BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN FOR BODØ RØDE KORS Gjeldende for perioden Sist oppdatert: Beredskapsplanen beskriver - hva Bodø Røde Kors kan støtte Bodø kommune med ved ekstraordinære hendelser - hvilke ressurser Bodø Røde Kors kan støtte LRS/ politiet ved søk, redning og andre behov for ekstraordinær innsats - hvordan den interne beredskapen er organisert - hvordan Bodø Røde Kors kan gjennomføre innsamlingsaksjoner når det er påkrevd VARSLING Bodø Røde Kors ALARMTELEFON Norges Røde Kors støtter i fredstid den militære sanitet, sivilforsvarets sanitet, den offentlige rednings-, helse- og sosialtjeneste med personell og materiell. Norges Røde Kors forbereder slik støtte i samråd med de berørte myndigheter. Norges Røde Kors Lover, 4 1 Drøftet og vedtatt i styremøte /

2 OM BEREDSKAPSPLANEN Planen er vedtatt og gjort gjeldende i styrevedtak av / Beredskapsutvalget er tillagt ansvaret for oppdatering og utvikling av planen. Bodø Røde Kors sin beredskapsplan utgis i en komplett skriftlig utgave og i en forkortet skriftlig utgave. I tillegg finnes den på vår hjemmeside 2 og om ønskelig kan den lastes ned herfra og legges på en minnepenn. Ajourføring av planen foregår slik: - den komplette skriftlige utgave og nettutgaven: fortløpende ved endringer - den forkortede skriftlige utgave: ved større revisjoner/ vesentlige endringer Til det daglige beredskapsarbeid i Bodø Røde Kors er beredskapsplanen fordelt slik: Verv Komplett Forkortet skriftlig plan skriftlig plan Leder Bodø Røde Kors 1 Kontoret RK-huset 1 Nestleder Bodø Røde Kors 1 Leder BRK Hjelpekorps 1 Leder BRK Omsorg 1 Leder BRK Ungdom 1 Salten politidistrikt / Region sentrum 1 Bodø kommune / Rådmannskontoret 1 Fylkesmannen i Nordland / fylkesberedskapssjefen 1 Nordland Røde Kors / distriktskontoret 1 Sivilforsvaret Nordland 1 Beredskapsutvalget 3 Reserve 1 SUM 5 10 Det er viktig at beredskapsplanen til enhver tid er mest mulig oppdatert og tar opp i seg gode ideer for hvordan Bodø Røde Kors på best mulig måte kan bidra til å møte uønskede hendelser og ulykker med den beste hjelpen. Derfor ønsker vi innspill og forslag til endringer fortløpende. Disse kan sendes Beredskapsutvalget for Bodø Røde Kors Steinar Ellingsen Terje Karlsen Gunnar Inge Anderssen

3 INNHOLD 1. VARSLING LEDELSE Ledelse i aksjoner BRK i KO 5 3. INTERN BEREDSKAP Alvorlige ulykker / dødsfall blant egne mannskaper i tjeneste Skader på privat materiell/ utstyr Personskader Økonomi 6 4. RESSURSER Medlemmer Førstehjelpsutstyr/ redningsutstyr Lokaler Transport 7 5. ROS-analyse BODØ KOMMUNE INNSAMLINGSAKSJONER Nødhjelp i eller utenfor landets grenser Aktuelle hendelser kan være: BRK sine mulige oppgaver i denne situasjonen: Bodø Røde Kors bistandstilbud til Norges Røde Kors/ Nordland Røde Kors: Iverksetting / gjennomføring : TILTAKSKORT Tiltakskort: ALARMERING OG BRUK AV VOICE BROADCAST Tiltakskort: LOKALER Tiltakskort: TRANSPORT Tiltakskort: NATURKATASTROFER / STORE ULYKKER Tiltakskort: INNSAMLINGSAKSJONER Tiltakskort: MASSEVAKSINASJON I BODØ KOMMUNE Tiltakskort: STØTTEAKTIVITETER VED KRISER VEDLEGG Vedlegg 1 BESKRIVELSE AV LOKALER Vedlegg 2 - INNSAMLINGSAKSJONER Vedlegg 3 DELVIS EVAKUERING AV BODØ KOMMUNE Vedlegg 4 BODØ KOMMUNE KRISE-/KATASTROFELEDELSE Vedlegg 5 ANDRE TELEFONER VED KRISE-/KATASTROFE 38

4 1. VARSLING På vegne av Bodø Røde Kors er hjelpekorpset ansvarlig for å: - motta alle akutte hjelpeanmodninger fra lokalsamfunnet - iverksette aksjon og være ansvarlig aksjonsledelse inntil annet evt. blir bestemt av lederen i Bodø Røde Kors. Lederen i Bodø Røde Kors skal alltid orienteres om iverksatte aksjoner. Dersom flere enheter av Bodø RK skal delta, skal leder i BRK involveres før alarm sendes ut. All varsling av Bodø Røde Kors skjer via telefon For videre varsling av medlemmer brukes varslingssystemet Voice Broadcast. Varslingsrutiner se tiltakskort ALARMERING TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 2. LEDELSE 2.1 Ledelse i aksjoner Ved innsats etter anmodning fra LRS/ HRS/ politiet hvor oppgaven kan løses av hjelpekorpset alene, utøves ledelsen etter hjelpekorpsets interne rutiner og regelsett med operativ leder/ korpsleder som innsatsleder i felten/ i KO. Når flere enheter fra Bodø Røde Kors skal delta i innsatsen, er lokalstyret ansvarlig ledelse i BRK KO. I dette ledelsesapparatet kan beredskapsutvalgets medlemmer tiltre etter nærmere anmodning fra styret. Oppgaven for BU s medlemmer vil være å være rådgivere/ stabsledere for styret i KO. Skissemessig er organisering av KO tenkt slik: RK 1/ Sjef stab RK 2 RK 3 Logg og samband: RK 4 RK 5 Leder i stab, ansvar for administrasjon og økonomi (leder BRK/ nestleder BRK) NK stab med ressursansvar mannskaper og materiell i samarbeid med RK 6, 7 og 8 (nestleder BRK/ styremedl BRK) Rådgiver i stab/ reserve RK 1/ RK 2 (en av beredskapsutvalgsmedlemmene) Kommunikasjon-/ sambandssansvarlig (representant BRK Hjelpekorps) Sekretær/ loggfører i stab (et styremedlem BRK) 4

5 Ressurser: RK 6 RK 7 RK 8 Representant BRK Hjelpekorps, ledelse, oversikt og forbindelse med egne mannskaper og avdelingens utstyr Representant BRK Omsorg, ledelse, oversikt og forbindelse med egne mannskaper og avdelingens utstyr Representant BRK Ungdom, ledelse, oversikt og forbindelse med egne mannskaper og avdelingens utstyr 2.2 BRK i KO Det er utarbeidet et eget verktøy til hjelp for i arbeidet i KO der overforstående skisse er hentet fra. Dette er laget i excel, og gir praktisk ledelsesstøtte ved gjennomføring av større aksjoner. Innholdet i dette verktøyet er: - 5-punktsordreark (for utfylling/ utskriving) - Organisering av stab i KO/ oppgavefordeling - Operasjonslogg - Bemanningsliste - Journal hjelpetrengende - Materielloversikt - Mulige eksterne ressurser - Aktuelle linker - Sambandsdiagram - Kallesignaler - Alarmplan for BRKH - Diagram over informasjonsflyt og samhandling 3. INTERN BEREDSKAP TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 2.3 Alvorlige ulykker / dødsfall blant egne mannskaper i tjeneste - Alle aktive medlemmer i Bodø Røde Kors skal være ulykkes- og livsforsikret - Lokallagsleder og aktuell leder i RK Omsorg/ RK Hjelpekorps/ RK Ungdom skal alltid og umiddelbart varsles om alvorlige personskader/ dødsfall blant mannskaper i tjenestesammenheng - Lokallagsleder (den til enhver tid fungerende leder) er pressetalsmann i forbindelse med alvorlige personskader/ dødsfall blant våre mannskaper. Andre ledere skal ikke uttale seg uten avtale med lokallagslederen. - Bodø Røde Kors ressurser skal utnyttes fullt ut for å om mulig å avhjelpe problemer / begrense virkningen ved midlertidig/ varig tap som måtte oppstå ved alvorlige personskader/ dødsfall blant våre mannskaper. - Ved alvorlige personskader/ dødsfall blant våre mannskaper skal det alltid arrangeres en debrief med tilstrekkelig faglig tyngde. Ansvarlig for dette har lokallagsstyret. 2.4 Skader på privat materiell/ utstyr Vanlig privat utstyr dekkes av egen forsikring som Bodø Røde Kors har tegnet for sine medlemmer. En forutsetning for slik dekning er at skaden/ tapet er meldt inn til KO/ ledelsen under aksjonen/ øvrige utkallinger. 5

6 2.5 Personskader Alle medlemmer er dekket under tjeneste gjennom forsikring i Norges Røde Kors. Frivillige for øvrig som deltar i en aksjon og som blir påført personskade er ikke forsikret gjennom Røde Kors. Dersom de er journalført som del av innsatsstyrken i forbindelse med en aksjon som politiet har iverksatt, kan likevel skade dekkes av Norges Røde Kors (for eksempel beredskapsvakter som ikke er medlemmer av BRK). 2.6 Økonomi Bodø Røde Kors har i styrevedtak av gitt lokallagslederen (den til enhver tid fungerende leder, eventuelt den utpekte aksjonsleder) tillatelse til å ta ut ressurser til forsyningstjenesten for egne mannskaper for inntil kr ,- TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 4. RESSURSER 3.1 Medlemmer Totalt regner Bodø Røde Kors å ha 50 mannskaper til disposisjon. Disse mannskapene er aktive medlemmer som inngår i denne beredskapsplanen, og som vi kan bruke for å gi hjelp i en aktuell ulykke, katastrofe eller krisesituasjon. I tillegg kommer eventuelt innkallede beredskapsvakter. I plansammenheng fordeler personellet seg innenfor disse kategorier: - Aktive førstehjelpere i god fysisk form (ca. 25 % av personellmassen) - Personell som kan drive med omsorgstjeneste / forpleining / medfølger under transportoppdrag - Sjåfører for ulike former for transporttjeneste - Bidragsytere til trafikkdirigering/ sperretjeneste ol - Lendegående personell i god fysisk form som kan drive med ulikt hjelpearbeid (begrensning av skader ved eks. skogbrann, flom, ras med mer) 3.2 Førstehjelpsutstyr/ redningsutstyr Antall Beskrivelse Merknad 4 Søkeutstyr, land Til 4 lag for søk vinter og sommer. 1 Søkeutstyr for søk fra båt Til 1 lag i båt Førstehjelpsutstyr Transportmateriell 1 Halvautomatisk hjertestarter Tilstrekkelig til 4 lag (og litt til) Bårer, pulker, bærestropper og annet for transport av pasienter 6

7 11 Sambands apparater 2 Repeater - mobil 1 Repeater faststasjoner 45 Vester for merking av RKH Oransje vester 40 Vester for merking av andre RKmannskaper 150 Vester for merking av frivillige Dekker Bodø by og områdene som har fri sikt til Keiservarden 20 blå vester og 20 hvite vester lagret på depotet 20 Merking av privatbiler Røde Kors Merker 2 Aggregat m/ arbeidslys 1 Telt 3* 6 meter Godt egnet for å kunne ta folk inn for å varme / skjerme / behandle. 3.3 Lokaler Bodø Røde Kors disponerer følgende lokaliteter som kan benyttes i aksjonssammenheng: - Røde Kors- huset, Parallellen - Garasjeanlegget, RK-huset - Hjelpekorpsets hytte, Sandjorda, Soløyvatnet (ca 20 soveplasser) - Møtelokaler/ kjøkken i Barnas Hus, Tordenskioldsgt 12 - Bruktbutikken - To party-telt (18 kvm/ 9 kvm) Aktuelle øvrige lokaler, se tiltakskort LOKALER 3.4 Transport 1 Bil (WW LT) med 8 passasjerplasser Sertifikatklasse B 1 Bil (Skoda Yeti) 4 WD med krok Sertifikatklasse B 1 Varebil (bruktbutikken) Sertifikatklasse B 2 Scootere m/sleder og pulk På egne hengere 2 Skap hengere 1300 og 1400 kg 1 Båt m/ motor på henger Kan frakte rullestoler, motor 50,0 1 Båt m/ motor på henger Beregnet i havneområdet, motor 9,9 7

8 Se tiltakskort TRANSPORT om sjåfører/ nøkler/ kontaktperson og andre transportmidler/ muligheter. TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 5. ROS-analyse BODØ KOMMUNE Sikkerhetssjef i Bodø kommune lister 3 opp følgende områder innenfor beredskap/ samfunnssikkerhet som kommunen må ta hensyn til: a. Informasjon b. Evakuering c. Akutt forurensning sjø / land d. Atomberedskap - ABC beredskap e. Helseberedskap f. Smittevern g. Krisepsykiatriplan h. Vannforsyning i. Kraftforsyning - rasjonering av strøm j. Rasjonering / restriksjoner - petrokjemiske produkter k. Avløp / avfallshåndtering l. Havneberedskap ISPS fraktsikkerhet m. Ulykker / katastrofer n. Næringsulykker o. Kommunikasjon / samband p. Forsyning / logistikk Videre sies det i Bodø kommunes beredskapsplan at følgende oppgaver 4 kan kommunen få ansvar for å håndtere i en krise- / katastrofesituasjon: 1. ta hånd om skadde personer 2. omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger 3. bistand ved evakuering av personer fra utsatt område 4. innkvartering av ulykkesrammede personer eller redningsmannskaper 5. informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler 6. forpleining eller annen forsyningsstøtte 7. sikre helsemessige trygge næringsmidler og drikkevann 8. gjennomføre regulering -/rasjoneringstiltak 9. rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 10. opprydding, opprenskning, avfallsdeponering og annen innsats for å beskytte miljøet 11. vern om kulturelle verdier 3 I opplistningen er det gjort en del uthevinger. Disse er gjort av BRK beredskapsutvalget, og er områder der vi antar at det kan være aktuelt med bistand fra BRK 8

9 Ad pkt 1, 2 og 6 dette er områder der BRK kan gi bistand uten spesielle planer. Når det gjelder pkt 3 og 4 vises det til vår beredskapsplan pkt transport 8.1 beskrivelse av våre lokaler og 8.3 delvis evakuering av Bodø kommune. TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 9

10 6. INNSAMLINGSAKSJONER 6.1 Nødhjelp i eller utenfor landets grenser Bodø Røde Kors skal etter oppfordring/forespørsel fra Norges Røde/Nordland Røde Kors vurdere deltakelse i humanitære innsamlingsaksjoner nasjonalt eller internasjonalt. 6.2 Aktuelle hendelser kan være: Situasjoner nasjonalt eller internasjonalt hvor Norges Røde Kors initierer en rask aksjon for å gi nødhjelp (omfattende ødeleggelser/ menneskelige lidelser som følge av naturkatastrofer og/ eller krig/ krigslignende handlinger) 6.3 BRK sine mulige oppgaver i denne situasjonen: - pengeinnsamlinger - informasjonskampanjer/ påvirkningskampanjer - underhold av evakuerte - mottak av flyktninger/ gi hjelp til flyktninger som kommer til Bodøområdet 6.4 Bodø Røde Kors bistandstilbud til Norges Røde Kors/ Nordland Røde Kors: Innsamling av penger over 1 dag fra faste innsamlingsstasjoner. Innsamling av penger over 1 uke ved utsetting av bøsser ved kasser på de faste og alternative innsamlingsstasjonene. 6.5 Iverksetting / gjennomføring : - Styret i Bodø Røde Kors skal avgjøre deltakelse, omfang 4 og tid for forespurt innsamling. - Styret oppnevner også to Innsamlingsledere som får gjennomføringsansvar for det praktiske opplegget med innsamlingen. Tiltakskort INNSAMLINGSAKSJONER gir oversikt over opplegg. TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 4 Vurdere å utvide innsamling av penger ved å bruke flere enn de faste pengeinnsamlingsstasjonene 10

11 7. TILTAKSKORT 7.1 Tiltakskort: ALARMERING OG BRUK AV VOICE BROADCAST 1. Alarmering: - Operativ leder for hjelpekorpset varsles gjennom alarmtelefon Operativ leder varsler korpsleder, og i samråd beslutter de hvilke grupper som skal varsles via VOICE BROADCAST (VB). Dersom dette er et oppdrag som krever innsats fra andre enheter i BRK, tas kontakt med leder i BRK før varsling iverksettes. - Korpsleder varsler alltid leder BRK om iverksatte aksjoner. - Operativ leder varsler en ansvarlig for VOICE BROADCAST (VB) - Operativ leder utformer meldingen som sendes ut på VB dersom det bare er hjelpekorpset som skal delta i aksjonen. Dersom flere enheter i BRK skal delta, utformes meldingen i samråd mellom korpsleder og leder i BRK 2. Grupper på VB. I. BRK styret 1000 Lokalforeningsstyret 1001 Beredskapsutvalg 1002 Eiendomsutvalg 1003 Butikkutvalg 1004 Æresbevisningskomite II. BRK Hjelpekorps 1210 Aksjonsoperative 1220 Vaktoperative 1230 Under opplæring a. BRK Omsorg 1300 Besøkstjeneste 1310 Visitorer 1320 Barnehjelp 1330 Flerkultur 1340 Vitnestøtte 1350 Nattevandring a. BRK Ungdom 1400 Ledere og medlemmer b. BRK Beredskapsvakt 1500 Medlemmer 3. Voice Broadcast - telefonnummer Alarmer kommer fra telefonnummer Andre meldinger kommer fra telefonnummer Disse numrene kan ringes opp for å få meldingen på nytt. 11

12 4. Fempunktsordrens innhold A. Situasjon Hendelse/ Hva har skjedd? Andre innsatsstyrker/ Samarbeid med andre B. Oppdrag Oppdraget BODØ RØDE KORS/ BRK HJELPEKORPS har fått C. Plan og utførelse - Plan (Jeg vil.../ Vi skal..) - Utførelse (BRK Omsorg skal.../ BRKH skal.../ BRKU skal... ) - Fellesbestemmelser D. Adm. og forsyning Materiell (enkeltmann/ lag-/ patrulje) Forpleining Transport etc E. Ledelse og samband Fordeling og bruk av samband Kommandoplass (KO er på/ ved ) Oppdragsgivers kommandoplass Lokallagslederens plass 5. Sentrale tillitsvalgte i Bodø RK 5 i beredskapssammenheng Bodø Røde Kors Hjelpekorps: Verv Navn Mobil Korpsleder Elisabeth Bergquist Admin.leder Astrid Bjørnmyr Operativ leder Eirik Wibi Wiberg VB ansv Gunnar Inge Andersen VB ass Steinar Ellingsen Sambandsleder Gunnar Inge Andersen Sambandsass Depotleder Stine Johansen Depotass. Transp.leder Håkon Renolen Transportass 5 pr

13 Bodø Røde Kors for øvrig: Verv Navn Mobil Leder BRK Øystein Nystad Nestleder BRK Jon Arne Nymo styremedlem Håkon Renolen styremedlem Per-Helge Røbekk Leder RK Omsorg Vanja Grønhaug Nestleder RK Omsorg Odd Mentzoni Leder Besøkstjenesten Johanne Slotterøy Leder Visitorene Odd Mentzoni Leder Barnehjelpa Svein Ole Lindqvist Leder Flerkultur - Leder Vitnestøtte Dagfinn Sivertsen Leder RK Ungdom Siri Høynes Nestleder RK Ungdom Julie Pedersen Martinussen Leder beredskapsutvalg Steinar Ellingsen Leder eiendomsutvalget Håkon Renolen Leder butikkutvalget Hans-Jakob Pedersem TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 13

14 7.2 Tiltakskort: LOKALER 2. Egne lokaler: - Røde Kors- huset, Parallellen - Hjelpekorpsets hytte, Sandjorda, Soløyvatnet - Bruktbutikken - Møtelokale/ kontor i Barnas Hus. Tordenskioldsgt Større telt / partytelt (18 kvm/ 9 kvm) Beskrivelse lokaler: Se VEDLEGG Beskrivelse av lokaler Andre alternative lokaler (det må i hvert enkelt tilfelle gjøres avtale om disponering: - Nordland Røde Kors distriktskontor, Storgata 34 (telf på dagtid) - Kommunens seksjon av Barnas Hus, Tordenskioldsgt 12 (telf ) 3. Eksterne lokaler a. Ved aksjoner v/ politiet/lrs eller støtte til Bodø kommune v/ Beredskapsutvalget. - Lokaler til egne mannskap samt lokaler til mottak av evakuerte / skadde skaffes da ved rekvirering/direkte avtale. Aktuelle lokaler er skoler, idrettshaller, hotell, samfunnshus osv. - Det er ikke gjort forhåndsavtale om bruk av lokaler. b. Ved interne RK-aksjoner. Primært innsamling klær. - Det er ikke gjort forhåndsavtale med Bodø kommune eller bedrifter om bruk av lokaler. TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 14

15 7.3 Tiltakskort: TRANSPORT Tilgjengelige biler: - Både VW LT (Bussen) og Skoda Yeti (4WD) står parkert i garasje på Røde Kors Huset. - Bilene kan kjørers med vanlig B sertifikat, men internt krever vi utsjekk på Bussen, samt for kjøring med henger på 4WD. - I hjelpekorpsets alarmplan 6 finner en navn på transportansvarlig 7 som har oversikt over de som der er sjekket ut for Buss / henger/ scooter. - Varebilen er normalt parkert ved bruktbutikken. Kontakt leder i BRK eller leder av butikkutvalget 7 for å få denne utlevert. - Bruk av privatbiler 8 godkjennes i hvert enkelt tilfelle av aksjonsleder Merking av biler: - Alle privatbiler som benyttes i RK tjeneste skal være merket med Røde Kors merker. - Magnetmerker fås utlevert på depotet etter at bruk at privatbil er godkjent. Kart til rodene: - Skal rodekart brukes, fås disse utlevert sammen med magnetmerkene. - Operativ leder beslutter hvilke rode hver enkelt bil skal kjøre. TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 6 Se BRK i KO, fane Alarmplan BRKH. Oppdateres fortløpende for bruk i hjelpekorpset. I beredskapsplanen oppdateres oversikten over sentrale tillitsvalgte etter hvert årsmøte. 7 Se tiltakskort 7.1, nr 5 Oversikt over sentrale tillitsvalgte i BRK i beredskapssammenheng 8 Det gjøres oppmerksom på at evt. kjøregodtgjørelse gis kun etter forhåndsgodkjennelse, og at evt. skader på kjøretøyet som påføres i løpet av aksjonen må dekkes av eierforsikringen. 15

16 7.4 Tiltakskort: NATURKATASTROFER / STORE ULYKKER 1. Beskrivelse av uønskede hendelser Ved ekstreme værforhold/ hendelser som storm/orkan, store nedbørsmengder, høyvann, ras/ skred som medfører fare for personskader og/ eller ødeleggelser av bygninger og infrastruktur kan BRK bistå politi/ kommune med sine ressurser. 2. Mulige utfordringer for BRK kan være å gi hjelp til skadde, søke etter savnede, evakuere beboere i bydeler/ på institusjoner og eventuelt bistå med midlertidig innkvartering/ forpleining av de som er rammet. I noen tilfeller kan det, ved store materielle skader/ truende alvorlige skader på bygninger/ materiell, være aktuelt å bistå med våre ressurser for å begrense skader etter anmodning fra kommunalt beredskapsråd 3. Hva kan BRK tilby: - deltakelse i det alminnelige redningsarbeidet (førstehjelp, søk, transport) - organisere et effektivt støtteapparat som stilles til disposisjon for Bodø kommune eller den lokale redningssentralen (LRS) til oppgaver innen evakuering dersom evakuering av en bydel/ en institusjon i Bodø kommune blir nødvendig innsats på evakueringssted kan være varsling av innbyggere/ beboere, førstehjelp og bistand til transport av innbyggere/ beboere oppgaver ved mottakssted (forpleining/ omsorg) midlertidig innkvartering i egne lokaler/ lokaler stilt til disposisjon - utkjøring/ transport av proviant/ annet materiell/ utstyr til eldre/ uføre - tilstedeværelse/ trøst og omsorg i en truende situasjon for ensomme/ eldre/ uføre 4. Mulige begrensninger Disponibelt støtteapparat til evakuering vil være noe avhengig av om Hjelpekorpset er utkalt og disponert til redningsoppdrag på skadested eller i evakueringsområde. Videre kan egne lokaler ligge i evakueringsområdet og dermed ikke være disponible. Det er også grunn til å anta at medlemmer bosatt i evakueringsområdet ikke kan regnes med å være disponible. 5. Ansvarsfordeling/ oppgaveløsning i BRK Lokalforeningens leder vurderer etter normalvarslingsrutinen om BRK skal sette stab. Dersom dette anses nødvendig, settes styret som stab på RK-huset (evt med deltakelse fra beredskapsutvalget), og det opprettes kontakt med kommune og LRS (via hjelpekorpsets representant her). BRK Hjelpekorps iverksetter normalt redningsarbeid etter avtale med LRS. Operativ leder oppretter kommunikasjon via mobiltelefon med leder av stab BRK. Eventuelle bistandsbehov fra øvrige lokalråd/ aktiviteter tas opp med leder BRK. 16

17 BRK Omsorg og Ungdom bistår med mannskaper. Oppgaver kan være: - bistand til hjelpekorpsets pågående aksjon - delta i løsning av oppgaver som BRK stab påtar seg etter anmodning fra kommunen/ andre. Dette kan være: ulikt omsorgsarbeid etablering av innkvartering bistand ved evakuering forestå bevertning/- forpleiningstjeneste delta i transporttjeneste TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 17

18 7.5 Tiltakskort: INNSAMLINGSAKSJONER 1. Beskrivelse av uønskede hendelser Bodø Røde Kors skal etter oppfordring/forespørsel fra Norges Røde/Nordland Røde Kors vurdere deltakelse i humanitære innsamlingsaksjoner nasjonalt eller internasjonalt. 2. Konsekvenser ved at hendelsen skjer Fare for liv/helse og/eller store materielle skader der hjelpen søkes 3. Målsettinger Organisere en effektiv innsamlingsaksjon av penger. Primært innen område Tverlandet Løpsmarka. Innsamling av penger over 1 dag fra faste innsamlingsstasjoner. Innsamling av penger over 1 uke ved utsetting av bøsser ved kasser på de faste og alternative innsamlingsstasjonene. 4. Ansvarsfordeling: Lokalforening/ styret i Bodø Røde Kors. Lokalforeningen/ styret i Bodø Røde Kors skal avgjøre deltakelse, omfang og tid for forespurt innsamling (jf kap 5 foran). Styret bør også som et beredskapstiltak i de enkelte aksjoner vurdere behovet for evt forsikring for frivillige ikke-medlemmer. Innsamlingsledere har gjennomføringsansvaret for det praktiske opplegget iht. VEDLEGG Innsamlingsaksjoner. Oppgaver/ huskeliste: Informasjon Kontakte eier og skaffe tillatelse til å benytte innsamlingsstasjoner over 1 dag Kontakte eier og skaffe tillatelse til å sette ut innsamlingsbøsser over 1 uke. Klargjøre materiell til innsamlingsstasjoner/ innsamlingssteder Organisere arbeidet på innsamlingsstasjoner eller i lokaler for innsamling Engasjere tilstrekkelig antall mannskaper Sørge for nødvendig transport Trenger vi noe materiell? Bør vi knytte til oss noen samarbeidspartnere? Tilpasse opplegget dersom det benyttes mer enn de primært faste innsamlingssteder Avklare budsjett. Hjelpekorps Omsorg Ung. Alle : Stille mannskap, delta i transporttjeneste. Spesielt Hjelpekorps : Varslingsansvar via Voice Broadcast TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 18

19 7.6 Tiltakskort: MASSEVAKSINASJON I BODØ KOMMUNE 1. Beskrivelse av uønskede hendelser Ved utbrudd av truende pandemier kan massevaksinasjon av befolkningen bli vedtatt gjennomført. I slike situasjoner kan mulige utfordringer for BRK være å gi - hjelp til gjennomføringen av selve vaksinasjonen - bistand til informasjons- og opplysningsarbeidet - vakt ved info telefon - oppsøke ensomme/ aleneboende for å sjekke status 2. Hva kan BRK tilby: - delta i arbeidet på vaksinasjonsstedet - gi hjelp til ensomme syke - tilstedeværelse/ trøst og omsorg i en truende situasjon for ensomme/ eldre/ uføre 3. Mulige begrensninger Disponibelt støtteapparat vil være avhengig av i hvilken grad pandemien har rammet egne medlemmer/ egne medlemmers familie. 4. Ansvarsfordeling/ oppgaveløsning i BRK BRK styre v/ leder mottar hjelpeanmodning og organiserer/ fordeler oppgaver BRK Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom bistår med mannskaper og materiell. Oppgaver kan være: - gi førstehjelp på vaksinasjonssted (opprette førstehjelpspost innkjøpt partytelt kan brukes) - delta i annet arbeid på vaksinasjonsstedet køordning/ innslusing av publikum registreringsarbeid tilby mat/ drikke i venteområder - avgi mannskaper til: vakt ved informasjonstelefon ulikt omsorgsarbeid besøke, gi hjelp og trøst til engstelige eldre/ uføre pleie, omsorg, tilsyn med ensomme syke i deres hjem TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 19

20 7.7 Tiltakskort: STØTTEAKTIVITETER VED KRISER 1. Beskrivelse av uønskede hendelser Ved alvorlige ulykker/ hendelser med tap av menneskeliv vil pårørende kunne ha behov for støtte i den akutte situasjonen. I slike situasjoner kan mulige utfordringer for BRK være: - opprette og drifte samlingssted(er) for pårørende, - legge forholdende til rette for at profesjonelle aktører (psykologer, prester, psykiatere, sykepleiere, sosionomer med flere) kan gi hjelp - være samtalepartner for de pårørende i den akutte situasjonen - vurdere mulighetene for besøkstjeneste over tid 2. Hva kan BRK tilby: - personell, materiell og forsyninger til opprettelse/ drift av samlingssted(er) for pårørende (mottakssted for pårørende) - samlingssted i egne lokaler (RK-huset/ møtelokale i Barnas Hus), kapasitet ca. 60/ 40 personer - registrering av pårørende - personell som kan være samtaleparter/ hjelpere til pårørende i den akutte situasjonen - eventuell besøkstjeneste over tid 3. Mulige begrensninger - besøkstjeneste over tid vil ikke kunne omfatte noen form for behandling, men vil ha fokus på det medmenneskelige - drift av samlingssted i egne lokaler ut over 1 døgn. Mangelfull kapasitet sanitær og sengeplasser. 4. Ansvarsfordeling/ oppgaveløsning i BRK BRK styre v/ leder mottar hjelpeanmodning og organiserer/ fordeler oppgaver BRK Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom bistår med mannskaper og materiell. Oppgaver kan være: - opprette mottak (egne lokaler/ telt kan brukes) - stille med trenet personell for samtaler/ trøst - stille med personell som kan forestå bevertning med mer på mottak - delta i annet arbeid på mottaksstedet organisering / innslusing av pårørende registreringsarbeid - avgi mannskaper til: vakttelefon for pårørende TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 20

21 8. VEDLEGG 8.1 Vedlegg 1 BESKRIVELSE AV LOKALER LOKALE : Røde Kors-huset Adresse Parallellen 14, Jensvoll Disponibelt Kontakt for å avtale bruk I utgangspunktet hele tiden. Kan være i bruk til interne møter/kurs samt utleid til private arrangement. Leder RK-huskomite Bygningsmasse Hovedbygg : 1.etg : kjøkken, 3 rom, møtesal,2 wc. Underetg : garasjeplasser, depot,kontor,1 lagerrom. Garasjeanlegg : 3 garasjeplasser, 1 lagerrom. Uteareal : Adkomstmulighet bil God på framside bygg. Begrenset øverside. Parkeringsmulighet Handicap tilrettelegging Ca 20 plasser framside bygg. Rullestolrampe 1.etg. Handicap-wc på vaskerom 1.etg Større rom / sal Møtesal : Areal= 90 m2 Stoler / bord : Til 60 personer Sengeplass (armebårer) Sanitæropplegg ( dusj/wc) Kjøkken / mulighet matlaging og servering Annet 2 wc 1.etg. Ingen dusjmulighet. Komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin. Kopper, div til ca. 40 personer. Fasttelefon. Internett-tilgang kontor. 21

22 22

23 LOKALE : Barnas Hus Adresse Tordenskioldsgt 12, Bodø Disponibelt BRK eier : Møterom m kjøkken + 1 kontor 2. etg. Møterom kan være i bruk til interne møter/kurs samt utleid til private arrangement. Fast utleid på dagtid til barnehagen. Kontakt for å avtale bruk Bygningsmasse Uteareal : Adkomstmulighet bil Parkeringsmulighet Handicap tilrettelegging Leder RK-huskomite Bodø kommune hovedeier. Bruk av lokaler ut over Rk avtales med styrer barnehage Første etasje: barnehager (Barnas Hus og Regnbuen) Andre etasje: BRK s møterom, kontor og garderobe + personalrom for de barnehageansatte God på framside bygg/ hovedinngang. Begrenset. Parkering i kommunal veg. Tilgang handicap-wc 2. etg. Handicap heis. Større rom / sal Møtesal : Areal= 60 m2 Stoler / bord : Til 40 personer Sengeplass (armebårer) Sanitæropplegg ( dusj/wc) Kjøkken / mulighet matlaging og servering wc 2.etg. Ingen dusjmulighet. Komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin. Kopper,div til ca. 40 personer. Annet 23

24 24

25 LOKALE : Bruktbutikken Adresse Jordbruksveien 46, Bodø Disponibelt Kontakt for å avtale bruk I utgangspunktet hele tiden. I ukedagene disponert til Bruktbutikk Leder Omsorg Bygningsmasse Hovedbygg : Uteareal : Adkomstmulighet bil Parkeringsmulighet God. Begrenset. Parkering ved kommunal veg. Handicap tilrettelegging Større rom / sal Møtesal : Kirkens Bymisjon har et møterom i bygget ( / ) Sanitæropplegg ( dusj/wc) Kjøkken / mulighet matlaging og servering Annet wc Ingen dusjmulighet. Kjøkkenkrok Fasttlf. Internett-tilgang kontor. 25

26 26

27 LOKALE : Hjelpekorpsets hytte, Sandjorda, Soløyvatnet Adresse Sandjorda, Soløyvannsveien Disponibelt Kontakt for å avtale bruk RK eier Kan være i bruk til interne vakter/møter/kurs. Leder RK-huskomite Bygningsmasse Uteareal : Adkomstmulighet bil Parkeringsmulighet Handicap tilrettelegging Hovedbygg : Hytte. 1.etg : Kjøkken, oppholdsrom, kontor. 2.etg (hems) : Soveplasser. Begrenset. Parkering ved kommunal veg. Ca. 100 m fra hytte. Ingen. Større rom / sal Møtesal : Areal= 25 m2 Stoler / bord : Til 12 personer Sengeplass : 8 + flatseng hems. Sanitæropplegg ( dusj/wc) Kjøkken / mulighet matlaging og servering Forbrenningstoalett. Ingen dusjmulighet. Vann fra brønn ( pumpe ). Komfyr, kjøleskap. Kopper,div til ca. 20 personer. Annet TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 27

28 28

29 8.2 Vedlegg 2 INNSAMLINGSAKSJONER PENGER 9 1 INFORMASJON. Fra Røde Kors vil det foreligge en del bakgrunnsinformasjon, plakatmateriell, presseoppslag osv. Viktig at vår info bygger på dette materiellet, men med lokal vinkling. 1.1 MEDIA Forhåndsinfo. via media om aksjonen. Benytt pressemelding eller pressekonferanse /intervju. Primært pressekonferanse /intervju hvor leder Bodø RK deltar. Avisa Nordland AN-tv Radio 3 Bodø NRK, lokalradio NRK, lokal-tv ANNONSERING Avisa Nordland. Prøv å få til gratis annonse. 1.3 UNDER INNSAMLINGEN : - gjennomføre avtaler med media om fotografering/reportasjer fra innsamlingen, alternativt egen reportasje / fotografering til bruk på egen internettside. - innen tre dager etter avsluttet innsamling, informere media om resultat av aksjonen. 2 INNSAMLING PENGER. 2.1 Hovedplan Innsamling av penger over 1 dag fra faste innsamlingsstasjoner. Primært innen område Løpsmarka Tverlandet. Innsamling over en lørdag, kl Innsamling av penger over 1 dag fra faste innsamlingsstasjoner. Innsamling av penger over 1 uke ved utsetting av bøsser ved kasser på de faste og alternative innsamlingsstasjonene. 29

30 2.2 Primære Innsamlingsstasjoner 10 Nr Stasjon Sted Ant. pers Ant. bøsser Kontakt person Telefon 1 Glasshuset Storgata 4 6 Terje Strand Inngang N (Hypermarked) Inngang V (Mon Ami) City Nord Stormyra Inngang S (Bygg og bo) 2 4 Senterleder Bodø Storsenter Verkstedvn Siv Nina Nyheim Rema 1000 Stormyra Gamle rv. 7 Stormyra Hunstadsenteret Hunstad 3 5 Nokas Rema 1000 Alstad Notvn. 17 Alstad Coop Mega Mørkved Mørkved Coop Ekstra, Støver Bertnes Rema 1000 Tverlandet Tverlandet Coop Mega Rønvik Rønvikvn SUM Ved bruk må eier / ansvarlig av innsamlinssted kontaktes/forespørres så tidlig som mulig om tillatelse til å benytte stasjonen på angitt dato/klokkeslett. Forespør om å få stå innendørs / i inngangspartiet. Informer samtidig om aksjonens hensikt samt navn / telefon til innsamlingsleder. Husk å notere navn på den som har gitt tillatelse til å benytte stasjonen. 2.3 BEMANNING TIL PRIMÆRSTASJONER Totalt ca 30 personer, 27 innsamlere (se tabell ovenfor) og i tillegg avløsere og personell til transport, pengemottak og ledelse. Personell primært egne medlemmer. Innkalling / forespørsel sendes via ledere lokalråd / Voice Broadcast. Lokalrådslederen melder tilbake til innsamlingsleder 2 dager før innsamlingsaksjonen hvor mange mannskaper som sikkert vil stille. Mulige frivillige over 16 år : Speidere, idrettslag, sivilforsvar, forsvar. Dersom disse deltar bør de fordeles på stasjon slik at det til enhver tid er en RKansvarlig på hver stasjon. 2.4 BUDSJETT. Annonser. Enkel servering til innsamlere. 10 Disse har ved tidligere innsamlinger vist seg å være de som gir mest penger 30

31 2.5 ALTERNATIVE INNSAMLINGSSTEDER. Dersom tilgang på nok personell, vurder om andre innsamlingssteder enn primærstedene kan bemannes. Matvarebutikker i nærområdet rundt de primære innsamlingsstedene har vist seg å gi lite penger. Nr Stasjon Sted 13 Trekanten Kjøpesenter Ant. pers Ant. bøsser Kontakt person Telefon Plassmyrvn Administrasjon Rema 1000 Bertnes Coop Prix Løding Coop Prix Saltstraumen Coop Prix Løpsmark Coop Marked Misvær Skjerstad 2 3 SUM For å la flest mulig av publikum få anledning til å gi sine bidrag ved innsamlingsaksjonen, må en vurder innsamling ved matvarebutikkene/ forretninger på Rønvikleira. Muligheten her er å sende ei gruppe dit som kan stå utenfor ulike forretninger til ulike tidspunkter (Biltema, Bunnpris, Bygger n, Kiwi, Tools med flere) Ut fra avgang/ankomsttider til fly, tog og båt vurder om det for kortere tidsrom skal sendes innsamlere til : Bodø Lufthavn Jernbanen/Hurtigruta Hurtigbåtkaia. Sjekk også ut om det er større arrangement (idrett/ messer eller lignende) på innsamlingsdagen / like før innsamlingsdagen. 2.6 KLARGJØRE MATERIELL: - plombere bøsser og klistre på aksjonslogo fra NRK - aksjons id-kort fra NRK til innsamlere - merking innsamlere m/ vest eller uniform - klargjøre plakatstativ med info og motto for aksjonen - klargjøre RK-flagg/ beachflagg, merkebukker, bord til innsamlingsstasjonene - mobiltelefon-nummer til ansvarlig på innsamlingsstasjonene - klargjøre «stasjonsmappe «m/ div. info, materielloversikt, kvittering over innsamlingsbøsser/tønner - opprette avtale med bank om telling/mottak og innsetting på egen aksjonskonto / evt avtale om å benytte bankens telleautomater. - opprette avtale med NOKAS (v/ om henting, telling og innsetting av innsamlede midler på konto

32 2.7 INNSAMLINGSDAGEN: Ledelse : Innsamlingsleder på Rk-huset / Barnas Hus/ annet lokale, tilgjengelig på tlf. - opprette vakt for beskjeder, kopiering, mottak materiell osv - innsamlere møter på forhåndsavtalt sted - fordeling på stasjon etter frammøte - orientere innsamlere generelt om aksjonens hensikt/formål - utlevere klargjort materiell/«stasjonsmappe - eventuelt 1-2 biler i beredskap for utkjøring personell / materiell - korpsbil m/ 2 mannskap i beredskap for diverse oppdrag (hente/bringe bøsser til innsamlingsstasjonene, utkjøring mat og drikke, evt.hente penger etter henvendelse fra private) - opplegg for henting av penger fra innsamlingsstasjonene - 2 personer bør sitte i eget rom for mottak og innkvittering av bøsser/ tønner. Etter mottak kan bøsser åpnes og tømmes over i tønnene - avtale om telling og innlevering i bank - innsetting på egen konto når innsamling avsluttet - Kto.nr for innsamlingskonto: innsamling materiell / opprydding / lagring. Stasjonsansvarlig sørger for innlevering på RK-huset eller til annet angitt sted - tilbakemelding fra innsamlere, tilby kaffe / mat. Etterarbeid: Rengjøre/klargjøre innsamlingstønner/bøsser. 3. Hovedplan ved innsamling av penger over en uke ved utsetting av bøsser ved kasser på de faste og alternative innsamlingsstasjonene Ved ved utsetting av bøsser ved kasser på de faste og alternative innsamlingsstasjonene må eier / ansvarlig kontaktes/forespørres så tidlig som mulig om tillatelse til å benytte forretningens kassaområde i angitt uke for utsetting av innsamlingsbøsser. Informer samtidig om aksjonens hensikt samt navn / telefon til innsamlingsleder. Husk å notere navn på den som har gitt tillatelse til å benytte stasjonen. Nb! Felles forespørsel om begge innsamlingsopplegg på de steder hvor vi benytter både innsamling over 1 dag og over 1 uke. 3.1 KLARGJØRE MATERIELL/ PERSONELL. - plombere bøsser og klistre på aksjonslogo fra NRK - aksjons id-kort fra NRK til de som leverer / henter bøsser. - Infoskriv til innsamlingsstedene: mobiltelefonnummer til ansvarlig for innsamlingen, aksjonsformål, kvittering for ut/innlevering bøsser. - skaffe personell og transport for utlevering/innhenting av bøsser. - opprette avtale med bank om telling/mottak og innsetting på egen aksjonskonto/ evt avtale om å benytte bankens telleautomater. - opprette avtale med NOKAS (v/ om henting, telling og innsetting av innsamlede midler på konto INNSAMLINGSUKA : 32

33 - Innsamlingsleder tilgjengelig på tlf og e-post. - Personell for utlevering/henting av bøsser møter på forhåndsavtalt sted for informasjon om aksjonen. Utlevering av klargjorte bøsser med oversikt over utleveringsstedene. Henting og innkvittering av bøsser bør gjøres av 2 RKpersonell. - opprette vakt for eventuell komplettering av klargjorte bøsser. - telling og innlevering i bank i henhold til hva som er avklart i pkt Kto.nr for innsamlingskonto: Ved aksjonsslutt bør innsamlingsleder møte personell som har vært i aksjon. Mottak av materiell og for å få tilbakemelding om aksjonen. Etterarbeid: Rengjøre/klargjøre bøsser. TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 33

34 8.3 Vedlegg 3 DELVIS EVAKUERING AV BODØ KOMMUNE 1. PERSONELL. - Hjelpekorpset anmodes om bistand fra LRS og iverksetter normal varsling. I innkallingen skal begrepet evakuering framgå. Dersom beslutning om evakuering skjer i en pågående aksjon der hjelpekorpset er engasjert, skal operativ leder umiddelbart informere leder BRK - BRK setter stab, og øvrige medlemmer innkalles via Voice Broadcast - Hjelpekorpset leder aktivitetene på evakueringsstedet - Etter avtale med operativ leder fordeles øvrige mannskaper etter behov til evakueringssted og mottakssted 2. TRANSPORT - De enkelte medlemmer må selv ta seg fram til oppmøtested for RK - medlemmer og deretter til møteplass evakueringssted / mottakssted for evakuerte. - Medlemmene anmodes om å stille sine biler til disposisjon for evakueringsoppgavene 3. MATERIELL - Eget samband fordeles etter behov i evakueringsarbeidet - Mobiltelefoner vil også være et aktuelt kommunikasjonsutstyr - Ulltepper og førstehjelpsutstyr disponeres/ fordeles av hjelpekorpset - I den kalde årstid medbringer det enkelte medlem ekstra med varme klær til bruk for de evakuerte 4. MOTTAK I EGNE LOKALER - RK- huset - Barnas Hus - Bruktbutikken - Hjelpekorpshytta Sandjorda 5. STØTTE PÅ MOTTAKSSTED SOM BODØ KOMMUNE OPPRETTER - Omsorgsstøtte - Førstehjelp - Logistikk, registrering - Forpleiningsstøtte 6. STØTTE PÅ EVAKUERINGSSTED - Evakuering av uføre/ syke fra privatbolig eller sykehjem - Samband - NB: Sikkerhet for egne mannskaper på evakueringssted 7. BUDSJETT/ KOSTNADER - BRK styre/ stab bevilger i hht eget vedtak for egne mannskaper - BRK styre/ stab setter styremøte og bevilger midler av katastrofefondet til hjelp til de evakuerte TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 34

35 8.4 Vedlegg 4 BODØ KOMMUNE KRISE-/KATASTROFELEDELSE Med krise / katastrofe menes i denne sammenhengen en situasjon som det ordinære kommunale apparatet ikke kan håndtere. En krise- / katastrofe defineres som en uønsket hendelse som i art eller omfang, er av en slik karakter at det går utover det som regnes som normal risiko og normal belastning. Hvilke gjøremål og tiltak som er relevante vil være situasjonsbestemte. Oppstår en slik situasjon kan ordfører / rådmann beslutte at en krise-/ katastrofeledelse etableres i kommunen. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå og den kommunale krise- / katastrofeledelse er en overordnet funksjon og skal ikke delta på skadestedet. Krise- / katastrofeledelsen i Bodø kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak og støtteapparat når en krise / katastrofe oppstår (se organisasjonskart). Det kommunale Beredskapsråd skal drøfte beredskapsspørsmål og fungere som konsultasjons-/ og samordningsorgan og ellers være et forum for gjensidig orientering om beredskapssaker på de forskjellige områder Varsling og aktivisering av kommunens krise- / katastrofeledelse: Varsling om oppstått krisesituasjon skal rettes til ordfører, rådmann, sikkerhetssjef eller en av de andre i krise-/ katastrofeledelsen hvis ordfører eller rådmann ikke er til stede. Rådmann vurderer, i samråd med ordfører, sikkerhetssjef vurderer i samråd med ordfører eller rådmann om krisens omfang og innkaller etter behov, hele eller deler av kommunens kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen. Rådmann og ordfører definerer når kriseledelsen formelt er satt. Typiske situasjoner krise- / katastrofeledelsen kalles inn; Naturkatastrofer som ras, flom, sterk vind osv. Brudd på offentlig kommunikasjonssaker, dvs. veinett, samferdsel, osv. Større ulykker med fly, båt, bil, buss, tog osv. Svikt i kraftforsyningen, vannforsyningen og avløp Brudd i telesamband Forurensning av drikkevann Store skog- og industribranner Eksplosjoner Store olje- og kjemikalieutslipp Radioaktivt nedfall Behov for evakuering av et område Annet. 35

36 Varsling av kommunens Krise- / katastrofeledelse benytter kommunen Voice Broadcast for Web (UMS) system som går via 110 sentralen når en uønsket hendelse skjer i og utenfor egen organisasjon hele døgnet, på telefon nr Bodø Beredskap nr Bystyret oppnevner medlemmer til kommunens beredskapsråd fra politiske og administrative ledelse og skifter hvert 4.år (siste utnevnelse høsten 2007). Fra administrasjon oppnevnes representanter slik at det er funksjonene som utpekes, ikke personene. For øvrig fastsetter bystyret hvilke eksterne samarbeidsparter som bør være representert i kommunens beredskapsråd som en fast ordning. Ordføreren kan, som rådets leder, invitere andre aktuelle samarbeidsparter, og informere bystyret når det er behov for å endre sammensetning. Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan mellom kommunale, statlige myndigheter, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i beredskapsspørsmål. Beredskapsrådet skal videre være et forum for gjensidig informasjon om beredskapsmessig forhold og status i den enkelte etat /institusjon. Beredskapsrådet er i tillegg et rådgivende organ for krise- / katastrofeledelsen i håndtering av en krisesituasjon. Beredskapsrådets sammensetning: Ordfører, leder og kan beslutte at beredskapsrådet skal etableres: Rådmannen Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør opplæring - og kulturavdelingen Kommunaldirektør helse- og sosialavdelingen Kommuneoverlegen Kommunikasjonssjef Politimester Havnedirektøren Sivilforsvaret Forsvaret Telenor Nordlandsnett 2 eller 3 representanter fra næringslivet (industrivernpliktige eller andre større/ kritiske virksomhet) Bodø Røde Kors Sikkerhetssjef Formannskapssekretær er sekretær Leder innkaller til møte minst 1 gang i året for gjensidig oppdatering av status i ROS arbeidet og beredskapsplanverket. Hele eller deler av rådet innkalles ellers etter behov i forbindelse med reelle krisesituasjoner hvor det er aktuelt å planlegge samordning og gjennomføring av aktuelle krise- katastrofetiltak via kommunens 36

37 varslingssystem (UMS). For øvrig kan det gjennomføres møter ved behov, eller dersom en eller flere av medlemmene ber om det. Beredskapsrådets oppgaver: Være forum for tverrfaglig utveksling av informasjon om beredskapsmessige forhold og status Være rådgivende organ i ROS - sammenheng så vel som i beredskapsspørsmål generelt Se på hvordan tverrsektorielt samarbeid kan organiseres og gjennomføres, og eventuelt utforme samarbeidsavtaler der det er naturlig Diskutere samordning av eventuelle krise- og beredskapstiltak når det er naturlig, f.eks i en kommende flomsituasjon, forurensning. Beredskapsrådet etablerer seg i formannskapssalen TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 37

38 8.5 Vedlegg 5 ANDRE TELEFONER VED KRISE-/KATASTROFE Organisasjon Navn Privat Arbeid Mobil HRS Politimester Geir Ove Heir Nordland sivilforsvarsdistrikt Fylkesberedskapssjef Gustav K. Olsen Vara; Knut Tvervik Jan Martin Skoglund Vara; Tom Mørkved / Havnedirektør Ingvar Mathisen Forsvaret Wing ops Statens vegvesen Randulf Kristiansen Telenor Bård Brækkan Bodø Energi as Arne Juel / Vara; Organisasjon Navn Privat Arbeid Mobil Bodø Båtforening Redningsskøyter Robert Langnes Vakttelefon Ruth Opsahl Skuld Nils C.P.Aure DYKKERE Kjell Aag Hytte: Eksperter på skred Norges Geolog. Institutt Fjellredningsgruppe Geir Balseth Stein Simenstad Ar Pr Falken Redningst. Viking Redningst Norsk Grotteredningstjeneste Ivar Westvig Torstein Finnesand Frelsesarmeen Margot Krokedal Kvinners Frivillige Beredskap Tove Arfeldt Bodø og omegns turistf. Berit Irgens

39 Organisasjon Navn Privat Arbeid Mobil Froskemannsutstyr: Nordykk AS Polardykk AS Lavinemateriell: Erik T Ellingsen Elisabeth Sørgård John- Arild Bodding Løfteutstyr: Nordlandskrana A/S Jan Karsten Pedersen Transportmateriell biler: Bodø Taxisentral: Salten Bilruter AS: Direktelinje (akutt nr. ) Adm dir. Wilhelm Hunstad Drifts. dir. Roar Stenkløv Vakttelefon drift ( Helg ) Transportmateriell båter: Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA Stella Polaris Beredskapsnummer Oddvar Runderim Torbjørn Engen TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 39

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Helseberedskapsplan. Stange kommune

Helseberedskapsplan. Stange kommune Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB 19.11.04 Høring nov. 2004 Godkjent av februar 2005 kommunestyret

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer