NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities AS - Tegning og tildelinger i den offentlige emisjonen for Norwegian Applied Technology AS (NAT). Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Professor dr. jur. Geir Woxholth (formann) Asbjørn Wangerud Jan Thomassen

2 Innledning Etisk råd besluttet den 3 februar 1997, av eget tiltak, å ta opp tegnings- og tildelingsprosessen i forbindelse med emisjonen i Norwegian Applied Technology AS, heretter kalt NAT. Bakgrunnen var bl a den store mediaoppmerksomhet rundt nevnte emisjon. For etisk råd var det naturlig å ta opp spørsmålet om tegnings- og tildelingsprosessen hadde vært gjennomført i samsvar med gjeldende lovregler og de etiske normer og retningslinjer som foreligger i fondsmeglerbransjen. Forbundet tilskrev, på vegne av rådet, R.S. Platou Securities AS, heretter kalt Platou, den 3 februar Rådet ba bl a Platou oversende prospekt og tegningsinnbydelse for emisjonen, samt foretakets retningslinjer for ansattes tegning i emisjoner foretaket forestår og retningslinjene for tildeling i den aktuelle emisjon. Rådet ba også opplyst hvem av de ansatte som tegnet, hvor mye de tegnet seg for og hva de fikk tildelt. Videre ba man om dokumentasjon for grunnlaget for tildelingen, herunder hvem som utarbeidet forslaget til tildeling. Svarfrist ble satt til 13 februar Platou har, ved advokatfirmaet Wiersholm, M ellbye & Bech, i brev 5 februar 1997 oversendt kopi av brev 29 januar 1997 til Oslo Børs hvor tildelingsprosess og kriterier er gjennomgått. Videre fulgte oversikt over de foretatte tildelinger til såvel ansatte som eksterne tegnere. Rådet avholdt sitt første møte den 14 februar 1997 etter å ha mottatt den ovennevnte redegjørelse fra Platou. Rådet ønsket etter dette ytterligere informasjon, og Platou ble ved sin advokat ved brev 14 februar 1997 anmodet om å besvare enkelte tilleggsspørsmål. Brevet ble oversendt pr telefax og i original. Frist for å besvare disse spørsmål ble satt til tirsdag 18 februar Rådet mottok 19 februar 1997 redegjørelse av 18 februar 1997 fra Platou som også var tilsendt Oslo Børs og Kredittilsynet. Ved brev 20 februar 1997 fra advokatfirmaet Wiersholm, M ellbye & Bech ble det reist spørsmål om den videre saksbehandling samt om rådets medlem Thulands habilitet. Dette ble besvart 21 februar Rådet har også mottatt kopi av Oslo Børs brev 20 februar 1997 til advokat Ryssdal med enkelte kommentarer til redegjørelsen fra Platou av 18 d.s. Rådet avholdt nytt møte 24 februar Platou møtte ved adm dir Christian Wessel, direktør Bjørge Gretland og advokat Ryssdal for å besvare spørsmål fra rådet. Platou varslet i møtet at de ville komme med skriftlige kommentarer til spørsmålsskriftet innen utgangen av samme uke. Ved brev 28 februar 1997 oversendte rådet utkast til protokoll fra møtet 24 februar 1997, med frist for å inngi kommentarer innen utgangen av tirsdag 4 mars Ved brev 3 mars 1997 anmodet advokat Ryssdal, på vegne av Platou, om ytterligere utsettelse med svarfristen. Rådet avviste denne begjæringen ved brev 4 mars Ved telefax 4 mars 1997 fra advokat Ryssdal vises det til at man fra Platous side vil søke å avgi kommentarer innen samme tidsfrist som for Kredittilsynet, dvs i løpet av dagen 5 mars Den 5 mars 1997 sendte rådet Platou ved advokat Ryssdal telefax med opplysning om at rådet var innforstått med at Platous frist overfor Kredittilsynet var 5. mars kl 12.00, og at rådet forutsatte at Platous svar til rådet også forelå innen den tid. Samme dag mottok rådet telefax fra Platou ved advokat Ryssdal der det ble opplyst at fristen 5 mars 1997 likevel ikke kunne overholdes, og at arbeidet «ikke kunne fullføres før i løpet av morgendagen». Rådet besvarte Platous telefax 5 mars 1997 ved telefax samme dag, der det ble uttalt at rådet går ut fra at Platous svar ville være rådet i hende innen utløpet av arbeidstiden den 6 I 2

3 mars Rådet avholdt deretter nytt møte 5 mars Rådets medlemmer mottok Platous oversendelse 6 mars 1997 mellom kl og Kort tid etter at rådets formann mottok oversendelsen tok han telefonisk kontakt med advokatfirmaet Wiersholm, M ellbye & Bech og anmodet om å få tale med advokat Ryssdal, for å besvare anmodning fremsatt i følgebrevet til oversendelsen om kontradiktorisk behandling av sakens rettslige spørsmål. Advokat Ryssdal var ikke tilstede, men advokatfullmektig Eriksrud som besvarte telefonen tilbød seg å videreformidle eventuell beskjed til advokat Ryssdal. I samsvar med rådets tidligere standpunkt til spørsmålet om kontradiktorisk behandling av sakens rettslige spørsmål, avviste formannen adv Ryssdals forespørsel på dette punkt. Formannen gjorde imidlertid uttrykkelig oppmerksom på at Platou sto fritt til å komme med en støtte til tidligere inngitte juridiske anførsler. Rådet hadde så møte fredag 7 mars 1997, hvor saken ble tatt opp til endelig diskusjon og standpunkttagen. S akens faktiske bakgrunn II Platou påtok seg oppdrag for NAT med sikte på å gjennomføre en offentlig emisjon kombinert med et spredningssalg og en rettet emisjon mot ansatte i NAT. Den offentlige emisjonen skulle være på NOK 50 mill. Spredningssalget fra ledende ansatte i NAT omfattet aksjer tilsvarende NOK 4 mill og den rettede emisjonen mot ansatte i NAT skulle utgjøre maksimalt NOK Formålet med emisjonen og spredningssalget var å sikre en finansiell handlefrihet, samt sørge for en bredere eierstruktur i forbindelse med den planlagte notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Emisjonen var garantert fulltegnet. Generalforsamlingen i NAT hadde besluttet at selskapets aksjonærers fortrinnsrett skulle fravikes, dog slik at fire eksisterende aksjonærer ble tilbudt å tegne seg for aksjer tilsvarende NOK 16 mill. Platou forbeholdt seg på vegne av styret i NAT retten til å stryke enhver tegning etter fritt skjønn. I henhold til prospektet ville det bli lagt vekt på spredning av børsposter og at tildeling av hele børsposter ville bli tilstrebet. M inimumstegning som ville bli akseptert var på aksjer tilsvarende NOK Når det gjaldt fastsettelse av minste tegningsbeløp på NOK , har Gretland overfor rådet uttalt at dette var høyt i forhold til alminnelig praksis ved offentlige emisjoner. Bakgrunnen for dette var at man ikke ønsket en for bred eierstruktur, men likevel bred nok til å skape likviditet. Gretland bekreftet at det er mer alminnelig med minimum på en børspost ved offentlige emisjoner. Tegningsperioden var fra 8 til og med 10 januar Ved tegningsperiodens utløp var det innkommet tegninger fra til sammen tegnere for et samlet beløp på ca NOK 550 mill, m.a.o. en massiv overtegning. Forut for tegningsperioden hadde Platou utarbeidet prospekt. Arbeidet med dette ble påbegynt i slutten av november 1996 og ble forelagt Oslo Børs for kommentarer den 11 desember Prospektet ble godkjent av generalforsamlingen i NAT den 20 desember 1996 og muntlig godkjent av Oslo Børs den 21 desember Analyse og fastsettelse av prisingen av emisjonen fant sted i slutten av november og begynnelsen av desember 1996 og Platou hadde en presentasjon av forslaget til emisjonskurs for selskapet den 4 desember Prisingen ble godkjent av styret i NAT i møte primo desember Sammensetning av de som ble invitert som garantister ble utarbeidet av Platou i diskusjon mellom corporateprosjektteamet og meglere og en liste over potensielle investorer/garantister ble forelagt ledelsen i NAT. Invitasjon ble sendt ut 12 desember Det ble avholdt en presentasjon for de potensielle deltagere den 17 desember Samtlige inviterte, med unntak av Storebrand og Gjensidige, ønsket å delta i konsortiet. 3

4 Derimot takket Aksjefondet Storebrand Spar 2040 og Gjensidige Fondsforvaltning ja til å delta. Avtalene for garantikonsortiumet ble undertegnet 19 desember Som en del av garantiavtalen ble garantistene gitt preferanse til tegning av 40 % av antall garanterte aksjer i konsortiet mot at de ikke fikk garantiprovisjon. M arkedsføring av emisjonen skjedde ved utsendelse av prospekt til foretak og personer på Platous kunde/investorliste, tilsammen ca 300 navn. I tillegg til dette ble prospektet tilsendt alle andre meglerhus og forøvrig til personer/foretak på NATs kundeliste m.fl. Det ble behov for opptrykk av ytterligere prospekter som ble sendt ut under tegningsperioden. I tillegg ble det innrykket tegningsinnbydelse i Norsk Lysningsblad samt i Finansavisen, Dagens Næringsliv og Aftenposten. Det ble avholdt en investorpresentasjon den 7 januar Alle 300 investorer på Platous investorliste ble invitert. Det ble avholdt pressekonferanse der Finansavisen, Dagens Næringsliv og Stavanger Aftenblad var til stede. I tillegg ble det foretatt direkte salg via Platous meglerbord. På grunn av det gode markedet og den positive omtale som ble NAT til del forventet Platou stor pågang og det ble utarbeidet en plan for håndtering av den forventede pågang. Dette ble avstemt med NAT. Det ble besluttet å starte tildelingsdiskusjonen etter at tegningsperioden var over med å utarbeide generelle tildelingsprinsipper, før man anvendte disse på tegningslisten. Det ble videre lagt vekt på dialog med NAT for at selskapet skulle få mulighet til å påvirke tildelingsprinsipper og tildelingslisten. Tegninger ble fortløpende registrert og plassert i permer. I noen tilfeller ble det fra investorer uttrykt ønske om å endre tegningsbeløpet på innsendte tegninger. Dette ble gjort av meglere direkte på de mottatte tegningsblanketter. Det ble kjent i markedet at det var stor interesse for NAT-aksjen og at det så ut til å bli overtegning. Overfor interessenter som henvendte seg til Platou ble dette i følge Platou bekreftet. Ut over dette ble det i følge Platou ikke gitt opplysninger om emisjonen/tegningene. Etter at tegningsperioden var utløpt ble det ikke mottatt eller gjort endringer på tegninger. I løpet av dagen/ettermiddagen/kvelden fredag 10 januar 1997 ble tegningene registrert på egne regneark prioritert (sortert) etter størrelse. Anslag over total tegning ble klart 1-2 timer etter at tegningsperioden var over. Det var meget stor trafikk og det var i praksis ikke mulig å unngå at det ble kjent i markedet at det var stor pågang. I denne del av prosessen ble det gjort enkelte feil, bl a ble to tegningblanketter endret feil, en enkelt kunde skal ha følt seg avvist og en tegning ble ikke registrert mottatt. Kopier av tegningsblanketter ble oversendt Kreditkassen for registrering den 10 januar Etter tegningsperiodens utløp begynte prosjektgruppen diskusjoner om alternative prinsipper for etablering av en håndterlig investorstruktur. Det forelå ingen spesifikke tildelingskriterier før etter tegningsperiodens utløp. Det ble utarbeidet enkelte overordnede prinsipper. For det første var det et generelt stort behov for strykninger og det ble foreslått strykning av alle minimumstegninger. For det annet var det et ønske om styrking av basisinvestorgruppen, dvs en prioritering av et mindre antall investorer med relativt stor tildeling for å utvide gruppen av tyngre investorer i NAT. I tillegg til dette var det ønskelig å benytte investorkvalitet som kriterium. Gretland har overfor rådet redegjort for hovedmålsettingene for tildelingen. Disse ble drøftet med NAT etter at tegningsperioden var over. Det var ønskelig å tildele aksjer til institusjonelle og strategiske investorer, samt til innsiktsfulle investorer. Bakgrunnen for dette var bl a at NAT var et selskap som var vanskelig å vurdere ikke minst fordi selskapets produkt er enerådende i markedet og det er vanskelig å anslå potensielt marked. Det var et ønske om å tilgodese investorer som har forståelse for 4

5 prismekanismer og betydelig innsikt i aksjemarkedets prissetting. Videre var det ønskelig med en viss spredning for å få likviditet og markedsbasert prising av selskapet. I tillegg ønsket man å tilgodese NATs forretningsnettverk. Platou har i sin uttalelse datert 6. mars utdypet nærmere hvorfor Platou mente at det i NAT emisjonen var spesielt viktig med stor vektlegging av investorkvalitet. Fra uttalelsen hitsettes: "Det var, gitt selskapets utviklingsfase, spesielt viktig å etablere en høykvalitets investormasse i NAT. Målsettingen med tildelingen var derfor å få en aksjonærsammensetning med aktive investorer med god innsikt i aksjemarkedet og prisingen av selskaper som NAT, kombinert med en tilfredsstillende spredning i selskapets aksjonærstruktur. NATs spesielle behov for innsiktsfulle investorer forklares av følgende: En strategisk eller finansiell verdsettelse av NAT består av flere elementer der sammenhengen er kompleks, knyttet både til selskapets livssyklussituasjon, markedsforhold og konkurranseposisjon. Hovedtyngden av selskapets virksomhet befinner seg fortsatt i en FoU-/investeringsfase hvor det er nedlagt ressurser, men hvor inntektssiden foreløpig ikke har gjort seg sterkt gjeldende. Dette gjelder både Colifast sensorteknologi, Compipe komposittrør og komposittstrukturer. Markedet for disse produktene er vanskelig å definere (både med hensyn til omfang, segmentering og geografi). Tilsvarende er det meget vanskelig å predikere selskapets fremtidige konkurransesituasjon innen det udefinerte markedet. Dette innebærer at selskapet må verdsettes ut fra en fremtidig kontantstrøm i en årrekke fremover, hvor både inntekter, kostnader og investeringsutlegg for hvert enkelt delområde/markedsområde må estimeres. I tillegg er det slik at de ulike områder beveger seg i ulik livssyklus, noe som igjen innebærer at netto kontantsstrøm pr. år isolert gir liten retning for hva verdien av selskapet er. NAT overrasket med et negativt resultat på NOK - 5,6 mill for Tilsvarende kan fort skje i fremtiden dersom uventede kostnader inntreffer eller inntekter blir utsatt (ved at det f.eks. tar lengre tid enn planlagt å penetrere et marked. I slike situasjoner er det viktig å ha investorer som forstår verdsettelse av kontantstrømmer over tid, hvordan endringer i resultater og forventninger bør slå ut i børskursen og hvordan endret risikoprofil endrer avkastningskravet. Disse elementene er som sagt spesielt viktig for et selskap som NAT. Hvis man i en slik situasjon ikke tok hensyn til behovet for innsiktsfulle investorer gitt emisjonens begrensede størrelse, ville aksjonærstrukturen til NAT bli mindre optimal. Spesielt under endrede markedsvilkår eller rapportering av resultater som fraviker forventningene (noe man må regne p.g.a. den vanskelige forutsigbarheten til dette selskapet) ville utvikling av selskapets aksjekurs raskt bli forsterket i gal retning dersom ikke en stor del av aksjonærene har god innsikt i vanskelige prissettingsspørsmål. Volatiliteten ville da bli svært høy, og prisen tilsvarende lav.» 5

6 Etter tegningsperioden måtte tildelinger tilpasses til faktisk tegning og målsettingene måtte også justeres. Dette ble gjort av Platou, men NAT ble grundig og fortløpende orientert. I følge Platou ønsket NAT at også ansatte i Platou skulle få tildeling, noe som ble drøftet partene imellom etter at tegningsresultatet var klart. Platou foreslo en «negativ diskriminering» av ansatte i Platou, og dette ble klarert med NAT. Totalrammen for tildeling til de ansatte ble også avklart med NAT. De ansatte i Platou ble som følge av dette plassert i en egen gruppe, slik at det ble mulig å fravike de generelle prinsipper på en «negativ» måte. Det forelå, etter Platous oppfatning, således ingen særbegunstigelse av de ansatte i forhold til de øvrige tildelinger. Wessel har overfor rådet opplyst at man følte at man var i en «gråsone» og man la derfor vekt på å konferere med advokat for å avklare om tildelingskriteriene lå innenfor gjeldende regelverk. På spørsmål fra rådets formann om i hvilken grad enkelttegnere ble drøftet uttalte Gretland at man drøftet grupper og gjennomførte en elektronisk klassifisering. NATs forretningsforbindelser ble spesielt drøftet. Det ble fra NATs side ikke reist innvendinger mot Platous plassering av tegnere i de enkelte grupper. Foreløpig tegningsliste med alle investorer, minus de strøkne minimumstegningene, ble forelagt NAT sammen med oversikt over totalt tegningsresultat fredag ettermiddag. Forslaget til generelle tildelingsprinsipper ble forelagt NAT pr telefon. Partene avtalte å gjennomgå alle minimumstegninger med NAT pr telefon for at NAT skulle kunne vurdere om enkelte av disse likevel burde tilgodeses. De største tegnerne ble gjennomgått med meglerne for å få oversikt over hvem som hadde tegnet, noe som dannet grunnlag for vurdering av investorkvalitet. Søndag 12 januar 1997 på kvelden ble de strøkne minimumstegningene gjennomgått med NATs ledelse pr telefon og det ble funnet frem til et fåtall investorer som likevel skulle tilgodeses ved tildelingen. Fra mandag 13 januar 1997 og frem til endelig tildelingsresultat forelå torsdag 16 januar 1997 søkte man å finne frem til en god investorsammensetning for NAT. I løpet av 13 januar 1997 utarbeidet Platou et komplett forslag til tildelingskriterier som ble diskutert pr telefon med ledelsen i NAT. Forslaget omfattet forslag til hvilke investorgrupper som skulle prioriteres høyest, hvilke investorgrupper som skulle mellomprioriteres og gis en pro rata tildeling og hvilke grupper som skulle strykes eller gis en minimumstildeling. De kriterier som ble benyttet er beskrevet i Platous brev 29 januar 1997 til Oslo Børs, hvorfra hitsettes: «Generelle tildelingsprinsipper emisjon/spredningssalg. Før de spesifikke tildelingskriteriene presenteres vil vi gjerne kort redegjøre for hva som har vært målsettingen med tildelingen. Følgende fire målsettinger har vært tilstrebet: 1. Langsiktighet/strategiske og tunge eiere. Vi har ønsket at en betydelig andel av tildelingen gikk til investorer som kan sikre stabilitet i selskapets investormasse og som har interesse og ressurser som kan bidra til selskapets videre utvikling. 2. Innsiktsfulle eiere. Vi har lagt vekt på å finne investorer som kjenner finansmarkedet og som er i stand til å vurdere Selskap og bransje fra et finansielt perspektiv. 3. Spredning og sammensetning av investormassen. Vi har ønsket å få en bredde i investormassen ved å tilgodese mindre investorer. Dette sikrer spredning og gir likviditet i aksjen. 6

7 4. NAT forretningsnettverk. I samråd med Selskapet har det vært en målsetning å forsterke NATs lokale forretningsnettverk. Spesifikke tildelingskriterier Av de NOK 24,4 millioner som kunne tildeles i emisjonen ut over tildeling til eksisterende aksjonærer og garantister var det en tegningsetterspørsel på ca. 550 millioner og ca tegnere. Gitt et ønske om en håndterlig aksjonærstruktur i NAT var det ikke mulig å tilgodese alle med tildeling. Vi mente også at en tildeling basert på ren loddtrekning ikke ville gitt den kvaliteten på investormassen selskapet kunne oppnå, gitt det gode tegningsresultatet. Vi valgte i diskusjon med selskapets ledelse å legge følgende prinsipper til grunn for tildelingen: 1. Av institusjonelle og tunge innsiktsfulle selskap/private tegnere ble 27 valgt ut for sammen med garantikonsortiet og eksisterende aksjonærer å danne basis i NATs aksjonærstruktur. Disse er forventet å kunne bidra til Selskapets videre utvikling. Tildeling var mellom NOK og NOK På grunn av det store antall tegninger ble med få unntak alle minimumstegninger strøket. Dette inkluderer både institusjonelle investorer, bedrifter og privatpersoner. Hovedsakelig basert på tegningsstørrelse ble i tillegg en rekke andre tegnere strøket. For å balansere aksjonærstrukturen ble også noen av de store institusjonelle investorene og tyngre privatpersoner strøket eller gitt minstetildeling. 3. For å sikre en stor spredning av aksjonærer ble minstetildeling satt til NOK Ca 220 aksjonærer fikk denne tildelingen, flest små-tegnere, men også noen som hadde tegnet for større beløp. 4. Blant øvrige aksjonærer ble det gjort en proratarisk/klassedelt tildeling, i fire tildelingsgrupper, mellom og aksjer. Investorene ble i hovedsak fordelt i proratariske grupper som listes under. Et fåtall justeringer innenfor gruppene har vært gjort, hovedsakelig for å tilgodese investorer i Stavangerregionen, som et ledd i målsetningen om å styrke NATs lokale forretningsnettverk. Gruppe 1. Tegninger over NOK 1,3 millioner. Tildeling på aksjer, NOK 91 tusen Gruppe 2. Tegninger mellom NOK 0,7 og 1,3 millioner. Tildeling på aksjer, NOK Gruppe 3. Tegninger mellom NOK 0,5 og 0,7 millioner. Tildeling på aksjer, NOK 65 tusen Gruppe 4. Tegninger opp til NOK 0,5 millioner. Tildeling på eller aksjer, NOK 58,5 tusen eller NOK 52 tusen, (avgjort ved loddtrekning) 5. Da dette var en offentlig tegning hadde Platou Securities ansatte og familie anledning til å tegne. For å ikke forfordele ansatte valgte vi, i samråd med juridisk rådgiver og NATs ledelse, å ha loddtrekning blant de ansatte. Både totalramme og metode for tildeling til ansatte ble spesifikt diskutert med Selskapets ledelse før tildelingen ble foretatt. De ansatte fikk, uavhengig av tegnet beløp, en tildeling på aksjer hver. Dette innebærer en lavere tildeling enn en proratarisk/klassedelt tildeling skulle tilsi. På denne måten sikret 7

8 Platou Securities at de ansatte ikke kunne manipulere egen tildeling ved «taktisk» tegning. De av de ansatte som tegnet minstetegning ble strøket direkte. Familiemedlemmer som ble gitt tildeling fikk minstetildeling. Ansattes barn og koner/samboere ble uten unntak strøket. De ansattes tegning foregikk spredt over tegningsperioden. Som beskrevet er det valgt tildelingskriterier for ansatte som gjør at de ikke hadde nytte av eventuell kjennskap til tegningsresultatet eller tildelingskriterier under tegningsperioden. 6. Kjente og innsiktsfulle investorer, blant annet porteføljeforvaltere og kjente formuende privatpersoner med stor deltakelse i finansmarkedet ble prioritert i «mellomklassen» og fikk en tildeling innenfor den proratariske tildelingen beskrevet over i pkt 4. Total tildelingsprosent i denne gruppen tilsvarte 9-10 prosent av tegnet beløp. En investor som tegnet for NOK 1,0 millioner fikk f.eks. en tildeling på aksjer, tilsvarende NOK 78 tusen.» Forslag til tildelingsliste basert på disse kriterier ble tilstilet NATs ledelse for kommentarer. Det ble gjort endringer i forhold til det oversendte tildelingsforslag. Utvalgte institusjonelle og tunge investorer ble gitt høyeste tildeling med til sammen NOK 13,2 mill, dog ble noen institusjonelle innen denne gruppen strøket for å gi plass til andre investorgrupper. Platou bekreftet i møtet med rådet at minstetegningene rutinemessig ble strøket, dog med enkelte unntak. Dette gjaldt bl a enkelte av NATs forretningsforbindelser, samt to store investorer som hadde tegnet seg for mange minstetildelinger. Disse ble sett på som en gruppe, noe som da ga grunnlag for tildeling. Det viste seg også at en rekke investorer hadde tegnet seg på flere steder. Platou la vekt på å utvise varsomhet ved tildeling til mellomprioriterte privatpersoner og selskaper, herunder porteføljeforvaltere, ved å gå igjennom tildelingslisten for å sikre at slike investorer ikke fikk tildeling på flere steder. M an fant frem til en rekke investorer som var gitt flere tildelinger og disse ble eliminert. På grunn av det store antall tegnere, ca , ble dette arbeidet omfattende og man fikk ikke avdekket alle tilfeller. Dette omfattet 3 tilfeller av flere enn en tildeling til en og samme porteføljeforvalter m/familie. De mellomprioriterte fikk i følge Platou en tildeling på 7,3%. Porteføljeforvaltere med familie, som også var plassert i den mellomprioriterte gruppen, fikk i følge Platou en tildeling på 9,3%. Årsaken til denne forskjell var at porteføljeforvalterne var relativt overrepresentert i pro rata-gruppene av mellomprioriterte investorer som hadde tegnet seg for lavest beløp. Ingen porteføljeforvaltere med minstetegning fikk tildeling. Når det gjaldt tildeling til porteføljeforvaltere fremhevet Gretland overfor rådet at dette er investorer som er spesielt innsiktsfulle. De er aktive i markedet og er vant til å vurdere selskaper. På spørsmål om de tildelte porteføljeforvaltere var spesielt innsiktsfulle i forhold til andre tegnere uttalte Gretland at de innsiktsfulle har bedre grunnlag for å vurdere selskaper som NAT. Fra Platous side fremkom for øvrig at både porteføljeforvaltere og disses arbeidsgivere begge kan ha fått tildelinger, men at ingen porteføljeforvaltere har fått tildeling på bekostning av sin arbeidsgiver. Ved tildeling til såvel arbeidsgiver som til dennes porteføljeforvalter(e) har arbeidsgiver fått en relativ mertildeling. Advokat Ryssdal fremhevet overfor rådet at flere porteføljeforvaltere tegnet på koner og barn osv, slik at man fikk en rekke flergangstegnere. Platou søkte å luke ut disse tegninger, slik at de det gjaldt ikke fikk mer enn en tildeling. Wessel har overfor rådet 8

9 fremhevet at det generelt var mye såkalt «tantetegning», men at forvalterne ikke utpreget seg særlig i denne sammenheng. I en egen diskusjon med ledelsen i NAT ble tildelingen til ansatte i Platou konkretisert. Platou hadde kommet frem til at en tildeling til ansatte i henhold til de generelle tildelingsprinsipper ville gitt en for høy tildeling. Platou foreslo overfor NAT en metode for tildeling som skulle medføre at de ansatte i Platou fikk en tildeling som var vesentlig lavere enn tildelingen til andre grupper, samt sikret at de ansatte ikke skulle kunne oppnå fordeler gjennom taktisk tegning og at ikke spesielle ansatte fikk prioritet i tildelingen. Dette innebar at 10 ansatte skulle få tildeling hver med aksjer uavhengig av tegnet beløp og at tildeling skulle avgjøres ved loddtrekning. Ansatte med minimumstegning ble strøket direkte. Etter diskusjon med NAT ble tildelingen til de ansatte i Platou redusert med aksjer pr ansatt for å kunne tilgodese andre investorer. Platou har i møte med Etisk Råd opplyst at NAT så det som en klar fordel at de ansatte i Platou deltok i emisjonen og fikk tildeling. NAT godkjente tildelingslisten i styremøte. På spørsmål fra rådet om Platou undersøkte tildelingspraksis i andre meglerforetak i relasjon til ansatte svarte advokat Ryssdal at han ikke foretok noen sjekk hos andre. Han foretok kun en sjekk av regelverket med Norges Fondsmeglerforbund og fikk oversendt de etiske normer så vel som retningslinjer for egenhandel. I følge Wessel foretok heller ikke Platou noen slik sjekk i forkant. Når det gjelder vurderingen av de foreliggende normer fremholdt advokat Ryssdal at den generelle norm måtte vurderes mot andre subnormer, spesialnormene. Platou, i samarbeid med NAT, gjennomførte en «negativ diskriminering», jfr. den relativt lavere tildelingsprosent i forhold til hva som hadde fulgt av en anvendelse av de generelle tildelingskriterier som ville gitt en høyere tildeling. Advokat Ryssdal kunne ikke finne rettslige holdepunkter for at ansatte uten minstetegning skulle vært strøket. Fra Platous side ble det fremholdt at disse forhold ble sjekket med advokat. Man hadde ikke sjekket om det var eller skulle være forskjellige regler for førstehånds- og annenhåndsmarkedet. Wessel fremhevet forøvrig at den samlede tildeling til ansatte også omfatter andre familiemedlemmer som f eks søsken og foreldre. Rådets formann spurte Gretland om hvorfor han takket nei til den tildeling han fikk etter loddtrekningen. Gretland fremhevet at han personlig ønsket å utvise maksimal varsomhet. Dette ble ikke tatt opp med de øvrige ansatte og han rådførte seg heller ikke med andre. Han viste til at han ville være forsiktig i forhold til sin stilling. Wessel viste til at han ikke ønsket å tegne, fordi han mente det var «galt». Videre fortalte Wessel at det ble foretatt en slags avstemning i «partnerskapet» der et flertall kom frem til at man skulle kunne tegne. Wessel mente dette var «galt» og han fryktet slike skriverier i media som man faktisk fikk i ettertid. Gretland viste til at man i Platou diskuterte eventuell tegning fra ansatte i relasjon til hver enkelt emisjon. Total tildeling til ansatte utgjorde i følge Platou 4,2%, sammenlignet med et gjennomsnitt for øvrig på 7,9% I tillegg til det ovennevnte ble det gjennomført drøftelser med NAT for å finne frem til lokale investorer og forretningsforbindelser av NAT som NAT ønsket å tilgodese. Disse ble løpende innført i tildelingslisten på initiativ fra NAT. Dette omfatter investorer i høyeste tildelingsgruppe, de mellomprioriterte og investorer med minimumstildeling. Under prosessen ble det besluttet å gjøre visse unntak fra beslutningen om å stryke minstetegnere. Dette gjaldt i første rekke ansatte i NAT og andre kjente investorer for NAT. I tillegg ble det gjort unntak for en større institusjonell investor som hadde tegnet seg på en lang rekke selskap med minimumstegninger, men samlet for et betydelig beløp. 9

10 Ved sluttføring av tildelingsarbeidet ble de anvendte prinsipper forelagt NAT som grunnlag for styrebeslutning. Styret i NAT godkjente forslaget til tildeling og tildeling ble foretatt elektronisk gjennom VPS-systemet natt til 17 januar Rådets merknader 1. Etisk råd vil først ta stilling til spørsmålet om rådet har den nødvendige kompetanse til å treffe avgjørelse i saken. III Etter behandlingsregler for saker i henhold til Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer 2 skal etisk råd ha fire medlemmer samt et varamedlem. Styret har ikke oppnevnt noe varamedlem. Det nevnte regelverket inneholder ikke regler om hva som skal til for at rådet er beslutningsdyktig, men etter rådets oppfatning er det utvilsomt at rådet er beslutningsdyktig når tre av fire medlemmer er habile. Det har derfor ikke vært behov for oppnevnelse av varamedlem. I denne saken er rådet satt med tre medlemmer. Det fjerde medlemmet, Erling Thuland, deltar ikke i saksbehandlingen på grunn av inhabilitet. Thuland har selv anmodet om å bli fritatt, og rådet har i medhold av behandlingsregler for saker i henhold til Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer 2 femte ledd kommet til at Thuland skal vike sete. Også habiliteten til rådets øvrige medlemmer er nøye vurdert. Det kan ikke sees å foreligge forhold som kan tilsi at rådets medlemmer Asbjørn Wangerud og Jan Thomassen er inhabile. Siden etisk råd er et interesseoppnevnt organ - med unntak av formannen - er det ikke i seg selv inhabiliserende at de har sitt arbeid i verdipapirforetak. Det har heller ikke fremkommet konkrete opplysninger for rådet som kan tilsi at det er andre grunner som kan skape tvil om deres habilitet. Rådet - og formannen - har vurdert om formannen kan være inhabil. Formannen har kjent Platous advokat fra studietiden og har også hatt kontakt med ham på Universitetet i Oslo, hvor advokaten skrev og forsvarte sin doktoravhandling. Formannen anser seg som en venn av Platous advokat. Disse forholdene kan likevel ikke føre til inhabilitet. Formannen har aldri stått i noen konkurranseposisjon med Platous advokat hva angår bedømmelser eller vitenskapelige stillinger. Hertil kommer at i norsk rett er det fast praksis for at vennskap med en parts advokat ikke fører til inhabilitet; det er forholdet til parten selv som vil være avgjørende, med mindre det skulle dreie seg om et særlig nært vennskap. Ut fra de opplysninger rådet har og som det finner grunn til å bygge på, har Platous advokat ikke hatt andre roller enn som juridisk rådgiver for Platou. På denne bakgrunn er rådet ikke i tvil om at formannen er habil, og formannen vil for egen del tilføye at det ikke vil være riktig i forhold til de plikter han har påtatt seg som rådets leder å trekke seg fra behandlingen av en sak av hensiktsmessighetsgrunner. De etiske normene for medlemmer av Norges Fondsmeglerforbund er forbundsvedtatte regler, dvs regler som er fastsatt i medhold av foreningsrettslig kompetanse. Behandlingsreglene legger opp til at det er etisk råd som i en sak som dette skal håndheve de foreningsrettslige reglene. Det følger av behandlingsregler for saker i henhold til Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer 4 første ledd at etisk råds kompetanse gjelder..."tolkning og forståelsen av de etiske normer", dvs etiske normer for Norges Fondsmeglerforbund vedtatt 30 mai 1987 med senere endringer av 16 mars 1995, ikraft fra 1 januar Denne henvisningen innebærer at rådets kompetanse forutsetter at saksforholdet gjelder en overtredelse av eller forøvrig har referanse til de etiske normene. Dette medfører igjen at den kompetanse rådet har i den enkelte sak må fastsettes i lys av 10

11 innholdet i de etiske normene. I de etiske normene 4 om forholdet til lovverket heter det: «Forholdet til lovverket og andre bestemmelser Rådgivningen og omsetningen av finansielle instrumenter skal ikke bare være i samsvar med lovens bokstav, men også med intensjonene bak gjeldende lover og bestemmelser samt de prinsipper for god forretningsskikk som er gjeldende. Formidlere skal sette seg inn i de lovbestemmelser og forskrifter som til enhver tid gjelder for handelen med finansielle instrumenter, og skal kunne gjøre kunder oppmerksom på vesentlige bestemmelser som gjelder for handelen med finansielle instrumenter. Dersom medlemsforetaket har spesielle forretningsvilkår, skal kunder orienteres om dette.» Paragraf 4 første ledd er en pliktregel som blant annet retter seg mot verdipapirforetakene i deres rådgivning og omsetning av finansielle instrumenter. Bestemmelsen gir - noe indirekte - uttrykk for prinsipielle betraktninger om forholdet mellom gjeldende etiske krav og lovgivningen; dette må i første rekke sies å rette seg mot verdipapirhandellovgivningen. Når det fremgår at det ikke bare er lovens bokstav som skal overholdes, men også intensjonene bak gjeldende lover og bestemmelser, samt de prinsipper om god forretningsskikk som er gjeldende, åpner dette på den ene side for at de relevante etiske reglene kan favne videre enn lovgivningens regler. Det som er like viktig i denne sammenheng er imidlertid at 4 første ledd på den annen side uttaler at verdipapirforetakene i sin rådgivning og omsetning av finansielle instrumenter skal overholde lovgivningen. Rent isolert er dette selvsagt. Men siden pålegget er uttrykt i de etiske normene, in casu normene 4 første ledd, og rådets kompetanse etter behandlingsreglene 4 knytter an til spørsmål om «tolkning og forståelsen av de etiske normene», oppfatter rådet dette slik at rådets kompetanse iallfall ikke kan avgrenses slik at rådet skal være avskåret fra å ta i betraktning om et verdipapirforetak i sin rådgivning og omsetning har overtrådt lovgivningen, i første rekke verdipapirhandellovgivningen. For å kunne ta standpunkt til om de etiske normene 4, som henviser til lovgivningens krav er overtrådt, må etisk råd rent prinsipielt kunne ta stilling til om lovgivningens krav er overholdt. Selv om de etiske normene kan favne videre i sitt saklige anvendelsesområde enn lovgivningen, jfr foran, vil det kunne være et viktig tolkningsmoment i spørsmålet om de etiske normene er overtrådt om lovgivningens krav er etterlevet. Dersom rådet skulle være avskåret fra å prøve om et verdipapirforetak har overtrådt lovgivningen, vil rådet på denne bakgrunn ha et for snevert rettskildemessig grunnlag for å kunne utøve sine oppgaver i henhold til behandlingsreglene og de etiske normene. Rådet kan ikke se at det følger av behandlingsreglene eller de etiske normene at rådet skal være uten en slik kompetanse, og rådet har da også i tidligere saker lagt til grunn at det har adgang til å bygge på verdipapirhandellovgivningen i sin saksbehandling. Rådet kan ikke utelukke at det kan tenkes tilfelle hvor det er unaturlig at rådet tar i betraktning om lovgivningens regler er overholdt, og hvor det kanskje kan være tvil om hvor langt rådets kompetanse rekker i den enkelte sak og i forhold til den enkelte regel. I denne saken vil en vurdering i forhold til verdipapirhandellovens regler i første rekke gjelde vphl 5-2 om god forretningsskikk. Når det spesielt gjelder forholdet til denne lovbestemmelsen, kan det etter rådets mening ikke være tvilsomt at rådet har 11

12 kompetanse til å bygge på den i sine vurderinger og til å vurdere om de krav den oppstiller er overholdt. Rådet skal får redegjøre nærmere for dette. Det heter i de etiske normer 1 at disse er... "basert på følgende grunnprinsipper fastlagt blant annet i Rådsdirektiv 93/22/EØF, verdipapirhandelloven og av The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)". De grunnprinsipper det her refereres til gjengis deretter. Det heter så at de... "etiske normer utfyller og supplerer de ovennevnte regler og grunnprinsipper." I det som er fremholdt foran ligger at etisk råds kompetanse gjelder tolkning og forståelse av de etiske normer for Norges Fondsmeglerforbund. Siden disse reglene, som det også fremgår, er bygget på Rådsdirektiv 93/22/EØF, verdipapirhandelloven og retningslinjer utformet av The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), vil rådet klarligvis måtte ha kompetanse til å bygge på det nevnte regelverket for å fastsette innholdet av de etiske normene, herunder om de er overtrådt. I praksis innebærer dette at rådet rent prinsipielt vil kunne bygge på verdipapirhandelloven 5-2, hvor denne kan gi veiledning om innholdet i de etiske normene. Rådet kan på denne bakgrunn ikke være avskåret fra å trekke inn generalklausuler som verdipapirhandellovens 5-2 i sin vurdering av om de etiske regler er overtrådt, iallfall ikke så langt det er tale om mulig overtredelse av tilsvarende eller lignende retningslinjepregede regler inntatt i de etiske normene. I denne saken er et av kjernespørsmålene om Platou har overtrådt de etiske normenes 1. Denne bestemmelsen er som nevnt direkte bygget over Rådsdirektiv 93/22/EØF, verdipapirhandelloven og The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) sitt regelverk, og det kan særlig fremheves at de etiske normers 1 og verdipapirhandellovens 5-2 om god forretningskikk i all vesentlighet er sammenfallende ikke bare hva angår formål, men også hva angår ordlyd. Begge normeringene er retningslinjepregede standarder vphl 5-2 er en rettslig standard, mens de etiske normers 1 er såkalte "skikk og bruk-normer", jfr Eckhoff, Rettskildelære, 3 utg 1993, s 225. Når det gjelder forståelsen av de etiske normene 8, vil det ikke være uten betydning om vphl 5-2 er overholdt. Rådet finner derfor grunn til også å ta opp dette spørsmålet. Rådet vil endelig få uttale at dersom det både foreligger en overtredelse av lovgivningen og de etiske normene, vil dette måtte innebære at overtredelsen av de etiske normene må anses som mer graverende, enn om lovgivningens krav er overholdt. Dette er også et forhold som gjør at etisk råd anser det begrunnet å vurdere Platous rådgivning i NATemisjonen i relasjon til vphl Det faktum som er referert foran i punkt II har fremkommet gjennom de innlegg Platou selv har lagt frem skriftlig og muntlig. Det følger av behandlingsregler for saker i henhold til Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer 7 syvende ledd at rådet skal "ta stilling til de bevis- og rettsspørsmål som er av betydning for avgjørelsen." Imidlertid kan rådet avvise saken, dersom det finner at saken reiser "bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen, eller at saken forøvrig ikke er tilstrekkelig opplyst." I denne saken har rådet funnet å kunne legge til grunn den faktiske saksfremstilling som Platou har presentert overfor rådet. Rådet har ikke mulighet til selv å iverksette skritt for å foreta en nøyaktig etterprøvelse av om det faktum Platou har fremlagt for rådet er riktig, men har foretatt en vurdering av faktum så langt det har latt seg gjøre, blant annet gjennom muntlig avhør av representanter for foretaket og dets advokat. Rådet finner at 12

13 saken med dette må anses tilstrekkelig godt opplyst til at det er forsvarlig å avsi avgjørelse i saken. Siden det saksforhold som er fremlagt av Platou av rådet er lagt til grunn for saksbehandlingen i faktisk henseende, finner rådet at det ikke er betenkelig å avsi en avgjørelse som konkluderer med at Platou har overtrådt de etiske normene. Derimot vil det kunne fremstå som tvilsomt å avsi en avgjørelse som ikke munner ut i kritikk på et slikt grunnlag, fordi man i tilfelle kan ha oversett forhold som kan være i Platous disfavør. Når det gjelder en avgjørelse som munner ut i kritikk slik resultatet blir i dette tilfellet må rådet som utgangspunkt kunne sies å ha sørget for en tilstrekkelig opplysning av saken ved å legge partens egen forklaring til grunn, når og så langt det ikke er noen umiddelbar og rimelig grunn til å bestride den. Det kan innvendes at rådet i tilfelle ikke har gjort nok for å avdekke andre, mulige kritikkpunkter. Til dette er imidlertid å si at denne saken synes så omfattende at rådet må konsentrere seg om enkelte sentrale spørsmål. Det ligger ikke under rådet å foreta en så detaljert etterprøving av faktum og juss som f eks Kredittilsynet og (eventuelt) påtalemyndigheten plikter å gjøre. Rådet vil så kommentere advokat Ryssdals anførsler, først fremsatt i møtet 24 februar 1997 og senere gjentatt og presisert i telefax 3 mars 1997 om behovet for kontradiksjon og lengre svarfrister. Dette forutsetter en gjennomgang av det som har skjedd i saksbehandlingen fra saken ble tatt opp av etisk råd av eget tiltak. Rådets saksbehandling startet ved at rådet 3 februar 1997 tilskrev Platou og anmodet om oversendelse av prospekt og tegningsinnbydelse samt foretakets retningslinjer for ansattes tegning i emisjoner foretaket forestår. Platou oversendte deretter 5 februar 1997 ved advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech kopi av brev 29 januar 1997 til Oslo Børs hvor tildelingskriterier og prosess er gjennomgått. Videre fulgte oversikt over de foretatte tildelinger til såvel ansatte som eksterne tegnere. Rådet avholdt sitt første møte i saken 14 februar 1997 etter å ha mottat nevnte redegjørelse. Rådet ønsket ytterligere informasjon og Platou ble i brev 14 februar 1997 anmodet om å besvare noen konkrete spørsmål snarest og senest innen tirsdag 18 februar Rådet mottok så 19 februar 1997 Platous omfattende redegjørelse for saksforholdets faktiske og juridiske spørsmål, som også var sendt til Oslo Børs og Kredittilsynet. Denne favnet både hva angår juss og faktum langt videre enn de konkrete spørsmål rådet hadde stillet, jfr foran. Rådet avholdt nytt møte 24 februar 1997, der Platou etter innkalling møtte med adm dir Christian Wessel, dir Bjørge Gretland og adv Anders Chr Stray Ryssdal. Formålet med møtet var å få muntlige svar på de spørsmål som tidligere var stillet. Etter møtet lovte Platou å fremkomme med skriftlig svar innen utløpet av uken på de spørsmål som nå var besvart muntlig. Den 28 februar 1997 fikk Platou pr fax og brev utkast til protokoll fra møtet med frist til å komme med eventuelle kommentarer innen utgangen av tirsdag 4 mars Etter at Platou hadde fått utsatt sin svarfrist til Kredittilsynet til torsdag 6 mars 1997, ble det under henvisning til behandlingsregler for saker i henhold til Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer og til foreningsrettslig litteratur, formelt anmodet om utsatt svarfrist overfor rådet til fredag 7 mars 1997, jfr advokat Ryssdals telefax 3 mars Rådet besluttet under saksforberedelsen 4 mars 1997 at det ikke var grunnlag for å imøtekomme anmodningen. Rådet ble imidlertid lovet en redegjørelse i løpet av 6 mars 1997 og avventet den videre behandling. Redegjørelsen ble mottatt av rådets medlemmer mellom kl og kl denne dag. Etter grundig vurdering av Platous argumentasjon 13

14 traff rådet så vedtak i saken 7 mars (Rådets avgjørelse ble i følge fullmakt korrekturlest av formannen 8 og 9 mars 1997). Rådet har i denne saken fulgt de saksbehandlingsregler som følger av behandlingsregler for saker i henhold til Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer og nøye vurdert om det er grunnlag for å supplere disse med ulovfestede regler og prinsipper, men er kommet til at det i dette tilfellet ikke er grunn til det. Det følger av behandlingsreglene for saker i henhold til Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer 7 fjerde ledd første punktum at rådets formann skal "sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst". I den forbindelse kan parter innkalles til muntlig saksforberedelse, jfr 7 fjerde ledd annet punktum. Opplysninger som innhentes på denne måten skal etter 7 fjerde ledd tredje punktum protokolleres og forelegges parten(e) til uttalelse. Den saksbehandling som behandlingsreglene her foreskriver er nøye fulgt i denne saken. Rådet vil påpeke at de regler i 7 annet og tredje ledd det vises til i advokat Ryssdals telefax etter sin ordlyd ikke gjelder den situasjon hvor rådet tar opp saker av eget tiltak, men klagesaker med to parter, hvor det gis regler om frister for begge parter til å fremsette innlegg mv. Det er således helt klart at disse reglene etter sin ordlyd ikke gjelder hvor rådet tar opp en sak etter eget tiltak. Dette er selvsagt ikke til hinder for at rådet kan følge tilsvarende regler, fordi det eventuelt er behov for det av hensyn til rettssikkerhet mv. Rådet kan imidlertid ikke se at det er behov for å oppstille forlengede frister i saken. Rådet har foran seg hele det saksfremlegget både hva angår faktum og juss som foretaket tidligere har oversendt til rådet og Kredittilsynet. Rådet har i tillegg hatt møte med Platou der foretaket har fått besvare spørsmål som rådet fant uklare etter å ha lest den skriftlige saksfremstillingen. I tillegg til dette har rådet i samsvar med 7 fjerde ledd oversendt protokollen fra møtet til kommentar. Rådet vil peke på at de frister som er oppstilt må anses rimelige, både fordi det må antas at Platous arbeid i forhold til Kredittilsynet angår i det vesentlig samme spørsmål som rådet har stillet og fordi rådet ikke har anmodet om annet enn skriftlig svar på spørsmål som Platou allerede har fremkommet med muntlig i møte. Hva angår protokollen fra møtet, er den så kortfattet at det vanskelig kan sees at det trengs ekstra med tid for å kommentere den. Når det så tas i betraktning at rådet har funnet å kunne legge til grunn den fremstilling Platou både skriftlig og muntlig har gitt av faktum for sin avgjørelse, kan det ikke være tvilsomt at saken er meget godt forberedt i faktisk henseende, og rådet kan ikke se at det er vektige grunner som skulle tilsi at det burde gis ytterligere frister. Å oppstille ytterligere frister i en slik situasjon vil etter rådets mening kunne rokke ved et like viktig saksbehandlingsprinsipp som hensynet til grundig saksforberedelse, nemlig prinsippet om rimelig fremdrift i en sak som dette, som det er knyttet stor offentlig interesse til. Rådet finner ikke grunn til å forelegge Platou rådets rettslige vurderinger til gjennomgang, idet dette hverken er hjemlet i regelverket for rådets saksbehandling eller av andre grunner kan anses nødvendig. At Kredittilsynet eventuelt følger en slik saksbehandling kan ikke være avgjørende, all den tid tilsynets kompetanse både generelt og i denne saken rekker betydelig ut over rådets. Rådet er et organ som utleder sin kompetanse av foreningsrettslige regler. Rådet kjenner ikke til at det i foreningsrettslig sammenheng noensteds foreligger rett for et foreningsmedlem til å få kommentere et foreningsorgans rettslige standpunkter og begrunnelser som ledd i saksbehandling frem mot inngripende vedtak som f eks eksklusjon. Dette følger hverken av den alminnelige foreningsrett eller av vedtekter i 14

15 foreninger eller forbund som rådet kjenner til. Det må være tilstrekkelig - også i forhold som dette hvor en sak blir tatt opp av eget tiltak - at parten får fremme sine rettslige anførsler, og eventuelt supplere dem, slik Platou her er gitt anledning til. Når det gjelder den foreningsrettslige litteratur det henvises til i advokat Ryssdals telefax (Woxholth, Foreningsrett, Oslo 1990), gjelder de siterte uttalelsene ikke en mulig adgang til å få seg forelagt et organs rettslige overveielser før avgjørelse i en sak er truffet. Hva angår uttalelsenes betydning i forhold til sakens faktiske opplysning mv, gjelder uttalelsene en helt annen faktisk situasjon enn den vi her står overfor, hvor Platou har fått uttale seg både skriftlig og muntlig og hvor organet deretter har gitt tilkjenne at den vil bygge på disse uttalelsene i sin saksbehandling. 3. Det foran refererte faktum som rådet legger til grunn for sin saksbehandling reiser flere rettslige og etiske problemstillinger. Rådet har funnet grunn til å konsentrere sin behandling om i hovedsak to problemstillinger; for det første om det forhold at ansatte i Platou har tegnet og er blitt tildelt aksjer i NAT-emisjonen er i strid med de etiske normene 8 første ledd, tredje ledd og fjerde ledd første punktum, jfr vphl 5-2, og for det annet om tildelingen til porteføljeforvaltere er i strid med de etiske normene 1, 5 pkt 5.1 sjette ledd, 5 pkt 5.7, jfr vphl I sin behandling av de nevnte spørsmål finner rådet det mest hensiktsmessig å analysere de anførsler Platou har kommet med punkt for punkt for å vurdere holdbarheten i relasjon til det foran nevnte regelverk. Dette kan føre til en viss dobbeltbehandling, men rådet anser det viktig at Platou sine anførsler blir behandlet på en så grundig måte at det ikke kan være tvil om rådets oppfatning av de rettslige og etiske spørsmål som tas opp til bedømmelse. Rådet finner det først naturlig å ta stilling til det Platou har betegnet som "rettslig utgangspunkt", jfr advokat Ryssdals brev 18 februar 1997 s 5. Rådet er enig med Platou i at ved utøvelsen av det man kan kalle "tegnings/strykningsskjønnet" (jfr advokat Ryssdals brev 18 februar 1997 s 5) så skal styret i selskapet her NAT legge selskapets interesser til grunn. Rådet er også enig i det som fremholdes om at selskapet ved sin skjønnsutøvelse skal finne frem til en hensiktsmessig aksjonærstruktur ut fra selskapets interesser. Den rettslige bakgrunnen for dette er styrets ledelsesansvar etter aksjeloven, jfr i første rekke asl 8-7. Når det så hevdes at dette må være det grunnleggende utgangspunkt for en etterfølgende vurdering av tildelingsprosessen, er rådet enig i dette, med det vesentlige forbehold at dette gjelder vurderingen i forhold til selskapsrettens regler. Det som ikke fremgår av redegjørelsen, men som for rådet er viktig å betone, er at de selskapsrettslige reglene ikke er de eneste relevante rettsreglene ved vurderingen av "tegnings/strykningsskjønnet". Mens de selskapsrettslige reglene har styret som subjekt for pliktene, har de verdipapirhandelsrettslige reglene her i første rekke verdipapirhandelloven og forbundets etiske regler - verdipapirforetaket qua tilrettelegger av emisjonen som pliktsubjekt. Teoretisk kan det tenkes tilfelle hvor det kan oppstå slik disharmoni mellom de selskapsrettslige og verdipapirhandelsrettslige reglene at det kan spørres om et av regelsettene, f eks verdipapirhandellovens regler/de etiske reglene, må tolkes innskrenkende eller for øvrig under hensyntagen til det annet sett av regler. Det er ikke påberopt at noe slikt er tilfellet i denne saken og rådet kan heller ikke se at det ikke er mulig å tilfredsstille de foran nevnte selskapsrettslige reglene ved å foreta andre valg i tildelingen av aksjer enn det som er gjort. Rådet har således ikke grunnlag for å anta at 15

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker Norske Finansanalytikeres Forening - Etisk Komité Sak 3/2000 Vedtak av 3. november 2000 1. Innledning Saken gjelder spørsmål om mulige brudd på NFFs etiske regler pkt 3.3 Aktsomhetskrav, pkt 3.4 Interessekonflikt

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/128 Innklaget virksomhet: Klager: GLT-Avfall IKS, Saksnummer: 2009/128 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

VEDTAK OG UTTALELSER 2002

VEDTAK OG UTTALELSER 2002 VEDTAK OG UTTALELSER 2002 Børsrettsdagene 27. og 28. januar 2003 Sjefjurist Atle Degré Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OVERSIKT OVER BØRSSIRKULÆRER... 4 2. EMISJONSKONTROLL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995 INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995 1 INNLEDNING 3 1.1 FORMANNEN HAR ORDET 3 1.2 FORBUNDETS TILLITSVALGTE OG ANSATTE 3 1.3 MEDLEMMER 4 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN 4 2.1 NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI 4 2.2

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 Innholdsfortegnelse DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 2. OM PROSESSEN... 7 2.1 Bakgrunnen for Undersøkelsen... 7 2.1.1 Innledning... 7 2.1.2 Øvrige eksterne undersøkelser...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Av Kjartan Wiik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Antall ord:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer