TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG"

Transkript

1 VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS

2 Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: CONNO Godkjent av: Erling Svendby Market sector leader Oppdragsgiver: Valdemarsvik kommun Organisasjonsenhet: DNV Consulting Oppdragsgiver ref.: Nina Eskilson DET NORSKE VERITAS AS DNV Consulting Veritasveien Høvik Norway Tel: Fax: Org. No: NO MVA Sammendrag: Det er gjennomført en miljøgiftkartlegging i sediment og vann i Valdemarsviken. I sedimentet er det overkonsentrasjoner av krom, kvikksølv, kobber bly og sink. Arsen har relativt lave nivåer, mens nivåene av jern og mangan sannsynligvis er styrt av naturlige prosesser. Konsentrasjonen av krom er spesielt høy i hele undersøkelsesområdet, tilsvarende veldig stor avvikelse i forhold til hva man forveter å finne i upåvirkede områder. Nivåene er høyest innerst i viken og lavest ute ved terskelen ved Krogsmåla. Resultatene indikerer tilførsler og/eller resuspensjon av forurenset sediment innerst i viken. Det er også en spredning over terskelen ved Krogsmåla. Nivåene i porevann viser at metallene arsen, mangan, sink og til dels krom er relativt tilgjengelig for utlekking. Krom er generelt godt bundet til partikler men nivåene syntes høye også i porevann. De andre metallene er veldig godt bundet til partikler og således mindre tilgjengelig for utlekking. I vannsøylen er det høye konsentrasjoner i partikkelfasen av krom, kvikksølv, kobber, bly og sink. Det er en gradient utover i viken som indikerer tilførsler og/eller resuspensjon av forurenset sediment. I løst fase er nivåene mye lavere bortsett fra spesielt kobber og sink, men også tildels bly. Dette kan indikere andre diffuse tilførsler av disse metallene. Det er overkonsentrasjoner av krom, kobber og sink i blåstang samt at utsett av blåskjell har vist en høy akkumulering av krom. Undersøkelse med sedimentfeller viser en sedimentasjonsrate på 1,6 1,7 g/m 2 døgn, samt at mengde sediment som resuspenderes kan være betydelig. Rapport nr.: Emnegruppe: Marin overvåking Indekseringstermer Rapporttittel: Hovedrapport Kartlegging av miljøgifter i sediment og vann i Valdemarsviken Sediment Miljøgifter Porevann Utført av: Thomas Møskeland, Axel Kelley Verifisert av: Sam Arne Nøland Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, dvs. fri distribusjon innen DNV etter 3 år Strengt konfidensiell Dato for denne revisjon: Rev. nr.: Antall sider: Revisjon nr Fri distribusjon Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK, Norway

3 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Innholdsfortegnelse Side 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Områdebeskrivelse 3 3 UNDERSØKELSESPROGRAM Miljøgifter i sediment Miljøgifter i porevann Miljøgifter i vannsøylen Løste miljøgifter i vannsøylen Partikkelbundne miljøgifter i vannsøylen Løste miljøgifter i vannsøylen (passive prøvetakere) Miljøgifter i biota Tilstandsklasser og avvikelse fra sammenlikningsverdi 3 4 RESULTATER OG DISKUSJON Sediment Sedimentkarakteristikk Miljøgifter i sediment og porevann Redokspotensialet og ph i porevann Olje i sediment Fenoler i sediment Klorerte løsningsmidler i sediment DDT i sediment Metylkvikksølv i sediment Metylkvikksølv i porevann Arsen i sediment Arsen i porevann Krom i sediment Krom i porevann Seksverdig krom i sediment Jern i sediment Jern i porevann Kobber i sediment Kobber i porevann Kvikksølv i sediment Kvikksølv i porevann Mangan i sediment Mangan i porevann Bly i sediment Bly i porevann Sink i sediment 3 Reference to part of this report which may lead to misinterpretation is not permissible. Side i

4 Rapport nr , Revisjon nr Sink i porevann Konklusjoner sediment og porevann Nivåer, mektigheter og spredning av metaller Nivåer og transport av metaller i porevann Toksisitetstest på porevann (Microtox) Hydrografimålinger i Valdemarsviken Miljøgifter i vannsøylen (vattenpelaren) Mengde suspendat og partikkelkarakteristikk Metylkvikksølv Løst metylkvikksølv Partikkelbundet metylkvikksølv Konklusjoner metylkvikksølv Arsen Løst arsen Partikkelbundet arsen Konklusjoner arsen Krom Løst krom Partikkelbundet krom Konklusjoner krom Seksverdig krom Jern Løst jern Partikkelbundet jern Konklusjoner jern Kobber Løst kobber Partikkelbundet kobber Konklusjoner kobber Kvikksølv Løst kvikksølv Partikkelbundet kvikksølv Konklusjoner kvikksølv Mangan Løst mangan Partikkelbundet mangan Konklusjoner mangan Bly Løst bly Partikkelbundet bly Konklusjoner bly Sink Løst sink Partikkelbundet sink Konklusjoner sink Oppsummering metaller i vannsøylen 3 Side ii Reference to part of this report which may lead to misinterpretation is not permissible.

5 Rapport nr , Revisjon nr Vurdering av forholdet mellom konsentrasjoner av løste miljøgifter i porevann og i vannsøylen Miljøgifter i biota Blåstang Blåskjell Sedimentasjonsrater og resuspensjon Beregninger av sedimentasjonsrater og resuspensjon Beregninger for delområde Beregninger for delområde Beregninger for delområde Beregninger for delområde Oppsummering beregninger av sedimentasjonsrater og resuspensjon Sammenfatning og konklusjoner Anbefalinger på videre undersøkelser 3 5 REFERANSER... 3 Reference to part of this report which may lead to misinterpretation is not permissible. Side iii

6 Rapport nr , Revisjon nr. 1 1 SAMMENDRAG I Valdemarsviken var det tidligere et garveri innerst i viken. Garveriet var i drift fra midten av 18 tallet og frem til 196, og var et av Nordens største. I driftsperioden ble det deponert avfall blant annet ved Grännäs. I garveriprosessen ble det brukt i størrelsesorden 15 ulike kjemikalier som potensielt kan ha forurenset Valdemarsviken. De mest benyttede var krom (kromsulfat), klorerte løsningsmidler, mineraloljer, klorfenoler og fenol, fargestoffer og DDT (skadedyrsbekjempning). Garverivirksomheten har ført til at Valdemarsviken har vært resipient for direkte og mer diffuse utslipp fra driften. Tidligere har det også vært kobberindustri som kan ha forurenset både grunn og vann i Valdemarsvik. Valdemarsviken er østkystens eneste fjord. Vannomsetningen mellom viken og østover ut i Østersjøen er begrenset av terskelen ved Krogsmåla, hvor terskeldypet bare er et par meter. Områdene rundt Valdemarsviken består mye av barskog og løvskog og nytt og gammelt kulturlandskap. I inre delen av Valdemarsviken munner to åar, Fifallaån och Vammarsmålaån. Vannføringen er noe større i Vammarsmålaån. Fifallaån passerer gjennom fabrikkområdet der garveriet lå. Fifallaån har under hele garveriperioden sannsynligvis blitt benyttet som avløpsledning. Nederste del av Fifallaån ble trolig lagt i kulvert på 194-tallet. Avløp fra fabrikken gikk ut i kulverten. Ved Vammarsmålaån lå det under visse perioder på 18-tallet to kobberverk. Fifallaån kan vaske ut forurensinger fra grunnen på den tidligere garveritomta. Det kan også tilføres miljøgifter til grunnvann fra forurenset grunn som transporteres ut i viken. Figuren under prøver å illustrere problemstillingen i Valdemarsviken. Utslipp fra en punktkilde til grunn og avrenning fra forurenset grunn, samt direkte utslipp til sjø fører til overkonsentrasjoner i sjøen. Ved utslipp fra en punktkilde forventer man avtagende konsentrasjoner med økende avstand fra kilden. Metallene (Cr, Hg, Pb, Cu) er i enten løst eller partikulær fase i vannsøylen og det er en utveksling mellom disse fasene. Forurensede partikler sedimenterer på bunnen og danner overflatesedimentet. Videre sedimentering fører til at partiklene kommer lenger ned i sedimentet. Resuspensjon (oppvirvling) av sediment kan føre partiklene tilbake til vannsøylen. Det er også en utveksling mellom miljøgiftene i porevannet (løst fase) og vannet over sedimentet (utlekking). Man forventer en gradvis avtagende konsentrasjon i sedimentet ettersom partiklene synker ut i nærheten av utslippet og fortynningen øker med økende avstand fra kilden. Miljøgiftene kan tas opp i marine organismer (eks. fisk og skjell) og kan ha en negativ effekt på disse. Diffuse tilførsler Vannoverflate Cr Cu Cr Direkte utslipp Pb Cr Hg Forurenset grunn Avrenning Pb Avtagende konsentrasjoner Cr Cr Zn Cr Cr Cr Porevann Cr Hg Hg Cr Fisk Hg Zn Pb Zn Forurenset sediment Avtagende konsentrasjoner Zn Porevann Partikler Side 1

7 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Vannsøylen (vattenpelaren) Målinger i vannsøylen viser begynnende oksygensvikt i juli og anoksiske forhold (oksygen fritt) dypere enn 5 m i september. Dette skyldes høy produksjon i sommermånedene og nedbrytning av organisk materiale som er oksygenkrevende prosesser. Tilførsler av nytt oksygenrikt vann skjer gjennom innstrømming av vann over terskelen og ved spesielle metrologiske forhold som blander vannmassene i viken. Tidligere undersøkelser har vist høye konsentrasjoner av krom og kvikksølv i resipienten. For krom har det vært avtagende nivåer utover i resipienten og kilden er det gamle garveriet. For kvikksølv har mønstrene vært mindre klare og det har vært usikkert om garveriet også er kilden for kvikksølv. Sediment Sedimentet i Valdemarsviken har en høy andel finstoff (silt/leire)) og organisk karbon. Dette indikerer at Valdemarsviken fungerer som et sedimentasjonsbasseng og at det er betydelige tilførsler av organisk materiale fra områdene rundt viken. Det er påvist fenoler og olje i sedimentet, mens DDT ikke er påvist. Fenoler har høyest konsentrasjon i overflatesjiktet og lave verdier nedover i sedimentet. Resultatene kan indikere en aktiv kilde. Fenoler dannes imidlertid også naturlig i sedimentet ved mikrobiologisk omsetning av visse oljeforbindelser. Olje er påvist i til dels høye konsentrasjoner som øker nedover i sedimentet før konsentrasjonen faller kraftig mellom 5-7 cm. Dette indikere mektigheten av oljeforurensingen. Olje er en fellesbetegnelse på en mengde forbindelser (hydrokarboner) som er veldig forkjellige hva gjelder giftighet og bioakkumulering (opptak og spredning i næringskjeden). Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) kan inngå i olje. PAH (16 EPA) ble derfor målt i blåskjell hentet fra et antatt upåvirket område og satt ut i Valdemarsviken. Det ble bare påvist lave nivåer av forbindelsene fenatren og naftalen mens for de andre undersøkte PAH forbindelsene var konsentrasjonene under deteksjonsgrensen på,1 mg/kg. Resultatene indikerer liten biologisk omsetning av PAH i viken. Av de undersøkte metallene er det påvist høye nivåer av krom, kobber, kvikksølv, bly og sink i sedimentet. Spesielt er nivåene av krom høye og faller i klasse 5 Veldig stor avvikelse fra referanse verdi, som er hva man forventer å finne i antatt upåvirkede områder. I forhold til effektgrenser er kromnivåene i overflatesjiktet innerst i viken 94 ganger høyere enn effektgrensen (ER-L, NOAA). Det er også påvist metylkvikksølv i sedimentet. Nivåene er til dels styrt av biologiske prosesser som mikrobiologisk metylering/demetylering av kvikksølv. Nivåene er godt under effektgrenser oppgitt av RIVM (1997) for metylkvikksølv. Arsen forekommer også i noe forhøyede nivåer, men i mindre grad. Nivåene av mangan og jern reflekterer sannsynligvis bakgrunnsnivåer og er styrt av naturlige prosesser i Valdemarsviken. Det bør imidlertid nevnes at prøvetakingen ble gjennomført under reduserende forhold, og det kan ikke utelukkes at tilførsel av oksygen som følge av vannutskifting kan føre til oksidasjon av flere av metallene (eks. krom III til krom VI ) og dermed øke mobiliteten og tilgjengeligheten. Det er gode korrelasjoner (samvariasjoner) mellom krom, kvikksølv, kobber, bly og sink i sedimentet, noe som indikerer at disse kommer fra samme kilde. Det er ikke gode korrelasjoner mellom krom og arsen, jern og mangan. Side 2

8 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Sedimentkonsentrasjonene viser antydning til en gradient med de høyeste nivåene innerst i viken. Det er imidlertid flere tilfeller der verdiene viser en topp ved VAL-4. Ytterste stasjon innenfor terskelen, VAL-5, har også konsentrasjoner utover hva man forventer å finne i et antatt upåvirket område, men nivåene er betydelig lavere enn på de øvrige stasjonene innenfor terskelen. Resultatene indikerer en kilde innerst i viken ved det gamle fabrikkområdet og muligens i området rundt deponiet. Generelt avtar nivåene nedover i sedimentet til rundt 5-6 cm, som indikerer mektigheten av det forurensede laget. Sedimentet utenfor terskelen ved Krogsmåla ble undersøkt i 23. Resultatene indikerer spreding over terskelen, men den bidrar sannsynligvis til å redusere spredningen. Beregninger viser en sedimentasjonsrate på ca. 1,6 1,7 g/d m 2. Beregningen viser at resupensjon av sediment kan være betydelig. Av de undersøkte metallene er det lave nivåer av kobber, kvikksølv, bly og jern i porevann. Sediment vannfordelingskoeffisienten (K d mellom sediment og porevann) er høy og indikerer at disse metallene er godt bundet til sedimentene og lite tilgjengelig for utlekking til vannsøylen (biotilgjengelige). Krom har også høy K d men det er veldig høye konsentrasjoner i sedimentet og nivåene i porevann er også høye. Arsen, mangan og sink har lave sediment vannfordelingskoeffisienter, noe som indikerer at disse metallene er relativt løselige og tilgjengelig for utlekking til vannsøylen. Det er gjennomført en toksisitetstest (Microtox) på porevann fra overflatesjiktet innerst i viken. Resultatene konkluderer med at prøven er ikke toksisk. Tatt i betraktning veldig høye nivåer, spesielt av krom, anbefales det å utføre andre tester på andre organismer for å verifisere resultatet. Vannsøylen (vattenpelaren) Det er undersøkt både løst og partikulært bundet metall i vannsøylen. Metylkvikksølv er mer løselig enn uorganisk kvikksølv og dermed mer tilgjengelig for utlekking. Metylkvikksølv er vanskelig å vurdere til dels fordi det er styrt av biologiske (biotiske) og andre prosesser. Partikulært metylkvikksølv viser ingen gradienter og indikerer ingen utslipp fra punktkilder. Arsen har en lav sediment vannfordelingskoeffisient som viser at metallet er relativt løselig og tilgjengelig for utlekking, men det er ikke påvist løst arsen i vannsøylen. Dette utelukker ikke at arsen lekker ut, men da binder metallet seg trolig fort til partikler i vannsøylen. Deteksjonsgrensen for arsen var noe høy, men de reelle nivåene er sannsynligvis lave. Nivåene av partikkelbundet arsen er også relativt lavt og det er ingen gradienter som tyder på punktkilder for arsen. Nivåene av løst krom er lave, men de viser en gradient med høyest nivå innerst i viken og gradvis avtagende nivå utover. Dette indikerer tilførsler av løst krom fra en kilde innerst i viken. Konsentrasjonene av krom i suspendert stoff i vannsøylen er svært høye og viser en spredning av krom i partikkelfasen. Gradientene viser høyest nivåer innerst i viken og på VAL-4 i området Grännäs. Dette indikerer punktkilder ved disse to områdene. Side 3

9 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Det er ikke påvist løst eller partikulært krom VI i vannsøylen. Krom VI er heller ikke påvist i sediment eller porevann, og indikerer at krom sannsynligvis foreligger som krom III. Det er ikke påvist løst kvikksølv i vannsøylen. I sedimentet er kvikksølv godt bundet til partikler og det er lite kvikksølv i porevann. Dette indikerer lite utlekking av kvikksølv fra sedimentene. Hvis det er tilførsler av løst kvikksølv til vannsøylen vil det sannsynligvis fort binde seg til suspendert stoff (partikler). Kvikksølv i partikkelfasen viser relativt høye nivåer og det er gradienter som indikerer en kilde innerst i viken. En økning på VAL-4 indikerer en kilde også i dette området. Kvikksølv korrelerer (samvarierer) med krom. Dette er også tilfellet i sedimentet, og antyder en felles kilde. Konsentrasjonene av jern og mangan er trolig styrt av naturlige prosesser og nivåene er antatt bakgrunnsnivåer i resipienten. Det er ingen gradienter eller andre forhold som indikerer tilførsler utover bakgrunnsnivåer. De har heller ingen korrelasjon med metallene som antakelig tilføres innerst i viken. Nivåene mellom jern og mangan viser en god korrelasjon (samvariasjon) som indikerer at de er styrt av samme prosess. Disse metallene er blant annet vanlig i mineraler og tilførsler er gjennom generell avrenning til viken. Løseligheten av disse metallene korrelerer også bra med ph og/eller redoksforholdene i vannsøylen. Det er relativt høye nivåer av løst kobber i vannsøylen. Dette er overraskende tatt i betraktning at kobber generelt er tungtløselig og sediment vannfordelingskoeffisienten viser at kobber er lite tilgjengelig for utlekking (lave nivåer i porevann). Det heller ingen gradienter som antyder punktkilder. Dette kan indikere høye bakgrunnsnivåer eller andre diffuse kilder som maskerer eventuelle tilførsler fra kjente punktkilder. Partikulært kobber viser høye nivåer i vannsøylen og det er gradienter med avtagende konsentrasjoner utover i viken. Dette indikerer en kilde innerst i viken. En topp ved VAL-4 i en av prøveperiodene kan indikere en kilde også her. I likhet med kvikksølv samvarierer også kobber med krom. Dette indikerer at disse også har en felles kilde. Løst bly viser samme tendens som kobber med relativt høye nivåer i vannsøylen. Bly er også antatt tungløselig og er godt bundet til sedimentet (fordelingskoeffisienten sediment vann er høy). Det er ingen gradienter basert på løst bly og dette indikerer ingen punktkilder. Konsentrasjonene av partikkelbundet bly er høye og viser gradienter med avtagende nivåer utover i viken. Gradientene indikerer tilførsler innerst i viken. I likhet med kvikksølv og kobber samvarierer også bly med krom og indikerer felles kilde for disse metallene. Sink har høye nivåer i alle faser. Konsentrasjonene av løst sink er veldig høye. Det er store variasjoner og ingen gradienter. Sediment - vannfordelingskoeffisienten for sink er lav og indikerer at sink er løselig og tilgjengelig for utlekking fra porevannet. Det er ingen gradienter for løst sink som indikerer noen kilde. Partikulært sink viser fine gradienter og indikerer en kilde innerst i viken. Nivåene er høye og tilsvarende det man finner i sedimentet. Gradientene indikerer en kilde innerst i Valdemarsviken. I likhet med kobber, kvikksølv og bly samvarierer sink godt med krom og indikerer samme kilde. Miljøgifter i biota Det er påvist høye nivåer av krom i blåstang plukket i Valdemarsviken. Nivåene er høyest i blåstangen plukket innerst i viken og lavere lengst ut ved terskelen. Nivået av krom i blåstang Side 4

10 Rapport nr , Revisjon nr. 1 innerst i viken tilsvarer klasse 5 Veldig stor avvikelse i forhold til verdier i antatt upåvirkede områder. Det er også påvist overkonsentrasjoner av kobber og sink i blåstangen. I blåskjell satt ut innerst i Valdemarsviken i en periode på ca. 2 måneder økte konsentrasjonen av krom med en faktor 7 i forhold til referanseskjellene. Økningen var størst på skjellene innerst i viken. Konklusjoner Det er sannsynligvis tilførsler av krom, kvikksølv, kobber, bly og sink innerst i viken, og en spredning utover. Resultatene indikerer også spredning over terskelen ved Krogsmåla. Spredningen skjer overveiende i partikkelfasen. Sedimentet i Valdemarsviken er forurenset med krom, kvikksølv, kobber bly og sink. Konsentrasjonene er høyest innerst i viken og lavest rett innenfor terskelen. Terskelen reduserer sannsynligvis spredningen men det er forhøyede nivåer også utenfor denne. Generelt er det avtagende nivå nedover i sedimentet som indikerer større tilførsler tidligere eller resuspensjon av sedimentet. Konsentrasjonene av jern og mangan tilsvarer sannsynligvis naturlige bakgrunnsnivåer og er styrt av naturlige prosesser. Arsen har generelt lave nivåer og ingen tilførsler fra punktkilde(r). Sedimentet er karakterisert som ikke toksisk basert på Microtox metoden. Metallene arsen, mangan og sink har lav sediment vannfordelingskoeffisient og viser at de er tilgjengelig for utlekking til vannsøylen og opptak i biota (biotilgjengelig). Krom er også relativt tilgjengelig for utlekking. Kobber har høye nivåer i løst form i vannsøylen og er derfor biotilgjengelig. Jern, kvikksølv og bly er lite tilgjengelig for utlekking fra sedimentet og opptak i biota. Det er forhøyede nivåer av krom, kobber og sink i blåstang. Nivåene er høyest innerst i viken (kilden) og lavest ved terskelen. Krom tas i tillegg opp i blåmussel. Kromkonsentrasjonen økte med en faktor 7 i blåmussel satt ut i viken. Beregninger viser en sedimentasjonsrate på ca. 1,6 1,7 g/d m 2. Beregningen viser at resuspensjon av sediment kan være betydelig. Side 5

11 Rapport nr , Revisjon nr. 1 2 INNLEDNING Det Norske Veritas (DNV) har utført en resipientundersøkelse i Valdemarsviken i Valdemarsvik kommune. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge utbredelsen av utvalgte miljøgifter i sediment, flukser av disse miljøgiftene til og fra sediment, forekomsten av løste og partikkelbundne miljøgifter i vannsøylen, forekomst av miljøgifter i biota og en vurdering av biotilgjengeligheten av de ulike miljøgiftene. Rapporten er en videreføring av delrapporten utarbeidet i 22 (DNV, 22). 2.1 Områdebeskrivelse Valdemarsviken ligger i Valdemarsvik kommune på østkysten av Sverige sør for Stockholm. Valdemarsviken er østkystens eneste fjord. Vannomsetningen mellom viken og østover ut i Østersjøen er begrenset av terskelen ved Krogsmåla, hvor terskeldypet bare er et par meter. Områdene rundt Valdemarsviken består mye av barskog og løvskog og nytt og gammelt kulturlandskap. I inre delen av Valdemarsviken munner to åar, Fifallaån och Vammarsmålaån. Vannføringen er noe større i Vammarsmålaån. Fifallaån passerer gjennom fabrikkområdet der tidligere garveriet, Lundbergs läder, lå. Fifallaån har under hele garveriperioden trolig blitt benyttet som avløpsledning. Nederste del av Fifallaån ble trolig lagt i kulvert på 194-tallet. Avløp fra fabrikken gikk ut i kulverten. Ved Vammarsmålaån lå det under visse perioder på 18-tallet to kobberverk. I tillegg er det ved Grännäs et deponi som kan bidra til tilførsel av miljøgifter til resipienten. Sedimentene i Valdemarsviken er påvirket av den tidligere virksomheten ved Lundbergs läder. Tidligere prøvetakninger viser forhøyede nivåer av krom, men også kvikksølv (Siljeholm 1992). Kromkonsentrasjonene avtar med avstand fra tidligere Lundbergs läder. Kvikksølvkonsentrasjonene avtar ikke med avstand fra det tidligere fabrikkområdet, slik at så langt kan man ikke knytte kvikksølv til utslipp fra garveriet. Det opprinnelige undersøkelsesområdet, undersøkt i 22, er lokalisert innenfor terskelen, for det meste i de indre deler av Valdemarsviken. I 23 ble prøvetakingsprogrammet utvidet til å inkludere området utenfor terskelen. Et kart over undersøkelsesområdet er vist i Figur 2-1 og Figur 2-2. Side 6

12 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Figur 2-1. Kart over undersøkelsesområdet innenfor terskelen ved Krogsmåla med angivelse av prøvetakingsstasjoner. Merk at blåskjell bare er undersøkt på VAL-1 og 2, mens blåstang i tillegg er undersøkt på VALB-3. Side 7

13 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Figur 2-2. Kart over undersøkelsesområdet utenfor terskelen ved Krogsmåla. Stasjoner markert med rødt er de som er analysert. 3 UNDERSØKELSESPROGRAM Undersøkelsen startet i september 22 og ble avsluttet i juli 23. Undersøkelsen omfatter følgende tema: Nivåer av utvalgte miljøgifter i sediment og porevann Nivåer av løste og partikkelbundne miljøgifter i vannsøylen (vattenpelaren) Nivåer av utvalgte miljøgifter i biota (blåstang og blåskjell) Biotilgjengeligheten av miljøgiftene Spredning av miljøgifter inkludert vurdering av eventuelle aktive kilder En oversikt over undersøkelsesprogrammet er presentert i Tabell 3-1. Side 8

14 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Tabell 3-1. Prøvetakingsprogram i Valdemarsviken. Tidspunkt September 22 (sommer) November (høst) 22 April 23 (vinter) Juli 23 (vår) Aktivitet Innsamling av sediment i området innenfor terskelen. Ekstrahering av porevann fra sedimentprøvene. Vannprøvetaking, utsetting av passive prøvetakere. Utsetting av sedimentfeller. Innsamling av biota (blåstang). Vannprøver, opptak av passive prøvetakere og utsetting av nye. Tømming av sedimentfeller. Innsamling av sediment utenfor terskelen, vannprøver, opptak av passive prøvetakere og utsetting av nye. Tømming av sedimentfeller og utsett av blåskjell (biota). Vannprøver, opptak av passive prøvetakere og sedimentfeller Miljøgifter i sediment For å undersøke nivåene av miljøgifter i sediment ble det tatt prøver av sediment på 7 stasjoner i Valdemarsviken i september 22, se Figur 2-1. I tillegg ble det tatt prøver på 5 stasjoner utenfor terskelen i april 23. Tre av disse stasjonene er analysert. Alle prøvene ble tatt med kjerneprøvetaker (Abdullah corer). Fra hver stasjon ble det samlet inn opptil 1 replikater (færre replikater på de stasjonene der det ikke er tatt porevannsprøver). Analysene ble gjort på flere vertikalsjikt av en blandprøve fra alle replikatene. Sjiktningen ble utført i felt hvorpå prøvene ble frosset ned i diffusjonssikre rilsandposer for videre behandling i laboratoriet (utpressing av porevann). Analysene er gjort på sediment hvor porevann er presset av samme prøve. På grunn av dette vil tørrstoffinnholdet i prøvene i stor grad være avhengig av hvor godt prøvene er presset. Tørrstoffinnholdet er derfor analysert på alle prøvene (alle sjikt). I tillegg er det målt tørrstoffinnhold på en ikke presset prøve (våt) fra hvert sjikt. Da kan analyseresultatene på de pressede prøvene korrigeres på bakgrunn av det varierende tørrstoffinnholdet. Det er minimale forskjeller mellom ikke korrigert og korrigert verdi (forholdet er tilnærmet lik 1). Nivåene av metaller i sediment i denne undersøkelsen er sammenliknet med nivåer fra undersøkelsen gjennomført i 1992 (Siljeholm 1992). Det er ikke oppgitt posisjoner på stasjonene undersøkt i 1992, men de er lokalisert i nærheten av stasjonene de er sammenliknet med i denne undersøkelsen. En oversikt over stasjonsplassering, dyp, sjiktene som er analysert og analyseparametrene for hver stasjon er presentert i Tabell 3-2. Side 9

15 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Tabell 3-2. Analyseprogram sedimenter, Valdemarsviken 22. Sjikt som er uthevet (bold) er ikke analysert. Koordinatene er oppgitt i WGS84. Stasjon Dyp (m) Nord/øst Sjikt (cm) Analyseparametere sediment VAL 1 Ca. 4 58º 12.97/16º , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-7, 7-8 VAL º 11.82/16º , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-8, 8-9 VAL º /16º , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-8, 8-9 VAL º /16º , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-7, 7-8 VAL º 9.255/16º , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-8, 8-9 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm). Klorerte løsningsmidler, fenol, DDT og olje. Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm) Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm) Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm) Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm) VAL º 11.46/16º , 2-4, 4-7 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm). Analysert i 23. VAL / , 2-4, 4-7 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm). Analysert i 23 VAL / , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-7 Ikke analysert VAL / , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-7 VAL / , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-7 VAL / , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-7 VAL / , 2-4, 4-7, 7-1, 1-2, 2-4, 4-5, 5-7 1) : Krom (Cr), kvikksølv (Hg), jern (Fe), mangan (Mn), arsen (As), kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn). Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm). Analysert i 23 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm). Analysert i 23 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Andel tørrstoff, Organisk innhold (TOC) og kornstørrelse (over og under 63 µm). Analysert i 23 Ikke analysert Side 1

16 Rapport nr , Revisjon nr Miljøgifter i porevann For å få et mål på miljøgiftenes biotilgjengelighet og nivåer i porevann ble porevann presset ut fra sedimentkjernene i oksygenfritt miljø. Opparbeidelsen av prøvene ble gjort i DNVs Biologilaboratorium ved bruk av en porevannspresse fra KC Research Equipment (Danmark). Argon ble brukt som inert gass i prosessen. Porevannet ble presset gjennom,45 µm filtre. En oversikt over sjiktene og analyseparametrene for hver stasjon er presentert i Tabell 3-3. Tabell 3-3. Analyseprogram porevann, Valdemarsviken 22. Stasjon Sjikt (cm) Analyseparametere porevann VAL 1-2, 2-4, 4-7, 7-1, 1-2 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1) redokspotensiale og ph Microtox kun -2 cm VAL 2-2, 2-4, 4-7, 7-1, 1-2 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1) redokspotensiale og ph VAL 3-2, 2-4, 4-7, 7-1, 1-2 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1) redokspotensiale og ph VAL 4-2, 2-4, 4-7, 7-1, 1-2 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1) redokspotensiale og ph VAL 5-2, 2-4, 4-7, 7-1, 1-2 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1) redokspotensiale og ph 1) Krom (Cr), kvikksølv (Hg), jern (Fe), mangan (Mn), arsen (As), kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn). Det ble også gjennomført en toksisitetstest på porevann (-2 cm) fra stasjon VAL-1. En nærmere beskrivelse av metoden er gitt i vedleggsrapporten Miljøgifter i vannsøylen Løste miljøgifter i vannsøylen For å undersøke nivåene av løste miljøgifter i vannsøylen ble det innhentet vannprøver fra to dyp på 5 stasjoner med unntak av VAL-1 i september 22, se Figur 2-1. Alle prøvene ble filtrert (,45 µm) porestørrelse for å fjerne partikler før analyse. En oversikt over dyp og analyseparametere for vannprøvene er presentert i Tabell 3-4. Tabell 3-4. Analyseprogram - vannsøylen Stasjon Dyp (m) Analyseparametere sjøvann VAL 1 3 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), ph, konduktivitet VAL 2 5 og 1 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1, ph, konduktivitet VAL 3 5 og 14 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1, ph, konduktivitet VAL 4 5 og 8 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), ph, konduktivitet VAL 5 5 og 23 Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), ph, konduktivitet 1) Krom (Cr), kvikksølv (Hg), jern (Fe), mangan (Mn), arsen (As), kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn) Partikkelbundne miljøgifter i vannsøylen For å undersøke nivåene av partikkelbundne miljøgifter i vannsøylen samt for å undersøke sedimentasjonsraten i Valdemarsviken ble det satt ut sedimentfeller på 2 dyp (2 feller på hvert dyp) på 5 stasjoner september 22. På stasjon VAL-1 ble det bare satt ut sedimentfeller i Side 11

17 Rapport nr , Revisjon nr. 1 ett dyp da dybden på denne stasjonen bare var 4 m. Fellene ble tømt ved å vaske de i 2-3 liter sjøvann og vannet fjernet ved filtrering (,45 µm porestørrelse). Sedimentfellene er tømt 3 ganger i undersøkelsesperioden, henholdsvis 12. november 22, 29. april 23 og 2. juli 23, se Tabell 3-5 for analyseprogram. Tabell 3-5. Analyseprogram sedimentfeller. Stasjon Dyp (m) Analyseparametere VAL 1 3 Krom VI, metylkvikksølv, metaller 1), andel tørrstoff, organisk innhold (TOC), mengde suspendat (g) VAL 2 5 og 1 Krom VI, metylkvikksølv, metaller 1), andel tørrstoff, organisk innhold (TOC), mengde suspendat (g) VAL 3 5 og 14 Krom VI, metylkvikksølv, metaller 1), andel tørrstoff, organisk innhold (TOC), mengde suspendat (g) VAL 4 5 og 8 Krom VI, metylkvikksølv, metaller 1), andel tørrstoff, organisk innhold (TOC), mengde suspendat (g) VAL 5 5 og 23 Krom VI, metylkvikksølv, metaller 1), andel tørrstoff, organisk innhold (TOC), mengde suspendat (g) 1) Krom (Cr), kvikksølv (Hg), jern (Fe), mangan (Mn), arsen (As), kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn) Løste miljøgifter i vannsøylen (passive prøvetakere) For å undersøke nivåene av løste miljøgifter i vannsøylen ble det, som et supplement til vannprøver, satt ut passive prøvetakere på 4 stasjoner i Valdemarsviken, se Figur 2-1. De passive prøvetakerne integrerer nivåene over den tiden de står ute og gir således et bedre mål på nivåene av løste miljøgifter enn en enkelt vannprøve, samt at de er egnet for sporing av eventuelle kilder. De passive prøvetakerne ble satt ut sammen med sedimentfellene. Prøvetakerne ble satt ut i september 22 og byttet ut i november 22 og april 23, se Tabell 3-6 for analyseprogram. Tabell 3-6. Analyseprogram passive prøvetakere. Stasjon Dyp (m) Analyseparametere VAL 1 3 Metaller 1) VAL 2 1 Metaller 1) VAL VAL 4 5 og 8 Metaller 1) VAL 5 5 og 23 Metaller 1) 1) Krom (Cr), kvikksølv (Hg), jern (Fe), mangan (Mn), arsen (As), kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn) Miljøgifter i biota For å undersøke innholdet av miljøgifter i biota ble det samlet inn blåstang fra 4 lokaliteter i Valdemarsviken i september 22, se Figur 2-1. Blåstangen ble tatt med til laboratoriet og siste års tilvekst fra 3 lokaliteter (over øverste blære) ble analysert. I 23 ble undersøkelsesprogrammet utvidet til å undersøke innholdet av miljøgifter i blåmussel. Det ble samlet inn blåmussel fra en antatt upåvirket referanselokalitet som ligger i området Side 12

18 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Tapgrundet ovenfor Kroksö få dager før utsetting (se Figur 2-2). Området er lokalisert like ved stasjon VAL-13 (Lat: 58757, Long: 16449). Blåmussel fra referansestasjonen ble satt ut på henholdsvis stasjon VALB-1 og VALB april 23 og tatt opp 2. juli 23. Skjellene ble målt og alt vev (innmat) tatt ut ved DNVs biolaboratorium før de ble sendt til analyse. Skjellene ble ikke lagt i ferskvann for å tømme tarminnholdet før analyse. En oversikt over analyseparametrene er presentert i Tabell 3-7. Tabell 3-7. Analyseprogram blåstang og blåmussel. Stasjon Organisme Analyseparametere Referanse Blåmussel Krom VI, Metaller 1), PAH (16 EPA) VALB-1 Blåstang Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1) Blåmussel Krom VI, Metaller 1), PAH (16 EPA) VALB-2 Blåstang Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), Blåmussel Krom VI, Metaller 1), PAH (16 EPA) VALB-3 Blåstang Krom VI, Metylkvikksølv, Metaller 1), 1) Krom (Cr), kvikksølv (Hg), jern (Fe), mangan (Mn), arsen (As), kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn). 3.2 Tilstandsklasser og avvikelse fra sammenlikningsverdi Naturvårdsverket har utviklet et system for klassifisering og avvikelse fra bakgrunnsverdi for ulike miljøgifter (Naturvårdsverket 1999). Systemet er et hjelpemiddel for vurdering av ulike målbare miljøparametere og deles inn i ulike statistiske tilstandsklasser for organiske miljøgifter og klasser basert på avvikelse fra antatt bakgrunnsverdi (jämförvärden) for metaller. På bakgrunn av målte verdier kan metaller i sediment inndeles i fem kategorier/klasser (Tabell 3-8) og de organiske miljøgiftene i fem statistiske tilstandsklasser som vist i Tabell 3-9 (Bedömningsgrunder för miljökvalitet för kust och hav, rapport nr. 4914). For metaller i sediment skal sammenlikningen gjøres for overflatesediment (-2 cm), dvs. at dypere sjikt i sedimentet ikke skal klassifiseres i henhold til systemet. De organiske miljøgiftene er inndelt i statistiske tilstandsklasser ved at bakgrunnsverdien (preindustriell) er satt til null, dvs. at inndelingene her ikke er avgrenset til overflatesediment. En ytterligere klassifisering i forurensede områder i sediment gjøres på bakgrunn av de målte konsentrasjonene av metaller som vist i Tabell 3-1 (Bedömningsgrunder för miljökvalitet i förorenade områden, rapport nr. 4918). Nivåer av metaller i vannsøylen er klassifisert i henhold til Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar og vattendrag. Inndelingen er gjort i forhold til referanseverdi (Tabell 3-8) og nivåer av metaller (Tabell 3-11). Tabell 3-8. Inndeling av metaller i sediment og vannsøyle i klasser basert på avvikelse fra bakgrunnsverdi (kust och hav og sjöar ocg vattendrag). Klasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Avvikelse Ingen/ubetydelig avvikelse Liten avvikelse Tydelig avvikelse Stor avvikelse Veldig stor avvikelse Side 13

19 Rapport nr , Revisjon nr. 1 Tabell 3-9. Inndeling av organiske miljøgifter i statistiske tilstandsklasser (kust och hav). Klasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Verdi Ingen () Lav verdi Middels høy verdi Høy verdi Veldig høy verdi Tabell 3-1. Inndeling av avvikelse fra referanseverdi for forurenset havsediment(förorenade områden). Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Ingen eller liten påvirkning av punktkilde Trolig påvirkning av punktkilde Stor påvirkning av punktkilde Veldig stor påvirkning av punktkilde Tabell Klasseinndeling av metaller i sjøvann (sjöar ocg vattendrag). Klasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Verdi Veldig lav verdi Lav verdi Middels høy verdi Høy verdi Veldig høy verdi Resultatene er klassifisert i henhold til dette systemet. Det er viktig å understreke at naturlige faktorer (for eksempel strøm, topografi, ferskvannstilførsel, vannutskiftning m.m.) varierer mellom lokaliteter. Det er derfor normalt at naturtilstanden varierer, uavhengig av menneskelige aktiviteter. Side 14

20 Rapport nr , Revisjon nr. 1 4 RESULTATER OG DISKUSJON 4.1 Sediment Sedimentkarakteristikk Partikkelfordelingen i sedimentet er først og fremst avhengig av dyp og strømhastighet i et område. I relativt grunne områder med mye skips- eller båttrafikk kan erosjon fra propellstrøm m.m. også være avgjørende ved at fine sedimenter (liten partikkelstørrelse) lettere virvles opp og spres til omkringliggende områder. Strømbildet vil være avgjørende for sedimentasjonen i et område. Store partikler vil kunne sedimentere selv i områder med relativt høye strømhastigheter. Et vanlig bilde er at finere partikler sedimenterer i rolige og ofte dypere områder. Innholdet av organisk materiale (TOC) er presentert i henholdsvis Figur 4-1 og Figur 4-2. Andel finfraksjon (<,63 mm) er presentert i Figur 4-3 og Figur 4-4. TOC % Sjikt -2 cm 2-4 cm 4-7 cm 7-1 cm 1-2 cm 4-5 cm 7-8 cm 8-9 cm VAL-1 VAL-2 VAL-3 VAL-4 VAL-5 VAL-7 VAL-8-2 cm 5,6 5,1 4,5 5,2 3,2 3,8 4,1 2-4 cm 5,9 5 3,7 5,1 3,5 3,7 3,8 4-7 cm 7 5 3,9 5,1 3 4,2 4,5 7-1 cm 7 4,5 4,1 4,5 3,1 1-2 cm 8,5 4,2 4,8 2, cm 5,1 2,5 3,3 1,8 7-8 cm 2,6 3,4 8-9 cm 3,4 3,6 3,2 Stasjon Figur 4-1. Innhold av totalt organisk karbon (TOC) på stasjon VAL-1 til VAL-8 i Valdemarsviken. Stasjonene er lokalisert innenfor terskelen ved Krogsmåla. Side 15

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99)

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99) ISBN 82-577-4196-5 Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under Miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning,

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder 1 Forord Den foreliggende rapport er utarbeidet for Statens forurensningstilsyn av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved kontrakt

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Rapport fra prosjekt Hav møter Land Klimat vatten samhällsplanering tillsammans Rapportnummer:

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Fiskerapport Lustadvatnet

Fiskerapport Lustadvatnet 2010 Fiskerapport Lustadvatnet Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Mære Landbruksskole 3NA 11.10.2010 Forord Denne undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Steinkjer Kommuneskoger. Hensikten med prøvefisket var

Detaljer

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK NATURBRUK OG LANDBRUK Hvordan er tap av lam relatert til driftsform og rovdyrtetthet? Camilla Anita Spansvoll Mai, 2008 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6624-2014. Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet

RAPPORT L.NR. 6624-2014. Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet RAPPORT L.NR. 6624-2014 Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6260-2011. Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 5-8 første årene etter avsluttet kalking

RAPPORT L.NR. 6260-2011. Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 5-8 første årene etter avsluttet kalking RAPPORT L.NR. 626-211 Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 5-8 første årene etter avsluttet kalking Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1 Yme avslutningsplan YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I zll GT 200080-1 Program for konsekvensutredning Yme AVSLUTNINGSPLAN Mai 2000 Innholdsfortegnelse ls am m en d rag... side6 1. I B akgrunn... I... side6

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 1: Kvalitetsvurdering av brukt salt Innhold 1. Innledning... 1 2. Målsetning

Detaljer

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk 1147 Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014 Gunnbjørn Bremset Ola Diserud Laila Saksgård Odd Terje Sandlund NINAs publikasjoner

Detaljer