STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI"

Transkript

1 STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI Innledning Datasystemer er en stor og viktig del av den moderne hverdag, og kravene til datasystemers nytteverdi, kostnadseffektivitet og sikkerhet er høye. Bruk av IT i næringsliv, utdanning og ellers i samfunnet er viktige rammer for utøvelsen av mange yrkesfunksjoner. Betydelige beløp blir investert i nyutvikling og innkjøp av systemer som skal effektivisere og revolusjonere vårt arbeid og vår fritid. Datasystemene må oppfylle brukeres og oppdragsgiveres krav til nytteverdi, brukervennlighet, glede, robusthet og tilgjengelighet. Studiet i anvendt datateknologi har som hensikt å gi en generell og bred utdanning innen fagfeltene moderne planlegging, utvikling og evaluering av IT systemer, kommunikasjon, prosjektarbeid og profesjonelt ansvar. Anvendt datateknologi er et 3-årig studium, og ferdige kandidater vil bli tildelt graden bachelor i anvendt datateknologi. Hva studiet gir kvalifikasjoner for Bachelorstudiet i anvendt datateknologi inneholder IT-fag, samfunnsfag og fag med et spesielt fokus på forståelse for bruk av IT-systemer, brukermedvirkning i systemutviklingsprosesser, og evaluering av IT systemer. Studiet vil dermed kvalifisere for stillinger som for eksempel IT-konsulent eller ITmedarbeider med arbeidsoppgaver som vurdering og innføring av IT-systemer, opplæring og brukerstøtte. I dag er det et stort og sammensatt arbeidsmarked for arbeidskraft med tverrfaglig kompetanse innen salg, markedsføring, prosjektstyring, kundekontakt, drift, support og brukerstøtte. Kandidater med en slik allsidig kompetanse vil være nøkkelpersonell i mange bedrifter både innen offentlig og privat sektor. Studiets mål Studentene skal gjennom studiet: tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å forstå informasjonsteknologiske begreper og problemstillinger utvikle forståelse av samvirket mellom mennesker, organisasjoner og teknologi utvikle forståelse for ulike brukergruppers behov for og krav til datasystemer utvikle evner til å løse komplekse oppgaver ved hjelp av tekniske og administrative kunnskaper utvikle forståelse for virkninger bruk av IT-systemer har for en organisasjon og for den enkeltes arbeidsmiljø tilegne seg nødvendige teoretiske kunnskaper som må danne det faglige grunnlag ved vurdering om og når ny datateknologi skal tas i bruk utvikle ferdigheter til å vurdere kvalitet og egenskaper til programvaresystemer, og kunne ta beslutninger om valg av programmer for ulike behov 1

2 Innhold Sentrale tema i studiet er: bruk av informasjonsteknologi, datamaskinens oppbygging og virkemåte, innføring i programmering systemutvikling, modellering og brukermedvirkning menneske maskin interaksjon lovgivning, etikk, kommunikasjon, økonomi og kvalitetssikring nettverksteknologi, datasikkerhet, forskrifter og regler om datainnsamling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) produktkunnskap, innføring og evaluering av IT-systemer Det er lagt opp til en utdanning med vekt på bruk av moderne datateknologi i bedrifter og næringsliv, og med et spesielt fokus på bruk av IT-systemer og systemevaluering. Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det forutsettes ikke fordypning i realfag fra videregående skole. Det kreves ikke spesielle forkunnskaper om informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Emnebeskrivelser Det vises til omtalen av hvert enkelt emne. Av emnebeskrivelsen vil det framgå om et emne bygger på emner tidligere i studiet. Dette er ut fra faglige og pedagogiske vurderinger - anbefalte forkunnskaper for emnet, og ikke et krav om at disse emnene må være bestått før det aktuelle emnet kan påbegynnes. Før den avsluttende prosjektoppgaven kan påbegynnes gjelder kravet om eksamen i minst 90 studiepoeng pr. 1. oktober i aktuelt studieår. Emnebeskrivelsene omfatter bare de emnene som blir gitt studieåret 2006/2007. Undervisning/veiledning Undervisningen/veiledningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, obligatoriske arbeider, prosjekter og selvstudium. I de fleste av emnene brukes forskjellige former for problembasert undervisning og læring. I mange emner inngår obligatoriske arbeider. Dette er normalt mindre arbeider knyttet til stoff som nylig er gjennomgått. I enkelte emner vil også Internett-basert veiledning bli brukt. Opplegget for undervisning/veiledning vil bli gjennomført i samsvar med prinsippene i kvalitetsreformen, slik at det legges opp til studentaktive læringsformer hvor studentene selv må være aktive gjennom ulike øvings- og prosjektarbeider. I en del emner vil også vurderingen av ulike studentarbeider under semesterets gang inngå som en del av sluttvurderingen i emnet. Detaljer om dette finnes under omtalen av hvert enkelt emne. Studentene vil gjennom øvingsprogrammet og tilbakemeldinger på de ulike øvingsoppgavene få kontinuerlig tilbakemelding på sin faglige utvikling. 2

3 Undervisningsplan Ved begynnelsen av hvert semester vil studentene få utdelt undervisningsplan for hvert enkelt emne. Undervisningsplanen vil inneholde pensumoversikt, framdriftsplan, detaljert informasjon om øvingsopplegg og arbeidskrav med tilhørende frister etc. Læremidler I de fleste emnene vil engelskspråklige lærebøker bli brukt. I enkelte emner vil det bli utarbeidet egne kompendier. I emneoversikten nedenfor vil det likevel være oppført pensumlitteratur under de ulike emner. IT-sektoren er imidlertid i en rivende utvikling, og det må derfor tas et generelt forbehold med hensyn til eksakt angivelse av boktitler. Skal utdanningen bli attraktiv og oppdatert, er det nødvendig å oppdatere pensumlistene i takt med den utvikling som skjer innenfor fagfeltet. Studiet forutsetter også at studentene selv er aktive med å skaffe seg aktuelt stoff gjennom bruk av bibliotek og internett. Vurdering I mange av emnene vil det være individuell skriftlig eksamen som vil danne grunnlaget for den endelige karakteren. I mange emner kreves det at bestemte arbeidskrav (obligatoriske innleveringer) må gjennomføres for å få avlegge eksamen. I de emnene det ikke er skriftlig eksamen, vil vurderingen skje på grunnlag av et utført prosjektarbeid. Vurderings- og eksamensformen er beskrevet under de forskjellige emnebeskrivelsene. I lov om universiteter og høgskoler kreves ikke at det benyttes ekstern sensor ved eksamener der karakteren inngår i vitnemålet. Avdelingen vil benytte ekstern sensor på den måten at enkelte emner vil bli trukket ut. Disse emnene vil bli vurdert av ekstern sensor både med hensyn til emnets eksamensordning og eksamensoppgaver. I slike tilfelle vil normalt 10 % av studentenes besvarelser (minimum 5 stk.) bli vurdert av ekstern sensor. I tillegg vil avdelingen oppnevne en ekstern sensor på studieprogramnivå som aktivt vil bidra til kontinuerlig å vurdere og kvalitetssikre studieprogrammet både med hensyn til innhold, pensumlitteratur, vurderingsformer etc. Bruk av eksterne sensorer inngår som en del av avdelingens system for kvalitetskontroll av våre utdanningstilbud. Vurderingsuttrykk Ved avsluttende vurdering av et emne benyttes ett av følgende vurderingsuttrykk: gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått med A som beste karakter, E som dårligste karakter og F for ikke bestått bestått/ikke bestått Vurderingsuttrykk for det enkelte emne er angitt under emnebeskrivelsene. Internasjonalisering Studieplanen er tilrettelagt for internasjonalisering i den forstand at studenter kan gjennomføre deler av studiet ved utenlandske læresteder og få eksamener fra disse lærestedene godkjent som en del av sin bachelorutdanning etter tid for tid prinsippet. Høgskolen i Oslo har avtaler med en lang rekke utenlandske læresteder om studentutveksling. 3

4 Studiet er også slik lagt opp at det skal være mulig for innreisende studenter å gjennomføre hele studiet eller enkeltemner. Veiledning på engelsk kan tilbys. Emne- og studiepoengsfordeling 1.år Introduksjon til informasjonsteknologi...10 studiepoeng...høst Grunnleggende programmering...10 studiepoeng...høst Web-prosjekt...10 studiepoeng...høst Webprogrammering...10 studiepoeng...vår Engelsk kommunikasjon...10 studiepoeng...vår Samfunnsinformatikk...10 studiepoeng...vår 2.år Systemutvikling...10 studiepoeng...høst Datanettverk...10 studiepoeng...høst Menneske maskin interaksjon...10 studiepoeng...høst Operativsystemer...10 studiepoeng...vår Relasjonsdatabaser...10 studiepoeng...vår Prosjektarbeid og etikk...10 studiepoeng...vår 3.år Datasikkerhet...10 studiepoeng...høst Evaluering av IT-systemer...10 studiepoeng...høst Moderne systemutviklingsmetoder...10 studiepoeng...høst.net og E-handel...10 studiepoeng...vår Prosjektoppgave...20 studiepoeng...vår Emne- og studiepoengsfordeling for studenter som ble tatt opp i 1. studieår høsten år Prosjektledelse...10 studiepoeng...høst Systemutvikling...10 studiepoeng...høst Menneske maskin interaksjon...10 studiepoeng...høst Operativsystemer...10 studiepoeng...vår Engelsk...10 studiepoeng...vår Prosjektgjennomføring og etikk...10 studiepoeng...vår 4

5 1. ÅRSKURS 2006/2007 EMNE: INTRODUKSJON TIL INFORMASJONSTEKNOLOGI EMNEKODE: LO111A MÅL: Studentene skal tilegne seg kunnskaper om grunnprinsippene for moderne datateknologi, om hvordan en datamaskin virker, både alene og i samspill med andre maskiner, om utvikling og bruk av programvare, og om lagring og behandling av data. Videre skal de utvikle innsikt i risiko og sikkerhet i forbindelse med bruk av datamaskiner. datamaskinens oppbygging, virkemåte og dens periferenheter hvordan datamaskinen programmeres og styres hvordan datamaskinen kommuniserer med omverdenen og om dens rolle i et nettverk om datasystemers anvendelse i arbeid og fritid datateknologiens fordeler, ulemper, risiko og sikkerhet ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Forelesninger, demonstrasjoner, ekskursjoner og øvinger. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Computers Are Your Future. 8.ed. ARBEIDSKRAV: Ingen spesielle. VURDERING: Prosjektarbeidet utført av gruppen danner grunnlag for avsluttende vurdering i dette emnet. VURDERINGSUTTRYKK: Bestått/ikke bestått. 5

6 EMNE: GRUNNLEGGENDE PROGRAMMERING EMNEKODE: LO118A MÅL: Studentene skal tilegne seg kunnskap om objektorientert programmering og om grunnleggende programmering. Videre skal studentene innøve bruk av grunnleggende algoritmer ved programutvikling og tilegne seg ferdigheter i feilretting. objektorientert programmering i Java grunnleggende programmeringsstrukturer programmeringsmetoder programmeringsomgivelser og plattformer debugging og kompilering ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 6

7 EMNE: WEB-PROSJEKT EMNEKODE: LO136A MÅL: Studentene skal tilegne seg de ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er grunnlaget for et vellykket prosjektarbeid, her spesifisert til web-publisering. planlegging, organisering og gjennomføring av et prosjekt innhenting og utvelging av relevant informasjon kommunikasjon og samarbeid oppbygging av en standard skriftlig rapport om prosjektet og muntlig presentasjon hvordan data (tall, tekst, lyd og bilde) representeres på en datamaskin utveksling av data og tjenester mellom maskiner på internett utvikling av websider ved hjelp av HTML og stilark elementær web-psykologi ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 5 studenter. PENSUM: Ann-Mari Torvatn: Kommunikasjon for ingeniører, Tapir, Ann-Mari Torvatn: Praktiske tips og eksempler for prosjektarbeid, Tapir, 2004, Elisabeth Castro: HTML for The World Wide Web, Peachpit Press. T. Negrino, D. Smith, Javascript, siste utgaven, peachpit Press. ARBEIDSKRAV: En rapport om et faglig emne, publisert som en webside. Rapporten og websiden må være godkjent. I tillegg skal hver gruppe levere samarbeidsavtale, problemformulering, prosessmål samt framdriftsplan for prosjektdelen av emnet, og ha bestått en individuell prøve under tilsyn. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. VURDERING: Det avsluttende prosjektarbeidet utført av gruppen er avsluttende vurdering i dette emnet. Enkelte grupper kan bli trukket ut til individuell, muntlig eksamen for å få fastsatt endelig karakter. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 7

8 EMNE: WEBPROGRAMMERING EMNEKODE: LO112A MÅL: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om webservere og om hvordan de virker. Videre skal de utvikle ferdigheter og innsikt i utvalgte og aktuelle teknologier for utvikling av webapplikasjoner som kommuniserer med en database. flerlagsarkitektur webprogrammering i PHP databasekommunikasjon med MySQL Apache webserver ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Sven Andreas Horgen: Webprogrammering i PHP. Tilleggslitteratur under vurdering. VURDERING: 5 timers skriftlig eksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 8

9 EMNE: ENGELSK KOMMUNIKASJON EMNEKODE: LO807A MÅL: Studentene skal utvikle sine ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og øvelse i både skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon. Studentene skal lære seg presentasjonsteknikk. klar og effektiv skriftlig og muntlig uttrykksmåte på engelsk aktuelle situasjoner fra forretningslivet (samtaler, presentasjoner, ) presentasjonsteknikk presentasjonsverktøy ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, muntlige og skriftlige øvinger. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig deleksamen under tilsyn (50%), muntlig deleksamen (50%). VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F er ikke bestått HJELPEMIDLER VED EKSAMEN: Engelsk/engelsk ordbok. Egne notater. 9

10 EMNE: SAMFUNNSINFORMATIKK EMNEKODE: LO119A EMNES OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Studentene skal tilegne seg forståelse for informatikkfagets samfunnsmessige betydning, og kunne se utvikling og bruk av datasystemer i en bred, organisasjonsmessig sammenheng. I kurset legges det vekt på etiske og juridiske aspekter ved utvikling og anvendelse av informasjonssystemer. Studentene skal også gjøre seg kjent med teknikker for systembeskrivelse, brukerkravspesifikasjon og enkel modellering med UML. Problemdefinering og brukermedvirkning Utforming av kravspesifikasjon og modellering av krav Ulike former for systembeskrivelser Kommunikasjon mellom ulike brukergrupper Etiske prinsipper og profesjonelt ansvar Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet Lover og regler for bruk av datasystemer Opphavsrett, ytringsfrihet, datakriminalitet ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelser normalt 3 til 4 studenter. PENSUM: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd Edition. Martin Fowler. Datatilsynets hjemmesider: ARBEIDSKRAV: Gruppene vil arbeide med et prosjekt der de går ut i bedrifter og intervjuer brukere, og observerer dem i deres arbeid. Prosjektarbeidet skal resultere i en rapport med systembeskrivelse av et fremtidig datasystem. Gruppene presenterer sitt arbeid ovenfor de andre studentene. VURDERING: Det samlede prosjektarbeidet utført av gruppen leveres til avsluttende vurdering i dette emnet. Enkelte grupper kan bli trukket ut til individuell, muntlig eksamen for å få fastsatt endelig karakter. VURDERINGSUTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 10

11 2. ÅRSKURS 2006/2007 EMNE: PROSJEKTLEDELSE EMNEKODE: LO802A MÅL: Studentene skal tilegne seg kunnskaper om metoder og teknikker for organisering og styring av større prosjekt. Studentene skal utvikle ferdigheter ved bruk av prosjektstyringsverktøy for kvalitetssikring og kostnadsstyring i forbindelse med ledelse av prosjekter generelt og IT-prosjekter spesielt. organisering av prosjekt oppdeling i delprosjekter ledelse og styring av IT-prosjekt kvalitetssikring, endringskontroll kostnadsstyring, usikkerhet bruk av prosjektstyringsverktøy ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Forelesninger. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: Ingen spesielle arbeidskrav. VURDERING: Prosjektarbeidet utført av gruppen er avsluttende vurdering i dette emnet. VURDERINGSUTTRYKK: Bestått/ikke bestått. 11

12 EMNE: SYSTEMUTVIKLING EMNEKODE: LO138A EMNET BYGGER PÅ: Programmering og Relasjonsdatabaser MÅL: Emnet skal utvikle forståelse, kunnskap og ferdigheter knyttet til konstruksjon og vedlikehold av større programsystemer både tekniske og administrative. INNHOLD: Følgende tema inngår: grunnleggende systemutviklingsmetoder og ulike faser i systemutviklingen modeller, metoder, teknikker og verktøy for å analysere brukerkrav objektorientert analyse og design moderne CASE-verktøy i systemutviklingsprosessen implementering og testing av et system ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, veiledningstimer og prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. PENSUM: Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley: System Analysis and Design Methods. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeidene inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av prosjektet og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. VURDERING: Prosjektarbeidet og produktrapporten utført av gruppen (40%) og individuell prosessrapport (60%) er avsluttende vurdering i dette emnet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 12

13 EMNE: MENNESKE MASKIN INTERAKSJON EMNEKODE: LV125A EMNES OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Studenten skal tilegne seg kjennskap til den terminologien, problemstillinger og teknikker som brukes i forbindelse med utvikling og evaluering av brukergrensesnitt. Studenten skal utvikle ferdighet i å analysere systemer fra en brukers ståsted, og argumentere for om systemer vil fungere eller feile i lys av menneskelig mangfold. INNHOLD: Motivasjon: Hvorfor bry seg om mennesker? HCI kontekster (verktøy, web hypermedia, kommunikasjon) Persepsjon, bevegelse og kognisjon. Kultur, kommunikasjon og organisasjoner. Håndtering av menneskelig mangfold Prinsipper for god design og designere: ingeniørkompromisser Evaluering og brukervennlighetstesting Datatekniske detaljer: menyer og modus, ikoner og grafisk design, visualisering. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelser normalt 2 til 4 studenter. Gruppene vil arbeide med 3 prosjekter av individuell karakter hvor hvert prosjekt leveres som en skriftlig rapport. Enkelte grupper vil bli trukket ut for å presentere sitt arbeid ovenfor de andre studentene PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV:. Ingen særskilte arbeidskrav. VURDERING: Det samlede prosjektarbeidet utført av gruppen leveres til avsluttende vurdering i dette emnet. Enkelte grupper kan bli trukket ut til individuell, muntlig eksamen for å få fastsatt endelig karakter. VURDERINGSUTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 13

14 EMNE: OPERATIVSYSTEMER EMNEKODE: LO114A MÅL: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om operativsystemer og hvordan de fungerer. Studentene skal lære forskjellen mellom ulike operativsystemer og hvordan de kan samkjøres. kjernen og dens funksjoner (prosesser, brukere, minne) grensesnitt mot operativsystemer (Windows, Linux, OS X) installering og vedlikehold samkjøring av operativsystemer ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst 14

15 EMNE: ENGELSK KOMMUNIKASJON EMNEKODE: LO807A MÅL: Studentene skal utvikle sine ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og øvelse i både skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon. Studentene skal lære seg presentasjonsteknikk. klar og effektiv skriftlig og muntlig uttrykksmåte på engelsk aktuelle situasjoner fra forretningslivet (samtaler, presentasjoner, ) presentasjonsteknikk presentasjonsverktøy ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, muntlige og skriftlige øvinger. PENSUM: Litteratur er under vurdering. ARBEIDSKRAV: To obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig deleksamen under tilsyn (50%), muntlig deleksamen (50%). VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F er ikke bestått HJELPEMIDLER VED EKSAMEN: Engelsk/engelsk ordbok. Egne notater. 15

16 EMNE: PROSJEKTGJENNOMFØRING OG ETIKK EMNEKODE: LO191A MÅL: Studentene skal, med noe arbeidserfaring, kunne lede mindre prosjekter og bedrifter på en etisk forsvarlig måte. De skal kunne benytte MS Project for å kunne styre prosjekter. De skal kunne vurdere delresultater, økonomi og arbeidsformer underveis i prosjektet. De skal kunne forklare avvik, herunder forstå og ta ansvar for eget bidrag til avvik. De skal kunne finne og gjennomføre virkningsfulle tiltak. Prosjektdefinisjon Prosjektlederens ansvar Prosjektorganisering Prosjektplanlegging Prosjektoppfølging Prosjektøkonomi Kvalitetssikring Samarbeid Generell ledelse (Visjon, mål, formål, holdninger, verdier, engasjement, motivasjon, innovasjon, delegering, selvgående medarbeidere, organisasjonskultur, beslutningsprosessen, belønning, bedriftens samfunnsansvar) Etikk. Etiske utfordringer for bedriften og dens medarbeidere. Sikre etisk atferd. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Forelesninger inkl. gjesteforelesninger. Øvinger. Muntlige presentasjoner. Prosjektarbeid i grupper, fortrinnsvis knyttet til hovedprosjektene. PENSUM: Per Willy Hetland, Praktisk prosjektledelse, 3. utg., utgitt av Norsk forening for prosjektledelse, ISBN Harung H.S., Kompendium i ledelse, Høgskolen i Oslo Collins J.C. and Porras J.I., Built to last: Successful habits of visionary people, Harper Business Essentials, New York ARBEIDSKRAV: Fire prosjektrapporter skal være godkjente før kandidatene gis adgang til eksamen. VURDERING: 5 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn. HJELPEMIDLER VED EKSAMEN: Ingen VURDERINGSUTTRYKK: Karakterskala bestått/ikke-bestått. 16

STUDIEPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI

STUDIEPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI STUDIEPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI Innledning Datasystemer er en stor og viktig del av den moderne hverdag, og kravene til datasystemers nytteverdi, kostnadseffektivitet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i Publisering for web (Webproduksjon) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt Web-prosjekt Om kurset Organisering av kurset Består av to hoveddeler: Webpublisering Prosjektarbeid Motivasjon Web Lære å utvikle websider Lære prinsipper for brukervennlighet og tilgjengelighet Skrive

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE)

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng)

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) er det andre av fire emner i studieplan for design og kommunikasjon i digitale

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2013 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/12

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Integrasjon i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 16.09.04

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Interaksjonsdesign og brukervennlighet Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Interaksjonsdesign og brukervennlighet 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...3 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...3 1.2. Forventet

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innledning Etterforsking hvor datateknologi er involvert,

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan Generell informasjon...2 Mål for studiet...2 Oppbygging av studiet...3 Modul 1 GRUNNLEGGENDE NETTSIDEPRODUKSJON...4 Deltidsstudium

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad.

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad. EMNEKODE: 4Na2 1-7 EMNENAVN Naturfag 2 for 1-7 / Science 2 for 1-7 Innledning Emnet omhandler relevante områder av naturfag for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om bærekraftig utvikling

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i norsk Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Ett år på heltid. Studiet kan også tas på deltid over to år. Innledning Norsk

Detaljer

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng)

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Design and Communication in Digital Media Design og kommunikasjon i digitale medier er et studium utviklet som et samarbeid mellom

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011

Programplan for studieprogram data. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2011 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Programplan... 1 for studieprogram data... 1 Studieår... 1

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer