Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring?"

Transkript

1 Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring? Råd og veiledning for forelesere ved Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø. Ragnhild Sandvoll

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 RÅD OG TIPS FOR Å FORBEDRE FORELESNINGER Innledning Studenters læring Forelesninger som læringsaktivitet Hvordan bli den gode foreleser? Men først noen forbehold: Forberedelser Gjennomføring Oppstart Introduksjon og oversikt Manus Dynamikk Pauser og aktivitetsskifter Avrunding Avlutning og oppsummering Litteraturliste:

3 RÅD OG TIPS FOR Å FORBEDRE FORELESNINGER 1. Innledning Dette heftet omhandler det å forelese. Innledningsvis presenteres det grunnleggende synet på læring som heftet bygger på. Videre vil selve forelesningen som læringsaktivitet behandles, med vekt på hvordan legge til rette for studenters læring når lærere 1 skal planlegge og gjennomføre forelesninger. 2. Studenters læring Synet på læring og på utvikling av kunnskap vil ha betydning for hvordan lærerne organiserer læringsarbeidet, blant annet for hvordan en betrakter relasjonen mellom student og lærer, hvilke type oppgaver studentene får, hvorvidt samarbeid eller individuelt arbeid står i fokus, hvordan det legges til rette for veiledning og lignende (Dysthe 2003). Dette heftet bygger på et sosiokulturelt læringssyn. Sosiokulturelt læringssyn representerer ikke et entydig syn på kunnskap og læring, men består av ulike retninger og fagområder (Valdermo og Eilertsen 2002). Like fullt kan man finne noen fellesnevnere. Hovedfokuset er at læring skjer gjennom handlinger og aktiviteter som er sammenvevd i en sammensatt kulturell, sosial, institusjonell og materiell kontekst. Kunnskap konstrueres gjennom samhandling og i en kontekst, og ikke primært gjennom individuelle prosesser. Interaksjon og samarbeid er derfor helt grunnleggende for å lære (Dysthe 2001, Phillips og Soltis 2000). I samhandlingen spiller både det verbale og nonverbale språket en viktig rolle. Språket betraktes som det viktigste medierende læringsredskapet (Säljö 2001). Ett slikt læringssyn vektlegger studentens aktive engasjement som nødvendig for læring (Allern 2005). Spørsmålet om hvordan best mulig legge til rette for studenters læring har ingen enkle svar. Læring er en kompleks og uensartet prosess. På slutten av 90-tallet gjennomgikk og sammenfattet amerikanske forskere pedagogisk forskning, med tanke på hvordan vitenskapelige funn om læring kan få betydning for konkrete undervisningssituasjoner. Forskerne kom frem til tre anbefalinger (Skodvin 2006: 127): Når studenter skal lære noe, er det viktig å aktivere deres forforståelse. Hvis ny kunnskap blir sammenholdt eller sammenlignet med tidligere kunnskap, huskes den 1 Begrepene lærer og foreleser brukes synonymt i dette heftet. Det legges ingen meningsforskjell i begrepene. 3

4 bedre. For lærere blir det da viktig at undervisningen tar utgangspunkt i den forståelsen studentene allerede har. Når studenter skal utvikle sin kompetanse, så må de 1) ha et fundament av faktisk kunnskap, 2) forstå slik kunnskap i lys av et begrepsapparat og 3) organisere kunnskapen på måter som gjør det lett å gjenkalle og anvende den. En metakognitiv tilnærming i undervisningen kan hjelpe studenter til å ta kontroll over sin egen læring gjennom å definere læringsmål og styre utviklingen mot disse. Metakognisjon innebærer tenkning om tenkningen. 3. Forelesninger som læringsaktivitet Det finnes en rekke forskjellige måter å tilegne seg et fagstoff på, der det å gå på forelesning vil være en av flere. Forelesningen er et muntlig møte mellom student og en kompetent fagforsker, der intensjonene kan være (Pettersen 2005, Skodvin 2006): Å orientere om et fagfelt og skape oversikt. Å gjennomgå spesielt vanskelige tekster og gi lesehjelp. Å motivere og stimulere studentenes interesse for et bestemt tema. Å være problematiserende og engasjerende. Ved Juridisk fakultet er intensjonen med forelesninger nedfelt i studieplanen: Forelesninger skal gi studentene en oversikt og en fordypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene (Punkt 6.3 Undervisningstilbud, Studieplan for mastergrad i rettsvitenskap). Forelesning er imidlertid mindre egnet når det gjelder å lære verdier, personlige eller sosiale tilpasninger eller for å tilegne seg ferdigheter (Skodvin 2006). Derfor er seminarundervisning i mindre grupper hovedundervisningsform ved Juridisk fakultet (j.fr. Studieplan for mastergrad i rettsvitenskap, pkt. 6.3). Som muntlig formidlingsform bør ikke forelesningen bringe for mye informasjon og heller ikke inneholde for mange nyanser og detaljer (Kjeldsen 2000). Det talte ord har ikke det skrevne ords evne til sikker, nyansert og effektiv overføring av informasjon. Er det talte ord en gang gått forbi, så kommer det ikke tilbake (ibid:11). Derfor vil forelesninger som er 4

5 spekket med detaljer som årstall, tall, navn, teoretiske retninger, hendelser ikke bare kjede tilhørerne, men også risikere at teorier forenkles, uttalelser misforstås, personer forveksles og sitater forvanskes. Hvis det er slik at det skrevne ord fører til færre misforståelser og mindre forvekslinger, kan man ikke da med fordel bare kutte forelesningen og heller bare dele ut forelesningsteksten? Ved å gi studentene teksten, kan de så ofte som de ønsker det gå tilbake til teksten og lese den igjen. Ord og tanker huskes imidlertid noen ganger bedre gjennom øret enn gjennom øyet. Øret husker når tanker fremføres som variert gjentakelse det vil si at det som skal sies blir sagt på flere måter med flere eksempler. Videre har det betydning at det fremføres på en engasjert måte og eventuelt at det fremføres med et standpunkt som skaper motforestillinger, konfrontasjon og klare linjer. Dette kan skape dialog og debatt mellom studenter, men også i hver enkelt students refleksjoner. Det talte ord trenger da i noen tilfeller dypere inn i hukommelsen enn det skrevne ord (Kjeldsen 2000). Mange ser på forelesningen som ei forestilling. Faren med en slik metafor er at studentene skal underholdes. Styrken er at foreleseren ser seg selv som en deltaker i ett krevende rollespill, der foreleseren har hovedrollen og regien (Lomheim 2002). Hva er viktig i rollen som foreleser? Hvordan legger man opp regien slik at studentenes læring står i sentrum? 4. Hvordan bli den gode foreleser? 4.1 Men først noen forbehold Før ulike råd og tips som kan bidra til å styrke forelesningene presenteres, er det nødvendig å ta noen forbehold. For det første finnes det beklageligvis ikke noen universalmiddel for å bli den perfekte foreleser. En forelesning må sees på som en handling, og handlingen skjer i et samspill mellom mennesker og materielle omgivelser. Dermed kan de intensjonene foreleseren hadde i utgangspunktet bli påvirket og omformet når de settes i spill i en kontekst. Det vil også være en rekke variabler som har betydning for kvaliteten på forelesningene som foreleseren ikke har kontroll over. Eksempelvis vil studentens grunnleggende læringsorientering og deres kompetanse ha betydning for deres utbytte av forelesningene (Pettersen 2005). Et annet viktig moment er at den enkelte foreleser nødvendigvis må finne sin egen stil. Dersom foreleseren forsøker og gjøre en rekke ting som hun ikke er komfortabel med, vil det 5

6 kunne gi en ufri og lite komfortabel rolle. Samtidig så må ikke dette bli en unnskylding for at foreleseren ikke kan endre seg. Det eksisterer til en viss grad en oppfatning av at enten har foreleseren evne å undervise eller så har hun det ikke. Denne oppfatningen gir et lite offensivt utgangspunkt for å jobbe med endring. Selvsagt kan man utvikle seg som underviser. Men det krever! Et tredje moment er at det er grenser for hvorvidt formidling kan diskuteres løsrevet fra hva som skal formidles. Forelesningens form må alltid være tilpasset hvilket innhold foreleseren ønsker å formidle. Med andre ord vil det enkelte fag ha betydning for hvordan undervisningen legges opp. I dette heftet vil det nødvendigvis være en del generelle råd, og det vil være opp til den enkelte å sammenholde det med eget fag. Tilslutt: det hjelper heller ikke å følge gode råd og tips om det å forelese, hvis foreleseren ikke behersker det faglige innholdet. Gode forelesninger er avhengig av at foreleser både har god faglig innsikt og et godt grep om selve forelesningsmetoden. 4.2 Forberedelser Før forelesningen starter er det nødvendig med god planlegging. Som foreleser bør man spørre seg: hva vil jeg med denne forelesningen? Hva vil jeg si, og hvorfor? Hva skal studentene lære med å være tilstede? Dette innebærer en bevissthet om hva som er budskapet i forelesningen og hva forelesningen skal føre til. Hvis forelesningen ikke har et budskap eller hvis foreleseren ikke er seg bevisst dette budskapet, risikerer kommunikasjonen lett å bli usammenhengende og uklar (Kjeldsen 2000). Videre må intensjonen og målet med forelesningen overveies i forhold til tilhørerne og til omstendighetene. Foreleseren må spørre seg: hvem er det jeg skal snakke til? Hvem er studentene? Hvordan kan jeg få vite litt om gruppen? Hva kan de? Hvilke andre fag har studentene på denne avdelingen? Hvilken betydning får dette for forelesningen? Det er imidlertid slik at den pedagogiske virkelighet er uforutsigbar fordi det preges av et aktiv samspill mellom lærer og studenter. Ofte vil det planlagte opplegget komme ut av kurs, noe som kan gi det Pettersen (2005) kaller kaosangst. Grundig planlegging vil kunne gi læreren en trygghet, som igjen gjør at læreren lettere åpner opp for en fleksibel tilnærming i ulike situasjoner. 6

7 Ett viktig moment er at forelesningens læringspotensial er knyttet til studentenes bearbeiding av stoffet både før og etter selve undervisningssekvensen (Pettersen 2005). En hovedoppgave blir da å bistå studentene slik at de kommer i gang med for-og etterarbeidet. Læreren må derfor legge til rette for at studentene i forkant vet hva de skal lese, og de må også oppfordres til å lese stoffet for å få større utbytte av forelesningen. For- og etterarbeid har vist seg å ha grunnleggende betydning for læringsutbytte (ibid.). Ved Juridisk fakultet legges disposisjoner til forelesninger, forelesningsnotater og seminarmateriell på hjemmesidene under de respektive avdelingene, slik at studentene kan laste det ned. Normal praksis er at lærere kontakter Informasjonen cirka en uke før forelesning / seminar for utlegging av materiell. 4.3 Gjennomføring Oppstart En god oppstart er viktig (Biggs 2003). Det innebærer blant annet at læreren gir klare signaler og markerer tydelig at forelesningen har begynt. Det gjelder å samle oppmerksomheten. Biggs (ibid: 106) sier det slik: don t just sail straight in. I starten av forelesningen vil intensjonen være å vekke tilhørernes interesse og få deres oppmerksomhet. Det gjør man ikke ved å stupe inn i fagfeltet. En måte å starte på er at læreren stiller spørsmål som vil bli besvart i løpet av forelesningen. Andre måter er at læreren forteller en historie for å ramme inn ett emne, eller at forelesningens tema settes i en større sammenheng. Læreren kan også starte ved å forklare hva innholdet i forelesningen kan benyttes til. Det er i tillegg viktig at målene for undervisningen nevnes. Dermed gis studentene en mulighet til å få en oversikt og en helhet i det de skal gjøre, og hva som er det sentrale med økten. Hvordan er det med studentene og deres forhold til hverandre? Kjenner de hverandre? Kjenner de deg som foreleser? Anonymitet og en upersonlig atmosfære kan være en utfordring i ei stor gruppe. Bruk gjerne 2-3 min slik at de kan presenteres for hverandre. Det er imidlertid uhensiktsmessig å bruke tid på en felles presentasjon i en stor gruppe, studentene kan derfor hilse på de som de sitter ved siden av. Dette er enda viktigere hvis læreren har planlagt ulike former for studentaktiviteter i løpet av forelesningen, nettopp fordi presentasjonen kan gjøre det enklere å inngå i ett kort lærende partnerskap (Biggs 2003). 7

8 4.3.2 Introduksjon og oversikt En av utfordringene med å planlegge en forelesning er å velge innhold, og da med tanke på å velge bort innhold. Skodvin (2006) understreker at en forelesning ikke bør innholde for mange hovedpunkter. Her vil fagets egenart, samt temaene man behandler være avgjørende. En generell huskeregel er at i løpet av 45 minutter, kan det å dekke cirka 5 hovedpunkter være passende (ibid.). Start gjerne med å presentere forelesningens hovedtema og hovedmomenter. Det hjelper studentene til å få oversikt over rekkefølgen, struktur og progresjon. Hvordan bør så læreren strukturere en forelesning? Ofte er det dårlig anvendelse av tiden og forsøke å dekke mest mulig av pensumet i løpet av forelesningen, såkalt vegg-til-vegg gjennomgang av pensumet. Det vil være mer hensiktmessig å skape en faglig oversikt eller gå i dybden på spesielt krevende fagstoff. For studentene vil det være klargjørende dersom læreren poengterer hvilken måte forelesningen følger pensum, spesielt dersom det legges en annen logikk til grunn enn lærerboka. Lærerens egen strukturering kan begrunnes og kommenteres underveis. En slik metakommunikasjon om selve forelesningen kan hjelpe studentene i å se poenger og dessuten bevisstgjøre dem på deres eget læringsarbeid. Betydningen av etterarbeid kan også understrekes (jfr. kap. 4.2). Videre kan strukturering av forelesningen ved hjelp av skrift være med å gi klarhet. Da ved bruk av handsout, lysark, powerpoint, støtteark for å støtte opp om strukturen i forelesningen o.l. Strukturen på forelesningen kan gjerne legges opp slik at det blir repetisjoner eller understrekninger underveis. En stanser opp, puster og slår fast at nå er vi her. Forelesningen har på ett vis usynlige bolker og avsnitt, som kan være så tydelige at tilhørerne merker dem og kan kjenne at de legger etapper bak seg. En ny bolk kan for eksempel markeres ved en kort oppsummering, ved å stille ett spørsmål eller ved at en flytter seg fysisk i rommet (Lomheim 2002). Følgende inndeling viser ulike former for strukturering av forelesninger (Skodvin 2006: , Pettersen 2005: ): Klassisk struktur i en forelesning innebærer at læreren har punkter og underpunkter på samme måte som når det jobbes med disposisjonen i en skriftlig fremstilling. Denne måten å strukturere forelesningen på egner seg spesielt godt til å presentere faktakunnskap, og til å gi en oversikt over et emne. Strukturen forutsetter imidlertid at studentene jobber videre med 8

9 stoffet som er behandlet på forelesningen, dette for at læringspotensialet skal realiseres. Den største utfordringen i den klassiske strukturen er at det kan bli kjedelig, derfor må læreren være bevisst på at studentene motiveres og engasjeres. Ved å anvende en problemsentrert struktur vektlegger læreren at en problemstilling, et spørsmål eller en problemsituasjon skal drøftes i forelesningen. Forelesningen starter med en introduksjon av denne problemstillingen, gjerne et spørsmål som det ikke finnes noe gitt svar på. Videre vil læreren presentere ulike perspektiver, teorier og argumenter for å vise hvordan faget behandler problemområdet som er utgangspunktet. Dette forutsetter at studentene har en viss forståelse av området som skal behandles. Studentenes forarbeid blir derfor avgjørende for læringsutbyttet. En sekvensiell struktur innebærer i følge Pettersen (2005) at forelesningen består av en: serie innholdsmomenter som er knyttet sammen i naturlig eller logisk rekkefølge (ibid.: 243). I denne sammenhengen er det spesielt viktig med hyppige oppsummeringer underveis, noe som også kan begrense omfanget av det fagstoffet foreleseren velger å ta med. Struktur kan også oppnås gjennom sammenligning eller kontrastering ved at to eller flere fenomener settes opp mot hverandre. I løpet av forelesningen prøver læreren å vise hvordan disse fenomenene forholder seg til hverandre. Påstandsstrukturering er når en tese fremsettes i begynnelsen av forelesningen, og læreren ønsker å bevise eller motbevise denne tesen gjennom forelesningen (Skodvin 2006). Hvordan læreren velger å strukturere forelesningen vil være avhengig av en rekke faktorer som fagets egenart, hva den enkelte foreleser er fortrolig med, studentenes kunnskapsnivå og forberedelser og studieplanens føringer (jfr. Punkt 6.3 Undervisningstilbud, Studieplan for mastergraden i rettsvitenskap). Foreleseren kan også kombinere flere av strukturene. Hvordan forelesningen struktureres bør som nevnt klargjøres og kommuniseres til studentene (Pettersen 2005) Manus Mange har erfart hvor vanskelig det er å følge med når en foreleser leser fra et manus. Flere av de strukturelle hjelpemidlene som det trykte manuset inneholder, går ofte tapt i en opplesning (Skodvin 2006). Dette fordi skriftspråket og talespråket har ulike særtrekk. 9

10 Gjennom det skrevne er det enklere å få til en objektiv, analytisk og strukturert presentasjon. Styrken i den muntlige presentasjonen ligger imidlertid i innlevelse og engasjement. Videre kan en muntlig presentasjon være samlende og gi bedre flyt. Ved å supplere de muntlige forelesningene med skriftlig materiell, kan studentene få hjelp til å få oversikt og se hovedmomentene i forhold til delmomentene. Strukturen i forelesningen og de sentrale læringsmålene styrkes ved at læreren deler ut ark der disse momentene er skrevet ( handout ). Her kan også fagbeskrivelsen tas med. Hvorvidt disse kopiene skal deles ut før forelesningen starter, underveis eller til slutt vil være avhengig av flere forhold. Disse kopiene er ment som støtte og strukturering av fagstoffet for studentene, men Pettersen (2005) peker på at de ikke bør være så omfattende at det ikke gjør det nødvendig for studentene å notere. Kopiene kan også deles ut midt i en forelesning, nettopp for å legge inn et brudd eller en pause som skjerper oppmerksomheten Dynamikk Tradisjonelt sett har foreleseren i liten grad brukt virkemidler som å bevege seg rundt blant studentene. Læreren har stått ved talerstolen, på podiet og holdt sin forelesning. Dette kan være med å underbygge auditoriets upersonlige og anonyme atmosfære (Pettersen 2005). Ved å bevege seg noe i undervisningslokalet kan læreren bidra til at undervisningen oppleves som mer personlig. Det kan også bidra til å skjerpe studentenes oppmerksomhet. Læreren kan for eksempel lage seg et bestemt markeringspunkt i forelesningssalen. Ved å bevege seg til dette punktet, markerer læreren at noe sentralt og viktig skal sies (ibid.). Foreleseren blir da en vandrende foreleser (Biggs 2003). Selvsagt må dette være innenfor rimelighetens grenser, rastløs vandring kan ha motsatt effekt og oppleves som forstyrrende. Pettersen (2005) kaller dette lærerens umiddelbare tilstedeværelse, som gjelder kvalitet ved læreratferden og ved lærer student relasjonen Pauser og aktivitetsskifter Vår evne til å være oppmerksom over tid er begrenset (Pettersen 2005). Generelt synker oppmerksomheten vår etter cirka 20 minutter med samme aktivitet. Læreren bør derfor legge inn planlagte aktivitetsskifter, cirka hvert minutt. Dette vil være med på å skjerpe oppmerksomheten til studentene. Aktivitetsskifter dreier seg om å gjøre noe annet, som igjen bidrar til at oppmerksomheten på nytt nærmer seg et optimalt nivå. Læreren bør redegjøre overfor studentene for hvordan han / hun planlegger aktivitetsskifte og studentaktivitet i løpet av undervisningen og hvorfor (ibid.). 10

11 En forelesning blir ofte betraktet som en monolog. Det er imidlertid mulig å myke opp forelesningsformen ved å aktivisere studentene noe. Ut fra presentert læringsteori (se kap. 2) kan nettopp slike aktiviteter bidra til mer læring for studentene, og kan i tillegg gi lærerne et lite innblikk i studentenes læring. Pettersen (2005) viser til at kapasiteten i kortidsminne er begrenset. Skal fagstoffet og informasjonen som formidles ved en forelesning føre til varige læringsresultater, må dette over i langtidsminnet. Det fordrer at studentene må jobbe med stoffet, repetere og bearbeide i korttidsminne slik at dette stoffet flyttes over til langtidsminne. Noe av denne bearbeidingen og repetisjonen kan gjøres på forelesningen, ved at studentene får noe tid til disse prosessene. Å få til en veksling mellom foreleserens formidling og studentenes bearbeiding av fagstoffet kan gjøres ved å legge inn korte aktivitetsskifter underveis. Som eksempel: Summegrupper Studentene får mulighet og tid i noen minutter til å se over notatene sine og komplettere disse. Dette gjerne i diskusjon med sidemannen. Studentene kan også drøfte seg i mellom problemstillinger og spørsmål som foreleseren presenterer. Forkunnskaper I starten av et nytt tema bes studentene skrive ned det de vet om emnet. Dermed får de mulighet til å skrive seg inn i temaet, og mobilisere sine forkunnskaper om dette (jfr. kap. 2). Spørretid Studentene får 2-3 minutter til å formulere noen spørsmål ut fra fagstoffet som er gjennomgått. Dette individuelt eller sammen med sidemannen. Skriveøvelser Intensjonen med små skriveøvelser er dels å aktivere tankearbeidet rundt fagstoffet og dels å øke kommunikasjonen studentene i mellom. Først ved å tvinges til å formulere seg, vil studenten vise om hun har forstått. Etterpå kan eventuelt studentene lese opp for hverandre det de har skrevet. Dette vil avhenge av hvor mye tid en har til rådighet, og hvor mange som er tilstede. Avslutningsvis kan eventuelt studentene selv jobbe med oppsummeringen av forelesningen ved å skrive et treminutters essay med utgangspunkt i det som de opplever som det sentrale i forelesningen. Dette lille essayet kan av og til være nyttig for foreleseren å lese i 11

12 gjennom, nettopp for å kunne danne seg et bilde av hva studentene sitter igjen med etter forelesningen Avrunding Avslutningen av forelesningen må markeres like tydelig som oppstarten. De siste 5-7 minuttene av forelesningen bør brukes til oppsummering og til å trekke de store linjene. Dersom noe er uklart, bør studentene også få mulighet til å stille oppklarende spørsmål. Ved å stille noen spørsmål eller peke på utfordringer som igjen gjør at studentene ønsker å jobbe mer med emnet for å finne nye spørsmål og svar, legges det gode føringer for mer læring! 5. Avlutning og oppsummering Hvem har ikke minner om forelesere fra egen studietid, som holdt glitrende forelesninger som man for enhver pris ikke måtte gå glipp av. Lærere som forleste om temaer som man fortsatt kan hente frem, og som har hatt betydning for ens egen forståelse og anvendelse av faget. Som foreleser spør vi oss: setter forelesningene mine spor? Får studentene med seg essensen i faget gjennom min undervisning? Hvordan kan jeg bli bedre som foreleser? En god foreleser må ha en dobbel intensjon med undervisningen: å gi en god presentasjon og fremstilling av et faglig tema og å legge til rette for studenters læring og tenkning (Pettersen 2005). Dette heftet har vektlagt nettopp foreleseren ansvar for å legge til rette for aktivitet blant studentene. Kunnskap blir ikke lengre sett på som en vare som kan overleveres fra person til person. Hver og en konstruerer sin egen kunnskapsverden, men denne prosessen blir påvirket av andre og av omgivelsene. Læring skjer i og mellom mennesker. Dialog og sosial interaksjon i læringsfelleskaper er derfor kjennetegn på gode læresituasjoner (Dysthe 1996, 2001). Lomheim (2002) setter standarden høyt for hver forelesning: Når ein går inn i auditoriet og står andlet til andlet med tretti, femti eller sytti studentar, så skal ein ha den haldninga til det som skal skje, at det kan vera ei handling som kjem til og påverka studentane resten av livet (ibid:33). Et godt utgangspunkt for alle forelesere! 12

13 Litteraturliste: Allern, Marit Kristin (2005): Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktisk pedagogisk utdanning. Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum. Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, SV- FAK. UiTø. Biggs, John (2003): Teaching for Quality Learning at University. Philadelphia: Open University Press. Dysthe, Olga (2001): Sosiokulturelle perspektiv på kunnskap og læring i Dysthe, Olga (red): Dialog, samspel og læring: Otta: Abstrakt forlag. Dysthe, Olga (2003): Teoretiske perspektiv i Dysthe, Olga og Engelsen, Knut Steinar (red.): Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer: Abstrakt Forlag. Kjeldsen, Jens E. (2000): Jeg argumenterer, altså er jeg. Forelesningen som retorisk genre. UniPed nr. 2 / Lomheim, Sylfest (2002): Førelesinga forgangen form, gjeves formidling?. UniPed nr.3, Pettersen, Roar (2005): Kvalitetslæring i høyere utdanning. Innføring i problem og praksisbasert didaktikk. Universitetsforlaget. Phillips, D. C & Soltis, Jonas F (1998): Læring. Teorier og prinsipper for læring. Abstrakt forlag, oversettelse Einar Plyhn. Skodvin, Arne (2006): Mellom kateter og kaos i Strømsø, Helge, Hofgaard Lycke, Kirsten og Lauvås, Per (red.): Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo, Cappelen Akademiske Forlag. Säljö, R. (2001): Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo. Valdermo, Odd og Eilertsen, Tor Vidar (2002): En læringsbevisst skole. Høyskoleforlaget. 13

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth ISBN 82-8139-006-9 Trondheim, 2013 Skipnes Kommunikasjon AS Forord I denne teksten presenteres

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Superhefte i matematikk

Superhefte i matematikk Superhefte i matematikk Vibeke Gwendoline Fængsrud Superhefte U House of Math 222 sider av per jakob skaanes matematikklærer på grunnskolen for minoritetsspråklige BOKOMTALER House of Math og Vibeke Gwendoline

Detaljer

Digital mappevurdering

Digital mappevurdering temahefte Digital mappevurdering Innhold 1. Hva er digital mappevurdering?...5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning...5 1.2 Forankring i pedagogisk tenkning...6 2. Teknologi for digital mappevurdering...12

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder

FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder Det er gøy å kunne veilede en elev i arbeidet med et problem, når jeg selv ikke kan gi svaret Mange, både elever og lærere, har vanskeligheter med veilederrollen.

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Evaluering av kurs i prosesskompetanse

Evaluering av kurs i prosesskompetanse Prosjektrapport nr. 14/2002 Evaluering av kurs i prosesskompetanse Anne Kirsti Ryntveit og Bernt M. Tordhol Tittel Forfattere Evaluering av kurs i prosesskompetanse. Et kurs i regi av Miljøverndepartementets

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer