Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no"

Transkript

1 Master i barnehagen Kunnskapsministeren Funkisnytt

2 Bjørn, Stine og Synnøve Pedagogstudentene har valgt ny ledelse for landsmøteperioden Påtroppende leder, starter 1. juli: MaRIe FURULUnD, Høgskolen i Bergen, allmennlærerutdanning Påtroppende nestleder, starter 1. juli: MaRTIn asheim, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, grunnskolelærerutdanning 5 10 Dessuten ble det valgt nytt arbeidsutvalg. Dette består av følgende personer og virker fra 30. mars STIne DROTnInGSVIK, Høgskolen i Bergen, master i barne- og ungdomslitteratur, allmennlærer i bunn SynnøVe BjøRGUM, Høgskulen i Sogn og Fjordane, barnehagelærer BjøRn ROBeRG, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, grunnskolelærerutdanning 1 7 Vi gratulerer! PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANNINGSFORBUNDET UNDER UTDANNING Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Tlf: Leder Arnt Gunnar Johansen Nestleder Bjørnar Bjørseth Rønning Arbeidsutvalget ( ) Stine Drotningsvik Synnøve Bjørgum Bjørn Roberg Reidun Marie Hinderaker (vara) Redaktør Marit Nerås Krogsæter Tips oss Bidragsytere Nils Jakob Herleiksplass Tobias Foght-Jakobsen Guro Trøseid Gjerstadberget Camilla R Solheim Studio LL Martine Løkholm Karl Reksten Tellefsen Anders Kvernmo Langset Bjørn Grinde May Lise Ingelsrud Stine Drotningvik Silje Marie Bentzen Kristian Sjøli Design DOdesign AB Trykkeri Åtta.45 Tryckeri AB Opplag Under Utdanning

3 med de forskjellige aktørene innen lærerutdanning. For meg var det spesielt gledelig at landsmøtet landet på følgende: Det skal være et bredt mastertilbud på barnehagelærerutdanningen som kvalifiserer til, og er relevant for, arbeid i barnehagen. Det er et mål at flere barnehagelærere tar mastergrad og at det blir et krav for styrer og pedagogisk leder å ha en mastergrad. Det er vår i luften og duften av sommer er ikke langt unna. For våre medlemmer er det imidlertid ikke vårluften og sommerduften som preger sansene. Duften fra en godt brukt lesesal eller et uluftet grupperom er for mange av oss denne årstidens særtegn. I en undersøkelse kom det frem at lærerstudenter er dem som jobber minst med studiene sine. For mange tror jeg dette var en fornærmelse, men for mange tror jeg også det var en tankevekker. Som lærerstudenter må vi være villige til å bli stilt krav til, men vi må også kunne stille krav til oss selv. Mine erfaringer fra de godt brukte lesesalene og de uluftede grupperommene tilsier at det er mange lærerstudenter som legger ned langt mer arbeid enn hva som kom frem i undersøkelsen. Jeg håper de dette ikke gjelder for tar utfordringen. Det er mange gode lærere uten masterutdanning i norske barnehager og skoler. Man kan være en god lærer og utøve en god pedagogisk praksis uten å ha gått på en integrert masterutdanning. Likevel kan vi ikke ha en utdanning som baserer seg på at kandidatene kanskje har personlige egenskaper, erfaringer, eller annen bakgrunn som gjør at de velger en praksis som er god og som er lik en kunnskapsbasert praksis. Vi kan ikke ha en pedagogisk praksis i barnehage og skole som er basert på magefølelse, folketeorier, intuisjon eller flaks. Vi må ha en praksis som er kunnskapsbasert. Lærere må ha kompetanse til å innhente, produsere og evaluere kunnskap som er relevant for det feltet de skal arbeide i. arnt Gunnar johansen Leder Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Innhold Leder skoleutvikling, ovenfra og ned? Yes, jeg skal bli lærer! Ein Kunnskapsminister med idear portrettintervju med Elina Halvarsson Femårig barnehagelærerutdanning? Det går mot eksamenstid. For noen er dette avslutningen på første studieår, for andre er det den siste eksamensperioden før en skal ut i arbeidslivet. Det er mye som skjer ute i arbeids livet om dagen. Lærere som arbeidsgruppe i Norge er en gruppe som ofte preger medie bildet, i både positiv og negativ forstand. Jeg tror det å være engasjert i studentorganisasjonen til den største fagforeningen for lærere er med på å ruste og oppdatere oss som fremtidige lærere. Samtidig gir det oss mulighet til sammen å stille oss bak det som Utdanningsforbundet krever ved forhandlingsbordet. Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre dere som nå skal ut i arbeidslivet til å etterspørre veiledning. Veiledningen skal være med på å sikre utviklingen deres. Da handler det om å møte opp på veiledningen man har fått tildelt, bruke det hensiktsmessig som refleksjonsarena, og videreutvikle kunnskapen og kompetansen fra utdanningen. Kunnskap i utdanning og i praksisfeltet vil både ha personlige og kontekstuelle fingeravtrykk. Noe som innebærer at kunnskapen er farget av deres personlige holdninger og verdier, i tillegg til kontekstavhengige faktorer. For meg er denne identitetsdimensjonen ved lærerprofesjonen veldig interessant. Ikke la muligheten til å diskutere profesjonsspørsmål med aktører med andre oppfatninger enn deg selv gå fra deg. Kjære lesar! Det har nok ein gong vore ei stor glede å jobbe med denne utgåva av Under Utdanning som no har kome fram til dykk i postkassa. Det er veldig mykje variert og eg vonar at det er noko for ein kvar smak. For meg som redaktør har det vore utruleg spanande å få inn alle sakene som folk har sendt oss. Det er fantastisk at det er så mange som ynskjer å bidra til at de som medlemmar får godt og relevant lesestoff. I det komande året skal Under Utdanning evaluerast slik at bladet i framtida kan verte enno betre og meir relevant for de som medlemmar. Har de tilbakemeldingar så kom gjerne med dei. Lik oss gjerne på Facebook og send ris eller ros til oss på Kos deg med bladet og så talast me! ikt i skolen «vi skal bli lærere vi vil ta ansvar» Lærarrolla og assertive discipline Historia om Frida studenten Til slutt vil jeg takke for et flott landsmøte. Ny politikk er smidd ut og vil bli tatt med i møte Marit nerås Krogsæter Redaktør Under Utdanning 3

4 skoleutvikling, ovenfra og ned? NiLs JaKoB HErLEiKspLass I disse dager snakkes det ofte om hvordan vi skal heve og løfte lærerne og deres kompetanse. Noen blir hårsåre og reagerer med endringsvegring, mens andre er positive til et faglig kompetanseløft. Som lærerstudent oppleves hele debatten noe uklar: Hva skal komme først og hvordan? Vil vi ha mastergrad for alle grunnskolelærere? Er det kun matematikklærere som trenger etter- og videreutdanning? Er vi sikre på effekten av en slik ordning? På grunnlag av hvilke incentiver er det matematikklærere som er i fokus? Det hjelper heller ikke på uklarheten at disse spørsmålene i så liten grad blir drøftet av profesjonen selv. Det virker som det er selvsagt at skoleutvikling skal komme som resultat av regjeringsforhandlinger, en politisk idé, en populær pedagogisk tankegang eller et samfunnsproblem. Så hva kan vi som kommende lærere gjøre? Det er tydelig at vi får gjort lite med reformene som uansett vil implementeres i skolen, med mer eller mindre vellykkede resultater. I forbindelse med mitt mastergradsstudium, har jeg fått kjennskap til en skoleutviklingsstrategi, utviklet opprinnelig i Japan: «Lesson study» (LS). En lesson study-syklus innebærer et innovasjonsarbeid utført av profesjonen selv. Målet er å forbedre undervisningen i faget, gjennom å forske på hvilke aspekter ved undervisningen som påvirker elevenes læring. Syklusen har flere steg, og modellen under er utviklet av Lewis, Perry & Hurd (2009; min oversetting) 1. utforsking 2. planlegging 3. ForsKNiNgstiME 4. refleksjon Læreres profesjonelle fellesskap Lesson study vil kunne motivere lærere til å forbedre undervisningspraksis, og stimulere til ønsket om hele tiden å gjøre forbedringer. Denne prosessen krever at lærerne er aktive deltakere, noe som styrker den felles ansvarsfølelsen for å gi elevene et best mulig læringstilbud. I en slik syklus vil det være rom for å diskutere de langsiktige læringsmålene og hvordan de skal brytes ned til daglig undervisning. Dermed vil LS innby til et sterkere fagundersøke elevenes nåværende ståsted undersøke elevenes langtidsmål undersøke emneområdet: nøkkelkonsepter, læreplan, standarder, læringsbaner, forskning velge/utvikle en forskningstime utprøve opplegget for å bli forberedt på elevresponser/ulike løsninger skrive en plan for opplegget som inneholder mål for elevens læring og utvikling, forventede responser, begrunnelse for utforming, tilknytning til langtidsmål Nå skjedde én av to ting. Enten hoppet du over hele tabellen fordi den var for lang, og dermed leser du dette isteden. *STOPP* og les gjennom HELE tabellen. Eventuelt orket du å lese gjennom og spurte deg selv: «Hvordan skal jeg få tid til alt dette i en kommende/eksisterende svært hektisk hverdag?» Det var godt du spurte, for det gjorde nemlig jeg også. Her mener jeg spørsmålet koker ned til ett som er mye mer grunnleggende: «Hvorfor og hvordan skal vi drive med kvalitetsutvikling i skolen?». Spørsmålet har, som diskré skissert over, flere svar, og en lesson studysyklus kan være ett av de. Målet med LS er å skape vedvarende endringer. Håpet er at disse endringene i sin tur skal føre til økt læring for både lærere og elever. Vi snakker her altså om positive ringvirkninger ved en slik syklus. Jeg vil her skissere opp tre ulike områder hvor lesson study kan ha effekt. Læreres kunnskaper og oppfatninger Først og fremst vil LS kunne fungere som en utvekslingsarena hvor faglig kunnskap kan utføre forskningstime gruppemedlemmene (lærerne) observerer og samler inn data i løpet av timen dele og diskutere data fra forskningstimen i en kollokvie gruppemedlemmer (og andre: rektor, avdelingsledere etc.) trekker slutninger for å videreutvikle timen oppsummere skriftlig hva som ble lært av syklusen, for å konsolidere læringen revidere og gjennomføre forsknings timen på nytt i en annen tilsvarende klasse utvikles gjennom planleggingssamtalene. Det hersker ingen tvil om at pedagogisk og didaktisk kunnskap også forsterkes og videreutvikles her. Man vil kunne få i gang dype samtaler om hvordan elever tenker og hvordan vi som lærere skal bruke disse tankene for læring. Hvis det er noe som er demotiverende, må det være å aldri kunne få tid og rom til å forbedre seg. Mangel på faglig utvikling blir trukket frem i rapporten «Reservestyrken av lærere», utarbeidet av TNS Gallup, som én av faktorene for at flere lærere velger seg bort fra arbeidet i skolen. 4 Under Utdanning

5 lig samarbeid. I en slik prosess vil også den faglige diskursen kunne påvirkes og det kan skapes en felles norm for hva som kjennetegner god undervisning og hvordan den kan evalueres. Å skape en sterk faglig stemme, er jeg overbevist om trengs i møte med foreldre, arbeidsgiver og andre institusjoner som har kontakt med skolen. Undervisningslæring Hva menes med det? Jo, en veldokumentert LS-syklus kan, i likhet med gode undervisningsopplegg gjennomført i praksisperioder, lagres og brukes flere ganger. Ikke minst vil de refleksjonene som er gjort i for- og etterkant av forskningstimene være datamateriale som spesielt nyutdannede lærere vil kunne ha bruk for. Det er ikke enkelt å kjenne til forventede elevsvar, vanlige misoppfatninger og skolens kortsiktige og langsiktige læringsmål, med kun hundre dager i praksis i løpet av en lærerutdanning. Så: Hvorfor skriver jeg om dette? I sum skal altså en lesson study syklus munne ut i forbedret undervisningspraksis, og følgelig elevers læring. Lesson study kan komme fra lærerne selv, fra grasrota. Det er ikke en metode som egner seg godt å bli servert fra høyere hold. Lærerne må selv ønske å ta del i dette kvalitetsutviklingsarbeidet, med mål om å forbedre egen undervisningspraksis og øke kunnskaper om elevers læring. Det vil trolig være for krevende å gjennomføre en slik syklus mer enn én gang i halvåret. Til det strekker ikke tiden til. Likevel tror jeg ringvirkningene vil være positive for hele kollegiet, og forsterke den profesjonelle rollen vi som lærere skal inneha. Lewis, C.C., perry, r.r. & Hurd, J. (2009): improving mathematics instruction through lesson study: a theoretical model and North american case Yes, jeg skal bli lærer! tobias FogHt JaKoBsEN, HøgsKoLEN i sør trøndelag Ja, det skal jeg. Det var et valg jeg tok for snart tre år sida da jeg jobba som tilkallingsvikar på en ungdomsskole. Jeg bestemte meg etter litt prøving og feiling i andre utdanninger og jobber. Eller jeg tenkte bare jeg skulle teste det. Mamma eller onkel var lærer. Hvorfor ikke? Det var det jeg kom inn på. Det jeg veit er at jeg skal bli lærer! Og makan til yrke skal en leite lenge etter! Stabilt arbeidsmarked. Relativt god lønn. Men mest av alt, verdens viktigste og mest meningsfylte yrke. Ja, også elevene da. For det er jo de som gjør jobben så utrolig varierende og spennende. Ingen barn er like. Selv ikke de litt bedrevitende tvillingjentene i 9. klasse, fotballgutta i 7. klasse, rockerne i 10. klasse, vinnerne av kongen på haugen i 4. klasse eller de som allerede kan lese når de begynner i 1. klasse. De er alle forskjellige. Det gir utfordringer og suksesser. Og for en mestringsfølelse når du knekker lesekoden, hjelper opprørerne på brøytehaugen, introduserer rockerne for Miles Davis, løser en krangel på fotballbanen, snur besserwissernes skrytetrang til de beste assistentene for de andre elevene. Det er disse øyeblikka framtida mi handler om. Ikke langtekkelige teammøter, planleggingsmøter, karaktermøter, foreldremøter, you name it. Det er bare en bonus. Jeg skal jobbe med barn og unge, og lære de noe. Det de trenger til morgendagens yrker. Og dagens kosmonaut, politiker, kirurg, advokat, ingeniør, tømrer, sykepleier, politi. Husk dette hvis du har hatt en dårlig dag i praksis, vekta av alle oppgavene, innleveringene og bacheloroppgaven blir for mye eller svartmalinga av læreryrket slår mot deg i avisa: Du går ei lysende framtid i møte! Ingen dager kommer til å være helt like. For ingen hadde blitt det de blei uten læreren. Uten deg. Under Utdanning 5

6 Ein Kunnskapsminister med idear Det er ein travel og oppteken mann som lesarane av Under Utdanning får lære litt å kjenne i denne artikkelen. Mellom ein annan avtale og lunch fekk Kunnskapsminister frå Høgre, Torbjørn Røe Isaksen, nokre minutt til å snakke med UU om læraryrket. Marit Nerås Krogsæter Foto: Marte Garmann 1. Du har vore Kunnskapsminister i snart eit halvt år. Korleis har denne tida vore? Eg har ikkje eit godt svar, men det har vore hektisk. Veldig lærerikt og morosamt då. 2. «Draumelæraren» er eit omgrep som har vore snakka om etter at Høgre/FrP kom i Regjering. Korleis er denne læraren? Eg trur, sånn politisk, at det er ein måte å snakke om store lærarløft på, med etter- og vidareutdanning. Karrierevegar i skulen og slike ting. Men dersom du spør meg kva som kjenneteiknar ein god lærar, så er det ein som er fagleg sterk, god til å formidle og som ser kvar enkelt elev. 3. Korleis skal ein sikre at alle elevar i den norske skulen har gode lærarar? Det er ein kombinasjon av fleire ulike ting. Det er etter- og vidareutdanning og utvikling av gode lag på kvar enkelt skule. Skulebasert kompetanseutvikling som det heiter i dei offisielle dokumenta. Me ynskjer på sikt at grunnskulelærarutdanninga skal verte masterutdanning og at me ynskjer å skjerpe inntakskrava til lærarskulen også. Dette kjem til å ta ein del tid, for dette er ikkje noko som kan gjerast over natta. For å sikre at elevar i den norske skulen har gode lærarar er det òg viktig å gjere det mogleg med fleire karrierevegar i skulen, samstundes må ein heile tida ha høve til, med jamne mellomrom, å få fagleg påfyll. Dette trur eg er viktig for å få ein betre skule. 4. Hadde du ein draumelærar/fleire draumelærarar i din skulegang? Kva var det som var skilde dei frå andre? Ja, eg hadde fleire. Særleg ein barneskulelærar som òg var klasseforstandar frå 1 6. klasse som heiter Kirsten. Ho var veldig viktig for meg. Eg hadde mange spørsmål og var veldig nyfiken, og det var ho flink til å støtte opp om. Samstundes var eg litt bråkete og var litt vanskeleg å ha med å gjere i tidleg barndom, så ho var god til å irettesetje meg på ein pedagogisk måte. Ein god måte. 5. Har det prega deg på nokon måte at du har to foreldre som er lærarar? Det er heilt umogleg å seie om det har påverka meg, men det hadde vore veldig rart dersom det ikkje hadde hatt noko påverking. Eg har heilt sikkert blitt påverka, men eg er ikkje heilt sikker på korleis. Men eg hugsar ein gong, trur eg var 12 eller 13 før eg forsto kva fellesferie var for noko. Eg var jo vandt med at mamma og pappa hadde ferie og avspasering, så me hadde lang ferie på sumaren. Det var morosamt. Eg var jo òg vandt med at foreldra sat oppe mange helger og kvelder for å rette oppgåver og planleggje undervisning. 6. Du er utdanna statsviter frå UiO. Dersom du skulle velje utdanning på nytt no, kva ville du vald? Eg ville nok vald idèhistorie etter noko slikt. Eg ville nok, for å vere heilt ærleg, ikkje vald å verte ingeniør eller noko slikt. Eg hadde ei annleis liste. Noko innan samfunnsfag eller humaniora ville eg nok vald. 7. Kva type lærar trur du at du ville vore dersom du hadde utdanna deg til lærar? Det er jo eigentleg veldig vanskeleg å svare på. Eg håpar eg ville vore same type lærar som eg er som politikar. Ein som er glad i å formidle og som ikkje tar så mykje plass. Ein skal jo gjerne ta litt meir plass som politikar enn ein burde gjere som lærar. Eg tykkjer det er veldig gøy å snakke om og med folk om dei områda eg er oppteken av. 8. Kva var det beste med studielivet då du studerte? Og kva var verst? Det beste med studielivet var å kome inn i eit miljø der det var mange som tenkte kritisk og som stilte dei vanskelege spørsmåla. Tidligare i livet hadde eg basert meg på mange enkle meiningar, så det var gøy å kome inn i eit kritisk og tenkande studentmiljø. Det verste var kanskje mangel på struktur og at eg var veldig avhengig av å lage ein struktur sjølv. 9. I 2007 vart du kåra til eitt av dei største politiske talenta av VG. Kva var det eigentleg som fekk deg til å engasjere deg politisk? Jo, det var draumen om å verte kåra til den beste unge politikaren av VG, så eg veit ikkje heilt kvifor eg hald fram etter det. Eg berre tullar. Det var to ting: Det var noko på skulen eg var misnøgd med og store internasjonale saker som WTO-forhandlingar og EU som eg tykte var spanande. Eg las gjennom informasjon om alle dei ulike partia før eg melde meg inn i Høgre. Eg skal ikkje seie at eg reelt vurderte alle parti frå Raudt til Framstegspartiet, men eg hadde litt sansen for Venstre, Høgre og Arbeidarpartiet. Eg var nok allereie fortapt før eg starta. 10. Kva er «solid bullshit-radar»? Solid bullshit-radar er når ein gjennomskuar ord som ikkje har noko meining eller samanheng og koplingar fundamentert i forsking. 11. Har du ei oppfordring å kome med til lesarane av Under Utdanning som om nokre år skal ut i verdas viktigaste yrke, læraryrket? Ei oppfordring til lærarstudentane? Gjer kvarandre gode! Eg trur no som me skal rulle ut ein del individuelle kunnskapshevingar og etter- og vidareutdanning at det er enno viktigare enn før å byggje gode lag. Det er det aller viktigaste. 6 Under Utdanning

7 Det beste med studielivet var å kome inn i eit miljø der det var mange som tenkte kritisk og som stilte dei vanskelege spørsmåla. Under Utdanning 7

8 Portrettintervju med Elina Halvarsson påtroppende leder av Lärnaras riksförbund studerandeförening Det er frokost søndag 2. mars på first hotell linné i Uppsala. Denne helgen holder Lärnaras Riksförbund Studerandeförening (LR-stud) sin rikskonvent, og vi i Internasjonalt Utvalg har fått gjeste arrangementet. elina Halvarsson sitter og spiser frokost når vi møter henne i matsalen. Hun har det siste halvåret sittet i styret i LRstud, og nå er hun innstilt av valgkomiteen som ordførare, leder for organisasjonen. Før dagen er omme, vil hun få vite om konventet ønsker henne som leder. Vi flytter oss til et hjørne av matsalen for begynne intervjuet. av NiLs JaKoB HErLEiKspLass og MaY LisE ingelsrud (internasjonalt utvalg) Hva er det beste med din utdanning? Jeg er veldig fornøyd med samheldskunnskapen. Elina forteller oss at undervisningen i faget har vært bra, til tross for at studentene må være på tre ulike institusjoner: sosiologi, mediakunnskap og statsvitenskap. Likevel påpeker hun noen svakheter ved flerdelt institusjonalisering: Det er ikke så bra. Det er ingen kobling mellom de. Elina legger til hun har svært nytte av faget, i flere ulike situasjoner Det som har vært det beste har vært statsvitenskapen, samheldskunnskap. Har fått analyseredskap som man tar med seg, og anvender hele tiden. Hva er de viktigste utdanningspolitiske sakene for deg nå? Likeverdighet! Det gjennomsyrer hele utdanningssystemet at det ikke er likeverdig. Ser vi på grunnskolen, gymnasieskolen og lærerutdanningen er ikke likeverdig. Jeg er veldig misfornøyd fordi jeg er glad for min utdanning, fordi jeg har hatt flaks. Hva gjør at det ikke blir likeverdig? Elina forklarer at en omfattende kommunalisering, lignende den vi har opplevd i Norge er mye av grunnen til den økende forskjellen mellom kvaliteten i skolen. 290 kommuner og alle skal gjøre på sin måte. Noen er ambiøse, andre har ikke mulighet. Ingen som tar ansvar for helheten. Hun påpeker også antall institusjoner som tilbyr lærerutdanning er et problem for kvaliteten. Lærerutdanningens nivå, det finnes 28 ulike lærersteder, og alle får lov til å gjøre på sin måte. Det er styrt hva fagene skal inneholde, men det er ingen som holder styr på det. Man havner i hendene på de lokale utøverne, som legger skylder på myndighetene. Vi merker at dette brenner Elina for, og hun oppsummerer med e slående utsagn: Mange som har makt, men ingen vil ta ansvar. Et annen sak Elina er opptatt av er kvalitetssikring av introduksjonsåret. I 2012 ble introduksjonsåret innført i svenske skoler til lærerorganisasjonenes store begeistring. Endelig skulle man kunne verne om yrkestittelen og sikre at nyutdannede lærere fikk tilstrekkelig oppfølging i det første arbeidsåret. Samtidig kunne man luke ut de lærerne som ikke hadde tilstrekkelig yrkesutøvelseskompetanse, mens lærere med tilfredsstillende yrkesutøvelse skulle bli sertifiserte. En lignende ordning finner vi i blant annet Skotland, og i Norge har partiet Venstre vært klare på at de vil innføre en sertifiseringsordning. Innføringen av introduksjonsåret gikk derimot ikke helt slik lærerorganisasjonene hadde forespeilet seg, og dette skyldtes blant annet mangel på mentorer og kommunenes økonomiske prioriteringen. Elina forklarer: Noen kommuner var raske og ambisiøse, og innførte introduksjonsåret. Og det er jo fantastisk. Her har vi dette med flaks og uflaks. For eksempel i Växsjö er det satt ingen fortordning. Hun legger til at ordningen skal opp til vurdering hos regjeringen, og vi spør med en gang hva som skal endres. Introduksjonsåret skal være i samme år. Men skal ikke være grunnlag for legitimasjonen. Under dette året skal rektor komme og bedømme, man skal ha en mentor. I slutten av året skal rektor og skolen sende inn til skoleverket: vedkommende har mulighet til å bli en skikket lærer. Nå skal man gi legitimasjonen rett etter eksamen. Problemet med forslaget kommer til å bli: dersom man skal ha dette obligatoriske året uten legitimasjonen, hvilke incitament finnes for å gjøre det nå? Lemplighetsprov (skikkethetsvurdering) Lärarnas Riksförbund har drøftet hvor vidt det skal foregå en form for vurdering av egnethet før studentene skal starte på lærerutdanningen. Selv er Elina noe skeptisk til hvordan dette skal foregå i praksis ikke så mange som vil bli lærere, selv om de søker. Stort frafall. Vet ikke helt hvordan det skal gå til. I forlengelsen av det samme spørsmål, spør vi i Internasjonalt Utvalg noen spørsmål om nettopp hvilke opptakskrav det bør være til lærerutdanningen. Det finnes ingen formelle krav for å komme inn på lærerutdanningen. Hva tenker du om det? Vi burde snakke om dimensjonering av lærerutdanning. Noen områder har ekstrem mangel: tysk og realfag blant annet. I disse fagene er det konkurranseutsatt fra mange andre yrker. Vi ønsker å opprettholde få plasser for å få høyt karaktersnitt for å komme inn. Hvis det kommer inn mange med lavt snitt, har man ikke samme bakgrunnskunnskap, og det ødelegger diskusjoner. Man må jobbe med basiskunnskap, istedet for å jobbe med analyse. Drar ned kvaliteten. Selv om universitetene Legger føringer, er det få som når opp til føringene og over. Man blir påvirket av personene over. Det er et stort problem. Ettersom man tar inn så mange, da blir det vanskelig å få jobb senere. Jeg kan ikke forvente meg jobb. Vil dere ha en karakter grense slik vi har i norge? Det vet jeg ikke. Mellom hadde man et annet karaktersystem. Vet ikke om grense ville gjøre så mye. Lærere får press fra foreldre og elever om å sette gode karakterer. Man har ikke en likeverdig karaktersetting. Vil heller ha en redusering av utdanningsplasser. Det er kanskje ikke rimelig at hvem som helst skal kunne ha lærerutdanning. VI vil halvere antall institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Noen må ta et grep for å se hva vi behøver... Helhetsbildet burde vi ha et sterkere ansvar for. 8 Under Utdanning

9 Femårig barnehagelærerutdanning? at grunnskolelærerutdanning (GLU) bør bli en femårig integrert master har blitt diskutert i utdanningsektoren en god stund. Det første jeg tenkte når jeg hørte om femårig master for GLU for et par år siden, var at barnehagelærerutdanningen (BLU) absolutt også bør bli femårig. Personlig brenner jeg for å øke statusen til både lærerut danningene og læreryrket generelt, og som barnehagelærerstudent brenner jeg selvfølgelig ekstra for å øke statusen til barnehagelæreren. guro trøseid gjerstadberget, BarNEHagELærErstudENt ved pilotutdanninga ved HøgsKuLEN i sogn og FJordaNE guro trøseid gjerstadberget Noe som kan øke statusen til lærerprofesjonen i samfunnet er at utdanningene blir masterutdanninger. Dette handler også om at barnehagelærere har behov for minst like mye faglig tyngde og kompetanse som lærere i grunnskolen. Skal vi kunne følge opp statusen for barnehagelærerutdanningen burde ikke den i likhet med GLU også bli femårig? Kanskje vil en lengre profesjonsutdanning med master, for lærere i både barnehage og skole, føre til at læreryrket generelt får større status? Rekrutt og retrett Men vil obligatorisk master kanskje ødelegge for rekrutteringen til utdanningen? Det er allerede mangel på flere tusen barnehagelærere, og søkertallene til utdanningen kunne vært bedre. I 2013 gikk søkertallene ned tiltross for at GLØD og kunnskapsdepartementet har satt ekstra fokus på utdanningen gjennom rekrutteringskampanjen verdensfinestestillingledig.no. Hva vil skje med rekrut teringen dersom barnehagelærerutdanningen plutselig skal gå fra å være treårig til å bli femårig? Grunnskolelærerutdanning er allerede fire årig, noe den har vært siden tidlig på 1990-tallet, så en økning med et femte år er kanskje ikke så avskrekkende der? Terskelen for å søke seg til en barnehagelærerutdanning på fem år istedet for tre år kan derimot være høyere for 19-åringen som skal ta steget fra videregående til høyere utdanning, eller han som velger å bytte utdanning og yrke seinere i livet. For ikke å snakke om masterprosjektet i seg selv. Master kan virke skummelt, vanskelig og fjernt. Ja, kanskje til og med uinteressant og unødvendig. Men like vel velger tusenvis av 19-åringer å bli leger, psykologer og ingeniører, selv om de må ta opp fag og forbedre karaktersnittet for å komme inn og for å klare å gjennomføre studiet. Kunne det ikke være sånn i lærerutdanningene også? >>> Under Utdanning 9

10 >>> Femårig barnehagelærerutdanning? Synet på faglighet Det er mange grunner til at andre yrker og utdanninger har mer prestisje og status enn læreryrket har i dag. Noe av grunnen til at spesielt barnehagelærerutdanningen har mindre prestisje og status enn vi skulle ønske, kan være at fagligheten som trengs i barnehagen Uttrykk som at barnehagelæreren bare passer på barn, eller at vi bare driver med lek, er typiske. er underkjent og misforstått. Uttrykk som at barnehagelæreren bare passer på barn, eller at vi bare driver med lek, er typiske. Det kan være lett å tenke at det kreves mindre faglige kunnskaper av ei som skal lede ei barnehagegruppe enn en grunnskoleklasse eller studentgruppe. Men det som lett kan misforståes eller oversees, er at fagligheten i barnehagen ikke handler om hvilket nivå vi jobber med i for eksempel naturfag, matematikk eller språk. Fagligheten ligger i den didaktiske tilretteleggingen som må til for at hvert enes- te barn skal utvikle seg best mulig utifra sine forutsetninger. Slik tilrettelegging krever innsikt og kunnskap i hvordan barn lærer, leker og utvikler seg både språklig, kognitivt, fysisk og sosialt. Fagligheten ligger også i kunnskapen, erfaringene og refleksjonene som er nødvendig for å ta gode etiske valg for det enkelte barnets beste. I tillegg kommer alle de sju fagområdene barnehagen skal arbeide med, som barnehagelæreren må ha utøvende og teoretiske ferdigheter i. Ikke minst skal barnehagelærerutdanningen gjøre deg rustet og kompetent til å være leder og veileder for både barn, foreldre og ansatte. Alt dette skal foreløpig være mulig å tilegne seg gjennom den treårige bachelorutdanningen. Utvalget som har utviklet den nye barnehagelærerutdanningen har derimot allerede slått fast at tre år ikke er nok til å romme alt det sektoren vil den nye utdanningen skal inneholde. Men femårig master for BLU er likevel ikke noe man snakker særlig høyt om enda. Kunnskapssamfunnet Mye har skjedd med barnehagens rolle fram mot Kunnskapssamfunnet allerede de siste årene. For det første har vi både flere barn i barnehagene i dag, og vi har yngre barn i barnehagen enn tidligere. For det andre ble det statlige ansvaret for barnehagen flyttet fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet i Dette er en stor anerkjennelse av at barnehagen i dag ikke skal være en oppbevaringsplass mens foreldre er på jobb, men en naturlig og viktig del av et helhetlig utdanningsløp. Riktignok er det å gå i barnehage foreløpig frivillig, men over 90% av norske barn går i dag i barnehage. Det er også grunn til å tro at barnehagen på sikt vil bli en delvis eller helt obligatorisk del av utdanningsløpet i framtida. Denne utviklingen krever en annen kompetanse hos barnehagepersonalet enn tidligere. Ikke minst for å stå imot krav ovenfra om økte læringsmål og andre typer læringsmål enn det barnehageprofesjonen sjøl ønsker og tradisjonelt har vernet om i mange år, nemlig det at læring forsatt skal skje gjennom lek. Debatten om master handler likevel ikke om at grunnutdanningen på bachelornivå ikke er god nok. Mye kan derimot tyde på at både mastergrad og lengre studieløp vil være nødvendig for at barnehagelæreren skal kunne 10 Under Utdanning

11 innfri forventningene samfunnet vil ha til barnehagen i framtida. Vi i glasurgenerasjonen er flasket opp på olje, oppdrettsfisk og flere andre grumsete, norske industrieventyr. Selv om vi fortsatt har mye olje vi kan pumpe opp, har våre folkevalgte heldigvis staket ut en potensielt mer bærekraftig kurs for framtidas samfunn, nemlig Kunnskapssamfunnet. I Kunnskapssamfunnet er kunnskap og menneskelig ressurser den viktigste ressursen framfor kapital, utstyr og bygninger. Skolen blir enda viktigere som en institusjon som vil lære oss å lære framfor å prioritere faglig bredde. Som førstelektor i pedagogikk, Dag Skram, sier er det viktigste for hvordan barn greier seg på skolen hva de lærer før de begynner på skolen. Barnehagens virksomhet vil og må da altså være en betydningsfull og naturlig del av Kunnskapssamfunnet. Masterutdanninger vil gi oss større muligheter til å bidra konstruktivt i Kunnskapssamfunnet ved at vi utvikler vår kunnskap om hvordan barn lærer, og videre hvordan vi kan forberede barna på den livslange læringen. Kvalitet, kvantitet eller Ole Brumm? Under Pedagogstudentene sitt landsmøte nå i mars ble nytt politisk prinsipprogram vedtatt. Prinsippet om integrert femårig master for grunnskolelærerutdanningen ble videreført fra det forrige prinsipprogrammet til vårt nye, som skal gjelde fram til I løpet av møtet var det derimot stor uenighet om også barnehagelærerutdanningen (BLU) skal bli en tilsvarende femårig utdanning med obligatorisk master. Motstanden mot master syntes først og fremst å være at den skal bli obligatorisk. Vi vil tross alt at de beste skal bli lærere. Både i barnhage og skole. Til tross for mastermotstanden har flertallet derimot i det nye prinsipprogrammet vedtatt at det skal bli krav for styrer og pedagogisk leder å ha en mastergrad. Blir det slik kunne vi beholde grunnutdanningen på bachelornivå for de som ønsker å arbeide som lærer i barnehagen, uten å ha ansvaret som leder. Kanskje kunne dette også bidra til flere karriereveier i barnehagen, i tillegg til et mer differensiert lønnsystem der lønna selvfølgelig skal stå i forhold til grad og kompetanse. Men har vi råd til å gjennomføre dette når vi mangler flere tusen pedagogiske ledere? Antakelig ikke. Barnehagefeltet har behov for at de som blir utdannet i grunnutdanningen går rett ut i jobb som pedagogiske ledere i lang tid framover. Det er forståelig at en femårig masterutdanning for barnehagelærere kan virke overveldende. Men hvorfor skal vi være redd for mer kunnskap? En bachelor vil tross alt gjøre oss rustet til å ta fatt på et masterprosjekt. Det er noe av formålet med en bachelor. En moderne og profesjonsrettet master i barnehagelærerutdanningen skal selvfølgelig også være noe annet enn et tørt forskningsprosjekt på et bortgjemt kontor. Et masterstudie kan gjerne være praktisk og utøvende, og feltet har uansett behov for at det utvikles flere typer masterutdanninger som er mer rettet mot arbeidet inne på selve avdelingene enn de masterutdanningene som eksisterer i dag. Vi har ikke råd til å utdanne færre pedagogiske ledere enn i dag. Kan vi likevel ta oss råd til å være mindre utdannet enn lektorene og grunnskolelærerne, i verdens viktigste yrke? Under Utdanning 11

12 IKT i skolen En grunnleggende ferdighet eller et verktøy for variert undervisning? Hva er et digitalt klasserom? Hvordan ser framtidens klasserom ut? Kan man bruke sosiale medier som verktøy som fremmer læring? Lærer vi i våre utdanninger nok om hvordan vi skal bruke IKT i undervisningen? silje MariE BENtZEN, Ls representant universitetet i BErgEN og stine drotningsvik, arbeidsutvalget Vi er i et samfunn i endring der det stilles mange og strenger krav til ulike typer kunnskap og hvordan denne kunnskapen skal formidles. I hvert klasserom sitter det elever med datamaskiner i lommen som rommer mer informasjon enn det en hvilken som helst lærer sitter inne med. Så hva blir da vår funksjon i det digitale klasserommet, når informasjon og all verdens kunnskap bare er et par tastetrykk unna? Dette er noen av de spørsmålene og problemstillingene som la grunnlaget for å arrangere en fagdag om IKT i lærerutdanningene i Bergen. Det første emnet som ble tatt opp var elevers digitale dømmekraft. Internettet er uendelig stort og det som blir delt der er noe alle har tilgang på. Det er vanskelig å være anonym, så hvordan kan man da verne om seg og sin identitet? I sitt foredrag om digital dømmekraft belyste Eva Bratvold noen av disse spørsmålene. Noe som slo oss da vi hørte på var at mye av det man selv tar for gitt, når man bruker digitale hjelpemidler, må læres. Internett er et oppslagsverk som ikke er tilpasset én målgruppe. Hvilke kilder man skal ta i bruk og hvordan man skal søke dem opp krever at man reflekterer, lærer og øver. Allerede nå sitter de første barna til mammabloggerne på skolebenken. De har vært eksponert for omverdenen siden de ble født. Hva gjør så dette med deres forhold til den digitale dømmekraften? Er det greit å dele alt med alle? Man beveger seg ikke framover ved å gå tilbake i tid. Å vende ryggen mot det digitale klasserommet gagner ingen. Framtidens barnehagelærere og lærere i skolen må ha fokus på en endringskompetanse innenfor dette fagfeltet dersom de skal klare å holde tritt med elevmassen og deres digitale utvikling. Spørsmålet er hvordan vi skal kunne tilegne oss en slik kompetanse, på et fagfelt i raskest endring det digitale feltet når våre lærerutdanninger ikke har fokus på dette. IKT er en av de fem grunnleggende ferdighetene i grunnskolen. Slik det foreligger i dag er lærerens formidling og bruk av IKT basert på en intuisjon som skal ha oppstått i løpet av lærerutdanningen. Vi skal utdanne og danne en generasjon som kommer til å være del av et nytt kunnskapssamfunn, der man hele tiden er med på å formidle og rekonstruere kunnskap. Det handler dermed ikke lenger om man skal og hvorfor man skal bruke IKT i et klasserom, men hvordan. Det å kunne søke opp informasjon, referere til kilder og være kritisk til det som står skrevet er ikke medfødte ferdigheter. Det er heller ikke refleksjoner rundt vern av egen identitet, fildeling og hvordan man velger å framstille seg på sosiale medier. Alt dette må læres. De digitale ferdighetene man skisserer opp i rammeverket for grunnleggende ferdigheter favner om mange ulike aspekter. Det er både IKT som verktøy, læringsstrategi og informasjonarena. IKT er altså både et didaktisk hjelpemiddel i undervisningen, samtidig som det er en grunnleggende ferdighet som skal fremmes i hvert fag. Det er en selvfølge at lærerutdannere og lærere skal holde seg oppdatert på sitt fagfelt, men våre forventninger blir brutt når man ikke holder seg oppdatert og implementerer de grunnleggende ferdighetene i all undervisning. Man skal kunne undervise i regning i norskfaget og man skal kunne undervise i IKT i samfunnsfag. Fagstoffet og undervisningsmetode i lærerutdanningene må justeres og varieres. Det handler ikke om at man alltid må bruke smartboard, prezier eller andre digitale ressurser i faget, dette skal være en del av den varierte undervisningen. Man trenger ikke, og bør ikke alltid bruke IKT i undervisning, men man kan ikke la være å bruke det. For å være gode digitale rollemodeller, er det viktig at lærerstudenten utvikler kjennskap til disse utfordringene i løpet av sin utdanning. Lærere skal være gode didaktiske, digitale, rollemodeller. Dette innebærer at man lærer seg hvilke ressurser man må ta i bruk, være etiske forbilder og dele. Internett er en digital verktøykasse med en verden av muligheter. Man kan ikke ta inn alt, og lære alt på nytt, man dersom man lærer seg å bruke internett som et delingssamfunn der man bruker hverandre som digitale rollemodeller har vi en mulighet til å holde tritt med den digitale utviklingen i skolen og samfunnet. 12 Under Utdanning

13 Tradisjonell undervisning På utdanningsinstitusjonane er det ofte svært tradisjonell undervisning og førelesingar som går føre seg på tavler eller PowerPoint-framsyning. Som framtidige lærarar skal me vere gode rollemodellar for elevane våre, men det er vanskeleg å vere gode digitale rollemodellar når me ikkje har hatt nokre slike sjølve, seier Holger. På HiST prøver førelesarane å nytte digitale verkty i undervisninga, men det er mest fordi at studentane har sagt frå at det er for einsformig. Det vert ofte bruk av ulike metoder berre for metodane si skuld og ikkje fordi dei fungerer godt. gode rollemodellar og haldningar til ikt Det er ulikt kor mykje undervisning ein får i IKT på høgare utdanning og det er ikkje tvil om at det er rom for betring i dei fleste. Under Utdanning har vore i snakk med to lærarstudentar, ein frå Høgskolen i Sør-Trøndelag og ein frå ntnu. Her kan ein både sjå likskapar og ulikskapar. Marit NErås KrogsætEr Arve fortel at ein som lærarstudent ser etter gode førebilete innan bruk av IKT i sitt eige utdanningsløp. Når det er veldig einsformig og tradisjonell formidlingsmåte i di eiga utdanning, er det veldig truleg at du tar til deg den same metoden sjølv. Det er ofte at du møtte gode digitale rollemodellar då du sjølv gjekk i grunnskulen eller på vidaregåande, og det vert ei god stund sidan. Utfordringar Det vert ofte snakka om det digitale klasserommet og at det er meir å halde styr på. Det er telefonar, nettbrett og data. Mange ulike digitale verkty som ein som lærar skal halde styr på. Denne nye kvardagen kan ofte by på utfordringer. Det kan vere ei utfordring med når ein skal forvente at elevar har tilgang til data heime og når ein kan opprette til dømes e-post for brukarregistrering, seier Arve. Ein ser ein tendens om at sosiale mediar ofte vert brukt i skulesamanheng og det tykkjer Holger har stort potensiale. Dersom ein ser til dømes på Facebook at det er mogleg å ha gruppeoppgåver der ein jobbar saman og legg ut informasjon der. Det kan vere ein god arena for å kommunisere med elevane, men det er i eit grenseland kor mykje kontakt ein skal ha. Viktig å verne om privatlivet. Men det som er viktig er å leggje eit grunnlag for at elevane skal kunne verte gode brukarar. Då hjelp det ikkje å stengje av Internet og bruke data som berre ei skrivemaskin. Ein må lære elevane kor grensene går og at dei sjølve har eit ansvar. arve SeLjeBø (29) går på lektorutdanninga i realfag på NTNU og er over gjennomsnittet interessert i IKT. På spørsmål om han kjenner seg ferdig utlærd i bruk av IKT etter utdanninga svarer han at det ikkje er sjølve utdanninga som gjer at han kjenner seg utlærd, det er interessa han har utanom studiane. For min del så kjenner eg at eg kan det eg skal, men det er mest fordi eg er interessert i det. Det kjem stadig vekk nye digitale verkty som ein må lære seg, og då er det viktig å kunne gjere dette på eiga hand. HOLGeR TOVåS (21) går på GLU 5 10 på Høg skolen i Sør-Trøndelag og deler synet til Arve. Det er opp til spesielt interesserte å lære seg IKT og det er for lite satsing på dette i GLU. Eg òg kjenner at eg kan ein del, men det er ikkje utdanningsinstitusjonen si forteneste. Det er viktig for me som skal verte lærarar har gode rollemodellar. Pedagogar som er dyktige til å nytte IKT på ein positiv måte. Det har eg ikkje møtt til no i utdanningsløpet mitt. Få opp augo Arve meiner det er mange lærarstudentar som må endre haldning til IKT og bruken av digitale verkty. Ofte er det ganske mange negative haldningar til bruk av IKT hjå studentar. Få opp augo for IKT og ha eit ope sinn. Har ein eit negativt syn på IKT og bruk av digitale verkty i undervisninga, så vil ein alltid kunne finne studiar som støttar opp om det. Ha litt sunn fornuft og ikkje forvent at alt kjem av seg sjølv. Ein må gjere ein innsats, avsluttar Arve. Under Utdanning 13

14 «Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar» av KristiaN sjøli og Marit NErås KrogsætEr Pedagogstudentene har et slagord som sier: «Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar». Dette har lokallaget på ntnu gjort ved å gjennomføre en spørreundersøkelse om fagorganisering, læreryrket og arbeidstids forhandlingene. Målet var å kartlegge hvordan lærerstudenter, spesielt i Trondheim, ser på fagorganisering og læreryrket i samband med arbeidstids forhandlingene. Som engasjerte lærer studenter ønsket vi å finne ut om det slår ut på motivasjonen til studentene dersom dagens ordning i skolesystemet står for fall. Fordelingen mellom de forskjellige utdannings løpene reflekterer klart fordelingen mellom utdanningsinstitusjonene. Lektorutdanningen kommer ut på topp med grunnskoleløpene tett etter. «Andre» er her en blandingskategori bestående av respondentenes egne formuleringer av hva de går, relativt jevnt fordelt mellom de forskjellige løpene. 10% 25% 3% Figur 2 «Er du fagorganisert?» 12% 72% Ja Nei Vet ikke «Vi har blitt en yrkesgruppe som har mistet mye av sin 13% 61% autonomi og stolthet» Undersøkelsen ble utarbeidet og godkjent av lokallagsstyret før den ble utført. I denne rapporten vil vi kort oppsummere svarene fra spørreundersøkelsen slik at de kan brukes av alle interesserte. Undersøkelsen må dog tas for det den er, en undersøkelse utformet av studenter og rettet mot studenter. Respondenter Spørreundersøkelsen ble sirkulert primært via sosiale medier, men ble også fremmet av enkelte linjeforeninger på NTNU da de sto på stand og gikk runder i forelesningssaler. Antall respondenter ligger på 150 lærerstudenter av alle slag, men med den desidert største andelen på NTNU. 14% 1% 1% Lektorutdanning Førskolelærer/BLU PPU Grunnskole 1 7 Grunnskole 5 10 Andre Figur 1 Fordeling av respondenter etter studieretning «For mye byråkratisk papirarbeid. Stol på at lærerne gjør rett.» Fagorganisering I spørreundersøkelsen stilte vi flere spørsmål om fagorganisering. Disse gikk på om hvorvidt man er organisert, i hvilken organisasjon og hvor viktig man tenker det er å organisere seg. Det ble også stilt spørsmål om hvor godt man kjenner til Pedagogstudentene fra før undersøkelsen. Svarene i denne kategorien kan ikke anses som representative for lærerog pedagogstudenter generelt da man kan anta at unersøkelsen primært når ut til og blir besvart av allerede godt engasjerte studenter. Svarene vi fikk er likevel svært positive og oppløftende. 10% 2% 43% 12% 1% 1% 77% Utdanningsforbundet (Pedagogstudentene) Norsk Lektorlag Skolenes Landsforbund Andre Figur 3 «om ja, i hvilken organisasjon?» «andre» består her i hovedsak av kombinasjoner mellom de ovenfornevnte eller andre organisasjoner. 43% Svært viktig Viktig Hverken viktig eller uviktig Uviktig Svært uviktig Figur 4 «Hvor viktig mener du det er å organisere seg?» På spørsmålet om man hadde hørt om Pedago gstudentene før undersøkelsen svarte 98 % ja og 2 % nei. 14 Under Utdanning

15 arbeidstidsforhandlingene I undersøkelsen ble respondentene stilt flere spørsmål om arbeidstidsforhandlingene, KS sitt forslag (slik det forelå på det aktuelle tidspunktet) og om lysten til å jobbe innenfor skolevesenet. I undersøkelsen ble situasjonen i forhandlingene og forslaget fra KS forsøkt oppsummert på en så nøytral måte som mulig. Dette har vi også fått tilbakemelding på at vi i stor grad klarte, men man kan alltids legge mer innsats i å ikke legge føringer for besvarelsen av undersøkelsen. «Det er fint med ei slik spørjeundersøking, og at den ikkje er tydelig partisk.» Mer om læreryrket Repsondentene i undersøkelsen fikk også spørsmål om lærerens autonomi i skolen og om statusen til læreryrket. Et klart flertall ønsker at lærere skal ha mer autonomi i klasserommet, men det er også er merbar andel som ikke vet hva de synes. Dette kan være et resultat av et noe dårlig utformet spørsmål eller manglende erfaring fra yrket. På spørsmålet om status viser man klart at fremtidige lærere anser statusen til yrket sitt som lavt. 11% 3% 19% 4% Mye Noe Ja Nei 37% Absolutt Vet ikke Lite Ingenting 7% Vet ikke Absolutt ikke 31% 55% Figur 5 «Hvor mye vet du om arbeidstidsfor handlingene i år og forslaget fra Ks?» 74% Figur 7 «Har du tenkt å jobbe innenfor skolevesenet ved endt utdanning?» 59% Figur 9 «Mener du at lærere i skolen burde ha mer autonomi (frihet) enn de har i dag?» 1% 1% 1% 16% 1% 10% 1% 4% 24% Veldig uenig med KS Uenig med KS Jeg har ingen mening i saken Enig med KS Veldig enig med KS 73% Figur 6 «Hvor enig er du med Ks sitt forslag?» 83% Jeg vil få mindre lyst til å jobbe i skolen Det kommer ikke til å påvirke min lyst til å jobbe i skolen Jeg vil få mer lyst til å jobbe i skolen Figur 8 «Hvis Ks sitt forslag som referert blir realitet, hvordan vil dette påvirke din lyst til å jobbe i skolen?» 36% 49% Svært høy Høy Middels Lav Svært lav Figur 10 «Hvordan mener du at statusen til læreryrket i Norge er i dag?» Under Utdanning 15

16 Lærarrolla og Assertive Discipline av anders KvErNMo LaNgsEt, MastErstudENt i undervisningsvitenskap MEd vekt på pedagogikk ved HøgsKoLEN i BErgEN og påtroppande LEiar i Nso. anders Kvernmo Langset Innleiing Først verka det som ein ganske ordinær andreklasse, med ei god blanding aktive og nyfikne 7-åringar som venta på at vekas første time skulle starte. Læraren kom inn, og elevane kom raskt til ro. Etter at økta var over kom ein ny lærar inn, men då var det ganske uroleg i klassen. Den nye læraren gjekk då med vande skritt fram til tavla, og der rett under den tradisjonelle samlinga med kart og lerret hang eit triangel(!). Læraren slo i triangelet med ein metallstang, og elevane reagerte instinktivt med å snu seg mot tavla og vere stille. Men vent no litt, kva var det som skjedde her? På nettsidene til ein ganske stor kommune i Noreg kan ein lese at: Assertive discipline er et forebyggende, adferdsregulerende program med vekt på positiv forsterkning. Vidare står det at: Hver klasse lager selv regler som gjelder for dem, med både konsekvenser for å ikke følge dem, og med belønning dersom en følger reglene. Mottoet for programmet, også det kommunisert på nettsidene til kommunen, er Catch them being good!!!, understreka med heile tre utropsteikn. Programmet har klart fokus på positiv åtferd, og skal gjennom positiv forsterking legge tilhøva til rette for nettopp å komme i posisjon til å lære elevene fag. På den aktuelle skolen finnast det 5 konsekvensar uønskt åtferd kan føre til: 1. Munnleg åtvaring (Læraren går bort, får blikkontakt og eleven nikkar for mottatt.) 2. eleven får namnet sitt på tavla resten av dagen 3. Sitje igjen i friminuttet eller etter skoleslutt, 1 minutt 4. Sitje igjen i friminuttet eller etter skoleslutt, 3 minutt 5. eleven må sjølv ringe heim til foreldre og fortelje kva han/ho har gjort, læraren høyrer på. Denne artikkelen tek sikte på å kritisk drøfte kva implikasjonar dette systemet for åtferdsregulering Assertive Discipline kan ha for pedagogisk arbeid i skolen. Datamaterialet er innhenta gjennom kvalitative gruppeintervju med lærarar og skoleleiing, samtalar med lærarane før og etter timane og til sist observasjon av elevane. Intervjua er gjort i form av semistrukturert gruppeintervju, og analysane er tolka i lys av aktuell pedagogisk teori. Målet er å kartlegge lærarane sine tankar og meiningar om åtferdssystemet, og lærarane (ikkje elevane) er forskingsobjektet. Temaet er relevant fordi mange skolar har innført liknande system dei siste åra, ein tilsvarande variant er PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Kvalitetssikra tal på landsbasis for A.D. er ikkje lett å oppdrive, men per 2013 er over 200 norske barneskolar innlemma som PALS-skolar. Då vi intervjua lærarane, sa dei ganske engasjerte at; Vi kan blåse såpeboblar med 42 barn, fordi vi har kontroll. Lærarane hevda vidare at Elevane ønskjer å glede oss, å please oss og vil at vi skal vere fornøgd med dei. Så starta den eine å fortelje kva som skjedde då klassen fekk nye elevar i starten av året, elevar som ikkje kjende systemet: Tre nye elevar «klussar til» systemet vårt. Ja, dei går og syng og klappar og er uroleg klovn i klassen. Då vi intervjua skoleleiinga, sa både rektor og inspektør at modellering er kjempeviktig. Vidare fortalde dei at det (Assertive Discipline, forf. merk) blir drilla inn frå 1.klasse, så elevane veit ønska åtferd. På spørsmålet om kva som skjedde seinare i skoletida, svarte dei; dei innfører vel anna konsekvenstenking på ungdomsskulen?» Til slutt sa dei at: «I dag har du så mange målstyringsdokumenter du må jobbe målretta. Det gjeld også med åtferd.» 16 Under Utdanning

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no Skikkethetsvurdering Lærer og stolt av det Førskolelærerutdanningen er under lupen Tema Jubileum www.pedagogstudentene.no Vinneren er kåret! I fjor arrangerte vi en konkurranse der medlemmene ble oppfordret

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

UnderUtdanning. Høstleir 2010. Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon?

UnderUtdanning. Høstleir 2010. Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon? P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 4 2010 Høstleir 2010 Tar ein spansk ein Læreryrket en profesjon? 8 metoder for å få det stille i klasserommet Fleire lærarar

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Psykisk helse. UnderUtdanning. Blessadir! Mobbing. Tema. Studietur til Island. ikke selv. velger man. Et system for forbedring

Psykisk helse. UnderUtdanning. Blessadir! Mobbing. Tema. Studietur til Island. ikke selv. velger man. Et system for forbedring P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2008 Mobbing velger man ikke selv Blessadir! Studietur til Island Et system for forbedring Mental helseutdanning på egne premisser

Detaljer

Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling. Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen. www.pedagogstudentene.no

Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling. Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen. www.pedagogstudentene.no Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen www.pedagogstudentene.no Er du på nett? Sjekk ut Pedagogstudentenes hjemmeside. Her kan du lese nyheter om skole og utdanning,

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen Sosial mobilitet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 5/2012 11. årgang 1 LEDER FOTO:

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Rogaland: Realfagssamarbeid mellom skoler og bedrifter Nr. 2-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leiar Svein Magne Sirnes Ansvarleg redaktør

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Den moderne skolen og barnehagen

Den moderne skolen og barnehagen P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2007 Multikulturelle aspekter i norsk skole En skole for alle Prinsipper for framtiden GERFEC PS drar på sommerleir Tema Den

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale www.norsklektorlag.no Nr. 3-2014, 13. årgang Leder Foto: Johnny

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Bulletin. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2013 MATEMATIKK I FRITT FALL 4 GUTTA UNDER PRESS 30

Bulletin. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2013 MATEMATIKK I FRITT FALL 4 GUTTA UNDER PRESS 30 Bulletin UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2013 MATEMATIKK I FRITT FALL 4 GUTTA UNDER PRESS 30 INNHOLD NR. 1 2013 LEDER Ill: Willy Skramstad Foto: Helge Skodvin Styrespesialist Arne Selvik sammen med (f.v.)

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer