Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/ /2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 189/14 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Innkommet klage tas ikke til følge, da vi ikke kan se at den inneholder momenter som skulle tilsi at kommunens opprinnelige vedtak bør omgjøres. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jfr. forvaltningslovens 33. Bakgrunn for saken: Søknad om dispensasjon for etablering av sjøboder, brygger, vei og parkeringsplasser på GB 16/11 på Pålsnes ble behandlet av Plan og Miljøutvalget den Følgende vedtak ble fattet: «I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau, samt fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder og 22 båtplasser som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m².

2 Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende». Vedtaket ble fattet med 5 mot 4 stemmer (AP, SV, KRF). Saksutredning: Klage på vedtaket er mottatt av kommunen den , er rettidig innkommet og skal realitetsbehandles. Advokat Solveig Løhaugen påklager vedtaket på vegne av eier av naboeiendommen GB 16/199, Einar Pettersen. Det er i ettertid, den , mottatt utdypende klage fra advokat Løhaugen. Tiltakshavers advokat Bjørn H. Senum har i brev mottatt, av kommunen, den kommentert klagen. Relevante punkter i klagen: Relevante punkter i klagers redegjørelse er satt med kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar. Fra vår side ber vi om at det i forbindelse med klagebehandlingen avholdes befaring der også Fiskeridirektoratet innkalles for å få belyst de behov som må oppfylles for at min klient faktisk skal kunne drive sin fiskerivirksomhet. Det vises her til brev fra Fiskeridirektoratet om å vektlegge hensynet til fiskerivirksomheten i kommunens behandling av denne saken. Administrasjonen kan ikke se behovet for befaring på stedet, men overlater til utvalget å avgjøre om ønsket om befaring skal etterkommes. Min klient har drevet fiskerivirksomhet fra denne sjøboden siden 1986 og hans far og farfar før dette. Veiretten bygger på gammel avtale, og veien har vært brukt så lenge virksomheten har vært i drift. Den er dermed sikret privatrettslig. Kommunen har i sitt vedtak om dispensasjon satt som vilkår at det skal etableres en alternativ adkomst til eiendommen. Hvordan dette løses i praksis vurderes å være et privatrettslig forhold kommunen hverken plikter eller ønsker å ta stilling til. Fra min klients side anføres at det enkleste og beste for alle parter ville være å legge veien slik den er skissert på kartskisse som vedlegges. Bilene som skal hente fisk eller levere utstyr ville da kunne stå i enden av vei en uten å være til hinder for trafikk. Den vil kunne snu og rygge ned til sjøboden, og Pettersen vil ikke være avhengig av snuhammeren slik den er regulert i vedtatt reguleringsplan. Det vises til ovenstående, hvordan adkomsten løses i praksis og hvor langt veiretten strekker seg er forhold kommunen ikke skal ta stilling til, det vises til Pbl Hvorvidt Pettersen kan anlegge veien slik han måtte ønske er et forhold han må avklare med eiere av Gb 16/11. Kommunen kan ikke gi Pettersen rettigheter til å bygge vei på anen manns grunn. Hvis løsningen som er skissert fra søker skal fungere må for det første bilene som henter fisk stå på veien når pålessing pågår. Veibredden er så liten i dag at bilen vil sperre veien den tiden pålessing pågår. Veiens bredde må derfor være 5-5,5 meter for at den omsøkte løsningen skal kunne fungere i praksis. Søker hevder at Pettersen ikke har rettigheter til å parkere på deres eiendom og at Pettersen må løse behovet for parkering på egen eiendom. Dette er igjen forhold som må løses av partene og et forhold kommunen ikke tar stilling til. Det er videre en forutsetning for at veiløsningen slik det er tegnet i siste skisse fra søker skal kunne fungere må det bygges snuhammer slik det ligger i planen. Det blir for langt for bilene som henter fisk å rygge ned til enden av Pettersens eiendom der atkomst er tegnet fra søker, og han er derfor helt avhengig av at bilene kan kjøre ned og snu på snuhammeren.

3 Vei med tilhørende snuhammer er regulert til felles vei, kommunen kan neppe pålegge noen å bygge denne veien med tilhørende snuhammer. Det fremstår uansett ikke klart for kommunen at eiendommen GB 16/199 har rettigheter til bruk av veien og evt. fremtidig snuhammer. Dette er et spørsmål som må løses mellom partene. Kommunen forholder seg til omsøkte tiltak og behandler de tiltak det faktisk søkes om. Det vises til klagene i sin helhet. Relevante punkter i tiltakshaveres kommentar til klagen: Advokat Bjørn H. Senum kommenterer klagen på vegne av tiltakshavere. Kommentaren er mottatt av kommunen Senum peker på at det ikke foreligger noen tinglyste rettigheter for GB 16/199 over GB 16/11. Eiere av GB 16/11 aksepterer likevel at eier av GB 16/199 fra gammelt av har rett til gangadkomst til sin eiendom. Når det gjelder det privatrettslige bemerkes det at Pettersen ikke har noen rett til å la biler stå på GB 16/11. Det understrekes at Pettersen gis rett til å kjøre bil frem til sin eiendom men at parkering må foregå på egen grunn. Senum konkluderer med at klagens innhold går på privatrettslige forhold som er plan- og bygningsmyndighetene uvedkommende, jfr. Prinsippet i Pbl Det vises til kommentaren i sin helhet. Administrasjonens konklusjon: Administrasjonen konkluderer med at klagen baserer seg på privatrettslige forhold som kommunen ikke skal ta hensyn til ved behandling av saken. Kommunen har i sitt vedtak forutsatt at eier av GB 16/199 beholder de rettigheter han har i forhold til adkomst. Ut over dette kan vi ikke se at kommunen plikter å bidra til løsning på denne private konflikten. Kommunen ville ikke under noen omstendigheter hatt myndighet til å gitt eier av GB 16/199 rettigheter utover det han allerede har, ved for eksempel å kreve at det skulle tilrettelegges for av og pålessing av fisk og utstyr fra GB 16/11. Ut fra en konkret vurdering av innkommet klage har administrasjonen kommet til at de anbefaler utvalget at klagen ikke tas til følge og at saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader. Vedlegg 1 Særutskrift - Søknad om dispensasjon - Vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 2 Klage på vedtak om dispensasjon 3 Klage på vedtak om dispensasjon 4 Kart, vedlagt klage fra Løhaugen 5 Kommentarer til klage fra Einar Pettersen v/adv. Solveig Løhaugen 6 Info vedr. sjøbua og atkomst 7 Oversiktskart

4 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/ /2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon -Vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser på GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/14 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder, som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av totalt 22 båtplasser. Avslaget gis med hjemmel i reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau. Kommunen kan ikke se at et såpass stort tiltak kan utføres uten at det vil medføre økt trafikk i området. Av den grunn mener kommunen at rekkefølgekravet bør følges. Nabo på GB 37/212 har klaget på søknaden. Klage fra nabo tas delvis til følge.

5 Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder, som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av totalt 22 båtplasser. Avslaget gis med hjemmel i reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau. Kommunen kan ikke se at et såpass stort tiltak kan utføres uten at det vil medføre økt trafikk i området. Av den grunn mener kommunen at rekkefølgekravet bør følges. Nabo på GB 37/212 har klaget på søknaden. Klage fra nabo tas delvis til følge. Repr. Daland (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau, samt fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder og 22 båtplasser som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m².

6 Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. Repr. Kristiansen (SV) fremmet forslag: Søknaden om dispensasjon avslås. Søknaden må tilpasses gjeldende reguleringsplan. Votering: Det ble votert i følgende rekkefølge: SV sitt forslag falt med 1 (SV) mot 8 stemmer. Rådmannens forslag falt med 3 (AP, KRF) mot 6 (H, FRP, SV) stemmer FRP sitt forslag vedtatt med 5 (FRP, H) mot 4 stemmer (AP, SV, KRF) Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av fortau, samt fra plankravet i reguleringsplanen, for etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøboder og 22 båtplasser som omsøkt. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Revidert situasjonskart mottatt kommunen vedr. parkeringsareal ligger til grunn for tillatelsen. Revidert situasjonskart, mottatt av kommunen som viser endret plassering av sjøboder ligger til grunn for tillatelsen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må etableres alternativ adkomst til eiendommen GB 16/199, da deler av adkomsten fjernes ved oppsetting av boder. Det må etableres tydelig skille mellom snuhammer, tilhørende Statens Vegvesen, og parkeringsareal. Sjøbodene må heves slik at underkant gulv blir liggende på kote + 2,25 meter. Sjøbodene skal plasseres innenfor regulert byggegrense for sjøbuer. Tegninger må endres slik at de blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at det ikke tillates ark, kvist, eller takopplett. Dør skal være uten vindu og det tillates kun to vinduer pr. bod, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Sjøbodene må gis en mørk, naturtilpasset farge, taktekking skal være mørk og ikke reflekterende. Saksutredning: Søknaden: Det søkes om etablering av vei og parkering, oppføring av sjøbuer og brygge med totalt 22 båtplasser på GB 16/11 på Pålsnes. Søknaden er mottatt i kommunen Tilleggsdokumentasjon er mottatt i flere omganger, sist Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av kart. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav. Videre søkes det om dispensasjon fra reguleringsplanen for en mindre justering av bryggeareal. Gjeldende plangrunnlag Eiendommen ligger innenfor reguleringsplanen for Pålsnes, stadfestet av Miljøverndepartementet den Den del av eiendommen som berøres av tiltaket ligger innenfor område avsatt til byggeområde for boliger, felles adkomstvei, privat småbåtanlegg og sjøboder. Tiltakene vurderes å være i tråd med gjeldende reguleringsplan, med unntak av at bryggearealet er noe utvidet, i forhold til plan. For øvrig er det kun rekkefølgekravet det må dispenseres fra.

7 Relevante bestemmelser i saken: Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Relevante punkter i klage fra nabo: Advokat Solveig Løhaugen protesterer på omsøkte tiltak på vegne av eier av GB 16/199 Einar Pettersen. Det opplyses i klagen at Pettersen og hans kollega driver næringsvirksomhet fra sjøbua og brygga og at det er viktig å opprettholde god atkomst både fra sjøsiden med båt og fra landsiden med lastebiler. Det protesteres med bakgrunn i at omsøkte tiltak vil medføre betydelige ulemper med hensyn til bruk av brygge, utsikt, innsyn og sol. Løhaugen kommer med ytterligere presiseringer til klagen i brev av Det vises til at Pettersens rett til bruk, som tidligere ikke endres som følge av reguleringsendring. Videre henvises det til bestemmelsene i Nabolovens 2 og det fastholdes at det ikke kan settes opp utriggere tett inntil Pettersens brygge, slik at de gjør det vanskelig å manøvrere fiskebåtene inn og ut til brygga. Når det gjelder veien til sjøbua sies det, at denne må ligge som i dag, eller flyttes på tilfredsstillende måte slik at store biler som skal hente fisk, og andre kjøretøy som er nødvendig for å drive hans næringsvirksomhet, kommer frem. Til sist i klagen nevnes det at det ikke er bestemt i planen at sjøboder skal kunne legges helt inntil Pettersens eiendom, og at bodene bør legges et annet sted på det regulerte arealet, der de er mindre til ulempe for Pettersen.

8 Det vises til klagen i sin helhet. Relevante punkter i tiltakshavers kommentar til klage: Tiltakshavere kommenterer naboprotesten fra Pettersen i følgeskriv vedlagt søknaden. Eierne henviser til at det er forsøkt å oppnå enighet med Pettersen, uten at dette har lykkes. Det sies at opprinnelig adkomst til Pettersens sjøbu var en sti, med bredde nok til en trillebår, men at denne gradvis har blitt utvidet til slik den fremstår i dag. Det er ikke kjent at det finnes dokumenter som gir veirett. Det konkluderes med at veien må flyttes i og med at vei og boder skal opparbeides delvis som vist i plan. brev av Advokat Carl Henning Leknesund kommenterer klagen fra Pettersen, på vegne av tiltakshavere, i brev av Leknesund vurderer omsøkte utriggere å være i tråd med reguleringsplanen. Det er vedlagt fotografier av dagens situasjon som i følge advokaten viser at utriggere ikke vil føre til urimelig ulempe eller skade for Pettersen, og at hans fiskerivirksomhet kan fortsette som før. Med henvisning til Pbl hevdes det at forholdene i naboklage er privatrettslige forhold som kommunen ikke skal ta stilling til. Forholdet til plassering av bodene kommenteres slik: Oppføring av sjøbuer som omsøkt er i tråd med planen. Det legges til grunn at eventuelle naboulemper må ha blitt vurdert av reguleringsmyndighetene i forbindelse med planarbeidet. I forhold til veiretten sies det at Pettersens adkomstmuligheter opprettholdes, som i dag, dog noe endret i forhold til dagens trasé. En slik mindre omlegging vil i følge Løhaugen ikke forringe dagens adkomstrett. Omleggingen er i tillegg i tråd med reguleringsplanen. Til sist vises til reglene i servituttlovens 5. Det vises til kommentarene til klage i sin helhet. Administrasjonens kommentar til naboprotest: Når det gjelder adkomst fra sjøen har kommuneplanen retningslinjer som sier at utriggere ikke skal plasseres nærmere bryggekant enn 3 meter. Tiltakshaver har rettet dette og har tatt bort utriggere som var nærmest Pettersens eiendom, slik at nærmeste utrigger blir plassert 3 meter fra grensen. Kommunen vurderer derfor dette å være ivaretatt. Tiltaket er i det alt vesentligste i tråd med reguleringsplanen. Dette med unntak av en mindre del av brygga som stikker noe lenger ut i sjøen enn det legges opp til i plan. Klagen fra nabo retter seg ikke mot denne delen av bryggen, da dette ikke ligger inn til hans eiendom. Tegningene av sjøbodene er imidlertid ikke i tråd med kommuneplanens bestemmelser om sjøbuer, som sier at det ikke tillates ark, kvist eller takopplett. Administrasjonen anbefaler derfor at det settes som vilkår at tegningene endres, slik at bodene blir i tråd med kommuneplan bestemmelsen. Administrasjonen kan ikke se at klagers momenter om utsikt, innsyn og solforhold er momenter som kan tillegges vekt. Når det gjelder plassering av sjøbuer er det slik at det er et mindre areal som er avsatt til byggeområde for sjøbuer, dette strekker seg helt imot Pettersens eiendom og det er dermed i planen lagt opp til at sjøbuer kan plasseres som omsøkt. Forholdet til veirett er i utgangspunktet et privatrettslig forhold kommunen ikke skal ta stilling til. Dette med mindre det fremstår som klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Det vises her til Plan- og bygningslovens

9 21-6. Med henvisning til denne bestemmelsen tar ikke kommunen stilling til dette punktet, da tiltakshaver har bekreftet at eier av GB 16/199 vil få samme rettighet og mulighet som dagens situasjon, dog noe endret plassering. Uttalelser fra annen myndighet: Saken har vært oversendt Vest-Agder Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Vest-Agder. Vest-Agder Fylkeskommune har ikke uttalt seg til saken. Statens Vegvesen ber om ytterligere opplysninger til saken i brev av Etter å ha mottatt tilleggsopplysninger uttaler saksbehandler i vegvesenet at det er ønskelig med en avstand mellom parkering og eksisterende snuhammer på 3 meter, men at 2 meter kan aksepteres. I brev av opplyses det at Statens Vegvesen ikke har merknader til en eventuell dispensasjon fra rekkefølge kravet. Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler seg til søknaden i brev av I brevet sies følgende: «Miljøvernavdelingen viser til at reguleringsplanen for Pålsneset ble vedtatt etter en lang og omstendelig planprosess med endelig vedtak i Miljøverndepartementet. Det er derfor viktig at planen følges. Når det gjelder rekkefølgekravet, legger søker vekt på at tiltakene ikke gjelder etablering av nye boenheter. Ut fra dette og at justeringen av grensen mellom småbåtanlegg sjø og småbåtanlegg land skjer innenfor avsatt formål til småbåtanlegg, mener vi dispensasjonssøknaden primært angår lokale forhold. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om dispensasjon bør gis, herunder vurdere evt. konsekvenshensyn med tanke på andre saker.». Fiskeridirektoratet har uttalt seg til saken i brev av I brevet sies det at Pettersen fyller vilkårene som deltidsfisker og det bes om at kommunen tar hensyn til dette. Kommunen bes om at dette ivaretas ved at det legges til rette slik at manøvreringsforholdene og logistikk inn til omtalte eiendoms bryggeanlegg, Gnr 16, Bnr. 199, blir ivaretatt. Det vises til uttalelsene i sin helhet. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om etablering av parkeringsplasser og brygger, samt oppføring av sjøbu med 3 enheter, hver på 12,5 m². Brygge, som omsøkt, er i strid med reguleringsformålet, da en mindre del av brygge kommer utenfor regulert område for småbåtanlegg på land. For øvrig betinger tiltaket dispensasjon fra rekkefølgekravet i forhold til etablering av fortau langs adkomstvei. I gjeldende reguleringsplan er den del av eiendommen hvor tiltakene søkes plassert avsatt til småbåtanlegg på land og i sjø og byggeområde for sjøboder. Arealet hvor parkeringsplassene søkes plassert er avsatt til boligformål. Etablering av såpass mange båtplasser, som omsøkt vil etter administrasjonens vurdering medføre betydelig økt trafikk i området. Økt trafikk medfører at behovet for fortau forsterkes, da det kan føre til flere gående og syklende, men kanskje enda mer fordi biltrafikken øker til ytterligere fare for de som allerede ferdes langs veien. Hensikten bak rekkefølgekravet er å sikre at de som skal foreta utbygging av området skal bidra med en andelsmessig del av kostnadene for opparbeidelse av fortau. Båtplasser representerer en betydelig verdi og administrasjonen ser det som naturlig at etablering av disse også medfører plikt til å bidra til opparbeidelsen. Vi mener en dispensasjon i dette tilfellet vil uthule bestemmelsen om rekkefølgekravet, og at den vil kunne skape uheldig presedens og utsette etablering av fortau

10 ytterligere. Ettersom det anbefales å avslå søknaden med bakgrunn i rekkefølgekravet, blir ikke dispensasjonen i forhold til utvidelse av brygge vurdert videre. Administrasjonen ser ingen betenkeligheter i forhold til dette og mener dette bør kunne tas opp til behandling ved en senere søknad, etter at rekkefølgekravet er oppfylt. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen for etablering av båtplasser, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt og dispensasjonssøknaden for omsøkte båtplasser bør avslås. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjon for etablering av båtplasser avslås etter bestemmelsens første punktum, vurderes ikke dette nærmere i forhold til fordeler og ulemper, da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Videre konkluderer administrasjonen med at hvis det blir gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet for oppføring av sjøboder og etablering av vei og parkeringsplasser, som omsøkt, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Dette begrunnes med at det allerede i dag er flere båtplasser på eiendommen, og ettersom det er samme brukere av disse båtplassene som skal nytte båthus og parkering vil ikke denne delen av tiltaket generere ny trafikk i området. For denne delen av tiltaket må det, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Administrasjonen kan ikke se at denne delen av tiltaket vil medføre økt trafikk i området. Nabo påpeker ulemper som følge av redusert fremkommelighet, samt tap av utsikt, økt innsyn til hans eiendom, samt tap av sol. Da disse deler av omsøkte tiltak, sammen med dette vedtakets vilkår for dispensasjon, er i tråd med reguleringsplanen finner administrasjonen å måtte anbefale at det gis dispensasjon fra rekkefølgekravet. Administrasjonen vurderer fordelene ved at tiltakshaver får bygge i tråd med plan til å være vesentlig større enn de ulemper naboen påføres. I denne saken vil tiltakene uansett kunne gjennomføres etter at rekkefølgekravet er oppfylt. Da tiltakene etter en konkret vurdering ikke medfører økt trafikk mener vi det vil være uheldig å hindre gjennomføringen på grunn av rekkefølgekravet. Reguleringsplanen, med bestemmelser er blitt til ved en omfattende planprosess. Planen ble endelig stadfestet av Miljøverndepartementet den 22. mars Dette er en forholdsvis ny plan som ikke bør fravikes. Å dispensere fra rekkefølgekravet for tiltak som medfører økt trafikk, vil helt klart være en vesentlig ulempe og vil i tillegg redusere mulighetene for gjennomføring av rekkefølgekravet. Samtidig vil det å kreve opparbeidelse av fortau for mindre tiltak, som ikke genererer økt trafikk være en vesentlig ulempe for de som sitter som eiere i området. Den eneste forskjellen på om rekkefølgekravet opprettholdes, eller om saken blir løst som en dispensasjon, er tidspunktet for når tiltakene kan påbegynnes. Det vil ikke være noe praktisk forskjell for klager, da tiltakene det klages på vil kunne gjennomføres, uten dispensasjon når fortauet er ferdigstilt. Det anses som en fordel at tiltakene gjennomføres i tråd med plan. Det faktum at ikke veien ferdigstilles med snuhammer, i enden av veien, ansees ikke å utgjøre noe problem, så lenge eksisterende snuhammer opprettholdes. Resten av veien, samt snuhammer vil uansett kunne realiseres senere. Tiltakene er i tråd med plan og forholdet til allmenne interesser, og det bebygde preget i kystlandskapet er vurdert i planprosessen.

11 Når det gjelder etablering av vei og parkering, samt oppføring av sjøbuer, mener administrasjonen at etter ovennevnte er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg 1 Begrunnelser for disp B1 -rev 2 Referat fra forhåndskonferanse 3 Situasjon innmålt 4 Kart og tegninger 01 5 Følgeskriv eiere 6 Søknad om tiltak - mail nr. 2 - rammetillatelse for del av veg - bryggeanlegg - redskapsboder og opparbeide parkeringsplass - erstatter mail nr. 1 - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 7 Naboprotest 8 Protest til nabovarsel - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 9 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til etablering av felles vei - GB 16/11 - Pålsnesveien Merknader til naboprotest - søknad om rammetillatelse for div. tiltak - GB 16/11 11 Foto 12 Tilbakemelding vedr. søknad om dispensasjon i forbindelse med vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - GB 16/11 - Pålsnesveien Tilbakemelding - ytterligere dokumentasjon 15 Ytterligere dokumentasjon og kommentarer - oversendt som avtalt 16 Referat fra møte Uttalelse i forhold til snuhammer 18 Presisering vedr. plassering av parkeringsareal 19 Situasjons plan 20 Ytterligere opplysninger - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

12 Søgne kommune Postboks Søgne V. i' _ ~-\ - i I., I Deres ref: Vår ref.: /17783 Kristiansand, E mail: VEDTAK OM DISPENSASJON - KLAGE Det vises til Søgne kommunes vedtak om dispensasjon i Plan- og miljøutvalget i sak 89/14, vedørende vei- brygger- boder - utriggere- parkeringsplasser på GB 16/11. Undertegnede representerer klageinteresse. eier av GB 16/199. Han er nabo til søker og har rettslig Melding om vedtak er mottatt og klagen er således rettidig. Vedtaket påklages i sin helhet. Som grunnlag for klagen vises til det som tidligere er anført om at de tiltak som er omsøkt er til hinder for at min klient kan drive sin næringsvirksomhet fra sin eiendom. Det tas forbehold om at klagen kan bli trukket hvis tiltakshaver påviser hvordan hensynet til min klients virksomhet kan bli ivaretatt samtidig som utbygging skjer. Vedlagte klage oversendes for åavbryte klagefristen. klagen etter ferien. Det tas forbehold om å utdype Med vennlig hilsen Advokatfirma Wigemyr & Co DA (ESQ w% r3/.6 4^61 Solveig L haugej/ \`d/ 'f.: M Kopi: Einar Pettersen, Pålsnesveien 36, 4640 SØGNE

13 Wigemyr & Co Søgne kommune Postboks Søgne Deres ref.: Vår ref.: /17783 Kristiansand, VEDTAK OM DISPENSASJON - KLAGE.j j? w _ j I ) _).4.> / Det vises til Søgne kommunes vedtak om dispensasjon på vilkår i Plan- og miljøutvalget i sak 89/14, vedørende vei- brygger- boder - utriggereparkeringsplasser på GB 16/ 11. Vedtaket om dispensasjon er påklaget. Vi er gitt frist til i dag for å komme med supplerende opplysninger og argumentasjon i anledning saken. Saksbehandling Fra vår side ber vi om at det i forbindelse med klagcbehandlingen avholdes befaring der også Fiskeridirektoratet innkalles for å få belyst de behov som må oppfylles for at min klient faktisk skal kunne drive sin fiskerivirksomhet. Det vises her til brev fra Fiskeridirektoratet om å vektlegge hensynet til fiskerivirksomheten i kommunens behandling av denne saken. Privatrettslige forhold Min klient har drevet fiskerivirksomhet fra denne sjøboden siden 1986 og hans far og farfar før dette. Veiretten bygger på gammel avtale, og veien har vært brukt så lenge virksomheten har vært i drift. Den er dermed sikret privatrettslig. Omsøkt løsning. Fra min klients side anføres at det enkleste og beste for alle parter ville være å legge veien slik den er skissert på kartskisse som vedlegges. Bilene som skal hente fisk ÅDVOKÅTFULLMEKTlG eller levere utstyr ville da kunne stå i enden av vei en uten å være til hinder for /\IJv /1\mw Sundli» trafikk. Den vil kunne snu og rygge ned til sjøboden, og Pettersen vil ikke være avhengig av snuhammeren slik den er regulert i vedtatt reguleringsplan.,m,1-wmgg AP Hvis løsningen som er skissert fra søker skal fungere må for det første bilene som henter fisk stå på veien når pålessing pågår. Veibredden er så liten i dag at bilen vil sperre veien den tiden pålessing pågår. Veiens bredde må derfor være 5-5,5 meter for at den omsøkte løsningen skal kunne fungere i praksis. JEN lwu St W Mc 0H;". tm Hi:=,'(.=m'v1. Det er videre en forutsetning for at veiløsningen slik det er tegnet i siste skisse fra søker skal kunne fungere må det bygges snuhammer slik det ligger i planen. Det blir for langt for bilene som henter fisk å rygge ned til enden av Pettersens eiendom der \1 7m1<\1.% é1 \x,1u:w:\ Vestre Strandgate 23 Postboks Knstiansaml TH, t+tm3b172371u Fax.: (+47)38fl?Ull58 Uri' :n U77CW >.]7M5/A

14 atkomst er tegnet fra søker, og han er derfor helt avhengig av at bilene kan kjøre ned og snu på snuhammeren. På denne bakgrunn bes klagen tatt til følge. Med vennlig hilsen Advokatfirma Wigemyr & C0 DA (JZL/Lffifi Solveig Løhaügen K»). / f' Kopi: Einar Pettersen, Pâlsnesveien 36, 4640 SØGNE 2

15 GIS/LINE Weblnnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1 v kommune Basiskart Målestokk: 1:750 Dato rn 1:1:. ii i lzåigrunnlagel

16 Advokat MNA BJØRN HUBERT SENUM ADVOKAT > FELLESSKÅPET Advokatene MNA i kontorfellesskap: Søgne kommune Bjelrn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Arealenheten Monica Haugedal Postboks I Åse Johnsen Drabløs 4682 SØgIIC Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Eirik Ramsland Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 3. november 2014 Deres ref: 2013/ /2014 Saksbehandler: Jan lnghard Thorsen GNR. 16 BNR. 11 PÅLSNESVEIEN 72 KOMMENTARER TIL KLAGE FRA EINAR PETTERSEN V/ADV. SOLVEIG LØHAUGEN Det vises til kommunens skriv av 16. oktober På vegne av eierne av gnr. 16 bnr. ll, «Sameiet Pålsnesveien 72», skal jeg herved kort kommentere advokat Solveig Løhaugens skriv av 10. oktober Einar Pettersens eiendom gnr. 16 bnr. 199 har ingen tinglyst veirett eller andre rettigheter over gnr. 16 bnr. ll. Mine klienter aksepterer likevel at gnr. 16 bnr. 199 fra gammelt av har rett til gangatkolnst, herunder atkomst med trillebår/kjerre, og den opprinnelige atkomsten var kun en sti. Gjennom årene er atkomsten gradvis utvidet, men uten at mine klienter er kjent med noen avtale eller andre rettslige grunnlag som gir Pettersen noen annen rett enn den opprinnelige, altså en rett til gangatkomst. l 2011 ~ 2012 ble det gjort forsøk på å komme fram til en avtale med Pettersen og hans daværende advokat. Disse forsøkene førte dessverre ikke fram. For så vidt gjelder de privatrettslige forhold fastholdes det som jeg i sin tid skrev til Pettersen i brev av 16. desember 201 1: «Hvis ikke det etableres en skriftlig avtale, vil mine klienter ikke lenger akseptere at du kjører over deres eiendom eller benytter deres eiendom til parkering eller til å lagre ting. Uten avtale vil mine klienter motsette seg enhver annen bruk av deres eiendom enn til gangatkomst til din eiendom» At veiretten skulle være sikret privatrettslig, slik advokat Løhaugen nå skriver, er derfor etter vår oppfatning ikke korrekt, for så vidt gjelder kjøreatkomst til Pettersens sj øbu. Dokumentreferanse: b Søgne komm TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hiibert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] B9 40 NO4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] 3817 B9 41 NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

17 Advokat MNA BJØRN HUEERT SENUM.7. Det er således ingen privatrettslige forhold som kan gi Pettersen rettslig grunnlag for å kreve en annen atkomst enn den atkomsten han sikres i h.t. det påklagede vedtak - en atkomst som for øvrig er en nødvendig følge av den innregulerte veitraseen. Når det gjelder det privatrettslige, bemerkes for øvrig at Pettersen heller ikke har noen rett til å la biler stå på mine klienters eiendom. Jeg bemerker også at Pettersens sjøbu heller ikke ligger på næringstomt. For ordens skyld understrekes at mine klienter, i forbindelse med denne reguleringssaken. gir eier av gnr. 16 bnr. 199 rett til å kjøre med bil på den nye veien fram til sin tomt til tross for at han rent privatrettslig neppe har rett til dette. Men han må parkere på sin eiendom. For øvrig bemerkes at når det i klagen argumenteres for at en annen løsning angivelig ville være bedre eller mer hensiktsmessig for Pettersen, så er dette irrelevant for den vurdering som plan- og bygningsmyndighetcne skal foreta, nemlig om hensynene bak planformålet ivaretas. Klagens innhold går på privatrettslige forhold, som er plan- og bygningsmyndighetcne uvedkommende, jfr. prinsippet i PBL Det henvises for øvrig til det som tidligere er anført fra mine klienters side. Fra denne side kan man ikke se at det foreligger noe grunnlag forå ta klagen til følge. Kopi: Møvik Byggetjeneste v/anne Karén Birkeland, Andøyfaret l9 B, 4623 Kristiansand Advokat Solveig Løhaugen, Advokatfirma Wigemyr & Co DA, Postboks 716, 4666 Kristiansand

18 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/436100_fix.html Side 1 av Fra: Anne Karén Dato: :55:31 Til: Kopi: Hansen, Magne; Postmottak Tittel: Saksnr. 2013/3251 Pålsnesveien 72 Hei oversender vedr. sjøbua og atkomst til bnr Den nye veien vil gå langs den vestlige tomtegrensen til 16/199 så kan du som eier selv velge hvor du vil ha tilkomst. Men det er naturlig å legge den der hvor det er merket på kartet siden der blir det nesten ingen høydeforskjell i mellom den nye veien og bryggen på 16/199. Med vennlig hilsen Anne Karén Birkeland Møvik Byggetjenester A/S Tlf.: / Adr. Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand

19 Omsøkte tiltak Naboeiendom 16/199

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig Søgne kommune Arkiv: 21/37 Saksmappe: 2009/1016-24941/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Søgne kommune Arkiv: 37/26 Saksmappe: 2013/19-1411/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.01.2014 Saksframlegg Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Søgne kommune Arkiv: 13/73 Saksmappe: 2012/3668-7699/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 25.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Utv.saksnr

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer