Forretningsplan akvarena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan akvarena"

Transkript

1 1 Forretningsplan akvarena Pr Åpen

2 2 Innhold SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi

3 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena. Innen havbruksnæringen i Midt-Norge har man en unik næringsklynge som består av teknologiprodusenter, FoU-miljø, havbruksselskaper og finansieringsinstitusjoner. Gjennom økt samhandling og nettverksbygging i regi av akvarena skal utvikle teknologi for en bærekraftig oppdrettsnæring. Totalt representerer akvarenas 55 en omsetning på over 6 milliarder kr og 2000 ansatte akvarenas visjon: Verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk Hovedmål: akvarena skal gi økt verdiskaping og mer robuste aktører som konsekvens av økt samarbeid i Strategi: Delmål 1: akvarena skal etablere og gjennomføre et leverandørutviklingsprogram for oppdrettsnæringen Delmål 2: akvarena skal fremskaffe nye teknologiske løsninger som løser næringens miljømessige utfordringer Styrke samspillet ytterligere mellom leverandører, oppdrettselskap, FoU-institusjoner, finansaktører og forvaltningsinstitusjoner. Løsning av teknologiske utfordringer gjennom konkrete prosjekter Nettverksaktviteter har høy prioritet Kompetanseutvikling/rekruttering og internasjonalisering viktige premisser Tidsperspektivet er både kort sikt (1-2 år) og lang sikt (5-10 år) akvarena har base i Midt-Norge, men er nasjonalt og internasjonal orientert. akvarena skal utvikle og drifte et leverandørutviklingsprogram for havbruksnæringen Forretningsplanen angir tjenestetilbudet til medlemmene: Initiere og organisere Forsknings- og Utviklingsprosjekter (med fokus på U, ikke F) innenfor tema som krever samarbeid mellom flere aktører Være prosjektledere i gjennomføring av effektive utviklingsprosjekter Holde oversikt over og informere medlemmene om mulighetene i virkemiddelapparatet. Holde oversikt over og informere om forsknings- og utviklingsløp som er under planlegging og som gjennomføres. Arrangere nettverksbyggende møter/samlinger Utvikle og drifte et Leverandørutviklingsprogram for havbruksnæringen Synliggjøre nærings i ulike sammenhenger Legge til rette for kompetansebyggende tiltak: Studieturer, kurs/utdanninger Bygge relasjoner til andre næringsklynger (NCEer, ARENA prosjekter, med mer) Legge til rette for felles salgs- og markedsføringstiltak internasjonalt akvarena er organisert som en forening med eget styre, årsmøte og vedtekter. Styret består av representanter fra oppdrettsnæringen, leverandørene og FoU-miljøene. akvarena har en egen administrasjon som er lokalisert i Trondheim. Klyngens aktiviteter finansieres gjennom medlemsavgift, egenandeler i form av tid fra s og offentlig finansiering. akvarena har fra oppstart til aug 2012 vært en del av ARENA-ordningen i Innovasjon Norge, men vil etter dette tidspunktet være en frittstående næringsklynge.

4 4 Generell beskrivelse Innen havbruksnæringen i Midt-Norge har man en unik næringsklynge som består av teknologiprodusenter, FoU-miljø, havbruksselskaper og finansieringsinstitusjoner. Gjennom økt samhandling og nettverksbygging i regi av akvarena skal utvikle teknologi for en bærekraftig oppdrettsnæring. Havbruks i Midt-Norge, og da spesielt den delen som ligger innenfor produksjon av teknologi og oppdrett av laks, er meget solid. Den består av utstyrsleverandører til alle ledd i verdikjeden, fiskehelseaktører, avlsselskap, smolt- og matfiskprodusenter, foredling, eksport, logistikk, FoU-institusjoner, forvaltning, finansielle institusjoner med mer. Mange (54 bedrifter og organisasjoner) av disse er nå i akvarena, men ikke alle. Totalt representerer akvarenas en omsetning på over 6 milliarder kr og 2000 ansatte, lokalisert til Midt- Norge. Den totale marine i Midt-Norge representerer betydelig større verdier. Medlemmer LEVERANDØRER AV VARER OG TJENESTER AKVA group Aqua Optima AquaCultureEngineering Aqualine Aquastructures APS Automasjon Botngård BioTek Containerservice Ottersøy EIVA-SAFEX Erling Haug Flatsetsund Engineering Folla Maritime Grømi GS Hydro Gullvika Havbrukstjenesten Infront-X Inventas Produktdesign ITT Norge INAQ Management Lilleborg Profesjonell Maskon Matiq Moveo Marin Design Mørenot NORBIT Norsk Fiskeriretur Salsnes Filter Seaside Sisyfos SpareBank 1 SMN Rambøll Norge TelCage Thelma Biotel OPPDRETTERE Sinkaberg-Hansen Bjørøya Fiskeoppdrett Lerøy Midnor Lerøy Hydrotech Marine Harvest Midt-Norsk Havbruk Salmar Farming SalmoNor Smøla klekkeri og settefisk Åsen Settefisk FoU/UTDANNING/ORGANISASJONER CREATE Teknologisk Institutt HIST NTNU NSL SINTEF Fiskeri og havbruk FHL Midt Norge Veterinærinstituttet Val videregående skole

5 forts. 5

6 Salnes Filter Lilleborg Profesjonell Maskon AKVA Group GS Hydro Gullvika Moveo Infront-X BioTek INAQ Management NORBIT Sparebank 1 SMN Aqua Optima Verdikjedebeskrivelse akvarena Leverandørindustri APS Automasjon Thelma Biotel Marin Design Inventas Produktdesign ITT Norge Rambøll Norge Seaside ITT Norge Salnes Filter Inventas Produktdesign Matiq NORBIT INAQ Management Rambøll Norge 6 Sparebank 1 SMN Moveo Marin Design Lilleborg Profesjonell Maskon STAMFISK/ AVL SETTEFISK MATFISK SLAKTING FOREDLING Sparebank 1 SMN Infront-X NORBIT Sisyfos Marin Design Moveo TelCage ITT Norge Lilleborg Profesjonell Rambøll Norge Inventas Produktdesign INAQ Management Mørenot Norsk Fiskeriretur EIVA-SAFEX Grømi Flatsetsund Engineering AKVA Group APS Automasjon Erling Haug AquaCulture Engineering Aquastructures AKVA Group Havbrukstjenesten Folla Maritime Botngaard Containerservice Ottersøy Thelma Biotel Gullvika Aqualine

7 7 Beskrivelse akvarena oppdrettsselskaper og FoU/undervisning/annet Veterinærinstituttet, CREATE, SINTEF Fiskeri og havbruk, Teknologisk Institutt, HIST, NTNU, NSL, FHL Midt Norge, Val videregående skole STAMFISK/ AVL SETTEFISK MATFISK SLAKTING FOREDLING Smøla klekkeri og settefisk Åsen Settefisk SinkaBerg-Hansen Lerøy MidNor Lerøy Hydrotech Bjørøya Fiskeoppdrett Midt-Norsk Havbruk Marine Harvest SinkaBerg-Hansen Lerøy MidNor Lerøy Hydrotech SalmoNor Salmar Farming Bjørøya Fiskeoppdrett Midt-Norsk Havbruk Marine harvest Midt-Norsk Havbruk SinkaBerg Hansen SalMar Farming Lerøy Hydrotech Lerøy MidNor Marine Harvest SinkaBerg Hansen SalMar Farming Lerøy Hydrotech Lerøy MidNor Marine Harvest Midt-Norsk Havbruk

8 8 forts. Generell beskrivelse Fra var akvarena eid av Næringsforeningen i Trondheim. Fagrådet Fiskeri og havbruk i Næringsforeningen hadde et særskilt ansvar for å følge opp akvarena. Næringsforeningen leide inn SINTEF Fiskeri og havbruk som prosjekt. Næringsforeningen var representert i styret i akvarena. akvarena var organisert som en medlemsforening med egne vedtekter der årsmøte var øverste organ. Årsmøtet valgte styret som således hadde ansvar for å lede virksomheten i tråd med årsmøtet (og medlemmenes) interesser. akvarena har i de første fire årene vært finansiert gjennom ARENA-ordningen (IN, NFR og SIVA) og ved bidrag fra industrien, samt delfinansiering fra det regionale virkemiddelapparatet. Det regionale partnerskapet innen marin sektor har vært støttende ved opprettelse og drift av akvarena og nærings har et godt samspill med regionale aktører som Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og andre ulike virkemidler som VRI-ordningen og Regionalt forskningsfond. Samspillet med andre næringsklynger som NCE Aquaculture og NCE Instrumentation er også viktig. Det finnes en rekke fellesinteresser og samarbeidsrelasjoner mellom aktørene i regionen og det vil føre for langt å liste opp alle her. Mange er en del av akvarena allerede. Vi vil derfor stikkordsmessig nevne: Midt-Norsk Havbrukslag (bransjeforening med tilhørende møteaktivitet, Norske Sjømatbedrifters landsforening (bransjeforening med tilhørende møteakt., TEKMAR (innovasjonskonferanse, CREATE (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Møljelag (uformell møteplass med lange tradisjoner) Ocean Space Centre (www.oceanspacecentre.no) ACE (uttestingsanlegg for havbruksteknologi, GRØMI (FoU anlegg for landbasert oppdrett) Aqua Nor (verdens største teknologimesse innen akvakultur) EATIP (European Aquaculture Technology Innovation Platform (www.eatip.eu) Visningsanlegg: Namdal Akvasenter (www.namdalakvasenter.no) og visningssenter i Rørvik akvarena er svært godt forankret i Marin Strategiplan Trøndelag (MST) og MST er den viktigste regionale utviklingsstrategien innen marin sektor. Viktige offentlige aktører som Fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd er observatører i styret. Generelle utviklingstrekk av betydning Det er noen generelle utviklingstrekk innen havbruksnæringen som legger føringer på et klyngearbeid som akvarena er. Vi vil her forsøke å utdype/konkretisere noen av de viktigste: Næringen er en ung bransje med liten erfaring i å gjennomføre langsiktige og kapitalkrevende utviklingsprosjekter som innebærer tett samarbeid mellom utviklingsaktører (leverandøreroppdrettere-fou-institusjoner). Det er derfor en viss skepsis i næringen til at slike utviklingsprosjekter gir uttelling. Svært få av leverandørene og oppdrettsselskapene har særlig grad av egen FoU -virksomhet i form av egne FoU avdelinger eller egne medarbeidere med FoU bakgrunn, noe som gjør at man er lite krevende bestillere og kunder av FoU tjenester fra kunnskapsmiljøene. Etablering av industriell FoUvirksomhet hos leverandører og oppdrettsselskaper vil kunne bidra til å utvikle betydelig. Leverandørindustrien består for det meste av små selskap med liten kapitalbase og få personer som skal drifte utviklingsvirksomheten. Økt profesjonalisering innen FoU virksomhet vil betinge en strukturering av leverandørindustrien eller en fremvekst av nye samarbeidsmodeller. Det er viktig å beholde den kreativiteten og fleksibiliteten som mindre selskap ofte representerer. Næringen etterlyser konkrete løsninger på sine utfordringer og blir utålmodige når FoU-miljøene ikke klarer å levere løsningene raskt. På den annen side mener FoU miljøene at næringen er for opptatt av kortsiktige løsninger. Næringen opplever også at en del av forskningen ikke gir svar på det som man ønsker svar på, og at forskerne er for lite opptatt av å lytte til innspill fra næringen i gjennomføringen av prosjektene. Det er også knyttet utfordringer til rettighetsproblematikk i samarbeidsprosjektene. I dag er ofte FoU-prosjekter i næringen og hos tilgrensende kompetansemiljø offentlig finansiert, der næringens aktører bidrar med egeninnsats i form av timer. Enkelte prosjekter, som f.eks CREATE, skiller seg ut ved at aktørene har gått inn med finansielle bidrag. I framtiden vil trolig en større del av utviklingsprosjektene finansieres av næringen selv. En del av kunnskapsmiljøene har relativt kort fartstid i å levere FoU tjenester til denne næringen. Det er derfor utfordringer knyttet til det å bygge opp robuste FoU-grupper som er spisse og gode innen de tema næringen trenger kompetanse på. Leverandørene er særlig viktige for innovasjonsaktiviteten i næringen. Samtidig er virkemiddelapparatet for lite orientert mot å bidra til å støtte leverandørbedriftene hvis de ønsker å trekke frem en satsing. Næringen har mye å hente på å trekke på kunnskap og kompetanse fra andre næringer. Særlig aktuelt er det nå å trekke på kompetanse fra offshore installasjoner i sjø, eksempelvis fra oljenæringen.

9 9 SWOT analyse - akvarena Nåtid Sammensetningen av dyktige bedrifter og anerkjente FoU miljø Gode møteplasser (workshoper, studieturer) for medlemmenes ledere og mellomledere Bidrar til å avdekke viktige tema for forskning og utvikling: Tar tak i felles utfordringer som enkeltaktører ikke kan løse alene gjennom konkrete prosjekter Tar utgangspunkt i industriens behov Ledelse og engasjement Vellykket prøvetid (4 år) Holder oversikt over utviklingsløp som er i gang eller planlegges Har god kontakt med, og oversikt over, virkemiddelapparatet regionalt og nasjonalt Framtid Mer fokus og innsats på teknologiutvikling vil akvarena kunne bidra til økt lønnsomhet hos medlemsbedrifter akvarena vil kunne gjennomføre målrettede, anvendte utviklingsprosjekter (mer "U " enn "F") på vegne av medlemmene akvarena vil kunne bidra til å dokumentere prosesser og produkter Synliggjøring av Midt-Norges rolle og kompetanse innen oppdrett og teknologi - fremstå som det naturlige sentrum akvarena har potensial til å bli en nasjonal og internasjonal klynge for havbruksteknologi Skape gode nettverk som medlemmene kan dra mye positivt ut av akvarena vil kunne bidra til å løfte fram leverandørindustrien i regionen Leverandørene er sentrale i næringens innovasjonssystem da de utvikler nye løsninger og ny teknologi. Gjennom å bidra til en videre utvikling av leverandørindustrien (og kundene) i form av et leverandørutviklingsprogram (LUP) vil akvarena kunne være med å styrke innovasjonssystemet Oppnå synergier i samarbeid med andre bransjers teknologi og ny anvendelse av denne Lite langsiktighet i finansiering av drift av akvarena Små bedrifter med liten evne til å delta i fellesprosjekter For få bedrifter/personer i næringen som får for stor belastning når utviklingsprosjekter gjennomføres For lite flinke til å vise fram våre fordeler og gode resultater; medlemsfordeler For mye fokus på forskerstyrte prosjekter Sprikende interesser i medlemsmassen Stort engasjement fra noen bedrifter, men mange som ikke bruker akvarena som nettverk aktivt Ikke god nok forankring i toppn i de store selskapene Vanskelig å nå ut med informasjon til mange nok i store medlemsbedrifter Næringen har lite tradisjoner for systematisk å lære av andre næringer Mulighetene i å satse på Forskning- og Utvikling er for lite anskueliggjort Utilstrekkelig finansiering For lite attraktivt tilbudsspekter som vil kunne gi svikt i medlemmenes engasjement og betalingsvilje Fremtidig og vedvarende lav laksepris, vil føre til liten mulighet for FoU aktivitet hos oppdrettsselskapene. Bedriftene må selv bygge opp FoU-kapasitet hvis de skal være en fremtidig krevende kunde for FoU-institusjonene. Hvis ikke bedriftene gjør dette, vil det bli tungt å drifte en forening som akvarena Utålmodig virkemiddelapparat. Trenger medvirkning ut over de 4 første årene da industrien ikke er robust nok enda til å ta over Kortsiktig fokus fra industriens side Manglende tema/saker å enes om Regional maktkamp: Andre klynger i andre regioner vil også profilere seg på teknologi

10 10 Strategi og Generelt AkvARENA fokuserer på begrepet bærekraft. Oppdrettsnæringen i Norge får signaler om at det kan bli restriksjoner på videre utvikling på grunn av miljøutfordringer. Midt-Norge har, med sine dyktige oppdrettere, innovative leverandører og FoU-miljøer, mulighet for å ta en lederrolle i å utvikle miljøvennlige løsninger for oppdrett i industriell skala som igjen gir rom for videre utvikling i kystsonen. akvarenas langsiktige strategi handler derfor om å utvikle teknologi for mer effektiv, lønnsom og miljøvennlig havbruk i industriell skala. For oppdretterne vil dette i stor grad handle om teknologiske løsninger og prosesser som gir god kontroll, mestring og dokumenterbarhet og som oppfyller de kravene som stilles til en bærekraftig og effektiv matproduksjon. For leverandørene vil dette handle om å produsere utstyr som oppfyller oppdretternes krav og behov for å ha god miljøkontroll, samt behov for kostnadsmessig effektiv produksjon. Leverandørene vil blant annet etter hvert bli stilt overfor krav som handler om å dokumentere livsløpet til det utstyret de produserer fra kjøp av råstoff til gjenvinning av brukt utstyr. Utvikling av teknologi som har et fornuftig livsløp i miljøsammenheng vil bli viktigere og viktigere. Visjon akvarenas visjon: Verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk Hovedmål akvarena skal gi økt verdiskaping og mer robuste aktører som konsekvens av økt samarbeid i Delmål: akvarena skal etablere og gjennomføre et leverandørutviklingsprogram for oppdrettsnæringen akvarena skal fremskaffe nye teknologiske løsninger som løser næringens miljømessige utfordringer

11 11 Strategi og hovedarbeidsområder Hvordan nå målsettingene? 1. Styrke samspillet ytterligere mellom leverandører, oppdrettselskap, FoU-institusjoner, finansaktører og forvaltningsinstitusjoner. 2. Løsning av teknologiske utfordringer Hovedfokus i akvarena er å utvikle teknologi og prosesser som kan bidra til å løse oppdrettsnæringens utfordringer, samt realisere et verdiskapingspotensial. 3. Nettverksaktviteter har høy prioritet Nettverksaktivitetene som møter og workshops er viktige og oppleves av medlemmene som nyttige. Nettverksaktivitetene danner grunnlaget for prosjektaktiviteten. 4. Kompetanseutvikling/rekruttering og internasjonalisering viktige premisser Kompetanseutvikling/rekruttering og internasjonalisering er viktige premisser for å lykkes med teknologi- og prosessutvikling hos s og skal være en del av s aktiviteter. 5. Tidsperspektivet er både kort sikt (1-2 år) og lang sikt (5-10 år) I et slikt arbeid må det vises til resultater på kort sikt i form av konkret prosjektarbeid som gir resultater, men akvarena har også et mer langsiktig perspektiv. 6. akvarena skal jobbe innenfor store deler av verdikjeden (landbasert oppdrettsproduksjon, oppdrett i sjø og slakting/foredling). 7. Hovedfokus vil fortsatt være lakseproduksjon, men industriell produksjon av andre arter er også tema. 8. akvarena har base i Midt-Norge, men er nasjonalt og internasjonal orientert. Hovedarbeidsområder Styrearbeid: Styremøtene er viktige tenketanker og styringsredskap for. akvarena har tradisjon for å gjennomføre relativt mange styremøter, noe som vil fortsette. Nettverksaktiviteter: Workshops med tydelig prosjektfokus, Møljelag av mer generell karakter, årsmøter, studiturer innenland og utenlands, konferanser (medarrangør TEKMAR og konferanse under Aqua Nor), deltagelse på messer mm. En særlig viktig del av akvarena fase 2 blir arbeidet med å etablere et leverandørutviklingsprogram for næringen. I denne prosessen må leverandører, oppdrettsselskaper og kompetanseinstitusjoner være sterkt involvert. Kontakt mot politiske myndigheter og organisasjoner vil også være avgjørende. Et leverandørutviklingsprogram må i løpet av perioden fylles med et fornuftig innhold (ambisjoner, aktiviteter og organisering) og det må settes sammen en finansieringspakke som står i forhold til ambisjonene. Hvor stor del av akvarena fase 2 dette leverandørutviklingsprogrammet etter hvert vil få er vanskelig å si nå. Innovasjonsprosjekter. Mesteparten av fokuset i akvarena vil være å trekke opp de gode utviklingsprosjektene innen vesentlige problemområder for næringen. Nettverksaktivitetene er en forutsetning for å få til gode prosesser. AkvARENA vil fokusere på innledende faser av prosjektene som går ut på å avdekke behov, avklare problemstillinger, koble de riktige miljøer/personer og få utarbeidet prosjektbeskrivelser. Enkelte av prosjektene vil det være naturlig å gjennomføre som prosjekter i regi av AkvARENA, som for eksempel forstudier av mer generisk karakter. Deretter kan det være naturlig at et eventuelt hovedprosjekt er av en slik karakter at man løfter det ut av akvarena, og at det gjennomføres som for eksempel et IFUprosjekt (egen finansieringsordning i Innovasjon Norge). Andre prosjekter kan det være mer hensiktsmessig å gjennomføre i helhet i regi av akvarena. Men akvarena skal i hovedsak være en arena for den initierende fasen av et prosjekt. 9. akvarena skal jobbe for å få flere både i Midt-Norge og i andre deler av landet 10. akvarena skal legge til rette for samarbeid mellom inn mot nye markeder og nye områder. 11. akvarena skal utvikle og drifte et leverandørutviklingsprogram for havbruksnæringen

