Advokatfirma Freibu AS MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Adresse: Grønnegata 30, 9008 Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatfirma Freibu AS MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Adresse: Grønnegata 30, 9008 Tromsø"

Transkript

1 Advokatfirma Freibu AS MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Adresse: Grønnegata 30, Tromsø E-post: Web: Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Adv. Eskild Freibu: Kongens gata NARVIK Adv. Jonny Angell: Org.nr.: Driftskonto: Klientkonto: Vår ref.: Deres ref.: Ansvarlig advokat: Dato: ESK/040 Eskild Freibu Tromsø den ANMODNING OM TILSYN OG EVENTUELL SANKSJONERING TROMS KRAFT PRODUKSJON AS KONSESJONSSTRIDIG NEDTAPPING AV GALGGOJAVRI Undertegnede representerer Helligskogen Reinbeitedistrikt (org.nr ) i Storfjord kommune. Bakgrunnen for henvendelsen er at Troms Kraft Produksjon AS har foretatte gjentatte tømminger av Galggujavri slik at reindriftsutøverne som bor rundt vannet, har mistet sitt drikkevann, fiskemuligheter samtidig som tømmingene utgjør en trussel mot reindriften som levevei. Galggujavri inngår som del av konsesjonsområdet for Troms Kraft Produksjon AS har fått for Skibottselva tildelt ved Kongelig Resolusjon av 25.juni De gjentatte tømmingene av Galggojavri anses å utgjøre brudd på konsesjonsvilkår og straffebestemmelser om miljøkriminalitet. Dette da dyre, planteliv og livsvilkår for som lever av primærnæringen rundt vannet, er direkte skadelidende av at Galggujavri tømmes fullstendig for vann, og dette uten nærmere varsel. Slik tømming vinterstid skaper også utrygge isforhold for både dyr og mennesker som ferdes i området. Slik det fremstår per i dag utgjør det gjørmehav som bunnen på innsjøen utgjør, en fare for mennesker og dyr som ferdes i området. Reinen mister dessuten en viktig drikkevannskilde i sommerhalvåret. Fisken i vannet har akkurat gytet i vannet, slik at fiskebestanden i vannet vil være skadelidende å årevis fremover. På denne bakgrunn anmoder Helligskogen Reinbeitedistrikt med dette om at NVE som kontroll- og konsesjonsmyndighet, ber fremlagt dokumentasjon fra Troms Kraft Produksjon AS om hvilke nedtappinger som har funnet sted de siste to årene.

2 NVE bes på denne bakgrunn om vurderer utstedelse av pålegg/bøter/politianmeldelse avhengig av lov- og konsesjonsbruddenes alvorlighetsgrad og varighet. Dette slik at nåværende lov- og konsesjonsstridige tømming av Galggujavri opphører. 1. Nærmere om bakgrunnen for henvendelsen til NVE Bakgrunnen for denne henvendelsen til NVE er at det natt til 19. september 2014 ble sluppet ut store mengder vann fra Galgojavri; hele øvre del ble tørrlagt og i midtre og nedre del var øyer blitt til ness og store områder som tidligere var under vann kom til syne. Det vises til vedlagte bildedokumentasjon av vannstanden etter tømmingen av Galggojavri. En slik tømming gjorde at grunnvannet sank og vannkildene ble tørrlagt, noe som resulterte i at beboere uten innlagt vann ikke har rent drikkevann. En slik nedtømming vil få store konsekvenser for fiskebestanden i Galggujavri, akkurat nå er det gytetid i Galggojavri, og steinbunnene hvor de gyter er nå tørrlagte og etter store sannsynligheter tåler ikke fisken den unaturlig store og ulovlige reguleringen av vannet. Det vil ta lang tid å fylle opp vannet igjen til normal vannstand, og bunndyr og vegetasjon vil dø. Snart legger frosten seg og ødelegger resten. I slutten av april i år la reindriftsutøverne merke til at de åpne vannkildene på land var tørket ut, noe som aldri før har skjedd i så store mengder og varighet. Dette medførte til at folk måtte kjøre på den ustabile isen (som igjen kommer av den ustabile vannføringen, det kan sette menneskeliv i fare) og borre med isborr midt på vannet for drikkevann, mens noen hentet vann i elvemunningen på øversiden av vannet. Det betyr at Troms Kraft Produksjon AS har allerede i april i år hadde sluppet ut mer vann enn dem har konsensjon til å gjøre, men siden det var is på vannet, så har ikke det blitt lagt merke til på samme måte som nå. Også i sommer var vannstanden vesentlig lavere enn tidligere år. At vannstanden har vært regulert både i vinter og i sommer, mest sannsynlig utenfor konsesjonbestemmelsene, har resultert i en så lav fiskebestand i sommer at det har gått utover den tradisjonelle samiske kultur og levemåte som har vært utøvd i dette området i uminnelige tider. Resultatet etter utslippet 19. september vil vise seg i årene fremover. Det kan hende at det vannbestanden har vært regulert utenfor det lovlige også tidligere, men reindriftsutøverne har stolt på at nedtappingene har vært innenfor de grensene som Troms Kraft Produksjon AS må forholde seg til iht. konsesjonsvilkårene, som skal ivareta det tradisjonelle leveviset til samene i dette området. Reindriftens folk har mange ganger opplevd å mangle drikkevann fra kildene på land om vinteren, men vi har ikke skjønt sammenhengene med nedtappingene før nå. 2

3 Den hadde deltakerne i Helligskogen Reinbeitedistrikt et møte med Troms Kraft AS på messa i Brennfjell, hvor selve møtet handlet om den planlagte vindmølleparken i Rieppi. På slutten av møtet tok reinbeitedistriktet opp den ustabile vannstanden som hadde vært i sommer, og de fortalte at vannet hadde vært unormalt lavt og unormalt høyt. Representantene for Troms Kraft AS svarte da at det skyltes en teknisk svikt som nå var rettet på. Likevel finner det altså den sted en voldsom nedtapping av Galgojavri i et omfang som aldri tidligere har skjedd. I media opplyser Troms Kraft Produksjon AS at dette var et hendelig uhell og at dette var en engangshendelse. Dette på tross av at Troms Kraft AS i møte en måned tidligere erkjente at det over tid hadde vært en teknisk feil ved anlegget som var blitt rettet. 2. Anmodning om kontroll av Troms Kraft Produksjon AS, pålegg/sanksjoner Helligskogen Reinbeitedistrikt blir urolig når Troms Kraft Produksjon AS i møte den opplyser at det har vært en teknisk feil ved kraftanlegget i Galgojavri som var opplyst å være rettet opp. Likevel finner det den sted en total nedtømming av Galgojavri se vedlagte bilder, en måned at feilen var opplyst å være rettet. Enten har ikke Troms Kraft Produksjon AS kontroll over egne kraftverk, eller så ble det feilopplyst i møtet den om at feilen var rettet. Begge svaralternativer gir grunn til uro for deltakerne i Helligskogen Reinbeitedistrikt som lever av og ved Galgojavri. Videre har det mest sannsynlig foregått konsesjonsstridig neddemming av Galgojavri over lengre tid. Dette siden fiskebestanden siste året har blitt dramatisk redusert samt at vann ikke lenger kan hentes fra kilder på land, og man heller ikke finner vann når man borrer seg igjennom isen vinterstid. Foruten at dette utgjør alvorlig miljøkriminalitet så ødelegger slike nedtømminger for dyreog plantelivet i området, og truer den samiske levemåten til Helligskogen Reinbeitedistrikt som hovedsakelig utøves rundt Galgojavri. Det er dessuten uakseptabelt at Troms Kraft Produksjon AS tjener penger på å tømme Galgojavri fullstendig for vann samtidig som dette ødelegger dyre- og plantelivet i området, og truer den samiske levemåten til Helligskogen Reinbeitedistrikt. Helligskogen Reinbeitedistrikt kan ikke sitte å se på at livsgrunnlaget deres blir ødelagt av Troms Kraft Produksjon AS sin rovdrift på naturen i området. 3

4 Skal Troms Kraft Produksjon AS få fortsette å bruke Galgojavri som ledd i sin kommersielle vannkraftvirksomhet, må de etterleve Stortingets forutsetninger for å få drive slik virksomhet i ellers uberørt natur som er nedfelt i konsesjonsforutsetningene. På denne bakgrunn bes NVE igangsette undersøkelser minst to år tilbake i tid for å få klarlagt sakens faktum mht i hvor stor grad Galgojavri over tid har vært neddemmet sammenholdt med konsesjonsvilkår og øvrige aktuelle bestemmelser i lovgivningen. Det bes iverksatt tiltak som pålegg/bøter/politianmeldelse slik at Troms Kraft Produksjon AS aldri foretar slike miljøskadelige neddemminger på nytt. De vedlagte bildene viser med all tydelighet sakens alvorlige karakter og at Helligskogen Reinbeitedistrikt sitt bekymring for naturen i området er godt dokmentert. Helligskogen Reinbeitedistrikt ber også NVE påse at de tekniske systemente og internkontrollsystemene til Troms Kraft Produksjon AS er innrettet slik at nye totaltømminger av Galgujavri elimineres. * * * Den strafferettslige siden av saken er allerede bedt gjennomgått av Troms Politidistrikt ved innlevering av politianmeldelse den Kopi av dette brevet oversendes på denne bakgrunn Troms Politidistrikt. 3. Nærmere om innholdet i NVE sine undersøkelser Ved gjennomgang av Troms Kraft Produksjon AS sine vannuttak av Galgojavri, er det særlig følgende som bes undersøkt om er etterlevd; «Vilkår» - «for tillatelse for Troms Kraftforsyning til erverv av fallrettigheter og bruksrett til fallrettigheter samt til å regulere Skibottselva, fastsatt ved Kongelig Resolusjon av 25.juni 1976». I disse vilkårene pkt. 14 fremgår det at Troms Kraft Produksjon AS; «plikter å påse at» de «tar de nødvendige hensyn for å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som berøres av utbyggingene, reguleringene og den øvrige driften av anleggene». 4

5 Videre fastslår konsesjons«vilkårene» at; «III» «Dersom det som følge av kraftutbyggingene og reguleringene oppstår skader som berører viltog fiskebestandene i området, tilpliktes konsesjonæren utover det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som departementet eller dette bemyndiger bestemmer, såfremt omkostningene står i rimelig forhold til det som derved vinnes» Videre bes det undersøkt om «Manøvreringsreglementet for regulering av Skibottselva» som inngår i «vilkårene» fastsatt ved Kongelig Resolusjon av 25.juni 1976, som fastsetter grenser for maksimalt vannuttak fra Galgujavri, er etterlevd av Troms Kraft Produksjon AS. Dersom NVE finner at «Manøvreringsreglementet for regulering av Skibottselva» mot formodning er etterlevd, bes følgende bestemmelse i konsesjonsvilkårene iaktatt; «4.» «Viser det seg at slipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt til for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann fastsette endringer i reglementet som finnes nødvendige». Undersøkelsene omkring ovennevnte konsesjonvilkår er etterlevd, må sees i sammenheng med: Lov om reindrift («Reindriftsloven») nr.40 av som lyder slik: 63 Troms Kraft Produksjon AS «må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med denne lov. ( ) «Før tiltak som kan bli til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøverne blir satt i verk, skal varsel gis til vedkommende distriktsstyre. Varsel skal gis senest tre uker før planlagt iverksetting». 5

6 Videre vises det til Kongeriket Norges Grunnlov av 1814 som lyder slik: 108. «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Med «kultur» forstås at det skal legges til rette for at det tradisjonelle samiske levevis bla. at reindriften skal kunne videreføres og ikke bli skadelidende ved uopprettelige naturinngrep fra Troms Kraft Produksjon AS o.a. sin side Konkret bes det dessuten undersøkt hvilken teknisk «feil» som Troms Kraft Produksjon AS opplyste at de kjente til i informasjonsmøtet i Brennfjell den , og om denne faktiske var utbedret på møtetidspunktet? Hvorfor ble da Galgojavri tømt fullstendig en måned senere den 19.septemer 2014 dersom feilen var utbedret før møtet ? Var dette en «ny» teknisk feil, eller manglende utbedring av tidligere feil? Er dette utbedret nå, eller kan ny total tømming av Galgojavri komme til å skje? Har Troms Kraft Produksjon AS meldt inn avvik for den feilen som har ført til for lav vannstand sommeren 2014, og eventuelt i fjor vinter? Det samme gjelder tømmingen den 19.september i år. Er slusene stengt nå? Er det innrapportert avvik tidligere år? Hvilke rutiner finner hos Troms Kraft Produksjon AS for å hindre at dette skjer igjen? Hva slags tiltakt vil bli igangsatt slik at dette ikke skjer i fremtiden? * * * 6

7 4. Oppsummering Oppsummert så tilsier de alvorlige naturinngrepene som Troms Kraft Produksjon AS har gjort seg skyldig i ved gjentatt tømming av Galgojavri, at NVE går grundig inn i saken og finner ut hva som faktisk har skjedd og hvilke tiltak som må pålegges Troms Kraft Produksjon AS. Dette slik at de gjentatte miljøødeleggende nedtappingene av Galgojavri ikke gjentar seg. Det er tross alt tale betydelige skader på dyre- og plantelivet rundt en innsjø av betydelig størrelse som har vært fullstendig tømt den og ved tidligere anledninger. I tillegg er en tradisjonsrik levevei truet av mangelen på stabil vanntilgang samt tapt mulighet for naturalhusholdning i form av fiske i vannet. Det gjørmehavet som en tom innsjø etterlater seg utgjør dessuten en fare for både dyr og mennesker. Når nytt vann siger inn igjen blir dette derfor veldig grumsete og slik at dyrelivet blir skadelidende i lang tid etterpå, i tillegg at ny fiskebestand er gått tapt siden gytingen ble ødelagt av nedtappingen. Troms Kraft Produksjon AS har varslet at de ønsker å sette opp en vindmøllepark i Rieppi, som ligger innenfor innenfor driftsområdet til Helligskogen Reinbeitedistrikt. I denne forbindelse er det vist til at ulempene for reindriften og dyrelivet med vindmølleparken er svært begrenset. Dersom Troms Kraft Produksjon AS skal ha noen som helst troverdighet i forhold til det planlagte vindmølleprosjektets begrensede skadevirkninger på miljøet og dyrelivet i området, må de i det minste vise at de kan håndterer sin eksisterende vannkraftvirksomhet uten å fullstendig ødelegge naturen og livsgrunnlaget for reindriften. Helligskogen Reinbeitedistrikt ser alvorlig på det som over tid har skjedd i Galgojavri og forventer umiddelbar oppfølging fra NVE sin side. Dette siden nedtappingen den 19.september ikke er en engangsforeteelse men inngår i et mønster av konsesjonsstidig nedtapping av Galgojavri tilbake til Slik Helligskogen Reinbeitedistrikt ser saken burde sanksjonene fra NVE sin side være slikt innrettet at de bøtelegger overtredelsene eller på andre måte sanksjonerer disse, slik at det for fremtiden ikke blir kommersielt lønnsomt for Troms Kraft Produksjon AS å bryte konsesjonsvilkårene ved overdrevent vannuttak fra Galgojavri i strid med konsesjonsvilkårene. Helligskogen Reinbeitedistrikt vil på forespørsel kunne bidra med ytterligere opplysninger i saken. 7

8 Tromsø den 23.september 2014 ADVOKATFIRMA FREIBU AS Eskild Freibu Advokat MNA Kopi: (1) Styret i Helligskogen Reinbeitedistrikt (2) Olje- og Energidepartementet (3) Troms Politidistrikt Bilag: Bildedokumentasjon av nedtapping 19.september i år i Galggojavri. 8

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Mats Ring Postboks 1400 Vika 0115 OSLO 22.06.2010 SAKSBEHANDLER: Geir David Johannessen VÅR REFERANSE: 09/14448 DERES REFERANSE: M1797136/1/130649-001/MARI DIR.TLF:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Dokument nr 3:4 (1998 99)

Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann NOTAT Til Fra Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann Ingvild Bråthen og Johan Fredrik Remmen Dato 3. juni 2013 Ansvarlig advokat Remmen Johan

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer