Lørdag 3. oktober at tyskerne forteller dem at SNO. Og sukkende slår han fast: «- det var altså Nasjonal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørdag 3. oktober 1959. - at tyskerne forteller dem at SNO. Og sukkende slår han fast: «- det var altså Nasjonal"

Transkript

1 OG Nr 29-8 årgang Lørdag 3 oktober 1959 ",-" t: ~ I LØSSALG 65 øre Avtalen mellom Den Tyske Forbunds- Olaf Holm: republikk og Norge H - at tyskerne forteller dem at Apent brev til advokat Trygve Wyller fra Alexander lange Heimefrontmord i Oslo Skal slikt også honoreres med tyske mark? Advokat Trygve Wyller har den 23 september en artikkel i Mtenposten betitlet «Tysklandspengene og folkeretten» Den som handlet slik folke- Advokaten er, rasende over endelig å måtte se en rettsstridig - kanskje drevet sannhet i øynene som ikke lengre kunne skjules: Illegale av ekte patriotisk offertrang """"'''~ snikl~~!>,vepnet,~jemll1efro!l,tvjrk~(}~het Ullder ~pk~ura- -_i et okkupert land - han """"""""IiI!Il!uIiJilTj!if'bfi'!llfl,t'sa:1imts!e, ~orå in~at"patri6ttsif '~pliskucfw:~1"spr(jiiåsj;,,':}låbdletpåeget''elventyr,,~ Sf8te- bilde 41'llaalimd tatt føf alt dette illegale som ikke var militær motstand, av hva var hjemfallen døden hvis henrettelsen p4 Øvrevoll 1'4 navn det nevnes kan, det var ikke en lovlig og folkeretts- han ble grepet Kfr Eng- Akershus 17 august 1945 beskyttet virksomhet hverken før, under, eller etter den ~ands opptreden på Kypros, tyske okkupasjon av N»rge! Se således norske domsavgjø- l Kenya og hvorsomhelst reiser og Genferkonvensjonen av 12/8 1949, etsetra Men meget taler for at henrettede norske patrioters Det Wyller ikke kan for-i gjeringskolleger finner de seg etterlatte heller burde kreve døye, men m å fordøye, er i, - for å få 100 'millioner erstatning av Norge eller av 'lqernepunktet i avtalen mellom kroner i den norske statskasse, Forts side 6 Norge og Den Tyske For ""''''''~II'V'''''''''''''''''''''''''''''''~II\;' bundsrepublikk, underskrevet i Oslo, 7 august: - - «til fordel for norske Nydelig foredragsholder i statsborgere som på grunn av sin rase, tro eller verdensansimeise er blitt rammet av nasjonalsosialistiske Studentersamfundet forfølgelsestiitlj,k» Studentersamfunnet i Oslo Det som er det fæle i herr fant seg som bekjent i sin tid WylIers øyne, uttrykker han beføyet til å klandre samfunnet i Trondheim for at det slik i sin hånlige omtale av regj eringen Gerhardsen: hadde innbudt Alexander «Ja, i fellesskap med sine re- Lange som foredragsholder Orsakfører Axel Midd'elthon, ~~"""'''''' Nu drøfter man ikke hvem som er justismorder medmindre der er begått justismord Dermed er den side av saken erkjent Det er et betydelig fremskritt Justismord kan ikke en rettsstat la I sitte på seg, like lite som en til de russiske soldater da de dommer, aktor eller vitne begynte å svømme inn i det kan det egentlige Europa Oppropet Menneskene vender stadig har vært offentliggjort tidli- tilbake til de justismord som gere, blandt annet i Slinder- har funnet sted opp gjennom manns bok «Das Erbe des tidene Det er vel ut fra en Han var en «straffet» person, falschen Propheten» (som følelse av at de betegner et og som sådan missliebig forøvrig kan besttues gjen- nederlag i kulturens kamp i de rødlige studenterkretser i nom Folk og Lands Boktje- mot naturen Men hvem som Oslo som opp gj ennom årene neste) og i tidsskriftet Nati- var justismorderen har man har avgitt så mange fengselskandidaterburde on Europa nr 9/59 Rettelig lite festet seg ved En unn det vel også vært delt tagelse er de to biskopper Selv har det da nå valgt en ut som flyveblad til studen- Annas og Kaifas fra Goltene i Oslo, slik at de kunde gata for ca 2000 år siden, i enhver henseende uklanderlig herremann som foredragsholder ved møtet 3 oktober: foredragsholder deres radi- UdØdelighet få bedre forståelse av den som ad den vei erhvervet seg Ingen ringere enn den viden kaie styresmenn har prakket Der er nordmenn, som i beryktede røde skribent mm På dem Oppropet lød slik: vårt folks fremtidige historie nja Ehrenburg, hvis opprop DREP! DREP! til de røde soldater som rykket over den tyske grense i Det finnes intet som er uskyldig hos tyskerne, hverken de levende eller de ufødte FØlg 1944 vel burde ha kvalifisert ham til en æresplass i krigsforbrytergalgene i Nlirnberg cistiske dyr ihjel i dets hule kamerat Stalins anvisning og tramp det fas Vi synes vi bør bidra til festen Bryt med vold de germanske kvinners rasehovmod med å gj engi dette oppropet, Ta dem som rettmessig bytte som i miilionvis ble delt ut Drep, I tapre fremadstormende rødearmister ve mer J-u sf I-sm ord er"' når justitiarius i den norske ri høyesterett stillet seg i spissen for såvel den militære som den sivile hjemmefront, da handlet kan påregnes å dele denne han folkerettsstridig! Er det skjebne ikke vel billig å selge ham for denne pris? li Og med sikte på fremtiden: Bortsett fra lfekseprosessene, Når vi neste gang blir okkupert så har vårt folk vært aven mer eller mindre relativt' forskånet for justismord, «vennligsinnet» makt, da skal og på det område i for altså norsk ungqom vite at holdsvis beskjeden utstrekning den norske regjering idag for Det kan vel komme av beskjeden vinnings skyld har - for å sitere Vidkun Quisling godtatt en tra,ktat, som bygger - at der er to folk innen på den påstand at en ny Vestens kulturkrets, som har hjemmefront vil være ~olke en utpreget juridisk begavelse, 'rettsstridig og dens medlemmer det romerske og det nor være rettsløst utlevert til okkupantens ske Men selv hos det siste mest bestialske på kunne det altså svikte funn!» lii Og sukkende slår han fast: HetIesaken kan ikke være «- det var altså Nasjonal foranledningen til at dette Srumlings medlemmer som dengang holdt seg innenfor folke- spørsmål ha trengt seg på, selv om den nokk var skriften på veggen Ethvert forsøk retten Og ikke vi!» på å få Hetledommen revidert ble i en menneskealder møtt med seig ugidelighet og da endelig rettferdigheten skjedde fyldest, førte det ikke tl1 - annet enn en sur kritikk over at det var Nasoonal Samling, som sørget for det Nuvel, der Dette spørsmål er ikke reist kan altså også i våre dager av 08S, men for en tid siden «komme noe godt fra Nazareth», for å si det slik Det vil bragte dagspresen en meddelelse om at der var avholdt kanskj e vise seg å komme et juristmøte til drøftelse av mere Det er selvfølgelig bittert, men tiden er inne til å dette tema se mer nøkternt på Nasjonal Samlings virksomhet enn som hittil er gjort Man vil da komme til erkjennelse av hvem det var, som i en vanskelig tid holdt hånden over sine landsmenn Vedkommende kritikker kan midlertid prise seg lykkelig, hvis ikke kritikken neste gang rammer nettopp ham, fordi han ikke samtidig ser de justismord, har funnet sted siden 1945 (Forts s 8) som Daværende riksadvokat Arntzen

2 Rettsorden og fr eld ' l'ied;f;~t4~,,<qrtikkez frg, canxåa 1tar dessbej'pel '61iU ligf1en~ over svært lenge, me~ vi gjen!git den liftevel tijrdi "Æet jo inne ~ holder ting av interesse ut over dagen: Herr redaktør! I Folk og Land nr 3, for 24 januar 1959, sees en artikkel under tite len Rettsorden og fred, undertegnet S, som jeg ikke godt synes kan gå helt upåtalt hen I si:q omtale av den tyske situasjon hevder han (hun?) nemlig, at når nå Bolsjevo har opphevet Potsdam-avtalen og trukket bolsjevosk militæroverhøyhet over de Østokuperte områder tilbake, så er dermed «det tyske folk gitt tilbake sin selvbestemmelsesrett» Og som en konklusjon av dette mener han (hun) at der «ikke lenger er noe a vtalelsesmessig bindende forhold som berettiger fortsatt tilstedeværelse av vestallierte militærstyrke,r i (Vest)-Tyskland Wortsatt tilstedeværelse av disee tropper har som grunnlag bare makt, og har intet med folkeretten i,dette begreps egentlige bdtyidning å gjøre» S bør da vite at dette ikke er det faktiske forhold For det første, hva siktes til med påstanden om at det «tyske folk får tilbake sin selvbestemmelsesrett?» Den omtalte opphevelse gjelder j o bare de østlige områder av Tyskland, og det kan pa vel ikke være innsenderens ramme ahlior at de stakkars tyske f101k som er hen vist til å fortsette sin eksistens i disse områder får noen selvbestemmelsesrett under denne nye okkupasjothsstatus, for noe annet er det da ikke sem er skjedd, det er og blir alene en papirbestemmelse Og med hensyn til forholdene l Vest-Tyskland,så kan ikke S være uvitende om statusen dellj Tyskland er jo medlem av NATO-organl-, sasj onen, og det er også de vestlige makter som har tropper stasj enert på tysk område Men det er llltså som allierte av Tyskland at disse tropper står der og som et ledd i NATOS rnili- tærstrategiske pl~ner, og har sikkert noe meget vesentlig «å gjøre rrled folke ~ retten i' dens egenhige betyding», da alt dette hviler på gjensidige rettslige avtaler mellom TysKlapd og Vestmaktene I G Fhv læroc, klokker, ordfører og stortingsmann P A V o l' u m, ytre Rendal runder 75 år den 5 oktober Forsynet hadde rustet ham godt til reisen gjennom livet Han hadde fått meget gode evner, stor arbeidskraft, praktisk og administrativ dyktighet og sist men ikke minst et strålende humør og en personlig elskverdighet og sjarm som avvepnet nær sagt o ar Folk og Lands BOktjenesfe : BIRGER FURUSETH: Jeg var spion mot Sovjet og bl~ knepet Pfis'l1:eftet kr;, 12 ;,Jo( ' Sendes portofritt mot forskuddsbetaling eller mot oppkrav med tillegg av porto og gebyr Skriv til FOLK OG LANDS BOKTJENESTE, postboks 3214, Oslo (postgiro 16450) Det perfide AI bion Grunnlaget 1101r <:lisse hviler jo i første reklte på det alle han møtte dette blads lesere, later det til Nordsjøflåte ble mobilisert Like England er ikke meget elsket av «Bismarck» da hele den engelske faktum at Tyskl1Lnd selv Til ytre Rendal kom han Vi får stadig innlegg som viser så med «Scharnhorsb> Der hvor ikke har hatt de nødvendigo i 1910 fra Askov høiskole som det Her er ett av dem: stillingen var vanket det militære styrker ti! rådighet vikar etter lærer Hofstad I Det er med en slags dyp, be- «tersk» som danskene sier Det for alene å kunne 4verge sin 1913 ble han valgt inn i herredstyret I 1917 ble han ord gens slutt ser hva «gentlemannen» det er forståelig at en må stive klageise en idag, 14 år etter kri- gjaldt stadig å være Så ua vhengighet, og dernest på strategiske hensyn som følge av landets geografiske enn noen har vært her Alle reportasje fra krigen, dels i bø- både i bøker og på film rører og var ordfører lenger England presterer i retning av opp bragdene med løgnhistorier beliggenhet, og!, BOlsjevos var enige om at han var en ker og dels i den billedfremstil- Bergen, i september fremskutte POSISJ oner vect meget dyktig ordfører Men ling som går på Forum Kino nå J T Dahl østgrensen Om Vestmaktene kommer til fremtidig å vanskelig; jobb Særlig van- objektivitet aven «gentleman», ofte er ordførervervet en m v En skulle vente litt mere k!onsentrere styrket på tysk skelig var det i nedgangsti" en «herre» «Herren», som hver Fint folk område, er j o et airtllet spørsmål Når Tyskland har fått banker og kommuner fort å slåss for seg Forrige krig var J eg synes alle Folk og Lands den etter 1 verdenskrig, da gang han er i krigen får andre til bygget opp sin militære vekk måtte søke akkord ytre det 28 nasjoner som assisterte lesere bør gjøres kjent med nedenstående spesialtelegram til makt tilstrekkelig, blir vel Rendal slapp lett fra sin Denne gang i var det 41 det hele bare etstr:ategisk gj eld -; Trolig ikke minst håndlangere, og med USA inn Aftenposten fra Harstad,: spørsmål, som en gjensidig framveien og Soyjet inn bakveien fordi Vorum var en dyktig Det var ikke bare for å overenskomst mell(j)m NATOpartnerne 1 valgt til stortingsmann Ar- tes snikmdrdere og sabotører, havnet i tyske konsentrasjons Utenom hele dette koblet anvend- underhandler I 1933 ble han vareta fedr elandets tarv at alle Den avrustningsr og nøytralitetspropagandi~som del' kvinner og barn, stekt levende i sjefen i Tromsø, Th Aug Bo samt massemord fra luften på leire under krigen, sier sosial beiderpartiet greide det in- tet annet parti hadde greidslåes, til lyd for o:ver:flor den fosfor ckelie, som har registrert ca 300 vestlige verden, har en underlig tendens We,rne måt å få en rendøl til stortings- Ikke rart at en tviholder på personer som gjennom Fangesambandet har reist krav om mann Han ble gjenvalgt og- løgnen om «de 6 millioner jøder» jo stadig få det illntrykk at så i 1936 I stortinget satt Det er rart at en har klart å få erstatning for sin tid i tyske den militære trusfllkommer han i Kirke- og Skolekomi- en hel verden til å tro på denteen Skolelovene og Rett- slags fengsler og konsentrasj,onsleirer Mange satt med dom for fra vest, og at øst~nsmolokstater eråbetrakte,iiqm: en skrivningsrefor!llen Når en set på sjøkrig'en ' tyveri og andre slike kjedelige fredsleir Men intet gleder han var da ordfører i saka "- 18 og den i , så forstår tilbøyeligheter, sier han, og jeg bolsj evoernemere,ethil dette var trolig de største sakene en «heltenes» redsel for å tape kjenner til at slike karer levde at de kan få ves'tens naive Men Vorum var ikke bare ansikt Der hvor ett tysk krigsen dyktig politiker Han var skip var i kamp med ett tilsvar vin på bordet før de ble tatt, Da i sus og dus med tysk og fransk mennesker til ubervistå arbeide for sinemåb jeg ble sendt til Sachsenhausen også en meget dyktig lærer, ende engelsk, skrek England sitt Bortsett fra dette er jeg Han hadde en lykkelig evne «hjelp, hjelp» ut i eteren En så var det i samme transport også til å få elevene interessert det under «Graf von Speers» enig i de tanker lifremsetter i :110Irbindelse lli\!!ddetøv- likrøvere Det er altfor mange og til å arbeide kamp, hvor «heltene» samlet seg politiske fanger og deres etterlatte som trenger en håndsrek Tal{nemlighet kan være Det gjaldt å være sikker på overm'angelvare i Rendal som legenhet i antall En så det med ning til at erstatningsbeløpet rige han skriver om New Westminster~, andre steder Men det er dog kan klattes ut til slike» Canada i ap Til i, mange som takker for skoletimene hos Vorum og varme hj erte takker ham oss bare håpe at herr Bockelie kj enner hans noble karakter Kommentar er overflødig La M I, Almers Og der sitter mange i herredstyret og i andre styrer Takken går også til hans et mere anstendig grunnlag for alt han har gitt oss - selv havnet i Sachsenhausen på Annelise Parow som takker ham for alt han hustru Magna Vi ønsker dem For heller ikke all såkalt politisk virksomhet på Englands ga Sikkert gikk det også begge velsignelse og lykke TJIN1ION'l'If8EG medfølelse og varme tanker over fremtiden! bud og for engelsk regning er Tron dh1m det så mye å rope hurra for til Vorum og hustru da ulykkene brøt inn ove,r dem To P A L VENNER (HM JOIlmseasgt (- V Lademoen DD!t - vojdsmtnde av barna ble plutselig revet I Arlcitekt 'lbort i sin beste ungdom - FØrst Idun i 1945 og senere Har du skaffet HUS TAD NEDSATT PRIS! BENYTTANLE~NINGEN! Kjell som styrtet ned på BÆRUM'SV 5 ø ljijælrn, I Nordkap da han studerte I ' en ny abon nent? SVE N S K E U TRE DNl Nc'G E N f~gle~ivet: Sykdom støtte og- =TtmJfon===-:55=61=2D=-=0S10==~~~~~== Forbundet har et begrenset opplag igjen av denne dyptpløyende betenkning som enhver der er rammet av etterkrigsoppgjøret naturligvis bør eie - Det realiseres nå for kr 6,- pr bok Da den også er ypperlig egnet som gave ol til folk som har opplys- Bøkene sendes'" portofritt mot forskuddsbetaling over Forbundets giro eller på annen måte H~ beløpet ikke forutbetales ' beregnes porto og oppkravsg~byr i FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING Boks 3214, Oslo t 2 Lørdag 3 oktober :-::';; sa til bade for Magna og Vorum Men så fort Vorum De svenske juristers knusende dom over ette,rkrigsoppgjøret i Norge forsåvidt den folkerettslige siden angår fatt på arbeidet på gården, kom fra sykehuset tok han grøftet og dyrket ny jord -:-';' ning behov, leverer vi 4 stkr Da han så bygda trengte for kr 20,- ' skurtresker, skaffet han den og skurtresket for sine sambygdinger - også siste høst Det ligger noe symbolsk i at bygdens gamle lærer gjør høstarbeidet for sine sambygdinger Snart er det 50 år siden Vorum kom hit Han tjente bygden så godt han evnet Ingen tviler på det Vi som har vært hans venner og I Korporatismen - den europeiska enhetstankens ideologi Per El n g d ah lsbroschyr, som på Europakongressen i Malmo 1958 antogs som gemensam grund for samarbetet mellan de nationella r 5relserna i Europa, bor lasas av alla, som hy;;:er intresse for den europeiska enhetsstravan - Pris sv kr 3,- vid rekvisition från BOK & TIDSKRIFT Box 362, Malmo, Sverige (TySk upplaga 5 sv kr Fransk upplaga 5 sv kr)

3 FOLK OG LAND' Dagligdags scene i den Deutsjche Handelskammer in Norwegen ~-----UAVIiBNGIC Ult'EAVIS ~ hø ereskoleannol959 n!:t:tenefori ~~~=~I~=behOr, Middelthunsgt 17, led akt'" r er: y ' '~,",""" ~~>~ ' ':,' ") Elgesæter' 'FalWikkel',:',l!lw;!,\ Sei-,""( ',i;j! '!"(, : 'o,,,','t I' l w,e,dl~p må SØ~l(l\i,skriftlir:~ ", '' " _ ' 1 >J,, 000 MEI:SOManwarllg,, i Det ser ut som slike sannhets og 'godkjennelse skjer ved sim- fen fabrik, chem techn Artlkel, ALEXANOER LANG E fordreiende koryfeer i den norske pelt stemmeflertall i styret Trondheim skole som den av overlæge Scharf- Nils M Elvik, Gold- u Silberfenberg offentlig korrigerte rektor Fortsatt medlemsfortegnelse : r waren, 'engros, Srorgt, 22, Oslo Midgaard og utviseren av elever Egrontipl Im- og Eksport A/S, Leif Endresen, Agenturen, Versicherungen, Alesund som demonstrerte for kongen og Pelzwaren,agenturen, Karl Johans mot Hitler under okkupasjonen gate 8, Oslo, Morten Engebretsen, Eisenagentur, techn Artikel, Dron eksp~disjonslsjef Einar Boyesen - EidsbØ,og Dahl AlS, Textilagenture~, Dronningensgt, 32, ningens gt, 16, Oslo "har mange elever, til og med blant norske lektorer, altså ikke bare i Oslo Olaf Engelhardtsen, Textilverden uvntende såkalte Gjemmefrontlærer - Kaare BrØdrene Eilertsen Ltd" Agen- tretung,en, MØllergt, 24, Oslo, Norums Ufrivillig sannhetsvitne Den mangfoldige høyesterettsadvokat Trygve Wyller har kommet i skade for å trampe midt i klaveret i en artikkel i Aftenposten og endel andre aviser om «Tysklandspengene krets- turen, tersicherungen, p,boks Leiv EngelschiØn A/S Parflime- 216, TrOIldheim rievertretungen, Rosenkrantzgt; og Folkeretten» Det er naturligvis ikke noe sensasjonelt i HØT nu på løyer! Scenen er en Eugene' Ekholt, Agenturen, 3, Oslo, at høyesterettsadvokaten i likhet' med så mange bolde «fri-i høyere skole nær Oslo, Lektor, M Drammeqsveien 50 c, Oslo A Holbæk Eriksen og Co, A/S, hetskjempere«har laget seg sm egen private folkere tt av - i all sin "ld glans - underviser k E Ekker A/S, Fischexport, Papierwaren engr,, Druckerei, sålunde artianere lonors an samme art som også Jern-Gustav og Pistol-Schubert gjorde no 1959: Her har vi for eksempel Fjordgt,tm, Trondheim, Olav Tryggvesønsgt, 40, Trond:' det på sin måte, for å holde oss til to av de persone,r Wyller det gammelnorske ord vist, som Ekso A/S, Agen1luren, Fr, heim, selv nevner betyr proviant, mat, Men - fort- Nansens rpl 8, Oslo, Ved slutten av det første for- Electric For oss andre mere normale mennesker er silke brudd på satte lektor M - - sin agitatoriske undervisning - vi finner og Purnace Products retningsår (31 mars 1941) tellet Company} Lt" Ferrolegierungen, Det Tyske Handelskammer i folkeretten, uansett hvilket fortegn det skjer med, kort og så ordet som navn på en av Quislings ministre under okkupasjons Sauda Norge 512 tyske og 833 norske godt krigsforbrytelser Det kan i denne forbindelse ikke være noen rimelig grunn til mere å bebreide en Jern-Gustav tiden, Her fremkom lektoren A/S El~ktrisk Bureau, Fabrika- medlemmer Vi fortsetter medtion v ~lekt Material u Tele- lemslisten i reste nr ~ed drap på sin e politiske motstandere enn det er grunn til å en rekke nedsettende bemerkninger om vedkommende, bebreide Wylle'r og de andre drap og grusomheter som fulgte Slikt ondsinnet visvas, som intet har med undervisning i old Et: nødvendig supplement i sporene av den kamp mot politiske motstandere de satte igang Begge delene var folkerettsstridige krigsforbrytelser norsk å gjøre, vet lærere at de l Folk og Land nr 24 for lørdag 15 august 1959 tillot un Pravda for 30 november 1939 seph Dsjugasvili Stalin ifølge upåtalt kan servere idag Slikt Så faktisk e r det slik som høyesterettsadvokaten forbauset konstaterer må være regjeringens oppfatning siden den kan bøte på manglende kvali,fika~ somheten ved Churchills kynskyld og hvor han er helt på har i flere år gavnet karrieren, og dertegneloe seg å feste oppmerk uttalte om Vestmaktenes krigs har undertegnet avtalen om Tysklandspengene: «Det var sjoner og på en manglende innsats under okkupasjonen, Lærer VestmaMene var selv skyld i uttaler at Vestmaktene var iske uttalelse i sine erindringer: linje med Churchill når denne altså Nasjonal Samlings medlemmer som dengang holdt seg nes innsats er som bekjent beskrevet i rektor Lødrups bok: - gått 3 «Hvor flinke herrene i Agence innenfor folkeretten og ikke vi!» en krig ~som kunne være unn- sky Id i krigen mot Tyskland Det er nøyaktig dette Folk og Land stadig har pekt på, og «Læreraksjonens sanne bakgrunn» Den måtte dysses ned! år erklærer lseg enig i at kribyrå) måtte være til å lyve, Dagbladet for 2 september i d'håvas (det franske telegram derfor er det jo gledelig at den norske regjering nå også har Slik «undervisning» bedrives sluttet seg til vårt standpunkt, hvis en da skal kunne' tro på gen kunne være kan de likevel ikke b nekte føigende: daglig i de norske skoler - med unngått; idet det sier like ut herr Wyllers påstander Forbausende er det i og for seg na- støtte i de «historiske» lærebøker at denne krig ikke var uavvendeligmed sedvanlig mangel på som overfalt England og Frank 1 At det ikke var Tyskland -: turligvts'ikke, foren ting er det billigegodtkjøpskram en Dette er imidlertid gunstig for finner for godt å servere på hjemmemarkedet som god folkerett, en annen ting er det en får finne seg i å akseptere i med en like ut pueril mangel på sistnevnte land som overfalt utviklingen hos de intelligente historisk sannhetskjærlighet og rike, men at det tvertimot var elever Dette lille for vårt folks fremtid avgjørende mindretalls logikk durer Dagbladet i vei og Tyskland Dermed er ansvaret internasjonalt selskap En norsk høyesterettsadvokat av den sunne sans vekkes av slike uttalelser som ovenfor, og de skaf krigen,r,ar blitt organisert, had England og Ty,skland påstår,at «hvis motkreftene mot for 'denne krig lagt ove!' på type vi lærte å kjenne i forbindelse med etterkrigsuretten kan naturligvis sitte etsteds borte i Ryfylke og dosere privat fer seg opplysninger på egen hand, de det latt seg gjøre sikkert å 2 At Tyskland etter krigsutbruddet hadde henvendt seg til hvilket er mer verdifullt for eleven enn å høre på en lektor M tiske oll'det «motkrefter» er jo Frankrike og England med folkerett med fri adgang til mord og drap og sabotasje og stanse Hitler» Men dette mys overtredelse av alle internasjonale avtaler, men en norsk og kon sorter bare et,annet ord for krig, og fredstilbud og dette ble åpent statsminister og hans regjeringskolleger kan jo ikke godt Slike <<lærere» har åpenbart hittil ikke behøvet å bry seg om lo med sine krigserklæringer i pet er helt i stil med Dag Churchill og Daladier tok jo til støttet av Sovjetsamveldet» gjøre det samme i alvorlige drøftelser med en fremmed vens bestemmelser om straffbare makt For disse norske regjeringsmedlemmer har det naturligvis ikke vært annet å gjøre enn uten videre å akseptere behøver forlelle sannheten om bladet ~år altså inn for noe så ressebetont erindringsforskyv 1939 mot Tyskland under feltropet «Knus Hitlerismen», Daghet for myten og ut fra intebladets sedvanlige forkjærlig ærekrenkelser, likesom de ikke det vanlige internasjonale syn på folkeretten, slik det blandt Norges nyeste historie, Disse folks forvrøvlet og imbesilt som krig ning at bladet blander kortene, annet også har funnet uttrykk i den forkjetrede Svenskeutredningen, og tie best mulig stille med alle de norske krigs uvitenhet måler seg med deres sine qua non for å stanse «krigen soih kunne være unngått» vas gjorde i 1939 slik som kollega Agence d'ha feighet! A L, Men' Churchill og Daladier forbrytelsene under okkupasjonen A pukke på Polen og tysk aggresjon der er tomt snakk: ville krigen Den internasjonale En annen side av saken er at den samme regjering øyensynlig ikke har hverken mot eller karakter nokk til å forle likei&1es krig for enhver pris, gi Polen tilbake de landsdeler ikke våger å stå frem for de og anoifyme verdenskapital vil England har intet gjort for å norske illegalister og fortelle Det er" nok atter å minne om telle det norske folk sannheten både om folkeretten og om Sovjet besatte i 1939 dem at de nokk ikke har noe Churcmlls og baron Rothschilds Til slutt: Påstanden om at etterkrigsforfølgelsen av NS-folk Riktignok har den akseptert at pengene bare skal deles ut til folk som ikke har å kreve av de tyske penger likely~nde uttalelser om at England og Frankrike gikk til Den kommer ganske sikkert man var nødt til å ta en krig krig mot Hitlerismen er blitt overtrådt folkerettens bestemmelser - og det er bortsett fra med Tyskland fordi landet begynte ~ bli sterkere enn Ønske tilstrekkelig gjendrevet ved til å lure seg til også å gi jødene ikke så svært mange, skal en dømme etter alle de Englands massemord på innfødte i Malaya, Kenya, Egyp penger til dem som i folkerettens mening er krigsfor Vedlen inkurie, som jeg meten og Kypros og Frankrikes lig heltehistorier om folkerettstridig mot som fremdeles går i svang -, men den har med tysk konsens sikret seg rett til brytere Og dermed yter den get må be om unnskyldning for, massakrer i lndo-kina og AIgier Hans Egede Nissen selv å foreta utdelingen etter skjønn Og det ser beklagelig- tok jeg ikke med i artikkelen i da et nytt verdifullt bidrag Folk: og Land nr 24 hva generalissimus og selvhersker Jo- vis ut til at dette «skjønn» ikke akter å holde seg innen de til sivilisasjonens fremme Franske og egne komp os isj o ved å bryte ned respekten for den folkerett og de' krigsregulerende internasjonale vate metoder og i Sovjet med I ne r i kjoler, ' kåper og drakter avtaler som menneskeheten møysommelig har arbeidet seg frem til De skal erstattes i Norge med hjemmelaget folkere,tt fra Ryfylke, i Tyski avtalen opptrukne, grenser En tenker øyensynlig på 'Q dele ut tyske penger også til krigsforbryterne, til dem som grovt overtrådte folkeretten og av den grunn ble tatt ved vinge,benet, og vi er enig med Wyller når han spør om dette er anstendig, Ja, vi må ha enda større grunn til å spørre om dette enp Wyller, siden det blandt annet er v åre venners og meningsfellers mordere som da blir belønnet med tysk honorar for udåden en J'iltere statsbetonet Un- SALONG F'OR MOTfKUNST garn-folkerett Så;an de da alle sammen i glad selvtilfredshet ta hverandr~ i hendene og synge Tlf (timeavtalel)' fremskrittets og folke,rettens ~ Vel, vi kan vel gå ut fra at regjeringen Gerhardsen iallfall land med Jern-Gustavs pri- pris ; 3

4 BAK K IJ L ISS FJ N FJ-: OVERRASKELSE I mellomtiden har herr Leon Blum, sosialistenes jødiske partifører inntatt den plass i Daladiers rum som herr Flandin nettopp hadde reist seg fra Han ser ganske velpleiet ut i sin mørkegrå dress og det smakfulle slips I øyeblikket tier gjesten mens Daladier snakker Han redegjør overfor partisjefen, som han føler seg sterkt knyttet til, for situasjonen slik den ble fremla'g1t i siste ministermøte, og her Ikon Blum er enig Uttryldtelig spør herr Daladier: «Er De nå også sikker på at partiet går med Dem?» «I en,slik sak spiller nyanser i oppfatningen ingieln rolle, da er vi alle helt enige!», svarer herr Blum, og han fortsetter: «Jeg er overbevist om at Hitler viker tilbake når en bare opptrer bestemt likeoverfor ham!» Han har ennu ikke lært at alle de forutsigaljs:er han har-gitt med så stor silclrerhet har vist seg å slå feil: 10 februar 1934 skrev han:,«i Saargebiet taper tyskerne for hver dag mere og mere i innflytelse» Saaravstemningen viste noe ganske annet Ut januar profeterte han: «Italienerne vill omkomme i EtiOpias regnskyll som Faraos hær i Det- røde han:' Tre måneder senere rykket marskalk Badoglio inn i Addis-Abeba Og ingen vil glemme den latterlige scene da han på sosialistkongressen roste seg selv som den nye I ning i kamret Og påny kjemper FOR MINISTRENE Sir Eric Phipps har det travelt - - Denne aften ligner utenriksmann: «Vi trenger en fører!»' han med seg selv om han ikke departementet i Paris faktisk et,skrek han ut i salen, «og for at skal si til den fortrodige venn bet odd hus,lwis innvånere holjeg skal lrunne bli deres fører hva for et svar han venter fra der seg oppe hele natten uten å må i en mann en annen mann London ImiCUertid overvinner ha tendt lys i alle rom I «Savåkne - -» Ingen forstod dissli han seg selv og tier På det vis lon des Ambassadeurs» (Sendedunkle ord, men i samme' øye- er for første gang i fransk hi- mennenes salong) i annen etasje blikk løste det seg faktisk ut fra storie en aksjon igang som: bare sitter noen deputertej fagfolk på silhuetten av taleren en annen fem mennesker kjenner til, fem det utenrikspolitiske område og mann, akkurat som ved troll- mennesk)er som «holder tett» diskuterer En journalist sitter dom - imidlertid var det bare Det er noe helt nytt, for det liø- ved bordet til en av de fravær 'kelneren som bragte herr Blum rer til den politikk som her dri- ende embetsmenn og lytter opphans kamillete I Frankrikes ves at enhver minister taler med merksomt til det som blir sagt skandaløse Økonomiske stilling sine partivenner om det som er Nå kommer minister de Monzie er denne Lecn Blum skyldig igang, hva presidenten har sagt med en dristig bulehatt Han gjennom sin folkefrontl'egjering, til ham, hva han svarte presi- mønstrer de tilstedeværende Og En ~ pwujletl II u n c hen Il "kk d d " orge g me en engelske angrper i 1940 motsetning til hva Danmark gjorde 1807 Det er idag en historisk Gjorde krigeren Hambro kjennsgjerning at England før han forsvant over sventvang Norge inn i krigen i skegrensen Utallige historislæ Hele det norske folk Ønsket dataer bekrefter dette, og å være nøytralt slik regjerini sin bok «Frå skanse til gen hadde lovt å holde lanskanse» innrømmer minister det, men på tross av det, Roht det også klart og greit tvang England det inn i kri Han mener at regjeringen gen Og utenriksminister Nygårdsvold gjorde rett da Koht og stortingspresident den forlot nøytraliteten og Hambro hjalp til slik at vi gikk inn i krigen på Eng- kom på «rette sida» En reklands side ke ganger før hadde England I 1807 var Danmark i sam- prøvet å drive Norge inn i me SituaSjon som Nl()rge i krigen 1940 Det holdt nettop på å I et pressemøte som Chur 'ruste opp for å forsvare sin chill hadde med nordiske nøytralitet mot NapOleon, og journalister i London 2 febfolkemeningen i Danmark var ruar 1940, sa han at han dengang absolut for England trodde «Norges suverenitet Da bestemte engelskmennene var garantert av England», seg for å bringe Danmark og lot journalistene forstå at inn i krigen på sin side ved aet var Norges plikt å stoppe et kupp Den 2-5 sept 1807 den tyske malmtrafikken, og seilte en engelsk flåte opp at «den beste måten som utenfor KØbenhavn og for- Norge kunde blandes inn i langte dansk tilslutning til krigen på, og det var det sto England Kronprins Fredrik re mål, ville være å gå med avslo dette, skjønt han visste på Finnlands side»! at dette avslag vilde føre Den 2 mars 1940 med Danmark inn i krigen på den meddelte den engelske mi «gale siden» nister den norske regjering Engelskmennene bombar- at de allierte ville sende tropderte KØbenhavn og tok den per til hjelp for Finnland, og danske flåte I oktober 1807 at disse måtte marsjere gjensluttet da Danmark, slik som nom Norge og Sverige æren bød, forbund med Na- På en lignende henvenpoleon deise svarte den' svenske&- Overfor historien ble Dan- gjering bent ut nei MeC i mark trass sitt nederlag stå- det norske regjeringsmøte ende som en stat man kan som ble holdt i den anledning stole på mente Koht at «vi måtte nøye oss med å protestere, - 4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Da Doumergue i tredvedrene tenkte pd d gjøre det samme som de Gaulle senere har gjort, var Leon Blum den varme forsvarer av forfatningen av 1875 Det er Blums rolle som fors1jarer av den avfeldige gamle dame karrikaturen jremstuler Lørdag S oktober 1959 men herr Daladier holder seg til denten osv På det vis kan en- spør så forundret: «Men hvor er Norge ~algte som bekjent i vi må ikkje stelle oss slik at ham nå som før, for han treng- hiver som kjenner de riktige folk Pom? Er han ikke her i det 1~0 å ga sammen med an- vi kommer inn i krigen på meget snart få rede på hva som I heie tatt?» g~peren, fordi, som Koht feiil side, når vi ikke kan ger sosialistenes stemmer hvis passerer selv i de mest intime sier, det var «det klokeste» I undgå å komme med» det påny kommer til avstem _ samtaler Han vilde gå ennu en gang sammen med handelsminister La oss sit~re hva Koht sier Allerede så tidlig s~m 2 Pomaret til utenriksminister om 8 apnl 1940: «lnm meg I mars var Koht altså villig til Bonnet for åt si ham sin mening tenkte eg at norsk motstand å gå inn i krigen på Engi dette tilfelle ikkje turvte el- lands side! om betydningen av Øst-Europa «Den som har Wien har vunnet ler måtte føre oss til krig En må gå ut fra at Engmed England - eg hadde land med sitt vel utviklede i østen», erklærer han med patos Imidlertid kommer han ikke analogien~ra det engelske agentnett helt inn i de intil uteruiksministeren, for i dette øyeblikk - klokken er i mel?verfallet pa KØbenhavn I~07 nerste sirkler kjente Kohts l t~nka~e berre at eg vlll~ standpunkt Og etter generalvel~a em annan slut pa prøven i JØssingfjord 16 lomtiden blitt ti -trer den fetsj:ekkiske sendemann inn Han stnden» o bruar 1940 var det naturligkommer i frakk, han kommer ~Oht sier altsa at den 8 vis også klart at Norge vil1e åpenbart fra en selskapelig sam- apnl 1940 gikk England til et gå inn i krigen, så snart Engmenkomst og han har det tra- overfall på ~orge aonalogt land Ønsket det velt Han hilser hastig på her- med overfallet l 1807 pa Dan- Koht mener at det var rene og forsvinner inn i minist- mark, men Koht ville likevel klokt dette Men rent borterens værelse gå med overfallsmannen, ik- sett fra om det var hederlig ke mot ham og nøytralt verdig, var det na" Mennene ser på hverandre - Sammen med Hambro før- så klokt? Hadde Norge ho ldt det ser jo ut som om det har te så Koht denne linje konse- fast på sin nøytralitet uten hendt IlIOe!? kvent igjennom, på tross av vaklen, så hadde England I samme selskap hvorfra den stor vakling fra Nygårdsvolds ganske sikkert gitt etter og tsjekkiske rendemann plutselig og Stortingets side På side nøyet seg med å ta den norstyrtet avsted hadde Sir Eric 35 i boken sin skriver han ske handelsflåten, dette vårt Phipps truffet finansminister h erom: (,Utan førarskapen til ulykkesbarn Som alltid brm' - Reynaud «Nå, hva sier De så til president Hambro er det ger oss i faresonen En må aller Slste nyttr» spør englender- uvisst om det hadde vori tenke på eventyret om Risens en herr Reynaud mogleg å samla Stortinget til b(erte som Askeladden klem- «Hva f'or roe nytt? sier herr I dei sterke vedtaka som vart te på så trollet skrek Slik ReY1Ilaud, å og anstrenger seg for gj'ort M yn d' 19 f'd el e klemmer England alltid på se ~mtere~rt ut, for han vil han til sides allslags redde det norske hjerte ombord i lkke gjerne tilstå at han ikke er eli er u kl are f ram k as t og i nn- handelsfiåten ~:t f:':e1~~iste nytt, skjønt kast, og held Stortinget fast Vi hadde da Sluppet den l e vet noe på den eine og ubrytelege tyst okkupmjon Vi hadde ~ 7 8tridsl1na~ ~ T

5 Slik foregår def i dagens nydemokrafiske' Vi har tidligere her i bladet omtalt den tyske dikter Hans Venatier, som etter å være blitt for Tyskland fulgt av de nydemokratiske myndigheter i Bundesrepublikken for sin tros skyld søkte døden for egen hånd 19 japuar iår, 55 år gammel Venatier hadde i desembernumret 1958 av tidsskriftet NATION EUROPA offentliggjort en artikkel «Er dette <CDyfascisme?» I den meget demokratis!læ Adenauer-republikk ble han straks arrestert, underkastet forhør i forsmedelige former' og endelig betydet at han vilde bli satt under tiltale for å ha opptrådt «statsfiendtiig~ Ansikt til ansikt med denne forfølgelse fant Venatie,r at det var hans plikt å ofre sitt eget liv for å gjøre verden oppmerksom på hva som foregår i dagens demokratiske Tyskland under applaus fra en råtten verden, som i praksi s fornekte,r demokratiets første bud Etter en svensk 'Oversettelse i «Nationell Tidning» gjengir vi nedenfor Venatiers artikkel, den som kostet ham livet: Man skulle jo tro at folk tilsist ble trett av fascistjakten Men nei Gjenlyden av hetsjakten høres stadig fra den politiske snareskogen Jag ham, en nyfascist! Denne \etikett får man påklistret enten man er fascist eller Birger Furuseth og de røde slaveleire Utenlandske forleggere er interessert i boken hans ikke-fascist Man blir forarget og bedyrer sin uskyld Vil man om st yre forfattningen? Berede veien for diktatur? Gjenopprette NSDAP'? Langt ifra Man ber sine motstandere om en definisjon av begrepet nyfascisme Man får intet svar Tilslutt blir man trett av leken og slutter å forsvare seg, idet man trekker den sluttning: Om du er en nyfascist, så må det du tenker være «nyfascisme~ Sammenfatt derfor dine politiske grunnsatser,,kanskje kommer du frem til en formulering av begrepet «nyfascisme», det som dine motstandere har vegret seg ved å formulere Staten betyr meget, folket betyr mere! Staten er folkets organisasjonsform Der den vekker folkets krefter er det vår plikt å understøtte den, der den svekker dets krefter, å gjøre motstand Jeg tror på d t tyske folket Jeg er lykkelig med mitt folk og jeg lider med det Jeg er stolt over mit folk, jeg blir harm lpå mitt folk Jeg beundrer mit folk, j eg skammer meg Vår unge meningsfelle fra over mit folk Alt dette sammenlagt gl~\ør kjærligheten så Stor-Elvdal Birger Furuseth har som kjent gitt ut en bok om dyp og så smertelig sine uhyggelige opplevelser som Jeg bekjenner meg til en strafiange gjennom otte år i politikk, som gjør alt for å flere russiske slaveleire Og et år bevare bondestanden og Øke som f,cirvist fange i en kommune den Byfolkene må jo ha noe like sør for den beryktede straffeog lmllby n Vorkuta Boken, som å spise og bondestanden skal selges gjennom Folk og Lands eur jeg trodde På tross av dår Boktjenest,e heter «Jeg var spion lig leselyst i sommermånedene mot Sovjet eg ble grepet» har salget gått meget bra og jeg Vi traff forfatteren forleden og tror at det kommer til å gå entrass i alt han har gjerillomgått da bedre næmlere jul Dessuten ser han ut som sunnheten selv er fjere utenlandske forleggere Han forteller da også at bort- interessert, og det er jo svært sett fra frestskade i benene og spennende hvordan det går skjørbuk - som svært mange Vi vil gjerne påny gjøre våre hadde - unngikk han de mange lesere opmerksom på denne bok sykdommer'e som herjet i disse Her får en fra «en av våre egne» slaveleire Furuseth sier at grun- høre en nøktern og pålitelig benen til at han klarte seg så bra retning om hvorledes det var og var det evige håpet som han er i disse røde slaveleire som det aldri mistet Første skrittet til stadig tales om Det er en ung døden i de lange og tunge årene norsk bondegutt som forteller var som regel motløshet oss om hvorledes han møtte ulyk- - Er det stmr interesse for ken og hvorledes han slet seg boken? gjennom de 8-4) år i dødens - Ja, den er faktisk større forværelse * Artikkelen som kostet dikteren Hans Venatier livet under Bonnsystemets meningsterror også i fremtiden være kilden til deres foryngelse Og et folk går sjelelig til grunne om der ikke skulle finnes noen' mål bondejord rundt byene, hvor vinden blåser fritt Bondestandens undergang fører til statens og folkets ruin Ikke idag, kanskje ikke imorgen, men sikkert i overmorgen Historien lærer oss det Nasjonalsosialismens «blod og jord»? Så korttenkt! Bondepolitik er nødvendig for staten Jeg tror på menneskets skapende kraft som grunnlag for all orden og alle fremskritt Derfor verger jeg meg, idag som tidligere, mot statsmaskineriets formynderskap over denne skapende kraft Men like så meget verger jeg meg mot den overdrevet selvgode mani hos individet, å stille sin egen rett over statens Og folkets fellesnytte går foran egennytten Bestandig Den som fornekter denne grunnsats, som visselig ikke ble oppfunnet av nasjonalsosialismen, men dog formulert av, dens menn, ryster grunnvollenfol" statlig samliv Han er statens og folkets fiende I den rette forståelse av spenningen,mellom enkeltmanns rett og fellesskapets rett, ligger visdommen Jeg bekjenner meg til den sosiale staten Den beskytter de dugelige Velferdsstaten er av det onde Den tar de mindre dugelige under armene Agronomen vet hvor han skal gjødsle og hvor han ikke skal gj ødsle U gtess fordriver kulturvekstene Dette er en biologisk erfaring Teorien om klassekamp tilnører skrothaugen Forlengst rår en annen samfunnsordning, for hvilken vi ennå savner et navn Jeg bek>: enner meg til at staten styres aven elite Denne elite samler seg ikke bare i spissen, der ledelsen dannes, den gj ennomtrenger folk og statsapparat fra oven til neden For denne elite må portene åpnes til fremgang og regenerasj on Ikke massen skal lede eliten, men eliten skal lede massene Det gjør skade at eliten i kampen med massen forbruker så meget kraft før den kan skride til verket Jeg bekjenner meg til tjenestemannens plikttroskap og offervilj e Han står på den plass der folk og stat møtes Derfor tjener han begge f'lf'orft, ) Er vi handelspolitisk kompå «den rette met sida»? Interessante betraktninger i svensk ukeblad om frihandelsområdene Også i Norge har de Økonomiske fremtidsut- sikter i forbindelse med landets deltagelse i det britiske syvstatområde vakt tvil og bekymring Vi gjengir nedenfor en interessant artikkel i det svenske ukeblad «Fria Ord» om det lille frihandelsområdeog Sverige Den dekker stort sett det vi mener om dette spørsmål og som vi også har gitt uttrykk for tidlig'ere: Seksstatmarkedet skal jo nå få en konkurrent i «det lille frih~ndelsområde» med Storbritannia som opphavsmann Allerede fra begynnelsen av kan en imidlertid konstatere at sistnevnte halter allerede fra starten av, idet jordbruket ikke innbefattes av den nye organisasjon, noe som åpenbart er en svakhet * Hvilken rolle akter nå dentikk anså es ikke forenlig med ne nye organisasjon å spille i det euroqeiske samarbeide og den eurof>eiske samfølelse? Er hensikten å fremme oppbyggingen av et mere og me økonomisk gruppe Men hvem medlemskap i noen annen re enig Europa, eller tar man har på dette tidspunkt unngått å konstatere at Stor sikte på å vanskeliggjøre løsningen av den store fremtidsoppgave å samle nasjonene i nå bare er en abstraks\j on britannias «Oommonwealth» forståelse a,v den europeiske snarere enn en levende enhet Hverken Økonomisk, fi enhets sivilisatoriske og kulturelle verdier? Allerede fra nansielt eller kommersielt utgjør det en slik enhet Visse begynnelsen av nektet Storbritannia å, bli ~t aktivt og medlemmer av det fordums viktig medlem i denne nye samvelde har gått over til «concert europeen~ under på_ aollarsområdet, og de har inberopelse av at det var det gen lyst til å la seg innlembritiske samveldets leder _ me i sterlingblokken D nek- Dets indre Økonomiske poli-1 Forts side 6 Vi er som vanlig kommet med på «den rette sida» Lørdag 3 ektober 1959 FOJ,': OG!MD

6 ,,~!;~~I~,"',~m tysklandspe~gene Er vi!:m:~!tå,«~r~:ker:!t~o;~n~~ rrorc IN!J i ~kke Vif!spareetter:tlhålsmen~ hst'aterissikrei"l1et 'om dehlel1jer'st&hgala,'v-stå)fuarq~~to,t;e1 -Jæ'I~ppagatlct~~~ii,cl*r!?iffUt~' Eng l and, forsåvidt den til å kreve patriomsk dag- utøvet i forhold til ham» Økonomiske og finansielle for- mottok McMillan med stor norske Londonregjering var lønn og erstatninget Jeg «Hvis en person som er be- deler som handelsbyttet med elskverdighet i Moskva Han Vitende om hva enkelte sabo- kjenneren etterhvert klok skyttet ved denne konven- USA byr dem Disse tendenser ble dog snart klar over at tører og «silent killers» ble bleven dommer som sier at s}on blir grepet på okkupert trådte tydelig fram ved dron- hans britiske kollega aldeles opplært til og beordret til av mange kan takke;/tyskerne område som spion eller sabo- ning Elisabeths besøk i Ka- ikke vilde gå fra Atlanter SOE og oberst Wilson, av den som ved innespernng lagde tør, - eller fordi han selv nada havspakten, men trodde seg" norske regjerings vertskap, en patriot ut aven ganske er gjenstand for berettiget Samvelde argumentet har istand til å manøvrere både Churchills England almindelig tyv og 'sivil kjel- misstånke om å drive virk- imidlertid ikke vært den en- Washington, Paris, Bonn - Hvis imidlertid noen av ok- 'Ering Og flere av disse somhet som er til skade for este avgjørende faktor i Lon- og Moskva Følgen ble at kupantene er henrettet eller casus' sitter idag "desforme- okkupasjonsmaktens sikker- dolli? sta nektelse av å selge Krustsjov straks skiftet tone drept på friske spor ianled- deist og soler seg;1 medbor- het, kan en slik person, hvis seg til seksmannsgruppen Større hell hadde den brining slike nederdrektige mord gerlig aktelse, med mere \ militære sikkerhetshensyn Det er gammel engelsk tradi- tiske premierminister med som det på Knut Knutson absolutt krever det, fratas de sjon at England skal ha le- sin andre politiske manøver: Fiane, Raymond Colberg, Elsa Liten beskytt~jse for rettigheter til forbinneise derplassen i enhver koalisjon skapelsen av et lite frihan Kristoffersen oa - gis ik- o f Oil lo med omverdenen, som denne hvor det er medlem, og dette delsområde for å Øve trykk hjemme ront og 1 ega 1- k ke erstatning som en lovbe- onvensilon foreskriver» nar formodentlig spilt en viss på Paris Bonn og dets Eustemt plikt, men selvsagt kun tet i genferkonvensjonen * rolle A dele lederstillingen ropaide ut fra rene komer- av humanitære grunner til av 1949' Man kan lett tenke seg med de Gaulles Frankrike og sielle hensyn er manøvren ik- NB uskyldige etterlatte - [den grenseløse bitterhet som Adenauers Tyskland virket ke like vellykket Et intimere Frontkjemperbarna må da Da advokat WyJler skrev må fylle en Axel Middelthon direkte motbydelig i London, Økonomisk samarbeide med kunne konkurrere, herr Wyl- sin artikkel i Aftenposten og de millioner av fanger og og dessuten betvilte man fra Sverige, Norge, Danmark, ler? var han muligen~ hemmet kjempere som av smarte de- O\egynnelsen av det fransk- Sveits, Østerrike og Portugal, Man gjør sabotørene urett aven manglende t viten om magoger i den annen ver- tyske «piåfunn» å Skape stør- dvs med stater hvis samlede hvis man tror at de ikke var visse ting, blandt annet om denskrig ble innbildt at bare re Økonomisk enhet mellom folketall ikke når opp i de fullt klar over konsekvensen, Genferkonvensjonen av 12 dere får knekken på Hitler- det europeiske Kontinents britiske øyers, kan ikke gi av sine handlinger Flere har august 1949? ismen, blir verdenshimmelen splittede stater Skuffelsen samme muligheter og resuli dagspressen forklart at de Dette og andre Ifraværav for alltid blå, og det blir i tiltok følgelig på den andre tater som de der bys medvisste hva de risikerte faktum og juss gjorde imid- all fremtid ikke tillatt for siden av Kanalen alt ettersom lemmene av seksmaktsgrup- Ingen aldri så skrivende lertid herr Wylllrs( meget vei- statsdemoner å Øve tortur og det ene vanskelige problem pen Storbritannia kan ikke advokat Trygve Wyller kan skrevne artikkel ~desto mer tvang mot dem som tenker etter det annet fant sin IØs- forsyne sine «Økonomiske nemlig benekte okku- sjarmerende og Jilykkeskap- anderledes ning og seksstatunionen tok forbundsfeller» med alt som pantens lovlige hjemmel, ende for det store uvitende Akklia Ola nordmann, det form For å Øve trykk på disse trenger, de siste kan ikigår, idag og i fremtiden, og i disse forhold" søtt slum- eneste som altid var blått er Frankrike og Tyskland, som ke by Storbritannia det det hans rett og plikt til å sørge rende publikum fl dine øyne, og du har en rør- ikke lenger kunne spilles ut trenger: innbyrdes kan den for ro og orden på det okku- Genferkonvell$jonens ar- ende mottagelighet for tomt mot hverandre i gammel tra- lille gruppens medlemsstater' perte (samt i Norges tilfelle tikkei 5 gir en stat anled- prek av dine fast ansatte disjonell stil, og for å tvinge ikke komplettere hverandres også kapitulerte) territorium ning til å prakt~sere verre søtsnakkere Stakkars dem til å anerkjenne Stor- næringsliv i import og eks- Imidlertid har Bundesrepu- ting enn <le som ~Fehmer og Ola, hvis du skal forsøke deg britannias ledende stilling i port Fra nordisk synspunkt blikken vist den diskresjon at Flesch ble dømt til døden som illegalist en gang til Europa skyndte London,seg bør i denne forbindelse minfordelingen av beløpet blir for og somengefskmennene,* å søke Økonomisk samarbei- nes om at Finnlandikke kan overlatt til den norske re- med sin fine håndtlanger, Hvis advokåt Wyller eller de med Moskva 'Krustsjov, selge seg til det lille frihangjerings skjønn- så at det herr agent Gløet Johannes- andre vil fortsett e med å opp- som tolket den britiske in- delsområde uten Moskvas tilsom Wyller skriver - tilsyne- sen så gjennom fifigrene med muntre våre landsmenn til vitt som etmiddel til å spren- lateise - og Krustsjov har latende står den norske re- de første månedet etter dri- under en eventuell fremtidig ge Atlanterhavspakten og ikke for vane å gi noen gjering fli-tt å la beløpet gjøringen» på AKershus Det OkkupaSjon å drive på med, gratisvarer komme andre fanger tilgode, eiendommelige v~tl den form I j~ utvide, de illegale pusle-høyre FRYKTER London har imidlertid en hvis den har en svært rom- for humanisme som herr rier som ble bedrevet hei: «FASCISMEN» INNEN stor hindring å mestre: Wasmelig opipfatning av det an- Wyller dyrker - ~r at indig- under de relativt godmodige LIBERTAS! hington betrakter det av stendige nasjonen er på "langt nær tyskerne - ja da bør man HØyre vrir seg fremdeles i England opprettede lille fri- I et villedet, i disse temaer så stor, når de oil~de og uiov- vite at disse ting er like lov- vånde over hva det skal gjøre handelsområde som en splitså heroisk drømmende folk lige gjerninger rammer de stridige som dengang, og med det forstøtte Libertas: telsesmanøver aven art som som det norske, som på sko- såkalte nazister gjenstand for lovlige mottil- skal en holde seg til den USA i dagens Situasjon klart len lærer altforlite om lov og På vegne av «i-1orsk Sam- tak med makt gamle venn og meningsfelle, må misslike For, som Vi allerett, og om æresbegreper - band av PolitisIteFanger» Men en ny okkupant vil eller skal en fortsatt bøye seg rede har påpekt, gjelder det er det selvfølgelig populært sendte viseformdnnen den- nokk ikke bruke tyskernes for Dagbladet, som konsta- her i bunn og grunn fra Lonfor adv Trygve Wyller å slå gang, orsakfører Axel Mid- relative silkehansker, men terer at Libertas ikke er com- dons side politiske formål på stortrommen overfor den delthon den 3 mhrs 1952 et gjøre rent bord Derfor er det me il faut i det gode demo- som veves sammen med Økonorske regjering, som under brev til stortingdt om at etter min oppfatning en kratiske selskap? Morgen- no~~-a{,uiuul\e[le Og inngåelsen av avtalen måtte «den form kjnvensjonen folkefiendtlig handling å for- bladet er nærmest stemt for seksmaktsområdet synes ikke rette seg etter et historisk av 12/ om' beskyttelse herlige og søke lissom å «le- det første men så har vi for å være det minste fristet til faktum og det alle innviede av sivile i krigs~id har fått g~lisere» visse undergrunns-i eksempel 'Hamar Stiftstiden- å gi etter for trykket, dertil vet er internasjonal rett er alt annet epn betryk- tiltak de da, som skriver følgende er dets styrke altfor overle- Dessuten måtte regjeringen gende» Et folk som ikke vil ofre harde ord om Libertas: «En gen i forhold til det lille fri- følge sunn fornuft, som sa Det heter heri ~l a videre alt for å forsvare sin eksi- utvekst som er bygget opp handelsområde at s å mange penger for s å «Men artikkel 5, lste og -2net stens med militære midler - omkring en generalsekretær Når England i sin tid blir lite motstand må vi jamen ledd inneholder føtgende unn- er ute ~v da~sen, og ~ør hol- hvis navn er Trygve de Lange klar over at den politiske akseptere fort! tagelse fra besky~telse: de seg l ro til toget gar - og hvis tillit i HØyre - og manøver ikke har lykkes, Oslo, 25/ de Øvrige opposisjonsparti er kommer Downing Street an- Tilsvarende illegalitet «Hvis en av pattene i konflikten har skj eufg grunn til politiske butikk i fred og ro, derfor være et alvorlig miss ALEXANDER LANGE lik null La ham åpne sin tagelig til å slå om Det ville og snikløp å anta at en etikelt person Oslostigefabrikk og la ham drive sin fascisme grep av Sverige å minske er som herr Wyller burde som er beskyttet' av denne i de dertil innrettede orga- Parisdelegasjonen: det konner HØyre vil ikke ha noe tinentale europeiske marked vite, heller ikke beskyttet konvensjon, med rette er Inneh All To LUNDJ;: mot skarpe metoder den dag mistenkt for på dens område med ham å gjøre De andre har fremtiden for seg på en idag, men når det gjelder om å drive virksomhet som er til ~en " QøIø å underholde folket med skade for statens sikkerhet Tlf borgerlige partier vil det hel- helt annen måte enn det 6i8 8817, pris ler ikke Vær da så inderlig engelskdominerte frihansnill å holde ham og typer delsområde Her bør man fra uvederheftige skriverier, er eller hvis det bli~ bevist at ~tiger <Oljet ml ead1- det j o ikke så nøye om man denne person vir~elig driver mene beiilag TaUtlO'o av som Benjamin Vogt og An- svensk side visselig gå frem stimulerer til fortsatt folke- slik virksomhet ~ kan nevnrettsstridig opptreden som te person ikke p~berope seg re jern, malertrapper Ol hessba ders Lange borte fra våre med oppmerksomhet _ og' loft81npper cirkler De er fremmede for forsiktighet under en kommende okkupa- de rettigheter og fordeler som sjon kan lage det blåst her- denne konvensjon gir hvis hjemme, aven okkupant som I det ville være til~ skade for _--- 6 F101æ: (lo LAND Lørdag 3 oktober 1959 Tannlege" M4BTIN IUELDAAS Banateen&gt 2 Tlf oss» Akja, HØyrepressen har alltid utmerket seg ved stor politisk forstand! Er det ånden fra LØten som svever over vannene?

7 Dagens nydemokrafiske TYSkland Øak knli~sene: (Forts fra side 5) ~ La kirken være' kirke o~ ring som en "'heltedåd, ' kan (l-orts fra, s 4:) tjeneren, og hurtig griper Rey- ", 1t; W l' " k' '"";' naud mikrofonen Han hører en,h!ilis atbeidsktåft,:tiru~rer;;i ':pb fti~v'æte'po1iti ;ooammel'l-i1!ian)' imke R~t{e'r og,emia, J,SlrEpf PhiPP5' b!e!1ler:~er utlj;!:l snøvlende-stemme: «Mandel her!» ke lengre ham selv' <~Den som blandmg skaper en atmos- mindre brygge en stat For et noen: sqgs bevegelse,for det sverger kongen av Preussen fære av uhederlighet, der en folk er ære likeså nødvendig finnes ik\ce den nyhet på denne «Reynaud her», hører Mandel troskap, har ikke lenger noe 'tryf;k,eri lengd;s\n 1:k[{e kan, som brød Den beseirede ta- j,ord Som v kan trekke ham ut av på sin side Og så hører han videre: «Si meg MandeL, er, De som tilhører ham selv» Den- puste per blot den ære han selv den res~rte holdning: «Str ne lov gjelder også i demo- Det finnes raser Den som oortkaster Den som spytter Neville Chamberlain skal imorgen underrettet om at Chamberlain kratiet Lydighetsplikten slut- bestrider det, ser ikke skogen tidligere kamerater reiser til Berchtesgaden?» i ansiktet møte Mister Hitler! Det er Mis- «Hvorhen?» ter først på det punkt der for bare trær Jeg respek- er en skurk ter Da/ladiers ide!» «Til Berch,tesgaden tjenestemannen skal gjen- terer hver rase og nærer in- A' Jeg tror at man tjener,sta- Herr Reynaud føler seg som han møter Hitler 1» nomdrive tiltak, som å,pen- tet rasehovmot Men sam- ten oeare med sannhet enn slått for pannen Slikt noe skal bart må føre til undergang menblanding av raser tar jeg med løgn Dertor vil jeg all- en få «Men det er da helt umulig!» vite rent tilfeldig i et selroper herr Mandel «Det måtte Tjenestemannskorpset er avstand fra Hva Gud har tla si sannneten når jeg Kjen- skap! Imidlertid behersker han statens visitkort Et støt vi i adsldllt, skal menneskene ik- ner den Dertor VII Jeg' også seg mes1jerlig og svarer bare: da ha fått rede på!» hjertet på korrupsjonen ke forene «Alle mennesker VIte sannneten om det, som «Så, så» «Det mest vanvittige er at det er Daladiers ide!» Jeg be~~enner meg til sol- er like» det er hverken sant er toregatt Ingen går under Så går, imidlertid Reynaud datånden Menn som ikke vil eller løgn - det er en halv- pa grunn av sannheten, men med hodet kastet tilbake slik at «Utelukket!» roper herr Man være soldater er ingen menn sannhet Menneskene likner 101k gar derimot under gjen- det hviler:'nelt nede på den stive del «Uteiukket! Da måtte jeg ha fått vite om det!» Soldater er rede til å sette hverandre og de likner ikke nom løgn snippeka~ ut i den store hall i inn sit ytterste, å sette livet hverandre Enhver kontakt * huset hvor han er gjest og sier «Phipps har nettop fortalt meg det!» på spill Derfor tilkommer med en utlending vil bekrefte Barn er og forblir folkets til tjeneren skarpere enn det soldatstanden den største det rikdom! Hvem tjener til egentlig Da kan ikke Mandel tvile mer, va r nødvendig: «Ring y ære Jeg er mot alt militært Jeg Ønsker åndsfrihet! Men brød for de gamle'! For ung- øyeblikkelig til minister Mandel! for den britiske sendemann, der; trakasseri, men jeg anser ikke en tilstand der ånds fri- nommen er ingen utgifts- Hvis han -,ikke lenger er i ko lonikorrekte herr Phiprps sier bare stramhet det som er urokkelig sikkert For i soldatutdannelsen het garanteres av forfatnin- konto tor høiv og ingen møye miristeriet, så må han være på som en kraftkilde for folket gen, men umuliggjøres av ror stor Ungdommen " vil ikke Ritz!» første gang er også herr Mandel::;, hemmelige etterretningstjeneste Ve det folk der filmstjernen ukontrollerbare organisasjo- alltid som vi? Overdrevet Tjen;ere~ svarer: «Straks, herr, ført bak lyset! Og de andre miregnes for mere enn offi- ner pass og tilsvn svekker musk- minister!» og anstrenger seg f,or " nis trene går det enda verre med: seren * lene lvian må også stole på å skaffe forbindelsen I mellomde får først høre om den store '<Fedreland»*er' for meg l'k- Jeg hater landsforrederi Gud Jeg tror pa den tyske tiden gårjherr Reynaud utål- beglvenhet næste morgen ved å, t t t f Ik ungdom, den er en uutrydde- modig opp og ned For en utrolig ke noe tomt ord Jeg vet at Det kan be y sa ers og o s kt h t D l d lese avisene J f l t lig kjerne Selv der den i egenme 19 e av a a ier! Den- (Næste gan g' jeg er tysk og at jeg må for- undergang eg or anger ar' t Et pinlis- spørs- b' Il' tvsk, selv om J'eg l'kke vl l- et menneske, selv om han ik- overmot avsverger sin tysk- f'e f~mbou l!e mlnisderprtesidenthma mål) " k k Il f het, gjør den det på tysk vis en a r"" og til et renger an le, siden «de andre» allikevel e s u e være emg l or- Mandel ~' b d bl'k t' l Ingen fare, pendelen svinger alltl'd skulle tl'ltale meg som un srepu l ens sys em, a - H t t l'k l h Id o d t Ød tilbake mot likevekten «err mlms er, herr mims er tvsk """skernes fellesskap l eve o er pa e 1 n ens M dl' tlf Id " L'y t'd 'kk lø t'l f' Jeg anser demokrati foren- an e ef lee onen!» me er En historisk sammenfattet i eliten, garan- 1 og 1 e per over l l- d o "k Hg med førerskap! Elrfarinterer min eksistens og mit en enpa grunn av mnenn s- 'C liv,for dette skylder jeg takk po l l t IS k h t L d f d' g' en lærer oss - demokrati parallell n a an s orre en så skal~eg, der det gjelder Fedrelandet er hellig som min slkter pa staten og rammer uten leder er som et rorløst troskap, ikke la meg overtreffes av noen Jeg er så frekk å (Fortsfras 4); ånds kilde Jerr elsker Europa folket skip, men en leder uten kon- "fkkemindre bellerrettere - Demokrati inneba3rei )~ke troll blir maktlysten inntil publisere l disse tanker i «Na- Sluppet landssvikoppgjøret sagt ikke mindre smertelig å gjennomføre flertallets yil- overdrivelse VIs 'meg i den tion Europa», idet system- Og sist men ikke minst: Vi Jeg gjør hva jeg kan for å je, men å bringe flertallets vestlige verden en stat, en pressen \ ethvert fall ikke vil hadde sluppet Nato-alliansen fremme den europeiske tan- vilje i samklang med minori- organisasjon - det være seg trykke djm Det er renhårede Norge og Sverige kunde ha ken Jeg Ønsker imidlertid teten Demokrati fordrer sto- om Økonomi, kirke, teater, tankegai}ger De inneholder vært nøytrale stater i j,kke at mit f~:;drelandder- re, meget store personlig- forvaltning - der ikke dette grunnsa~ser for statlig liv i 45 slik som de var det i med ~kal bli «lurt» Det er heter spenningsfyldte prinsipp er det hele tatt Om det er nød Og hadde Norge ille at den ty:ske n~ji~iker Jeg hater de makelige, dis- gjennomført! vendig, er jeg rede til å tøm- inngått nøytralitetsforbund ikke tør våge å kalle seg pa- se evige j a-sigere, som tærer A utestenge de sterke pertriat, uten å bli utskjeldt av på samfunnet! Jeg elsker de sonlighetene for hensynsløst skyld Jeg kan ikke rose meg mennene ikke under noen me giftbegeret for deres med Sverige, hadde engelsk kobbelet Må de bare skjelve rettskafne med sine menin- å gjennomføre et prinsipp er av selv 'å ha uttenkt disse omstendighet våget å tvinge r _ ieg forblir patriot gers mot, som kan være ube- som å kastrere et folk - tanker Hos Sokrates og fri- Skandinavia inn i krigen "Forbund» eller «rike»? - kvernme og vonde å baske Demokratiet har aldri bloms Rike er miskreditert Allike-, med Kirken lever av helge- tret slik som under den stovel er rike blott et kort ord ner og kjettere, staten lever re Perikles Demokrati eller for «ordenens, rettvishetens, av tjenere og rebeller Det er lederskap - det beror aldri fredens, kameratskapets spenningen det beror på Av på systemet, alltid på mentallet på de tærende og de neskene Konsekvent gjen vern» Rike opphører ikke ved zonegrensen Gj enforening er offervillige kan du slutte deg nomtenkt viser det seg at vårt mål Riket holder sin til statens levetid den ideelle leder alltid er en beskyttende hånd over alle, Jeg gremmer meg over det demokrat og den ideelle defaktum at der ble begått mokrat en leder Politikk er som på grunnlag av selvbestemmelsesretten vil forbli misgjerninger i det Tredje alltid et vågespill på liv og tyske, selv om de tilhører et Riket Og det er ingen unn- død Velferd er ikke noe tegn fremmet statsforbund skyldning at også andre folk på langt liv og nødstid ikke Jeg vil at der skal bestå et har belastede konti Gud skal tegn på snar død uavhengig dommerkorps Jeg vite det ville være meg kjæ- Jeg tror på en guddomme vil ikke at rett,en skal fornedres til en politikens løpergutt, hva enten det skjer med skamløs åpenhet eller med bakslu fordektighet Tyskeren ærer rettvishet og tar parti for den som behandles urettvist Retten skal beskytte de sunne mot de usunne Mot voldsforbrytere hj elper ingen teori om forbedring, de må utryddes I visse fall nærer staten ikke betenkelighet ved å sende sine beste sønner i ilden Hvorfor da ha samvittighetskval for,len morders skyld? rere, om alle vi tyskere had- lig ordning i verden! Jeg tror de beholdt samvittigheten på menneskets guddommeliren Jeg håper vi skal gjøre ge oppdrag i verden F'amilie det bedre i fremtiden Selv- - Folk - Vesten - Menfornedrelse, offentlig selvan- neskelighet klage og krangel i eget bo _ Dette er min bekjennelse alt det var fjernt fra meg,slik tenker jeg og slik ten Selvpineren gir et motbyde- ke:rw;rjlline' venner, som likelig bilde som jeg nå betegnes som Troskap forblir troskap1 «statsfiender:o> Slik lærer jeg Uten kameratskap består også ungdommen og tror meg hverken folk eller stat Nær- dermed å gjøre mitt folk og mere betraktet er kamerat- dets stat en tjeneste Jeg regskap statens vesen' Der et ner meg blandt dem, som nyord ikke lenger beholder sin lig i en tale kaldtes de rakmening, der tapperhet regnes ryggede i la;ndet, og om man som en forbrytelse, des erte- også slår meg med kjepper, herre v~r Stein, hos Perikles På grunn av Kohts og og Mol~te, hos ekero og Hambros ~klokskap» i 1940,,Friederich Ebert har jeg gått står Norge igjen foran den i skole ~ lyse utsikt å komme i krig Derimpt kan jeg forsikre Vi risikerer igjen å bli okkuat jeg har hevdet disse tan- pert uten at engelskmenn eiker etter beste evne og sam- ler amerikanere legger to vittighet gljennom hele mitt pinner i kors for å hindre liv det På grunn av landssvik- På motstanderens side har oppgjøret er forsvarsviljen i man unndratt seg å definere det norske folk også totalt begrepet «nyfascisme» Nå ødelagt Det er en klar sak, har jeg ~jort det Hvem våger at når den norske ungdom å motsil meg? som i kjempet for Når j~g skriver dette, er Norges ære på slagmarkene jeg klarbver at de rettskaffne I i Russland, av sine egne vil være enig med meg, om landsmenn er blitt hånet, min b~kjennelse overhode straffet og forfulgt, så kan blir ben{erket De uredelige enhver ungdom som igjen vil bare' fremdra det, som forsvarer Norge, vente seg kan krydre deres egen sup- det samme pe: <-:Han kalder seg selv ny- Quisling sa til en av $ine fascist, han bekjenner seg til venner 7 mai 1945: «Jeg har blod og jord, til lederptinsip- iallfall gjort det som var rett pet - fast nazidyret i ulve- for Norge hvis Tryskland hadgapet»',iom det skulle skje de vunnet krigen» vil j eg ta det som et tegn på I dag kan man vel si: at «~o~ er råttent i staten (,QUisling gjorde rett også når Danmark» Tyskland tapte krigen!» )~ ARGUS O K Lørdag 3 Idober 195» 7

8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Hvem er justismorder? (Fertil trg ' 1) IV Den kj ente kriminalreporter og forfatter Axel Kielland, som kan glede seg ved at hans ord blir hørt, skrev i «Dagbladet» 19 febuar 1953 en kronikk over de herskende forhold innen rettspleien i vårt land Selvom der er noen bomskudd, er kronikken meget leseverdig Meget! (Med bomskudd siktes her til hans omtale av den under okkupasjonen opprettede «Folkedomstol» og den «nazistiske» høyesterett Den første ble opprettet for å kunne holde landsmenn, som hadde «dummet seg» unda v Deutsches POlizeigericht» Domstolen måtte jo dømme folk, skui de ikke Reichskommissar gjennomskue hensikten, hva han vel igrunnen gjorde, men det var nu hans uttalte program å vende nordmennenes misnøye med forholdene mot QuiSling, hvilket lykkedes ham til fullkommenhet Den som ønsker å danne seg en upartisk dom over Folkedomstolens ' virksomhet bør gå gjennom dens protokoller og santmenligne resultatene der, med hva man fant i massegraven på Trandum Der lå resultatet av Polizeigerichts dommer Den «nazistiske» høyesteretts dommer har ingen beklagt seg over V Fra herr Kiellands kronikk siteres: i«eh ny garde ble improvisert, trenet, en kan vel si overtrenet gjennom alle de ensartede landsviksakene med deres vilkårlighet Vi svir for disse farlige årene i norsk retæpleie, da selve rettferdighetsfølelsen var undergitt konjunktursvingninger, da en misdæder ble skutt for noe, som han kunne sloppet billig fra i 1950» Bedre kan det ikke sies Det er folkets naturlige rettsfølelse som reiser hodet også fra den kant VI Det er Hålandsaken forfatteren tydeligvis sikter til Den, ble satt iscene i den hensikt å fastslå, at medlemskap i Nasjonal Samling var landsforrederi Det ble avgjort med 7 mot 4 stemmer (Alten, Hanssen, Larssen og Fougner) Det kostet denne gutten livet å fa til det I saken mot Adolf Hoel uttalte professor Skeie som vitne, at han var enig i mindretallets standpunkt For noen uker siden fant overlege SCharffenberg grunn til i en nekrolog over en avdød venn, so m nokk hadde vært medlem av NS, å uttale, at han var enig med mindretallet i denne saken Disse menn, hvis mening ikke kan oversees, får nokk etterfølgere; men det krever moralsk ryggrad --,~ AH ad - /ujepf _ =-~ - ARBEIDERBLADET I KRIGS INDUSTRIENS TJENESTE? «,Friheten» tar fatt i Arbeiderbladet fordi det har en halvsidesannonse hvori det drives propaganda for raketten «Bloodhound» - Bladet spør meget nærliggende om hvem av Arbeiderbladets lesere det er som kan tenkes å ville anskaffe seg slike raketter og begynne for seg selv Er det rustningsindustrien som på denne måte søker å skaffe seg venner og hjelpere blandt dem som har makten? Vi er enig med kommunistbladet i at det er «frastøtende og skammelig» å selge sine sider til slik propaganda For egen regning vil vi tilføye at det naturligvis er på et annet plan Norges behov for raketter og taktiske atomvåpen må avgjøres en ved en slags halvlurvet bestikkelse av politiske partier MELWM SVIN * Vår venn Krustsjov har gj estet sin gamle forbundsfelle USA Han lot både solskinn og regn falle over rettferdige og urettferdige og verden~pressen er ivrig opptatt med å gjengi den spøkefulle og gemenslige herres allehånde uttalelser S'ærlig bemerkelsesverdig mellom gamle venner og forbundsfeller som sammen tok knek Ken på Europa, synes vi hans --: - - uttalelse under besøket på en stor grisefarm var: Jeg forstår ikke :hvorfor ikke forskjellige slags svin kan leve fredelig sammen! Det dekker så omtrent vår oppfatning * HYIDEST TIL EN «GOD NORDMANN) Mens vi nå snakker om herren, så hvorfor ikke nevne en av hans svenner, den norske kommunistsj efen Emil LØvlien som nylig fyute 60 år I den anledning meddeler liv~ organet Friheten med rørelse at det innløp lykkønskningstelegram fra sentralstyrene i de kommunistiske partier både i Sovjetsamveldet og i Kina Det skal bladet få oss til å tro! VII De på Elverum deltagende stortingsmenn,wright og FØrre har påvist, den første at en fullmakt overhodet ikke er vedtatt og den siste, at det som utgis som en fullmakt er en forfalskriing av det som skjedde Man har ikke forsøkt å motsi dem, ennsi motbevise derfs anføreiser Prost Hedem, hvis skarpsindighet og strenge logikk, vi ikke har opplevet make til siden professor Skeie, har på juridisk basis plukket det hele i filler Aliikevel er der ennå noen, som sliter med å blåse liv i «fullmakten», nærmest etter «naturmetoden», som skal være så 'effektiv ved drukningsulykker VIII Med denne Hålanddommen kunde sneballen begynne å rulle, og det gjorde den Med henvisning til HRs avgjørelse, ble Quisling nektet ordet til å gå inn på lov ger Det utelukker god tro, vet, at det ikke er I hekseprosessenes tid herj et religiøs Som alle vet var Waffen-SS WAFFEN-SS I * INNSATS så man får ikke fred i sj elen ad den vei U gj erningen gnager videre vår tid politisk overtro og militære prestasjoner bare' overtro og masse toskeskap, i en elitetropp hvis fantastiske ligheten av landsvikanordningen det, kan nokk få andre til å utslag aven og samme na soldater var båret frem av Den som har urett og vet massetoskeskap Det er vel var mulige fordi de enkelte Med denne dom fikk også tro at han har rett, men han turlov urokkelig tro og et fast livssyn I «Der Freiwillige» for' statens spesielt innrettede kan ikke overbevise seg selv XIn utpressningsbyrå fritt Slag om det Forsøk fører i det Hvis man nå vil påberope september iår finner vi noen for sine påfunn og etablerte lange løp til kreft på sjelen seg god tro til beroligelse av tall som forteller om den seg endog på egen hand som Det kan hos den hvite mann egen samvittighet, så melder innsats "\Vaffen-SS gjorde i en Slags domstol «Gamle føre til samme resultat som der seg et meget slemt moment, som fra et bestemt ne omfattet ialt ca kampen for Europa Troppe Olava» skal være det verste hos de «ville» folkeslag, når tilfelle Denne historie, som en mann bryter sine tabuforestillinger - endog i god håp om fred i sjelen ad den mens ca savnes Blant tidspunkt utelukker ethvert mann Av disse falt 3600nO major Langeland holdt opp i lyset, var så utenfor alle land, tro Heller ikke et helt folk vei Det viste seg nemlig, som de gjenværende ca 500'000 at selv en så skarpskodd tåler den påkjenning uten å kjent, i Harnollsaken, at mann var det en større prosent hårdt sårede enn i noen mann som direktør Lorentz ta skade riksadvokaten hadde basert Vogt trodde den var laget XI sine direktiver til dommere annen forsvarsgren De norske frivillige som kjempet i Den var nokk ikke det Dommerne i fortidens hekseprosesser var nokk for det semplar aven nordnorsk lo rekkene tilwaffen-ss kan med og aktorer på et gulnet ek Der skj edde ting som var ennå verre Enn ikke enker meste i god tro Det ser slik kalavis, som hadde gjengitt stolthet se tilbake på en og faderløse, umyndige barn ut etter protokollene fra disse prosessene De lå under uriktig Skandalen måtte jo østen av aller høyeste mili proklamasj onen fra Tromsø innsats i kamp mot det røde gikk fri for utpressing IX for tidens relig~øse!overtro innrømmes, og her var det tære rang Det er neppe mulig i verdens krigshistorie å Det er et stort skritt på vei, En unntagelse danner «hekse»-prosessen mot Jeanne tro, ihvertfall for riksadvo finne avdelinger som har faktisk et smutthull for god at SpØrsmålet om hvem som er justismorder er tatt opp, d' Are, men det var kun i formen en hekseprosess, i vir var utilbørlig grov Men også gljørende innsats Og det var katen, selvom uaktsomheten gjort en større og mere av ti bakgrunnen, justismordene, må nødvendigvis følge etter keligheten et politisk j ustismordlighetene Vi opplevde den sj onsleirer de gj orde den her kom man over vanske visselig ikke i konsentra Man kommer like lite utenom her som i Hetlesaken, hvor Jeanne d'arc fallt i hendene på engelskmennene etter var gj ort urett hittil, så tilsa sentlig folk som ikke var merkverdige jus, at når der Vaktene i disse leire var ve meget man enn måtte forsøke å trenere eller sabotere en at hun hadde oppflammet rettferdigheten at uretten brukbare til vanlig krigstjeneste revi!\ion FØr Kommer hellerikke den hos de slette sam dem ut av Frankrike En slik og dermed avskar riksadvo sine landsmenn til å drive fortsatte Den gjorde da det vittigheter Sårt etterlengtede fiende var det særdeles Ønskelig å bli kvitt for alltid, påberope seg god tro etter kusjon om dette, at «når en katen enhver mulighet for å «argument» er i enhver dis «ro omkring rettsoppgjøret» «Gangen til Canossa» er og for å oppnå det fant man den dag mann ble «lovlig» dømt og begynt For Erik Solems snedigen på å lansere henne Hekseprosessene er rene han også skyldig i en ugj erning» Det skjedde også for ved~ kommende ved den tunge som heks (IKke «landssviker» SØndagsskolen mot dette Der vandring til Akershus fengsel altså) var det i det minste mulighet for å bli frikjent et par tusen år siden at en for å tale med sine ofre Det Da mann ble «lovlig» dømt og ~un 'Var jomfru \kunnre ville være urett mot ham a hun imidlertid etter gjeldende prosessregler for hekseri ikke plass for god tro etter Rett besett er der heller hengt på et kors Hvordan fordølge, at det i noen grad ser man på det idag? kaster et forsonende skjær ikke brennes, men også den professor Skeies advarsel XV over hans ettermæle, ti det vanskelighet kom man over sommeren 1940 og justisminister Cappelens demonstra den annen leir - der finnes, Skulde en sannhetssøker i avtvinger respekt - dog ikke akkurat i,god X tro (<<Romslig fortolkning») tive avgang samme år Biskop Sehj elderup hellerikke å ikke så få av dem - føle Resultatet av det møte, som Derav navnet Jomfruen av trang til å danne seg en personlig mening om disse ting, er utgangspunktet for disse Orleans, som gj orde henne forglemme, for å nevne noen betraktninger, ble at den, udødelig av dem, som først sa fra og så kan han ta for seg det offisielle referat av Quisling som har vært i god tro, er ikke justismorder Vår tid har også sine Kommer utenom XII som man i det lange løp ikke saken og lese den - hvis Er det ikke litt svært å påberope seg god tro, d v s, politiske oppgj Ør med det hekseprosesser Det er indre XIV han orker OLAF HOLM mangel på subjektiv skyld, når ofrene systematisk er frakjent det uten hensyn til protest og kjennsgjernin- mål å bli kvitt politiske motstandere, denne gang kamuflert som landsforrederi, hva ethvert vettugt menneske n 11 De som lot det hele skj e som tause iakttakere uten protest, får også et oppgjør med seg selv Det hjelper ikke å si, som vanlig det siste FOLK OG LAND I Utgiver Alt Folk og Land 0810

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011 Etikk og møte med andre København Oslo 11.mars 2011 Hvilket København? Jan Erik Vold: SI MEG - HVA bruker han det døve øret til? Det døve øret? Ja, det døve øret. Nåh - DET DØVE ØRET, det bruker han til

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer