Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 SAKSPAPIRER Utvalg: Skaun valgstyre Møtedato: Sakliste 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017

3 Sak 6/16 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 6/16 Arkivkode: 010 &13 Arkivsaksnr: 16/1615 Saksbehandler: Gunnhild Landrø Saksnummer Utvalg Møtedato 6/16 Skaun valgstyre / Kommunestyret SAKEN GJELDER: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget og sametingsvalget i Det gjøres følgende endringer i valgkretsene: 5 valgkretser reduseres til to valgkretser: Buvik krets og Børsa krets 3. Stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 gjennomføres mandag 11. september. SAKSDOKUMENTER: Brev fra KMD vedrørende endringer i valgloven. SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn: Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringer i valgloven som får innvirkning på gjennomføringen av stortingsvalget og sametingsvalget Endringene omfatter: Ny 9-5 a. Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen (1) Kommunene kan selv vedta å ta i bruk en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet. 9-5 fjerde ledd gjelder da ikke. (2) Dersom det er tatt i bruk elektronisk avkryssing etter første ledd, skal stemmestyret krysse av i det elektroniske manntallet både for velgere som er manntallsført i vedkommende krets, og for

4 Sak PS 6/16 velgere som er manntallsført i andre kretser i kommunen. (3) Ved bruk av elektronisk avkryssing skal velgere som ikke er innført i manntallet i den kretsen stemmen avgis, levere stemmeseddelen til stemmestyret, som stempler den med offisielt stempel. Stemmesedler fra velgere som er manntallsført i annen krets enn der stemmene er avgitt, skal telles opp i den kretsen stemmene er avgitt. (4) Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot manntallet i en kommune hvor elektronisk avkryssing er tatt i bruk, skal senere avgitte stemmesedler ikke legges i urnen. Slike stemmesedler skal behandles som beredskapsstemmer. Etter at stemmeseddelen er stemplet, skal velgeren selv legge den i en stemmeseddelkonvolutt og lime konvolutten igjen. Stemmemottakeren skal legge stemmeseddelkonvolutten i en beredskapskonvolutt sammen med valgkortet. 2-7 Fristendringer (3) Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen. (Før lovendringen var denne fristen kl. 21 på valgdagen.) 8-1 (3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. (Før lovendringen var denne fristen kl. 21 på valgdagen.) 10-1 (1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. (Før lovendringen var denne fristen kl. 21 på valgdagen.) 9-2 Beslutning om 2 dagers valg Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. (Før lovendringen var det tilstrekkelig at 1/3 av kommunestyrets medlemmer stemte for 2 dagers valg, så ville dette bli vedtatt.) Side 3 av 9

5 Sak PS 6/16 Av valglovens punkt heter det: Kommunestyret eller valgstyret etter delegering avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringene i stemmekretsinndelingen innen 31.mars i valgåret. Saksopplysninger 1. Skaun kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget og sametingsvalget i Av valglovens punkt heter det: Kommunestyret eller valgstyret etter delegering avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringene i stemmekretsinndelingen innen 31.mars i valgåret. Ingen fremmedstemmer Dagens ordning med manuell avkryssing i manntallet foregår ved at velgeren går til sin stemmekrets og avgir stemme. Velgeren blir krysset av i manntallet og stemmegivningen blir godkjent. Dersom en velger fra en annen krets kommer, vil denne ikke finnes i denne kretsens manntall. Stemmen vil imidlertid bli tatt imot, men den må behandles særskilt. En slik stemme som er mottatt i en annen krets enn der velgeren hører hjemme kalles fremmedstemme. En slik stemme legges i konvolutt. Deretter legges stemmeseddelkonvolutten sammen med velgerens valgkort i en omslagskonvolutt og blir levert til valgadministrasjonen valgnatten sammen med kretsens manntall. Valgadministrasjonen behandler fremmedstemmen ved å kontrollere om velgeren også har avlagt stemme i egen krets, altså stemt to ganger. Dersom dette har skjedd, vil stemmen avlagt i annen krets bli vraket. Om velgeren bare har stemt i annen krets, vil den bli godkjent. Valgadministrasjonens arbeid med dette er både tidkrevende og omfattende på valgnatten. Velgeren stemmer der det passer best Ved elektronisk avkryssing kan velgeren stemme i det valglokale som passer best innenfor egen kommune. Stemmemottaker har da manntallet tilgjengelig elektronisk på skjerm der velger søkes opp enten via strekkode på valgkortet eller via fødselsnummer ut fra gyldig identifikasjon. Når stemmen er registrert mottatt, er stemmegivningen umiddelbart oppdatert på skjerm for alle stemmemottakere i alle valglokaler i kommunen. Dersom velger seinere prøver å avgi stemme i et annet valglokale, vil det komme opp informasjon på skjermen om at velger allerede har avgitt stemme. I fall datanettverk ikke er tilgjengelig eller det oppstår strømbrudd, må stemmer i et slikt tilfelle behandles på samme måte som fremmedstemmer når det brukes papirmanntall. Ved Side 4 av 9

6 Sak PS 6/16 elektronisk avkryssing kalles slike stemmer for beredskapsstemmer. Innbyggernes mønster for å stemme har endret seg. Langt flere forhåndsstemmer, og flere kombinerer aktiviteten med turen til en arbeidsplass eller annen aktivitet. Effektiv og sikker valgavvikling Elektronisk avkryssing vil gi gevinster i form av en mer effektiv og sikker valgavvikling. Først og fremst innebærer dette et raskere valgoppgjør som følge av at stemmestyrene slipper å telle antall kryss i manntallet. I tillegg vil en slippe den særskilte behandlingen av fremmedstemmene etter at alle stemmekretser har levert stemmesedler og manntall på valgkvelden. Ved hvert valg forekommer noen tilfeller av at stemmemottaker setter kryss ved feil velger (linje over eller under riktig velger i papirmanntallet). Ved elektronisk avkryssing bortfaller denne feilkilden. For velgeren gir denne ordningen større fleksibilitet ved at vedkommende kan oppsøke det valglokale som passer best i egen kommune. Gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt i forsøk Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste valgene. Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde, og de ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Det er mest hensiktsmessig at en slik endring kommer ved et stortingsvalg, da det er et valg som er mindre krevende å administrere for kommunene enn kommunevalg. Det er en forutsetning at dersom kommunen velger å ta i bruk elektronisk avkryssing, må alle valglokalene benytte dette. Konsekvenser Innføring av elektronisk avkryssing vil medføre en del konsekvenser. Det må for det første gjøres i alle kretsene i en kommune. På den tekniske siden må alle valglokaler ha stabil, rask internett-tilgang. I tillegg må det etableres en backupløsning i form av kommunikasjon via mobilnett dersom den faste internettforbindelsen skulle falle ut. Videre må det settes opp tilstrekkelig antall pc er i valglokalet. I tillegg kommer nedrigging av utstyr etter valget. For rådmannens valgadministrasjon blir elektronisk avkryssing mer ressurskrevende enn i dag. For det første vil det bli en mer omfattende opplæring av stemmestyrene. I tillegg til den opplæringen de hittil har fått før hvert valg m.h.t. alle forhold rundt valgavviklingen, vil de også måtte gis opplæring i rutinene ved elektronisk avkryssing. Videre vil det bli mange flere brukere av valgadministrasjonssystemet EVA, og disse må registreres inn i systemet og gis riktige tilganger. Det vil også bli nødvendig med tilgjengelig støttepersonell for stemmestyrene. Det vurderes som nødvendig at en ansatt som har erfaring fra elektronisk avkryssing av forhåndsstemmer, er tilgjengelig i hvert valglokale i hele åpningstiden. Disse kan også bistå i valgoppgjøret sammen Side 5 av 9

7 Sak PS 6/16 med stemmestyret. Det vil også være nødvendig at ansatte med god kompetanse om valgavvikling er tilgjengelige på telefonsupport for stemmestyrene og om nødvendig har mulighet til å fjernstyre stemmestyrenes pc er. I tillegg vurderes det som nødvendig at en ansatt fra ikt-avdelingen er i beredskap for å kunne reise ut til valglokalene dersom det skulle oppstå alvorlige tekniske problemer med pc'er, nettverk eller kommunikasjon. Også for stemmestyrene vil elektronisk avkryssing bli mer krevende enn manuell avkryssing, siden medlemmene vil måtte ha en viss grad av ikt-kompetanse for å beherske bruk av pc og programvaren EVA som benyttes ved valgavvikling. Videre er det slik at kravene til et korrekt valgoppgjør øker for hvert valg, og det blir stadig mindre toleranse for feil. Dette betyr at valget må gjennomføres uten feil også første gang elektronisk avkryssing tas i bruk. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har i høringsnotatet til endringene i valgloven skrevet følgende om erfaringene fra forsøk med elektronisk avkryssing: «Erfaringene viste at forsøkene var tids- og ressurskrevende. Dette gjaldt særlig forarbeidet i forbindelse med å kontrollere nettilgang i valglokalene, samt å anskaffe og plassere teknisk utstyr og annen infrastruktur. Kommunene gav også tilbakemeldinger på at rekruttering av valgmedarbeidere var mer krevende enn tidligere, siden forsøket til en viss grad satte krav til IKT-kompetanse. Forsøket innebar en del ekstra kostnader, spesielt for de største kommunene.» 2. Det gjøres følgende endringer i valgkretsene: Fem valgkretser reduseres til to: Buvik krets og Børsa krets Rekruttering av stemmestyremedlemmer Valgloven sier at politikere som er listekandidater ikke kan være stemmemottakere. Det har blitt vanskeligere for hvert år å finne folk som kan stille som stemmestyremedlemmer i de minste kretsene. Det bør være et minimumsantall og i tillegg bør man ha en varaordning dersom det skulle oppstå uventet forfall. Skaun kommune har ved de siste valgene møtt utfordringer med å rekruttere stemmestyremedlemmer og har derfor vært nødt til å beordre ansatte i kommunen til å sitte i stemmestyrene. Kravene til stemmestyremedlemmer / valgmedarbeidere blir stadig større og for å sikre at valghandlingen foregår under korrekte forhold kreves det at alle som skal jobbe i valglokalet skal ha gjennomførte kurs som stemmestyreleder eller valgmedarbeider. Ved overgang til elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen vil kravene til stemmestyremedlemmene bli større, spesielt i forhold til PC-kunnskaper. Ved å redusere valgkretsene vil det kunne bli et bredere fagmiljø blant stemmestyremedlemmene, noe som kan være en motivasjonsfaktor både for eldre og yngre stemmemottakere. Side 6 av 9

8 Sak PS 6/16 Reduksjon av valgkretser Mål, drøfting og mulige konsekvenser I Skaun kommune er det i dag 5 valgkretser; Buvika, Børsa, Venn, Viggja og Jåren/Råbygda. Pr 1. april 2016 var det manntallsført totalt 5750 personer fordelt på de forskjellige valgkretsene: Valgkrets Ant stemmeberettigede pr Buvik 2459 Børsa 1747 Venn 716 Viggja 466 Jåren/Råbygda 362 Valgdeltakelsen i Skaun kommune var ved Stortingsvalget i 2013: 80,1 % Valgdeltakelsen i Skaun kommune var ved Kommune- og fylkestingsvalget i 2015: 62 % Mål Målet er en effektiv og god gjennomføring av valget. En reduksjon av antall stemmekretser vil gi en mer effektiv valggjennomføring (lavere bemanning, færre steder å rigge opp og ned, færre steder å ordne teknisk infrastruktur osv) Drøfting Dersom de 5 valgkretsene blir redusert til 2, vil det være naturlig at Jåren/Råbygda, Venn og Viggja går inn i Børsa krets, mens Buvik krets består. Det vil da føre til at antall stemmeberettigede i Børsa krets øker til Med en valgdeltakelse på f.eks 66% vil dette bety 2172 stemmer i løpet av 12 timer, dersom åpningstiden er kl Organiseringen av valglokalet vil da måtte ta hensyn til dette, ved hjelp av flere roder og et godt bemannet stemmestyre. Både Børsa og Buvik krets har valglokaler som er egnede bygg i forhold til størrelse, utforming, universiell utforming, lokalisering, krav til teknisk infrastruktur og parkeringsforhold. Rådmannen ser at en ordning med 3 valglokaler kan være en mulighet. Da er det Venn som vurderes til å være den naturlige tredje krets. Årsaken til at dette ikke er med i rådmannens innstilling er at det i området Venn til dels er ustabilt nett, og at en utredning i den forbindelse må gjøres først. Side 7 av 9

9 Sak PS 6/16 Innbyggernes mønster for å stemme har endret seg. Langt flere avgir sin stemme i forhåndsstemmeperioden. Denne starter 1. juli (tidligstemming) og varer til fredag før valgdagen. Flere kombinerer aktiviteten med turen til en arbeidsplass eller annen aktivitet. Åpningstiden for valglokalene på valgdagen kan derfor vurderes til å f.eks være fra kl , for nettopp å kunne kombinere det å stemme med annen aktivitet. Ved en reduksjon av antall stemmekretser kan man vurdere om det i en overgansfase skal tilbys en ordning med å ha forhåndsstemmemottak i de gamle valglokalene en kveld på hvert sted i løpet av de siste to ukene før valget. Terskelen for hjemmestemming skal være lav og om behovet skulle være tilstede kan en evt skyssordning vurderes. I de minste kretsene har antallet stemmer på de siste valgene vært nede i i løpet av en valgdag. Fordelt på antall timer valglokalet er åpent, er dette lite effektivt og det kan settes spørsmålstegn om det kan være mulig å kjenne igjen den enkeltes stemmegivning på parti. Ved større kretser vil valghandlingen bli mer ensartet for velgeren, uavhengig av hvor i kommunen man bor. Dette medfører at man i større grad sikrer prinsippet om hemmelige valg. Positive konsekvenser ved å redusere antall stemmekretser - Redusert bemanning (rekruttering, opplæring, honorar) - Færre valglokaler (inkludert teknisk infrastruktur, rigging og nedrigging av valglokaler mm) - Reduserte kostnader (bemanning, utstyr i valglokalene) - Mer funksjonelle valglokaler som tilfredsstiller kravene om tilgjengelighet for alle velgere. Mulige negative konsekvenser av å redusere antall stemmekretser og mulige tiltak for å unngå eller redusere disse konsekvensene - Redusert valgdeltakelse Mulig tiltak: God informasjon til velgerne om aktuelle endringer (valgkort, informasjon på kommunens nettsider, utarbeiding av informasjonsplan før valget) - Eventuelle problemer med valggjennomføringen kan få større konsekvenser i og med at det er færre stemmekretser og valglokaler. Mulig tiltak: Kvalitetssikring av aktuelle lokaler, god bemanning, økning i antall stemmeavlukker, nettilgang og gode parkeringsforhold. Selv om antallet stemmelokaler skulle reduseres, mener rådmannen at tilgjengeligheten til å avgi stemme er god. Målet om en effektiv og god gjennomføring av valget vil i høyeste grad være oppnåelig. Side 8 av 9

10 Sak PS 6/16 1. Stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 gjennomføres mandag 11. september. Skaun kommune har ikke hatt tradisjon for å ha todagersvalg. Ved de siste valgene har antall forhåndsstemmer økt, slik at det er mer aktuelt å skreddersy dette tilbudet og sørge for at det bekjentgjøres og tilrettelegges på en god måte. To-dagers valg vil bl.a. medføre betydelig økte kostnader, og igjen vil rekruttering av stemmestyremedlemmer bli en utfordring. ØKONOMISK VURDERING: For å være forberedt på innføringa av elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen legges følgende kostnader inn i valgbudsjettet for 2017: Antall Vare Sum 6 Bærbar PC kr 6 installatør kabling 3 nettverksuttak per valglokale kr 2 4G backupløsning kr 2 Skanner kr kr Side 9 av 9

11 Arkivsaksnr.:16/1615 SAKEN GJELDER: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget og sametingsvalget i Det gjøres følgende endringer i valgkretsene: 5 valgkretser reduseres til to valgkretser: Buvik krets og Børsa krets 3. Stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 gjennomføres mandag 11. september. SAKSDOKUMENTER: Brev fra KMD vedrørende endringer i valgloven. SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn: Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringer i valgloven som får innvirkning på gjennomføringen av stortingsvalget og sametingsvalget Endringene omfatter: Ny 9-5 a. Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen (1) Kommunene kan selv vedta å ta i bruk en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet. 9-5 fjerde ledd gjelder da ikke. (2) Dersom det er tatt i bruk elektronisk avkryssing etter første ledd, skal stemmestyret krysse av i det elektroniske manntallet både for velgere som er manntallsført i vedkommende krets, og for velgere som er manntallsført i andre kretser i kommunen. (3) Ved bruk av elektronisk avkryssing skal velgere som ikke er innført i manntallet i den kretsen stemmen avgis, levere stemmeseddelen til stemmestyret, som stempler den med offisielt stempel. Stemmesedler fra velgere som er manntallsført i annen krets enn der stemmene er avgitt, skal telles opp i den kretsen stemmene er avgitt. (4) Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot manntallet i en kommune hvor elektronisk avkryssing er tatt i bruk, skal senere avgitte stemmesedler ikke legges i urnen. Slike stemmesedler skal behandles som beredskapsstemmer. Etter at stemmeseddelen er stemplet, skal velgeren selv legge den i en stemmeseddelkonvolutt og lime konvolutten igjen. Stemmemottakeren skal legge stemmeseddelkonvolutten i en beredskapskonvolutt sammen med valgkortet.

12 Fristendringer 2-7 (3) Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen. (Før lovendringen var denne fristen kl. 21 på valgdagen.) 8-1 (3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. (Før lovendringen var denne fristen kl. 21 på valgdagen.) 10-1 (1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. (Før lovendringen var denne fristen kl. 21 på valgdagen.) Beslutning om 2 dagers valg 9-2 Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. (Før lovendringen var det tilstrekkelig at 1/3 av kommunestyrets medlemmer stemte for 2 dagers valg, så ville dette bli vedtatt.) Av valglovens punkt heter det: Kommunestyret eller valgstyret etter delegering avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringene i stemmekretsinndelingen innen 31.mars i valgåret. Saksopplysninger 1. Skaun kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget og sametingsvalget i Av valglovens punkt heter det: Kommunestyret eller valgstyret etter delegering avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringene i stemmekretsinndelingen innen 31.mars i valgåret. Ingen fremmedstemmer Dagens ordning med manuell avkryssing i manntallet foregår ved at velgeren går til sin stemmekrets og avgir stemme. Velgeren blir krysset av i manntallet og stemmegivningen blir godkjent. Dersom en velger fra en annen krets kommer, vil denne ikke finnes i denne kretsens manntall. Stemmen vil imidlertid bli tatt imot, men den må behandles særskilt. En slik stemme som

13 er mottatt i en annen krets enn der velgeren hører hjemme kalles fremmedstemme. En slik stemme legges i konvolutt. Deretter legges stemmeseddelkonvolutten sammen med velgerens valgkort i en omslagskonvolutt og blir levert til valgadministrasjonen valgnatten sammen med kretsens manntall. Valgadministrasjonen behandler fremmedstemmen ved å kontrollere om velgeren også har avlagt stemme i egen krets, altså stemt to ganger. Dersom dette har skjedd, vil stemmen avlagt i annen krets bli vraket. Om velgeren bare har stemt i annen krets, vil den bli godkjent. Valgadministrasjonens arbeid med dette er både tidkrevende og omfattende på valgnatten. Velgeren stemmer der det passer best Ved elektronisk avkryssing kan velgeren stemme i det valglokale som passer best innenfor egen kommune. Stemmemottaker har da manntallet tilgjengelig elektronisk på skjerm der velger søkes opp enten via strekkode på valgkortet eller via fødselsnummer ut fra gyldig identifikasjon. Når stemmen er registrert mottatt, er stemmegivningen umiddelbart oppdatert på skjerm for alle stemmemottakere i alle valglokaler i kommunen. Dersom velger seinere prøver å avgi stemme i et annet valglokale, vil det komme opp informasjon på skjermen om at velger allerede har avgitt stemme. I fall datanettverk ikke er tilgjengelig eller det oppstår strømbrudd, må stemmer i et slikt tilfelle behandles på samme måte som fremmedstemmer når det brukes papirmanntall. Ved elektronisk avkryssing kalles slike stemmer for beredskapsstemmer. Innbyggernes mønster for å stemme har endret seg. Langt flere forhåndsstemmer, og flere kombinerer aktiviteten med turen til en arbeidsplass eller annen aktivitet. Effektiv og sikker valgavvikling Elektronisk avkryssing vil gi gevinster i form av en mer effektiv og sikker valgavvikling. Først og fremst innebærer dette et raskere valgoppgjør som følge av at stemmestyrene slipper å telle antall kryss i manntallet. I tillegg vil en slippe den særskilte behandlingen av fremmedstemmene etter at alle stemmekretser har levert stemmesedler og manntall på valgkvelden. Ved hvert valg forekommer noen tilfeller av at stemmemottaker setter kryss ved feil velger (linje over eller under riktig velger i papirmanntallet). Ved elektronisk avkryssing bortfaller denne feilkilden. For velgeren gir denne ordningen større fleksibilitet ved at vedkommende kan oppsøke det valglokale som passer best i egen kommune. Gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt i forsøk Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste valgene. Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde, og de ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Det er mest hensiktsmessig at en slik endring kommer ved et stortingsvalg, da det er et valg som er mindre krevende å administrere for kommunene enn kommunevalg. Det er en forutsetning at dersom kommunen velger å ta i bruk elektronisk avkryssing, må alle valglokalene benytte dette. Konsekvenser Innføring av elektronisk avkryssing vil medføre en del konsekvenser. Det må for det første gjøres i alle kretsene i en kommune. På den tekniske siden må alle valglokaler ha stabil, rask internett-tilgang. I tillegg må det etableres en backupløsning i form av kommunikasjon via mobilnett dersom den faste internettforbindelsen skulle falle ut. Videre må det settes opp tilstrekkelig antall pc er i valglokalet. I tillegg kommer nedrigging av utstyr etter valget.

14 For rådmannens valgadministrasjon blir elektronisk avkryssing mer ressurskrevende enn i dag. For det første vil det bli en mer omfattende opplæring av stemmestyrene. I tillegg til den opplæringen de hittil har fått før hvert valg m.h.t. alle forhold rundt valgavviklingen, vil de også måtte gis opplæring i rutinene ved elektronisk avkryssing. Videre vil det bli mange flere brukere av valgadministrasjonssystemet EVA, og disse må registreres inn i systemet og gis riktige tilganger. Det vil også bli nødvendig med tilgjengelig støttepersonell for stemmestyrene. Det vurderes som nødvendig at en ansatt som har erfaring fra elektronisk avkryssing av forhåndsstemmer, er tilgjengelig i hvert valglokale i hele åpningstiden. Disse kan også bistå i valgoppgjøret sammen med stemmestyret. Det vil også være nødvendig at ansatte med god kompetanse om valgavvikling er tilgjengelige på telefonsupport for stemmestyrene og om nødvendig har mulighet til å fjernstyre stemmestyrenes pc er. I tillegg vurderes det som nødvendig at en ansatt fra ikt-avdelingen er i beredskap for å kunne reise ut til valglokalene dersom det skulle oppstå alvorlige tekniske problemer med pc'er, nettverk eller kommunikasjon. Også for stemmestyrene vil elektronisk avkryssing bli mer krevende enn manuell avkryssing, siden medlemmene vil måtte ha en viss grad av ikt-kompetanse for å beherske bruk av pc og programvaren EVA som benyttes ved valgavvikling. Videre er det slik at kravene til et korrekt valgoppgjør øker for hvert valg, og det blir stadig mindre toleranse for feil. Dette betyr at valget må gjennomføres uten feil også første gang elektronisk avkryssing tas i bruk. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har i høringsnotatet til endringene i valgloven skrevet følgende om erfaringene fra forsøk med elektronisk avkryssing: «Erfaringene viste at forsøkene var tids- og ressurskrevende. Dette gjaldt særlig forarbeidet i forbindelse med å kontrollere nettilgang i valglokalene, samt å anskaffe og plassere teknisk utstyr og annen infrastruktur. Kommunene gav også tilbakemeldinger på at rekruttering av valgmedarbeidere var mer krevende enn tidligere, siden forsøket til en viss grad satte krav til IKT-kompetanse. Forsøket innebar en del ekstra kostnader, spesielt for de største kommunene.» 2. Det gjøres følgende endringer i valgkretsene: Fem valgkretser reduseres til to: Buvik krets og Børsa krets Rekruttering av stemmestyremedlemmer Valgloven sier at politikere som er listekandidater ikke kan være stemmemottakere. Det har blitt vanskeligere for hvert år å finne folk som kan stille som stemmestyremedlemmer i de minste kretsene. Det bør være et minimumsantall og i tillegg bør man ha en varaordning dersom det skulle oppstå uventet forfall. Skaun kommune har ved de siste valgene møtt utfordringer med å rekruttere stemmestyremedlemmer og har derfor vært nødt til å beordre ansatte i kommunen til å sitte i stemmestyrene. Kravene til stemmestyremedlemmer / valgmedarbeidere blir stadig større og for å sikre at valghandlingen foregår under korrekte forhold kreves det at alle som skal jobbe i valglokalet skal ha gjennomførte kurs som stemmestyreleder eller valgmedarbeider. Ved overgang til elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen vil kravene til stemmestyremedlemmene bli større, spesielt i

15 forhold til PC-kunnskaper. Ved å redusere valgkretsene vil det kunne bli et bredere fagmiljø blant stemmestyremedlemmene, noe som kan være en motivasjonsfaktor både for eldre og yngre stemmemottakere. Reduksjon av valgkretser Mål, drøfting og mulige konsekvenser I Skaun kommune er det i dag 5 valgkretser; Buvika, Børsa, Venn, Viggja og Jåren/Råbygda. Pr 1. april 2016 var det manntallsført totalt 5750 personer fordelt på de forskjellige valgkretsene: Valgkrets Ant stemmeberettigede pr Buvik 2459 Børsa 1747 Venn 716 Viggja 466 Jåren/Råbygda 362 Valgdeltakelsen i Skaun kommune var ved Stortingsvalget i 2013: 80,1 % Valgdeltakelsen i Skaun kommune var ved Kommune- og fylkestingsvalget i 2015: 62 % Mål Målet er en effektiv og god gjennomføring av valget. En reduksjon av antall stemmekretser vil gi en mer effektiv valggjennomføring (lavere bemanning, færre steder å rigge opp og ned, færre steder å ordne teknisk infrastruktur osv) Drøfting Dersom de 5 valgkretsene blir redusert til 2, vil det være naturlig at Jåren/Råbygda, Venn og Viggja går inn i Børsa krets, mens Buvik krets består. Det vil da føre til at antall stemmeberettigede i Børsa krets øker til Med en valgdeltakelse på f.eks 66% vil dette bety 2172 stemmer i løpet av 12 timer, dersom åpningstiden er kl Organiseringen av valglokalet vil da måtte ta hensyn til dette, ved hjelp av flere roder og et godt bemannet stemmestyre. Både Børsa og Buvik krets har valglokaler som er egnede bygg i forhold til størrelse, utforming, universiell utforming, lokalisering, krav til teknisk infrastruktur og parkeringsforhold. Rådmannen ser at en ordning med 3 valglokaler kan være en mulighet. Da er det Venn som vurderes til å være den naturlige tredje krets. Årsaken til at dette ikke er med i rådmannens innstilling er at det i området Venn til dels er ustabilt nett, og at en utredning i den forbindelse må gjøres først. Innbyggernes mønster for å stemme har endret seg. Langt flere avgir sin stemme i forhåndsstemmeperioden. Denne starter 1. juli (tidligstemming) og varer til fredag før valgdagen. Flere kombinerer aktiviteten med turen til en arbeidsplass eller annen aktivitet. Åpningstiden for valglokalene på valgdagen kan derfor vurderes til å f.eks være fra kl , for nettopp å kunne kombinere det å stemme med annen aktivitet. Ved en reduksjon av antall stemmekretser kan man vurdere om det i en overgansfase skal tilbys en ordning med å ha forhåndsstemmemottak i de gamle valglokalene en kveld på hvert sted i løpet av

16 de siste to ukene før valget. Terskelen for hjemmestemming skal være lav og om behovet skulle være tilstede kan en evt skyssordning vurderes. I de minste kretsene har antallet stemmer på de siste valgene vært nede i i løpet av en valgdag. Fordelt på antall timer valglokalet er åpent, er dette lite effektivt og det kan settes spørsmålstegn om det kan være mulig å kjenne igjen den enkeltes stemmegivning på parti. Ved større kretser vil valghandlingen bli mer ensartet for velgeren, uavhengig av hvor i kommunen man bor. Dette medfører at man i større grad sikrer prinsippet om hemmelige valg. Positive konsekvenser ved å redusere antall stemmekretser - Redusert bemanning (rekruttering, opplæring, honorar) - Færre valglokaler (inkludert teknisk infrastruktur, rigging og nedrigging av valglokaler mm) - Reduserte kostnader (bemanning, utstyr i valglokalene) - Mer funksjonelle valglokaler som tilfredsstiller kravene om tilgjengelighet for alle velgere. Mulige negative konsekvenser av å redusere antall stemmekretser og mulige tiltak for å unngå eller redusere disse konsekvensene - Redusert valgdeltakelse Mulig tiltak: God informasjon til velgerne om aktuelle endringer (valgkort, informasjon på kommunens nettsider, utarbeiding av informasjonsplan før valget) - Eventuelle problemer med valggjennomføringen kan få større konsekvenser i og med at det er færre stemmekretser og valglokaler. Mulig tiltak: Kvalitetssikring av aktuelle lokaler, god bemanning, økning i antall stemmeavlukker, nettilgang og gode parkeringsforhold. Selv om antallet stemmelokaler skulle reduseres, mener rådmannen at tilgjengeligheten til å avgi stemme er god. Målet om en effektiv og god gjennomføring av valget vil i høyeste grad være oppnåelig. 1. Stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 gjennomføres mandag 11. september. Skaun kommune har ikke hatt tradisjon for å ha todagersvalg. Ved de siste valgene har antall forhåndsstemmer økt, slik at det er mer aktuelt å skreddersy dette tilbudet og sørge for at det bekjentgjøres og tilrettelegges på en god måte. To-dagers valg vil bl.a. medføre betydelig økte kostnader, og igjen vil rekruttering av stemmestyremedlemmer bli en utfordring. ØKONOMISK VURDERING:

17 For å være forberedt på innføringa av elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen legges følgende kostnader inn i valgbudsjettet for 2017: Antall Vare Sum 6 Bærbar PC kr 6 installatør kabling 3 nettverksuttak per valglokale kr 2 4G backupløsning kr 2 Skanner kr kr

18 Fylkesvalgstyrene Valgstyrene Deres ref Vår ref Dato 16/ Orientering om endringer i valgloven Stortinget vedtok 13. juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget Endringene trer i kraft 1. juli Departementet gjør valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene oppmerksom på at følgende endringer er vedtatt: Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen innføres nå som et permanent, frivillig tilbud til alle kommuner. Alle kommuner som ønsker det, kan benytte seg av ordningen under stortingsvalget Oppfølgingen av dette vil skje av Valgdirektoratet, som er ansvarlige for opplæringen i EVA. Det vil bli forskriftsfestet en beredskapsprosedyre lik den som allerede benyttes under forhåndsstemmegivningen. Endret frist for godkjenning av forhåndsstemmer Fristen for å godkjenne forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg innført i manntallet flyttes tilsvarende. Fristendringen skal sikre at flest mulig forhåndsstemmer avgitt innenfor lovens frister teller med i valgoppgjøret. Todagersvalg Kommunestyret kan selv vedta at det kan holdes valg på søndag før valgdagen. Det er ikke lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i kommunestyret. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Sissel Lian NO-0032 Oslo Org no

19 I tillegg er det gjort en presisering av valglovens regler for fritak for kandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg, som understreker at kandidatene ikke kan kreve seg fritatt etter at de har blitt valgt. Med hilsen Siri Dolven (e.f.) avdelingsdirektør Sissel Lian rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Valgstyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 01.11.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09 eller

Detaljer

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 15.11.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.02.2017 2016/378-6 / 010 Anne-Grete Glemming 37 17 02 40 anne.grete.glemming@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Valgstyre 14.02.2017 INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/5211-1 Dato: 13.07.2016 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - VALGDAG Vedlegg: Brev fra Valgdirektoratet datert 01.09.2016 Sammendrag:

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/986 Lnr.: 18490/16 Ark.: 011 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Elektronisk manntall på valgdagene Lovhjemmel: Valgloven Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune innfører bruk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Otterøyrådet - Namsos kommune Møtested: Otterøy skole ("Nye heimen") Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 18:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23. januar 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.11.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus 07.03.2017 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste. Valgstyret

Møteinnkalling. Saksliste. Valgstyret Møteinnkalling Valgstyret 07.02.2017 Melhus rådhus, formannskapssalen e. formannskapets møte Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Valstyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 29.09.2016 Møtetid: 16.30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624. Valgstyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624. Valgstyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 17.10.2016 REFERATLISTA - VALGSTYRET 17. OKTOBER 2016 1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 'postmottak@krd.dep.no' Melding om vedtak Dette brevet sendes kun elektronisk DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2010/989-10 Ida Holte,

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Oslo kommune Saksframlegg Til: Valgstyret Dato: 30.05.2012 Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 12/00980-1 Saksbeh: Telefon: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Høringssvar. Forslag til endringer i valgloven

Høringssvar. Forslag til endringer i valgloven Kommunal- og Vår ref.: 121243/2015-2012/4336 moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep. Deres ref.: 0032 OSLO Dato: 16.12.2015 Høringssvar. Forslag til endringer i valgloven Vi viser til Kommunal-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 18.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: : 22.05.2017 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.11.2016 Tid: 14:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 12/1967 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT DATASYSTEM (EVA)

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Økonomi og serviceavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/4697-2 2016/3140 Frode Gundersen,

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2016/841-15 Arkiv: 011 Saksbeh: Øyvind Bjørndal Dato: 16.01.2017 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av stemmekretser Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Kommunalt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen 18.04.2017 09:00 Det innkalles med dette til møte i valgstyret. Møtestart rett etter at møtet i formannskapet er ferdig.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 07.04.2011 kl. 16:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Valg 2011 - frist for fritak fra listeforslag Valg 2011 -

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 07.04.2016 kl. 09.30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/16: RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM KOMMUNEREFORM 30.05.2016 - MANNTALL 2/16: RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: Ca Kl. 10.45 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgnemnda

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgnemnda SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgnemnda Arkivsaksnr: 2016/3644 Klassering: 011 Saksbehandler: Kari Aarnes STORTINGSVALGET 2017 - ENDRING AV ANTALL STEMMEKRETSER Trykte vedlegg: Brevet

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Valgstyret Dato: 02.05.2017 Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 75 75 11. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00, e-post: postmottak@malvik.kommune.no.

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 13.11.2014 09.15 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Valgstyret MØTEINNKALLING 12.06.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 4/13 13/1111 SAME- OG STORTINGSVALGET

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet (utvidet formannskap). Den som har gyldig

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

Innkalling til møte i Valgstyret

Innkalling til møte i Valgstyret NEDRE EIKER KOMMUNE Dato: 13.01.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Valgstyret Innkalling til møte i Valgstyret 20.01.2016 kl. 18:00 i Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen. Forfall meldes til politisk

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET SOM VALGSTYRE Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 15.03.2017 Tid: 12.30-13.00 (etter formannskapet) INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

Møteinnkalling. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssal/Tlf Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssal/Tlf Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested:, Formannskapssal/Tlf Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 92

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 16.04.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 STORTINGSVALGET

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 13:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Arkivsak: 08/2837 Sakstittel: K-kode: 010 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Innstilling: Sørum kommune avgir følgende uttalelse i høringssak

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017 valgkretser og elektronisk avkryssingsmanntall. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret

Stortings- og sametingsvalget 2017 valgkretser og elektronisk avkryssingsmanntall. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Stortings- og sametingsvalget 2017 valgkretser og elektronisk avkryssingsmanntall Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Saksbehandler: Politisk sekretariat Arkivsaknr.: 2016/4584-1 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284 Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret 14.06.2017. STORTINGSVALGET 2017 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Valggjennomføringsundersøkelsen 2015

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Valggjennomføringsundersøkelsen 2015 Side 1 av 5 Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Valggjennomføringsundersøkelsen 2015 Vennligst oppgi kommunenummeret til den kommunen du jobber i. 1621 Vennligst oppgi navn på kontaktperson i kommunen.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom, Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyre

Møteinnkalling for Valgstyre Vågsøy kommune Møteinnkalling for Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.05.2013 Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Kl. 17:15-17:30 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe. Varamedlemmer

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref: Vår ref: RMK 2014/5233 Dato: 14.10.2014 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften Ovennevnte sak ble behandlet

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i valgloven

Høringsnotat om forslag til endringer i valgloven Høringsnotat om forslag til endringer i valgloven Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Grunnprinsipper for valg i Norge... 4 3 Kjennetegn ved en god valggjennomføring... 5 4 Elektronisk avkryssing i

Detaljer