SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Arkivsak: 09/ SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR LARKOLLEN SENTRUM Saksbehandler: Päivi Sinikka Hilska Arkiv: MNR M 221 REG Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/09 Plan- og miljøutvalget Forslag til vedtak: 1. Forslag til reguleringsplan for Larkollen sentrum, datert legges ut til 2. Det skal fremlegges en trafikkanalyse, som skal følge saken til offentlig ettersyn/høring og 2. gangs behandling i PMU. 2. Kommunal realitetsvurdering av planforslaget foretas ikke før planforslaget har vært til Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den sak 80/09 Behandling: Leder Hans Jørn Rønningen (Ap) sa seg inhabil i saken. Votering over habilitetsspørsmålet: PMU besluttet enstemmig at Hans Jørn Rønningen er inhabil i saken. Leder fratrådte møtet. Nestleder Aud Kristin Løken (H) tiltrådte i Hans Jørn Rønningens sted. Votering Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 1. Forslag til reguleringsplan for Larkollen sentrum, datert legges ut til 2. Det skal fremlegges en trafikkanalyse, som skal følge saken til offentlig ettersyn/høring og 2. gangs behandling i PMU. 2. Kommunal realitetsvurdering av planforslaget foretas ikke før planforslaget har vært til Saksorientering: 1. gangs behandling i PMU Halvorsen & Reine Sivilarkitekter AS v/anders Gustavsson har i e- post av sendt et forslag til reguleringsplan for Larkollen sentrum til behandling. Planforslaget fremmes på vegne av Støtvig Hotell Eiendom AS, som eier størstedelen av området. Planområdet er på ca. 61,8 da inkludert sjøområder. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse og total ombygging av Støtvig Hotell, utvide eksisterende småbåthavn fra 90 til å gi plass til småbåter og åpne for bygging av boliger

2 og mindre forretningsvirksomhet på nedre del av Støtvigjordet. Andre hensikter fastsatt i bestemmelsene er bl.a.: - å legge til rette for, og forbedre allmennhetens bruk og tilgjengelighet langs sjøen. - å sikre at ny bebyggelse får en god form og materialbruk - både i seg selv og i forhold til landskap og omkringliggende bebyggelse. - å sikre en god funksjonell arkitektur, der i blant se på sammenhengen mellom ny bebyggelse og rommene mellom byggene. Nedre del av Støtvigjordet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål. Planområdet omfattes av reguleringsplan for Larkollveien Støtvig, godkjent , bortsett fra tiltenkt utvidelse av småbåthavnen, arealet syd for eksisterende molo. Denne delen er i strid med kommuneplanens arealdel. Etter tiltakshaverens vurdering er ikke krav om konsekvensutredning til stede (planbeskrivelsens s. 3). Byggeområdet på land er delt i tre deler: 1. Hotellet med leiligheter med en sammenhengende bygningsmasse i en til fire etasjer. Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad i dette området er 40 % BYA inkludert markparkering. Forslagstillers ønske er en maksimal mønehøyde på 14 m og maksimal gesimshøyde på 12,5 m for sentralbygget, som er i 3 etasjer med inntrukket 4. etasje. 2. Område B/F/K for bolig/forretning/kontor på nordsiden av hotellet mot Larkollveien. Her tenkes det plassert bygninger som skal inneholde sentrumsfunksjoner, for eksempel matvarebutikk, storkiosk, baker og små kontorer. Området tenkes utført som småhusbebyggelse i 2 etasjer, 40 % BYA, maks mønehøyde 9 m, gesimshøyde maks 6,5 m. 3. "Hageby", B/Fr- områdene på den nordre delen av planområdet. Her kan det oppføres både boliger og/eller fritidsboliger i inntil to etasjer. 40 % BYA, maks mønehøyde 8,5 m, gesimshøyde maks 6 m. Intensjonen er å utforme området som et intimt bomiljø med hager, hekker og trær. Det ønskes til sammen ca. 35 bygninger i områdene B/F/K og B/Fr. Som følge av varsling har det framkommet merknader fra seks faginstanser, 3 fra naboer og Larkollen Vel. Ingen varsler om innsigelse. Mottatte innspill og arkitektens kommentarer er oppsummert i planbeskrivelsen, vedlegg 2. Vurdering: Administrasjonen tar innspill og arkitektens kommentarer til etterretning og vil kommentere innspillet fra Østfold Fylkeskommune, planseksjonen. Fylkeskommunens planseksjon regner med at planforslaget må forholde seg til den nye plandelen i plan- og bygningsloven. Planen forutsettes da utarbeidet som områderegulering på grunn av omfang og grunneierforhold. For denne plantypen skal kommunen legge rammer for planarbeidet og i utgangspunktet utarbeide planen. Kommentar: I kommunal- og regionaldepartementets brev angående overgang til ny plandel av plan- og bygningsloven står det at for private planforslag som kan forventes å bli oversendt kommunen etter 1. april 09, bør kommunen avklare om disse kan regnes med å bli tatt stilling til før ny lov trer i kraft. I oppstartsmøtet med arkitekten ble det enighet om at det tas sikte på 1. gangs behandling i PMU den 9. juni og at planforslaget legges ut til ettersyn før 1. juli, som er dato for iverksetting av den nye plandelen.

3 Etter oppstartsmøtet har det vært samarbeid mellom kommunen og arkitekten og planforslaget er blitt drøftet i møter underveis. Etter vår vurdering er planforslaget godt gjennomarbeidet og vi kan anbefale at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn før 1. juli 09. Hotell med leiligheter Et nytt hotell er det viktigste bidraget til dette sentrale stedet i Larkollen. Det kreves helt spesiell omtanke i utformingen av en slik bygning. Tiltakshaveren hadde utlyst arkitektkonkurranse. Den presenterte løsningen er videreføring av vinnerprosjektet, blant fire deltakere. Det virker som om arkitekten har valgt både å bryte med omgivelser og tilpasse. Bruddet ligger først og fremst i moderne arkitektur, det luftige, lette og elegante. Følgende representerer tilpassing: Oppdeling/sprang i fasader og bygningsvolumer, tradisjonell takform, materialvalg (trepanel og/eller trespon som hovedsakelig fasadematerial), fargeholdning (lyse farger), bruk av lokal stein i uteanleggets steinmurer rundt uteplasser og terrasseringer. Positive trekk Administrasjonen betrakter spesielt følgende trekk i planforslaget som positive: - Planen har en bærende ide - et grep i det at hele området organiseres rundt en visuell og kommunikasjonsmessig akse. Aksen går fra bryggen, gjennom hotellet og bebyggelsen og knytter Støtvigjordet til fjorden og viderefører landskapsdraget i Støtvigdalen. - Man kan se gjennom hotellbygningen fra Støtvigveien og ut mot fjorden, jfr. akse. - På strandsiden av hotellet er det regulert en offentlig gang- og sykkelvei; strandpromenade med strand. Dette sikrer allmennhetens bruk og tilgang langs sjøen. - Parkering skal i hovedsak skje i kjelleren under jorden. - Hotellkomplekset bærer preg av spennende og god arkitektonisk utforming og materialbruk. - Uteanlegget mellom hotellet og sjøen ligger på et naturlig terrengnivå og har tiltalende utforming, etter illustrasjoner å bedømme. - Det tas sikte på at bygningskroppene i bebyggelsen nordøst for Larkollveien skal dimensjonsmessig være i slekt med eldre bebyggelse i Larkollen (grunnflate kvm), formspråket og skala relaterer også til leilighetsfløyene. - Gesims- og mønehøyde i området nordøst for Larkollveien er satt lavere enn i eksisterende reguleringsplan. - Grad av utnyttelse og takvinkel i området nordøst for Larkollveien er uforandret i forhold til eksisterende reguleringsplan. Vurdering av høyder og volumer innenfor hotellområdet er noe av det vanskeligste i prosjektet. Administrasjonen ønsker å avvente med vurderingen og anbefaler at det tas stilling til dette først etter

4 Barn og unges interesser I planbestemmelser er det angitt minste uteoppholdsareal, MUA = 50 kvm per boenhet for områdene nordøst for Larkollveien. Dette areal er inklusive lekeplasser. Kommunens barnerepresentant skal vurdere dette tema i planen under høringsperioden. Stigende havnivå Flomfare er et av temaer i risiko og sårbarhetsbeskrivelsen, s. 10. Forventet stigning av havnivået som følge av klimaendringer er imidlertid ikke tatt med. Hotellet og nedre del av Støtvigjorden ligger i dag på ca. kote 2,7. Det kan reises et spørsmål om hvordan forventet stigning av havnivået vil påvirke plassering av bygninger nær stranden. De endringene som sannsynligvis vil komme vil være både et stigende havnivå, stormer og oversvømmelser. Noen forskere forutsier en økning på tre til seks meter i løpet av et århundre eller to. Administrasjonen har pr. i dag ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne anbefale minste kotehøyde eller andre tiltak i slike saker. Føre-var- prinsippet tilsier imidlertid at dette temaet bør bringes på banen. Administrasjonen finner å kunne anbefale at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Universell utforming: I planbestemmelser er det lagt inn krav om at bygninger og uteområder skal planlegges med tanke på universell utforming. Miljøbetraktninger: Bevaring/videreutvikling av særpreget i Larkollen, byggeskikk/estetikk, stedets kulturhistoriske aspekter, fjernvirkning fra sjøen, omfang og høyde av bebyggelsen, bevaring av akse opp mot daldraget, friluftsliv, allmennhetens interesser, bevaring av badestrendene, omfang og utforming av båthavna og trafikkavvikling/sikkerhet rer de viktigste miljøtemaer i planen. I vurderingen vises det til planbeskrivelsen og planprosessen. Medvirkning: Etter oppstartsmøte i kommunen ble igangsetting av planarbeidet kunngjort i lokalpressen / Berørte grunneiere ble varslet ved brev av I tillegg ble det avholdt et møte med Rådet for Funksjonshemmede i Rygge kommune og med representanter for Larkollen Vel Det vil også bli informert om prosjektet i årsmøtet for Larkollen Vel Lovhjemmel: Det fremmes et forslag til reguleringsplan i hht. PBL 30. Planforslaget skal behandles etter 27-1, pkt 2. PMU skal ta stilling til om planforslaget kan legges ut til Saksdokumenter: - Reguleringsplan for Larkollen - Hvitnesbukta, godkjent Innspill til planarbeidet fra: A1. Oslofjordens Friluftsråd, datert A2. Statens vegvesen, Region Øst, datert A3. Fylkesmannen i Østfold, områdene miljøvern og landbruk, datert

5 A4. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler, datert A5. Østfold fylkeskommune, Kulturminneseksjonen, datert og A5. Østfold fylkeskommune, Planseksjonen, datert B1. Kari Veum, datert B2. Sivilingeniørene Inglingstad & Tørnqvist A/S på vegne av Odd Roar Lofterød, datert B3. Larkollen Vel v/egil Olsen, datert B4. Advokat MNA Paul Henning Fjeldheim, datert Saksvedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan for Larkollen sentrum m/bestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Illustrasjonsplan, datert Illustrasjoner (4 ark), datert

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 VEFSN KOMMUNE - et steg foran VEFSN KOMMUNE - et steg foran PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 Oppstartmelding, dato Arkivsaksnr Planident

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer