Overlege Louay Garabet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overlege Louay Garabet"

Transkript

1 Overlege Louay Garabet

2 Palliativ og kurativ forts. Kurativ behandling Adjuvant behandling for. Eks. ved bryst og tykktarm kreft. Bør starte behandling tidlig. Palliativ behandling for å forlenge overlevelse og kan minske plagene.

3 Post operativ adjuvant behandling.

4

5

6 CA. mamma adjuvant FEC 60 og 100. A. 5FU. B. Epirubicin. C. Cyklofosfamide.. Begge brukes ved kurativ og metastatisk sykdom.

7 Bivirkninger av FEC Kvalm, oppkast og mucositt er akutte og reversible. Benmarg toksisitet neutropeni og trombocytopeni( vanligvis fra dager, obs bl. fortynnende). Asco Guidelines for bruk av GCSF profylaktisk,hvis risiko for neutropen feber er over 20%.

8 Taxaner Taxol og taxotere begge gir nevropatier. Noen ganger kan man blande perifer nevropatier med hånd- fot syndrom. Behandling? Fortsette med behandling? Når bør man kutte behandling? Hvor lenge kan plagene fortsette?

9 Fortsetter bivirkninger Økende vekt : det fleste av pasientene går opp i vekt under behandling spesielt postmenapausal kvinner grunnet redusert basal metabolisk rate, mindre fysisk aktiviteter, spiser mer og ovarian svikt. Slapphet er vanlig under adjuvant behandling kan skyldes søvn forstyrrelser og depresjon. Vasomotor symptomer som flushing, søvn forstyrrelser, hodepine og irritabilitet kan komme p.g.a. ovarian svikt og det skyldes cellegfit eller endokrin behandling.

10

11 Bivirkninger Influensalignende symptomer. Allergisk reaksjon( lang observasjon tid ved 1. kur). Kvalme. Hodepine. Muskelspenninger. Feber. Påvirkning på hjerte( Ekko hver 3. måned).

12 Zometa (Zoledronsyremonohydrat) Influensalignende symptomer. Utslett. Skjeve nekrose. Nyresvikt. Kvalm og oppkast.

13 Zometa adjuvant for postmenapausal kvinner. Data generated from the women,s health initiative observational study (WHI-OS)demonestrated that women with a history of breast cancer diagnosed after the age of 55 years have a higher risk of fractures than that of those without a history of breast cancer. Chemothorapy and its associated supportive therapies may have a negative effect on bone mass. Primitive data suggest that women receieving adjuvant chemotherapy but not endocrine therapy may loose 1 to 10 percent of their bone mass within one year of chemotheapy.

14 Zometa adjuvant At San Antonio 2013 Breast Cancer Conferance,the results of the Early Brest cancer TrialistS Collaborative Group (EBCTCG) were presented, it included almost 18,000 women treated in 22 clinical trials of biphosphanates versus no treatment, subgroup analyses showed that for postmenapausal women adminstration of bipho. resulted in a 3.5 % reduction in the rate of distant recurrence at 10 years, a 34% reduction in the risk of bone metastases, and a 17% reduction in the risk of death. I Norge adjuvant zometa hver 6 månder i 5 år.

15 Cancer coli post operative adjuvant behandling Stadium 3 Duke c (lymfeknute metastaser) Duke B 1. Perforasjon nær tumor. 2. Fjernet 8 eller mindre lymfeknuter. Behandling FLOX (5FU + oxaliplatin) eller FLV (5FU) gis annen hver uker i 2 dager, 12 runder.

16 Enterotoksisitet G.I. toksisitet er vanlige A. Diare. B. Kolitt. C. Obstipasjon. D. Perforasjon. E. Mucositt, kvalm og oppkast.

17 Oxaliplatin Nevrotoksisitet er kumulativ, sensorisk, symetrisk uten motorisk affeksjon. I flere tilfeller tvinger nevropat. oss til å gi behandling pauser. Vanligvis har plagene en recovery tid på ca 13 uker.

18 Palliative treatment of prostate cancer

19 Skal man gi eller ikke gi cellegiftbehandling? ECOG status. Alder. Organ funksjon(nyrer og lever). Benmarg.

20 Hva vet vi om eldre og cellegiftbehandling Mange gamle tåler cellegift behandling like godt som unge. Økt fare for benmargstoksisitet. Neutropen feber. Anemi. Økt fare for nefrotoksisk medisiner. Eldre utvikler hjerte svikt med lavere doser doxorubicin.

21 Kasuistikk Pasienten 81 år, kjent Bechterew syk.,hypertensjon. Oppdaget Ca. prostata i 2002 og da begynte med procren inj. I 2003 operert TURP p.g.a. gjentatt hematuri og dårlig stream. PSA i PSA august PSA juli ,ALP ca. 2000, LD 260, masse skjellet metastaser på skjellet scintografi. Behandling?

22 Palliativ behandling av prsostata cancer Taxotere 7 eller 21. Zytiga (abiraterone acetat). Jevtana. Xtandi(enzalutamide). Prednisolon. Zometa og xgeva(benresorpsjonshemmer). Strålebehandling.

23 Zytiga Ved metastaserende kastrasjonsreisitant prostata kreft er tumoren selv i stand til å produsere androgen som stimulerer veksten av kreftceller. Konvensjonell androgen deprivasjonsbehandling reduserer androgenproduksjonen i testiklen, men påvirker ikke androgenbiosyntesen eller selve tumoren i tilstrekkelig grad. Androgenbiosyntesens forløp ved metastasernde kastrasjonsreistant prostatakreft spiller en viktig rolle og gir mulighet for mer målrettede behandlinger for pasienter som allerede har testesteron på kastrasjonsnivå. For å hindre androgenstimulert sykdomprogresjon må alle 3 kilder til androgen hemmes( testikler, binyre og tumorceller i prostata). Hos pasienter med testesteron på kastrasjonsnivå reduserer Zytiga ytterligere serumtestesetron til et ikke målbart nivå.

24 Bivirkninger Hypertensjon. Hypokalemi. Urinveisinfeksjon. Perifert ødem. Ryggsmerter. Tretthet. Anemi.

25 Xgeva bivirkninger Diare. Dyspne. Osteonekrose i kjeven. Hypokalsemi( calcium tilskudd). Cellulitt ( Gis s.c.).

26 Nyre cancer Sutent (Tyrosine kinase inhibitor VEGF inh.). Afinitor (mtor inhibitor). Nexavar (Tyrosine kinase inhibitor).

27 Sutent (Sunitinib) Tab. Vanlig dosering 50 mg 4uker på 2 av. Bivirkninger 1. Hypertensjon ( god prognostisk tegn). 2. C.N.S. (fatigue, hodepine, depresjon). 3. Hematologisk (anemi, leukopeni, neutropeni og trombocytopeni). 4. Endokrin ( hypotyrose, hypocalcemi, hyponatremi). 5. Dermatologisk( hånd-fot syndrom, utslett). 6. G.I. (Diare, oppkast, mucositt, mage smerter, reflux). 7. Hepatisk( stig. ASAT, ALP,LD, ALAT). 8. Renal (stig. Kreatinin).

28 Afinitor (Everolimus). Bivirkninger Hyperkolestremi. Stomatitt. Muskel og skjellet smerter (bak og ben smerter) Stigende lever prøver (ASAT, ALAT og ALP). Urinveis infeksjoner og dysuri. Hud (utslett, cellulitt, kontakt dermatitt). Hypertensjon og perifer edema. Hode pinne, fatique. Stigende kreatinin. Luftveis infeksjoner, pnemonitt. Benmarg toksisitet( Dose justering).

29 Nexavar (sorafenib) Bivirkninger Hånd- fot syndrom, utslett, erythem (dose justering ). Diare, mage smerter. Stigende lever prøver. Dyspne, hoste. Hypokalemi, hyponatremi. Depresjon. Muskel og skjellet smerter. Hjerte svikt, hjerte infarkt. Proteinuri, nyre svikt.

30 Palliative behandling Ca coli Avastin + Fliri (5FU med irinotecan). Flox, Flv. Cetoximab. Vectibex(Panitumumab) Stivarga(Regorafenib).

31 Bevacizumab(Avastin). Er et monoklonalt antistoff rettet mot VEGF(Vaskular Endothelium Growth Factor) som er bl. annet. Involvert i dannelse av nye blodårer(angiogenese). Binder VEGF i blodet. Avastin sammen med Irrinotecan i MCRC økt overlevelse på 4.7 månder gitt i 1. linje behandling.

32 Avastin bivirkning Hypertensjon. Tretthet. Fare for blodpropp (D.V.T. og arteriell trombose). Blødning. Diare og mage smerter. Kvalm. Proteiner i urin. Luftveis infeksjoner. Nese blødning.

33 Cetuximab Cetuximab er et monoklonalt antistoff rettet mot EGFR(Epidermal growth factor receptor). Effekt i 3. linje behandling ved colorektal cancer hos 50%. 40 % av pasienter med Mcrc har K-ras mutasjon. Behandling med Cetuximab er kun indisert ved K-ras w.t. Alle pasienter skal testes før cetuximab bruk ved oppstart av 2. linje behandling.

34 Cetoximab(erbitux) bivirkninger Hud kviselignende utslett (76-88 %), negle forandringer. Diare, magesmerter, stomatitt og kvalm. Allergisk reaksjon. Nyre svikt. Feber og frysninger. Dyspne. Hypomagnesemi.

35 Vectibix (panitumumab) 100% humane monoklonale antistoffet til behandling av pasienter med villtype KRAS. Hud toksisitet som er den vanligste bivirkningen kan håndteres med støttebehandling. EGFR hemmer. Akutt reaksjon (påvirkning av bl. Trykk, feber, frysninger, tung pust og utslett). Perifert ødem Diare og mage smerter. Negleforandringer.

36 Stivarga (Regorafenib). Peroral monoterapi ved Mcrc. Påvirker angiogense, tumorproliferasjon og tumorens mikromiljø. Siste linje behandling. 160 mg hver dag(40 mg tab). Bivirkninger (Trombocytopeni, anemi, stomatitt, hypertensjon, hånd-fot syndrom, økt transaminase, G.I. perforasjon).

37 Stivarga (Regorafenib). Peroral monoterapi ved Mcrc. Påvirker angiogense, tumorproliferasjon og tumorens mikromiljø. Siste linje behandling. 160 mg hver dag(40 mg tab). Bivirkninger (Trombocytopeni, anemi, stomatitt, hypertensjon, hånd-fot syndrom, økt transaminase, G.I. perforasjon).

38 Stivarga (Regorafenib). Peroral monoterapi ved Mcrc. Påvirker angiogense, tumorproliferasjon og tumorens mikromiljø. Siste linje behandling. 160 mg hver dag(40 mg tab). Bivirkninger (Trombocytopeni, anemi, stomatitt, hypertensjon, hånd-fot syndrom, økt transaminase, G.I. perforasjon).

Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Abraxane5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Detaljer

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for:

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for: 1. LEGEMIDLETS NAVN ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 5 mg oksaliplatin. 10 ml konsentrat til infusjonsvæske

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Kreftsykepleie. Å leve videre. etter kreftbehandling. nr. 2-2014 årgang 30. tidsskrift for kreftsykepleiere. Tema

Kreftsykepleie. Å leve videre. etter kreftbehandling. nr. 2-2014 årgang 30. tidsskrift for kreftsykepleiere. Tema I DETTE NUMMERET: Konsekvenser av gynekologisk kreft Brystkreftoperertes kroppsforståelse Kreft påvirker samlivet Kreftsykepleie nr. 2-2014 årgang 30 tidsskrift for kreftsykepleiere Tema Å leve videre

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN IntronA 3 millioner IE/0,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass med injeksjonsvæske

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 70 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene.

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg ribavirin. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Ribavirin BioPartners 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Ribavirin BioPartners filmdrasjerte tablett inneholder

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT IS-2262 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

«Stråler og gift på godt og vondt»

«Stråler og gift på godt og vondt» «Stråler og gift på godt og vondt» Emnekurs i palliasjon Birthe Lie Hauge Klinikk for blod- og kreftsykdommer Mobilt palliativt team SUS Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ Radikal onkologisk

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

09-4. Ny styringsgruppe og valg NBCG høsten 2009. Opprettelse av valgkomite.

09-4. Ny styringsgruppe og valg NBCG høsten 2009. Opprettelse av valgkomite. Referat styringsgruppemøte NBCG 11. juni 2009 Tid: 11. juni kl. 17.00 20.00 Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen (rett ved togstasjonen) Tilstede: Erik Wist, Hans E. Fjøsne, Ingvild Mjaaland, Ottar

Detaljer

09-37. NBCG s retningslinjer for behandling ved metastaser Ingen endringer eller forslag til endringer.

09-37. NBCG s retningslinjer for behandling ved metastaser Ingen endringer eller forslag til endringer. med gunstig genotype med tanke på CYP2D6 aktivitet. Dataene er interessante. Men det har til nå vært sprikende resultater i andre studier som har studert dette forhold. Vi mener likevel at det er på sin

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Tom Glomsaker takker for seg s.13

Tom Glomsaker takker for seg s.13 Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2009 HØSTMØTE Symposier s.6 Fagmedisinske foreninger Tom Glomsaker takker for seg s.13 Fagnytt/debatt Prekirurgisk planlegging og funksjonell nevronavigasjon

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft IS-2060 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

Kreftsykepleie. Pårørende utfordringer gjennom sykdomsforløpet. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 3-2013 årgang 29. Tema

Kreftsykepleie. Pårørende utfordringer gjennom sykdomsforløpet. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 3-2013 årgang 29. Tema I DETTE NUMMERET: Finner støtte i samtalegruppe Hva trenger pårørende? Kreftforeningens tilbud til pårørende Kreftsykepleie nr. 3-2013 årgang 29 tidsskrift for kreftsykepleiere Tema Pårørende utfordringer

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

Seneffekter etter kreftbehandling

Seneffekter etter kreftbehandling Livet etter kreftbehandling Seneffekter etter kreftbehandling I Norge lever omtrent 130 000 kreftpasienter som fikk diagnosen for mer enn fem år siden. Hos om lag 15 % av dem følges vellykket kreftbehandling

Detaljer