STAVANGER TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr: MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik"

Transkript

1 STAVANGER TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Espen Haug Politiadvokat Lene Hammersland mot John Sture Knapskaug Jarle Skjæveland Ove Martin Utsola Advokat Geir Jøsendal Advokatfullmektig Kenneth Hagen Advokat Henrik Nikolai Bliksrud Advokat Anders Morten Brosveet Advokat Gunnar Øystein Helgevold Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM John Sture Knapskaug er født og bor i Gjøviklinna 956, 2862 Fluberg. Jarle Skjæveland er født og bor i Hognes gate 6, 4041 Hafrsfjord. Ove Martin Utsola er født og bor i Tjeltavegen 236, 4054 Tjelta. Ved tiltalebeslutning utferdiget av førstestatsadvokat Marianne Djupesland ved Økokrim statsadvokatembeter, med rettelser av møtende aktor, er Knapskaug, Skjæveland og Utsola satt under tiltale ved Stavanger tingrett for overtredelse av: I Straffeloven 276 a første ledd bokstav a jf. 276 b for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, og handlingen anses som grov særlig fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og den er forøvd av eller overfor noen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling. Gjelder nr. 1: Knapskaug Grunnlag: I perioden fra juli 2003 til 2010, som innleid konsulent i Norsk Hydro ASA og StatoilHydro ASA/Statoil ASA i Stavanger, bl.a. med ansvar for anskaffelser og/eller ansvar og fullmakter for attestering og kontroll av fakturaer, mottok han til sammen ca. kr eller en vesentlig del av dette fra North Sea Oiltech AS, således: a) i perioden fra juli 2003 til 2007 mottok han til sammen ca. kr eller en vesentlig del av dette fra North Sea Oiltech AS, basert på avtale om at han skulle motta 25 % av beløp fakturert fra North Sea Oiltech AS til Norsk Hydro ASA knyttet til PVT-flasker. Totalt ble Norsk Hydro ASA fakturert for ca. kr (eksl. mva) relatert til PVT-flasker i perioden. b) I perioden fra 2008 til 2010 mottok han til sammen ca. kr eller en vesentlig del av dette fra North Sea Oiltech AS, basert på avtale om at han skulle motta 50 % av fiktive fakturaer som skulle belastes StatoilHydro ASA/Statoil ASA. Totalt godkjente/attesterte han minst 19 fiktive fakturaer på til sammen ca kr (eksl. mva) sendt fra North Sea Oiltech AS, direkte eller via andre selskaper, til StatoilHydro ASA/Statoil ASA i perioden. Fordelene ble mottatt bl.a. fordekt som lønn og godtgjørelser m.v. til Knapskaugs ektefelle og som lagerleie og kjøp av transportkasser, og ved at North Sea Oiltech AS ble belastet hans private kostnader. II Straffeloven 276 a første ledd bokstav a jf 276 b for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, og handlingen anses som grov særlig fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, den er forøvd av eller overfor noen ved brudd på den MED-STAV

3 særlige tillit som følger med hans stilling, det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk art og det er utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon. Gjelder nr. 1: Knapskaug Grunnlag: I desember 2009, som innleid konsulent i StatoilHydro ASA/Statoil ASA i Stavanger, bl.a. med ansvar for anskaffelser og/eller ansvar og fullmakter for attestering og kontroll av fakturaer, mottok han minst kr ,- i kontanter fra Hydraulic & Marineservice v/jan Kåre Helgesen, som i 2009 og 2010 utstedte tre fiktive fakturaer på til sammen kr ,- (eks. mva) som direkte eller via andre selskaper skulle belastes StatoilHydro ASA/Statoil ASA. III Straffeloven 276 a første ledd bokstav b jf 276 b for å ha gitt eller tilbudt noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, og handlingen anses som grov særlig fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og den er forøvd av eller overfor noen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling. Gjelder nr. 2: Skjæveland. Gjelder nr. 3: Utsola for grunnlaget i pkt. a) Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: I perioden fra juli 2003 til 2010 besørget Jarle Skjæveland, som var styreleder og daglig leder i North Sea Oiltech AS, utbetalinger fra North Sea Oiltech AS til John Sture Knapskaug. Dette skjedde i egenskap av Knapskaugs stilling som innleid konsulent i Norsk Hydro ASA og StatoilHydro ASA/Statoil ASA i Stavanger bl.a. med ansvar for anskaffelser og/eller ansvar og fullmakter for attestering og kontroll av fakturaer. Utbetalingene var på til sammen ca. kr eller en vesentlig del av dette, således: a) i perioden fra juli 2003 til 2007 utbetalte Skjæveland til sammen ca kr eller en vesentlig del av dette fra North Sea Oiltech AS til Knapskaug, basert på avtale om at Knapskaug skulle motta 25 % av beløp fakturert fra North Sea Oiltech AS til Norsk Hydro ASA knyttet til PVT-flasker. Totalt ble Norsk Hydro ASA fakturert for ca. kr (eksl. mva) relatert til PVT-flasker i perioden. Ove Martin Utsola fremsatte tilbudet om 25 % av fakturert beløp overfor Knapskaug, deltok i arbeid knyttet til PVT-flaskene og aksepterte på forhånd å motta og/eller mottok løpende andel av utbyttet av avtalene oppnådd ved korrupsjonen. b) i perioden fra 2008 til 2010 utbetalte Jarle Skjæveland til sammen ca. kr eller en vesentlig del av dette fra North Sea Oiltech AS til Knapskaug, basert på avtale om at Knapskaug skulle motta 50 % av fiktive fakturaer som skulle belastes StatoilHydro ASA/Statoil ASA. Totalt godkjente/attesterte Knapskaug minst 19 fiktive fakturaer på til sammen ca kr (eksl. mva) sendt fra North Sea Oiltech AS, direkte eller via andre selskaper, til StatoilHydro ASA/Statoil ASA i perioden. IV Straffeloven 317 annet og fjerde ledd for å ha konvertert eller overført formuesgoder eller på annen måte skjult eller tilslørt hvor utbytte av en straffbar handling han selv har begått befinner seg, stammer fra, hvem som har rådighet over det, dets bevegelser eller rettigheter knyttet til det. Overtredelsen anses MED-STAV

4 som grov fordi det særlig legges vekt på hva slags straffbar handling utbytte stammer fra og verdien av utbytte han har skaffet seg selv og andre ved virksomheten. Gjelder nr 2: Skjæveland Grunnlag er følgende forhold: I perioden fra 2008 til 2010 sørget han for som styreleder/daglig leder i North Sea Oiltech AS med forretningsadresse i Hafrsfjord i Stavanger kommune, at North Sea Oiltech AS ble tilført (direkte eller gjennom andre selskaper) ca.kr Dette skjedde ved fiktiv fakturering av Norsk Hydro ASA og StatoilHydro ASA/Statoil ASA, jf korrupsjonshandlingen beskrevet i post III b, og gjorde at midlene fremstod som reelle inntekter i North Sea Oiltech AS. Ca. kr av dette tilfalt Knapskaug i bestikkelser som beskrevet i post III bokstav b. Det resterende beløpet ca kr , eller vesentlig deler av dette, sørget Skjæveland for at ble disponert på ulike måter av North Sea Oiltech AS, noe som bidro til å dekke over pengenes opprinnelse. Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om erstatning, inndragning og rettighetstap. Hovedforhandling ble holdt over 12 dager i perioden De tiltalte møtte. Knapskaug og Skjæveland erkjente seg skyldige etter tiltalen. Utsola erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen. Retten mottok forklaring fra de tiltalte og 18 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. Aktor nedla slik påstand: 1. John Sture Knapskaug, født 5. mars 1964, dømmes for overtredelse av straffeloven 276a første ledd bokstav a jf. 276b, jf. straffeloven 62 første ledd, til fengsel i 3 tre år og 6 seks måneder. Til fradrag i straffen kommer 2 to dager for utholdt frihetsberøvelse. 2. I medhold av straffeloven 34 inndras sjumillioneretthundreogfemtitretusensekshundreosekstitre kroner med tillegg av renter. Inndragning skjer til fordel for Statoil ASA og statskassen, jf. straffeloven 37d. Inndragningsbeløpet nedsettes samsvarende med John Sture Knapskaugs innfrielse av erstatningskravet med inntil tomillionersekshundreogsekstitretusensekshundreogsekstitre kroner, jf. straffeloven 37d fjerde ledd. 3. John Sture Knapskaug dømmes til innen 14 fjorten dager fra dommens forkynnelse å betale erstatning til Statoil ASA med femmillioneråttehundreogtitusennihundreogtjueen kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. Hvorav femmillionerfirehundreogtjuefemtusenogtjueen kroner, med tillegg av lovens forsinkelsesrente, in solidum med Jarle Skjæveland MED-STAV

5 4. Jarle Skjæveland, født 26. juni 1965, dømmes for overtredelse av straffeloven 276a første ledd bokstav b jf. 276b og straffeloven 317 annet og fjerde ledd, jf. straffeloven 62 første ledd, til fengsel i 4 fire år og 6 seks måneder. Til fradrag i straffen kommer 2 to dager for utholdt frihetsberøvelse. 5. I medhold av straffeloven 29 første ledd bokstav b jf. 33a annet ledd fradømmes han på ubestemt tid retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder å være daglig leder eller å inneha annen ledende stilling i noe selskap, eller sitte i noe selskaps styre. 6. Jarle Skjæveland dømmes til innen 14 fjorten dager fra dommens forkynnelse å betale erstatning til Statoil ASA med femmillionerfirehundreogtjuefemtusenogtjueen kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer, i solidaransvar med John Sture Knapskaug. 7. Ove Martin Utsola, født 9. desember 1964, dømmes for overtredelse av straffeloven 276a første ledd bokstav b jf. 276b til fengsel i 3 tre år og 6 måneder. Til fradrag i straffen kommer 2 to dager for utholdt frihetsberøvelse. 8. Saksomkostninger idømmes ikke for noen av de tiltalte. Forsvarer for Knapskaug nedla slik påstand: Tiltalte John Sture Knapskaug frifinnes for inndragningskravet, forøvrig anses han på mildeste måte. Forsvarer for Skjæveland nedla slik påstand: Tiltalte Jarle Skjæveland anses på mildeste måte. Forsvarer for Utsola nedla slik påstand: Tiltalte Ove Martin Utsola frifinnes. Rettens vurdering: Sakens bakgrunn Jarle Skjæveland og Ove Martin Utsola har kjent hverandre siden oppveksten. I 1997 stiftet de sammen med Arild Fuglesten selskapet North Sea Oiltech AS. Selskapets formål er i stiftelsesdokumentene oppgitt til salg/utleie av offshorerelatert utstyr, lager utleie, lager handling etter kundens ønske, transport av offshorerelatert utstyr samt investering/tilrettelegging for produksjon i utlandet. Aksjekapitalen ble innbetalt gjennom et tingsinnskudd i form av ti PVT-flasker (jf. nærmere nedenfor), verdsatt til kr pr. flaske. Fra stiftelsen utgjorde Fuglesten og Utsola styret, mens Skjæveland ble benevnt som regnskapsfører. I 2000 gikk Utsola ut av styret og Skjæveland inn MED-STAV

6 Fuglesten gikk ut av styret i 2003, og etter det var Skjæveland både styreleder og daglig leder. PVT-flasker brukes i oljeindustrien til lagring av kjerneprøver og oljeprøver. Oljeselskapene leier i stor utstrekning PVT-flasker fra oljeservice-selskaper. Bl.a. Norsk Hydro ASA (heretter Hydro) leide i sin tid lager for PVT-flasker av Reslab Reservoir Laboratories AS (nå Weatherford Norge AS) heretter Reslab. Reslab sitt lager ble i en årrekke styrt av Utsola. Knapskaug var i flere år innleid som konsulent i Hydro og senere StatoilHydro/Statoil, gjennom selskapet IKM Consulting AS. Rundt 2000/2001 besluttet Hydro å rydde opp i flaskelageret sitt, og på et tidspunkt ble John Sture Knapskaug involvert i dette arbeidet. Utsola var sentral i oppryddingen, som lageransvarlig og med god oversikt over de mange flaskene. Fra november 2002 leide Hydro PVT-flasker fra North Sea Oiltech. Etter en tid kjøpte Hydro også PVT-flasker såkalt frikjøp fordi det ble billigere for Hydro å kjøpe flasker enn å fortsette leieforholdet. North Sea Oiltech påtok seg i tillegg destruksjon av såkalte HG-flasker, som også ble brukt til lagring av oljeprøver. Flaskene innholdt kvikksølv, og de ble derfor på et tidspunkt forbudt å bruke. Statoil politianmeldte den John Sture Knapskaug pga. mistanke om at Knapskaug hadde godkjent fakturaer fra selskapet North Sea Oiltech som ikke var reelle. Den pågrep politiet Knapskaug og Skjæveland, og det ble samme dag foretatt ransakinger av deres boliger og arbeidsplasser. Etter lange avhør ble begge løslatt. Bl.a. på grunnlag av Knapskaug og Skjævelands forklaringer ble i januar 2011 også Utsola siktet. Post I a og III a: Retten legger til grunn som bevist at Knapskaug i perioden fra juli 2003 til 2007 mottok i alt kr fra North Sea Oiltech. Pengene var hans del av omsetningen i North Sea Oiltech knyttet til utleie og salg av PVT-flasker til Hydro. North Sea Oiltech fakturerte Hydro for ca. kr i den aktuelle perioden. Virksomheten i North Sea Oiltech var beskjeden før utleien og salget av PVT-flasker til Norsk Hydro startet opp i november Denne virksomheten kom i stand i et samarbeid mellom Utsola, Knapskaug og Skjæveland. Utsola hadde oversikten over og administrerte Hydros flaskelager. Knapskaug var som nevnt gitt i oppgave av Hydro å foreta opprydning i flaskelageret, og han sørget i kraft av sin stilling for at North Sea Oiltech fikk en økende andel av omsetningen knyttet til PVT-flasker i Hydro. Utsola skaffet PVTflaskene som ble leid ut og etter hvert til dels også solgt til Hydro. Virksomheten foregikk i North Sea Oiltechs navn og Utsola sitt bidrag ble holdt skjult. Skjæveland sto formelt for MED-STAV

7 virksomheten i North Sea Oiltech, og han førte regnskapene i selskapet, fakturerte og foretok alle betalinger. Knapskaug, Skjæveland og Utsola ble i 2003 enige om at de tre skulle få 25 % hver av omsetningen relatert til PVT-flasker i Hydro. De resterende 25 % skulle forbli i North Sea Oiltech. På et tidspunkt ble fordelingsnøkkelen endret, slik at overskuddet fra omsetningen knyttet til PVT-flasker skulle deles med en tredjedel til hver. Knapskaug ble betalt på flere forskjellige måter og slik at det ikke framgikk hva betalingene egentlig gjaldt. Dels betalte North Sea Oiltech Knapskaugs private regninger, og da slik at det så ut som om North Sea Oiltech betalte kostnader knyttet til sin virksomhet. Dels ble utbetalingene kamuflert som utgifter til kjøp av transportkasser for PVT-flasker, husleie til Knapskaugs kone for et lager i Bergen og som lønn og kilometergodtgjørelse til Knapskaugs kone. Ingen ting av dette var det noen realitet i. Knapskaugs kone leiet ikke ut noe lager til North Sea Oiltech, og hun har aldri arbeidet for North Sea Oiltech. Verken Knapskaug eller konen har noen gang levert transportkasser til North Sea Oiltech. Skjæveland og Knapskaug laget falsk regnskapsdokumentasjon. Bl.a. undertegnet Knapskaug i navnet til sin kone på flere dokumenter vedrørende lagerleie o.a. Utbetalingene til Utsola ble likeens skjult, bl.a. som betaling for PVT-flasker og transportkasser til PVT-flasker kjøpt i Polen og kostnader i den forbindelse. Betaling til Utsola ble også kamuflert som lønnsutbetalinger til hans kone, som er polsk. Skjæveland tok også ut midler fra sitt selskap som ble kamuflert på ulike måter, f.eks. som betaling for leie av lokale og som lønn til hans kone. De tiltalte handlet forsettlig. Ved bevisvurderingen har retten i stor grad bygget på Knapskaugs forklaring. Det er også sett hen til forklaringene fra Skjæveland og Utsola, samt forklaringer fra Knapskaug og Utsolas ektefeller. I tillegg er bygget på vitneforklaringer og dokumentbevis. Som nevnt innledningsvis har Knapskaug erkjent straffeskyld etter tiltalen, og han har forklart seg i detalj om hvordan virksomheten kom i stand og ble gjennomført. Han har således forklart at han, i etterkant av et møte på Reslab med Utsola i anledning flaskeoppryddingen, av Utsola ble forespeilet en andel av omsetningen dersom North Sea Oiltechs omsetning i forbindelse med PVT-flasker økte. Knapskaug valgte i første omgang å ignorere dette, men da Utsola etter kort tid gjentok forslaget valgte Knapskaug å si seg interessert. Han fikk beskjed om at han måtte snakke med Skjæveland om hvordan han skulle få utbetalt pengene, og de tre hadde deretter et møte og diskuterte opplegget, herunder hvordan pengene skulle bli utbetalt til Knapskaug MED-STAV

8 Knapskaug forklarte videre at han på vegne av Hydro sørget for avtalene om leie og kjøp av flasker fra North Sea Oiltech. Skjæveland leverte flaskene gjennom North Sea Oiltech, og Utsola administrerte flaskelageret. Utsola var nødvendig for arrangementet fordi han administrerte lageret og hadde fagkunnskap om PVT-flasker. Knapskaug kjente ikke nærmere til Utsolas tilknytning til North Sea Oiltech. Knapskaug og Skjæveland hadde jevnlig kontakt vedrørende utbetaling av penger til Knapskaug. I 2006 sluttet Knapskaug i Hydro og i løpet av 2007 ble arrangementet vedrørende andel av omsetningen knyttet til PVT-flasker avsluttet. I den forbindelse ble det sagt mellom ham og Skjæveland at dersom det bød seg flere muligheter var begge interessert i fortsatt samarbeid. Skjæveland forklarte at det var Knapskaug som tok initiativet til arrangementet. På et møte i Bergen fortalte Knapskaug om Hydros planer mht. opprydning i lageret av PVTflasker. Knapskaug foreslo at North Sea Oiltech kunne komme inn som leverandør av PVT-flasker mot at han fikk en andel av omsetningen. Skjæveland tok Knapskaugs forespørsel opp med Utsola, fordi Skjæveland selv ikke kunne stå for det praktiske. Utsola hadde en ide om å restaurere gamle PVT-flasker i Polen, og slik startet det. Siden Knapskaug skulle ha 25 %, ville Utsola også ha det. Skjæveland har bekreftet at han betalte ut penger til Knapskaug slik Knapskaug har beskrevet. Skjæveland forklarte imidlertid også at når det gjaldt lagerleie og lønn til Knapskaugs kone, så trodde han i starten at dette dreide seg om reelle utgifter. Han erkjente at han nokså snart forsto at det ikke var reelt. Skjæveland framhevet at han hadde hatt fokus på regnskapet og det skattemessige. Revisor stilte etter hvert mange spørsmål til regnskapet, og Skjæveland brukte mye tid på å rettferdiggjøre regnskapet til North Sea Oiltech. Utsola har forklart at han tidlig så mulighet for å tjene penger på PVT-flasker. Han foreslo for Reslab at de skulle begynne med utleie av PVT-flasker, men Reslab var da ikke interessert i det. Utsola forklarte at han foreslo North Sea Oiltech som flaskeleverandør overfor Hydro, men han tilbød ikke Knapskaug noen form for bestikkelse, og han kjente heller ikke til bestikkelsene. Han hadde hørt om et opplegg Knapskaug og Skjæveland hadde i Bergen, men noe mer visste han ikke. Utsola skaffet PVT-flasker og sto for det praktiske mht. utleien og salget av PVT-flasker fra North Sea Oiltech, og han mottok penger fra North Sea Oiltech av den grunn. Utsola fikk på forskjellige måter tak i gamle/brukte PVT-flasker, og han sendte disse til Polen for rengjøring og reparasjon. Flaskene ble så returnert til Norge. Han betalte alle kostnader i den forbindelse. Det er riktig at det ble laget uriktig regnskapsdokumentasjon i den forbindelse MED-STAV

9 Utsola fikk betalt svart av Skjæveland, fordi hans arbeidsgiver ikke aksepterte at han hadde bierverv. For en del fikk Utsola betalt via sin kones konti i Polen og Norge, kamuflert som lønn o.a. til henne. North Sea Oiltech betalte også to biler for ham og en fast eiendom han kjøpte i Polen. En god del av pengene som gikk til Polen brukte imidlertid Utsola til å betale utgifter i forbindelse med PVT-flasker. I tillegg til ovennevnte forklaringer har retten fått framlagt en mengde skriftlig dokumentasjon. Det dreier seg bl.a. om mailkorrespondanse mellom Knapskaug og Skjæveland vedrørende beregninger av hvor mye de tre skulle ha utbetalt, og om hvordan utbetalinger til Knapskaug skulle legitimeres. Videre om notater Skjæveland har gjort vedrørende inntekter, utgifter og utbetalinger til Knapskaug og Utsola, samt regnskapsmateriale fra North Sea Oiltech. Skjæveland har erkjent at han har laget falske bilag i stort omfang. Knapskaug og Utsolas ektefeller har begge forklart at de aldri har arbeidet for North Sea Oiltech og aldri har leid ut lokaler til selskapet. Når forklaringer og dokumentasjon sammenholdes mener retten det uten tvil kan legges til grunn at alle de tre tiltalte forsettlig har handlet slik det er beskrevet ovenfor. Bevisene vurdert i sammenheng mener retten gjør at Knapskaugs forklaring i det alt vesentlige må legges til grunn. Skjævelands forklaring bekrefter på vesentlige punkter det Knapskaug har forklart. Utsolas forklaring om at han ikke kjente til betalingen av Knapskaug var til dels lite konsistent og er etter rettens vurdering ikke troverdig. Både Knapskaug og Skjæveland forklarte at Utsola var inneforstått med at Knapskaug fikk en andel av omsetningen. Arrangementet ville ikke vært gjennomførbart uten Utsolas medvirkning. Retten mener det er usikkert hvem som tok initiativet til korrupsjonen Utsola slik Knapskaug har forklart eller Knapskaug, slik Skjæveland har forklart. Begge forklaringer kan for så vidt ha elementer av sannhet i seg. Uansett mener retten det må legges til grunn som bevist ut over enhver rimelig, fornuftig tvil at de tre ble enige om å sørge for at North Sea Oiltech fikk avtaler med Hydro, og at de alle tre skulle få godt betalt for det. Når det gjelder beløpets størrelse altså hvor mye Knapskaug fikk betalt - har retten bygget på den framlagte skriftlige dokumentasjonen på utbetalinger fra North Sea Oiltech, sammenholdt med Knapskaugs erkjennelse av at denne dokumentasjonen gjelder urettmessige utbetalinger fra North Sea Oiltech som beskrevet ovenfor. Knapskaug har ved ovennevnte mottatt en utilbørlig fordel i anledning av sin stilling i Hydro, og forholdet rammes som angitt i tiltalen, av korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276 a, første ledd bokstav a, jf. 276 b. Forbrytelsen er grov pga. beløpets størrelse, fordi det dreier seg om planmessige handlinger over et langt tidsrom og fordi MED-STAV

10 Knapskaug ved forbrytelsen brøt den tilliten han hadde opparbeidet seg i sin stilling i Hydro. Skjæveland og Utsola har gitt Knapskaug en utilbørlig fordel som motytelse for at Knapskaug sørget for at North Sea Oiltech fikk en betydelig omsetning gjennom Hydro. Forholdet rammes som angitt i tiltalen, av korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276 a, første ledd bokstav b, jf. 276 b. Forbrytelsen er grov av de samme grunner som angitt i forhold til Knapskaug. Post I b og III b: Retten legger til grunn som bevist at Skjæveland, etter forslag fra Knapskaug, i årene 2008 til 2010 produserte fiktive fakturaer for i alt kr fra North Sea Oiltech til StatoilHydro/Statoil, direkte eller via andre selskaper. Knapskaug godkjente og/eller fikk andre til å godkjenne fakturaene, og StatoilHydro/Statoil ble slik påført et tap på kr Beløpet er høyere enn fakturaene fra North Sea Oiltech fordi ved fakturering via andre selskaper ble det fakturert et påslag selskapets fortjeneste på underleverandøren. Skjæveland betalte kr tilbake til Knapskaug, basert på avtale om at de skulle dele gevinsten likt. Pengene ble betalt ut til Knapskaug på samme måte som korrupsjonspengene i post I a, altså fordekt som f.eks. husleie og lønn til konen og ved at North Sea Oiltech betalte Knapskaugs private regninger. Både Knapskaug og Skjæveland handlet forsettlig. Det dreier seg nærmere bestemt om fiktive fakturaer som følger: Knapskaug begynte å arbeide for StatoilHydro høsten 2007 og fikk lederansvar i flere prosjekter. Norse Technology AS var underleverandør for Bergen Group Rosenberg Verft på et prosjekt for StatoilHydro/Statoil. I 2008 fikk Knapskaug Norse Technology til å betale en ekstern konsulent som Statoil ville ha inn på prosjektet. Norse Technology skulle sende regningen videre til sin kontraktspart, dvs. Bergen Group Rosenberg Verft. Konsulenten var Skjæveland, og i alt fikk North Sea Oiltech betalt kr for Skjæveland fra Norse Technology, i henhold til timelister fra Skjæveland som Knapskaug gikk god for. Det var ingen realitet i dette. Norse Technology fakturerte videre til Bergen Group Rosenberg Verft med et påslag, som igjen sendte regningen til Statoil med ytterligere påslag, slik at sluttregningen til Statoil var på i alt ,50. I 2008 og 2009 sendte North Sea Oiltech tre regninger på i alt kr til Skanska AS for angivelig assistanse på et veiprosjekt på Kollsnes, som Skanska hadde for Statoil. Det var ingen realitet i dette, men Knapskaug gikk god for fakturaene og Skanska betalte. Det ble viderefakturert til Statoil med et påslag, slik at Statoils tap er kr MED-STAV

11 I 2009 og 2010 sendte North Sea Oiltech tre fakturaer direkte til Statoil for tjenester og varer på i alt kr , uten at noe var levert til Statoil. Knapskaug sørget for at fakturaene ble godkjent og betalt. I 2010 sendte North Sea Oiltech tre fakturaer på i alt kr til Terne AS for angivelige leveranser til et prosjekt Terne hadde for Statoil. Knapskaug sørget for at fakturaene ble godkjent og Terne betalte og viderefakturerte Statoil med et påslag, slik at tapet for Statoil ble kr For ordens skyld bemerkes at Staoils underleverandører ikke var kjent med de reelle forhold. Ved bevisvurderingen har retten lagt til grunn Knapskaug og Skjævelands forklaringer. De har begge forklart seg overensstemmende og i samsvar med beskrivelsen ovenfor. I tillegg har retten hørt forklaringer fra representanter fra de involverte selskapene, samt fått framlagt fakturaer og dokumentasjon på betaling til Knapskaug. Forbrytelsen er i tiltalen henført under korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276 a, jf. 276 b. Forsvarerne har anført at forholdet ikke rammes av korrupsjonsbestemmelsene, men som grov utroskap etter straffeloven 275, jf Det er vist til at kjernen i korrupsjonsforbrytelsen er påvirkningselementet, og at det mangler her. Det dreier seg om ren tapping av penger fra Statoil. Vilkåret om at den utilbørlige fordelen er krevd i anledning av stilling eller oppdrag er ikke oppfylt. Retten er enig i at forbrytelsen rammes av utroskapsbestemmelsen. Dersom den også rammes av korrupsjonsbestemmelsen, skal den imidlertid etter 275, 3. ledd ikke straffes etter utroskapsbestemmelsen. Det løser ikke spørsmålet om forholdet rammes av 276 a. Av forarbeidene framgår at straffeloven 276 a er basert på en vid definisjon av korrupsjonsbegrepet. I rettspraksis er lignende forhold bedømt både som utroskap og korrupsjon. Høyesterett har ikke eksplisitt behandlet en tilsvarende problemstilling som her, men i avgjørelse inntatt i Rt s. 130 er spørsmålet om forventning om en motytelse fra den aktive bestikker er en forutsetning for at korrupsjonsbestemmelsen kan anvendes behandlet. Om dette uttales som følger (avsnitt 36-38):... den aktive bestikker kan dømmes for «smøring» uten at det konkret kan legges til grunn en forventning om gjenytelser. Men selv om departementet ønsket å få med tilfelle der det er noe uklart om handlingen tar sikte på en gjenytelse - «uten at det fremgår klart» - omtales også dette som «forsøk på å 'smøre' den passive bestikker». Slik jeg forstår det, tas det ikke direkte avstand fra at en forventning om en gjenytelse er kjernen i korrupsjon fra den aktive bestikkers side. Det er påvirkningsmomentet i alle dens former en ønsker å ramme ved straffebestemmelsene for aktiv korrupsjon. Domfellelse for korrupsjon er svært alvorlig. Strafferammen er høy, og den samfunnsmessige fordømmelse er sterk. Svært ofte medfører det tap av stilling. Det kan etter mitt syn bare være MED-STAV

12 i svært spesielle tilfelle at det er grunn til å dømme etter korrupsjonsbestemmelsen dersom en må se helt bort fra at det foreligger et påvirkningsmoment. Vurderingen av dette kan være vanskelig. Hva som konkret finnes å være utilbørlig, vil et stykke på vei kunne avhenge av hva som er alminnelig akseptert i bransjen, og hvorvidt ytelsen skjer i full åpenhet eller forsøkes skjult. På generelt grunnlag er jeg imidlertid enig med lagmannsretten i at loven ikke utelukker at også den som gir eller tilbyr en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag uten påviselig motiv, kan bli dømt for korrupsjon. I Borgarting lagmannsretts dom av (Undervisningsbygg-saken) er et tilsvarende forhold som i vår sak pådømt som korrupsjon. Tiltalte A hadde mottatt penger fra E etter å ha bestilt fiktive fakturaer fra E og attestert disse for utbetaling. Om lovanvendelsen uttalte lagmannsretten: Lagmannsretten ser ikke helt bort fra at E utstedte fakturaene uten at han forventet en gjenytelse i form av at A skulle tildele ham oppdrag for Undervisningsbygg. Lagmannsretten mener likevel at A ved å motta de kronene som beskrevet, har mottatt en fordel som er utilbørlig i straffeloven 276 a sin forstand. For det første viser lagmannsretten til at pengeoverleveringene fra E til A var et element i et opplegg hvor A over tid bestilte og attesterte et stort antall fiktive fakturaer som medførte utbetalinger til E. Es tilbakebetaling av deler av beløpene må ses som en forutsetning for at A skulle fortsette å godkjenne nye fiktive fakturaer. Dette innebærer etter lagmannsrettens syn at det lå et påvirkningselement i Es handlinger. At fordelen A mottok var utilbørlig støttes også av andre momenter, nemlig av at det gjaldt høye beløp, at handlingen foregikk over en periode på nesten tre år, at betalingene var fordekt og at A hadde en sentral stilling som offentlig tjenestemann i Undervisningsbygg. Retten mener at det ikke er tvilsomt at Knapskaug har mottatt en utilbørlig fordel, og retten mener også at han har mottatt den utilbørlige fordelen i anledning sin stilling/oppdraget for Statoil. Forbrytelsen kunne ikke blitt gjennomført uten den stillingen Knapskaug hadde i Statoil. Retten mener mao. at den handling Knapskaug er funnet skyldig i rammes straffeloven 276 a, første ledd bokstav a etter ordlyden i bestemmelsen. Spørsmålet er om handlingen likevel ikke rammes av denne bestemmelsen fordi påvirkningselementet mangler. Retten er kommet til den samme løsningen som i ovennevnte avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. De hensyn som er framhevet i denne avgjørelsen er også til stede i nærværende sak, bortsett fra at det ikke dreier seg om en offentlig tjenestemann, men det er ikke avgjørende. Slik retten vurderer det er det ikke grunnlag for en innskrenkende fortolkning av korrupsjonsbestemmelsen, og Knapskaug dømmes i samsvar med tiltalen post I b. Skjæveslands betaling av Knapskaug, jf. tiltalens post III b, rammes etter dette også som angitt. Tiltalen post II: Retten legger på bakgrunn av Knapskaugs egen forklaring, sammenholdt med kopier av de aktuelle fakturaer, til grunn som bevist at han attesterte tre fiktive fakturaer på i alt kr MED-STAV

13 800 fra Hydraulic & Marineservice v/kåre Helgesen på Statoilprosjekter. En faktura på var direkte til Statoil. En faktura på ble sendt via Skanska AS, som viderefakturerte kr til Statoil (jf. ovenfor om påslag ved viderefakturering av kostnader til underleverandører). En faktura på kr ble sendt til NLI Alfred Andersen AS - denne ble aldri viderefakturert til Statoil. I desember 2009 mottok Knapskaug av denne grunn kr fra Hydraulic & Marineservice v/kåre Helgesen. Retten finner det bevist at Knapskaug handlet forsettlig. Retten legger til grunn at handlingen rammes som angitt i tiltalen, og viser til drøftelsen ovenfor. Post IV: Denne tiltaleposten gjelder såkalt selvvask av de pengene North Sea Oiltech fikk utbetalt for de fiktive fakturaene i post III b beløpet på kr er inklusiv mva. og fratrukket beløpet som Knapskaug fikk utbetalt, jf. post III a. Selvvasken består i følge tiltalen av at Skjæveland disponerte pengene på ulike måter og slik dekket over hvor pengene kom fra. Det faktiske forholdet - dvs. at Skjæveland, via North Sea Oiltech på ulike måter disponerte over pengene som ble betalt i henhold til de fiktive fakturaene - er i samsvar med Skjævelands egen forklaring og framgår forsåvidt også av North Sea Oiltechs regnskaper. Dersom forholdet i post III b ble bedømt som utroskap, var det ingen innvendinger fra forsvarets side om at hele beløpet i og med regnskapsføringen og disponeringen av midlene i North Sea Oiltech er å anse som selvvask. Ved domfellelse etter korrupsjonsbestemmelsen er imidlertid anført at bare midler som er gått til noe annet enn det som er reelt kan anses som selvvasket. Forøvrig er forholdet konsumert av domfellelsen for korrupsjon. I alle fall den delen som er tatt ut som utbytte kan da ikke tas med i selvvaskbeløpet, og heller ikke midler som må antas å ha gått til å dekke reelle utgifter i North Sea Oiltech. Retten bemerker at bestemmelsen i straffeloven 317, 2. ledd rammer handlinger som går ut over det som naturlig omfattes av primærlovbruddet. Ren besittelse av utbyttet av egne straffbare handlinger omfattes ikke, jf. Ot.prp. nr. 22 ( ) s Det som omfattes av korrupsjonstiltalen er utbetalingene til Knapskaug. Det resterende beløpet beløpet i tiltalen post IV er etter rettens oppfatning selvvasket ved sammenblandingen med North Sea Oiltechs øvrige midler. På den måte skjulte Skjæveland at midlene stammet fra en straffbar handling. Skjæveland handlet forsettlig og han dømmes i samsvar med tiltalen MED-STAV

14 Straffeutmåling: John Sture Knapskaug er funnet skyldig i grov korrupsjon. I alt har han mottatt over 7 millioner kroner. Korrupsjonen har foregått over år og innebærer et grovt tillitsbrudd overfor Hydro/StatoilHydro/Statoil, Knapskaugs kollegaer og selskaper som han har samarbeidet med. Knapskaug har begått falsknerier ved å undertegne med sin kones navn, og han har aktivt bistått Skjæveland i produksjonen av fiktive fakturaer og uriktige regnskapsbilag. Korrupsjon har store samfunnsskadelige virkninger og skal etter rettspraksis straffes strengt. Retten viser til Rt s I formildende retning kommer at Knapskaug har gitt en uforbeholden tilståelse, jf. straffeloven 59, 2. ledd. Aktor har tatt til orde for en reduksjon i straffen på 30 %, under henvisning til at Knapskaug har bidratt til sakens opplysning og til at hans forklaring har hatt en prosessøkonomisk betydning. Tiltalens post II bygger i stor grad på tiltaltes forklaring. Aktor har også vist til opplysning om at Knapskaug har satt av penger etter salg av sin bolig til dekning av erstatningskravet. Retten mener en reduksjon på 25 % er mer passende, hensett til at Knapskaugs forklaring har bidratt til en vesentlig enklere prosess og bevisvurdering, men også hensyntatt at det foreligger andre overbevisende beviser i saken. Retten mener imidlertid at aktors utgangspunkt 5 års fengsel er noe strengt, og er derfor kommet til at den av aktor påståtte straff likevel er passende. Det bemerkes at retten mener at den medieomtalen som har vært ikke gir grunnlag for reduksjon i straffen. Mediomtale er helt påregnelig og kan ikke tillegges vekt i formildende retning. Straffen for Knapskaug fastsettes etter dette til fengsel i 3 år og 6 måneder. Straffeloven 62, 1. ledd er anvendt. Til fradrag kommer 2 dager for utholdt varetekt, jf. straffeloven 60. Jarle Skjæveland er funnet skyldig i grov korrupsjon og for ha skjult utbyttet av egne straffbare handlinger selvvask. Korrupsjonsbeløpet er noe lavere enn for Knapskaug, (jf. post II), men i tillegg kommer altså post IV. Skjæveland har utvist stor oppfinnsomhet mht. å produsere plausible forklaringer på utbetalinger til Knapskaug og Utsola og det han selv har benevnt som rettferdiggjøring av regnskapet, ikke minst overfor revisor. Skjæveland har i stor utstrekning produsert falske bilag til regnskapet. I formildende retning må legges noe vekt på at Skjæveland har erkjent straffeskyld og tilstått forholdene i tiltalen. Hans tilståelse vurderes imidlertid ikke som uforbeholden, og den har kommet litt etter litt. Han har vært unnvikende og til dels uklar. Skjæveland holdt MED-STAV

15 i retten fast ved at han den første tiden trodde at det var en realitet i at det var utgifter knyttet til flaskehåndtering i Bergensregionen altså lagerleie og lønn til Knapskaugs kone, en forklaring retten ikke fester noe lit til. Han framhevet at det for hans del dreide seg om en bigesjeft, og synes å mene at det er formildende. Han la stor vekt på at hans fokus var regnskapet og rettsferdiggjøring av det, og retten oppfatter at han dermed anser sin egen rolle som mindre straffverdig. Han mente politiets etterforsking har vært ensidig og lite objektiv, uten at retten har forstått hvorfor. Retten vurderer hans forklaring i retten som preget av en manglende forståelse for at det han har gjort er straffverdig. Aktor mente en straffereduksjon pga tilståelse for Skjævelands del burde være om lag 10 %, og retten er enig i det. Retten er også enig med aktor i at utgangspunktet for straffen, før straffereduksjon pga tilståelse, bør være det samme som for Knapskaug, i det post IV mht. straff veier om lag som post II. Siden retten mener at aktors straffepåstand i utgangspunktet er noe høy, tilsier det imidlertid en straff for Skjæveland på fengsel i 4 år. Straffeloven 62, 1. ledd er anvendt. Til fradrag i straffen kommer 2 dager for utholdt varetekt, jf. straffeloven 60. Ove Martin Utsola er funnet skyldig i grov korrupsjon. Korrupsjonsbeløpet er ca. 4,5 millioner kroner. Han har hatt en viktig rolle i gjennomføringen av det straffbare forholdet, og han har selv hatt betydelig vinning. Når det gjelder formildende omstendigheter, har Utsola ikke tilstått forholdet i tiltalen. Han har imidlertid forklart seg om straffbare forhold vedrørende virksomheten knyttet til PVT-flasker, og hans forklaring har i noen grad bidratt til sakens opplysning. Retten mener det bør få noe vekt ved straffeutmålingen og er kommet til at en straff på fengsel i 3 år er passende. Til fradrag kommer 2 dager for utholdt varetekt, jf. straffeloven 60. Inndragningskravet: I nærværende sak er nedlagt påstand om inndragning av den vinning Knapskaug har hatt av de straffbare handlingene. Inndragning for de to andre tiltalte er besluttet behandlet i egen sak, fordi hele straffesaken ellers trolig måtte utsettes. Straffeloven 34, 1. ledd, 1. punkt fastsetter at Utbytte av en straffbar handling skal inndras. At vilkårene for inndragning i utgangspunktet er oppfylt er erkjent, og beløpets størrelse er ikke bestridt. Det er imidlertid anført at inndragning ikke bør besluttes i medhold av straffeloven 34, 1. ledd, 2. punkt, som fastsetter at inndragningsansvaret kan reduseres eller falle bort dersom retten mener det vil være klart urimelig. Forsvareren har særlig vist til at Knapskaug skal betale erstatning, og det er anført at reglene om inndragning først og fremst har sin funksjon når det ikke foreligger noe erstatningskrav fra fornærmede. Å betale både erstatning og inndragning vil i praksis være umulig for Knapskaug MED-STAV

16 Retten bemerker at inndragning av vinning ved straffbar handling i utgangspunktet er obligatorisk. Retten viser til Rt s (avsnitt 13): Lovens hovedregel er at vinning oppnådd ved en straffbar handling skal inndras. Inndragning kan bare unnlates i den utstrekning inndragning finnes å være «klart urimelig». Dette er nærmere utdypet i Ot.prp.nr.8 ( ) side 17. Det er der fremhevet at inndragning bare unntaksvis bør unnlates, selv om siktedes økonomi er svak. Det følger da også av Høyesteretts praksis, både før og etter lovendringen i 1999, at det skal atskillig til for å fravike lovens hovedregel, jf. Rt avsnitt 45. Retten mener at det ikke foreligger noe som tilsier at inndragningsansvaret bør reduseres, ut over den reduksjonen som er påstått fra aktors side, altså at inndragningsansvaret skal reduseres i den grad Knapskaug betaler erstatning til Statoil, dog begrenset til den halvparten som det må legges til grunn at han i forhold til Skjæveland skal bære. Inndragning besluttes i samsvar med aktors påstand i medhold av straffeloven 34, 1. ledd, 1. punkt, men likevel slik at rentepåstanden ikke tas til følge. Den er ikke nærmere begrunnet og er dessuten for generell ( med tillegg av renter ). Erstatningskravet: Aktor har på vegne av Statoil krevd at Knapskaug og Skjæveland dømmes til å betale erstatning til Statoil for det selskapet har tapt pga. betaling av fiktive fakturaer, jf. tiltalen post I b, II og III b. Erstatningskravet er godtatt av begge de tiltalte, herunder er beløpenes størrelse ikke bestridt. Vilkårene for å idømme erstatningsansvar som påstått er oppfylt og kravene pådømmes som påstått. Rettighetstap: Jarle Skjæveland er påstått fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet på ubestemt tid, herunder til å være daglig leder eller å inneha annen ledende stilling i noe selskap, eller til å sitte i noe selskaps styre. Vilkårene for å idømme slikt rettighetstap etter straffeloven 29 er klart oppfylt. Som hovedregel skal rettighetstap idømmes for en begrenset tid, men når det foreligger særlige grunner kan rettighetstap på ubestemt tid idømmes. Retten mener at det her foreligger særlige grunner, og viser til beskrivelsen av det straffbare forhold og merknadene under straffeutmålingen. Skjæveland idømmes rettighetstap som påstått i medhold av straffeloven 29, 1. ledd, bokstav b, jf. 33 a, 2. ledd. Saksomkostninger: Saksomkostninger er ikke påstått og ilegges ikke, idet det tas hensyn til erstatnings- og inndragningsansvar, jf. straffeprosessloven 437, 3. ledd. Dommen er enstemmig MED-STAV

17 DOMSSLUTNING: 1. John Sture Knapskaug, født , dømmes for overtredelser av straffeloven 276a, 1. ledd bokstav a, jf. 276 b, jf. straffeloven 62, 1. ledd, til fengsel i 3 tre år og 6 seks måneder. Varetekt kommer til fradrag med 2 to - dager. 2. John Sture Knapskaug dømmes til å tåle inndragning av kroner sjumillioneretthundreogfemtitretusensekshundreogsekstitre, jf. straffeloven 34. Inndragningsbeløpet nedsettes i den grad Knapskaug betaler erstatning som fastsatt i punkt 3, begrenset til kroner tomillionersekshundreogsekstitretusensekshundreogsekstitre, jf. straffeloven 37 d. 3. John Sture Knapskaug skal betale erstatning til Statoil ASA med kroner femmillioneråttehundreogtitusennihundreogtjueen innen 2 to uker fra forkynnelsen av dommen, med tillegg av rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 3 fra forfall til betaling skjer. Kroner femmillionerfirehundreogtjuefemtusenogtjueen med tillegg av forsinkelsesrente er i solidaransvar med Jarle Skjæveland. 4. Jarle Skjæveland, født , dømmes for overtredelser av straffeloven 276a, 1. ledd bokstav b, jf. 276 b og straffeloven 317, 2. og 4. ledd, jf. straffeloven 62, 1. ledd, til fengsel i 4 fire år. Varetekt kommer til fradrag med 2 to - dager. 5. Jarle Skjæveland fradømmes retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder til å være daglig leder eller å inneha annen ledende stilling i noe selskap, eller til å sitte i noe selskaps styre på ubestemt tid, jf. straffeloven 29, 1. ledd bokstav b og 33 a, 2. ledd. 6. Jarle Skjæveland skal betale erstatning til Statoil ASA med kroner femmillionerfirehundreogtjuefemtusenogtjueen innen 2 to uker fra forkynnelsen av dommen, med tillegg av rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 3 fra forfall til betaling skjer, i solidaransvar med John Sture Knapskaug MED-STAV

18 7. Ove Martin Utsola, født , dømmes for overtredelse av straffeloven 276a, 1. ledd bokstav b, jf. 276 b til fengsel i 3 tre år. Varetekt kommer til fradrag med 2 to - dager. **** Frammøteforkynning De domfelte er innkalt til frammøteforkynning i rettsmøte den Sted: Stavanger tinghus, tingrettens ekspedisjon i 2. etasje Dag: Onsdag Dato: Klokkeslett: Kl (Skjæveland og Utsola) og kl (Knapskaug) Retten hevet Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik MED-STAV

19 MED-STAV

20 RETTLEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN Anke over tingrettens dom Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven 3. Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, kan du anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over feil ved saksbehandlingen. Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunne nektes fremmet når retten finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. I saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det. Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere. I ankeerklæringen må nevnes: - den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den omfatter avgjørelse om inndragning eller mortifikasjon - om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge - når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes - om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven 3 Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven 3, må det angis: c) om den gjelder hele avgjørelsen d) det resultat som kreves e) de feil som gjøres gjeldende f) den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil g) de bevis som vil bli ført Videre bør nevnes: - nye bevis som påberopes - den endring som ønskes - ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten, påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen. Begjæring om ny behandling i tingretten Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt. Fengselsstraff Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg til Kriminalomsorgen. Du vil få pålegg av Kriminalomsorgen om å møte til fastsatt tid og sted for soning av fengselsstraffen. Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være MED-STAV

21 fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at straff helt eller delvis skal fullbyrdes. Samfunnsstraff Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører samfunnsstraffen, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes. Bot Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkrevet av Statens Innkrevingssentral ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrdelse. Lykkes ikke dette, må den subsidiære fengselsstraffen sones MED-STAV

22 RETTLEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN Anke over tingrettens dom Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven 3. Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, kan du anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over feil ved saksbehandlingen. Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunne nektes fremmet når retten finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. I saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det. Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere. I ankeerklæringen må nevnes: - den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den omfatter avgjørelse om inndragning eller mortifikasjon - om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge - når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes - om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven 3 Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven 3, må det angis: h) om den gjelder hele avgjørelsen i) det resultat som kreves j) de feil som gjøres gjeldende k) den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil l) de bevis som vil bli ført Videre bør nevnes: - nye bevis som påberopes - den endring som ønskes - ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten, påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen. Begjæring om ny behandling i tingretten Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt. Fengselsstraff Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg til Kriminalomsorgen. Du vil få pålegg av Kriminalomsorgen om å møte til fastsatt tid og sted for soning av fengselsstraffen. Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være MED-STAV

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 12.03.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-019874MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Thorleif Waaler Bjørne Byhring Anne Steen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Frank

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 23.08.2013 Saksnr.: 13-038460MED-OTIR/02 Rettens leder: Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll Meddommere: Knut Christian Sandjord Anne Helene Jahren Den offentlige påtalemyndighet Politifullmektig

Detaljer

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010 Saksnr: Rettens leder: 10-041436MED-HAFE Dommerfullmektig Andreas Bernt Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Thomas Eliassen Darell mot Einar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT DOM Avsagt: 16.01.2013 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-155047MED-INFI dommerfullmektig Martin Arneng Varsi Torgeir Olsen Ingela Terese Nyborg Den

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 22. oktober 2010. Saksnr: 10-018699MED-OTIR/03. Rettens leder: Meddommere: Anne Eline Beck Erling Storstrøm

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 22. oktober 2010. Saksnr: 10-018699MED-OTIR/03. Rettens leder: Meddommere: Anne Eline Beck Erling Storstrøm OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 22. oktober 2010 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 10-018699MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Arild Nesdal Anne Eline Beck Erling Storstrøm Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen.

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen. 77, HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 16.04.2015 15-008335MED-HAUG/ Dommerfullmektig Bernt Kallevik Dahlsveen Monica Haraldseid Breitve Arnfinn Harald Øverland Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, A B C D E (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. Hjort) (advokat

Detaljer

ØST-FINNMARK TINGRETT

ØST-FINNMARK TINGRETT ØST-FINNMARK TINGRETT DOM Avsagt: 17.02.2016 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 15-167120MED-OSFI Dommerfullmektig Karl Kristian Nordheim Carina Beate Aronsen Gunnar Grov Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 14. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. A II. B III. C S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00302-A, (sak nr. 2008/1550), straffesak, anke over dom, I. (advokat Tore Angen) II. (advokat Berit Reiss-Andersen)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00302-A, (sak nr. 2008/1550), straffesak, anke over dom, I. (advokat Tore Angen) II. (advokat Berit Reiss-Andersen) NORGES HØYESTERETT Den 4. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00302-A, (sak nr. 2008/1550), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009. Saksnr: 09-006008MED-OTIR/08. Rettens leder: Meddommere: Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009. Saksnr: 09-006008MED-OTIR/08. Rettens leder: Meddommere: Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-006008MED-OTIR/08 Tingrettsdommer Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård Nina Opsahl Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) mot A (advokat

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT , NEDRE TELEMARK TINGRETT Avsagt: Saksnr: Dommer: 08.12.2010 10-148686MED-NETE Tingrettsdommer Nils Henrik Johansen Den offentlige patalemyndighet Politiadvokat Olav Markussen mot Saken gjelder: Domsavsigelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, (advokat Christian B. Hjort) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, (advokat Christian B. Hjort) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. april 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG.

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 15. januar 2009 08-186361MED-HAUG Tingrettsdommer Kjetil Saltveit Elisabeth Vestbø

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02104-A, (sak nr. 2015/1274), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02104-A, (sak nr. 2015/1274), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02104-A, (sak nr. 2015/1274), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00756-A, (sak nr. 2008/232), straffesak, anke, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, X (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 03.05.2013 Saksnr.: Dommer: 13-055599ENE-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Kildevern for en journalist etter straffeprosessloven 125 tredje ledd

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

FEL! OKÄNT NAMN PÅ DOKUMENTEGENSKAP.

FEL! OKÄNT NAMN PÅ DOKUMENTEGENSKAP. FEL! OKÄNT NAMN PÅ DOKUMENTEGENSKAP. -----DOM --- --- Avsagt: 07.11.2005 Saksnr.: Dommere: 05-012271AST-BORG/01 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Karin Stang Peter L. Bernhardt Anne-Mette Dyrnes Påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01369-A, (sak nr. 2015/660), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01369-A, (sak nr. 2015/660), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01369-A, (sak nr. 2015/660), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786)

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) ADVOKAT LARS FREDRIK STYREN NYTTEKJØRETØYKONFERANSEN 2. JUNI 2015 Straffeloven 276 a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER RUNDSKRIV fra RIKSADVOKATEN R. 2988/81 Delnr. 411981. Oslo, 21. desember 1981. Statsadvokaten i Politimesteren i NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER I. Lovendringer og endringenes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Stabel i. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. Den 13. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Stabel i. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 13. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Stabel i HR-2015-00063-U, (sak nr. 2014/2239), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.10.2013 i Hålogaland lagmannsrett, 13-100881AST-HALO nae Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Daglig leder Selvstendig næringsdrivende Kontormedarbeider

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02057-A, (sak nr. 2009/1318), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02057-A, (sak nr. 2009/1318), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02057-A, (sak nr. 2009/1318), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.01.2010 i Borgarting lagmannsrett, 09-162221AST-BORG/01 Dommer: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Kst. tingrettsdommer Finansrådgiver Kategorisjef

Detaljer

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 TILSTÅELSESRABATT En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 Domstoladministrasjonen februar 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Innledning...3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) Olsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom, I. (advokat Bjørn Haugen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom, I. (advokat Bjørn Haugen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Bjørn Haugen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

11-004974MED-OTIR/07

11-004974MED-OTIR/07 -----DOM --- --- Avsagt: 07.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-004974MED-OTIR/07 Tingrettsdommer Erling Agder Karin Lisbet Haugli Bernt Waldemar Landgraff Bratlie Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02023-A, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom, (advokat Mette Yvonne Larsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02023-A, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom, (advokat Mette Yvonne Larsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. september 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02023-A, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thorbjørn Klundseter) mot

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01343-A, (sak nr. 2015/116), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01343-A, (sak nr. 2015/116), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01343-A, (sak nr. 2015/116), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse og dom i. (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Berit Reiss-Andersen)

NORGES HØYESTERETT. Den 11. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse og dom i. (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Berit Reiss-Andersen) NORGES HØYESTERETT Den 11. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse og dom i HR-2007-00046-A, (sak nr. 2007/824), straffesak, anke, I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot

Detaljer