Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag"

Transkript

1 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Welhavensgate Nr.10 Borettslag avholdes onsdag 21.mai 2014 kl på Rica Holberg Hotell, Holbergs plass 1. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Inngangsdør B) Oppussing av fellesarealer innvendig Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg bak i heftet. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Welhavensgate Nr.10 Borettslag Siri Anne Bernum /s/ Rigmor Stormark /s/ Thomas Andersen /s/ Elsebeth Sandaas /s/

3 3 Welhavensgate Nr.10 Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Siri Anne Bernum Welhavens gate 14 Nestleder Rigmor Stormark Welhavens gate 14 Styremedlem Thomas Andersen Welhavens gate 14 Styremedlem Elsebeth Sandaas Welhavens gate 10 Varamedlem Anne Hertzberg Welhavens gate 12 Varamedlem Yury Veryutin Welhavens gate 10 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Siri Anne Bernum Welhavens gate 14 Valgkomiteen Thomas Andersen Welhavens gate 14 Lotta F Tholander Welhavens gate 14 Utvalg Lorrykvartalet Harald Nilssen Welhavens gate 12 Elsebeth Sandaas Welhavens gate 10 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 1 mann. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 63 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 5 Frogner i Oslo kommune. Adresse: Welhavens gate Gårds- og bruksnummer : Borettslaget er seksjon 1, næringsseksjonene nr. 2, og garasjelaget nr. 3 Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1990 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Det har ikke vært skader eller ulykker i Borettslaget har ingen ansatte.

4 4 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid i tillegg til vanlige saker: - Brannanlegg - Byttet dører - Byttet dørpumper kjeller - Radonmålt/merket hele bygget - Tiltak mot innbrudd - Fjerning av tagging - Tiltak for bedre rutiner med søppel/beboere - Boks hvor beboere kan kaste el.artikler - Container x 2 - Hygge ved dugnad - Merket alle stoppekraner og skiftet ut de som er vanskelig å vri på Styrets oppgaver; Vernerunde Sjekk av el-anlegget Feiing av garasjeanlegget Sjekke tavlerommet Sjekke berederne Sørge for at alle leverandører av tjenester holder serviceavtalen og gjør sine periodiske sjekker av utstyret, eventuelt purrer Avholde styremøter Kontrollere og betale faktura Vedlikehold eksternt og internt i blokken Fjerne is og snø fra tak Svare på beboernes henvendelser Bestille nøkler til fellesområdene Vedlikehold/kontroll av søppelrom Container Bistå vaktmester med drift av blokken Følge opp husordensreglene Overmaling av fasaden ved tagging Håndtering av branntavle og eventuelt brannvesenet ved alarm Ivareta og følge opp borettslagets økonomi Sørge for avhenting av beboernes juletrær Generelt vedlikehold (bl.a. vann, kloakk, etc.) Reforhandling av avtaler Fremforhandle nye avtaler Holde seg orientert om blokkens behov for og krav til utskiftinger av teknisk og annet utstyr avløps- og vanninntaksrør til og i fellesarealene Årlig Årlig Årlig, eller halvårlig Jevnlig og ved behov og ved feil Jevnlig og ved behov og ved feil Ved behov Jevnlig i løpet av året og ved behov Når ny faktura kommer Ved behov Når det er nødvendig Når de kommer På forespørsel Jevnlig og når det er påkrevet Årlig, ev. halvårlige eller ved behov Ved behov Ved behov Når nye tagger dukker opp Når alarmen går Jevnlig Årlig etter jul Når det er nødvendig Ved behov Jevnlig oppfølging og igangsetting av utredninger / innhenting av tilbud /utskiftninger av utstyr ved behov. Avtaler må reforhandles/fornyes

5 5 Welhavensgate Nr.10 Borettslag stoppekraner til leilighetene elektrisk utstyr (ledninger, kontakter, etc.) avtrekksvifter låser til dører i fellesarealene brannvarslingstavle ringeklokker med panel og kamera brannfølere i leiligheter og fellesarealer telefonlinjer til varslingssentraler varslingsutstyr til eksterne enheter (heisalarm og brannvarsling) heiser lamper sikringer og tavle varmtvannsberedere jevnlig og før utløpsdato KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at oppussing av innvendige fellesarealer er utsatt til Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 6 Welhavensgate Nr.10 Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til vedlikehold som bl.a. omfatter oppussing av innvendige fellesarealer, som tas fra oppsparte midler. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 går ned med kr Fra ble forsikringen flyttet til CODAN Forsikring. Lån Borettslaget har 1 lån i Husbanken (IN-lån). Fastrente, 3,5 % fram til , løpetid for lånet er til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret går opp med 3,5 % i Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

7 7 Welhavensgate Nr.10 Borettslag SAMEIET Det vises til resultatregnskapet/avregning for sameiet som er inntatt bak i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet kan henvende seg til forretningsføreren. Garasjeleien har vært kr 250,- pr. måned pr. plass fra og vil også forbli det samme i Nyinnflyttede med garasjeplass bes sjekke på innbetalingsgiroen at de har ei linje for garasjeleie da denne leie ikke inngår i borettslagets fellesutgifter. Eierskifter på bruksretten til garasjeplasser må tinglyses separat hos Statens Kartverk, Hønefoss. Overskuddet for andelen av utgiftene i år 2013 beløper seg til kr ,- som gjør at det blir 1 måned uten innbetalning, august 2014, og innbetalning for september blir redusert med 76 kr. Oslo, Styret i Welhavensgate Nr.10 Borettslag Siri Anne Bernum /s/ Rigmor Stormark /s/ Thomas Andersen /s/ Elsebeth Sandaas /s/

8 Til generalforsamlingen i Borettslaget Welhavensgate Nr 10 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Borettslaget Welhavensgate Nr 10, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Borettslaget Welhavensgate Nr 10 per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

9 Revisors beretning side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 6. mai 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

10 . 10 Welhavensgate Nr.10 Borettslag 554 WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Welhavensgate Nr.10 Borettslag WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR IN: DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til annen egenkapital

12 12 Welhavensgate Nr.10 Borettslag WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer 0 0 Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 63 * Annen EK (opptjent EK og EK fra IN) SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG SIRI ANNE BERNUM /s/ THOMAS ANDERSEN /s/ ELSEBETH SANDAAS /s/ RIGMOR STORMARK /s/

13 Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantobligasjonen som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital.

14 14 Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Reg.kapitalkostnader (IN) 64 Kapitalkostnader (IN) Fratrekk kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Næringslokale SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro -688 Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader -509 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell -313 Trykksaker -896 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Gaver -230 Bank- og kortgebyr -732 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 16 Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS 451 Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån Husbanken Gebyr Husbanken -60 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.214/bnr.435 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Forretningsbygg garasjer, avregning Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

17 17 Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 16 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. NOTE: 17 PANT-OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Renter 31.12: 3,50%, løpetid 30 år Opprinnelig, Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN 0 SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1. NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avregningskonto IN -443 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -443

18 Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: Beregnede IN forpliktelser: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

19 19 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Forslag til årsmøtet: A) Inngangsdør Sak fra Kristin Tesli (se vedlegg/saksfremstilling bak i heftet) Innstilling fra styret: - Plan- og bygningsetaten (se vedlegg/svarsbrev til styret fra Plan & Bygg bak i heftet) I tillegg vil styret opplyse om at dersom Tesli`s forslag om å endre inngangspartiet tilbake til klart glass vedtas anses dette som mistillitserklæring til det sittende styret. Det sittende styret går da av og nytt styre må velges på generalforsamling. Vi anbefaler alle som har noe å si om denne saken om å stille på generalforsamling eller levere fullmakt. Vedtak: B) Oppussing av fellesarealer innvendig Sak fra styret - pga. av betraktelig slitasje, bedret økonomi og ønske fra flere beboere har styret besluttet å pusse opp. - vi ønsker å pusse opp til de opprinnelige fargene som er hvite/gråskalaer. - budsjettet på ca. kr ,- setter rammene for hvor mye som kan gjøres inneværende år (male og pusse opp inngangspartiet, tak og vegger, bone gulv samt nye møbler og dekorasjon). Det vil som vanlig bli hentet inn minst tre anbud. - på sikt er planen: - skifte takplater - nye lamper Styret ønsker at dette stemmes over på generalforsamlingen. Vedtak:

20 20 Welhavensgate Nr.10 Borettslag KOSTNADSFORDELING GARASJER/ FORRETNINGSBYGG/BORETTSLAG 2013 Totale Garasjer Forretning Borettslag kostnader 0, , ,82603 Revisjon Forretningsførerhonorar Rep. og vedlikehold * Vaktmester/vakthold Forsikring Eiendomsskatt Kommunale avg. ** Strøm 50 % Snørydding Alarmtelefon SUM Avregning garasjene Inntekter Avregning forretningsbygg A'konto overføring Kostnader Kostnader Overskudd Underskudd * Ikke heis og kabel-tv ** Fordeles etter brøk 133/4335 (0,03068) forretningsbygg og 4202/4335 (0,96932) borettslag

21 21 Welhavensgate Nr.10 Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Rigmor Stormark Welhavens gate 14 Elsebeth Sandaas Welhavens gate 10 Styremedlemmer som ikke er på valg: Siri Anne Bernum (styreleder) Welhavens gate 14 Thomas Andersen Welhavens gate 14 B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Anne Hertzberg Welhavens gate 12. C. Som valgkomité for 1 år foreslås: Lotta Tholander Welhavens gate 14 Thomas Andersen Welhavens gate 14 D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Siri Anne Bernum Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Rigmor Stormark Oslo, I valgkomiteen for Welhavensgate Nr.10 Borettslag Thomas Andersen /s/ Lotta F Tholander /s/

22 22 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styret Se borettslagets hjemmeside på for informasjon. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Borettslaget har avtale med Asker- og Bærum Vaktmestertjeneste. Tjenesten innebærer et fremmøte hver torsdag for kontroll av dører/låser, ventilasjon, vann og rør, skifting av lyspærer/rør og tømming av papirkurver på fasade. Snørydding/strøing av fortau og garasjefeiing ved behov. Småreparasjoner samt formidling av håndverkere står også vaktmestertjenesten for. Asker- og Bærum Vakt mestertjeneste kan treffes på tlf eller det kan legges en lapp i Styrets/Vaktmesterens postkasse. Vektertjeneste Borettslaget har avtale med Securitas om vektertjeneste. Vekter skal kontrollere borettslagets områder 2 ganger mellom kl 1800 og kl 0600 hver dag. Securitas vil rykke ut ved toveis heisalarm dersom det bes om hjelp eller ingen verbal kommunikasjon oppfanges når heisalarmen går. Bomiljøvekterens oppgaver er å skape trygghet for den enkelte beboer og sikkerhet for den enkelte og fellesskapets verdier. For å få maksimalt utbytte av bomiljøtjenesten kan den enkelte beboer kontakte Securitas på telefon ved opplevelse av utrygghet og vesentlig avvik fra normalsituasjonen, som for eksempel uønsket opphold/ferdsel av uvedkommende i eller ved eiendommen, uvanlige lyder, støy, bråk og lignende. Bomiljøvekteren kan også assistere deg ved akutte behov for håndverker, assistanse i helger og natt, men vær oppmerksom på at håndverkere benytter høyere takster på disse tider av døgnet. Renhold Borettslaget har avtale med Asker & Bærum Vaktmesterkompani AS om renhold av Borettslagets fellesarealer. Nøkler/skilt Eier av leilighet/garasje kan skriftlig bestille nøkler til hovedinngangen. Bestillingen sendes styret. Nøklene vil bli sendt rekommandert i postoppkrav fra leverandør. Leveringstid er ca. 7 dager, pris for systemnøkkel ca. kr 400,-. Nøkler til egen leilighet må eierne ordne selv. Styret har mal som skal følges for bestilling av post kasse- og ringeklokkeskilt.

23 23 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i CODAN AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Brannvarslingsanlegg Detektorene inne i selve leilighetene utløses dersom en kombinasjon av høy temperatur og røyk oppstår. Detektorene i fellesarealene er mer sensitive og slås umiddelbart på dersom røyk oppstår. Det er derfor viktig at detektorer som er i områder det skal utføres arbeid som medfører røyk eller støv kobles fra i perioden arbeidet utføres. Vi ble anbefalt å kun bruke tidsbestemt utkobling av detektorer. Alle detektorer er merket (eks. detektor i min leilighet er merket oversikt henger ved siden av tavlen) og vil vises på displayet på branntavlen ved inngangspartiet dersom den utløses. Tallene indikerer hele timer. Dersom alarmen går i din bolig og det er falsk alarm, må man komme seg ned til branntavlen og slå av alarmen innen 5 minutter, hvis ikke blir brannvesenet varslet. Falsk utrykning koster 6000,- kr og må betales av den enkelte beboer. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Individuell nedbetaling av fellesgjeld Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget. Ved henvendelse til OBOS Avdeling medlemslag vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 1.2 og 1.8. på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

24 24 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft Fellesmåling og felles innkjøp av strøm Borettslaget har avtale med Hafslund Strøm om fellesmåling og leveranse av strøm til borettslagets beboere og fellesanlegg. Strømforbruket måles individuelt samtidig som nettleien betales felles. Det er Inergi AS som administrerer ordningen for Hafslund, se eller tlf Ved salg eller eierskifte av leilighet, må flytteskjema fylles ut. Dette kan fås ved henvendelse Inergi AS, eller lastes ned fra: Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 2012 Etterfylling alle brannslukningsapparater 2012 Nytt brannvarslingsanlegg 2012 Nytt callinganlegg 2008 Kontroll/reparasjon ventilasjonsanlegg Inngått vedlikeholdsavtale med GK Norge AS

25

26

27 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rigmor Stormark Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Erik Rolfsrud Nergaard Arkivkode: Oppgis alltid ved henvendelse TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT - WELHAVENS GATE Plan- og bygningsetaten viser til mottatt redegjørelse av vedrørende mulig ulovlig utført fasadeendring påovennevnte adresse. Tiltaket omfatter utskifting av bygningens opprinnelige inngangsparti, bestående av inngangsdør og vinduer i klart glass. Det nye inngangspartiet fremstår forholdsvis likt det opprinnelige, med unntak av glasset, som er endret fra klart til matt. l henhold til redegjørelsen er utskiftingen av glasset gjort av sikkerhetsmessige årsaker, etter lang tids bruk og gjentatte innbruddsforsøk. Plan- og bygningsetatens vurderingsgrunnlag Etter plan- og bygningsloven 20-3 første ledd bokstav e, er søknad og tillatelse etter 20-1 ikke nødvendig for fasadeendring som er i samsvar med plan og som ikke fører til at bygningens karakter endres. l vurderingen av om bygningens karakter endres kan blant annet bygningens alder, plassering og historikk inngå. l tillegg vil omgivelsene og hustype spille en viktig rolle. Fasadeendring unntatt søknadsplikt Med bakgrunn i ovennevnte vurderingsgrunnlag har etaten foretatt en konkret vurdering av det forespurte tiltaket. Fasadeendringen anses ikke å endre bygningens karakter og unntas fra søknadsplikt med hj emmel i plan- og bygningsloven 20-3 første ledd bokstav e. Tiltaket regnes derfor ikke som ulovlig utført. For ytterligere råd og veiledning kan Plan- og bygningsetaten kontaktes på telefon , alternativt vil kundekonsulenter og saksbehandlere være behjelpelige ved fremmøte i etatens kundesenter i Vahls gate l. For generell informasjon om lover, forskrifter og søknadsblanketter se PLAN- OG BYGNINGSETATEN Kundesenteret Kontorservice Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: Vahls gate 1, 0187 Oslo Kundesenteret: Telefaks: Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Bankgiro: Orgnr.: MVA E-post:

28 Saksnr: Side 2 av 2 Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Erik Rolfsrud Nergaard - Saksbehandler Odd Iver Rånes - gruppeleder Kopi til: Terje Christensen,

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer