Norsk Vann FAGTREFF februar 2014 TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Kom til vannbransjens viktigste møteplass SAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Vann FAGTREFF. 4. - 5. februar 2014 TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Kom til vannbransjens viktigste møteplass SAMFUNN"

Transkript

1 Norsk Vann FAGTREFF februar 2014 TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Kom til vannbransjens viktigste møteplass SAMFUNN VANN AVLØP

2 Norsk Vanns fagtreff februar 2014 er den sentrale møteplassen for vannbransjen. SAMFUNN VANN AVLØP Denne gang møtes vi under temaet: Vannbransjen på fremmarsj - verktøyene du trenger Tid: Sted: Påmelding: Påmeldingsfrist: Arrangør: februar Comfort Hotel Runway, Gardermoen 14. januar Norsk Vanns samfunnsutviklingskomité, vannkomité og avløpskomité Målgruppe Ansatte i kommuner og VA-selskaper Folkevalgte med ansvar for tekniske saker i kommunene og representanter i VA-selskapenes styrer Ansatte hos rådgivende ingeniører, leverandører og driftsassistanser Ansatte i fylkeskommuner og statlige etater med ansvar innen VA Vannbransjen må gjøre en stadig bedre innsats for å kunne levere en god vann- og avløpstjeneste til innbyggere og næringsliv. vi må mestre «nye» utfordringer både av forvaltningsmessig, teknisk og tverrsektoriell karakter. Bærekraftig fornyelsestakt, kommunikasjon, klimatilpasning og samhandling med andre ledningsaktører er stikkord for utfordringer det jobbes tungt med i vannbransjen og der vi fortsatt ikke er i mål. Det jobbes på et mye bredere felt enn tidligere, samtidig som det er rekrutteringsutfordringer og knapphet på fagfolk. Norsk Vanns rolle er å tilrettelegge for et mest mulig effektivt og kompetansebasert arbeid i vannbransjen. Målet med fagtreffet februar er å belyse dagsaktuelle utfordringer i vannbransjen og nyttige verktøy som kan brukes for å løse dem. Tema Første dagen vil sette søkelyset på nye politiske føringer og organisatoriske trender, samt satsing på økt synlighet gjennom nytt bransjespråk, kampanjer, kundekommunikasjon og rekruttering. Andre dagen vil bli delt i tre parallellsesjoner: - Vannbehandling og vannkvalitet - Ledningsnettet - Avløpsrensing og slam En rekke nye veiledninger og verktøy fra Norsk Vann vil bli nærmere presentert. Vel møtt! Norsk Vann Vangsvegen 143 Hamar

3 Tirsdag 4. februar 10:00 17:30 Felles sesjon: Vannbransjen som sentral samfunnsaktør 09:00-10:00 Registrering, kaffe Møteleder Live Johannessen, virksomhetsleder VA, Drammen kommune (leder i samfunnsutviklingskomiteen) Premisser for en vannsatsing Vann det blå gullet Hvilke ambisjoner og planer har blåblå regjering på vannområdet? Vannbransjen på fremmarsj Status og muligheter og ønskeliste til ny regjering Rapport fra virkelighetens verden Tjenesteproduksjon på vannområdet i en mellomstor kommune. Hva trenger vi av drahjelp fra stat, Norsk Vann, rådgivere og leverandører? Politisk rådgiver Jens Frølich Holte, Klima- og miljødepartementet Assisterende direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann Daglig leder Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF Diskusjon om vannbransjens utvikling Kaffe og benstrekk Globale utfordringer og nasjonale muligheter Vann til 1 million Samarbeid og synergier for Kirkens Nødhjelp og vannbransjen ifm. TV-aksjonen 2014 Beredskapsarbeide Vann og sanitær i katastrofesituasjoner Trainee Vann Fra plan til handling. Behovet for å løfte i flokk både kommuner, myndigheter, rådgivere og leverandører Teamleder samarbeid og næringsliv Camilla Grøtta, Kirkens Nødhjelp daglig leder Bjørn Støwer, Frosta Vassverk SA Direktør Einar Melheim, Norsk Vann Diskusjon om synergier mellom jobb i norsk vannbransje og muligheter for internasjonale oppdrag 13:00 14:00 Lunsj

4 Tirsdag 4. februar 10:00 17:30 Møteleder Geir Helø, enhetsleder, Tromsø kommune (nestleder i samfunnsutviklingskomiteen) 2014: Økt synlighet Ny arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet: Slik tilrettelegger vi for vannbransjens satsing i 2014 og årene fremover Fra introvert stammespråk til god dialog med sentrale målgrupper Nytt språk, brosjyre, design og presentasjoner til bruk for alle aktører Bergen kommune deltar i FRAM-prosjektet: FRAM-prosjektet: En del av vannbransjens omdømmebygging. Resultater fra studentundersøkelse og muligheter for økt synlighet Daglig leder Thomes Trømborg, GIVAS Partner Jan Glendrange, Zynk Partner Tor Norbye, Interforum og Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune Diskusjon om hvordan mobilisere vannbransjen til en felles satsing på økt synlighet Kaffe og kake Organisasjoner i utvikling Etablering av VIVA (Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap) Mål og status for arbeidet IVAR med «skreddersøm» for sine eierkommuner Erfaringer og planer for videre utvikling Satsing på driftsassistanse i sør Status og planer for VAVA og VA-dagene på Sørlandet Prosjektleder Einar Jørstad, Lier kommune Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen, IVAR IKS Byingeniør Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Diskusjon om behovet for organisatoriske omstillinger i vannbransjen sett opp i mot kommende forvaltningsreform Avslutning Middag med underholdning

5 08:00 Registrering for nye deltagere, kaffe Møteleder Tanja Breyholtz, daglig leder VIV IKS (leder vannkomiteen) Parallell A: Vannbehandling og vannkvalitet 08:30 Velkommen 08:35 Ozon biofilter anlegg erfaringer med drift og design Hvordan fungerer slike vannbehandlingsanlegg for ulike råvannskvaliteter, og hva med biostabiliteten i rentvannet? Presentasjon av resultater fra et Norsk Vann prosjekt. Sjefsforsker Bjørnar Eikebrokk, SINTEF 09:05 Spørsmål og diskusjon 09:15 Biostabilitet i ledningsnettet Resultater fra et Norsk Vann prosjekt som har vurdert biostabilitet, biofilm og vekst i norske drikkevannsnett. Forsker Stian Bruaset, SINTEF 09:45 Pause m/snacks 10:15 God desinfeksjonspraksis et Nordisk prosjekt i ny utgave Hva er endret i den nye versjonen av GDP og hvorfor? Prof. em. dr. ing. Hallvard Ødegaard, NTNU 10:45 Spørsmål og diskusjon 11:00 Erfaringer med vannglass Vannglass tas i økende grad i bruk i mindre vannverk. Er dette uproblematisk? Hva må man være oppmerksom på? For større vannverk vil blandsoner skape problemer? Ny Norsk Vann B-rapport. Professor Stein W. Østerhus, NTNU 11:30 Lunsj

6 Møteleder: Bjørn Skulstad, teamleder vann, Ålesund kommune (nestleder vannkomiteen) Parallell A: Vannbehandling og vannkvalitet 12:30 Erfaringer med ultrafiltrering Ultrafiltrering er en lite benyttet metode i Norge. Ved riktig valg av membran og/eller felling på membran, utgjør metoden er svært god barriere. Erfaringer med innkjøp, uttesting og drift av slike anlegg gjennomgås. Innkjøp, uttesting (pilot) og kontroll av barrierevirkning Drift av anlegg Spørsmål og diskusjon Prosjektleder Helena Almqvist (30 min.), Utveckling och projektavdelningen, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Driftsleder Trond Aksnes, Levanger kommune 13:30 Pause m/kake 14:00 Seljord vassverk En lang ferd mot nytt drikkevann Problemer og utfordringer med dagens grunnvannsverk På leting etter grunnvann fra ny forekomst erfaringer og konklusjon fra langtids prøvepumping Valg av overflatevannkilde hvorfor og hvordan Valg av vannbehandlingsløsning Praktisk bruk av GDP Seniorrådgiver hydrogeologi Karin Kvålseth, Sweco Norge AS Fagekspert drikkevannsbehandling, Siv. ing. Svein Forberg Liane, Sweco Norge AS 14:40 Spørsmål og diskusjon 14:50 Oppsummering Møteleder 15:00 Vel hjem

7 08:00 Registrering for nye deltagere, kaffe Møteleder Anne-Kristine Misund, teknisk sjef, Trondheim kommune (leder avløpskomiteen) Parallell B: Ledningsnettet 08:30 09:00 Vannbransjens eureka! ny mal for utslippstillatelser Hva er nytt og hvilke utfordringer og muligheter gir dette for kommunene og avløpsanleggene? Ledningsnett: Gjenanskaffelsesverdi, investeringsbehov, fornyelsestakt - hva er riktig nivå? Hjelpemidler på ledningsområdet. Presentasjon av rapport fra arbeidsgruppe m.m. samt påfølgende diskusjon. Overingeniør Frode Hult, VAV, Oslo kommune Trond Andersen, Norsk Vann 09:45 Pause m/snacks 10:15 10:45 11:00 Wastewater pipes in Oslo: from condition monitoring to risk based rehabilitation planning. Bruk av 15 års rørinspeksjoner for å finne optimal rehabiliteringstakt i Oslo frem mot Utfordringer med fremmedvann -innledning 15 min hvor stort er problemet? overvann, utilsiktet utslipp, forurensninger, kapasitetsproblemer etc Fremmedvann - hvordan arbeider vi strategisk med reduksjon av fremmedvann i hovedplanen; tiltak, tidsperspektiv og kostnader. Seniorforsker Rita Ugarelli, SINTEF Teknisk sjef Anne-Kristine Misund, Trondheim kommune Sjefsingeniør Olav Nilssen, Trondheim kommune 11:30 Lunch med workshop (egen påmelding) Redd liv og helse! workshop om tunneler og store kulverter

8 Møteleder: Frode Hult, VAV, Oslo kommune (medlem av avløpskomitéen) Parallell B: Ledningsnettet 12:30 13:00 Alt på stell! Norges største VA-utbygging med strenge krav til kvalitet på ledningsnettet. Krav til dokumentasjon. Oslo Lufthavn Kjelleroversvømmelser - kapasitetsbegrensninger eller manglende drift (kloakkstopper)? Erfaringer. Hva gjøres? (investeringer/drift) Seksjonsleder VA Per Espen Jahren, OSL Avdelingssjef Terje Johannesen, Fredrikstad kommune 13:30 Pause m/kake 14:00 14:25 Rene vassdrag! praktisk kildesporing etter lekkasjer og feil Praktisk innlegg (spesielt myntet på driftspersonell) Mengdemåling og evt prøvetaking overløp, ref ny utslippsmal Muligheter på eksisterende/plasstøpte overløp + muligheter nye overløpstyper. Driftsteknikere Johnny Jensen og Geir Thingberg, VAV, Oslo kommune Adm.dir. Tomas Eidsmo, DHI 14:50 Diskusjon og avslutning 15:00 Vel hjem

9 08:00 Registrering for nye deltagere, kaffe Møteleder: Jørgen Fidjeland, Tønsberg renseanlegg IKS (nestleder i avløpskomitéen) Parallell C: Avløpsrensing og slam 08:30 08:45 09:15 Gjødselvareforskriften - fortsatt under revisjon - hva skjer - og hva med biogass-strategien? Opimalisering av råtnetank Bruk av forsøksanlegg for test av metanpotensialet til organiske fraksjoner Mottak av ristgods, slam og matavfall på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Erfaringer og utfordringer knyttet til mottak av ulike typer slam og matavfall ved det nye slammottaket på SNJ. Erfaringer har vist at slam og matavfall kan være så mangt og som utfordrer tekniske løsninger. Anlegget har blitt bygget om og nye tilpasninger må gjøres for å optimalisere drift og vedlikehold av anlegget Arne Haarr, Norsk Vann Arbeidsleder Raymond Jørgensen og lab. leder Rene Karstensen, FREVAR KF Fagansvarlig slambehandling Oddvar Tornes, IVAR 09:45 Pause m/snack 10:15 10:45 11:00 Riktig dosering av kjemikalier Presentasjon av DOSCON - et system for optimalisering av kjemikaliedosering. Erfaringer fra bruk av systemet hos NRA Riktig dosering av kjemikalier Erfaringer med implementering og bruk av 2-punkts felling MÅLESENSORER Måleutstyr utgjør en viktig del av et prosessanlegg. Men bruker vi det riktig? Presentasjon av Norsk Vann rapport Prof. H. Ratnaweera, NMBU / Driftssjef Eirik Rismyhr, NRA Driftsleder Stein Jørgensen, Sandefjord RA Siv.ing Arne J. Devold, Norconsult 11:30 Lunsj

10 Møteleder: Fagansvarlig avløpsrensing Eline Nilsen Furre, IVAR IKS (medlem avløpskomiteen) Parallell C: Avløpsrensing og slam 12:30 13:00 Nytt renseanlegg i Haugesund Om prosjektet; valg av renseprosess, samarbeid med nabokommunen m.m. Hullbåndsrister er i ferd med å erstatte trapperister på de fleste anlegg. Hvilke erfaringer og utfordringer har vi med dette? Ass. driftssjef/seksjonsleder vann og avløp Toril Steinsvik, Haugesund kommune NN, Lillehammer og Prosessansvarlig Kristine Akervold, Bergen kommune 13:30 Pause m/kake 14:00 14:20 14:40 Mindre påvirkning fra returstrømmer ved optimalisering av avvanning på Hias RenseAnlegg Hvordan Hias har fått bedre kontroll på returstrømmer internt på renseanlegget. CFIC-prosessen - en mer effektiv metode for biologisk rensetrinn. Hva innebærer metoden og hvordan kan den implementeres i norske renseanlegg? Midtre Romerike Avløpsselskap skal bygge nytt renseanlegg. Hva har de tenkt og hvilke løsninger er valgt? Dr.ing. Torgeir Saltnes, Hias IKS Prosessingeniør Jon Siljudalen, Biowater Technology Prosjektleder Ståle Grinaker, MIRA IKS 15:00 Vel hjem

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september.

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Årskonferansen 2. 3. september 2014 Velkommen til Årskonferansen på Hamar! Hamar Kulturhus Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer

Detaljer

Kvalitetsarbeid og utvikling

Kvalitetsarbeid og utvikling www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren Historikk og fremtid Rammebetingelser Praktisk kvalitetssikring i avløpssektoren

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2013 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 77 kommuner

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

013 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER

013 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER HØST 2013 Fagtreff & seminarer fagtreff Fosforgjenvinning fra avløpsvann bør vi bygge om våre renseanlegg? Tid: mandag 16. september kl 1200-1530 Mineralsk fosfor er en begrenset ressurs og det vil bli

Detaljer

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER SEMINARPROGRAM 13.-15. MAI 2013 www.kommunalteknikk2013.no Seminardager som setter spor BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER Telenor Arena, Fornebu, 13.-15. mai 2013 Vei, trafikk og uterom Vann og avløp Bygg

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US.

EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. 10-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Tid for gatelys Sykling i Amsterdam Studietur Fagarbeider VA-drift, Os kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS Vil du jobbe med verdens viktigste ressurs? Vil du ha en variert og spennende jobb i en teknologibransje i utvikling? Vil du bidra til at vi har godt og rent vann

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Drift av avløpsledningsnett

Drift av avløpsledningsnett TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no/intconf Drift av avløpsledningsnett fra hendelsesbasert oppfølging til planlagt drift og tilstandsbasert vedlikehold 6. og 7. mai 2014, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

014 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER

014 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER HØST 2014 Fagtreff & seminarer fagtreff Feil på nye avløp i spredt bebyggelse. Hva er problemet, og hva kan vi gjøre med det? Tid: Mandag 8. september kl 1200-1530 Sted: Vitenparken på NMBU, Ås Det er

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12 Innhold 1. Innledning 3 2. Gjennomføringen av forstudien 4 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6 4. Om VA-bransjen 9 5. Medieomtalen av bransjen 12 6. Dialog- og forankringsmøtene med aktørene 15 7. Det

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

Nye veier i boligsosialt arbeid

Nye veier i boligsosialt arbeid Nye veier i boligsosialt arbeid Programsamling 26. - 27. september 2012 Hashtagg #boligsosialt Må vi tørre å tenke nye tanker for å skaffe flere egnede boliger til vanskeligstilte? Alle skal bo godt og

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 10 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 9-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløp i skjærgården Madla - Ravheim Tilstand på ledningnett Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR

Detaljer