KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9"

Transkript

1 o God paske! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL PÅSKEN NR. 1 Biskopens hilsen Side 10 OFFENTLIG INFORMASJON Lilly ny prest på Råholt Lilly Renee Lauten (bildet) fikk jobben som ny kapellan i Råholt og denne damen er et musikalsk og friskt menneske som kommuniserer med alle rundt seg. Da hun ble ordinert nylig i Fenstad kirke, fikk Råholt og Eidsvoll beskjed om å ta godt vare på henne! Side 8 og 9

2 2 KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL Påskeandakt til menighetsbladet KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 NR 1 - Påsken 2015 Utgiver: Eidsvoll kirkelige fellesråd Hurdal kirkelig fellesråd Se også og Redaktør: Arnhild Ingeborgrud Redaksjonsadresse: Eidsvoll kirkelige fellesråd v/kirkevergen Vormavegen 28, 2080 Eidsvoll Postadresse: Postboks 52, 2081 Eidsvoll Tlf Redaksjonen: John Granly, Arnhild Ingeborgrud, Anne Helene H. Mork, Trine A. Gravdal, Bjørg Braaten, Odny Buraas Maren Erstad Forretningsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll AS Bankknt.: Bladet har felles økonomi og givere i Eidsvoll og Hurdal bruker samme kontonummer. Opplag: Utgis til alle husstander i Eidsvoll og Hurdal Sideproduksjon: Reklame-huset.no AS Kjerkevegen 16, 2070 Råholt Tlf Epost: Trykk: Nr 1 Trykk Biri Redaksjonen takker alle de trofaste annonsørene og giverne som gjør det mulig for oss å utgi informasjonsbladet. Formiddagstreff Langset Siste fredag i måneden, unntatt desember, juni og juli, arrangeres det formiddagstreff i Langset menighetsstue kl. 11:30. Fredag 27. mars forbereder vi oss til påske. Presten vår Terje og soknediakon Vegar kommer, og i tillegg til mye sang, blir det en andakt, loddsalg, kaffe og «noe å bite ti». Trenger du skyss, kan du ringe , helst torsdag kveld. Ole Tansem Jesus lever! Derfor finnes det håp! Derfor er det håp! «Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her. Ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke. Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!» Hei! Kjente du igjen dette verset? Det er det andre verset i salmen Måne og sol. I de siste førti årene er det kanskje det verset som, framfor noe annet salmevers, har sunget påsketroen inn i barn, unge og voksne her på våre breddegrader! - Sunget levende påsketro året rundt! Det er håpets sang! Mange opplever seg hjemme i den salmen. Den svenske salmedikteren Britt G. Hallqvist ga oss teksten i 1973, og året etter satte komponist og kantor Egil Hovland melodi til. Hans eget barnekor i Glemmen kirke sang den salmen først, og siden spredte den seg til barnekor, menigheter, skolestuer og lekeplasser vidt omkring. Slik var den sunget inn hos mange også før vi fikk forrige salmebok i Salmen er blitt oversatt til mange språk, og både tekstlig og melodisk er den slitesterk. Hele salmen er en juvel, og den formidler troens sentrum: Jesu død og oppstandelse. Det budskapet er blitt fortalt videre helt fra den første påskemorgen! De fire evangelistene har litt forskjellig måte å skildre detaljer på, men hovedsaken for alle fire er at Jesus led på korset og døde, og at han sto opp av graven den tredje dagen. At Jesus lever! På langfredag i år leses Jesu lidelseshistorie slik Matteus forteller (Matt 26,30-27,50), og påskedag møter oss med Matteusversjonen av oppstandelsesberetningen der evangelisten formidler at Maria Magdalena og den andre Maria var de første som fikk beskjed om å fortelle videre om Jesu oppstandelse. «Frykt ikke!» sa engelen og ga dem oppdraget å skynde seg av sted og si til disiplene hans: «Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere se ham.» Finn gjerne bibelen din og les sjøl! Eller, du kan klikke deg inn på Bibelen sier noe om at all verdens lidelse og elendighet er samlet i Jesu kors, i Jesu lidelse. Det er jo ganske umulig å skjønne, men like fullt: Jesu korsdød angår all nød og smerte til alle tider. Langfredagen evangelium forkynner den Gud som er kommet inn blant oss, som lider og dør; den korsfestede kjærlighet, - der ligger korsets gåte. Også denne fastetida bølger nøden og smerten mot oss på alle kanter. Mennesker rammes og jorden blør. Det har sånne enorme og ufattelige dimensjoner at en kan bli slått helt knust. Men, etter langfredag er det en påskedag. Det står fast. Der ligger håpet, «- for alle, for oss..» som salmeverset synger. Påskedagens evangelium forkynner Jesu oppstandelse; kjærligheten som er sterkere enn døden, tross alt, alt! Død, hat og ødeleggelse skal ikke få det siste ordet! Det er påskebudskapet til alle. Det går an å være redde og jublende glade samtidig, ikke minst når det helt store og uforklarlige hender! Maria og Maria er redde, - men jublende glade -, der de løper for å fortelle oppstandelsesbudskapet til disiplene. Det går an å være redde og jublende glade samtidig, ikke minst når det helt store og uforklarlige hender! Det er en erfaring noen hver av oss bærer i oss, ikke minst i møte med de djupe spørsmåla i livet, i møtet med rystende hendelser som tar konkret tak i oss. Kan vi være glade, forresten? Kan vi være glade når det er så mye vondt i verden? Spørsmålet er ikke nytt! Jeg må tenke på en broder Laurensius som levde for flere hundre år sida i ei tid med mye smerte og elendighet. Han fant til sin forundring så mye godhet. Erfarte dette med kjærligheten som tross alt er sterkere enn døden. Det var inn i slik en smertens verden at Jesus kom, det var for slike som oss her på denne jorda han døde og sto opp. Det er håpet og trøsten som har bærekraft. Også til oss lyder engelens ord: Frykt ikke! - Midt i det at vi kan kjenne på både angst og glede. Vi er i godt selskap med kvinnene fra den første påskedagen! Kvinner som løper for å fortelle det til disiplene. Midt i farta blir kvinnene møtt! De blir møtt av den oppstandne som sier: «Vær hilset!» De omfavnet føttene hans, står det, og tilba ham. Hengivenhet og tilbedelse i direkte møte langs vegen. Han, den oppstandne sjøl er det som nå sier: Frykt ikke! Nytt møte på livsvegen din og min i dag. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Gallilea. Der skal de se meg. sa Jesus. For disiplene var Gallilea det samme som å dra hjem. Å møte Jesus der, ble å komme hjem. Å se Jesus, å møte den oppstandne, det er å komme hjem til livet. Fortell det videre! «Ja, han er her, ja, han er her! Herren vår Gud vil vi takke.» Velsignet påskefest! Kari Lette P. Høghaug Sokneprest i Hurdal Holter Neste nummer av Kirken vår kommer ut onsdag 20. mai. Deadline for bidrag til redaksjonen er fredag Kirkevergen

3 KIRKEN VÅR PÅSKEN KIRKEVERGEN INFORMERER Vil du stille til valg i et menighetsråd? Meld deg som kandidat til Kirkevalget 2015 DEN NORSKE KIRKE Valg av menighetsråd i Råholt, Eidsvoll, Langset, Feiring og Hurdal sokn I kommende valgperiode kommer menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet til å ta stilling til viktige veivalg for Den norske kirke. De som blir valgt ved Kirkevalget 2015 får sentrale posisjoner med tanke på å påvirke kirkens utvikling, enten det er lokalt, i bispedømmet eller i Den norske kirke som helhet. Selve valget holdes samtidig som kommune-og fylkestingsvalg, og kirkemedlemmene vil på valgdagen 13. og 14. september kunne stemme til Kirkevalget i lokaler som ligger nær de offentlige valgene 10 gode grunner til at du bør vurdere å stille som kandidat til menighetsrådsvalget: Du bidrar til å holde lokalkirken levende Du blir en del av et kristent fellesskap Du gjør en viktig jobb for fellesskapet Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge Du får innblikk i, og påvirker de demokratiske prosessene i kirken Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger Du kan oppdage nye sider ved deg selv Saker som menighetsrådet har til behandling: Trosopplæring Musikk og kulturarbeid i menigheten Arbeid blant ungdom og konfirmanter Diakoni og omsorgsarbeid Gudstjenesteliv Uttalelser om tilsettinger Høringsuttalelser Økonomi Alle menigheter har sitt eget særpreg og sine kjernesaker. Du kan være med på å forme din menighet med ditt engasjement! I menighetsrådet sitter mennesker med ulik alder og interessefelt, men man samles om dette: Menigheten er kirkens viktigste sted for forkynnelse og omsorg. Våren 2015 vil alle menighetsråd sette opp valgliste til Kirkevalget Ta kontakt med din lokale menighet om du vil stille til valg! Alle medlemmer i Den norske kirke over 15 år har stemmerett ved Kirkevalget. Alle medlemmer over 18 år kan sitte i menighetsråd og bispedømmeråd. Kirkevergen oppfordrer medlemmene til å engasjere seg. Kirken er inne i en viktig selvstendighetsprosess, og sannsynligheten er stor for kommunesammenslåinger. Dette vil få stor betydning for Kirken framover. Les mer på Arnhild Ingeborgrud, kirkeverge i Eidsvoll 80 % stilling som sekretær ved Råholt menighetskontor Vår trofaste og dyktige sekretær på Råholt menighetskontor går over i pensjonistenes rekker til høsten, og vi søker etter hennes etterfølger fra ca. 20. sept Stillingsannonse kommer på hjemmesiden, og i lokalavisene ca. 25. mars. Kirkevergen - frist for innlevering av forslag til kandidater og til alternative kandidatlister Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalgene skjer i tiden fram til 1. mai Forslag til kandidater til menighetsrådene kan meldes til kirkekontorene på Råholt, Eidsvoll eller Hurdal innen 15. april 2015, for videreformidling til menighetsrådenes nominasjonskomiteer. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i 2015 fyller 18 år. Det er også anledning til å levere inn alternative kandidatlister innen fristen 1. mai Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder, samt adresse og yrke/stilling. Kandidatlisten skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år. Kirkevalget finner sted 13. og 14. september 2015, med forhåndsstemming på kirkekontorene fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer til bispedømmerådet finner sted samtidig som menighetsrådsvalget. DEN NORSKE KIRKE Eidsvoll kirkelige fellesråd VIKARIAT SOM ORGANIST / MENIGHETSMUSIKER I RÅHOLT SOKN, % Vi har et ledig vikariat som organist/ menighetsmusiker i Eidsvoll kirkelige fellesrådsområde med hoved tilknytning til Råholt sokn, fra 15. mai 2015 til 10. feb Stillingsstørrelsen er fleksibel mellom %. Råholt er et sokn i sterk vekst med ca kirke medlemmer. Menighetens hovedsatsingsområde er barn, ungdom og unge familier. Råholt menighet ønsker å være en åpen og raus menighet, med plass til mennesker i alle slags livssituasjoner. Prøvespilling vil bli gjennomført. Den som blir ansatt må levere tilfredsstillende politiattest. Det kreves medlemskap i Den norske kirke. Lønn etter avtale og pensjon i KLP. Orgelet fra 1988 med 24 stemmer er bygd av det danske firmaet Albert Lang. Mer informasjon om stillingen kan gis av kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, tlf Hovedoppgavene er knyttet til gudstjenester, kirkelige handlinger og betjening av sykehjemmene i soknet. Råholt menighetsråd ønsker å etablere en forsangergruppe til gudstjenestene. Organisten / menighetsmusikeren må ha gode samarbeidsevner og trives med å inspirere barn og ungdom til å utfolde seg musikalsk. Søknad med CV og referanser sendes pr. brev eller mail innen 10. april 2015 til: Eidsvoll kirkelige fellesråd Pb Eidsvoll Mailadresse: Se oss på:

4 4 KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 ANNONSE Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uka før palmesøndag, som i 2015 er mars. Vann og klima er tema for årets aksjon. Her i menighetene i eidsvoll er dagen for aksjonen tirsdag 24 mars! I perioden mars 2015 kommer igjen over bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og urettferdighet. Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den viktigste støtten Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige engasjementet i menighetene, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden vi opplever i det norske folk. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier Helland. Vi trenger deg som bøssebærer. Vi trenger at du gir tid, penger og bruker din stemme mot urettferdighet. Takk for at du er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag den 24.mars. Det er konfirmantene og deres foreldre som bærer fasteaksjonen lokalt i menighetene i Eidsvoll. Vi setter allikevel stor pris på deltagelse fra flere. Fasteaksjonen er hele menighetens aksjon. Eksempler på hva din støtte er verdt: 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann. 400 kroner gir flomsikring av et hus kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!

5 KIRKEN VÅR PÅSKEN Årets fasteaksjon: I kriser er vann kritisk! Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag, som i 2015 er mars. Vann og klima er tema for årets aksjon. I perioden mars 2015 kommer igjen over bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-døraksjon. I Hurdal er dagen for dør - til - døraksjon tirsdag 24. mars kl Årets konfirmanter og studenter fra GÅ UT SENTERET er bøssebærere. Konfirmantforeldrene sørger for skyss slik at alle roder blir dekket. Vi er stolte og takknemlige over de flotte ungdommene våre og foreldrene deres som hvert år tar medansvar for å gjennomføre fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp her hos oss! Den lokale aksjonskomiteen i Hurdal menighet oppfordrer folk i bygda -så sant de kan til å være hjemme og å ha kontanter klar! Ta godt imot bøssebærerne! Det handler om solidaritet! Vi vet om nøden i verden, og vi kan gjøre noe for å hjelpe! Dette er håpsarbeid for jorda vi bor på og menneskene her! Takk til Kirkens Nødhjelp som hjelper oss å bidra. Pengene kommer fram! Alle monner drar! Ditt og mitt bidrag vil gjøre en forskjell for mange, i god forstand! Kari Lette P. Høghaug Kreativ gudstjeneste VM Spark Utfor! Søndag 8. februar feiret Hurdal utendørs gudstjeneste i tilknytning til VM Spark Utfor. I år falt denne søndagen på Kristi forklarelsesdag, og dagen opprant med strålende sol og vindstille vær. Biskop Atle Sommerfeldt som dagen før var deltager i VM med godt resultat, hadde prekenen i gudstjenesten. Konfirmantene deltok, Tone Gustavsen var klokker og sokneprest Kari Lette P. Høghaug var liturg. Hermund Stokkenes stilte med bålpanne, Gøran Håkegård lånte bort halmbenker, konfirmantforeldre og prest stilte med islykter og menighetsrådet med leder Berit Hansen i spissen sørget for VM-boller og varm saft etter gudstjenesten. Forsamlingen satt på sparker, på halmbenker, på stoler og på sitteunderlag. Tradisjonen tro var det også fokus på misjonsprosjektet denne søndagen, og forsamlingen bidro med en god takkeoffergave til drift av jenteinternatet i Amuria i Uganda, - i tråd med VM Spark Utfor kalles dette for «Sparkstøtting»! Kari Lette P. Høghaug TEMAREISER HURDAL Vi har flyttet og åpnet ny, flott butikk i Vestsidevegen 3, ved Hurdal Torg. 26/9 6/ OPPLEV ISRAEL UNDER LØVHYTTEFESTEN Se bibelhistorien med egne øyne Reiseledere: Kjell Hvale tlf , Gunnar Hvale tlf Vår katalog og brosjyre for den enkelte reise kan du laste ned på eller kontakt oss så sender vi i posten. Åpningstider: Man-fre Tors Lør 09:00-15:00 Telefon: Tlf

6 6 KIRKEN VÅR KIRKELIVET PÅSKEN JUNI Din lokale RØRLEGGER! Ørn industriområde, Vognvegen 4, 2072 Dal Oppussing av bad Ny bolig Gulvvarme Service Industri KJØP SAlG brukte biler Se våre biler på nett: Tlf Flaenbakken 2, 2070 Råholt Tlf Melby Bilsalg 2092 Minnesund v/ gamle Statoil Tlf KJØP OG SALG AV BRUKTE BILER Eidsvoll Naturstein A.s Hammerstadvegen Eidsvoll Tlf Fax mail: Vi har også kransespyd. Skrifttilføying Oppussing Omsliping og bolting av gravminner REGNSKAP MOMSOPPGJØR SKATTETREKK/ARBEIDSGIVERAVGIFT ÅRSOPPGJØR SELVANGIVELSE SKATTESPØRSMÅL blomster til alle livets dager Ambulerende fotterapeut Anne Marit Hoelsæter Mobil Fin gaveide! Husk å bestille time til fotografering.no hos oss! Sundtangen, 2080 Eidsvoll Tlf fax Gode tilbud! se: Hurdal Blomster Vi har blomster til alle anledninger Rådyrstigen 7 Tlf Fax Tansem Gartneri alt innen blomster 2092 til Minnesund, en hver anledning Tlf Utkjøring av blomster hver dag Advokat Knut Idland As MNA Idebygg Vormavegen 2080 Eidsvoll Tlf Fax: Mobil: E-post: Alminnelig praksis, fast eiendom og eiendomsmegling Coop Marked Knai Åpningstider 8-20 (18) Tlf Post i Butikk Hoelgården Sundgata 18 Eidsvoll sentrum Tlf Fax

7 KIRKEN KIRKELIVET VÅR JUNI PÅSKEN Se det helt klart... Se det helt klart... Sagasenteret Eidsvoll - Tlf Flaenbakken Råholt - Tlf Mer enn 17 år på Råholt! EIDSVOLL ÅPNINGSTIDER BrILLer KontaKtLInser synsprøver BRILLER - KONTAKTLINSER - SYNSPRØVER MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf Mob.: fagkunnskap gir trygghet Gjermund Pekeberg ADVOKAT MNA Sundgt. 1 (2. etg. DnB Nor) Postboks Eidsvoll Telefon Telefaks E-post: Hans-Richard Steinholt Advokat mna Sundgt. 1 (2. etg. DnB Nor) Postboks 75, 2081 Eidsvoll Telefon: Telefaks: Mobil: E-post: fuglerud begravelsesbyrå trygve fuglerud 2070 råholt tlf Svendby Bygg Consult Svendby Bygg Consult AS Årnesveien Feiring Telefon Telefax Mobil FORENING BEGRAVELSESBYRÅENES døgnvakt ordner alt ved begravelser og kremasjoner Trondheimsvegen Dal Se vårt utvalg for ung og voksen dame! Velkommen til å benytte Vi har størrelser opptil Breidablikk Sentrumsgården, 2080 Eidsvoll Tlf Telefon: støtt våre annonsører Henvendelse tlf. De støtter oss! E-post: til møter, jubileér, minnesamvær og andre arrangementer. Utleie med eller uten servering. Kjøkken kan benyttes Randi Rustad, tlf.: , mob.:

8 8 KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 Råholt får swingende Lilly Foto: John Granly GLEDE. De glade forgrunnsfigurene under ordinasjonen i Fenstad fra venstre Dorte Lykkegaard Øierås leder av Råholt menighetsråd, sokneprest Marta Botne, biskop Atle Sommerfeldt, Råholts nye prest Lilly Renee Lauten, prost Liv Krohn Hansen, prost Bjarne Olaf Weider, sokneprest Eivind Johannessen og menighetsrådets leder i Fenstad,, Jan Magne Hanstad. FENSTAD/RÅHOLT. Det går fort unna i svingene når Råholt får ny prest. Med Lilly Renee Lauten fra Brårud i Nes tar det bare to uker fra ordinasjonen i Fenstad kirke til innsettelsen 22. mars i Råholt kirke. Og denne gang skal det swinge for maken til musikalsk fyrverkeri med sang og ungdomsappell skal man lete lenge etter! 38-årige Lilly Renee har sørget for Soul Children i Fenstad, og som utdannet prest både fra Menighetsfakultetet og Universitetet har hun bredde i den teologiske utdannelsen. Hun har to sønner sammen med Anders Lauten, familien bor på Brårud og skal fortsette med det. Anders er psykiatrisk sykepleier og arbeider i Eidsvoll kommune så nabobygda Nes byr eidsvollinger på gode ressurser i tida framover. UNIK FESTDAG Det ble en helt unik festdag med den første ordinasjonen noensinne i vel 300 år gamle Fenstad kirke søndag 8. mars. Biskop Atle Sommerfeldt sørget for den tjenstlige delen av seremonien der prester og representanter fra menighetsrådene deltok. Fra Råholt deltok menighetsrådets leder Dorte Lykkegaard Øierås minst like lykkelig som alle andre over at Råholt igjen får sin prest nummer to og at det nå for aller første gang blir TO kvinnelige prester i en av distriktets mest folkerike og aktive menigheter! Før ordinasjonen har Lilly arbeidet som trosopplærer rettet mot ungdom i Nes, og hun har både den kulturelle biten med sang, musikk og kreativitet og hun har erfaring med krisearbeid blant unge. I tillegg har Lilly erfaring med utviklingshemmede og tro det eller ei: Lilly Renee Lauten har kystskippersertifikat som hun har brukt aktivt i mange år som skipper og båtsmann på Glomma og Vorma med Elvekongen. Guiding og servering har hun dermed også praktisert så maken til prest, folkens!!! Selv om hun ikke var ordinert før nå, har hun også solid erfaring fra gudstjenester og gravferder så i Råholt går hun rett inn i alle oppgaver ved sida av travle Marta Botne. Marta er som ei sol om dagen over å få en så aktivt innstilt, så levende og så trivelig medarbeider i menigheten. - Dette gleder vi oss alle stort til!, sier Marta. MANGE OPPGAVER I Råholt menighet kommer Lilly til å få mange oppgaver, ikke minst som sanger og dirigent eller organisator av aktiviteter for barn og unge, men en av hennes store utfordringer blir som ungdomsprest i tilknytning til konfirmantene. Og de er det mange av i Råholt menighet. I Fenstad kirke holdt hun sin første preken som ordinert prest, der temaet var det kirkelige kallet og utrustningen ved Den hellige ånd. Kjernen i kirkens arbeid er å forkynne evangeliet som hjelp for mennesker til å leve. Ellers var Lilly opptatt av at det var kvinnedagen, og at det har gått kvinner foran også i kirkens virksomhet, kvinner som virkelig har kjempet for å slippe til med sin tro og sitt kall. - De møtte mye motstand og vansker, men de turde fordi de hadde beskyttelse, de hadde Guds fulle rustning i ånd og tro. Derfor var det ingen selvfølgelighet for meg heller å få stolaen som ordinert prest over skuldrene i dag her i kirken. Det var mulig fordi noen gikk foran, og fordi Gud trenger oss alle. Lilly Renee Lauten vet hva hun tror på, og vet at dagens mennesker trenger noe å tro på. Selv om ikke alle vil innrømme det. John Granly FØRSTE PREKEN. Lilly Lauten holdt sin første preken som prest etter ordinasjonen i Fenstad kirke.

9 KIRKEN VÅR PÅSKEN Renee som sin nye prest Foto: John Granly SWINGER. Med Sopul Children gospelsang fikk ordinanden Lilly Renee det til å swinge skikkelig i Fenstad kirke, Hun er den første presten som er ordinert i kirken siden den ble bygget for over 300 år siden. Foto: John Granly Innsettelse av kapellan Lilly Lauten Den nye kapellanen i Råholt, Lilly Renee Lauten skal innsettes i sin tjeneste i gudstjenesten søndag 22. mars kl Lilly kommer fra Fenstad i Nes, og ble ordinert til prest i Fenstad kirke 8. mars. Foto: John Granly Det er prost Bjarne Olaf Weider som foretar innsettelsen, og den nye kapellanen skal preke og forrette under gudstjenesten. Sokneprest Marta Botne og medlemmer av Råholt menighetsråd vi også delta under gudstjenesten. Etter gudstjenesten inviterer Råholt menighetsråd til kirkekaffe på menighetshuset. Der er det også mulig å komme med hilsener. Til gudstjenesten og kirkekaffen er alle hjertelig velkommen. STOLAEN. Høytidelig ble den fine røde stolaen lagt på Lilly Renees skuldre for aller første gang som tegn på at hun er prest fra 8. mars STØRST GLEDE. De har funnet hverandre i prestejobbene og som samarbeidspartnere og venner, sokneptrest Marta Botne og kapellan Lilly Renee Lauten i Råholt menighet.

10 10 KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 Den rette faste Kjære medarbeidere, «Dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.» Slik er det profetiske budskapet om den rette faste Gud ga profeten Jesajas (Jes 58,6f). Vi gjenkjenner ordet i Jesu liknelse om den store dommen (Matt 25, 31ff) der han identifiserer seg med sultne, tørste, nakne, syke, fremmede og fengslede. Når Kirkens Nødhjelp nå kaller menighetene til å delta i Fasteaksjonen er dette en hjelp til oss alle til å faste slik Gud vil. Mitt håp er at flere menigheter vil gjøre årets fasteaksjon til hele menighetens aksjon og delta med ungdommene våre som utfordrer husstandene til å dele med mennesker i fattigdom, undertrykkelse og nød blir et viktig år i den globale kampen mot klimaendringene. Over hele verden mobiliserer nå kirkene inn mot toppmøtet i Paris i desember for at de skal vedta forpliktende kutt i utslipp og en rettferdig finansiering av omstillingstiltakene. Her i Borg er vi i gang med å planlegge vår deltagelse i den store klimapilegrimsvandringen fra Nordkapp til Paris. Den vil gå gjennom Borg Bispedømme i august. Som en øvelse i vår egen nødvendige omstilling til en ny klimavirkelighet, kan vi i denne fastetiden halvere mengden kjøtt vi vanligvis spiser. Det vil være et viktig klimatiltak og knytte til de oldkirkelige fasteforskriftene. Kirkerådet har lagt frem kirkens klimamelding som viser Den norske kirkes klimafottrykk. Det vil være en god handling denne fastetiden å studere denne og starte arbeidet med å planlegge hvordan lokalkirken kan bidra til å redusere klimautslippene. Fasteaksjon og klimaengasjement er å vandre sammen med vår neste. Når vi gjør dette, kommer vi tettere inn i Jesu fastevandring mot lidelse og død for våre svik og vår skyld. Vi ser spriket mellom vår virkelighet og Guds visjon for alle mennesker. Da forstår vi nødvendigheten av Anders Hovdens fastebønn: Hjelp meg, Herre Krist, å strida i di kraft den gode strid, fylg meg alltid ved mi sida, fylg meg all mi levetid! Svimrande ved syndedjupi viljeveik eg falla kan, Herre, lei meg langs med stupi med di sterke frelsarhand! Velsignet fastetid! Vennlig hilsen Atle Sommerfeldt biskop Konfirmanter på vinterleir dobbelt kjærlighet fikk snøen til å tine! Helgen 30. januar 1. februar reiste Råholt-konfirmantene til Haraset på Valle for å delta på årets store happening: ja, her snakker vi om konfirmantleir! Tema for leiren var dobbelt kjærlighet, - et spennende tema å sette på dagsorden. Kjærligheten er jo selve drivkraften i livet! Det var som om det ble mer og mer tydelig for alle oss som var med, at har man ikke kjærlighet til Gud, eller til seg selv og sin neste, da har man ikke mye her i livet. Ja, selv om man materielt sett kan ha alt, så har man i grunnen ingenting, når man ikke har kjærlighet. Gud er selve opphavet til kjærligheten og han bærer den i seg selv. Guds karakter, hans person, er en beskrivelse av hva kjærligheten er for noe. Denne kjærligheten som Gud ønsker å vise oss gjennom sin sønn, Jesus, ønsker han å gi til oss, og at vi skal gi videre til hverandre. Derfor satte vi fokus på Jesus sitt største eksempel på den kjærligheten han har til oss mennesker at han gav sitt liv som et offer alle mennesker. Han gikk i døden for oss mennesker, og da han overvant døden fikk vi det evige livet! Jesus sa en gang; «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» (Joh 15:5) Konfirmantene fikk utdelt hvert sitt røde hjerte. På dett hjerte skulle de skrive en hilsen med noen gode ord til hverandre. Alle hjertene ble hengt på et tre, Vintreet. Resultatet var hjertevarmende, treet bugnet over av frukt! Det var som om disse tankene fikk vokse seg store gjennom helgen, og som konfirmantleder ble jeg rørt av den kjærligheten konfirmantene viste til hverandre. Jesus stoppet ikke der. Han kom ikke bare med en oppfordring til å vise hverandre kjærlighet, nei han gav oss innsikt i hva kjærligheten gir oss. Nøkkelen til å finne lykken i livet ligger i kjærlighetens praksis. Vi finner den når vi ser vår neste inn i øynene med forståelse og empati, når vi lokker frem en latter og et smil hos noen som trenger å le, når vi deler av den rikdommen vi har med andre som har mindre enn oss selv. Den dype gleden er gjemt i den kjærligheten vi har til Gud og hverandre. Jesus sier det mye bedre enn meg: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» (Joh 15:9b-12.) Takk Jesus! Vi vil være en grein som går ut fra deg, Vintreet, og bære mye av kjærlighetens frukt. Marit van Haselen, kateket

11 KIRKEN VÅR PÅSKEN Konfirmantleir med fart I skrivende stund har vi akkurat kommet hjem fra en fin konfirmantleir på Haraset Leirsted. Det var konfirmantene i Hurdal, Eidsvoll, Feiring og Langset som var på leir denne helgen. Tema for leiren var «dobbel kjærlighet»: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.» 1. Joh 4, Det var et variert program med undervisning, lek, fritid, kveldssamlinger og påskevandring. Leiren ble avsluttet med en nydelig ungdomsgudstjeneste på søndag formiddag. En stor takk til alle sammen som var med og gjorde leiren uforglemmelig! «Hvis Gud hadde et kjøleskap, Ville tegningene dine vært hengt opp der. Hvis Gud hadde en lommebok, Ville det vært bilde av deg i den. Gud sender deg blomster hver vår Og en soloppgang hver morgen. Han lytter, uansett når du vil prate. Han kan velge å bo hvor som helst i Universet, og Han vil bo i ditt hjerte.» (Kristina Reftel, «Alltid Elsket») Konfirmantlærer Rakel Kvaal EIDSVOLL KIRKEAKADEMI OM WERGELAND Møte på Breidablikk tirsdag 14. april kl Høgskolelektor og forfatter Gunner Ljødal: Henrik Wergeland på stier og veier, på kryss og tvers i bygda vår og i nabobygder. Etter det hans venn og samtidige, Hans Tønsager har fortalt i sin bok: Barne- og ungdomsminner om Henrik Wergeland. Alle er hjertelig velkommen til møtene! På Breidablikk er det bolle og drikkespleis for kr.30, ektepar kr. 50,- Når møtene er i Badet Kulturtun er kafeen åpen. Eidsvoll kirkeakademi ble stiftet i 1998.Det er et forum for livssyn og samfunnsspørsmål, kirke og kultur, og er åpent for alle. LODDSALG HURDAL MENIGHET Hurdal menighet starter opp med loddsalg til inntekt for menighetens barne- og ungdomsarbeid. Fra mars til 21. juni 2015 vil det bli solgt lodd til inntekt for menighetsarbeidet i Hurdal. Vi har fått inn mange flotte gevinster. For komplett gevinstliste, se Loddene selges blant annet på menighetskontoret, sykehjemmet, Auto n, blomsterbutikken og av menighetsrådets medlemmer. Trekningen vil foregå i forkant av gudstjenesten som holdes 21. juni 2015 i Hurdal kirke. Vi oppfordrer alle til å kjøpe lodd for å støtte det gode arbeidet som drives i menigheten vår. Kanskje er du heldig og vinner en stor sekk med ved, kunst, husflidsprodukter, dukkeklær, skinnprodukter fra Hildurs søm eller familiefotografering. Dette er bare noen av gevinstene. Gullkonfirmanter i Eidsvoll 1. rekke fra venstre. Berit Andersen Solveig Dahl,Unn Torill (Halberg) Østby, Anette Elstad, Marit (Kinnsbekken) Voll, Randi Fossum, Anne Lene Kristoffersen Gresslien. 2. rekke fra venstre. Anne Karin (Tjærebråten) Nilsen, Dag Aasheim, Åge Lennart Smedsrud, Trond Vidar Nilsen, Tove Ingelind Westby, Synnøve (Zachariassen) Hauger, May Gunn Kristiansen Karlsen, Berit Ruud Fjeldheim, Solveig Tønsaker Pettersen, Egil Bjørn Løntjern, Per Martinsen, Tove (Leonsen) Østerud. 3. rekke fra venstre. Arild Heimlund, Gunnar Opsahl, Odd Herman Maridal, Alf E. Røvang, Tor-Egil Furu, Steinar Skoglund,Terje Antonsen, Arne Jensen,Bent Johnny Haugland og sogneprest Arnstein Johnsen Foto: Fotohjørnet, Hanne Wollebekk BRUKTMARKEDET RÅHOLT Trondhjemsveien 266 Åpent hver onsdag og torsdag kl Og hver lørdag kl Masse varer, klær, møbler dekketøy, pyntegjenstander m.m. Velkommen til en hyggelig handel!

12 12 KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 SIDE Fargelegg De glade kvinnene ved Jesu tomme grav! Tegninger: Kari Sortland Finn 5 feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Abonnér på barnebladet nr.9 nr.7 David og Goliat nr.3 nr.12 nr.11 nr.13 nr.10 Gulliver: side 2 Det nye Jerusalem Tårnagen tene side 7 10 : De første disiplene : Tårnagentene side 7 10 Gulliver: side 2 Himmelr ike og de sm t å Gulliver: side 2 David og Batseba e r: sid Gullive : entene Tårnag side 16 blader + DVD eller bok (privatabonnement = kun 365,hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,per barn 2 Gulliver: side 2 Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 pt r døt er seg ved evis s blisu jøen risst Jesu gje o f Tiberiass Tårnagentene: side 7 10 Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Bibeltegneserier og gøyale aktiviteter! ing Supersetn 37,5 i Herrens hånd! inn. griper han Herren sjel og av som deg elske din neste Du skal og av hele, og din tand hjer te din fors av all Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Johannes 3, mai rs 201 Salme Legg din vei så Stolgpå ham, ditt rsetnin t og SupeLukas 10,27 din Gud avallhele din kraf selv. 31. august ma For så høyt har Gud elsket verden at han Sønn, den enbårne, gav sin for at ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på men ha evig liv. Supersetning Johannes 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Supersetning Ingen kommer til Far uten ved meg.» Lukas 10,27 D de e n go Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. te r gje -DVD er En ilmfor telling 20 tegnef liv. fra Jesu Forteller: Supers Markus etning 2. november e god De n e r e n et 10,14 La de små 2014 ikke! For barna komm e til meg, Guds rike og tilhører slike som hindre dem dem. gj 19. oktober 2014 en 14. september 2014 Christoffer Produsent Merete mber innlesing: 2014 Dicentia Harald Stoltenb Tegnes g j e t ere n ng: odusen eriemanus/pr Runar Bang Tegnere: oleforbund Søndagssk og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 Tønnesen, Asbjørn, Chris Murphy Den god e Føyen Arnevåg DVD-trykki erg t: 2011 Perfekt som faddergave! Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld nes, d Gaustad Raymon rd Erik Ødegaa 16. nove Film Animasjon: Alve, CirkA av DVD: Bestilling sondagsskole.no nent på Bli abon -DVD fra. blad posten ens barne rett hjem i + bok dagsskole.no Søndagsskol + DVD 14 blader på Bestill Bestill på eller på telefon En En -DVD fra NSSF S

13 KIRKEN VÅR PÅSKEN Lysmesse i Hurdal kirke I desember var konfirmantene samlet til lysmesse i Hurdal kirke. En stemningsfull kveldsgudstjeneste med masse lys og lesing av tekster om Han som kom, Han som kommer og Han som skal komme, Jesus Kristus. Vi leste gamle profetier: «Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram.» «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Jes 9,2og 9,6. Og vi leste tekster om lys og om Jesus Kristus som er verdens lys: Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8,12. Kirkens organisasjon i Eidsvoll Eidsvoll, Langset og Feiring kirkekontor Vormavegen etg Eidsvoll, PB. 52, 2081 Eidsvoll Åpent: Mandag fredag kl , tlf Sekretær Irèn H. Sandviken, mob , Sokneprest Kjell Svarstad, mob , Kirkemusiker Bjørnar Robertsen, mob , Sokneprest Terje Kjølsvik, mob , Kirkemusiker Karin Melby Bjørnstad, mob , Diakon Vegar Berntsen, mob , Kateket Mari Van Haselen, mob , Trosopplærer Kristin Vågåsar Thoresen, mob , Råholt kirkekontor Råholtvegen 98, 2070 Råholt Åpent: Tirsdag fredag kl , tlf.: Sekretær Berit Hartz, mob , Sokneprest Marta Botne, mob , Kapellan Lilly Renee Lauten, mob , Diakon Vegar Berntsen, mob , Kateket Mari van Haselen mob , Trosopplærer Anne Kjersti Korsmo, mob , Trosopplærer Kristin Vågåsar EIDSVOLL Thoresen, mob , Sagasenteret Eidsvoll - Tlf Trosopplærer i Eidsvoll og Hurdal Birgitte Hoel- Knai, mob , Se det helt klart... Kirkevergekontoret i Eidsvoll Flaenbakken Råholt - Tlf Vormavegen Mer enn år på 2. Råholt! etg Eidsvoll, PB. 52, 2081 Eidsvoll Åpent:Mandag fredag , tlf.: Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, mob , Konsulent Lill-Tove Klingenberg, mob , Sekretær Iren H. Sandviken, mob , Driftsleder Andre Hammer, mob , Kirketjener/klokker Alf Fagerli, Feiring sokn, mob.: Kirketjener Trond Arild Dahl, mob Kirketjener Odd Rune Nygaard, mob Kirketjener Johnny Smestad, mob Renholder Eidsvoll,Råholt og Langset kirker: Nina Melby,mob Boligtlf.: Sokneprest Kjell Svarstad, Sokneprest Terje Kjølsvik, mob Sokneprest Marta Botne, mob Kapellan Lilly Renee Lauten, mob Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, mob Menighetsrådsledere Eidsvoll menighet: Trine A. Gravdal, mob , Råholt menighet: Dorte Lykkegaard Øierås, mob Langset menighet: Marit Kaldhussæter, mob , Feiring menighet: Maren Erstad, mob , Leder i fellesrådet Ivar Nakken, mob , Nestleder i fellesrådet Anne Grethe H. Hammer, mob , Utleie/bestilling av Breidablikk selskapslokaler og Råholt menighetshus: Randi Rustad, tlf.: eller mob ÅPNINGSTIDER BRILLER - KONTAKTLINSER - SYNSPRØVER Svein Skarholm prekte om Jesus som oppsøker bortgjemte plasser og møter oss der vi er. Konfirmantene gjorde en kjempeinnsats med å tenne lys, og lese tekster og bønner. Og konfirmantlærer Rakel knyttet det hele sammen. Lysmessen ble avsluttet med «Deilig er jorden». Alle som var i kirken fikk tente lys, og ledet av konfirmantene ble det siste verset sunget med tente lys utenfor kirken i den mørke desemberkvelden. Hjemmesidene våre: Eller besøk oss på facebook. Kirkeskyss til Langset eller Feiring kirke. Har du behov for skyss til gudstjeneste i Langset eller Feiring kirke? Ring Kirkekontoret fredag før gudstjenesten mellom 9.00 og Langset menighetsråd og Feiring menighetsråd Konfirmantlærer Rakel Kvaal Ansatte i Hurdal kirkelige fellesråd / menighetsråd Hurdal menighetskontor Postadresse: Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal Besøksadresse: Torget 7, 2090 Hurdal Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl Telefon: Telefaks: e-post: Web: Sokneprest: Kari Lette Pollestad Høghaug. Tlf. kontor: Tlf. mobil: e-post: Kirkeverge / daglig leder: Odny Kristine Buraas. Tlf. kontor: Tlf. mobil: e-post: Organist: Kaia Georgieva. Tlf. mobil: Berit Hansen, Brattlivegen 4, 2090 Hurdal, leder i fellesråd og menighetsråd. Tlf , Oddbjørn Mulelid, nestleder i fellesråd og menighetsråd. Håvard Morten, medlem i fellesråd og menighetsråd. Hildur Margrethe Lundberg, medlem i fellesråd og menighetsråd. John Rognstadtangen, medlem i fellesråd og menighetsråd. Ellen Maud Gravingen Johnsen, medlem i fellesråd og menighetsråd. Kirketjener i Hurdal kirke: Silje Krey Nitter, tlf.mobil Kirkegårdsarbeider i Hurdal: Dag Ove Hoel-Knai. Tlf. mobil: Kirketjener i Skrukkeli kapell: Magnhild Dølerud. Tlf. mobil: Kirkegårdsarbeider i Skrukkeli: Steinar Rognstad. Tlf. mobil: Trosopplærer: Birgitte Hoel-Knai. Tlf. mobil: Konfirmantlærer: Rakel Kvaal. Tlf. mobil: e-post: Hurdals kirkelig valgte Kari Lette P. Høghaug, sokneprest, medlem i fellesråd og menighetsråd. Iver Solsrud, kommunens medlem i fellesrådet. Åse Karin Nygård, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Brit-Helen Åsheim Skjølås, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Grete Anna Parken, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Berit Magda Høgbakken, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Kjetil Rydland, kommunens varamedlem i fellesrådet.

14 14 Teaterforestilling Onsdag 18 mars kl inviteres du og familien til kirkerotteteater i Eidsvoll kirke! Forestillingen heter «Kirkerottene og kattunge», den passer best for barn i alderen 2-7 år, men er åpent for alle! Teaterforestillingen er gratis. Kirkerottene besøker kirker over hele landet med tre forskjellige teaterforestillinger. Denne kvelden er kirkerottene Vesle og Fredo tilbake, og de har med seg vennen sin Kattunge til forestillingen. Temaet for kvelden er nestek- jærlighet. Stykket handler om vennskap og om å hjelpe andre, uansett om vi liker dem eller ikke. Bibelfortellingen om den barmhjertige samaritan er en del av forestillingen. Trosopplæringen i Eidsvoll og Hurdal arrangerer årlig «kirkekino» i de ulike kirkene. Det er derfor mange barn som allerede har stiftet bekjentskap med kirkerottene Fredo og Vesle. Birgitte Hoel-Knai KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 Årsmelding for Eidsvoll kirkeakademi Vi har sagt før at motto for vårt arbeid er: Kunnskap er makt, men visdom er tjeneste. Noe vi fortsatt understreker i forbindelse med det arbeidet vi gjør i og med vår møtevirksomhet i Eidsvoll. Vi har nå lagt bak oss Grunnlovsåret, 1814-året, med mange interessante foredrag og innspill her i Eidsvoll, ikke minst på TV. Vi gleder oss over at Eidsvoll på denne måten har kommet i fokus, og at veiskiltene ikke kan bli stående er en skam for de som tar slike spesielle avgjørelser. Vi samarbeider en del med andre foreninger i Eidsvoll, og vi kan sammenfatte året 2014 på følgende måte: Grunnlovsåret Historiske begivenheter som feires og minnes og Vi tjuvstartet dette året allerede , med foredrag av historiker Torleif Hamre, om Eidsvollsmennene i Og professor Jahn H. Thon kom , med foredrag om den nasjonale strategen Nicolai Wergeland. Vi fulgte opp med nytt foredrag av Torleif Hamre , om hvordan man feiret 1814 i Den markerte vi Bededagsvalget i Eidsvoll kirke. Deretter fortsatte vi med Gunner Ljødal den , om Nicolai Wergelands skjønnlitterære produksjon, og NW visjoner som nasjonal strateg. Og dertil kom professor Dagne Groven Myhren den , og fortalte om Nicolai Wergeland og hans rolle i riksforsamlingen på Eidsvoll i Dessuten var vi med på to møter i møteserien Eidsvoll i fokus, først med Simen Flyen, om Eidsvoll og utviklingen i bygda vår, særlig fra 1914 til Deretter , i den samme møteserien, om næringslivet i Eidsvoll fra 1814 og oppover til vår egen tid. Om skogbruk og jordbruk, ved forstmann Harald Korsmo og Dag E. Opsahl. I alt 7 møter om historiske perspektiver, på ulike områder, fra 1814 til Det religiøse aspektet ved 1814, og den kristne tro. Først hadde vi besøk av Anne Sender , tidligere forstander for det jødiske samfunn i Oslo. Om jødedom og paragraf 2, som utelukket jødene fra Norge helt fram til Hvorfor gjorde riksforsamlingen, i 1814, et slikt vedtak? Vi har allerede nevnt Bededagen i Eidsvoll kirke den , det hører også inn under dette aspektet ved Grunnlovsåret. Og vi stilte spørsmålet: Hvilken rolle spilte Hans Nielsen Hauge, og Haugianismen i forbindelse med Dette fikk vi en utmerket gjennomgang av, ved professor Øyvind Norderval, den Og vi avsluttet , med hensyn til det religiøse aspektet, med et møte om den kristne tro. Med fokus på gudsbegrepet i Bibelen, og med tanke på vår egen tid, ved høyskolelektor, professor, forfatter Gunner Ljødal. I alt 4 møter ad dette aspeltet, i Grunnlovsåret Fokus på to av Nicolai Wergelands barn: Henrik og Camilla. (ut fra 1814) , pofessor Øystein Rian om Henrik Wergelands konstitusjonshistorie, Og den ved Gunner Ljødal, om Camilla Collets 3. mann, som hun var forlovet med. Hvem var det? Alt i alt ble det et begivenhetsrikt år, med de omtalte 13 programposter. Og selvfølgelig med et varierende oppmøte, fra 8-10 til pr. gang. Men det er tungt å arbeide på kulturfronten i Eidsvoll. Tilbudene er for mange, og det er vanskelig å få folk ut av sofakroken i noen særlig grad! Kan forholdene bedre seg, mon tro, i de kommende år? Eidsvoll 21. januar Gunner Ljødal, leder. NMSU leirer vårsemesteret På Stenbekk: april Leir for 5.-7.klasse april Tenleir for tenåringer mai Bitteleir, 3-7 år sammen med voksen juni Leir for klasse På Solsetra: mars Lederdøgn for ungdommer som er leirledere mars Fugleleir i påska for kl juni Minileir, 3-7 år sammen med voksen juni og juni Agentleirer for klasse. Følg med på ost for å lese mer om leirene og finne påmeldingsskjema. Silje M. Ljosland Kirkelige handlinger i Eidsvoll EIDSVOLL KIRKE Døpte Emil Gudbrand Rognstad Håkon Furulund Kragstad Ingrid Aker-Slettebakken Martin Malmbekk Langvatn Theodor Habberstad Briskodden Nathaniel Holm Lindboe Ludvig Hauger Hvalbye Andreas Bjørnstad Trebekk Signe Lovise Hoel Smestad Jørgen Milli Solheim Anlaug Malum-Soløst Amalie Bredesen Døde Else Johanne Hanto Harald Bjarne Sørensen May Bjerke Dyre Arve Smedstad Hjørdis Viktoria Larsen Ella Tandberg Thor Solberg Asbjørn Arnfinn Øvrevik Marit Kristine Hammersgård Sven Erik Finstad Margit Storbråten Birger Bakken Sven Erik Bråten Ellen Gudrun Eliassen Liv Braaten Reidar Grue Ivald Myreng Reidun Pedersen Randi Julsrud Peder Pedersen Ingebjørg Waaler Ingrid Tordis Johansen Ragnar Hafstad Alma Jorunn Høgl RÅHOLT KIRKE Døpte Henrik Tobias Birkelund Marcus Lileng Nikolai Wendel Olsen Tobias Kulsrud Sander Bålerud Dambakken Didrik Andre Wlasny Hagen Mathias White Brua Adrian Bjerknes Fredric Elstrøm Skogstrand Ole-Henrik Brill Fosshaug Kristoffer Olsen Habberstad Johannes Espelund Midtlyng Øyvind Våge Skøien Birk Waaler Døde Ragnhild Fjeldstad Thomas Jensen Roger Hermansen Gudrun Helen Bråthen Arvid Henning Berg Inger Johanne Rognstad Knut Thorleif Anthonsen Magnhild Sommer Elly Johanne Kleiven Kirsten Solveig Stalsberg Richard Jensen Martha Kristine Skovly Marit Tokle Svein Lennart Lexberg Jan Hansen Randi Granhaug Margit Burås Rolf Uno Ramberg Marie Løken Solveig Helene Sørensen Guttorm Olav Jacobsen Magna Ingunn Findahl Dagny Marie Ree Bjørn Løkken Vidar Engebretsen Kjell Ivar Martinsen Gerd Johansen Ruth Othilie Smedstad LANGSET KIRKE Døpte Iver Grønlien Brubakk Elias Ensby Sunniva Hansen Bråthen Amalie Vandli Døde Bjørn Sverre Sannerhaugen Vidar Ørbæk Magnus Skibnes Arve Sikkelien Einar Støen Mildrid Troberg Else Ørbæk Jorunn Fløtta FEIRING KIRKE Døpte Ola Reegård Lie Døde Birger Almeli Jorunn Edel Smedstad Audhild Nordahl Gunnar Stenberg Else Skaalerud Torgeir Lilleengen Kåre Torgunrud Slekters gang i Hurdal HURDAL KIRKE Døpte: Brage Husum-Rønning Elias Fredrikstad Bråthen Ingrid Storesund Paulsen Martin Edward Laurhammer Sofie Haugen Selseng Døde: Hogne Sveinung Gundersen Kjell Rønning Gunnar Sibilrud Ellen Marie Bålsrud Asbjørn Johannes Rustad Kåre Tømta Thora Rognstad Martha Øystese Hansen Astrid Gunvor Gråtrud Ole Kristian «Pian» Norbeck Randi Langton

15 KIRKEN VÅR PÅSKEN Gudstjenester i Eidsvolls kirker 22.mars Maria budskapsdag 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste, innsettelse av kapellan Lilly Lauten 11 Langset Gudstjeneste Torsdag 26. mars 19 Eidsvoll Påskefestgudstjeneste 29.mars Palmesøndag 11 Eidsvoll Familiegudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 11 Feiring Gudstjeneste med esel og palmegreiner. Kirkefrokost kl april Skjærtorsdag 18 Eidsvoll Kveldsgudstjeneste 17 Feiring bedehus Enkel gudstjeneste med påskesuppe og nattverd 3.april Langfredag 11 Råholt Pasjonsgudstjeneste 5. april 1.påskedag 11 Eidsvoll Høytidsgudstjeneste 11 Råholt Familiehøytidsgudstjeneste 11 Langset Høytidsgudstjeneste Mandag 6.april 2.påskedag Vilberg helsetun Gudstjeneste 11 Dal misjonshus Gudstjeneste 12. april 18 Eidsvoll Kveldsgudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 11 Feiring Gudstjeneste 19.april 11 Eidsvoll Familiegudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 19 Råholt Samtalegudstjeneste med konfirmantene 11 Feiring Samtalegudstjeneste med konfirmantene, Sprell Levende og kirkekaffe 20.april 18 Råholt Kirkeklubbgudstjeneste 26.april 18 Eidsvoll Samtalegudstjeneste med konfirmantene 11 Råholt Gudstjeneste 11 Langset Samtalegudstjeneste med konfirmantene, kirkekaffe Fredag 1.mai 11 Vandringsgudstjeneste langs Andelva. Se info i lokalavisa/nettsiden vår 11 Valhall (Nord-Feiring) Gudstjeneste, kirkekaffe 3.mai 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 17 Råholt menighetshus Storsamling 9.mai 11.00/13.00 Råholt Konfirmasjoner 10.mai 11 Eidsvoll Gudstjeneste med utdeling av bibel til 6.åringer 10.30/12.00/13.30 Råholt Konfirmasjoner 11 Langset Gudstjeneste 14.mai Kristi himmelfartsdag 18 Eidsvoll Kveldsgudstjeneste 10.30/12.00/13.30 Råholt - Konfirmasjoner 17.mai Eidsvoll Festgudstjeneste 16 Gudstjeneste ved Eidsvollsbygningen 11 Langset Familiegudstjeneste 13 Feiring Familiegudstjeneste 24.mai 1.pinsedag 11 Eidsvoll Høytidsgudstjeneste 11 Råholt Familiehøytidsgudstjeneste 11 Feiring Høytidsgudstjeneste Mandag 25.mai 2.pinsedag Gudstjeneste i hagen ved Vilberg helsetun Lørdag 30.mai 12.00/14.00 Eidsvoll Konfirmasjoner 31.mai 13 Eidsvoll Konfirmasjon 11 Råholt Gudstjeneste 11 Feiring Konfirmasjon 7.juni 11 Eidsvoll Gudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 11 Langset - Konfirmasjon Med forbehold om skrivefeil og endringer se annonser i lokalavisene og på Gudstjenester i Hurdal 22. mars - Maria budskapsdag Hurdal kirke kl 1100 Marimesse 29. mars - Palmesøndag Hurdal kirke kl 1100 Familiemesse 2. april - Skjærtorsdag Hurdal helsetun kl 1100 Nattverdgudstjeneste Hurdal kirke kl 1900 Kveldsmesse 3. april - Langfredag Hurdal kirke kl 1100 Pasjonsgudstjeneste Gudstjenesteutvalget deltar 5. april - Påskedag Hurdal kirke kl 1100 Høytidsmesse 6. april - 2. påskedag Skrukkeli kapell kl 1100 Påskesangmesse Gruppa Ferdinand deltar 12. april - 2. s. i påsketiden Rustad bedehus kl 1100 Gudstjeneste Kjerkekretsen misjonsmusikk deltar 9. april - 3. s. i påsketiden Hurdal kirke kl 1100 Myldregudstjeneste Babysangerne og Småtrolltrall deltar Påfølgende Menighetens årsmøte 26. april - 4. s. i påsketiden Hurdal kirke kl 1900 Ung messe - konfirmantene deltar Markering av veien videre for GÅ UT SENTERET 1.mai - Offentlig høytidsdag Hurdal helsetun kl 1000 Andakt Samarbeid med Hurdal Arbeiderlag 3. mai - 5. s. i påsketiden Hurdal kirke kl 1100 Høymesse 10. mai - 6. s. i påsketiden Skrukkeli kapell kl 1100 Vårgudstjeneste 14. mai - Kristi Himmelfartsdag Erikstellet Vel-hus kl 1100 Gudstjeneste 17. mai - Grunnlovsdag Hurdal kirke kl 1000 Familiegudstjeneste

16 16 KIRKEN VÅR PÅSKEN 2015 Ballett og kirkestell for Silje (29) HURDAL. Ny kirketjener ved Hurdal kirke er ansatt, og Silje Krey Nitter er ifølge kirkevergen et funn. Silje er ballettutdannet, flink, blid og praktisk og hun skal passe kirken som sitt andre barn. - En av mine største fordeler er nok at jeg bor i økolandsbyen og har gangavstand til kirken når det trengs, smiler Silje når kirkebladet møter henne sammen med snart avtroppende kirketjener Dag-Ove Hoel Knai og kirkeverge Odny Kristine Buraas. Alle tre smiler bredt og snakker pent om hverandre når de møtes til bladpraten. TO TJENERE Hurdal kirke har to kirketjenere i sving. Graving av graver krever det i vår tid, men mens Dag-Ove har ansvaret for utetjenesten skal Silje stå for det indre arbeidet i kirken. - Min jobb er å tilrettelegge og holde kirken i orden inne til enhver tid, inkludert lyspærer, levende lys, istandgjøring til nattverd, bistand til de som skal medvirke i de kirkelige handlingene og selvsagt vask og orden generelt, smiler Silje og gleder SAMMARBEID. Det blir godt kirkelig sammarbeid mellom Dag Ove Hoel Knai, Silje Krey Nitter og Odny Buraas. seg over denne oppgaven. Hun og mannen Eivind giftet seg i Hurdal kirke 29. november i fjor, og to dager senere startet hun med sine oppgaver i kirken. De flyttet til økohus i Hurdal med datteren på vel to år, fordi de ikke var bymennesker og fordi Eivind med sin vestlandsbakgrunn gjerne ville bo med utsikt over vann og fjell. - Vi flyttet inn i det første av de nye husene her oppe i lia, og da kom varaordføreren og økonomisjefen i kommunen og hjalp oss med å bære inn vaskemaskinen!, forteller Silje med et stort smil og legger til at Hurdal er stedet å bo, men ikke så lett å finne jobb. DANS OG DRAMA Siljes utdannelse er dans og drama fra Kirkeparken, samt fra Bårdar, og i Hurdal underviser hun barn i ballett på Kjerkekretsen nedlagte skole i egne kurs. Der er det ved Siljes hjelp blitt tilbud både i barneballett og jazzballett og hennes enkeltmannsforetak i så måte heter Krey Dance. Navnet Krey er for øvrig opprinnelig fra Skottland så Hurdal er forlengst også begynt på globaliseringen. - Kontakten med kirken ble god da jeg spurte kirkeverge Odny om å få sette opp plakat for kursene i dans på oppslagstavla ved kirken. Jeg fikk lov, og dermed fikk vi en dialog som førte til at jeg fikk denne jobben, smiler Silje. - Vi trengte ikke lyse ut stillingen en eneste gang når vi hadde en kvalifisert søker så nær kirken, sier Odny like blid. Kirkevergen Foto: John Granly sier det ikke var tvil i hennes sjel om at Silje var den rette personen på riktig sted. - Jeg har aldri hatt en slik jobb før. Nå skal jeg passe på kirken, ringe med klokkene, og min musikkinteresse gjør at jeg også spiller piano, samt at jeg nå får lov å øve på kirkeorgelet. Dette stortrives jeg med, og jeg er så glad for å ha fått en så fin og stabil deltidsjobb nær vårt nye hjem, legger Silje Krey Nitter til. John Granly Vi gjør ideer til virkelighet Reklame-huset.no Kjerkevegen 16, 2070 Råholt Tel Epost.

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 3/2015. 2. årg. Storhamar kirke 1975-2015 Informasjon 2 PINSETIDEN Språkunder Vi har feiret pinse for en tid tilbake, i kirken kaller vi hele tiden fra pinse til

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer