STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI"

Transkript

1 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI Innledning Datasystemer er en stor og viktig del av den moderne hverdag, og kravene til datasystemers nytteverdi, kostnadseffektivitet og sikkerhet er høye. Bruk av IT i næringsliv, utdanning og ellers i samfunnet er viktige rammer for utøvelsen av mange yrkesfunksjoner. Betydelige beløp blir investert i nyutvikling og innkjøp av systemer som skal effektivisere og revolusjonere vårt arbeid og vår fritid. Datasystemene må oppfylle brukeres og oppdragsgiveres krav til nytteverdi, brukervennlighet, glede, robusthet og tilgjengelighet. Studiet i anvendt datateknologi har som hensikt å gi en generell og bred utdanning innen fagfeltene moderne planlegging, utvikling og evaluering av IT systemer, kommunikasjon, prosjektarbeid og profesjonelt ansvar. Anvendt datateknologi er et 3-årig studium, og ferdige kandidater vil bli tildelt graden bachelor i anvendt datateknologi. Hva studiet gir kvalifikasjoner for Bachelorstudiet i anvendt datateknologi inneholder IT-fag, samfunnsfag og fag med et spesielt fokus på forståelse for bruk av IT-systemer, brukermedvirkning i systemutviklingsprosesser, og evaluering av IT systemer. Studiet vil dermed kvalifisere for stillinger som for eksempel IT-konsulent eller ITmedarbeider med arbeidsoppgaver som vurdering og innføring av IT-systemer, opplæring og brukerstøtte. I dag er det et stort og sammensatt arbeidsmarked for arbeidskraft med tverrfaglig kompetanse innen salg, markedsføring, prosjektstyring, kundekontakt, drift, support og brukerstøtte. Kandidater med en slik allsidig kompetanse vil være nøkkelpersonell i mange bedrifter både innen offentlig og privat sektor. Studiets mål Studentene skal gjennom studiet: tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å forstå informasjonsteknologiske begreper og problemstillinger utvikle forståelse av samvirket mellom mennesker, organisasjoner og teknologi utvikle forståelse for ulike brukergruppers behov for og krav til datasystemer utvikle evner til å løse komplekse oppgaver ved hjelp av tekniske og administrative kunnskaper utvikle forståelse for virkninger bruk av IT-systemer har for en organisasjon og for den enkeltes arbeidsmiljø tilegne seg nødvendige teoretiske kunnskaper som må danne det faglige grunnlag ved vurdering om og når ny datateknologi skal tas i bruk utvikle ferdigheter til å vurdere kvalitet og egenskaper til programvaresystemer, og kunne ta beslutninger om valg av programmer for ulike behov 1

2 Innhold Sentrale tema i studiet er: bruk av informasjonsteknologi, datamaskinens oppbygging og virkemåte, innføring i programmering systemutvikling, modellering og brukermedvirkning menneske maskin interaksjon lovgivning, etikk, kommunikasjon, økonomi og kvalitetssikring nettverksteknologi, datasikkerhet, forskrifter og regler om datainnsamling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) produktkunnskap, innføring og evaluering av IT-systemer Det er lagt opp til en utdanning med vekt på bruk av moderne datateknologi i bedrifter og næringsliv, og med et spesielt fokus på bruk av IT-systemer og systemevaluering. Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det forutsettes ikke fordypning i realfag fra videregående skole. Det kreves ikke spesielle forkunnskaper om informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Emnebeskrivelser Det vises til omtalen av hvert enkelt emne. Av emnebeskrivelsen vil det framgå om et emne bygger på emner tidligere i studiet. Dette er ut fra faglige og pedagogiske vurderinger - anbefalte forkunnskaper for emnet, og ikke et krav om at disse emnene må være bestått før det aktuelle emnet kan påbegynnes. Før den avsluttende prosjektoppgaven kan påbegynnes gjelder kravet om eksamen i minst 90 studiepoeng pr. 1. oktober i aktuelt studieår. Emnebeskrivelsene omfatter bare de emnene som blir gitt studieåret 2006/2007. Undervisning/veiledning Undervisningen/veiledningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, obligatoriske arbeider, prosjekter og selvstudium. I de fleste av emnene brukes forskjellige former for problembasert undervisning og læring. I mange emner inngår obligatoriske arbeider. Dette er normalt mindre arbeider knyttet til stoff som nylig er gjennomgått. I enkelte emner vil også Internett-basert veiledning bli brukt. Opplegget for undervisning/veiledning vil bli gjennomført i samsvar med prinsippene i kvalitetsreformen, slik at det legges opp til studentaktive læringsformer hvor studentene selv må være aktive gjennom ulike øvings- og prosjektarbeider. I en del emner vil også vurderingen av ulike studentarbeider under semesterets gang inngå som en del av sluttvurderingen i emnet. Detaljer om dette finnes under omtalen av hvert enkelt emne. Studentene vil gjennom øvingsprogrammet og tilbakemeldinger på de ulike øvingsoppgavene få kontinuerlig tilbakemelding på sin faglige utvikling. 2

3 Undervisningsplan Ved begynnelsen av hvert semester vil studentene få utdelt undervisningsplan for hvert enkelt emne. Undervisningsplanen vil inneholde pensumoversikt, framdriftsplan, detaljert informasjon om øvingsopplegg og arbeidskrav med tilhørende frister etc. Læremidler I de fleste emnene vil engelskspråklige lærebøker bli brukt. I enkelte emner vil det bli utarbeidet egne kompendier. I emneoversikten nedenfor vil det likevel være oppført pensumlitteratur under de ulike emner. IT-sektoren er imidlertid i en rivende utvikling, og det må derfor tas et generelt forbehold med hensyn til eksakt angivelse av boktitler. Skal utdanningen bli attraktiv og oppdatert, er det nødvendig å oppdatere pensumlistene i takt med den utvikling som skjer innenfor fagfeltet. Studiet forutsetter også at studentene selv er aktive med å skaffe seg aktuelt stoff gjennom bruk av bibliotek og internett. Vurdering I mange av emnene vil det være individuell skriftlig eksamen som vil danne grunnlaget for den endelige karakteren. I mange emner kreves det at bestemte arbeidskrav (obligatoriske innleveringer) må gjennomføres for å få avlegge eksamen. I de emnene det ikke er skriftlig eksamen, vil vurderingen skje på grunnlag av et utført prosjektarbeid. Vurderings- og eksamensformen er beskrevet under de forskjellige emnebeskrivelsene. I lov om universiteter og høgskoler kreves ikke at det benyttes ekstern sensor ved eksamener der karakteren inngår i vitnemålet. Avdelingen vil benytte ekstern sensor på den måten at enkelte emner vil bli trukket ut. Disse emnene vil bli vurdert av ekstern sensor både med hensyn til emnets eksamensordning og eksamensoppgaver. I slike tilfelle vil normalt 10 % av studentenes besvarelser (minimum 5 stk.) bli vurdert av ekstern sensor. I tillegg vil avdelingen oppnevne en ekstern sensor på studieprogramnivå som aktivt vil bidra til kontinuerlig å vurdere og kvalitetssikre studieprogrammet både med hensyn til innhold, pensumlitteratur, vurderingsformer etc. Bruk av eksterne sensorer inngår som en del av avdelingens system for kvalitetskontroll av våre utdanningstilbud. Vurderingsuttrykk Ved avsluttende vurdering av et emne benyttes ett av følgende vurderingsuttrykk: gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått med A som beste karakter, E som dårligste karakter og F for ikke bestått bestått/ikke bestått Vurderingsuttrykk for det enkelte emne er angitt under emnebeskrivelsene. Internasjonalisering Studieplanen er tilrettelagt for internasjonalisering i den forstand at studenter kan gjennomføre deler av studiet ved utenlandske læresteder og få eksamener fra disse lærestedene godkjent som en del av sin bachelorutdanning etter tid for tid prinsippet. Høgskolen i Oslo har avtaler med en lang rekke utenlandske læresteder om studentutveksling. 3

4 Studiet er også slik lagt opp at det skal være mulig for innreisende studenter å gjennomføre hele studiet eller enkeltemner. Veiledning på engelsk kan tilbys. Emne- og studiepoengsfordeling 1.år Introduksjon til informasjonsteknologi...10 studiepoeng...høst Grunnleggende programmering...10 studiepoeng...høst Web-prosjekt...10 studiepoeng...høst Webprogrammering...10 studiepoeng...vår Engelsk kommunikasjon...10 studiepoeng...vår Samfunnsinformatikk...10 studiepoeng...vår 2.år Systemutvikling...10 studiepoeng...høst Datanettverk...10 studiepoeng...høst Menneske maskin interaksjon...10 studiepoeng...høst Operativsystemer...10 studiepoeng...vår Relasjonsdatabaser...10 studiepoeng...vår Prosjektarbeid og etikk...10 studiepoeng...vår 3.år Datasikkerhet...10 studiepoeng...høst Evaluering av IT-systemer...10 studiepoeng...høst Moderne systemutviklingsmetoder...10 studiepoeng...høst.net og E-handel...10 studiepoeng...vår Prosjektoppgave...20 studiepoeng...vår Emne- og studiepoengsfordeling for studenter som ble tatt opp i 1. studieår høsten år Prosjektledelse...10 studiepoeng...høst Systemutvikling...10 studiepoeng...høst Menneske maskin interaksjon...10 studiepoeng...høst Operativsystemer...10 studiepoeng...vår Engelsk...10 studiepoeng...vår Prosjektgjennomføring og etikk...10 studiepoeng...vår 4

5 1. ÅRSKURS 2006/2007 EMNE: INTRODUKSJON TIL INFORMASJONSTEKNOLOGI EMNEKODE: LO111A MÅL: Studentene skal tilegne seg kunnskaper om grunnprinsippene for moderne datateknologi, om hvordan en datamaskin virker, både alene og i samspill med andre maskiner, om utvikling og bruk av programvare, og om lagring og behandling av data. Videre skal de utvikle innsikt i risiko og sikkerhet i forbindelse med bruk av datamaskiner. datamaskinens oppbygging, virkemåte og dens periferenheter hvordan datamaskinen programmeres og styres hvordan datamaskinen kommuniserer med omverdenen og om dens rolle i et nettverk om datasystemers anvendelse i arbeid og fritid datateknologiens fordeler, ulemper, risiko og sikkerhet ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Forelesninger, demonstrasjoner, ekskursjoner og øvinger. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Computers Are Your Future. 8.ed. ARBEIDSKRAV: Ingen spesielle. VURDERING: Prosjektarbeidet utført av gruppen danner grunnlag for avsluttende vurdering i dette emnet. VURDERINGSUTTRYKK: Bestått/ikke bestått. 5

6 EMNE: GRUNNLEGGENDE PROGRAMMERING EMNEKODE: LO118A MÅL: Studentene skal tilegne seg kunnskap om objektorientert programmering og om grunnleggende programmering. Videre skal studentene innøve bruk av grunnleggende algoritmer ved programutvikling og tilegne seg ferdigheter i feilretting. objektorientert programmering i Java grunnleggende programmeringsstrukturer programmeringsmetoder programmeringsomgivelser og plattformer debugging og kompilering ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 6

7 EMNE: WEB-PROSJEKT EMNEKODE: LO136A MÅL: Studentene skal tilegne seg de ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er grunnlaget for et vellykket prosjektarbeid, her spesifisert til web-publisering. planlegging, organisering og gjennomføring av et prosjekt innhenting og utvelging av relevant informasjon kommunikasjon og samarbeid oppbygging av en standard skriftlig rapport om prosjektet og muntlig presentasjon hvordan data (tall, tekst, lyd og bilde) representeres på en datamaskin utveksling av data og tjenester mellom maskiner på internett utvikling av websider ved hjelp av HTML og stilark elementær web-psykologi ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 5 studenter. PENSUM: Ann-Mari Torvatn: Kommunikasjon for ingeniører, Tapir, Ann-Mari Torvatn: Praktiske tips og eksempler for prosjektarbeid, Tapir, 2004, Elisabeth Castro: HTML for The World Wide Web, Peachpit Press. T. Negrino, D. Smith, Javascript, siste utgaven, peachpit Press. ARBEIDSKRAV: En rapport om et faglig emne, publisert som en webside. Rapporten og websiden må være godkjent. I tillegg skal hver gruppe levere samarbeidsavtale, problemformulering, prosessmål samt framdriftsplan for prosjektdelen av emnet, og ha bestått en individuell prøve under tilsyn. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. VURDERING: Det avsluttende prosjektarbeidet utført av gruppen er avsluttende vurdering i dette emnet. Enkelte grupper kan bli trukket ut til individuell, muntlig eksamen for å få fastsatt endelig karakter. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 7

8 EMNE: WEBPROGRAMMERING EMNEKODE: LO112A MÅL: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om webservere og om hvordan de virker. Videre skal de utvikle ferdigheter og innsikt i utvalgte og aktuelle teknologier for utvikling av webapplikasjoner som kommuniserer med en database. flerlagsarkitektur webprogrammering i PHP databasekommunikasjon med MySQL Apache webserver ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Sven Andreas Horgen: Webprogrammering i PHP. Tilleggslitteratur under vurdering. VURDERING: 5 timers skriftlig eksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 8

9 EMNE: ENGELSK KOMMUNIKASJON EMNEKODE: LO807A MÅL: Studentene skal utvikle sine ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og øvelse i både skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon. Studentene skal lære seg presentasjonsteknikk. klar og effektiv skriftlig og muntlig uttrykksmåte på engelsk aktuelle situasjoner fra forretningslivet (samtaler, presentasjoner, ) presentasjonsteknikk presentasjonsverktøy ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, muntlige og skriftlige øvinger. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig deleksamen under tilsyn (50%), muntlig deleksamen (50%). VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F er ikke bestått HJELPEMIDLER VED EKSAMEN: Engelsk/engelsk ordbok. Egne notater. 9

10 EMNE: SAMFUNNSINFORMATIKK EMNEKODE: LO119A EMNES OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Studentene skal tilegne seg forståelse for informatikkfagets samfunnsmessige betydning, og kunne se utvikling og bruk av datasystemer i en bred, organisasjonsmessig sammenheng. I kurset legges det vekt på etiske og juridiske aspekter ved utvikling og anvendelse av informasjonssystemer. Studentene skal også gjøre seg kjent med teknikker for systembeskrivelse, brukerkravspesifikasjon og enkel modellering med UML. Problemdefinering og brukermedvirkning Utforming av kravspesifikasjon og modellering av krav Ulike former for systembeskrivelser Kommunikasjon mellom ulike brukergrupper Etiske prinsipper og profesjonelt ansvar Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet Lover og regler for bruk av datasystemer Opphavsrett, ytringsfrihet, datakriminalitet ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelser normalt 3 til 4 studenter. PENSUM: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd Edition. Martin Fowler. Datatilsynets hjemmesider: ARBEIDSKRAV: Gruppene vil arbeide med et prosjekt der de går ut i bedrifter og intervjuer brukere, og observerer dem i deres arbeid. Prosjektarbeidet skal resultere i en rapport med systembeskrivelse av et fremtidig datasystem. Gruppene presenterer sitt arbeid ovenfor de andre studentene. VURDERING: Det samlede prosjektarbeidet utført av gruppen leveres til avsluttende vurdering i dette emnet. Enkelte grupper kan bli trukket ut til individuell, muntlig eksamen for å få fastsatt endelig karakter. VURDERINGSUTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 10

11 2. ÅRSKURS 2006/2007 EMNE: PROSJEKTLEDELSE EMNEKODE: LO802A MÅL: Studentene skal tilegne seg kunnskaper om metoder og teknikker for organisering og styring av større prosjekt. Studentene skal utvikle ferdigheter ved bruk av prosjektstyringsverktøy for kvalitetssikring og kostnadsstyring i forbindelse med ledelse av prosjekter generelt og IT-prosjekter spesielt. organisering av prosjekt oppdeling i delprosjekter ledelse og styring av IT-prosjekt kvalitetssikring, endringskontroll kostnadsstyring, usikkerhet bruk av prosjektstyringsverktøy ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Forelesninger. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: Ingen spesielle arbeidskrav. VURDERING: Prosjektarbeidet utført av gruppen er avsluttende vurdering i dette emnet. VURDERINGSUTTRYKK: Bestått/ikke bestått. 11

12 EMNE: SYSTEMUTVIKLING EMNEKODE: LO138A EMNET BYGGER PÅ: Programmering og Relasjonsdatabaser MÅL: Emnet skal utvikle forståelse, kunnskap og ferdigheter knyttet til konstruksjon og vedlikehold av større programsystemer både tekniske og administrative. INNHOLD: Følgende tema inngår: grunnleggende systemutviklingsmetoder og ulike faser i systemutviklingen modeller, metoder, teknikker og verktøy for å analysere brukerkrav objektorientert analyse og design moderne CASE-verktøy i systemutviklingsprosessen implementering og testing av et system ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, veiledningstimer og prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley: System Analysis and Design Methods. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeidene inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av prosjektet og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. VURDERING: Prosjektarbeidet og produktrapporten utført av gruppen (40%) og individuell prosessrapport (60%) er avsluttende vurdering i dette emnet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 12

13 EMNE: MENNESKE MASKIN INTERAKSJON EMNEKODE: LV125A EMNES OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Studenten skal tilegne seg kjennskap til den terminologien, problemstillinger og teknikker som brukes i forbindelse med utvikling og evaluering av brukergrensesnitt. Studenten skal utvikle ferdighet i å analysere systemer fra en brukers ståsted, og argumentere for om systemer vil fungere eller feile i lys av menneskelig mangfold. INNHOLD: Motivasjon: Hvorfor bry seg om mennesker? HCI kontekster (verktøy, web hypermedia, kommunikasjon) Persepsjon, bevegelse og kognisjon. Kultur, kommunikasjon og organisasjoner. Håndtering av menneskelig mangfold Prinsipper for god design og designere: ingeniørkompromisser Evaluering og brukervennlighetstesting Datatekniske detaljer: menyer og modus, ikoner og grafisk design, visualisering. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelser normalt 2 til 4 studenter. Gruppene vil arbeide med 3 prosjekter av individuell karakter hvor hvert prosjekt leveres som en skriftlig rapport. Enkelte grupper vil bli trukket ut for å presentere sitt arbeid ovenfor de andre studentene PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV:. Ingen særskilte arbeidskrav. VURDERING: Det samlede prosjektarbeidet utført av gruppen leveres til avsluttende vurdering i dette emnet. Enkelte grupper kan bli trukket ut til individuell, muntlig eksamen for å få fastsatt endelig karakter. VURDERINGSUTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 13

14 EMNE: OPERATIVSYSTEMER EMNEKODE: LO114A MÅL: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om operativsystemer og hvordan de fungerer. Studentene skal lære forskjellen mellom ulike operativsystemer og hvordan de kan samkjøres. kjernen og dens funksjoner (prosesser, brukere, minne) grensesnitt mot operativsystemer (Windows, Linux, OS X) installering og vedlikehold samkjøring av operativsystemer ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst 14

15 EMNE: ENGELSK KOMMUNIKASJON EMNEKODE: LO807A MÅL: Studentene skal utvikle sine ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og øvelse i både skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon. Studentene skal lære seg presentasjonsteknikk. klar og effektiv skriftlig og muntlig uttrykksmåte på engelsk aktuelle situasjoner fra forretningslivet (samtaler, presentasjoner, ) presentasjonsteknikk presentasjonsverktøy ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, muntlige og skriftlige øvinger. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig deleksamen under tilsyn (50%), muntlig deleksamen (50%). VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F er ikke bestått HJELPEMIDLER VED EKSAMEN: Engelsk/engelsk ordbok. Egne notater. 15

16 EMNE: PROSJEKTGJENNOMFØRING OG ETIKK EMNEKODE: LO191A MÅL: Studentene skal, med noe arbeidserfaring, kunne lede mindre prosjekter og bedrifter på en etisk forsvarlig måte. De skal kunne benytte MS Project for å kunne styre prosjekter. De skal kunne vurdere delresultater, økonomi og arbeidsformer underveis i prosjektet. De skal kunne forklare avvik, herunder forstå og ta ansvar for eget bidrag til avvik. De skal kunne finne og gjennomføre virkningsfulle tiltak. Prosjektdefinisjon Prosjektlederens ansvar Prosjektorganisering Prosjektplanlegging Prosjektoppfølging Prosjektøkonomi Kvalitetssikring Samarbeid Generell ledelse (Visjon, mål, formål, holdninger, verdier, engasjement, motivasjon, innovasjon, delegering, selvgående medarbeidere, organisasjonskultur, beslutningsprosessen, belønning, bedriftens samfunnsansvar) Etikk. Etiske utfordringer for bedriften og dens medarbeidere. Sikre etisk atferd. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Forelesninger inkl. gjesteforelesninger. Øvinger. Muntlige presentasjoner. Prosjektarbeid i grupper, fortrinnsvis knyttet til hovedprosjektene. PENSUM: Per Willy Hetland, Praktisk prosjektledelse, 3. utg., utgitt av Norsk forening for prosjektledelse, ISBN Harung H.S., Kompendium i ledelse, Høgskolen i Oslo Collins J.C. and Porras J.I., Built to last: Successful habits of visionary people, Harper Business Essentials, New York ARBEIDSKRAV: Fire prosjektrapporter skal være godkjente før kandidatene gis adgang til eksamen. VURDERING: 5 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn. HJELPEMIDLER VED EKSAMEN: Ingen VURDERINGSUTTRYKK: Karakterskala bestått/ikke-bestått. 16

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO Studieretninger for Kommunikasjonssystemer og Automatisering Mål for studieprogrammet Bachelor i ingeniørfag elektro Elektroprogrammet

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Programplan Data Gjelder for studieåret 2012-2015 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår 2012-2015 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2012 Dato

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett Studer hjemmefra og ta eksamen der du bor Studieåret 2010-2011 Les mer om fagene og meld deg på itfag.hist.no NYHETER! Applikasjonsutvikling for mobile enheter Enterprise

Detaljer

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Interaksjonsdesign og brukervennlighet Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Interaksjonsdesign og brukervennlighet 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...3 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...3 1.2. Forventet

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/44 Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST Side 1/17 BORG1010K Arbeids og organisasjonspsykologi - Gruppepresentasjon - Hjemmeeksamen 7,5 studiepoeng Norsk 1. år økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal tilegne seg grunnleggende

Detaljer