Områdestyret i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdestyret i Nordland"

Transkript

1 Områdestyret i Nordland Møte 29. september 2008 kl på Meyergården hotell, Mo i Rana SAKSLISTE: 16/2008: Referater 17/2008: Årsmelding /2008: Reguleringsplan for Børgefjellgrenda. Grane kommune 19/2008: Reguleringsplan for Tolkmoen hyttefelt. Hattfjelldal kommune. Trekking av innsigelse 20/2008: Godkjenning av regnskap 2007 og budsjett 2008 for reinbeitedistriktene Voengelh Njaarke, Hestmannen/Standtindene, Ildgruben, Saltfjellet og Balvatn 21/2008: Revisjonsutvalg Duokta reinbeitedistrikt 22/2008: Kommuneplanens arealdel for Bodø kommune 23/2008: Kommuneplanens arealdel for Hamarøy kommune 24/2008: Søknad om midler fra tapsforebyggende fond. Hestmannen/Standtindene reinbeitedistrikt. 25/2008: Eventuelt. (Ingen saker ble behandlet under eventuelt) Saker som er behandlet: 16/2008: Referater REFERATER PLAN OG BYGGESAKER Alstahaug kommune 1. Gnr.39/46 steinuttak, Ruukki Construction Norge AS 2. Gnr.33/2 nydyrking, Brit Herigstad. Ballangen kommune 3. Båtutsett på Sætran reguleringsplan. 4. Gnr.1/5,32 Finnvik reguleringsplan. 5. Sentrum Nord og torvområdet reguleringsplan. 6. Forså kraftverk og smoltanlegg reguleringsplan. Beiarn kommune 7. Mouidejohka kraftverk

2 Bindal kommune 8. Gnr.44/3 Hjartøya søknad om oppføring av anneks. 9. Gnr.50/6 søknad om oppføring av bolig. 10. Bygging av 22kv høyspenningslinje fra Lysfjord til Kveinsjø. Bodø kommune 11. Gnr.239/3 Sieverthammaren reguleringsendring. 12. Vestvatn idretts- og fritidspark reguleringsplan. 13. Bestemorenga sport- og friluftspark reguleringsplan. 14. Boligformål Bratten reguleringsplan. 15. Beredskapsgjerder Vesterli rovviltprosjekt. 16. Gnr.246/1 Gåsvatn, Misvær mobilantenne Netcom. Brønnøy kommune 17. Borkamo settefiskanlegg, reguleringsplan. 18. Akselberg kalkbrudd etablering av nytt deponiområde. Fauske kommune 19. Klungsetmarka Fritidspark reguleringsplan. 20. Nedgraving av kabel v/vei, Lomivann. 21. Gnr.112/19,34 nydyrking, Lars Erik Navjord. 22. Etablering av avfallsforbrenningsanlegg. Gildeskål kommune 23. Tingvoll hytteområde på Forstranda reguleringsplan. 24. Sundsholmen naust- og hytteområde reguleringsplan. 25. Risnes hytteområde, Sandhornøy reguleringsplan. 26. Gnr.4/4 deling av eiendom. Hamarøy kommune 27. Uttak av kvartsråstoff, Håkonhalsheia. 28. Gnr.83/3 fradeling av hyttetomt ved Svartvatnet. Hattfjelldal kommune 29. Oppsetting av gjerde Tor Sverre Mjølkarlid. 30. Gnr.10/2 oppsetting av gjerde Eivind Andrè Volden. Hemnes kommune 31. Juvika på Hemnesberget reguleringsplan. Lurøy kommune 32. Gnr.36/7 nydyrking på Aldra. Meløy kommune 33. Gnr.28/17,20 Indre Halsosa reguleringsplan, fritidsbebyggelse. 34. Massedeponi, Glomfjord reguleringsplan. 35. Massedeponi Setvikdalen reguleringsplan. Narvik kommune 36. Gnr.48/3 Håkvikdalen, Silvasshågen hytteområde reguleringsplan. 37. Søknad om forbislipping av vann i forbindelse med vedlikeholdsarbeid i Skjomen. Nærøy kommune 38. Industriområdet Langneset på Marøya reguleringsplan. 39. Nærøy kommunes planstrategi Gnr.128/8, oppføring av bygning med flerbruks formål hytte, utleiehytte og kvilebu tilknyttet landbruksdrift. 41. Gnr.99/2 Vasslibukta hyttefelt reguleringsplan. Rana kommune 42. Gnr.160/1 Straumsnes reguleringsplan. 43. Gnr.175/2 fradeling av nusttomt.

3 44. Gnr.192/7 fradeling, 2 hyttetomter, 1 nausttomt. 45. Raudvatnet strømforsyning til hytter. Rødøy kommune 46. Einvik hytteområde i Jektvik reguleringsplan. 47. Gnr.2/1 nydyrking, Birger Mathisen. 48. Gnr.77/1 nydyrking, Stig Monsen. Saltdal kommune 49. Oppsetting av gjerde, Dagfinn Strøm. 50. Bygging av Dversetelva kraftverk, Dragefossen kraftanlegg. Steigen kommune 51. Bygging av Trollelva kraftverk, Småkraft AS. 52. Forspørsel om konsekvensutredning i forbindelse med søknad om akvakultur ny lokalitet Anevik. Sømna kommune 53. Gnr.36/9 nydyrking, Liv-Julie Wågan. 54. Gnr.52/4,17 nydyrking, Daniel Davidsen. 55. Rydding av kulturbeiter. Sørfold kommune 56. Utvidelse av settefiskproduksjon i Mastermovika. 57. Gnr.84/2 søknad om punktfeste av bebygd hyttetomt. Tysfjord kommune 58. Forespørsel om konsekvensutredning i forbindelse med biomasseendring av lokalitet Tjaijneluokta. Vefsn kommune 59. Vesentlig endring av reguleringsplan Mosjøen Lufthavn. 60. Gnr.121/2 Veset, masseuttak reguleringsplan. 61. Gnr.14/1, søknad om dispensasjon fra 50m grensa til Vikdalselva for bygging av hytte. Vevelstad kommune 62. Gnr.19/1 Kilmark deling av eiendom. 63. Gnr.33/1 oppsetting av naust ved Bønåvatnet. VEIER SKOGSVEIER Bodø kommune 64. Bygging av skogsveier 2008: Sommermarkaveien, Hestvikveien, Skardstadveien, Kvantoveien, Tirifjellvassveien og Skipmanvikveien. 65. Bygging av skogsvei Durmålveien 66. Bygging av skogsvei Kvitbergmyrveien. Bindal kommune 67. Bygging av traktorvei Fuggelskarveien. Brønnøy kommune 68. Bygging av landbruksvei Mølnvassveien. 69. Bygging av landbruksvei Eselien. 70. Bygging av skogsvei Gamle Øverås vei. Hemnes kommune 71. Bygging av landbruksvei på gnr.51/4 på Bjerka. 72. Bygging av traktorvei ved Mulvika ved Røssauren. Rana kommune 73. E6 Raudfjellforsen Krokstrand, reguleringsplan. Hemnes og Rana kommune 74. E6 Urlandå Skamdal, reguleringsplan.

4 17/2008: Årsmelding 2007 Vedtak: Årsmelding 2007 godkjennes uten merknader. 18/2008: Reguleringsplan for Børgefjellgrenda. Grane kommune Områdestyret gir innsigelse til reguleringsplan for Børgefjellgrenda hyttefelt. Begrunnelse: Konsentrasjon av hytter, vei og skibakke/skitau i Børgefjellgrenda hyttefelt vil medføre at området mellom Litjfjellet og Majavatnet vil bli blokkert for reindriften, både når det gjelder driving/samling av rein og rein på naturlig trekk og beiting. Børgefjellgrenda vil videre medføre stor aktivitet og dermed ha negativ innvirkning på beiteområder og flyttlei i tilgrensende områder. Planens innhold og omfang er også blitt mer omfattende enn var mulig å forutse da kommuneplanens arealdel for Grane kommune var på høring. Innsigelsen begrunnes også med mangel på konsekvensutredning da tiltaket omfattes av kriteriene i 4 e) i forskrift om konsekvensutredninger. 19/2008: Reguleringsplan for Tolkmoen hyttefelt. Hattfjelldal kommune. Trekking av innsigelse Områdestyret trekker innsigelsen mot Tolkmoen hyttefelt. Tom Lifjell fratrådte møtet som inhabil. 20/2008: Godkjenning av regnskap 2007 og budsjett 2008 for reinbeitedistriktene Voengelh Njaarke, Hestmannen/Standtindene, Ildgruben, Saltfjellet og Balvatn

5 Områdestyret godkjenner regnskap 2007 og budsjett 2008 for distriktene Hestmannen/Strandtindene, Voengelh Njaarke, Balvatn, Saltfjellet og Ildgruben. Områdestyret godkjenner dermed også bruk av reindriftsfondets midler som inngår i budsjettene for de nevnte distriktene. Tom Lifjell fratrådte som inhabil når det gjaldt behandlingen av Ildgrubens regnskap og budsjett. 21/2008: Revisjonsutvalg Duokta reinbeitedistrikt Settereindriftsagronomens forslag til vedtak: Cathrine Kristansen fyller ikke vilkåret om å være stemmeberettiget og kan således ikke være medlem i revisjonsutvalget. Sara Elisabeth Pavall er reineier og kan ha stemmerett, hun er ikke medlem av distriktsstyret men har nær tilknytning til styremedlemmer. Hun kan likevel være en av flere medlemmer i revisjonsutvalget dersom dette blir satt sammen med representanter for alle grupperingene i distriktet. Det foreslåtte revisjonsutvalg fyller ikke vilkårene i Reindriftsloven 48, 2.ledd og kan dermed ikke godkjennes. Områdestyrets vedtak: Settereindriftsagronomenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse: Områdestyret anbefaler at et revisjonsutvalg består av et medlem fra hver av de tre siidaandelene i distriktet. 22/2008: Kommuneplanens arealdel for Bodø kommune Områdestyret fremmer innsigelse til følgende områder: H129, H117, H66 og H94 Begrunnelse: Område H129 vil komme i konflikt med flyttlei for rein mellom områdene på nord- og sørsida av Rv812 og et naturlig reintrekk mellom beiteområder.

6 H66 kommer i flyttlei for rein til og fra fergeleiet på Misten. H94 og H117 vil medføre nye hytteområder i allerede sterkt pressede reinbeitearealer og vil medføre reduksjon av hovedsakelig vinter- og vårbeitekapasitet i distriktet. Ekspansjon av hyttebyggingen vil også medføre økt aktivitet og forstyrrelse i tilgrensende områder og indirekte tap av beiteland. Det er avsatt andre byggeområder for hyttebygging i nærheten av begge disse områdene. Disse bør utnyttes før nye områder vurderes åpnet for utbygging. Forslaget enstemmig vedtatt. 23/2008: Kommuneplanens arealdel for Hamarøy kommune Områdestyret i Nordland fremmer innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel for Hamarøy kommune for områdene T3 (vei til Musken) H30 Osbakkan hytteområde H29 (sør for veien) B4 (vestlige deler av området) Flere andre foreslåtte områder i planen berører reindriftens flytt- og trekkleier og viktige beiteområder, og det er foreslått at det skal utarbeides reguleringsplaner. Områdestyret gjør oppmerksom på at det kan bli fremmet innsigelse til reguleringsplaner som er avsatt i kommuneplanens arealdel dersom det fører til stenging av reindriftens flytt- og trekkleier eller beslaglegger viktige beiteområder. I områder med spredt bebyggelse må kommunen kontrollere at enkeltbygg ikke kommer i konflikt med reindriftens flytt- og trekkleier eller viktige beiteområder. Er kommunen i tvil om betydningen for reindriften, må dette avklares direkte med reinbeitedistriktet eller Reindriftsforvaltningen. Begrunnelse: For å sikre at reindriften har framtidige beite- og driftsmuligheter i Hamarøy kommune, må enkelte av de foreslåtte områdene tas ut, eventuelt innskrenkes, i planen. Områdestyret viser videre til reindriftslovens 22 om at reindriftens flytt- og trekkleier ikke må stenges. For øvrig vises det til saksfremstillingen der enkeltområdene er vurdert. Innstillingen enstemmig vedtatt. 24/2008: Søknad om midler fra tapsforebyggende fond. Hestmannen/Standtindene reinbeitedistrikt.

7 Områdestyret innvilger søknaden fra Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt om å få utbetalt kr fra fondet til kriseberedskap til innkjøp av reinfôr. 25/2008: Eventuelt. (Ingen saker ble behandlet under eventuelt)

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune Områdestyret i Nordland Møte 4. juni 2008 kl. 09.00 på Fauske hotell, Fauske SAKSLISTE: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater 11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn

Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn Fylkesmannen i Nordland Det er registrert og kartlagt et kalkskogområde i planområdet. I DN-håndbok 13-1999 er kalkskog

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgård Tlf. direkte: 74 16 80 23 E-post: ses@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.12.2010 Vår ref.: 2007/2689 Arkivnr: 421.3 Innherred samkommune

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.08.2013 Forslag til landbruksplan for Leirfjord 2013-2020. Leirfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. I! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/281 Arkiv sakid.: 11/1033 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 038/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer