Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle fagbøker innen sykepleie"

Transkript

1 Katalog Sykepleie

2 Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser innen sykepleie. Bøkene i katalogen er gruppert ut fra rammeplanens hovedtemaer. Bøkene presenteres alfabetisk etter forfatter under hver hovedgruppe. Se også våre nettsider: Hilsen sykepleieredaksjonen Innhold 1. Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Medisinske og naturvitenskapelige emner Samfunnsvitenskapelige emner... 23

3 Bok + nett = effektiv læring! Variasjon i undervisning og innlæring er viktig.derfor har Gyldendal Akademisk utviklet egne nettsteder til flere av våre bøker. Flere av disse nettstedene fungerer som digitale arbeidsbøker og inneholder: For undervisere: Lærebibliotek med nedlastbare illustrasjoner For studenter og undervisere: Skrive- og flervalgsoppgaver: De interaktive oppgavene gir studentene umiddelbart tilbakemelding på oppgavesvar og utfordrer til refleksjon gjennom skriveoppgaver, eksempler og illustrasjoner. Lenker til relevant litteratur. Videoklipp og lydfiler: Noen av nettstedene tilbyr oppsummeringer til kapitlene som lydfiler, og videoklipp fra praksis og behandling. Følg med på Nettressurser i helse- og sosialfag Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 3

4 Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 4 En fleksibel kunnskapspakke i naturvitenskapelige fag Nettstedet 37 o skal være et nyttig hjelpemiddel for deg som underviser, og gir deg ressurser som kan lette forberedelsene og variere undervisningen. Som underviser får du tilgang til lærerbiblioteket, hvor alle illustrasjoner fra boken og nettstedet ligger fritt tilgjengelig. I tillegg får du alt innholdet studentene får, slik som interaktive oppgaver, hyperlenkede referanser, og oppsummeringer til kapitlene både som tekst og lydfiler. Bøkene gir grunnleggende innsikt i fagområdene og kravet til pensum i naturvitenskaplige fag. Pakken består av følgende fem bøker: Legemidler og bruken av dem (2008) Mikrober, helse og sykdom (2009) Sykdom og behandling (2010) Kroppens oppbygging og funksjon (2010) Undersøkelser ved sykdom (2010) WWW

5 Hedvig Nordeng, Olav Spigset (red.) Legemidler og bruken av dem WWW Legemidler og bruken av dem gir en grunnleggende innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie. Boken er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også naturmedisin. Kliniske eksempler bidrar til å binde teori og praksis sammen. Det er lagt vekt på å forklare fagstoffet med utgangspunkt i sykepleierens hverdag. Boken er rikt illustrert. Nettsted: ISBN utg s. Kr 598, Sykepleie Thomas Bielecki, Bente Børdahl Legemiddelhåndtering Lærebok for sykepleiere og vernepleiere WWW Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Den er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger. Boken belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, som trådte i kraft 1. mai Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften, og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i mål og vekt knyttet til legemiddelregning. Kapitlet om kvalitetssikring av legemiddelhåndtering presenterer kvalitetssikringsarbeid på en praktisk måte. Nettsted: ISBN utg s. Kr 350, Merete Steen, Miklos Degre (red.) Mikrober, helse og sykdom WWW NY! Boken gir en grunnleggende innføring i klinisk mikrobiologi og dekker kravet til pensum i mikrobiologi for bachelorstudiet i sykepleie. Del 1 presenterer grunnleggende kunnskap om hovedgruppene av mikrober og mikrobenes sykdomsskapende egenskaper. Del 2 fokuserer på samspillet mellom mennesker og mikrober. Del 3 presenterer de sykdomsskapende mikrobene ut fra hvilke organsystemer de lager infeksjoner i. Del 4 gir en innføring i hovedprinsipper for smittevern i samfunnet generelt og i helsetjenesten. Nettsted: ISBN utg s. 5 Gyldendal Akademisk 09

6 Sykepleie Gyldendal Akademisk Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Arild Bjørndal, Signe Flottorp, Atle Klovning Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag For å være en god fagutøver i helsetjenesten må du bruke både hjernen og hjertet. Du må treffe beslutninger som er fundert på relevant og pålitelig kunnskap, og som er preget av pasientenes syn på saken. Det er kunnskapsbasert praksis (evidence based health care). For selv å praktisere på basis av god kunnskap, og bidra til bedre kunnskapshåndtering i din organisasjon, må du bygge kompetanse i kunnskapshåndtering. Du må kunne fornye dine kunnskaper. Denne boken trener deg i å stille relevante og presise faglige spørsmål, effektivt søke etter forskningsbasert informasjon, vurdere det du finner og bruke det, sammen med annen informasjon, til å treffe beslutninger om helsespørsmål. ISBN utg s. Kr 325, Berit Støre Brinchmann (red.) Etikk i sykepleien Etikk i sykepleien gir deg grunnleggende kunnskaper om ulike etiske teorier basert på plikter, dyder, konsekvenser, og nærhet til andre mennesker. Dette er en forutsetning for å bli en god sykepleier. Nytt i 2. utgaven er et kapittel om kliniske etikk-komiteer. Boken er ajourført og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer og nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007). Boken inneholder kapitler om menneskesyn, etiske retningslinjer, forskningsetikk og juss. Dette er temaer som gjenspeiler noen av rammene for moralske handlinger. Kapitlet om bioetikk trekker opp en rekke problemstillinger som vi må forholde oss til i dag, men som også kan få moralske konsekvenser i fremtiden. «Det er en inspirerende lærebog for både nye og garvede i sygeplejen.» (Hanne F. Mortensen, Sygeplejersken nr.1, 2006) ISBN utg s. Kr 328, Olav Dalland Metode og oppgaveskriving for studenter NY UTGAVE! Boken tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving. Den gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder, som ulike måter å samle inn data på og gjennomføring av undersøkelser. Hovedvekten ligger på kvalitativt intervju og observasjon. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen, og det er lagt vekt på gode råd når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygging, form og presentasjonsteknikk. ISBN utg s. Kr 380,

7 António Barbosa da Silva (red.) Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid Her presenteres en spennende moralfilosofisk analyse av forholdet mellom livssyn, menneskesyn, etikk og yrkesetikk i et systematisk perspektiv. Den teoretiske delen fokuserer på menneskesyn, virkelighetsoppfatning, livssyn, livets verdi og mening, samt forholdet mellom dem. Praksisdelen inneholder et kapittel om pleiepersonellets verdiskapende egenskaper, det vil si moralske dyder som er nødvendige betingelser for god omsorg. Deretter følger et kapittel om pleiekulturens betydning for god profesjonell omsorg i et etisk perspektiv. Boken avsluttes med etiske perspektiver på møtet med lidelsen i omsorgen. ISBN utg s. Kr 349, Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid, Dag Gjerløw Aasland Til den andres beste En bok om veiledningens etikk Veiledning er et samspill mellom to personer, der den som veiledes skal bevege seg inn i et landskap der veilederen allerede er kjent. I dette samspillet ligger det en grunnleggende etisk utfordring. Til den andres beste tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk prosjekt der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas beskrivelse av Den andres ansikt som etikkens begynnelse, drøftes temaer som den gode veiledning, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid og ekspertarbeid, lytting, identitet og følelser, identitet og frihet. ISBN utg s. Kr 225, Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen Nærhet og distanse Boken gir en innføring i etikk og etisk tenkning knyttet til arbeid med mennesker. I del I diskuterer forfatterne yrkesetikkens rammebetingelser. Velferdsstaten er i endring, og en god profesjonsetikk er viktigere enn noensinne. Sentrale temaer i del II er grunnvilkårene for det å være menneske; sårbarhet, avhengighet, skjørhet og dødelighet. Ulike etiske retninger som bl.a. pliktetikk, diskursetikk, nytteetikk, dydsetikk og nærhetsetikk gjennomgås grundig i den tredje delen. Til slutt presenteres KLOK-modellen som kan være til hjelp når man står i etiske dilemmaer og skal vurdere hva som er god og riktig handling. Nærhet og distanse dekker etikkpensum ved helse- og sosialfagutdanningene og er også skrevet for lærer- og førskolelærerutdanningen. ISBN utg s. Kr 375, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 7

8 Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 8 Jorunn Mathisen Sykepleiehistorie ideer mennesker muligheter I Sykepleiehistorie tar forfatteren for seg sykepleiefagets tradisjon og utvikling fra antikken og frem til vår tid. Mange historiske tegninger og bilder bidrar til å belyse innholdet. ISBN utg s. Kr 398, Åshild Slettebø Sykepleie og etikk «Denne boken er annerledes. Den går rett på sak og fører oss direkte inn i en realistisk sykepleiehverdag ved hjelp av gode eksempler.» (Inger Beate Larsen, Tidsskriftet Sykepleien) Bokens hensikt er å fremme kunnskap og en reflektert holdning til ulike etiske problemstillinger. Boken er skrevet spesielt for sykepleierutdanningen. Forfatteren tar utgangspunkt i sykepleiefaglige dilemmaer og belyser aspekter som ansvar, respekt, taushetsplikt, autonomi, makt, velgjørenhet og ikke-skadeprinsippet. Samfunnsetiske temaer som drøftes er blant annet forebygging og prioriteringer. Mange eksempler og aktuelle problemstillinger gir denne boken en praktisk tilnærming til hvordan sykepleiere kan benytte prinsipper og retningslinjer for å håndtere etiske dilemmaer i sitt yrkesliv. Arbeidsoppgaver gir gode muligheter for samtale og drøfting. I denne 5. utgaven er lovverk oppdatert og de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007) er integrert i boken. ISBN utg s. Kr 229, Åshild Slettebø (red.), Per Nortvedt (red.) Etikk for helsefagene Boken belyser ulike etiske utfordringer som helsefagene står overfor i forskjellige praksis- og forskningssituasjoner. Den er et innspill til etiske drøftinger i mastergradsutdanning ved de ulike helsefagene. Hvilke utfordringer møter vi som helsepersonell i vårt daglige virke enten vi er ergoterapeut, bioingeniør, fysioterapeut, radiograf, vernepleier eller sykepleier? Hva står på spill i pasientnære situasjoner? Etikken hjelper oss ikke alltid til å ta valgene, men den kan hjelpe oss til å klargjøre hvilke valgmuligheter vi har, og den kan bidra til å øke, eller utvide refleksjonen når verdier står på spill. Som helsepersonell møter vi etiske problemstillinger knyttet til det kliniske skjønn, ved bruk av teknologi, i møter mellom kulturer samt ved paternalisme, maktanvendelse og ved avmakt. Dette er noen av de problemstillingene som blir belyst og drøftet i denne boken. ISBN utg s. Kr 315,

9 Magdalene Thomassen Vitenskap, kunnskap og praksis Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag Boken presenterer vitenskapsfilosofien som fagfelt, samtidig som perspektiver på vitenskap og kunnskap problematiseres i lys av egenarten ved en praksisutøvelse. Del I tar utgangspunkt i praksis, og ser på forskjellige sider ved det mangfoldige kunnskapstilfanget som spiller sammen i kyndig praktisk yrkesutøvelse. I del II gjennomgås noen kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap og kunnskapsdannelse, ulike synspunkter på hva disse kjennetegnene betyr og hvilke kunnskapsteoretiske ståsteder synspunktene representerer. I del III går veien fra vitenskapsfilosofi og kunnskapsteori tilbake til praksis: Teorier som allerede er berørt i del II, settes inn i rammen av historiske utviklingslinjer og tradisjoner i vitenskapsfilosofien. Fremstillingen av de vitenskapsfilosofiske retningene føres videre i en systematisk eksemplifisering av hvordan angjeldende retning har nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis. ISBN utg s. Kr 285, Flere aktuelle titler: Ebba Langum Bredland m.fl. Det handler om verdighet Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid ISBN utg s. Kr 360, Ken Heap Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere ISBN utg s. Kr 465, Jan-Olav Henriksen Menneskesyn Historisk arv og varig aktualitet ISBN utg s. Kr 265, Torborg Aalen Leenderts Person og profesjon Om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg ISBN utg s. Kr 365, Lars Gunnar Lingås Etikk og verdivalg i helseog sosialfag ISBN utg s. Kr 398, Per Nortvedt, Harald Grimen Sensibilitet og refleksjon Filosofi og vitenskaps-teori for helsefag ISBN utg s. Kr 345, Per Nortvedt, Arne Johan Vetlesen Følelser og moral ISBN utg s. Kr 355, Henny Olsson, Stefan Sörensen Forskningsprosessen Kvalitative og kvantitative perspektiver ISBN utg s. Kr 325, Arne Johan Vetlesen (red.) Nærhetsetikk ISBN utg s. Kr 285, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 9

10 Sykepleie 2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Hallbjørg Almås (red.) Klinisk sykepleie I-II Klinisk sykepleie omhandler sykepleie til pasienter med somatiske sykdommer og gir teoretiske og praktiske kunnskaper som sykepleieren behøver i sin daglige praksis. Bind 2 inneholder også et kapittel som består av oppgaver knyttet ulike pasientsituasjoner, og som er velegnet til selvstudium og gruppearbeid i studiene. Alle forfatterne har førstehånds erfaring fra sine respektive felt, og faginnholdet er dessuten vurdert av sykepleiefaglige og medisinskfaglige konsulenter. Bøkene er rikt illustrert. Klinisk sykepleie er en lærebok for sykepleierstudenter og et oppslagsverk for sykepleiere i ulike praksisfelt, både i og utenfor institusjoner. BIND I ISBN utg s. Kr 789, BIND II ISBN utg s. Kr 789, Berit Heir Bunkan Kropp, respirasjon og kroppsbilde Denne boken beskriver samspillet mellom kropp og sinn, som kommer til uttrykk i kroppsholdning, respirasjon, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde. Den er et viktig bidrag i den psykomotoriske tradisjonen i Norge og presenterer en omfattende kroppsundersøkelse som tar utgangspunkt i pasientens egne ressurser. Boken, som nå foreligger i 4. reviderte utgave, er i første rekke beregnet for fysioterapistudenter, men vil også være av nytte for utøvere av alternativ behandling og andre som arbeider systematisk med kroppen, menneskets plager og sykdommer. Boken er rikt illustrert med fargebilder. Berit Heir Bunkan er dr.philos. og seniorforsker ved Høgskolen i Oslo. ISBN utg s. Kr 495, 10 Gyldendal Akademisk 09 Grethe Dåvøy, Petrin Eide og Ingeborg Hansen (red.) Operasjonssykepleie Grethe Dåvøy, Petrin Eide og Ingeborg Hansen (red.) Operasjonssykepleie NY! Boka Operasjonssykepleie er en innføringsbok. Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar belyses ut fra både erfarings- og forskningskunnskap, og utgangspunktet i framstillingen er voksne pasienter. Boka består av totalt 3 hoveddeler. Del 1 omhandler operasjonspasienten, operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde og selve operasjonsavdelingen. Del 2 omhandler den direkte pasientrettede sykepleierfunksjonen beskrevet ut fra operasjonssykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon. Del 3 omhandler den indirekte pasientrettede sykepleierfunksjonen. Temaene som belyses er dokumentasjon, administrasjon, pedagogikk, fagutvikling og forskning. ISBN Kommer høsten 2009 Ca. 320 s.

11 Jan Erik Haugen, Øistein Knudsen jr. (red.) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus Hva bør sykepleiere og andre helsearbeidere vite om akuttmedisin utenfor sykehus? Dette spørsmålet belyses både teoretisk og praktisk innenfor områdene traumatologi, akuttmedisinske tilstander, hjerte- og lungeredning, frostskader, drukning og emosjonell førstehjelp. I tillegg drøftes tiltak ved storulykker, masseskader og katastrofesituasjoner. Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens ansvar for å medvirke i akuttsituasjoner. Dessuten redegjøres det for den akuttmedisinske beredskapen i Norge, samt for hvordan kommunikasjon og samhandling er organisert på dette området. Boken er rikt illustrert, men med mye instruktiv kasuistikk. Den dekker pensum på fagområdet akuttmedisin i bachelorutdanning i sykepleie. Boken kan også leses med stort utbytte av annet helsepersonell som vil vite det som trengs om akuttmedisinske tiltak for å kunne handle og eventuelt ta ledelsen når ulykken er ute. Denne 2. utgaven er oppdatert på alle sentrale områder. ISBN utg s. Kr 475, Kristin Heggdal Kroppskunnskaping Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker stadig etter nye veier til mestring og bedring. Bokens to hovedfokus er hva den enkelte fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Pasientens kunnskap om hvordan en kan forebygge tilbakefall og oppnå bedring utvikles gjennom en prosess som forfatteren kaller «Kroppskunnskaping». Begrepet er fundert på forskning og brukermedvirkning. Boken henvender seg til alle som ønsker å styrke ressurser hos mennesker som lever med langvarige helseproblemer, til helsefagutdanninger, til pasienter og deres pårørende. Nettsted: ISBN utg s. Kr 449, Kristin Heggdal Sykepleiedokumentasjon WWW I Sykepleiedokumentasjon belyser forfatteren helsemyndighetenes nasjonale, juridiske rammer og yrkesetiske retningslinjer for dokumentasjon. Sykepleiedokumentasjon inneholder praktiske eksempler som gir en basis for utdypning av faglig innhold og utforming av sykepleiedokumentasjon. Boken belyser også faglige utfordringer knyttet til overgangen fra fritekst til standardisering av dokumentasjonsarbeidet. Forfatteren diskuterer også hvordan hensynet til det individuelle kan ivaretas i et standardisert dokumentasjonssystem. ISBN utg s. Kr 320, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 11

12 Sykepleie Gyldendal Akademisk Jan Kåre Hummelvoll Helt ikke stykkevis og delt Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse Boken har i mange år gitt en bred og grunnleggende innføring i psykiatrisk sykepleie, og har bidratt til å prege tenkning og praksis innen fagspesialiteten. Ved siden av at den teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen om psykiatrisk sykepleie og psykisk helse løftes frem, vies både personalets og pasienters erfaringskunnskap stor plass. Boken har derfor en klar forankring i praksis. I denne sjette utgaven er de kapitlene som er ført videre revidert, og flere kapitler er nyskrevet. De nye kapitlene dreier seg om psykiatrisk sykepleie som fagområde, grunnleggende etiske begreper i psykisk helsearbeid, samarbeid med psykotiske mennesker, og psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. ISBN utg s. Kr 575, Rita Jakobsen Klar for fremtiden? om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleie I denne boken setter forfatteren søkelyset på sykepleierens lederansvar. Klar for fremtiden? er i tråd med ny kunnskap og samfunnspolitiske endringer innenfor helsevesenet og utdanningen. Temaet konflikt og konflikthåndtering er ytterligere utdypet. Fordi kulturforståelse er avgjørende for å kunne lykkes med lederoppgavene, er dette et tema som har fått stor plass. Boken inneholder spennende eksempler som belyser sykepleierens lederfunksjon og utfordringer i denne forbindelse. Målgruppen for boken er sykepleiestudenter, sykepleiere og mellomledere i sykepleietjenesten. ISBN utg s. Kr 299, Berit Johannessen (red.) Komplementær og alternativ behandling En grunnbok for sykepleiere Det har vært stor økning i alternative behandlingstilbud de senere årene. For sykepleiere er det derfor viktig å ha kunnskaper om hva alternativ behandling er, hva som regulerer disse tilbudene og hvor sykepleieren kan finne god informasjon. Det er mange likhetspunkter mellom sykepleie og alternative behandlingsformer, blant annet fokus på det å støtte pasientenes egne selvhelbredende krefter. Ulike former for berøring, musikk og ernæring ligger i skjæringspunktet mellom sykepleie og alternativ behandling. Disse områdene behandles derfor eksplisitt. Boken vil dekke pensum for bachelorutdanningen i sykepleie. Den vil også gi god innsikt i og oversikt over dette temaet for andre helsearbeidere. ISBN utg s. Kr 295,

13 Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie God omsorg til den gamle pasienten WWW Boken tar utgangspunkt i den gamle pasienten, og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har den egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del av boken konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos gamle. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles mestring. Nettsted: ISBN utg s. Kr 725, Per Halvor Lunde Forflytningskunnskap NY UTGAVE! Boken gir kunnskap om hvordan man kan hjelpe en person med forflytning uten å løfte eller bære ham. Ved å bruke forflytningsteknikk reduseres risikoen for belastningslidelser i arbeidet, og pasienten aktiviseres gjennom å bruke sitt naturlige, friske bevegelsesmønster. Boken er bygd opp med en teoridel og en bildebasert oppslagsdel, som idégrunnlag for egen praksis med pasientene. Per Halvor Lunde er cand.mag. og fysioterapeut med videreutdanning i forebyggende fysioterapi og ergonomi. Ny utgave kommer høsten Nettsted: ISBN utg s. Kr 355, Turid Martinsen, Kari Arntzen Prosedyrekunnskap i sykepleien Boken tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og nasjonale retningslinjer som ligger til grunn for utføring av prosedyrer. Boken er rikt illustrert og det er god plass til egne notater. I tekst og illustrasjoner beskrives de vanligste prosedyrer en sykepleier må kunne utføre. Bokens form gjør at den er praktisk å bruke i klinisk sykepleiepraksis. ISBN utg s. Kr 548, 13 Gyldendal Akademisk 09

14 Sykepleie Gyldendal Akademisk Grunnleggende sykepleie Grunnleggende sykepleie inneholder teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien. God og forsvarlig sykepleie bygger på kunnskaper, men også på respekt for det enkelte menneskets liv og verdighet. Samspillet mellom pasient og sykepleier er viktig, derfor er pasientens opplevelser og reaksjoner vektlagt i presentasjonen av hvordan sykepleieren kan hjelpe pasienten med å ivareta sine grunnleggende behov. De enkelte kapitlene inneholder kliniske sykepleiefortellinger og oppgaver som skal stimulere studenten til egen tenkning og kritisk refleksjon. Sykepleieoppgaver og prosedyrer er utførlig beskrevet der det er aktuelt. Læreverket bygger på forskningsbasert sykepleiekunnskap, erfaringsbasert sykepleiekunnskap og pasienterfaringer. Bøkene er tilrettelagt for sykepleiestudenter. Grunnleggende sykepleie består av fire bind. De fire bøkene danner en helhet, men kan også brukes enkeltvis. I bind 1 er det fokus på sykepleierens møte med pasienten, der den individuelle samhandlingen skjer. Bind 2 og 3 presenterer kunnskaper som er nødvendig for å hjelpe pasienten til å få dekket sine grunnleggende behov, samt emner som er sentrale i sykepleie, som trygghet, håp, lindring av lidelse og mestring. Bind 4 belyser ulike sykepleieteoretiske perspektiver og setter sykepleie inn i en samfunnskontekst. Redaktører for de fire bindene er Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug. Forfatterne er hovedsakelig sykepleiere som har bidratt med sin teoretiske og kliniske kompetanse og undervisningserfaring fra høyskole og universitet. Pakkepris bind 1 4: ISBN Kr 1499, Til læreverket er det utviklet nettressurser som er tilgjengelig på WWW Grunnleggende sykepleie Bind 1 Læreverkets bind 1 omhandler forholdet mellom sykepleier og pasient. De tre første kapitlene beskriver bl.a. sykepleierens tilnærming til pasienten, ulike syn på helse, objektiv og subjektiv forståelse av sykdom, kultur og dens innvirkning på sykdom og helse. I kapittel fire settes fokus på pasientens egen kropp og selvbilde, og kapittel fem viser sykepleier og pasient i samhandling, bygget på humanistisk verdigrunnlag og menneskesyn. De to siste kapitlene tar for seg beslutningsprosesser i sykepleie, samt begrepene kunnskap og kompetanse. Disse er med på å synliggjøre de tankeprosesser, analyser, vurderinger og beslutninger som ligger til grunn for sykepleierens valg. Det siste kapitlet setter fokus på teoretisk og klinisk kompetanse, og bruk av intuisjon og faglig skjønn. Disse forholdene er spesielt viktige for at den nyutdannede sykepleieren skal fortsette sin utvikling etter endt utdanning. ISBN utg s. Kr 388,

15 Grunnleggende sykepleie Bind 2 Bind 2 utdyper sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov. Alle kapitlene har en felles oppbygging som omhandler de grunnleggende behov sin betydning for helse og velvære, identifisering av behov for sykepleie, pasientsituasjoner og sykepleiehandlinger. Bind 2 inneholder 8 kapitler og beskriver følgende fagområder: Sirkulasjon Respirasjon Temperatur Ernæring Eliminasjon Hygiene Aktivitet Søvn og hvile. I alle kapitlene er opplevelsesdimensjonen vektlagt. I tillegg er basiskunnskap fra sykdomslære/patologi integrert. De enkelte kapitlene inkluderer også relevante sykepleieprosedyrer og observasjoner. Bind 2 egner seg godt som oppslagsverk i praksisstudiene. ISBN utg s. Kr 528, Grunnleggende sykepleie 3 Menneskets grunnleggende behov, og sykepleierens møte med menneskets erfaringer og opplevelser som pasient, blir drøftet i dette bindet. De første kapitlene tar for seg ulike temaer som trygghet, kjærlighet, nærhet og seksualitet. Videre beskrives forutsetninger for kontakt hos personen selv og i sosiale nettverk. I tillegg vises sykepleierens rolle i forhold til isolasjon, ensomhet og sosial overbelastning. Et eget kapittel handler om hvordan identitet og egenverd kommer til uttrykk i ulike situasjoner, og hvordan vi støtter og bevarer dette i truende livssituasjoner. Lidelse, livsmot og håp beskrives i neste kapittel, og illustreres gjennom pasienthistorier hvor pasienten opplever og uttrykker lidelse. Et eget kapittel er viet stress, mestring og endring av livsstil. Det settes også fokus på sykepleierens pedagogiske funksjon og mulighet for å fremme pasientens og pårørendes læring og mestring. Bindets siste kapittel omhandler livets avslutning. Reaksjoner hos sykepleier, pasient og pårørende beskrives, samt de følelsesmessige og kroppslige plager hos den syke samt betydningen av skikker og ritualer. ISBN utg s. Kr 482, Grunnleggende sykepleie Bind 4 Dette siste bindet handler om samfunnets krav til sykepleieren og sykepleieutøvelsen. Bindet starter med en grundig gjennomgang av flere teoretiske perspektiver på sykepleie; interaksjon mellom pasient og sykepleier, ivaretakelse av grunnleggende behov og omsorg for det lidende mennesket. Et samfunn i stadig endring stiller sykepleieren overfor nye krav til utøvelsen av yrket. Nyere lovgivning, samt stadige omorganiseringer byr på utfordringer i sykepleiehverdagen. Krav til dokumentasjon, klassifisering av sykepleie, kvalitet og kvalitetsutvikling er noen av områdene som drøftes. Sykepleieren har mange arbeidsområder, og dette stiller krav til tverrfaglig og tverretatelig samarbeid i og utenfor helsetjenesten. Ledelse og administrasjon står også sentralt. Siste kapittel ser på utfordringer og fremtidsperspektiver for sykepleiere. Samsvarer helsetjenestens organisering med sykepleierens verdier og mål? Hvilke samfunns- og organisasjonsendringer kan vi vente oss, og hvordan påvirker dette sykepleierollen inn i fremtiden? ISBN utg s. Kr 387, 15 Gyldendal Akademisk 09

16 Sykepleie Gyldendal Akademisk Anna Marie Moesmand, Astrid Kjøllesdal Å være akutt kritisk syk Om pasientens og de pårørendes psykososiale reaksjoner og behov Boken er skrevet for sykepleiere i videreutdanning i operasjons-, anestesiog intensivsykepleie, og for dem som arbeider innenfor et av disse feltene. Akutt kritisk sykdom medfører en endret livssituasjon både for pasient og pårørende. Hovedsiktemålet med sykepleien til disse pasientene er å stabilisere pasientens tilstand, forhindre komplikasjoner og bidra til at helse-tilstanden kan gjenopprettes eller forbedres. Men overvåkningen og behandlingen fører i seg selv til belastninger for pasienten og hans pårørende, og det er av stor betydning at sykepleieren er i stand til å møte deres psykososiale behov. ISBN utg s. Kr 419, Randi Nord, Grethe Eilertsen, Torhild Bjerkreim (red.) Eldre i en brytningstid «Fordelen med å bli eldre avtar med årene», sies det! Dette er en bok om eldres hverdag. Hvordan de bor og lever og de eldres ressurser. Boken tar opp hvordan våre holdninger og politisk vilje kan tilrettelegge for at de eldre skal bevare sin verdighet og ikke føle seg funksjonshemmet fordi de har nedsatt bevegelighet og et svekket sanseapparat. 23 profilerte artikkelforfattere representerer et mangfold av erfart visdom og spesialisert kunnskap. Boken henvender seg til alle som er opptatt av eldreomsorg. Studenter, helse- og sosialarbeidere som arbeider med eldre mennesker og ikke minst alle som kjenner eldre mennesker. ISBN utg s. Kr 328, Tone Rustøen, Astrid Klopstad Wahl (red.) Ulike tekster om smerte Fra nocisepsjon til livskvalitet I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte. Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte. Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv til håp og smerte. Det presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster slik som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmerter, øyesmerter, fantomsmerter, kreftsmerter, samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for seg kroniske smerter generelt, samt smerte hos intensiv- og postoperative pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv. Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres. Selv om boken tar opp tema som utvilsomt er av tverrfaglig interesse, er boken spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis. ISBN utg s. Kr 445,

17 Rolf Jarl Sjøen, Lene Thoresen Sykepleierens ernæringsbok Sykepleierens ernæringsbok tilbyr den basiskunnskap sykepleieren trenger for å ivareta ernæringsbehovet hos gamle og unge, syke og friske mennesker. En praktisk rettet bruksbok som er aktuell både for sykepleierstudenter og sykepleiere i alle deler av helsetjenesten. Boken har tre hoveddeler: Generell ernæring Forebyggende ernæring Klinisk ernæring. Boken er gjennomgående oppdatert og revidert både når det gjelder nye forskningsresultater og emner i norsk ernæringspolitisk debatt. Boken henviser til en del internettadresser i teksten, og gir en fyldig oversikt over aktuelle internettadresser inndelt i emner. ISBN utg s. Kr 429, Sykepleie Asbjørn Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad Klienten den glemte terapeut Brukerstyring i psykisk helsearbeid I psykisk helsevern, men også helse- og sosialvesenet generelt, ligger det en forestilling om at hjelperne vet mer og ser mer enn brukerne. Derfor må de gode hjelperne ta styringen når klienter søker hjelp. Brukernes kunnskaper, erfaringer, ønsker og behov vektlegges i liten grad når psykisk helsevern står på dagsorden, og dette til tross for at omfattende behandlingsforskning viser at pasientmedvirkning gir de beste behandlingsresulteter! I Klienten den glemte terapeut presenteres forskning og kunnskap som legger brukerne og deres innsats for å få det bedre til grunn. Boken er et viktig bidrag i utvikling av praksisformer hvor brukermedvirkning gis et reelt innhold, og inspirerer til utviklingen av brukerstyrte praksisformer. ISBN utg s. Kr 419, Solfrid Vatne Korrigere og anerkjenne Relasjonens betydning i miljøterapi Boken handler om miljøterapi i psykiatrien, og hvordan man kan utøve grensesetting på en faglig og verdig måte både for pasienter og hjelpere i spesialist- og primærhelsetjenesten. To perspektiver er sentrale: korrigering og anerkjennelse. Forfatteren har arbeidet spesielt med det anerkjennende perspektivet og presenterer både teorier om dette perspektivet, og anerkjennende tilnærmingsformer i praktisk arbeid. Følelses- og verdikonflikter presenteres og drøftes. Boken inneholder mange eksempler som bidrar til å binde teori og praktisk tenkning sammen, og den gir bred teoretisk og praktisk kunnskap om miljøterapeutisk arbeid. Den gir sentral kunnskap til studenter i grunnutdanninger i helse- og sosialfag, studenter i tverrfaglige videreutdanninger i psykisk helsearbeid og miljøarbeidere innenfor psykisk helsearbeid. ISBN utg s. Kr 299, 17 Gyldendal Akademisk 09

18 Sykepleie Gyldendal Akademisk Tiril Willumsen, Marianne Wenaasen, Zahra Armingohar, Jenny Ferreira Sykepleie og oral helse Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt Boken formidler teoretisk og praktisk kunnskap om munnhulen og munnstell, og er rikt illustrert. Den gir en oversikt over de vanligste tannrestaureringer og protesetyper, og gir praktiske råd om prosedyrer og hjelpemidler. Det fokuseres også på praktiske tips til å lage egne hjelpemidler som individuelle munnstellkort og hvordan avdelingene kan planlegge munnstellet i en travel hverdag. En egen del av boken omhandler noen av de vanligste sykdommene vi ser hos pasienter med nedsatt funksjonsevne og hvordan disse sykdommene påvirker munnhulen og tannhelsen. Boken er spesielt beregnet på sykepleierutdanningen og helsefagarbeidere, men kan også benyttes som en oppslagsbok til bruk for alle som jobber på sykehus, sykehjemsavdelinger med langtidssyke og i hjemmesykepleien. ISBN utg s. Kr 218, Flere aktuelle titler: Ivar Lie Rehabilitering og habilitering Prinsipper og praktisk organisering ISBN utg s. Kr 225, Cornelia Ruland Helse- og sykepleieinformatikk ISBN utg s. Kr 329, Marit Solheim, Kjell Arne Aarheim Kan eg komme inn? Verdiar og val i heimesjukepleie ISBN utg s. Kr 335,

19 3. Medisinske og naturvitenskapelige emner Petter Elstrøm og Per Espen Akselsen (red.) Smittevern i helseinstitusjoner NY UTGAVE! Denne reviderte utgaven gir en grundig innføring i smittevern. Smittevern og hygiene drøftes ut fra konsekvenser for pasienter og samfunn. Boken gir studentene godt grunnlag for å innarbeide holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig i arbeid med smittevern. Kapitlene er oppdaterte, blant annet ut fra endringer i lover og forskrifter. Det er lagt vekt på den pedagogiske framstillingen av fagstoffet. I tillegg er boken tilpasset kunnskapspakken 37 o C både i design og pedagogisk oppbygning. Boken er primært skrevet for helsefagstudenter og dekker pensumkravet i hygiene for bachelorutdanningen i sykepleie. I tillegg er boken nyttig som oppslagsbok for praksis, og til fordypning i arbeidet med smitteverntiltak innenfor alle områder i helsetjenesten. ISBN utg. høsten 2009 Ca. 200 s. Sykepleie Olle Henriksson, Ingalill Lennermark Verdt å vite om væskebalansen vann-, elektrolytt- og syre/base-balansen Analyse av pasientens væskebalanse er sentralt i pleie og behandling av syke mennesker. I flere år har dette lille heftet om væskebalansen vært til god nytte i undervisning om et tema som for mange kan være vanskelig tilgjengelig. Heftet trekker opp de store linjene i dette temaet, og er en god støtte som introduksjon til faget, samt repetisjon. ISBN utg s. Kr 185, Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes, Olav Røise Medisinsk illustratør Kari C. Toverud Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi NY UTGAVE! I denne 2. utgaven er stoffet blitt grundig revidert med flere nye illustrasjoner og faglige oppdateringer. Den innledende delen omhandler historikk om indremedisin, kirurgi og anestesi, og generelt om sykdommer. Boken har tre hoveddeler: 1) Sykdomslære, 2) Skader og ulykker, 3) Anestesi, overvåking og intensivmedisin. Mange kliniske eksempler bidrar til å knytte det teoretiske stoffet til praksissituasjonen. Gode ordforklaringer gjør det lettere å forstå og å lære den medisinske terminologien. Gode kasuistikker med refleksjonsspørsmål hjelper studenten til å knytte det teoretiske fagstoffet opp mot den praktiske hverdagen. En oversiktlig innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gjør det enkelt å orientere seg i boken. ISBN utg. juni 2009 Ca. 700 s. Kr 898, Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes, Olav Røise SYKDOMS LÆRE 19 Gyldendal Akademisk 09

20 Sykepleie Gyldendal Akademisk Einar Kringlen Psykiatri Psykiatri foreligger nå i sin 9. reviderte utgave. Som i tidligere utgaver gir boken en grundig innføring i individuell psykopatologi. Den kliniske inndelingen følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boken gir dessuten en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler om barnepsykiatri, søvnforstyrrelser, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske synspunkter. Psykiatri er skrevet for alle med faglig tilknytning til psykiatrien leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og studenter innen helsefag, men også andre grupper, som jurister, helsebyråkrater og politikere vil finne stoff av interesse. ISBN utg s. Kr 545, Rolf Kåresen, Erik Wist (red.) Kreftsykdommer En basisbok for helsepersonell Kreftsykdommer, først utgitt i 2000, foreligger nå i 3. reviderte utgave. Boken er som før inndelt i fire tematiske hoveddeler: I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi og medikamentell behandling samt metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis, og del fire gir en oversikt over psykososiale forhold, støtteordninger ved kreftsykdom og alternativ medisin. Boken inneholder bidrag fra ledende kreftspesialister fra hele landet, som skriver om emner de er spesielt godt oppdatert på. Dermed ligger også informasjonen tett opptil forskningsfronten. Boken er rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som stråleterapeuter og kreftsykepleiere, vil ha nytte av den. ISBN utg s. Kr 585, NY UTGAVE! Stein Kaasa (red.) Palliasjon Nordisk lærebok Boken omhandler temaer innen palliasjon - med spesielt fokus på pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Første del av boken tar for seg møtet med den alvorlig syke pasienten, der kommunikasjon og samhandling står i fokus. Den andre delen tar for seg smertebehandling. Tredje del omhandler symptombehandling hos alvorlig syke. Denne 2. utgaven er revidert og oppdatert på alle sentrale områder og inneholder bidrag fra ledende norske, svenske og danske fagpersoner. Boken er beregnet for medisinstudenter, sykepleiere i videreutdanning, leger og andre grupper av fagpersoner tilknyttet helse- og sosialsektoren. ISBN utg s. Kr 780,

21 Arne Langøen (red.) Huden Pleie, pleiemidler og sårbehandling Dette er en fagbok som fokuserer på hvordan normal hud fungerer og hva som skjer når det oppstår problemer. Forfatteren har lagt vekt på å trekke ut de store linjene av den rikholdige litteraturen som finnes om hudpleie og sårhandling. Boken gir grundig omtale av pleie av hud som har blitt utsatt for påkjenninger som kjemikalier, vaskemidler, forurensing og ultrafiolett stråling. To av kapitlene omhandler sårbehandling. Disse tar for seg sårfysiologi, faser i sårtilhelingen, hjelpemidler i sårbehandlingen, årsaker til og behandling av beinsår, decubitus, og diabetessår. Boken er beregnet på alle som er i befatning med hudpleie og sårbehandling: sykepleiere, studenter, hjelpepleiere, leger, hudpleiere og farmasøytisk personell. Boken er godt illustrert med fargebilder. Nettsted: ISBN utg s. Kr 399, Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo, Håvard Østerås (red.) Aldring og bevegelse Fysioterapi for eldre Denne boken fokuserer på forebyggende arbeid, spesielt med vekt på tilpasset fysisk aktivitet for personer med ulike funksjonsnivå. Boken er tenkt som utgangspunkt for refleksjon over egen praksis, som en idébase for fagutvikling og som en «sjekkliste» over relevante aspekter ved fysioterapipraksis innen ulike virksomhetsområder hvor den eldre personen er i fokus. Aldring og bevegelse er bygd opp slik at det enkelte kapittel kan leses uavhengig av de andre. Boken har først en generell del som omhandler basiskunnskap som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med, eller skal jobbe med eldre. Den følges så opp med enkeltkapitler om spesifikke tilstander og lidelser hos eldre, hvor fysioterapeuten har viktige bidrag å komme med. Aldring og bevegelse er først og fremst en bok for fysioterapistudenter på grunnutdannings- og videreutdanningsnivå og for fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med eldre, men også andre interesserte kan ha glede og nytte av boken. ISBN utg s. Kr 495, Knut Laake Geriatri i praksis WWW Forfatteren har lagt stor vekt på å beskrive kliniske funn hos gamle og tydeliggjøre den diagnostiske prosessen, særlig sammenhengen mellom sykehistorie, funn, differensialdiagnoser og supplerende prøver. Dette er blant annet gjort ved hjelp av nyutviklede diagnostiske flytskjemaer. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være av stor nytte for helsepersonell tilknyttet fagområdet geriatri. Knut Laake er professor i geriatri ved Ullevål universitetssykehus. ISBN utg s. Kr 485, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 21

22 Sykepleie Gyldendal Akademisk Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud (ill.) Menneskekroppen Fysiologi og anatomi Menneskekroppen Fysiologi og anatomi er beregnet på studenter i helsefaghøgskolene. Boken er gjennomgående illustrert. Oversiktlig layout og gode illustrasjoner bidrar til at det er lettere å tilegne seg stoffet. Til hvert kapittel er det laget spørsmål som bidrar til å repetere og sikre forståelse av viktige sider ved stoffet. Boken innholder kliniske eksempler som illustrerer viktige fysiologiske og anatomiske prinsipper. Et nettsted for undervisere! Last ned illustrasjoner fra læreverket til Menneskekroppen GRATIS! Bruk illustrasjonene i din undervisning alle er tilgjengelige Nettsted: ISBN utg s. Kr 895, Øystein V. Sjaastad, Kari C. Toverud, Olav Sand, Jan G. Bjålie, Egil Haug Arbeidsbok til menneskekroppen Fysiologi og anatomi WWW Denne 2. utgave er tilpasset 2. utgave av Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi og er beregnet på studenter på høgskolenivå. Boken inneholder ulike typer oppgaver og illustrasjoner som vil lette tilegnelsen av stoffet og hjelpe studenten til å få en bedre forståelse av fysiologiske prinsipper, og hvordan kroppen er oppbygd og hvordan organene fungerer. Det er fasit til alle oppgavene. ISBN utg s. Kr 219,

23 4. Samfunnsvitenskapelig emner Harlene Anderson, Per Jensen (red.) Inspirasjon Tom Andersen og reflekterende prosesser Inspirasjon er en bok i to deler til ære for Tom Andersen ( ). I første del anskueliggjør bidragsyterne nytten av arbeidsformen Andersen introduserte, den reflekterende samtaleprosessen, og viser bruken av dens mange varianter på tvers av kulturer, sammenhenger og språk. Bokens andre del består av hilsener som både gir et bilde av Toms varme, omsorg og engasjement, og hans evne til å utfordre mange av våre kulturelle, politiske og etiske tradisjoner, samt hans mot, kreativitet og engasjerte bidrag til psykiatri og familieterapi. Inspirasjon retter seg mot terapeuter og ansatte i helse- og sosialsektoren som allerede er inspirert av eller ønsker å bli kjent med Tom Andersens arbeid med reflekterende prosesser som forståelsesrammen for arbeid med mennesker. ISBN utg s. Kr 325, Ole Petter Askheim, Bengt Starrin Empowerment i teori og praksis Empowerment i teori og praksis tar for seg begrepet fra ulike perspektiver. De første kapitlene gir en kritisk granskning av hvordan begrepet oppsto, og hvordan det blir brukt. De påfølgende kapitlene tar opp forskjellige empowermentorienterte prosjekter med ulike utsatte grupper, som for eksempel personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, langtidsledige og personer med rusproblemer. Boken er beregnet for høgskole- og universitetsutdanninger innen områder som helse- og sosialfaglig arbeid, folkehelse og velferdsstudier. Den henvender seg også til praktikere som arbeider med lokale utviklingsprosjekter med utsatte grupper, og til forskere som er opptatt av temaet empowerment. ISBN utg s. Kr 285, Anne-Marie Aubert, Inger Marie Bakke Utvikling av relasjonskompetanse Nøkler til forståelse og rom for læring Relasjonskompetanse innebærer å møte den andre med respekt og anerkjennelse. Den profesjonelles evne til å la seg følelsesmessig og kroppslig berøre kan gjøre en forskjell i situasjoner der noe står på spill for den andre. Boken viser hvordan observasjon av relasjoner, veiledning og skriftlighet kan være måter å komme i kontakt med og utforske seg selv og sine egne opplevelser. På grunnlag av empirisk materiale får leseren «nøkler» til å forstå kompliserte prosesser knyttet til utvikling av relasjonskompetanse. ISBN utg s. Kr 299, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 23

24 Sykepleie Gyldendal Akademisk Torkil Berge, Arne Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi God anvendelse av kognitiv terapi, i aktivt samspill med klienten, krever inngående kjennskap til behandlingsformen og evne til å tilpasse metoden til klientens unike verden. I denne boken, med til sammen 30 bidrag, gis et bredt bilde av hva som er godt kognitivt håndverk. Gjennom bruk av kasusistikker, som beskriver konkrete terapiforløp, flettes teori og praksis sammen og knyttes til en behandlingshverdag terapeuter kan kjenne seg igjen i. Boken inneholder både kapitler som tar opp generelle problemstillinger knyttet til for eksempel selvhjelp, bruk av tester og behandlingsformens ulike anvendelsesområder, og kapitler som behandler spesifikke problemområder som kronisk depresjon og personlighetsforstyrrelser. Alle forfatterne er de fremste på sine respektive områder i Norge. ISBN utg s. Kr 675, Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helseog sosialprofesjonene Boken gir en generell innføring i enkelte temaer innenfor fagene sosiologi og sosialantropologi; som profesjon, makt og sosial kontroll, velferd, fattigdom, kultur og kulturelle fortolkningsrammer og barn og barndom. Kapitlene om fattigdom og om barn og barndom er nye. Dette er temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene og som på hver sin måte griper inn i situasjoner der sosial- og helsearbeidere utøver sitt fag. Temaene er presentert med praktiske eksempler. Boken kan brukes på alle helse- og sosialfaglige utdanninger, og vil kunne gi ny innsikt og faglig påfyll for yrkesutøvere innenfor disse profesjonene. ISBN utg s. Kr 419, Barry Duncan, Jaqueline Sparks I fellesskap for endring En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis NY UTGAVE! Denne boken viser deg hvordan brukermedvirkning gjennomføres i praksis. Likeverdig samarbeid med og systematiske tilbakemeldinger fra klienten er helt nødvendig for å oppnå ønskede resultater. Her gis du steg-for-steg-instruksjoner i hvordan drive klient- og resultatstyrt terapi. ISBN utg s. Kr 335,

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Mars 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Introduksjon. mot et allment marked.

Introduksjon. mot et allment marked. Psykologi 2010 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk 2010 2 Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet.

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer