De ble montert en ekstra pumpe i LG18 som skal sikre bedre sirkulasjon av varmtvannet slik at det blir varmt fortere og varmetapet mindre. Det ble oppdaget at enkelte leiligheter hadde svært dårlig trykk på vannet i dusjen. Dette ser ut til å skyldes at enkelte filter i blandebatteriene nærmest er helt tette. Dette gjelder i særdeleshet varmtvannet i dusjen. Når man setter en ønsket temperatur på vannet medfører dette at trykket synker (det stenges for kaldt vann) og fordi filteret er tett oppnår man heller ikke ønsket temperatur. Oppstår dette må det reklameres til AF Gruppen og rørlegger komme og demontere blandebatteriet og renser/skifter det tette filteret. Tre ganger det siste året har varmtvannet forsvunnet helt. To ganger skyldtes det lekkasjer i Hafslunds nett. Den tredje skyldtes strømbrudd som følge av en installasjonsfeil som gjorde at Hafslunds installasjon og Sameiets installasjoner gikk på samme kurs. Utrykning og utbedring av feilen førte til en faktura på et betydelig beløp fra Hafslund. Selv om ansvaret for feilen etter styrets vurdering åpenbart ligger hos AF Gruppen og deres underentreprenør, har vi valgt å inngå forlik om deling av regningen med halvparten på hver av partene. Vi har ikke opplevd noen spesielle problemer med ventilasjonsanlegget etter at det ble riktig justert og innsugnings- og utblåsingskanalene ble endret. Det har vært noen stopp, men disse har vanligvis blitt rettet raskt og har som regel skyltes spenningsfall derav følgende utkobling av anlegget. Oppfølging av utestående mangler etter ettårsbefaringen. Etter forrige styreperiode var det enkelte mangler som gjensto å få utbedret. Av disse kan det bl.a. nevnes: Utskifting/utbedring av forurensede balkonglass i mane av leilighetene Overflatebehandling av svalgangene i LG14 Sprukket glass ut mot svalgangen i 6 etasje i LG14 Lufteventiler i trappehuset fra garasje U2 og ut Høy temperatur i teknisk rom (Canal Digital TV og Bredbånd) Dessverre er det to saker som AF gruppen ikke har vært villige til å gjøre noe med; de forurensede balkongglassene og overflatebehandlingen av svalgangene i LG14. I disse sakene søkte vi også juridisk bistand fra Advokatfirmaet CLP. Deres vurdering var at styret ikke har anledning til å følge opp manglene vedr. balkongglassene på vegne av sameiets beboere (se brev fra Sameiets styreleder 6. november 2014 til samtlige seksjonseiere i Sameiet). De øvrige utestående punkter er utbedret. Ut over dette har Sameiets styre håndtert diverse vannlekkasjer o.l. Sikkerhet og Brannvern Vi har hatt to tilfeller av innbrudd i postkassene i perioden. Vi har hatt to tilfeller av innbrudd i postkassene i perioden. Styret har vurdert flere tiltak for å redusere risikoen for nye innbrudd, inklusive å skifte ut alle postkassene med en mer solid løsning. Dette ble vi imidlertid frarådet å gjøre fra leverandøren. Nye innbruddsforsøk ville da medføre store skader på postkassene og med påfølgende reparasjoner/kostnader som følge av dette.

7 7 Sameiet Idun Nord Vi ble heller anbefalt å montere beslag på postkassene. Dette er ikke spesielt pent, men kan se ut til å ha hatt ønsket effekt. Samtidig ble det montert beslag på dørene slik at de skulle bli vanskeligere å bryte opp. Det er vanskelig å ha en mening om hvordan tyvene kommer seg inn i sameiet. Det kan være at de følger etter noen inn, at de har nøkkel, ringer på til noen åpner eller klarer å bryte opp dørene. Styret henstiller til samtlige beboere om ikke å slippe noen inn i sameiet som man ikke kjenner eller som kan dokumentere at de bor her. Styret vil også sterkt henstille til alle seksjonseierne om å sørge for at styret til enhver tid har oppdatert informasjon om hvem som bor i deres seksjon. Det er en sikkerhetsrisiko ved brann e.l. at vi ikke er kjent med hvem og hvor mange som kan befinne seg i den enkelte seksjon. Vi har en egen avtale med Norsk Brannvern om ettersyn og kontroll av installasjon i Sameiet. I vinter hadde vi også en episoden hvor brannalarmen ble utløst. Den hendelsen avdekket en del svakheter og mangler i Sameiets branninstrukser. Ingen av manglene er av en slik karakter at de er direkte farlige, men vi ser at det er en rekke uklarheter ift hva man skal gjøre når en brannalarmen har gått og panelet i garasjen. Dette er under oppdatering og nye kart som viser installasjoner o.l. er bestilt av leverandøren. Det er også reist noen spørsmål om sprinkleranlegget og muligheten for å stenge dette av hvis det utløses ved et uhell. Sprinkleranlegget skal hindre eller begrense/forsinke branntilløp. Av hensyn til sikkerheten for alle beboerne er det bare brannvesenet, vaktmester, ansvarlig rørleggerbedrift eller sameiet styre (når dette har fått opplæring) som skal ha anledning til å stenge dette. INGEN ANDRE! Garasjene og søppelboder Det har ikke vært registrert feil på garasjeportene det siste året. Det synes som om alle sameierne har en oppfatning av hvordan garasjen skal brukes og at det holdes ryddig. Det har blitt etablert egne strømkurser for montering av ladestasjoner for EL-biler. Beboere med slike kan for egen regning montere slike på sin parkeringsplass. Styret har inngått avtale med Ing F. Wickstrøm om hvilke ladestasjoner som skal benyttes. Ensartede ladestasjoner er nødvendig for bl.a. å sikre tilgang for måleravlesing og et felles visuelt uttrykk i garasjen. Ladestasjonene leses av to ganger i året og eier faktureres etterskuddsvis for medgått forbruk. I år har det også vært en del vann i garasjen etter snøfall. Problemet har riktignok ikke vært like stort i år som i fjor. Vi tror også at endringen ved at ventilasjonsanlegget går med 100 % styrke i garasjen har bidratt positivt. Vi anbefaler allikevel samtlige sameiere om å børste snø av bilen før de kjøres inn i garasjen. Beboere uten garasjeplass har ikke anledning til å kjøre bilen inn i garasjen for å smelte av snø og is av seksjonseiere uten garasjeplass er!

8 8 Sameiet Idun Nord Beboere uten garasjeplass kan benytte garasjen for av og pålessing, men bilen skal fjernes så fort det er mulig og det skal være synlig aktivitet rundt bilen. Det er ikke anledning å bruke umerkede områder i garasjen som gjesteparkering. Sameiet eier to garasjeplasser som er beregnet for EL-biler, men siden ingen ønsker å leie disse, vurderer vi å finne en ordning som gjør at de inntil videre kan benyttes til gjesteparkering. Fjærene i porten har en begrenset levetid og går på nå på overtid. Når disse ryker vil ikke garasjen kunne åpnes automatisk, men manuelt. Sameiet har gått til anskaffelse av reservefjærer slik at disse kan byttes på kort tid. Men vi ser fortsatt at enkelte benytte garasjeporten som inngangsdør til sameiet. Dette er uønsket og kommenteres i de tilfeller hvor det oppdages. Vi oppfordrer videre alle sameiere om å følge opp dette. For øvrig er det ikke tillatt med fotballsparking/dribling i garasjen og overtredelse av dette vil medføre skriftlig klage til seksjonseier. Det står for mye av høy verdi i garasjen at vi kan tillate lek med ball i dette området. I perioden er det også montert ordentlige nedløpsrør fra søppelbodene og en bevegelsessensor i bodene slik at lyset automatisk slås på og av. For enkelte betyr dette at man føler seg tryggere! Planlagte aktiviteter for neste periode Det er en pågående aktivitet for å skifte ut alle postkasseskilt slik at de blir like i hele sameiet. Her har dette stoppet litt opp i styret, men kom i gang igjen rundt årsskiftet. Samtidig virker det som den valgte leverandøren har litt leveringsproblemer. Ift opprinnelig plan er vi sterkt forsinket. En av målsettingene er at vi også kan benytte dette for å følge opp hvem som flytter ut og inn av sameiet. Vi henstiller for øvrig alle som ikke har bestilt postkasse skilt om å gjøre dette. Se også punktet om sikkerhet. Vi har bestilt nye Bruksenhetsnummermerker (tidligere GAB nummer) for hele sameiet. Disse ble utdelt ved overtakelse av leilighetene for montering utvendig på inngangsdøren. Mange mangler helt og mange av de som er montert er ikke satt opp i henhold til anbefalt montering. Vi kommer for øvrig gradvis til å gå bort fra AF Gruppens prosjektnummer på leilighetene og kun benytte seksjons- og bruksenhetsnummer som identifikasjon. Andre aktiviteter for neste periode er å få etablert en vedlikeholdsplan og sikre avsetninger i budsjettene for dette.

9 9 Sameiet Idun Nord KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Andre inntekter stammer i hovedsak fra forlik med Idun Industri Eiendom DA vedrørende mangler ved uteområder. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. - Avvik på posten konsulent- og forvaltningstjenester skyldes i hovedsak juridisk bistand vedrørende tvist med AF gruppen, reklamasjon utomhusarealer, utleie av garasjeplasser samt mulig mangel knyttet til badegulv. - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette skyldes at service fra GK Rør ikke ble tatt med i budsjettet samt at diverse arbeid på utvendig anlegg oversteg budsjett. Videre oversteg kostnadene vedrørende drift og vedlikehold av fyranlegget og brannsikringen budsjettet. - Avvik på posten andre driftskostnader skyldes at vakthold ikke ble tatt med i budsjettet. Dette er tatt inn i budsjettet for Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2014.

10 10 Sameiet Idun Nord Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med ca kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Sameiet Idun Nord. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 10% økning av kategori 101(felleskostnader) fra Samtidig reguleres kategori 130(TV) med kr 45,33 fra slik at innkreving fra beboerne stemmer overens med faktureringen fra Canal Digital til sameiet. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Sameiet Idun Nord Roy Annar Søbakken/s/ Ida-Renee Forsberg/s/ Bjarne Lier/s/ Frederik Nielsen/s/

11

12

13 13 Sameiet Idun Nord RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Parkeringsplasser Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

14 14 Sameiet Idun Nord BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo Styret i Sameiet Idun Nord Roy Annar Søbakken/s/ Ida-Renee Forsberg/s/ Bjarne Lier/s/ Frederik Nielsen/s/

15 Sameiet Idun Nord NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader TV Bredbånd SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie(garasjeplasser som står tomme ) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Forlik med utbygger SUM ANDRE INNTEKTER

16 16 Sameiet Idun Nord NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket styremiddag for kr 2 500, jf. note 13. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg (*) Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD * Drift/vedlikehold utvendig anlegg: Tre tilhørende fakturaer fra Hageform AS ligger under konto andre fremmede tjenester samt konto snørydding/skjøtsel. Summen på disse fakturaene er kr ,-. Dette har ingen konsekvenser for regnskapet annet enn at fakturaene er plassert på andre kontoer.

17 17 Sameiet Idun Nord NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter SUM GARASJER Leiefritak som er gjelder garasjeplassene er ført under note 2. NOTE: 11 PARKERINGSPLASSER UTGIFTER PARKERINGSPLASSER Elbil lader SUM PARKERINGSPLASSER NOTE: 12 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 13 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -800 Komprimatorbil Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold (*) Renhold ved firmaer Snørydding/skjøtsel Andre fremmede tjenester (**) Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte (styremiddag) Andre kontorkostnader -140 Telefon, annet Porto Bankgebyr Velferdskostnader (bevertning årsmøte) -606 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

18 18 Sameiet Idun Nord * Til vakthold betaler sameiet Short Security: Real time overvåkning for 9 kameraer à kr 1.000/mnd x 12 mnd + mva = pr år. Pluss kr mva/år for drift og vedlikehold. Dette forskudd faktureres for et år av gangen. I 2014-regnskapet er det derimot belastet to fakturaer. Dette skyldes at faktura for perioden nov 2013-nov 2014 ble fakturert i i tillegg ble det mottatt faktura for perioden nov 2014-nov ** Andre fremmede tjenester: Innkjøpskostnader for kamera om installasjon er todelt. En del knyttet til de fire kameraene fra Protectas som er leaset gjennom DNB = kr (for 2015) og resten er knyttet til de fem kameraene sameiet har i Short som er leaset gjennom Siemens = kr (for 2015). NOTE: 14 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 876 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 258 Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Sykkelbod Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

19 19 Sameiet Idun Nord Forslag til årsmøtet A) Forslag til elektronisk låssystem: Dører og garasjeporter til Idun Nord Sameie er utstyrt med mekanisk låssystem levert av Kaba Møller Undall AS. Over tid erfarer vi dessverre at mange mister nøklene til inngangsdørene. Dette medfører en del administrativt arbeid. Dessuten er dette en sikkerhetsrisiko ved at nøkler kommer på avveie og uvedkommende kan få adgang til bygningene. (Innbruddene i postkassene kan tyde på at nøkler for inngangsdørene er tilgjengelig for kriminelle.) Videre er en utskifting av mekaniske dørlåser dyrere enn å bytte til elektronisk låssystem. Styret har derfor gjort en foreløpig evaluering av et elektronisk låssystem, basert på RFID brikker som nøkkel. Vi har mottatt et tilbud fra Kaba Møller Undall på et systemet Kaba Elovo. Fordelen med et slikt system er at nøkkel på avveie raskt kan slettes for adgang av ansvarshavende i Styret og en ny brikke med ny adgangskode kan programmeres til sameier/leietaker. Det følger programvare, bordleser, programmeringskort og håndprogrammerer samt uprogrammerte brikker med låssystemet. Videre er det mulig for den enkelte sameier å bytte til elektronisk lås, som åpnes med samme brikke, men med en annen kode for privatlås. Fordelen med RFID framfor kodelås er at eieren ikke behøver å huske en kode som kan bli lest av uvedkommende. Sameieren fører brikken mot brikkeleseren, og døren åpner for de som har adgang. Vi har satt opp 6 alternativer der omfang og pris skiller tilbudene. Kun skallsikring er det viktigste. Men for å slippe eksisterende mekaniske nøkkel må alle låsene skiftes. Alle prisene er eks. mva. Nødvendig sterkstrøms montasje kommer utenom. Leverandøren tar forbehold om nødvendig prisjustering. I tillegg kommer også en PC med Windows 8.1. Alternativ 1) Bare Skallsikring Programvare, bordleser, programmeringskort, håndprogrammerer (uprogrammerte brikker/nøkkel kommer utenom) Montasje Hovedinngang Lillogata (LG) 14 Bi Inngang LG 14 Hovedinngang LG 16 Innvendig sykkelbod LG 16 Hovedinngang LG 18 Innvendig Sykkelbod LG 18 Garasjeport U1 og U2 Sum: 33690,- Kr Sum med HW/SW og montasje: ,-

20 20 Sameiet Idun Nord Alternativ 2) Boder Utvendig Sykkelbod LG14-16 Boder LG 14 Boder LG 16 Utvendig Sykkelbod LG 18 Boder LG 18 Sum: 27384,- Sum Alternativ 1 og 2: Kr ,40 Alternativ 3) Tavlerom Målerstativ for LG14, LG16 og LG18 Sum eks mva: Kr 27384,- Sum Alternativ 1,2 og 3: Kr ,- Alternativ 4) Søppelbod LG14 og 16 + Søppelbod LG 18 Sum: Kr 7824,- Sum Alternativ 1-4: Kr ,40 Alternativ 5) Låsing av dørene fra garasjeanlegget til trappeløpene. I alt 7 dører: Sum: Kr 95424,72 Sum Alternativ 1-5: Kr ,12 Alternativ 6) Skifte lås til dørene mot sykkelbodene fra entreen i LG 16 og LG Bod for barnevogn LG 16 og LG 18. Sum: Kr 50602,12 Sum Alternativ 1-6: ,12 Forslag til finansiering: Dersom Sameiet går inn for et av alternativene over, vil investeringen gjøre et betydelig innhogg i egenkapitalen. Styret foreslår derfor at belastningen tas utenom budsjettet og fordelt mellom de 101 sameierne som en ekstraordinær innbetaling. Dersom alternativ 4 velges vil dette da utgjøre en økning i fellesutgiftene på kr 110,- pr seksjon hver måned i ett år!

21 21 Sameiet Idun Nord B) Forslag om vedtektsendring: Punkt Kostnader som ikke dekkes gjennom fellesutgiftene Kostnader påløpt fra OBRE (Oslo Brann og Redningsetat) ved falske alarmer dekkes av den enkelte seksjonseier. Forslag til vedtak: sameiermøte vedtar vedtektsendringen og punkt legges til i sameiets vedtekter.

22 22 Sameiet Idun Nord VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Maj Britt Wenner Lillogata 18 Anders Løkke Lillogata 14 Styremedlemmer som ikke er på valg: Roy Annar Søbakken Lillogata 16 Ida-Renee Forsberg Lillogata 14 B. Som varamedlem for 2 år foreslås: 1. Marita Gustavsen Lillogata 14 C. Som valgkomité for 1 år foreslås: [Navn] [Navn] [Adresse] [Adresse] I valgkomiteen for Sameiet Idun Nord Marte Haabeth Grindaker Vibeke Høegh-Omdal

23 23 Sameiet Idun Nord Orientering om sameiets drift Vaktmester Sameiet Idun Nord har avtale om vaktmestertjeneste med OBOS Eiendomsdrift. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Hjemmeside Sameiet har opprettet egen hjemmeside for informasjonsmål: Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord 1 Sameiet Idun Nord Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei

Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge 1 Sameiet Nygaard Brygge Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge Velkommen til ordinært sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte torsdag 14. april 2016 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Velkommen til sameiermøte, torsdag 20. april 2017 kl. 18.00 på PS hotell Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2015 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014.

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2015 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Velkommen til generalforsamling onsdag 5. april 2017 kl. 18:30 i Eventyrlia Barnehage. Innkallingen inneholder huseierforeningens årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie 1 Solsiden 3 & 5 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Etter avsluttet sameiermøte vil styret holde beboermøte

Etter avsluttet sameiermøte vil styret holde beboermøte 1 Lund Boligsameie Til seksjonseierne i Lund Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Åstadtunet Boligsameie avholdes torsdag 26. mars 2015 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396 Billingstad Til

Detaljer

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Calmeyer

Til seksjonseierne i Sameiet Calmeyer Til seksjonseierne i Sameiet Calmeyer Velkommen til sameiermøte, mandag 03. april 2017 kl. 17:00 i Hammersborggata 9. (inngang ved siden av Intersport) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og

Detaljer