12 12 Hovedarbeidsområder Hovedarbeidsområder forts. I arbeidet med prosjektene og nettverksaktivitetene vil akvarena ha særlig fokus på å bedre samspillet mellom oppdrettere, leverandører og FoU-institusjoner, samt øke bevisstheten om hvordan FoU skal brukes som et verktøy i utviklingen mot nye produkter og prosesser. Det er fortsatt stort behov for økt profesjonalisering i dette samspillet. I en fortsettelse vil ikke akvarena selv dele ut midler til prosjekter, men satse på et tett samspill med andre virkemiddelaktører for å få prosjekter i gang. Et annet viktig punkt vil være å holde oversikt og formidle til medlemmene hvilke utviklingsløp som til enhver tid er på gang innen ulike problemstillinger. Enkeltaktører sliter med å holde oversikten. Hjelpe bedrifter med å finne fram i virkemiddelapparatet blir også en viktigere funksjon framover. Særlig regionalt er det en tendens til at virkemidlene blir flere og mer fragmentert enn før, noe som er svært utfordrende for næringslivet. Prosjektn må derfor etablere enda tettere kontakt med de ulike virkemiddelaktørene og bidra til å senke terskelen for bedrifter i forhold til å kunne bruke systemet. Lykkes man med å etablere et leverandørutviklingsprogram vil dette naturlig være et av resultatene, men det kan også være at andre elementer vil kunne skille seg ut som egne utviklingsløp. Uansett må det jobbes med tilhørighet og organisering av både et leverandørutviklingsprogram og eventuelle andre satsinger. Samarbeid med andre klynger. Det er særlig aktuelt for akvarena å videreføre samarbeidet med NCE Aquaculture og NCE Instrumentation. Det er allerede etablert et godt samarbeid på prosjektnivå med begge e og det vil videreutvikles.

13 13 Generelt Initiere og organisere Forsknings- og Utviklingsprosjekter (med fokus på U, ikke F) innenfor tema som krever samarbeid mellom flere aktører: Finne rett forsker og/eller prosjektlederkompetanse til ulike problemstillinger Finne industrielle samarbeidspartnere Bidra til utvikle rett forskerkompetanse for næringslivet Bistå i å skaffe finansiering (inkl hjelpe aktører med søknadskompetanse) Arrangere workshoper med høy faglig kvalitet Være prosjektledere i gjennomføring av effektive utviklingsprosjekter Holde oversikt over og informere medlemmene om mulighetene i virkemiddelapparatet. Holde oversikt over og informere om forsknings- og utviklingsløp som er under planlegging og som gjennomføres. Holde oversikt over delvis parallelle utviklingsaktiviteter. Arrangere nettverksbyggende møter/samlinger: Møljelag Faglige samlinger Konferanser: TEKMAR, konferanse under Aqua Nor, mm Utvikle og drifte et Leverandørutviklingsprogram for havbruksnæringen: Utvikle programmet sammen med bedriftene Skaffe finansiering til aktivitetene i programmet Gjennomføre programmet Synliggjøre nærings i ulike sammenhenger Generelt Legge til rette for kompetansebyggende tiltak: Studieturer også internasjonalt Ta initiativ til å få etablert kompetansebyggende kurs/utdanninger Bygge relasjoner til andre næringsklynger (NCEer, ARENA prosjekter, med mer) Legge til rette for felles salgs- og markedsføringstiltak internasjonalt Workshop på ACE/Bjugn mars 2011

14 14 Generelt Generelt Prosjektet har hatt en totalramme på ca 6 mill hvert år (inkl egeninnsats) og prosjektet har ikke overskredet budsjett. År 1 og 2 var egeninnsatsen kun i form av timer, mens i år 3 vedtok årsmøtet å innføre en egenandel i form av penger på kr 5.000,- pr bedrift. En bedrift valgte da å melde seg ut, de andre har betalt til sammen kr ,- (bedrifter innmeldt i år slipper å betale). Egenandelen fra det regionale partnerskapet har gjennom prosjektperioden økt og da gjelder dette både fra IN lokalt, VRI Trøndelag og Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg kommer midler som utløses gjennom prosjekter fra VRI Kompetansemegling, NFR, IFU ordning og Skattefunn. Prosjektet valgte de første årene å sette av noe midler (til sammen ca kr ,-) til forprosjekter som bedriftene kunne søke på (se vedlegg 2). I den første perioden av prosjektet var dette meget viktig for å få prosjekter i gang og samtidig ha en tett link til prosjektene under gjennomføringen. I en videreføring vil ikke dette være like viktig da bedriftene nå i større grad bruker akvarena som verktøy når de skal initiere prosjekter. Budsjettet for år 4 og 5 bærer preg av at år fire er delfinansiert gjennom ARENA-ordningen sentralt, og at denne finansieringen blir borte i år 5. En vesentlig del av finansieringen av akvarena i år fem vil være knyttet til økt industrifinansiering og finansiering knyttet til LUP. I 2012/2013 legges det opp til at inntektsiden er omtrent den samme som for året før. Inntektene vil da i stor grad være knyttet til at man lykkes i å få en finansiering av Leverandørutviklingsprogrammet. I budsjettet er en god del av administrasjonen av LUP puttet inn i budsjettposten Prosess. Medlemsavgiften er bregenet å øke fra i fjor til i år. I år er det beregnet at kr ,- i medlemsavgift skal fordele seg etter følgende modell: Bedrifter under 5 ansatte: 5 000,- Skoler og utdanningsinstitusjoner: 5 000,- Organisasjoner: 5 000,- Øvrige : ,- Modell for egenbetaling Sum Medlemsavgift (40 bedrifter a ,-, 10 bedrifter a 5 000,-) Arrangementsbetaling Sum Budsjett År 2011/2012* År 2011/2012* År 2012/2013 År 2013/2014 inkl både cash og egeninnsats "inntekter" kun kun fordeling fordeling av av "inntekter" "inntekter" Prosess (prosjektleder/prosjekteam, styringsgr, adm, mm.) Analyse/strategiprosesser Innovasjonsprosjekter (initiering, med mer) Leveandørutviklingsprogram (LUP) Nettverksbygging og møteplasser Kommunikasjon Læringstiltak ARENA Sum * For mer detaljert budsjett, se vedlegg Dagens modell År 2011/2012 År 2012/2013 År 2013/2014 Egenandel (tid og penger) Egenandel fra i form av tid Egenandel fra i form av penger Egenandel (tid og penger) Arrangementsinntekter Offentlig støtte ARENA-ordningen Innovasjon Norge sentralt (til LUP) Innovasjon Norge lokalt VRI Trøndelag Fylkeskommunene i Trøndelag Annet (FKD, Nærings- og handelsdep, FHF) Sum offentlig støtte Sum "inntekter" i form av penger Total ramme

15 15 Organisasjonsform Generelt akvarena er etablert som en egen organisasjon i Brønnøysund (lag/forening) og vil fortsatt ha samme hovedstruktur som tidligere, det vil si at årsmøtet er foreningens øverste organ, og at årsmøtet velger styret som skal være sammensatt i henhold til foreningens vedtekter (se vedlegg). Ved å være registrert i Brønnøysund vil akvarena kunne søke offentlig finansiering på vegne av medlemmene. akvarena skal være en selvstendig enhet, med en tett kontakt med Næringsforeningen i Trondheim. Prosjektn skal bestå av prosjektleder og prosjektmedarbeidere. Prosjektn har tilholdssted i SINTEF Fiskeri og havbruk, (som i akvarena-sammenheng er leid inn av Næringsforeningen i Trondheim som en administrativ ressurs). I forbindelse med etablering av akvarena som egen organisasjon vil fremtidig organisering av administrasjonen være tema. I forbindelse med gjennomføringen av LUP vil det bli engasjert en person med kompetanse fra lignende prosjekter/prosesser. LUP og Innovasjonsaktivitetene i vil bli organisert som egne satsinger., og egne arbeidsgrupper. Årsmøte Styret Prosjekt LUP Innovasjonsaktiviteter

16 16 Relasjoner og samarbeidspartnere Andre klynger Medlemmer Leverandører Oppdrettsselskaper Organisasjoner FoU-aktører Utdanningsinstitusjoner Finansinstitusjoner Forvaltningsorganer NCE Aquaculture NCE Instumentation Opportunities of the oceans akvarena styret og prosjekt Virkemiddelapparatet Innovasjon Norge nasjonalt/regionalt Norges forskningsråd sentralt/regionalt VRI Trøndelag Regionalt forskningfond Midt- Norge Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Fylkeskommunene Myndigheter Kommuner Fylkeskommuner Fiskeridirektoratet Fiskeri- og kystdepartementet

17 17 År 0 År 1 År 2 År 3 År M M M M M M M M Å T Å T Å T Å T Oppgaver Oppgaver 1 Utvikling av leverandørutviklingsprogram (LUP) Å Arrangementer: Årsmøte = Å 2 Gjennomføring av LUP 4 Holde oversikt over og informere om muligheter I virkemiddelapparatet 3 Initiering og gjennomføring av innovasjonsprosjekter 5 Holde oversikt over og informere om utviklingsløp M Arrangementer: Møljelag = M 9 Diverse aktiviteter: Kontakt andre klynger, internasjonalisering mm T Arrangementer: TEKMAR = T 10

18 18 Vedlegg. Budsjett og finansiering år 4 Budsjett Finansiering Akt. BASISAKTIVITETER Budsjett år 4 ARENA / IN lok Andre regionale Bediftene NOK Egeninnsats Sum Prosess (prosjektleder/prosjekteam, styringsgr, adm, identifisere og beskrive prosjekter/ samarbeidsaktiviteter mm.) 1 1.Prosjekt/ styringsgruppeog admin Mangfold Innovasjonsprosjekter Sum Sum analyse- og strategiprosesser 4 Strategiprosess Utvikling leverandørutviklingsprogram Internasjonale aktiviteter Sum FINANSIERING BASISAKTIVITETER Arena Innovasjon Norge lokalt Fylkeskommuner (STFK og NTFK) Sum offentlig finansiering Arrangementsinntekter Egeninnsats Medlemsavgift Sum SUM FINANSIERING Sum nettverksbygging og møteplasser 7 Nettverksmøter /konferanse Rekruttering/kompetanse Sum kommunikasjonstiltak 9 Marked /kommunikasjon Sum læringstiltak (deltagelse ARENA akt.) 10 Deltagelse ARENA-aktiviteter SUM BASISAKTIVITETER

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Trude Olafsen Prosjektleder Innhold Klynger i oppdrettsnæringen Kort om akvarena Erfaringer så langt Veien videre Teknologi AkvARENA et initiativ

Detaljer

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien om verdiskaping og ringvirkninger Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Foto: KASAVI for Profilgruppa 1 Påstander Påstand nr

Detaljer

Rom for samarbeid: Hva egner seg og hvordan gjør vi det? Slam som eksempel. Daglig leder akvarena Trude Olafsen

Rom for samarbeid: Hva egner seg og hvordan gjør vi det? Slam som eksempel. Daglig leder akvarena Trude Olafsen Rom for samarbeid: Hva egner seg og hvordan gjør vi det? Slam som eksempel Daglig leder akvarena Trude Olafsen LEVERANDØRER AV VARER OG TJENESTER AKVA group AQS Aqua Gen AquaCultureEngineering Aqualine

Detaljer

VERDI OVER TID Et leverandør- og kundeutviklingsprogram for havbruksnæringen

VERDI OVER TID Et leverandør- og kundeutviklingsprogram for havbruksnæringen VERDI OVER TID Et leverandør- og kundeutviklingsprogram for havbruksnæringen 08.05.2012 Prosjektleder akvarena Trude Olafsen Visjon: Verdensledende teknologi for oppdrett av fisk Annen industri Leverandører

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Kristian Henriksen Vegard Saur

Kristian Henriksen Vegard Saur NCE Blue Industry Kristian Henriksen Daglig leder Vegard Saur Prosjektleder Utvikling 2007 2011 2016 27 medlemmer 55 medlemmer Representerte over 6 milliarder i omsetning 95 medlemmer+ Representerer over

Detaljer

Fagsamling og årsmøte akvarena 13-14.mars 2014

Fagsamling og årsmøte akvarena 13-14.mars 2014 Fagsamling og årsmøte akvarena 13-14.mars 2014 Skottland 2013 Leverandører Havbruksselskaper FoU/ undervisning/ annet Foto: Steinar Johansen/Midt-Norsk Havbruk Tema for fagsamlingen ASC-standardens utfordringer

Detaljer

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006 Finn Victor Willumsen TEKMAR 6.desember 2006 Engineering er: Anvendelse av vitenskaplig og teknisk kunnskap i kombinasjon med praktisk erfaring for å løse menneskelige problemer. Resultatet er design,

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

En fylkeskommune med et utvidet ansvar

En fylkeskommune med et utvidet ansvar Sigurd Bjørgo, STFK Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 13. 14. februar 2013 Trondheim - Fylkeskommunen sine roller og sitt ansvar - Initiativ i forhold til forvaltningsutvikling - Hvor står fylkeskommunen

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle Adm.direktør Arvid Hallén Forskning og næring skjer innenfor politiske rammer Suksesshistorie både for verdiskaping og forskning I

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Næringssamling i Sør-Trøndelag Røros 19. april 2012 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder REGION MIDT-NORGE dato Regionale Forskningsfond 3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL

Detaljer

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016 Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon Campus Helgeland, 21. januar 2016 DEL 1: Sirkulær økonomi 11:30 Resultater fra FoU-mobilisering - og veivalg for samarbeid v/monica Paulsen, Kunnskapsparken

Detaljer

ARENA Havbruk og NCE Aquaculture

ARENA Havbruk og NCE Aquaculture ARENA Havbruk og NCE Aquaculture - Erfaringer fra ei havbruksklynge i Nordland Work shop 5.12.2007 Bjørn G. Nielsen Kunnskapsparken i Bodø Klyngedynamikk Hva har fungert for oss? Forankring i ledende miljøer

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Fra OECD via RIS til VRI. Næringsliv

Fra OECD via RIS til VRI. Næringsliv Fra OECD via RIS til VRI Myndigheter FoU Næringsliv VRI samling 5.12.2007 Gleny Foslie Hva er OECD-prosjektet? Kartlegging av høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Gjennomført 2005-2006

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til prosjektplan

Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til prosjektplan Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til 2020 - prosjektplan A. Mulighetsområde: HAVROMMET B. Forankring: Vedtatt SNP for Fosen 2016 til 2020 strategidokument og handlingsplan C. Deltakerkommuner: Osen,

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger. Aud Skrudland Programstyreleder

HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger. Aud Skrudland Programstyreleder HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger Aud Skrudland Programstyreleder Kunnskapsgrunnlag og signaler HAV21: «Stø kurs mot nye muligheter» Videreføre vinnerresept Møte nye utfordringer

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Teknologi akvarena Trøndelag. Søknad til ARENA programmet, Innovasjon Norge

Teknologi akvarena Trøndelag. Søknad til ARENA programmet, Innovasjon Norge Teknologi akvarena Trøndelag Søknad til ARENA programmet, Innovasjon Norge Juni 2007 Søknad om forprosjekt i Arena Til: ARENA-sekretariat Fra: Næringsforeningen i Trondheim. Dato: 22.juni 2007. Informasjon

Detaljer

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge Sats på Torsk nettverksmøte, Scandic City Hotel, Bergen 15.Februar 2007, HVA SKAL TIL FOR AT TORSKE- OPPDRETTAKTIVITETER

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

NCE Aquatech Cluster. havbruksteknologi for framtida. Noralf Rønningen

NCE Aquatech Cluster. havbruksteknologi for framtida. Noralf Rønningen NCE Aquatech Cluster havbruksteknologi for framtida Noralf Rønningen NCE Aquatech Cluster 8.11.2016 Først et lite steg tilbake Historisk tilbakeblikk Marin strategiplan Trøndelag Flere leverandører til

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

Utfordringene er på bordet Hvilken rolle vil Forskningsrådet spille for å løse dem?

Utfordringene er på bordet Hvilken rolle vil Forskningsrådet spille for å løse dem? Innovasjon i havbruk teknologi for marin biomasseproduksjon TEKMAR 2004, Trondheim 17. 18. november Utfordringene er på bordet Hvilken rolle vil Forskningsrådet spille for å løse dem? Avdelingsdirektør

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

HAVBASERT FISKEOPPDRETT

HAVBASERT FISKEOPPDRETT HAVBASERT FISKEOPPDRETT et eksempel på samspill mellom havbruks- og oljeindustrien Manifestasjon Trondheim 8.9.2015 Gunnar Myrebøe Havbasert Fiskeoppdrett - utgangspunkt FNs matvareorganisasjon FAO; -

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger

F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger Kort om Aqua Gen Forvalter verdens første familiebaserte avlsprogram for atlantisk laks, etablert 1971 1974 Etablert på materiale samlet

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Store programmer som virkemiddel

Store programmer som virkemiddel HAVBRUK En næring i vekst 2006-2015 Liv Holmefjord Programstyreleder, Havbruksprogrammet Store programmer som virkemiddel Realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer Langsiktige 10 år Målgrupper:

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Ledelse av nettverk og klynger

Ledelse av nettverk og klynger Ledelse av nettverk og klynger Erfaringer fra NCE Systems Engineering, Kongsberg VRI, Alta 16.3.2010 Daglig leder Torkil Bjørnson NCE Systems Engineering Kongsberg Disposisjon Kort om Kongsbergklyngen

Detaljer

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom: Om Arena-programmet Mo i Rana 5. november 2013 Bjørn Kymre, Innovasjon Norge Et samarbeidsprosjekt mellom: Klynger: Legitimitet og forankring Tverrpolitisk oppslutning om klynger i nærings- og distriktspolitikken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien KOMPETANSEMEGLING Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer Morten Bergslien Organisering VRI Rogaland Prosjektleder er Rogaland Fylkeskommune Innsatsområder Teknologi med fremtid Verdikjede mat

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer og resultatmål Status Tiltak 2010 og 2011 Frist Kommentar *

Kritiske suksessfaktorer og resultatmål Status Tiltak 2010 og 2011 Frist Kommentar * PROGRAM: Handlingsplan for 2010 og Hovedmål Strategiens overordnete mål er å implementere og gjennomføre Regjeringens målsettinger innen. For en best mulig gjennomføring har Forskningsrådet, Innovasjon

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Formidling av forskning hvem har ansvaret? Hvilke planer har FHF i forhold til å gjøre resultater fra prosjektene tilgjengelige for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MULIG ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP FOR FoU OG NÆRINGLIV Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MULIG ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP FOR FoU OG NÆRINGLIV Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak: Saksframlegg MULIG ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP FOR FoU OG NÆRINGLIV Arkivsaksnr.: 09/10544 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune vil forsterke innsatsen for å bedre rammebetingelser og utviklings-muligheter

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Erfaring fra klyngesatsing innovasjonsprosjekter som nøkkel

Erfaring fra klyngesatsing innovasjonsprosjekter som nøkkel Erfaring fra klyngesatsing innovasjonsprosjekter som nøkkel Carl Christian Røstad SINTEF Teknologi og samfunn carl.c.rostad@sintef.no 92831650 1 De to arenaprosjektene Arena Bil 2007-2009 Underleverandører

Detaljer

Frokostmøte februar 2014

Frokostmøte februar 2014 Frokostmøte februar 2014 Hvordan bruke EU-prosjekt og nettverk i bedriftsutvikling Finn Robert Müller Tommen Gram Folie AS Historikk: Etablert i 1919 100% eid av familien Rolseth siden 1939 Etablerte tidlig

Detaljer

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed)

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Partnerskapssamling NCE Aquaculture 12.mai 2016 Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Arne Fredheim Forskningssjef Avdeling for havbruksteknologi, SINTEF Fiskeri og

Detaljer

SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016

SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016 SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016 Hvem møter vi på speeddatingen: - Nofi - Arnøy Laks - Marine Harvest - Lerøy Aurora - Virkemiddelapparatet Regional leverandørutvikling Havbruk Forsvar Mål med prosjektet

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Atle Minsaas, PhD Vice President Strategic R&D MARINTEK Potensiale for utvikling på tvers av næringene Oppdraget

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 Støtteordninger for petroleumssektoren Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 PETROLEUMSFORSKNINGEN Andre finansierende departement: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag.

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag. VRI Trøndelag Fornybar energi og miljøteknologi Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag arild.smolan@hist.no Fornybar energi og miljøteknologi En rekke initiativ er på gang i Trøndelag

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Bedriftsnettverk. Side 1

Bedriftsnettverk. Side 1 Bedriftsnettverk Side 1 Formålet med tjenesten er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter Side 2 Foto: Terje Rakke, Innovasjon

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer