Veileder for oppfølging ved. Kortvoksthet. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for oppfølging ved. Kortvoksthet. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser"

Transkript

1 Veileder for oppfølging ved Kortvoksthet TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

2 Forord TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til syv sjeldne og medfødte diagnosegrupper. Les mer om TRS kompetansesenter under Om TRS bak i heftet og på internett: Kortvoksthet er en tilstand som kan være forårsaket av flere enn hundre ulike og relativt sjeldne diagnoser. Antallet gir et bilde av mangfoldet og utfordringene som ligger innen feltet kortvoksthet. TRS har ikke tilstrekkelig kunnskap om alle diagnosene, og kan ikke gi spesifikk beskrivelse og råd om oppfølging i forhold til hver og en av dem. Alle diagnosene skal heller ikke ha et tilbud ved TRS. Kortvokste med skjelettdysplasi og personer med kortvoksthet der det ikke er funnet årsak, kan benytte seg av TRS sine tjenester. En del andre diagnoser som også kan medføre kortvoksthet, har tilbud ved sykehusavdelinger og andre sentra. Veilederen må betraktes som en start for nykommere i forhold til videre tiltak. Den er ment som en støtte både for dem som har diagnosen, deres pårørende og alle deler av tjenesteapparatet som er i kontakt med personer som er kortvokste i ulike aldere og situasjoner. Den skal gi generell informasjon som er felles for mange diagnoser, men også gi et bilde av de store forskjellene mellom ulike diagnoser som gir kortvoksthet. Innen hver av de enkelte diagnosene er det store individuelle forskjeller, slik at råd og tiltak alltid må tilpasses individuelt. Dette kan skje i et samarbeid mellom bruker, pårørende, lokalt tjenesteapparat og spesialister, der TRS ved behov kan bidra med veiledning. Det brukes en del faguttrykk og fremmedord i veilederen. Disse forklares fortløpende i teksten. I tillegg til veilederen finnes det utdypende artikler om ulike sider ved livet for den som er kortvokst, samt generelt om det å ha en sjelden funksjonshemning. Veilederen og artiklene om kortvoksthet fås ved henvendelse til TRS, eller kan hentes fra internett: TRS vil benytte anledningen til å takke alle som har kommet med innspill og bidrag til veilederen.

3 Innhold Beskrivelse av kortvoksthet 5 Hva er kortvoksthet? 5 Forekomst 5 Årsaker 5 Hva er vekst? 5 Hvordan skjer vekst? 5 Ulike årsaker til kortvoksthet 6 Hvorfor er det viktig å stille en diagnose? 7 Utredning 7 Skjelettdysplasiene 7 Historisk perspektiv 7 Navngiving og klassifisering 7 Forekomst 8 Arvelighet 8 Kliniske aspekter 8 Fysisk undersøkelse 9 Viktige områder innen sykehistorie og undersøkelse 9 Bildediagnostikk 10 Genetisk utredning 10 Oppfølging og behandling 10 Beskrivelse av enkelte diagnoser 11 Skjelettdysplasier der hovedforandringen sitter i metafysen 11 Achondroplasigruppen 11 Skjelettdysplasier der hovedforandringen sitter i ryggraden 12 Diastrofisk dysplasi gruppen 12 Tannhelseforhold ved kortvoksthet 14 Behandlingsbehov 14 Trygdedekning 14 Munnhygiene 14 Psykologiske forhold 15 Foreldrereaksjoner 15 Familieliv 15 Oppvekst 16 Voksenliv 17 Fysioterapi, trening og fysisk aktivitet 20 Generelt om fysioterapi 20 Fysioterapi og barn 20 Fysioterapi og voksne 20 Økonomisk støtte til dekning av fysikalsk behandling 21 Fysioterapi for barn med achondroplasi 21 Motorisk utvikling 21 Muskulatur og kroppsholdning 21 Redusert bevegelighet og overbevegelighet 22 Feilstillinger i bena 22 Fysisk aktivitet og trening 22 Nytten av fysisk aktivitet og trening 22 Valg av aktiviteter og behov for tilpasning 23 Muligheter for hjelp til opptrening 25 Dagliglivet - utfordringer og muligheter 26 Funksjon og praktiske problemer 26 Kroppshøyde og -proporsjoner 26 Leddproblemer 27 Konsekvenser for dagliglivet 27 Tilrettelegging 28 Valg og prioriteringer 29 Hjemmet 29 Arbeidsplass ved bord 0 Små barn og sittestilling 1 Forflytning og forflytningshjelpemidler 31 Klær og sko 1 Å fungere som kortvokst i samfunnet 32 Transport og bil 2 Kortvoksthet og aldring

4 4 Hjelpeapparatet og rettigheter 34 Koordinering, planer og utredninger 34 Koordinator og ansvarsgruppe 4 Utredninger 4 Planer 4 Økonomi 5 Behandlingsutgifter 5 Stønader til livsopphold 5 Stønad til ekstrautgifter som følge av funksjonsnedsettelse 6 Andre økonomiske støtteordninger 36 Stønad til praktisk bistand 7 Barnehage, grunnskole og videregående skole 38 Generelt 8 Åpenhet, informasjon og dialog 8 Overgangene 8 Pedagogisk psykologisk tjeneste 9 Behov for assistent 9 Barnehage 9 Tilrettelegging 9 Grunnskole og videregående skole 40 Pedagogisk tilrettelegging 40 Fysisk tilrettelegging og hjelpemidler 42 Rådgivning om utdanning og yrkesvalg 43 Spesielt for videregående skole 43 Oppfølgingstjenesten 44 Opptak til høyere utdanning 44 Høyere utdanning og arbeidsliv 45 Tilrettelegging av studie- og arbeidsplass 45 Attføring 45 Attføringsplan 46 Ytelser til attføring 46 Lånekassen 46 Arbeidsrådgivningskontor (ARK) 47 Andre arbeidsmarkedstiltak 47 Nedtrapping i forhold til yrkesliv 47 Fravær fra jobb 47 Sykepenger fritak fra arbeidsgiverperioden 47 Omsorgspenger 47 Opplæringspenger 47 Pleiepenger 47 Om TRS 48 Kunnskap 48 Medvirkning og samarbeid 48 Tilbud 48 Direkte kontakt 48 Diagnosegrupper ved TRS 49 Arthrogryposis multiplex congenita AMC 49 Dysmeli 49 Kortvoksthet 49 Ehlers-Danlos syndrom EDS 49 Marfans syndrom 49 Osteogenesis imperfecta OI 49 Ryggmargsbrokk MMC 49 Litteratur 50 Nyttige adresser og nettsteder 51 Utgiver: TRS kompetansesenter Design og produkjon: Eggen grafisk Illustrasjoner: Annette Holth Skogan Fotomateriale gjengitt med tillatelse av rettighetshavere og de som er avbildet Trykk: Elverum Trykk 1. utgave, 1. opplag Opplag: 2000 stk Oktober 2006 ISBN

5 5 Beskrivelse av kortvoksthet Hva er kortvoksthet? Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. Dette kan være en normalvariant for eksempel en følge av at man kommer fra en familie der medlemmene er korte. Kortvoksthet kan også være forårsaket av en medisinsk tilstand. Det kan være vanskelig å sette en grense for hvor lav en person skal være for å beskrives som kortvokst. Ulike definisjoner er benyttet. Den vanligste definisjonen er at en person er kortvokst når vedkommende tilhører de 2,5 % korteste personene i en befolkning. Det vil si at høyden er 2 standardavvik (avvik fra middelverdi) lavere enn gjennomsnittshøyde for personer med samme alder og kjønn. Hos barn er det viktig å følge vekst over tid. Det foreligger veksthemning når tilvekst over tid er nedsatt, og lengden avtar i forhold til egen kanal på percentilkurven (kurve som viser normalvariasjonen innen vekst). Barnet er kortvokst når høyden ligger under 2,5 percentilen. Skjema med vekstkurve for gutter og jenter finnes på alle helsetasjoner. Kortvoksthet defineres også som et centimetermål med beregnet slutthøyde for hvert kjønn. Dette er en definisjon som avhenger av etnisk bakgrunn. I Norge er grensene satt til mindre enn 150 cm for kvinner og mindre enn 161 cm for menn. Fra et medisinsk ståsted er det naturlig å ta utgangspunkt i en kortvoksthet som fører til ulike medisinske problemer og/eller funksjonsnedsettelse. Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom grad av kortvoksthet og medisinske problemer, eller grad av kortvoksthet og funksjonsnedsettelse. Forekomst Ut fra definisjonen forekommer kortvoksthet hos 2,5 % av befolkningen. Forekomsten til de gruppene som har et tilbud på TRS beskrives senere. Årsaker Årsakene til kortvoksthet kan være mange og sammensatte. I denne sammenheng er det nyttig å se på grunnleggende mekanismer for vekst. Hva er vekst? Grunnlaget for hvor høye vi kommer til å bli ligger i arveanleggene (genene) våre. Riktig næring er en viktig forutsetning for vekst. I tillegg styres veksten av kroppens stoffskifte (metabolisme), som er de kjemiske prosessene som får stoffer til å bygges opp og brytes ned, og hormoner. Hormonene er stoffer som produseres i ulike kjertler, skilles ut i blodet og virker på mange av kroppens celler og organer. Psykiske forhold påvirker også veksten. Normal vekst er med andre ord et samspill mellom arveanlegg (gener), næring, stoffskifte (metabolisme), hormoner og psyke. Hvis en av disse faktorene påvirkes, kan dette føre til endret vekst. Hvordan skjer vekst? Tar vi utgangspunkt i en lang rørknokkel, som for eksempel lårbenet (femur) eller overarmsbenet (humerus), deles knokkelen inn i tre deler. Knokkelenden som kalles epifysen, skaftet som kalles diafysen og området mellom skaftet og enden som kalles metafysen. Mellom metafysen og epifysen ligger de såkalte vekstskivene (epifyseskivene). Disse vekstskivene har ingen egen blodforsyning og får all sin næring fra metafysen som er det mest karrike (blodfylte) området i knokkelen. Det er også i dette området

6 6 at dannelse og nedbryting av ben (benomsetningsprosessen) er størst. Epifyseksivene er skjelettets vekstorganer og er utslagsgivende for hele kroppens lengdevekst. En utviklingsfeil i disse skivene vil kunne føre til kortvoksthet. Det er imidlertid et tett samspill mellom knokkelens ulike deler, og skader på knokkelens andre deler vil også kunne påvirke knokkelens form og vekst i ulik grad. Se figur 1. Figur 1 Ulike årsaker til kortvoksthet Genetikk - Korte foreldre, feil i arveanleggene (genene), for eksempel mutasjoner (oppstått, varig endring i arvestoffet) i definerte gener og/eller kromosomfeil. (Kromosom = trådformede dannelser i cellekjernen, bestående blant annet av DNA-kjeder hvor genene ligger.) Systemsykdommer, inkludert stoffskifte (metabolske) sykdommer - Kroniske tarmsykdommer (Mb Crohn,Cøliaki), kronisk nyresykdom, hjertesykdom, astma, allergiske (autoimmune) sykdommer Hormonsykdommer - Hormonmangel: Lavt stoffskifte (Hypothyreose), veksthormonmangel, mangel på kjønnshormoner - Hormonoverskudd: Cushings sykdom, langvarig behandling med kortikosteroider Ernæringsbetinget kortvoksthet - Underernæring (på verdensbasis er dette vanligste årsak til veksthemning), spiseforstyrrelse (anoreksi) Psykiske forhold - Omsorgssvikt hos spedbarn, anoreksi, psykiatriske sykdommer Andre tilstander - Skjelettdysplasier (dysplasi = mangelfull utvikling/dannelse), sjeldne syndromer TRS gir tilbud til den siste gruppen; personer som er kortvokste som en følge av en sykdom i skjelettet (skjelettdysplasi), men tilbyr også tjenester til personer med kortvoksthet der det ikke er funnet årsak. Personer der kortvokstheten er en følge av annen kjent sykdom, har et tilbud ved sykehusavdelinger og andre sentra. Knokkel (lårben) i vekst hos barn i ca. 10 års alderen

7 7 Hvorfor er det viktig å stille en diagnose? Diagnosen danner grunnlaget for råd, veiledning og oppfølging. Ved å følge en befolkningsgruppe (populasjon) med samme diagnose over tid, har vi mulighet til å lære oss noe om diagnosens naturlige og kliniske forløp. Diagnosen hjelper oss til å vite hvilke organer og funksjoner som skal undersøkes og følges opp. Vi kan se på arvegang og gjentagelsesrisiko som igjen er et utgangspunkt for genetisk veiledning. Arbeidet med å forebygge komplikasjoner bedres ved at man har en systematisk kartlegging og beskrivelse av de ulike komplikasjonene. Oppfølging av populasjonen over tid vil gi et bilde av tilstandens forløp/utvikling (prognose). Utredning Med grunnlag i en medisinsk utredning må det vurderes om forløp, symptomer og funn passer med beskrevne diagnoser. Utredningen bør inneholde: a. Sykehistorie b. Familiehistorie c. Klinisk undersøkelse d. Supplerende undersøkelser - Skjelettrøntgen - Laboratorieundersøkelser, bl.a. blodprøve til undersøkelse av arvestoffet (DNA-under søkelse) e. Genetisk utredning Skjelettdysplasiene Skjelettdysplasiene er sjeldne, arvelige sykdommer som først og fremst rammer skjelettets utvikling og lengdevekst. Alvorlighetsgraden varierer fra å være uforenelig med liv, til en form som er så mild, at den kan være vanskelig å oppdage. Diagnostikk av skjelettdysplasier er en sammensatt og meget vanskelig oppgave. Dette er oftest en oppgave for internasjonale eksperter. Per i dag skjer dette gjennom de internasjonale nettverkene; European Skeletal Dysplasia Network og International Society of Skeletal Dysplasia. Ved noen typer skjelettdysplasi vil diagnosen kunne stilles sikkert i nyfødtperioden. For andre typer kan ikke diagnosen stilles før barnet er blitt eldre. Noen personer som er kortvokste får ikke diagnosen før de er voksne. Enkelte får aldri noen diagnose, fordi symptombildet er komplisert og ikke passer inn med kjente diagnoser. Historisk perspektiv Korte personer med avvikende fasonger og kroppsproporsjoner kan gjenkjennes i europeisk og amerikansk kunst fra mange hundre år tilbake. Det var imidlertid først i 1878 at dr. Parrot (fransk lege) laget uttrykket achondroplasi (manglende bruskdannelse) for å kunne skille disse personene fra kortvokste personer med normale kroppsproporsjoner. Femti år senere delte legene Morquio i Uruguay og Brailsford i England denne gruppen i to; de som først og fremst hadde korte armer og ben (achondroplasi), og de som først og fremst hadde kort bole/overkropp (Morquio-Brailsford syndrom). I løpet av 1950-årene ble det bevist at det forelå en betydelig variasjon (heterogenitet) innen begge gruppene, og fram mot 1980-tallet ble en rekke nye skjelettdysplasier identifisert. En mer nøyaktig beskrivelse av det kliniske bildet, røntgenfunn og annen bildediagnostikk, arvelighetsmønster, undersøkelse av knoklenes vekstsoner etc., dannet grunnlaget for diagnosebeskrivelsene. Gradvis ble det fokusert mer på å beskrive sykdommenes naturlige forløp og variasjon, før man på 1990-tallet begynte å kartlegge ansvarlige forandringer i arvematerialet (mutasjoner) og sykdomsskapende (patogene) mekanismer. Navngiving og klassifisering Skjelettdysplasiene har fått navn og blitt klassifisert i grupper på en rekke ulike måter. I 1994 fant man genet for achondroplasi (FGFR3 = fibroblast growth factor receptor 3). Etter at dette ble funnet, er en rekke mutasjoner og molekylære endringer beskrevet og nye sykdommer skildret. I dag er det en internasjonalt sammensatt gruppe av spesialister som har laget den klassifikasjonen som brukes, International Nosology and Classification of Constitutional

8 8 Disorders of Bone. Gruppen er ansvarlig for at klassifiseringen revideres med jevne mellomrom. Her er skjelettdysplasiene delt inn i hovedgrupper ( familier ) og klassifisert etter type arv, OMIM-nummer, kromosomfeilens plass (locus) på kromosomparet og hvilket gen som er rammet. OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man, er en databasert katalog over alle gener og genetiske sykdommer hos mennesker. Hver tilstand har et eget nummer, og katalogen inneholder mye nyttig informasjon. Navngivningen på de enkelte diagnosene har en rekke ulike utgangspunkt: Beskrivelse av skjelettet, for eksempel: diastrofisk (tvunnet), metatrofisk (endrende) og thanatoforisk (dødbringende) Etter personer som har beskrevet en tilstand (eponymer), for eksempel: Kniest og Ellis-van Creveld dysplasier Betegnelser laget etter: - Hvilken del av rørknokkelen som er mest forandret, for eksempel metafyse, epifyse og diafyse (se figur 1, side 6) som gir navnene metafyseal, epifyseal eller diafyseal dysplasi - Hvilken spesiell knokkel som er endret, for eksempel spondylo- (ryggvirvlene), humero- (overarm) eller femuro- (lårben) som gir navnet spondylohumerofemoral dysplasi - Kombinasjoner av de to punktene over, for eksempel spondylo-epifyseal dysplasi Arvelighet De fleste former for skjelettdysplasier er arvelige. Årsaken til tilstanden ligger i forandringer i arvestoffet i cellene og kan føres videre til neste generasjon. I de fleste tilfellene vil tilstanden arves autosomalt dominat. Det vil si at når en av foreldrene har tilstanden, er det 50 % sjanse for at hvert av barna får den. Hvis ingen av foreldrene har tilstanden, har barnet fått skjelettdysplasi ved en nyoppstått forandring i arveanlegget (en ny-mutasjon). Noen former for skjelettdysplasi arves autosomalt recessivt. Det vil si at man må arve egenskapen både fra mor og far for å få tilstanden. Hver for seg må mor og far være bærere av tilstanden. Kliniske aspekter Skjelettdysplasiene kjennetegnes ved at det er et misforhold mellom lengden på armer og ben og bolen/overkroppen (dysproporsjonalitet). Denne type misforhold er oftest forbundet med kortvoksthet. Se figur 2. Figur 2. De ulike navnene er ofte kombinert med utdypende termer som congenita (medfødt) og tarda (sen), for eksempel spondylo-epifyseal dysplasi congenita eller tarda. De fleste beskrives som dysplasier (mangelfull utvikling/dannelse), men noen refereres til som syndromer (gjenkjennelig samling av symptomer og funn). Forekomst Forekomsten av skjelettdysplasier er ca 1:4000 fødsler, og i Norge vil det si at det fødes ca. 15 barn hvert år med en av disse tilstandene.

9 9 Det kan også forligge misforhold i det enkelte lem: Overarmen kan være forkortet i forhold til underarm og hånd, og låret forkortet i forhold til legg og fot (rizomeli) Underarmen kan være forkortet i forhold til overarm og hånd, og leggen forkortet i forhold til lår og fot (mesomeli) Hånden kan være forkortet i forhold til resten av armen, og foten forkortet i forhold til resten av benet (akromeli) Det kan også være forkortelser av enkelte knokler i et lem (ekstremitet), for eksempel at spolebenet i underarmen (radius) er kortere enn albuebenet (ulna). Tilstanden kalles Madelungs deformitet. Fysisk undersøkelse Ved de fleste former for skjelettdysplasi er det den korte veksten og misforholdene i kroppsproporsjonene som er mest fremtredende. I tillegg har de ulike diagnosene sine spesielle karakteristika. Korte armer, korte ben og stort hode kan gi problemer nok i seg selv, men de fleste har ikkesynlige problemer som trenger utredning. Noen av dem må utredes hos ulike spesialister. En gjennomgang hos fastlege eller barnelege kan gi en indikasjon på hvor det bør henvises videre. En fysisk undersøkelse bør ta for seg og beskrive følgende områder: Beskrivelse av hele kroppen; kroppsdelene hver for seg og i relasjon til hverandre (proporsjoner), hodefasong, ansiktstrekk og andre spesielle kjennetegn (dysmorfe trekk) Måle skjelettet (antropometri) etter eget skjema Beskrive leddenes stilling og bevegelighet. (Nedsatt bevegelighet; skyldes det kontrakturer? Overbevegelighet; skyldes det hypermobilitet?) Systematisk gjennomgang av andre organer - nevrologisk undersøkelse (inkludert musklenes spenningstilstand/muskeltonus) - øre/nese/hals (inkludert hørselsundersøkelse) - undersøkelse av syn - undersøkelse av tenner og kjeve (eventuelt henvise til Tannhelse-kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander, TAKO-senteret) - undersøkelse av hjerte/lunger og mage (abdomen) - undersøkelse av hud og kjønnsorganer Viktige områder innen sykehistorie og undersøkelse Symptombildet og problemområdene vil variere mellom de ulike diagnosene, men også mellom personer med samme kortvokstdiagnose vil det være individuelle forskjeller. For å kunne gi råd i forhold til oppfølging og behandling, må man danne seg et bilde av personens medisinske status. Uansett diagnose, vil utgangspunktet være oppståtte symptomer og endringer som leder til undersøkelse og gjennomgang av ulike funksjoner og organsystemer. Noe ses og tas hånd om ved fødsel. Senere er det ofte foreldrene, helsestasjonen eller fysioterapeut som ser endringene først hos barn, mens ungdom og voksne selv merker økte problemer og tar kontakt med lege. Skjelettet Utvikling av feilstillinger (armer, ben og rygg) Klumpfot Nervesystemet Vannhode (hydrocephalus). Symptomene er økt hodeomkrets, området på spedbarnets hode som skal være bløtt, blir hardt og spent (spent fontanelle), tydelige åretegninger (venetegninger), solnedgangsblikk, mistrivsel, irritabilitet, kvalme/brekninger, nedsatt oppmerksomhet/ konsentrasjon/våkenhet, synsforstyrrelser Trang åpning der hvor ryggmargen går inn i skallebunnen (foramen magnum), instabilitet i øvre ledd av ryggsøylen (atlantoaxialleddet) og andre misdannelser (anomalier) i nakken og skallens bunn. De vanligste symptomene kommer fra: - Nedre del av hjernen (hjernestammen). For eksempel episoder med unormalt pustemønster eller pustestopp (sentral apnoe), spiseog svelgvansker, unormale øyebevegelser som ufrivillige øyebevegelser (nystagmus) eller at de to øynene ikke beveges likt og dermed ikke alltid ser på samme punkt (dyskonjungerte øyebevegelser)

10 10 Trange forhold i en del av ryggmargskanalen (spinal stenose) slik at ryggmargen kommer i klem. Dette kan skje i ulike nivåer. Symptomene kan avhengig av nivået være: - Kraftnedsettelse med økt muskeltonus (spastiske lammelser), forstyrrelser i blære- og tarmfunksjon (sentral nerveskade) - Refleksnedsettelse, kraftnedsettelse med redusert muskeltonus (slappe lammelser), nedsatt eller endret sensibilitet (perifer nerveskade) Øre/Nese/Hals Trange forhold i skallens hull og kanaler kan gi: - Mellomørebetennelser - Nedsatt hørsel - Bihulebetennelser - Polypper (adenoide vegetasjoner) - Pustevansker (munnpust, snorking) - Nedsatt svelgfunksjon (lett for å sette i halsen) - Påvirkning av hjernenerver Leppe-/ganespalte forekommer ved noen av diagnosene Øynene Nærsynthet Hudfold innerst i øyekroken (epikantus) Huden Konsistens (for eksempel: føles bløt, myk, glatt, deigete) Hudfolder (lokalisasjon, mengde, type) Arr (beskrivelse av bredde, tykkelse og kvalitet) Kjønnsorganer Urinrøret ender ut på undersiden av penis (hypospadi) forekommer ved noen av diagnosene Manglende utvikling av kjønnslepper forekommer ved noen av diagnosene Bildediagnostikk Ulike former for bildediagnostikk brukes både for å kunne stille riktig kortvokstdiagnose og for å finne årsaken til eventuelle symptomer. Røntgenbilde av hånden for å bestemme skjelettalder (proporsjonal forkortning) Røntgen av totalskjelett for å finne misforhold mellom lengden på armer og ben og bolen/ overkroppen (disproporsjonal forkortning) Røntgen av ledd for å vurdere feilstillinger Ultralyd av hodet for å se etter økt trykk Computer tomografi eller magnet resonans undersøkelse av hodet (CT/MR caput) for å se på forhold som vannhode (hydrocephalus), hullet i skallebunnen (foramen magnum), overgangen mellom hode og ryggrad, trange forhold i spinalkanalen Genetisk utredning Finnes det andre i familien som har vekstforstyrrelser eller bindevevssykdommer? Når det er hensiktsmessig går en videre med kromosom-/genundersøkelse Oppfølging og behandling Barna må følges med vanlig helsestasjonskontroll og vaksinasjonsprogram. Det finnes egne vekstskjemaer for achondroplasi og noen andre diagnoser. Kartlegging og beskrivelse av organiske forandringer hos den enkelte er viktig og vil danne grunnlaget for videre medisinsk oppfølging. Tidsintervallet for oppfølging hos de ulike spesialistene må bestemmes ut fra hva som er hensiktsmessig. Det er nyttig at faste fagpersoner (fysioterapeut, helsestasjon, lege i habiliteringsteamet etc.) ser barn med jevne mellomrom og over tid, slik at økende grad av skjevhet i ryggen (skoliose) og andre feilstillinger, nevrologiske komplikasjoner, syn- og hørselsproblematikk osv. kan bli fanget opp. Her nevnes enkelte behandlingsformer som kan være aktuelle. Behandling Kirurgi - Korreksjon av feilstillinger: klumpføtter, korte hælsener (achillessener), feilstilling i hofter, knær og/eller ankler som gir kalvbenthet/hjulbenthet (valgus/varus) og ved buede rørknokler - Forlengelsesoperasjoner kan gjøres i forbindelse med korrigerende operasjoner eller alene. Nøyaktige, individuelle overveielser må gjøres i forkant og være et samarbeid mellom bruker, pårørende, kirurg og andre personer fra det tverrfaglige team - Utføres først og fremst på bena, men er også utført på armer - Fører til økt slutthøyde og kan gi bedre pro

11 11 porsjoner - Komplikasjoner forekommer - Achondroplasier og beslektede dysplasier er best egnet - Relativt langvarig behandling. Hvert sykehusopphold tar 3 5 dager, og en total forlengelsesprosess ca. 2 år - Nevrokirurgi - Innsetting av dren (shunt) ved vannhode (hydrocephalus) - Stabilisering av øverste nakkeledd (atlantoaxialleddet) - Operasjon av innsnevring av spinalkanalen (spinal stenose) - Vurderes ved økende grad av skjev rygg (progredierende skoliose) Medikamentell behandling - Veksthormonbehandling. Behandling anbefales kun ved påvist veksthormonmangel. Det er gjort mange studier, men foreløpig er det lite dokumentert effekt. Rutinemessig behandling anbefales ikke ved diagnosene innen skjelettdysplasigruppen Fysioterapi og andre former for behandling. Se kapittelet Fysioterapi, trening og fysisk aktivitet Figur 3. Beskrivelse av enkelte diagnoser I denne delen beskrives to diagnosegrupper spesielt, for å forsøke å vise noe av bredden i gruppen skjelettdysplasier. Beskrivelsen tar utgangspunkt i den internasjonale klassifikasjonen, samt inndeling etter hvilken del av knokkelen som er påvirket. Achondroplasi er den kortvokstdiagnosen vi oftest møter, mens Diastrofisk dysplasi tilhører en helt annen gruppe. Skjelettdysplasier der hovedforandringen (hovedaffeksjonen) sitter i metafysen (chondro-) Achondroplasigruppen Achondroplasi (OMIM nr ) Vanligste form for skjelettdysplasi i Norge Forekomst på 1: : fødsler Kliniske kjennetegn: Kortvoksthet (gjennomsnittlig endelig høyde kvinner: 124,6 cm, menn: 136,5 cm) Forkortning av overarmer og lår (rhizomelisk forkortning) med overflødige hudfolder på armer og ben Stort hode i forhold til høyden. Høy, bred utstående panne (prominerende forhode) Flat nesebro gir trang nesepassasje Innskrenket bevegelse (mangelfull strekkevne og vridning) i albuene Overstrekk i knær og andre ledd Korte, brede hender og føtter I spedbarnsalder er det økt krumning (kyfose) i overgangen mellom brystryggen (thoracalcolumna) og korsryggen (lumbalcolumna). Se figur 3. Etter hvert som barnet begynner å stå og gå, utvikles økt svai (hyperlordose) i korsryggen (lumbosacralt). Se figur 4, neste side. Rette ben ved fødsel, etter hvert utvikling av kalvbenthet (valgusstilling) som hos mange går over til hjulbenthet (varusstilling) Nedsatt hvilespenning i muskulaturen (hypoton muskulatur) Diagnostikk: Diagnostiseres ved fødsel ut fra klinikk og røntgen av skjelettet

12 12 DNA-basert testing er tilgjengelig. Den viser riktig diagnose med 99 % sikkerhet (99 % sensitiv). Se årsak under genetikk nedenfor Genetikk: Autosomal dominant arv. 80 % er ny-mutasjoner og har foreldre med normal høyde Årsaken er en forandring (mutasjon) av fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) genet Figur 4. Forløp og prognose: Nedsatt hvilespenning i muskulaturen (hypoton muskulatur) er til stede i spedbarnsalder og er med på å forsinke den motoriske utviklingen. Hvilespenningen bedrer seg spontant med alderen Trang nesepassasje, liten brystkasse, gjentatte øvre luftveisinfeksjoner, økning i størrelse (hypertrofi) av kjertelaktig vev (adenoid vev, for eksempel polypper) og nedsatt hvilespenning i muskulaturen (hypoton muskulatur) fører ofte til pusteproblemer hos spedbarn. Alvorlige problemer med å puste under søvn (søvnapnoe) kan føre til respirasjonssvikt og død. Alvorlighetsgraden på disse komplikasjonene samsvarer ofte med grad av tranghet (stenose) i hullet i bunnen av hodeskallen (foramen magnum) og de andre mindre hullene i hodet (foramen jugulare og hypoglossuskanalen) Nevrologiske komplikasjoner som vannhode (hydrocephalus), trang spinalkanal (spinal stenose) med sammenpresning (kompresjon) av nerverøtter og funksjonsforstyrrelse (dysfunksjon) av blæren Intellektuell utvikling er normal. Noen har forsinket språk på grunn av gjentatte ørebetennelser og ubehandlet hørselstap Over 40 % av barna har en uttalt bøyning av skinnebenet (tibia), hjulbenthet Tannproblemer på grunn av endret stilling av kjeven hos over 50 % av barn over 10 år. Se kapittelet Tannhelseforhold ved kortvoksthet Hvis det ikke foreligger alvorlige komplikasjoner, er prognosen (forventet utvikling/forløp) god Behandling: Ut fra symptomer (symptomatisk) Nevrokirurgisk fjerning av trykk (dekompresjon) i overgangen mellom nakke og hodeskalle (craniocervikal overgang) hos barn, og fjerning av trykk i ryggmargskanalen (spinal dekompresjon) hos voksne kan være nødvendig Det anbefales regelmessige hørselstester av barn fra 0 3 år Forlengelsesoperasjoner av bena kan foretas i forbindelse med korreksjon av svært bøyde rørknokler. Dersom man velger forlengelse, bør det utsettes til ungdomsalder. Se side 10 Behandling med veksthormoner er ikke aktuelt for denne gruppen skjelettdysplasier Fysioterapi for å trene hypoton muskulatur og motvirke feilstillinger. Se kapittelet Fysioterapi, trening og fysisk aktivitet Skjelettdysplasier der hovedforandringen (hovedaffeksjonen) Sitter i ryggraden (spondylo-) Diastrofisk dysplasi gruppen Diastrofisk dysplasi (OMIM nr ) Kliniske kjennetegn: Kortvoksthet Korte armer og ben Mange bøyde og stive ledd (som ved diagnosen arthrogryposis multiplex congenita, AMC). Mest vanlig i skuldre, albuer, fingerleddene (interphalangleddene) og hofteleddene Overbevegelige (hypermobile) tomler Klumpfot og/eller økt mellomrom mellom første og andre tå

13 13 Fortykninger (cystiske masser) på ytre del av øret. Kommer mellom 1. levedøgn og 12. uke Ganespalte (hos ca. 50 %) De fleste utvikler en økende (progredierende) krumning kombinert med skjevhet av ryggsøylen (kyfoskoliose) etter spedbarnsalder I de fleste tilfellene kan diagnosen stilles rett etter fødsel. Hos noen er det beskrevet funn ved ultralyd i svangerskapet. Genetikk: Autosomal recessiv arv. Diagnostikk er mulig ved ultralyd i fosterlivet (prenatalt). Man kan også se etter forandring (mutasjon) i genmaterialet, hvis det foreligger en kjent mutasjon fra tidligere søsken. Se under Arvelighet tidligere i kapittelet Mutasjonene sitter på diastrophic dysplasia sulfate transporter (DTDST) genet Prognose: Dødeligheten er økt under svangerskapet og i første leveår. Hvis det ikke foreligger alvorlige komplikasjoner fra ryggraden, er forventet levetid normal Behandling: Ut fra symptomer (symptomatisk) Behandling av klumpføttene fordrer en erfaren ortoped Operativ stabilisering av ryggraden er sjelden anbefalt (indisert) på grunn av rask utvikling (progresjon) av feilstillinger Det anbefales først og fremst konservativ behandling (ikke operasjon), for eksempel fysioterapi, av feilstillingene (kontrakturene) i store ledd på grunn av stor risiko for tilbakefall etter en operasjon

14 14 Tannhelseforhold ved kortvoksthet Behandlingsbehov De fleste kortvokste har ingen spesielle problemer med tenner og tannhelse. Der hvor kortvokstheten er en del av et sammensatt syndrombilde, kan også tann- og kjeveforhold være påvirket. For eksempel foreligger det god vitenskapelig dokumentasjon på skalle-, ansikts- og kjeveavvik ved achondroplasi. Ofte kan man se at fortennene møtes kant mot kant (likebitt i fronten), noe som under puberteten kan utvikles til et underbitt. Overkjevetannbuen er ofte smalere i forhold til underkjeven (kryssbitt), enten på den ene siden eller på begge. Hos noen er det ikke plass til alle permanente tenner i tannrekken (plassmangel eller trangstilling). Noen har tilbakeliggende mellomansikt, inklusive overkjeven. I de fleste tilfeller kan bittavviket behandles med tannregulering, men hos noen kan det være behov for kjevekirurgi i tillegg til tannregulering. Det er viktig at kortvokste får en grundig vurdering hos tannlege for å få fastlagt om tilstanden har noen betydning for tann- og kjeveutvikling. Eventuelt kan det henvises til tannreguleringsspesialist (kjeveortoped) eller til Tannhelse-kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander, TAKO-senteret, Trygdedekning Voksne med kortvoksthet kan få dekning for utgifter til tannbehandling, inklusive forebyggende behandling og eventuelt tannreguleringsbehandling, dersom det er en årsakssammenheng mellom grunntilstanden og de aktuelle tannproblemene. Utgiftene dekkes etter Lov om folketrygd 5 6 og etter offentlig takst. Også barn og ungdom som har et behov for tannregulering, kan få full dekning av utgifter til tannreguleringsbehandling, dersom det er en årsakssammenheng mellom grunnlidelsen og tann- eller bittavviket. Munnhygiene Små hender og korte fingre kan medføre vansker med å holde rent i munnen. Lokal tannpleier kan være behjelpelig med å finne fram til og tilpasse munnhygieniske hjelpemidler. Enkelte hjelpemidler, som for eksempel elektrisk tannbørste, kan etter søknad fås som teknisk hjelpemiddel fra folketrygden.

15 15 Psykologiske forhold Det er ingen klar sammenheng mellom grad av funksjonsnedsettelse og opplevelse av å ha et innholdsrikt og meningsfylt liv. Hvordan det å være kortvokst vil påvirke en persons liv vil avhenge av mange faktorer; personlige, familiemessige og samfunnsmessige. Det som oppleves svært belastende for en person, kan for en annen være helt uproblematisk. Likedan kan det som på et tidspunkt i livet oppleves som vanskelig, på et annet tidspunkt oppleves som enkelt av en og samme person. Det er derfor umulig å si med sikkerhet hvilke psykologiske konsekvenser det kan ha for en bestemt person å leve som kortvokst. Foreldrereaksjoner Noen av de diagnosene som gir kortvoksthet vil ha synlige tegn som gjør at diagnosen kan stilles med en gang barnet er født. De fleste foreldre vil være helt uforberedt, og siden dette er svært sjeldne tilstander, vil de heller ikke ha kunnskap om hva tilstanden innebærer. Det blir mye å forholde seg til, både praktisk og følelsesmessig. For mange kan dette oppleves som en krise som de kan ha behov for hjelp til å håndtere. Kortvoksthet har i stor grad vært tema i sagn og eventyr, og kortvokste har vært vist fram som underholdning, for eksempel på sirkus. Dette er en kompliserende følelsesmessig faktor som det ikke alltid er lett snakke om. For noen foreldre kan det være godt å snakke med fagfolk om dette. For andre vil det være helt umulig, og temaet må i så fall ikke bli presset på dem. Ikke alle barn som er kortvokste har synlige tegn på dette ved fødselen, og de utvikler seg normalt i en periode. Etter en tid kan foreldrene og andre gradvis begynne å undre seg over at barnet ikke vokser eller viser andre tegn på at noe ikke er som det bør være. Denne tiden med uvisshet kan være vond for mange foreldre. De kan føle seg mistrodd, enten ved at helsepersonell legger skylden for manglende vekst på dem, eller ved at de bagatelliserer foreldrenes bekymringer. Det kan være en tid med selvbebreidelser og mange fantasier om hva som kan være galt. Ofte vil det å få en diagnose kunne være en lettelse. Det vil i hvert fall gi foreldrene noe konkret å forholde seg til og være et utgangspunkt for å kunne mestre situasjonen. Noen må imidlertid fortsette å leve uten klar diagnose. Dette gir enda større usikkerhet i forhold til hva som kan forventes av utvikling og mulige vansker fremover, og familien kan trenge tett oppfølging. I de fleste tilfeller kan det gjøres svært lite for å øke barnets vekst. En del foreldre vil i de første årene lete intenst etter muligheter for dette, for eksempel veksthormonbehandling og muligheter for forlengelsesoperasjoner. Dette er medisinske og etiske temaer der det ikke finnes klare svar på og enighet om hva som er riktig, og foreldre vil kunne få forskjellige råd fra forskjellige personer og miljøer. Alle foreldre har et sterkt ønske om å gjøre det beste for sine barn, og de kan derfor havne i en vanskelig valgsituasjon. Behandling må kanskje settes i gang mens barnet er så lite at det ikke selv kan ta del i avgjørelsen. Spesielt vanskelig kan det være i forhold til forlengelsesoperasjoner, der ubehag og smerte under og etter operasjonene må veies opp mot fordelen av lengre ben eller armer senere i livet. Familieliv I familier der det er søsken med vanlig høyde, vil også de være involvert i temaene som angår kortvokstheten, og de må få anledning til å vise

16 16 reaksjoner på dette. For at de skal kunne forstå situasjonen bedre, kan det være godt for dem å være noe med i eventuell behandling og ved kontroller hos lege eller på sykehus. De må også trekkes med i samtaler om hvordan andre menneskers reaksjoner på kortvokstheten kan møtes. De vil da bli bedre i stand til å takle situasjoner de selv kan komme i, og ha mulighet til å være gode støttespillere for den som er kortvokst. Det vil være godt for hele familien om familielivet ikke styres mer enn nødvendig av at ett av barna er kortvokst. Søsken vil kunne hjelpe foreldre til å rette oppmerksomhet mot andre områder. For foreldre som har flere barn, vil det ofte være en utfordring å få tiden til å rekke til alt det barna skal gjøre. Hvis det barnet som er kortvokst trenger mye oppfølging, og ikke kan være med på samme type fritidsaktiviteter som sine søsken, kan denne utfordringen bli ekstra stor og kreve mye oppfinnsomhet fra foreldrene. Selv om den første tiden for mange oppleves som vanskelig, vil de fleste familier som har barn som er kortvokste finne fram til en livsførsel der barnets kortvoksthet er en naturlig del av livet. Gledene over mestring og framskritt blir ofte større enn bekymringene. Oppvekst Siden de forskjellige diagnosene som fører til kortvoksthet er sjeldne tilstander, vil helsepersonell ofte være interessert i å få se nøye på de barna de kommer i kontakt med. Det kan bety at barna blir vist fram til mange ukjente mennesker både når de er på sykehus og i andre situasjoner. For noen barn er dette helt uproblematisk, men andre kan oppleve det som en belastning. Spesielt kan det være belastende dersom det blir snakket mye om avvik, og samtalen går over hodet på barnet. Dette må barnet i størst mulig grad få slippe, og det ligger et stort ansvar på helsepersonell å ivareta dette. Siden tilstanden er så synlig, vil barn kunne få en del spørsmål og kommentarer angående sin kortvoksthet. For noen er dette greit, og de kan selv bruke det til gode kontakter med andre mennesker. Andre kan oppleve det brysomt. De kan trenge hjelp til å finne gode svar, og eventuelt få støtte på at de har rett til å la være å svare på alle spørsmål. Mange foreldre er engstelige for at barna skal bli ertet. Det er lite som tyder på at de i stor grad er utsatt for det. Men også kommentarer i forhold til kortvokstheten som i utgangspunktet ikke er vondt ment, kan oppleves ubehagelige for barnet. I en del situasjoner vil barnet oppleve å bli beglodd. Det er viktig at voksne rundt er oppmerksomme på dette og hjelper barnet å finne måter å håndtere det på. Kortvokste barn vil ofte kunne oppfattes som yngre enn de er og kan bli behandlet deretter. Det er viktig at de møter forventninger og krav som er tilpasset alderen. Barnet må få mulighet til å snakke om sin kortvoksthet og sin opplevelse av den. Det kan være viktig å forsøke å få til noen samtaler i sammenhenger der det faller naturlig med nærhet, for eksempel på sengekanten. Barnet må få lov til å være litt sint og lei seg, uten at foreldrene tar seg altfor nær av det, men de må likevel ikke bagatellisere barnets opplevelser. Barn og unge vil kunne forsøke å skåne sine foreldre når det gjelder å fortelle om vonde episoder og å klage over det som er problematisk. Spesielt for barn som har en far eller mor som også er kortvokst, vil tanker rundt arvelighet kunne være vanskelig å ta opp. Det er derfor en utfordring for både foreldre, helsepersonell og andre å legge til rette slik at det blir mulig for barnet å snakke om sine tanker med noen de har tillit til; det trenger ikke alltid være foreldrene. Barn som er kortvokste vil normalt forsøke å få til så mye som mulig av det andre barn klarer. Foreldrene vil se dette med glede og støtte og oppmuntre barna til mestring. På den måten blir mange påfallende dyktige til å klare praktiske gjøremål som man ville tro kortvokstheten egentlig satte begrensninger for. Dette vil de fleste ha stor glede av framover i livet, men det er en fare for at de noen ganger strekker seg for langt og

17 17 stiller for store krav til egen mestring. Det kan være nødvendig for foreldre og andre voksne å dempe sin egen oppmuntring, og gi barnet rom for å be om hjelp. Det kan være en vanskelig balansegang mellom å støtte og oppmuntre og likevel gi hjelp når det er nødvendig. Se kapittelet Dagliglivet utfordringer og muligheter. Etter som barn blir eldre vil mange bli opptatt av aktiviteter som er fysisk krevende, og som gjør at de beveger seg lengre vekk fra nærmiljøet. For kortvokste barn som har problemer med å holde følge med de andre, vil dette kunne føre til at de ikke har mulighet til å delta i alt det jevnaldrende er opptatt av, og noen vil velge nye aktiviteter eller venner. I ungdomstiden er det ofte stor oppmerksomhet rundt kropp og utseende og det å være mest mulig lik alle andre. I denne perioden vil derfor kortvoksthet kunne være ekstra belastende. Det er ikke lett å få klær som passer og er moteriktige, og det kan melde seg tanker om at man ikke er attraktiv nok verken for venner eller kjærester. Muligheten for å stifte familie kan virke fjern. I ungdomstiden kan det melde seg nye tanker rundt egen kortvoksthet. Det kan gjelde forhold til egen kropp og hvordan man kan håndtere påtrengende situasjoner og egne reaksjoner på dem. For noen kan det være aktuelt å lære seg å sette grenser for hva som er greit å snakke om og hvordan det kan gjøres. Mange voksne kortvokste forteller at ungdomstiden var vanskelig, og noen har hatt god nytte av å snakke med psykolog eller andre fagpersoner i denne tiden. For noen vil det oppleves godt å få kontakt med andre ungdommer som er kortvokste eller har andre funksjonsnedsettelser, for eksempel gjennom interesseorganisasjoner eller helsesportslag. Voksenliv De som ikke har stor funksjonsnedsettelse på grunn av sin kortvoksthet, vil gjerne søke å mestre like mye som andre mennesker, selv om mye er ekstra slitsomt. Ofte vil de i større grad enn andre oppleve konflikter mellom krav fra arbeidsliv og egen kapasitet. Det gjelder også i forhold til hjem og familie og i forhold til venner og samfunnsdeltakelse. De vil kunne bruke uforholdsmessig mye krefter på å oppfylle egne og andres forventinger om å mestre et vanlig liv. I noen tilfeller vil dette kunne føre til at de midt i livet opplever å ha brukt opp kreftene og ikke lengre klarer full yrkesaktivitet. Har man satset mye på normal yrkesaktivitet, kan en slik overgang til delvis eller hel uførhet være en prosess som krever bearbeiding og nyorientering. Dersom man kommer gjennom en slik prosess på en god måte, vil mange oppleve at de får et bedre liv med nye muligheter til å ta hensyn til egne behov og ønsker. Se kapittelet Høyere utdanning og arbeidsliv. Den fysiske funksjonsnedsettelsen kan for noen gi utfordringer i forhold til seksualitet og samliv. Noen kan ha behov for hjelpemidler og spesiell rådgivning, og det er viktig at hjelpeapparatet er åpne for å drøfte dette temaet. I mange tilfelle vil diagnosen være arvelig. For noen er dette enkelt. De ønsker seg barn og satser på det når livssituasjonen på andre områder ligger til rette for det. For andre kan dette være et vanskelig etisk valg, der resultatet kan bli å velge å leve barnløs, ta fosterdiagnostikk med sikte på abort eller et aktivt valg om å få barn. Det kan være viktig å ha gode drøftingspartnere i denne prosessen. Kortvokste som får egne barn vil kunne møte fordommer om at det var galt av dem å sette barn til verden. En del mennesker ser ut til å synes de har rett til å blande seg inn i livet til mennesker med funksjonsnedsettelse, og de kan komme med støtende og sårende bemerkninger. Dersom man får barn som er kortvokste, vil man kunne ha perioder der man selv lurer på om det var riktig å ta sjansen på å føre diagnosen videre. Dette kan være et vanskelig tema å snakke om, både for barn og foreldre. På den andre siden, vil felles diagnose og felles utfordringer kunne gi et spesielt nært forhold og opplevelse av fellesskap.

18 18 Å leve i parforhold, og å være foreldre, kan være ekstra krevende for mennesker som er kortvokste. For mange vil det være vanskelig å ta fullverdig del i praktisk arbeid i hus og hjem og i forhold til barns fritidsaktiviteter. Selv om partneren ikke opplever det problematisk å måtte ta hovedansvar for mye praktisk arbeid, vil personer som er kortvokste kunne ha skyldfølelse fordi de ikke overkommer det de selv synes er deres del av arbeidet. Det å alltid være ekstremt synlig når man er ute blant andre mennesker, fortsetter for mange å være en belastning hele livet. Som voksen finner man måter å møte det på, og mange klarer i perioder å heve seg over andres blikk og barns kommentarer. I andre perioder kan det bli for vanskelig, og det blir til at man styrer unna situasjoner der man vet det er stor fare for uønsket oppmerksomhet. Også nærmeste familie kan til tider oppleve denne synligheten som plagsom, og kan i noen tilfeller søke å unngå å være sammen med den som er kortvokst i offentlig sammenheng. Det trenger ikke å bety at de skammer seg, men at all oppmerksomheten også oppleves ubehaglig for dem. Dette er et vanskelig tema å snakke om, men det er viktig at man forsøker å forstå hverandre og sammen finner fram til måter å håndtere synlighet på. I likhet med alle andre, vil personer som er kortvokste leve liv med både gode og mindre gode sider. De vil møte noen ekstra utfordringer på grunn av sin kortvoksthet. De fleste av disse løser de best på egen hånd, eller med hjelp fra familie og venner. Men noen ganger kan det

19 19 være behov for tiltak fra hjelpeapparatet - også i forbindelse med følelsesmessige forhold. For småbarnsfamilier vil helsestasjonen være et mulig sted å henvende seg. I forhold til større barn vil pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) eller barne- og ungdomspsykiatrien være en mulighet. For voksne vil psykiatriske poliklinikker, familievernkontor eller privatpraktiserende psykolog/psykiater kunne gi tilbud. Fastlegen kan være behjelpelig med henvisninger. Det er også mulig å ta kontakt med TRS for drøfting av slike spørsmål. Det å være kortvokst trenger ikke å oppleves belastende for alle eller til enhver tid. Å leve med en slik funksjonsnedsettelse kan gi opphav til gode mestringsopplevelser og kanskje til ekstra nære forhold innad i familien. Mange opplever også spennende møter med andre mennesker med liknende funksjonsnedsettelse. Erfaringene med å leve som kortvokst kan av mange brukes positivt, gi en personlig styrke og et litt videre perspektiv på livet.

20 20 Fysioterapi, trening og fysisk aktivitet Generelt om fysioterapi Personer som er kortvokste vil i ulik grad ha behov for kontakt med fysioterapeut. Kontakten kan variere fra daglig behandling i forbindelse med operasjoner og problematikk som trenger spesiell oppmerksomhet, til oppfølging noen ganger i året i forhold til tilrettelegging av skoleforhold og kortere perioder med behandling av nyoppståtte eller kroniske plager. Uansett alder, er grunnlaget for en god og målrettet oppfølging og behandling en grundig klinisk undersøkelse. Sammenhengen mellom forhold i ledd, muskulatur og kroppsproporsjoner må kartlegges. Resultatet av kartleggingen må relateres til aktuelle problemområder, slik at riktig veiledning og råd kan gis i forhold til behandling og fysisk aktivitet. Fysioterapi og barn I de første leveårene vil de fleste barn som er kortvokste ha regelmessig kontakt med fysioterapeut. Det er viktig å observere barnets naturlige bevegelser (spontanmotorikk), og gi det mulighet til å gjøre sine erfaringer gjennom lek. Fysioterapeutens oppgave kan være å gi råd og tips om hvordan man kan gi en god stimulering i en naturlig sammenheng i hjemmet, samt ivareta mer spesifikk behandling av muskulatur og ledd der det er nødvendig. I samråd med foreldrene kan fysioterapeuten være en samarbeidspartner for barnehage og skole. Det er sjelden aktuelt å ta barnet ut fra fellesaktiviteter for å trene spesielt, men aktivitetene må kanskje planlegges og tilrettelegges litt ekstra. I skolen er det særlig i kroppsøving og andre praktiske fag at det kan være behov for å vurdere tilpasning. Fysioterapi skal ikke erstatte kroppsøvingstimene, men kan være et supplement som er rettet spesielt mot individuelle, diagnoserelaterte problemer. Det er naturlig at lærer og fysioterapeut eller ergotera peut samarbeider om hjelpemidler og gode løsninger. Se kapittelet Barnehage, grunnskole og videregående skole. Fysioterapi og voksne Problemer med ledd og forandringer i vev generelt vil for de fleste mennesker øke i eldre år. For personer som er kortvokste, ser det ut til at aldringsprosessen starter tidligere, og flere må opereres i ledd som er smertefulle og har fått store forandringer. Noen ganger er leddforandringene en direkte følge av diagnosen, for eksempel utviklingsfeil som påvirker leddflatenes form. Leddflatenes form kan også være årsak til feilstillinger som igjen fører til feilbelastning og slitasje. Feilstillingene kan skyldes nedsatt leddbevegelighet (kontrakturer) eller overbevegelighet (hypermobilitet og/eller instabilitet). Ved hypermobilitet går bevegelsene i leddets bevegelsesbaner lenger enn det som er vanlig før de stopper. Ved instabilitet kan leddflatene beveges utenfor de normale bevegelsesbanene. Les også om Leddproblemer i kapittelet Dagliglivet utfordringer og muligheter. Før og etter operasjoner kan det være behov for intensiv behandling for å øke styrke i muskulatur og stabilitet i ledd, eller noen ganger for å øke bevegelighet i ledd. Noen personer får symptomer fra trange forhold i deler av spinalkanalen (spinal stenose). Dette kan gi utslag i form av smerter og stivhet. Avhengig av i hvilket nivå det er trangt, kan det påvirke nervefunksjonen til armer eller ben og gi nedsatt muskelfunksjon og lammelser. Dersom det ikke finnes indikasjon for operasjon, kan det være gunstig å forsøke fysioterapi for å lindre symptomene.

21 21 Noen synes de har god nytte av fysikalsk behandling for å dempe smerter og redusere anspenthet i muskler og ledd. Andre mener at det har liten betydning for deres funksjon og plager. Hver og en må i samarbeid med sin fysioterapeut finne ut hva man kan oppnå med behandlingen og vurdere effekten. Det kan være nyttig å ha en fast fysioterapeut som kan bistå med veiledning og være diskusjonspartner når man har spørsmål eller merker endringer i kroppen. Økonomisk støtte til dekning av Fysikalsk behandling Alle barn under 12 år får dekket utgifter til fysikalsk behandling. Barn mellom 12 og 18 år har også fri behandling etter folketrygdloven og forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, dersom de faller under sykdomsgruppen som omfatter kortvoksthet beskrevet under punkt E. Pediatri, sykdomsgruppe 1: Funksjonsforstyrrelse i bevegelsesapparatet. Etter fylte 18 år, dekkes fysikalsk behandling under punkt H. Revmatiske og andre lidelser i ledd og knokler, sykdomsgruppe 9: Medfødte sjeldne tilstander med skjelettaffeksjon. Se også (fra okt. -06: Fysioterapi for barn med achondroplasi TRS får flest henvendelser med spørsmål om achondroplasi. De fleste barna som TRS har sett, har hatt denne formen for kortvoksthet. Erfaringene med barn med achondroplasi og de oppfølgingsbehovene som beskrives i dette kapittelet, kan imidlertid også gjelde for flere av de andre diagnosene innen kortvokstgruppen. Motorisk utvikling Hodekontroll Barn med achondroplasi er vanligvis født med et stort og tungt hode og generelt nedsatt hvilespenning i muskulaturen (nedsatt muskeltonus/hypoton muskulatur), noe som kan føre til en forsinket grovmotorisk utvikling. Ferdigheter som hodekontroll, rulle, støtte med armene og krype, utvikles som regel normalt, men ofte noe senere enn hos andre barn. Det er ikke uvanlig at barn ikke lærer seg å krabbe, men de blir likevel gode til å ta seg fram ved å krype eller rulle, før de kan reise seg og begynne å gå. Ved håndtering av spedbarn må man være ekstra oppmerksom på overgangen mellom nakken og hodet (øvre nakkeledd, atlantoaxialleddet). Leddet her kan ha nedsatt stabilitet, og det må gis god understøttelse av hodet og ryggsøylen ved forflytning og aktivitet inntil musklene er sterke nok. Barnet bør ikke opp i sittende stilling uten støtte før det selv kan holde hodet, men dette må vurderes i forhold til generell muskelkontroll, balanse og alder. Se kapittelet Dagliglivet utfordringer og muligheter. Kroppsproporsjoner Når barnet har korte armer og korte ben i forhold til overkroppen, er det viktig at det får hjelp til å få hendene sammen, opp til munnen og til å nå tærne. Mye kan oppnås ved å legge barnet i stillinger der man ser at dette lykkes. Her må man prøve seg fram med veiledning av fysioterapeut. Man bør finne leker som gir barnet et godt grep med god kontakt inni hånden og som er lange nok til at de kan putte dem i munnen. Det finnes mange former for sensomotorisk stimuli som gjør at barnet blir kjent med egen kropp. Mange har god erfaring med babymassasje. Muskulatur og kroppsholdning Når det lille barnet holdes opp i sittestilling eller begynner å sitte selv, ses ofte en økt krumning (kyfose) i overgangen mellom nedre og midtre del av ryggen. Nedsatt muskeltonus i overkroppen gjør at ryggsøylen får en utstående kurve i stedet for å være rett. Se figur 3, side 11. Erfaringen viser at kurven retter seg når barnet kommer opp og begynner å gå. Da er det imidlertid vanlig at det utvikles en forøket svai i korsryggen (hyperlordose) og en bøy i hofteleddene (fleksjonskontraktur). Se figur 4, side 12. Muskulaturen i alle deler av kroppen og rundt alle ledd må være i balanse for å oppnå en så god kroppsholdning som mulig. Det er spesielt viktig

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret LMBB VEILEDER Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom Senter for sjeldne sykdommer og syndromer, Smågruppesenteret, Rikshospitalet, Oslo 19. mars

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Veileder IS-1880 Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Forord. Heftet er rettet mot både pårørende, fagpersoner og andre interesserte

Forord. Heftet er rettet mot både pårørende, fagpersoner og andre interesserte Forord Cornelia de Langes syndrom (CdLs) er en sjelden og sammensatt tilstand. Genet for tilstanden er nylig funnet og ligger på den korte armen av kromosom 5. Forandringer i genet ser ut til å finnes

Detaljer

Forekomst. Medisinsk beskrivelse. Hva er OI? Arv. Symptomer og funn ved OI

Forekomst. Medisinsk beskrivelse. Hva er OI? Arv. Symptomer og funn ved OI Medisinsk beskrivelse Hva er OI? OI (medfødt benskjørhet) er en arvelig bindevevssykdom som først og fremst påvirker skjelettet. Hovedkjennetegnet ved OI er skjøre ben som lett brekker, og både kvaliteten

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL NYE FORELDRE... 3 Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 4 MEDISINSK INNFØRING... 4 SYKDOMSFORLØPET VED SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM... 5 MEDISINSK BEHANDLING... 7 BEHANDLING I

Detaljer

Rehab-Nor AS, februar 1998. Små diagnosegrupper. en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser.

Rehab-Nor AS, februar 1998. Små diagnosegrupper. en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser. Rehab-Nor AS, februar 1998 Små diagnosegrupper en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser. Williams syndrom LMBB (Laurence-Moon-Bardet-Biedl) Turner syndrom Øivind Lorentsen

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Medisinsk oppfølging ved dysmeli. Kirurgi. Klinisk undersøkelse og vurdering av tiltak

Medisinsk oppfølging ved dysmeli. Kirurgi. Klinisk undersøkelse og vurdering av tiltak 1 Medisinsk oppfølging ved dysmeli Sist endret 4. mai 2015 Klinisk undersøkelse og vurdering av tiltak Grundig klinisk undersøkelse bør gjøres av lege (barnelege/ortoped) og eventuelt fysioterapeut, så

Detaljer

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet.

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. SINTEF A9231 RAPPORT Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. Den sjeldne erfaringen dreier seg om en opplevelse av å falle utenfor fagfolks kunnskapsunivers. Lisbet

Detaljer

håndboka til familier med hjertesyke barn

håndboka til familier med hjertesyke barn håndboka til familier med hjertesyke barn FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Når barnet ditt har hjertefeil Hjertefeil? Verden raser sammen noen sekunder. Hjertet, noe galt med hjertet til barnet? Det må jo

Detaljer

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Huntingtons sykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Redaksjon: Jan C. Frich Kristin Iversen Olga Solberg Bidragsytere: Jan C. Frich, rådgiver/overlege, dr.med., spesialist i nevrologi

Detaljer

Informasjons- hefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09.

Informasjons- hefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09. Informasjonshefte for foreldre og fagpersoner til barn med Down syndrom. Seksjon for habilitering, Ålesund sjukehus. Ålesund 12.08.09. 1 Innledning. Gratulerer med et nytt familiemedlem. Dere har fått

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

VEILEDER Galaktosemi

VEILEDER Galaktosemi SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER Galaktosemi Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Ansvarlig redaktør: Rose Maria Cocozza Illustrasjoner: Åslaug Snilstveit

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Foto: K. Ravndal Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.19 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

HVA ER TURNER SYNDROM?

HVA ER TURNER SYNDROM? HVA ER TURNER SYNDROM? Skrevet av Dr. Richard Stanhope og Mrs V Fry, 2003 Utarbeidet og tilrettelagt til norsk av overlege Hilde Bjørndalen, Ullevål Universitetssykehus, 2008 Utgivelsen av brosjyren støttes

Detaljer