Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap

2 Årsberetning 2014 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som Posten Norge AS er medeiere i. Vi ble etablert så langt tilbake som i PP s oppgave er å fremme sparing og bistå med andre økonomiske ordninger og tilbud. PP har kontor i Oslo med hele Norge som markedsområde. Virksomheten i 2014 Driftsåret 2014 gav et overskudd på 22,2 mill. kroner (mot 9,3 mill. i 2013). Verdien på våre plasseringer i fond og enkeltobligasjoner ble redusert med 9,5 mill. kroner i Resultat er preget av at vi i vår plasseringsstrategi har spredd våre plasseringer av overskuddslikviditet i obligasjoner i norske og europeiske banker, samt i likvide fond med lav risiko. Vi har også mye innskudd i bank for å sikre god likviditet. Vi har også i 2014 arbeidet videre med å sette fokus på våre kjerneprodukter. Vi har fortsatt som strategi å kunne tilby konkurransedyktige renter. Det ble opprettet 168 nye kundeforhold i 2014 og ved årsskiftet besto kundemassen av kunder (8.613 kunder ved årsskiftet i 2013). Samlede innskudd fra våre kunder økte i 2014 til 1.246,1 mill. kroner mot 1.062,5 mill. kroner i Dette gir en økning på hele 17,28%. Utlånsvolumet er på 341,4 mill. kroner mot 369,8 mill. kroner i En reduksjon på 7,68%. Av utlånene er 87,65% sikret med pant i eiendom, leilighet eller sparekonto, mot 87,41% i Vi har i vår utlånsstrategi maksimalt utlånsengasjement pr. kunde på 1 mill. kroner. Nedgangen i utlånsvolumet skyldes i hovedsak redusert boligfinansiering og er en ønsket utvikling i henhold til vedtatt utlånsstrategi Utvikling utlån og innskudd siste 10år Utlån Innskudd 1

3 Vår nettbank fungerer bra. Det blir stadig flere brukere av nettbanken. Vi er agenter for forsikringsselskapene IF og Sparebank1. Forsikringsporteføljen samlet viser en reduksjon på 8,41% i Dette skyldes i hovedsak at LOfavør reiseforsikringer ble obligatoriske for medlemmer av Postkom. Konkurransen på skadeforsikringer er hard, i hovedsak på pris. Forsikringsporteføljen gir et bra bidrag til vår inntjening. PP`s euroshell-kort viser noe nedgang. Omsetningen var på 47,97 mill. kroner i Organisasjon PP har i løpet av året fortsatt å effektivisere organisasjonen for å sikre at vi til enhver tid kan opprettholde en høy kundeservice. Det arbeides stadig med rutiner som vil forbedre vårt servicenivå og effektivitet. Resultater og balanseutvikling Den underliggende driften i 2014 har vært meget god. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert i fond med liten risiko og god likviditet, samt obligasjoner i finansforetak, både norske og utenlandske (europeiske). Plasseringer i annen valuta enn NOK er i hovedsak valutasikret med månedlig rullerende terminkontrakter. Årsresultat for 2014 er på 22,2 mill. kroner. Merverdien for våre plasseringer i fond og obligasjoner ble redusert med 9,5 mill. kroner i Total merverdi for porteføljen er på 29,7 mill kroner (se note 7). PP`s forvaltningskapital er pr. årsskiftet 2014 på 1.418,5 mill.kr. mot 1.212,2 mill.kr. på samme tid i 2013, en økning på hele 17,0%. PP`s egenkapital er ved årsskifte 2014 på 157,0 mill.kr. mot 134,7 mill.kr. i Utvikling forvaltningskapital siste 10 år Utvikling egenkapital siste 10 år 2

4 PP har en langsiktig plasseringsstrategi av overskuddslikviditeten i verdipapirmarkedet. På grunn av utviklingen i obligasjonsporteføljen, endret vi regnskapsprinsippet på en del av denne porteføljen i De fleste fondsobligasjoner ble klassifisert som omløpsmidler, men vurdert som anleggsmidler. I 2014 ble disse anleggsmidlene omklassifisert til omløpsmidler som resten av vår portefølje. Obligasjonsporteføljen er i hovedsak i større banker og finansinstitusjoner i Europa. Våre øvrige plasseringer er i hovedsak i fond, både norske, europeiske og globale. Vi har også store innskudd i banker. Gjennomsnittlig rentemargin i 2014 var 1,60% mot 1,68% i 2013 målt i forhold til gjennomsnittlig innskudd og utlån. Reduksjonen skyldes at vi holder høye sparerenter og at mye av økningen i spareinnskuddene kommer fra spareintervallet over 1 mill. kroner. Netto tap i 2014 utgjør 1,1 mill. kroner mot 776 tusen kroner i Tap på utlån og kreditter er 2,08 mill. kroner og innkommet på tidligere avskrevne tap er 0,98 mill. kroner. Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Det er avholdt 8 styremøter siden årsmøtet i fjor, og det er behandlet 53 saker. PP hadde ved årsskiftet 7 ansatte som utgjorde 6,8 årsverk hvorav 4,8 årsverk er kvinner. PP arbeider aktivt for at alle ansatte skal være sikret like muligheter til kompetanseutvikling, avansement, meningsfullt arbeid og lik vurdering ved lønnsfastsettelse. Arbeidsmiljøet anses som godt og det er etablert helseforebyggende tiltak til alle ansatte hver 14 dag. Det er ikke registrert noen yrkesskader i PP har bedriftslegeordning. Sykefraværet var på 186 dagsverk i Herav utgjorde langtidssykefravær 137 dagsverk. Det totale sykefraværet utgjorde 10,9% av total arbeidstid. I tillegg var det barselpermisjon på 130 dager. I 2013 var sykefraværet til sammen 72 dagsverk, herav 38 dager var langtidssykefravær. Ingen del av virksomhetens drift har vesentlig negativ innvirkning på det ytre miljø. Styret vil takke PP`s ansatte for den positive holdningen hver enkelt viser til sin arbeidsplass og for engasjement og innsats som ytes for å utvikle PP til den serviceinstitusjonen kunden ønsker. 3

5 Risiko og garantiansvar PP har ikke avgitt noen garantier for lån. Styret har gjennomgått og vedtatt prinsipper for risikostyring av de sentrale risikoområdene. Kredittrisiko PP`s kredittrisiko er knyttet til utlån og verdipapirer. Utlånsvirksomheten skjer etter regelverk for kredittvurdering og innenfor fullmakter vedtatt av styret. Styret har vedtatt at risikoprofilen på verdipapirplasseringer skal være moderat og prisingen skje etter graden av kredittrisiko. Kredittrisikoprofilen på verdipapirene har en bred risikospredning. Markeds-og renterisiko Andre plasseringer enn utlån består i hovedsak av fond og obligasjoner i norske og europeiske banker. Avkastning på obligasjonsporteføljen i NOK er i hovedsak knyttet opp mot 3 mnd. nibor rente og har således renteutbetaling og renteendring hver 3dje mnd. Våre obligasjoner i utenlandske banker er i hovedsak med fastrente og har relativ kort løpetid. Disse er valutasikret, slik at det ikke er noen valutarisiko knyttet til disse obligasjonene. Porteføljen har en fornuftig fordeling på gjenstående løpetid og er bokført i h.t. laveste verdis prinsipp ved årsskiftet. Spredning av porteføljen gjør at markedsrisikoen anses som liten. PP har ikke innskudd og utlån med fastrente. PP har ingen kassakreditt eller lån. Renterisikoen er således ubetydelig. Likviditetsrisiko PP`s utlånsportefølje har etter låneavtalene gjennomsnittlig lang restløpetid, mens innskudd fra kundene kan disponeres uten oppsigelse. PP`s utlån utgjør 27,4% av innskuddene. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert i bank, lett omsettelige obligasjoner og fond. Styret vurderer derfor likviditetsrisikoen som liten. Samarbeidspartnere Styret vil takke våre kunder og forretningsforbindelser for god oppslutning om vår virksomhet. En takk rettes også til de mange enkeltpersonene og grupper i og utenfor Posten, som har bistått oss på forskjellige vis. 4

6

7 Resultatregnskap Resultatregnskap Finansinntekter: Renteinntekter utlån Renteinntekter fra bankinnskudd og avkastning fra verdipapirer Rentekostnader innskudd Netto renteinntekter Andre inntekter: Andre driftsinntekter Innkommet på tidligere avskrevne tap Sum inntekter Driftskostnader: Lønn, honorarer og andre personalkostn. Note Ordinære avskrivninger Note Andre driftskostnader Tap på krav Sum driftskostnader ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Note OVERFØRINGER Godskrevet/Belastet annen egenkapital

8 Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler: Varige driftsmidler Note Aksjer, deposita Utlån m/løpetid >1år Note Avsatt til spesifiserte tap Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Utlån m/ løpetid <1år Note Utestående kundefordringer Opptjente renter Verdipapirer Note Innskudd i banker Betalingsmidler Note Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9

10 Noter ) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: * Porteføljen av fondsobligasjoner ble fra og med 2008 definert som anleggsmidler og vurdert til kostpris. Fra 2014 er anleggsmidlene omgjort til omløpsmidler og vurderes til markedsverdi pr * Resten av verdipapirporteføljen (markedsbaserte finansielle omløpsmidler) er vurdert etter laveste verdis prinsipp samlet sett (porteføljeprinsippet). * Verdipipirer i annen valuta enn NOK er i hovedsak valutasikret i månedlig rullerende terminkontrakter * Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik årets pensjonspremie betalt til forsikringsselskapet. * Utlån og utestående kundefordringer vurderes til pålydende redusert med utlån som inngår i Inkassoporteføljen og førinkasso (spesifisert tapsavsetning). Lån som overføres til inkasso bli avsatt til tap ved overføringen og renteopptjeningen stoppes. * Andre fordringer vurderes til pålydende hensyntatt til eventuelt latent tap. * Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. * Renter på utlån og rentebærende verdipapirer inntektsføres månedlig når opptjent. 2) Lønn, honorarer, pensjonsforpliktelser m.v. Ved årsskiftet hadde selskapet 7 ansatte. I tillegg er 1 ansatt innvilget AFP-ordning og 1 ansatt tatt ut AFP, men jobber fulltid. Det er inngått avtale om kollektiv pensjonsforsikring for samtlige ansatte. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Denne ordningen dekker kravet til obligatorisk tjenestepensjon. Kollektive pensjonskostnader er belastet resultatregnskapet under posten "Lønn, honorarer og andre Personalkostn. Personalkostnader: Lønn, feriepenger og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonsordninger/-premie Andre sosiale utgifter 0 0 Totale personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 6,8 6,8 Ytelse til ledende personer: Daglig leder Daglig leder Lønn og annen godtgjørelse Andel av kollektiv pensjonspremie Styrehonorarer i 2014 utgjør kr ,- Utlån til ansatte og tillitsvalgte (valgte medlemmer til styre) pr utgjør kr ,- Kostnadsført ordinært revisjonshonorar for 2014 utgjør kr ,- eks. mva.. 9

11 3) Oversikt over varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger ) Egenkapital Saldo Årets resultat Saldo ) Utlån: Utlån med løpetid >1år Utlån med løpetid <1år Total utlån ) Betalingsmidler Av betalingsmidler er kr ,- båndlagt for skyldig skattetrekk. 7) Verdipapirer Består av plasseringer i seks aktivaklasser og utgjør til sammen kr ,- som tilsvarer markedsverdi pr Aktivaklasse Kostpris Verdi Mer-/mindreverdi Pengemarkedsfond Obligasjonsfond Fondsobligasjoner (Vurdert som anleggsmiddel) *) Andre rentepapirer Aksjefond Eiendom Total portefølje Pr var merverdien på verdipapirene kr ,-. Merverdien ble i 2014 redusert med kr ,-. Den totale merverdien utgjorde pr kr ,-. Den er ikke inntektsført, kun vist i noten. *) Anleggsmidlene ble i 2014 omdefinert til omløpsmidler. Pr var mindreverdien på anleggsmidlene 4,8 mill. kroner 10

12 Styrets sammensetning 2014 Etter årsmøte 9. april 2014 har PP Finans Postfolkenes Personellservice s valgte organer hatt følgende sammensetning: Styret Per Graff, styrets leder Tove Feyling, styremedlem Stig Bjørnseth, styremedlem Jan Andresen, styremedlem Inger-Marie Stokker, styremedlem Vararepresentanter Aud Irene Dalen Nielsen Tove Lystad Valgkomite Randi Glimstad, leder Ola Ramstad Erling Wold Revisor: BDO AS v/ statsaut.revisor Erik H. Lie 11

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2014 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003 105. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2003 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.12.2010

Kvartalsrapport pr. 31.12.2010 Kvartalsrapport pr. 31.12.2010 Årsberetning 2010 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar. Sparebanken Telespar 1331 Fornebu telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.no DMT 62 35 18 30 Årsberetning 2004 Første hele driftsår innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS Årsberetning 2011 for Terra Finans og Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Terra Finans og Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 ÅFJORD SPAREBANK ÅRSRAPPORT 2010. Åfjord Sparebank Org No 937 902 441 Side 1

ÅRSBERETNING 2010 ÅFJORD SPAREBANK ÅRSRAPPORT 2010. Åfjord Sparebank Org No 937 902 441 Side 1 ÅRSRAPPORT 2010 Åfjord Sparebank Org No 937 902 441 Side 1 Åfjord Sparebank Org No 937 902 441 Side 2 Hovedtall fra regnskapet siste 5 år RESULTATTALL 2006 2007 2008 2009 2010 Netto rente- og provisjons-

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer