Tilbakemelding etter årsrevisjon 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbakemelding etter årsrevisjon 2011"

Transkript

1 Tilbakemelding etter årsrevisjon 2011 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Her skrives innstillinga. Vedlegg Tilbakemelding etter årsrevisjonen til fylkesrådmannen Tilbakemelding etter årsrevisjonen 2011 til regnskapstjenesten Tilbakemelding etter årsrevisjonen 2011 til økonomiavdelingen Vedlegg til tilbakemeldingsbrev - Brev fra KRD av Svar fra økonomiavdelingen på tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon 2011 Svar fra regnskapstjenesten på tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon 2011 Fylkestingets vedtak, sak 25/12 - Regnskap og årsberetning 2011 Reglement for finansforvaltning Sør-Trøndelag fylkeskommune - vedtatt FT-sak 57/2011 Saksutredning Revisor sender årlig et tilbakemeldingsbrev til fylkesrådmannen (herunder økonomiavdelingen og regnskapstjenesten), som går mer i detalj enn den formelle tilbakemeldingen gjennom revisjonsberetningen. I tillegg til å utdype det som står i årsberetningen påpekes for eksempel forbedringspunkter eller utfordringer som ikke nødvendigvis er av en slik art at de trenger å påpekes i en årsberetning, for eksempel fordi disse ikke har hatt vesentlige konsekvenser for regnskapet. Disse tilbakemeldingsbrevene sendes også normalt i kopi til kontrollutvalget. Revisor sendte 11. mai 2012 tre brev til fylkesrådmannen, regnskapstjenesten og økonomiavdelingen. Disse, og de svar som er sendt til revisor, samt fylkestingets vedtak, ligger vedlagt saken. I tillegg vil revisor og representanter fra administrasjonen være til stede i møtet. Revisors tilbakemeldinger Revisors tilbakemeldinger er i tråd med det som er avgitt i de tidligere sendte nummererte revisorbrevene, i tillegg til et par andre punkter som ikke anses for å være vesentlige nok til å omtales i revisjonsberetningen. Blant revisors tilbakemelding er en presisering av det tidligere sendte brevet om avsetning til rentebufferfond. Revisor påpeker at det ikke er denne praksisen i seg selv som er problemet, men at fylkestingets vedtak om avsetningen ikke fremgår av budsjettet. Revisor har lagt ved uttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet der det fremgår at vedtak om avsetning til fond skal innarbeides i budsjettet med beløp.

2 Revisor påpeker også at det er behov for at STFK stiller krav til dokumentasjonen av fylkesvegregnskapet fra Statens vegvesen. Ulikt periodiseringsprinsipp mellom virksomhetene kan føre til store avvik i fylkeskommunens regnskap. I forbindelse med investeringsbudsjettet presiserer revisor at fylkeskommunen må legge om praksis for budsjettering, slik at det budsjetteres med alle investeringer for ett år av gangen. I tillegg må fylkeskommunen, når regnskapet gir et udekket beløp i investeringsregnskapet, sørge for å bruke de muligheter som finnes i å redusere andre fondsavsetninger for å gjøre dette så lite som mulig. Revisor presiserer også at det er regnskapsført salg av aksjer i Reiselivets hus AS før det er fattet vedtak om slikt salg i fylkesutvalget. Angående kortsiktige fordringer til kommuner påpeker revisor at disse ikke synes å ha blitt innfridd, og bør gjennomgås nøyere. Fylkesrådmannens svar på tilbakemeldingsbrevene Til revisors påpekning om avsetningene til rentebufferfond viser økonomiavdelingen til fylkestingets vedtak om at det ikke ønsker en omlegging av budsjetteringsrutinene, men sier at de vil søke å finne en løsning som kan tilfredsstille både fylkestingets behov og revisors anbefalinger. Angående investeringsbudsjettet svarer økonomiavdelingen at fylkeskommunen heretter vil følge departementets føringer. Regnskapstjenesten presiserer at dette også gjelder tiltak for å redusere det udekkede beløpet. På punktet om avstemming i forhold til Statens vegvesen svarer regnskapstjenesten at de har notert seg revisors anbefalinger og innspill og vil jobbe, eventuelt sammen med andre fylkeskommuner, for å få dette i orden. Angående aksjer i Reiselivets hus AS informerer økonomiavdelingen om at det ikke er solgt aksjer, det er snakk om innløsning av en pantobligasjon knyttet til selskapet. Regnskapstjenesten svarer også at de vil foreta en gjennomgang av kortsiktige fordringer til kommunene. Regnskapstjenesten vil også foreta noen justeringer i notene til regnskapet. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Den uenighet som har vært mellom kontrollutvalget og revisor på den ene siden og fylkesrådmannen på den andre siden knytter seg først og fremst til disponering av rentefondet. Da også fylkestinget adresserer kontrollutvalget direkte i sitt vedtak finner sekretariatet det riktig å kommentere denne saken spesielt. Sekretariatet mener det er positivt at økonomiavdelingen fremhever at de vil finne en løsning som kan tilfredsstille alle kravene på en tilfredsstillende måte. I øvrige innspill gitt til kontrollutvalget, samt fylkestingets vedtak, har det blitt tatt opp at fylkeskommunens praksis er hjemlet i finansreglementet, og at en endring av budsjett- eller regnskapsrutiner vil være i strid med dette. Finansreglementets sier følgende: Et regime med kortsiktig finansiering vil være utfordrende med hensyn på budsjettering av finanskostnader. Fylkesrådmannen foreslår derfor for fylkestinget hvilken rente lånefondet skal belaste i kommende år. Dette skal gjøres i forbindelse

3 med utarbeidelsen av neste års strategiplan og med utgangspunkt i SSB antatte normalrente (evt. normalrente +/- 0,5 %-poeng). Denne lånefondsrenten vil i et normalrenteregime medføre en oppbygging av en bufferkapital. Bufferkapitalen skal benyttes til å utjevne lånefondets rente i forbindelse med betydelige svingninger i den kortsiktige renten. Bufferkapital kan ikke nyttes til andre formål enn å utjevne rentesvingninger når gjennomsnittsrenten overstiger 5- års-renten Kontrollutvalgssekretariatet vurderer ikke finansreglementets bestemmelse om lånefond til å være i konflikt med revisors uttalelse om budsjettering av rentekostnader og avsetning til fond, og deler derfor ikke fylkestingets oppfatning av at dette kan føre til at den vedtatte finansielle strategien kan oppfylles. Hovedspørsmålet er hvorvidt det kreves et spesifikt vedtak i fylkestinget om dette, inkludert en tallfestet avsetning til fondet. Så lenge fylkestinget fatter vedtak i tråd med reglene i vil det ikke være en konflikt mellom disse. I fylkestingets vedtak fremsettes det også at avviket mellom budsjett og regnskap gir riktig informasjon om utviklingen i renteutgifter. Sekretariatet er ikke uenig i dette, og innenfor de lovlige rammer er det ikke kontrollutvalgets oppgave å vurdere hensiktsmessigheten av fylkestingets budsjettvedtak. Kontrollutvalget har, slik sekretariatet tolker utvalgets vedtak, heller ikke påstått at fylkestinget må tilpasse budsjett til regnskap slik det ytterligere fremsettes i fylkestingets vedtak. Dersom fylkestinget ikke gjør dette skal imidlertid den differansen som etterlyses fremgå som mindreforbruk (overskudd) i fylkestingets regnskap, nettopp for å gi den riktige informasjonens om at det ble brukt mindre penger enn budsjettert. Dette mindreforbruket kan fylkestinget disponere til rentebufferfondet for å oppfylle finansreglementets Dersom det oppstår et stort slikt avvik er det imidlertid nødvendig for fylkestinget å fatte et eksplisitt vedtak om hvordan dette avviket skal håndteres, enten i en budsjettrevidering eller i årsoppgjøret. Det er altså fylkestinget selv som må sørge for å håndheve finansreglementets 4.2.2, og dermed egne finansielle strategier. Dette kan ikke overlates til fylkesrådmannen etter fullmakt. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon De svar fylkesrådmannen, ved økonomiavdelingen og regnskapstjenesten har gitt, tilkjennegir et ønske om å forene fylkestingets krav med regnskapsføring i tråd med lov og forskrift. Derfor ser ikke sekretariatet at det er nødvendig med en videre oppfølging av saken før i forbindelse med regnskapsavleggelsen for Sekretariatet oppfordrer derfor kontrollutvalget til å ta saken til orientering, eventuelt med justeringer basert på den informasjon som fremkommer i møtet.

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Revisjon Midt-Norge IKS Postboks ORKGANGER Vår referanse Deres referanse Dato Tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap Økonomiavdelingens tilbakemelding Det vises til brev av 11. mai 2012 hvor dere ber om tilbakemelding på de forhold som ble tatt opp. Investeringsbudsjettet Som nevnt i Årsberetning 2011 med regnskap 2011, side 7 og side 8, vil Sør-Trøndelag fylkeskommune etterleve kravene i Kommunal- og regionaldepartementets nye veileder til budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. I veilederen presiseres det at investeringsbudsjettet er ettårig. I 2012 vil det bli foretatt budsjettjusteringer som viser forventet aktivitet i budsjettåret. Budsjettvedtak Revisor tar opp at avviket mellom budsjetterte renteutgifter og faktiske renteutgifter, som blir avsatt på rentebufferfond, ikke gjenspeiles i budsjettet. Revisjonen mener at så lenge budsjettet ikke viser denne bevilgningen, vil avsetningen se ut som en ugyldig avsetning for eksterne regnskapsbrukere. I Fylkestingsak nr 25/2012 Regnskap og årsberetning 2011, hvor revisors presisering vedr avsetning av rentedifferanse til disposisjonsfond ble belyst, ble det vedtatt og ikke gjøre noen endringer i behandlingsmåten for fremtidig budsjett og regnskap (se kopi av vedtak). Det er viktig for Fylkestinget og få frem differansen mellom opprinnelig budsjettert rente, basert på 5%, og faktisk oppnådd rente. Administrasjonen vil derfor søke å finne en løsning som imøtekommer Fylkestingets behov samtidig som vi innretter oss etter revisors anbefalinger (om realistisk budsjettering av renteavsetningen). Dette kan f.eks løses ved hjelp av noter til regnskapet. Til Fylkestinget i desember vil det bli lagt frem budsjettendring med estimert rentedifferanse for Når det gjelder manglende budsjettering for bruk av fondsmidler fra NOx-fondet, vil i følge opp revisors anbefalinger og budsjettere dette i budsjettåret. Salg av aksjer Det er ikke solgt aksjer i Reiselivets hus AS i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) hadde en pantobligasjon på kr ,- som ble innløst i Bakgrunnen for dette er at STFK, Trondheim kommune og Trondheim Næringsbygg AS i 1995 inngikk en avtale om Saksbehandler: Sveinung Salater, Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

13 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelingen samarbeid om utvikling og bruk av Reiselivets Hus (Munkegata 17/19). Det ble i den forbindelse innbetalt et samlet innskudd på kr ,-. Formålet med innskuddet var å legge forholdene til rette for en felles lokalisering og samlingsplass for partenes reiselivsorganisasjoner. STFK andel av dette innskuddet var, som nevnt ovenfor, kr ,-. Forrige vinter varslet daværende eier, KLP Eiendom Trondheim AS, at Munkegata 17/19 var solgt, og at innskuddene (pantobligasjonene) ville bli tilbakebetalt. Beløpet, kr ,- ble innbetalt på vår driftskonto og satt av på ubundet investeringsfond. I FU-sak 123/2012 ble det bevilget kr ,- til et nytt Reiselivets hus på Brattøra (Trappehuset), hvor intensjonene og målsettingen er den samme som tidligere, men nå basert på nye teknologiske løsninger og konsepter tilpasset framtidens reisende. Med hilsen Sveinung Salater Økonomisjef Vedlegg: kopi av protokoll fra Fylkestinget 25.4 og , saknr 25/ Dokumentnr.: side 2 av 2

14 Revisjon Midt-Norge IKS Postboks ORKANGER Vår referanse Deres referanse Dato Tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap 2011 Regnskapstjenestens tilbakemelding Regnskapsavleggelsen Regnskapstjenesten har som mål å ha et ferdig avsluttet regnskap der også alle balanseposter skal være avstemt innen 15.2 hvert år. Da det er mange oppgaver som skal utføres innen denne dato kan det unntaksvis hende at et fåtall oppgaver ikke blir ferdig innen fristen. I slike tilfeller vil vi hensynta både evt resultatmessig effekt og kompleksitet ved prioritering av oppgavene. Investeringsregnskapet Som oppgitt i note 13 var regnskapsåret 2011 et overgangsår vedr finansiering i investeringsregnskapet, og viser samtidig også til revisors presisering og brev til økonomiavdelingen om dette forhold. Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp. Vi er enig med revisjonen i at avsetningen til ubundet investeringsfond på 13,4 mill kr skulle vært reversert og ytterligere bruk av disposisjonsfondet på 3,4 mill kr skulle vært gjennomført, selv om dette ikke ville ha medført noen resultatmessige endringer. Ved tilsvarende situasjoner i kommende årsoppgjør, vil slik bruk og avsetning bli gjennomført. Fylkesvegregnskapet De ulike regnskapsreglene for staten og kommunene har vært en utfordring i fbm årsoppgjøret for de fleste fylkeskommuner i fbm avstemming pr Vi vil undersøke status i andre fylkeskommuner for å vurdere et evt felles framstøt mot Statens vegvesen (SVV) med henblikk på å få til bedre rutiner mellom SVV og fylkeskommunene. Vi har merket oss anbefalingene og innspillene fra revisjonen og vil ta med disse i det videre arbeidet. Vårt mål er at mellomværendekontoene i SVV og STFK skal kunne avstemmes og at avvik skal kunne dokumenteres. Fond Manglende budsjettering av bruk og avsetning til ubundne fond besvares av økonomiavdelingen. Saksbehandler: Per Lund., Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

15 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regnskapstjenesten Kortsiktige fordringer Regnskapstjenesten vil ta en spesiell gjennomgang av fordringer knyttet til krav til kommuner i Noter Noter er et viktig supplement for utdyping og forklaring til selve regnskapet. Oversikt som viser pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer presenteres i dag i regnskapsskjema 2B og kommenteres i tillegg i årsberetningen. Fra 2012 legges det opp til nye rutiner for budsjettering og rapportering av investeringsregnskapet, og i den forbindelse vil vi også vurdere behov og innhold i evt noter. Når det gjelder gjeldsforpliktelser framgår de opplysninger revisjonen etterspør i egen tabell i årsrapporten i pkt Lånefondet. Vi vil for 2012 ha egen note vedr 27-samarbeid. Med hilsen Per Lund. Enhetsleder Kopi: Sveinung Salater, Økonomiavdelingen, Postboks 2350 sluppen, 7004 TRONDHEIM Harald Hegle, Fylkesrådmannens ledergruppe, Postboks 2350 sluppen, 7004 TRONDHEIM Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmannens ledergruppe, Postboks 2350 sluppen, 7004 TRONDHEIM Dokumentnr.: side 2 av 2

16 SAKSPROTOKOLL Regnskap og årsberetning 2011 Arkivsak-dok Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 2 Fylkestinget /12 INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner den framlagte årsberetningen for 2011 med regnskap Kr av driftsresultatet, tilsvarende merinntekt konsesjonskraft, avsettes på fond for bruk til regional utvikling. 3. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av driftsresultatet. 4. Manglende finansiering av egenkapitalinnskudd KLP, kr , dekkes av driftsresultatet. 5. Kr av driftsresultatet avsettes til disposisjonsfond, øvrige frie midler. 6. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av utsatt låneopptak. 7. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av disposisjonsfond avsatt merverdiavgiftskompensasjon. 8. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av låneopptak. 9. Differansen mellom overført mindreforbruk og overført merforbruk, kr , dekkes av disposisjonsfond, øvrige frie midler. 10. Kr overføres fra disposisjonsfond til bruk innenfor kulturområdet Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 25/12 Protokoll Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) Tillegg til innstillinga: Tillegg til punkt 1:.,med fokus på å støtte opp om de distriktene i fylket som opplever negativ befolkningsutvikling. Nye punkt: 11. Kr overføres fra disposisjonsfondet til bruk innenfor opplæringsområdet, spesifikt satsing på økt lærertetthet. side 1 av 4

17 12. Kr overføres fra disposisjonsfondet til tiltak for å oppfylle Sør-Trøndelags klimamål. 13. Kr overføres fra disposisjonsfondet til å styrke budsjettet innen tannhelse. 14. Kr overføres fra disposisjonsfondet til kulturminneregistreringer og andre styrkinger av sør-samisk kultur. Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av H, FrP og V Alternativ til pkt 2. i innstillingen: 1. Kr av driftsresultatet, tilsvarende merinntekt konsesjonskraft, avsettes på ubundet disposisjonsfond. Forslag fremmet av Olav Huseby (A) på vegne av Sp, SV, Krf, A Avsetning til disposisjonsfond - renter Kontrollutvalget konkluderer i uttalelsen til årsregnskap og årsberetning 2011, at Fylkesrådmannen tar revisors bemerkninger til følge i fremtidig utarbeidelse av budsjett og regnskap. Revisors bemerkninger er et forbehold vedr avsetning av inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon til disposisjonsfond og to presiseringer. Presiseringene gjelder investeringsbudsjettet og avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen ved utarbeidelse av framtidige budsjett og regnskap ta til følge de forhold revisjonen bemerker vedr avsetning av inntekter fra merverdiavgift til disposisjonsfond og investeringsbudsjettet. Når det gjelder den andre presiseringen vedr avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse, ser ikke Fylkestinget at det er grunnlag for å endre behandlingsmåten for framtidige budsjett og regnskap slik kontrollutvalget påpeker. Nedenfor følger noen av grunnene for dette standpunkt: Finansreglementets pkt beskriver utfordringene med kortsiktig finansiering og oppbygging av en bufferkapital. Både budsjettering og regnskapsføring for 2011 har vært i tråd med dette pkt i finansreglementet. Finansreglementet ble vedtatt i FT i sak 57/2011 for at vi skulle ha et regelverk slik at vi på en optimal måte utnytter finansmarkedet til å oppfylle sine forpliktelser i hht gjeldende lovverk. Til behandlingen i FT forelå også uttalelse fra revisor, som ikke hadde noen bemerkning eller kommentarer til dette punktet i finansreglementet. Utfordringsdokumentet har beskrevet grunnlaget for budsjettberegningen, og strategiplan viser det budsjetterte beløp i egen tabell. Budsjettet ble vedtatt i fylkestinget i desember Denne budsjettposten er ikke tidligere tatt opp av revisor eller kontrollutvalg. Det er ofte store svingninger i rentesatsen gjennom året, og fylkestinget mener det gir feil informasjon å tilpasse budsjettet til regnskapet slik kontrollutvalget bemerker. Det er nettopp avviket mellom budsjett og regnskap som gir den riktige informasjon i fht utviklingen i årets renteutgifter. side 2 av 4

18 For å opplyse spesielt om dette avviket (mindreutgifter i 2011), er følgende omtalt i årsregnskapets Note 17 Renter: Mindreutgifter i fht budsjett vedr renteutgifter utgjorde kr Beløpet er ved årsoppgjøret avsatt til eget rentebufferfond (disposisjonsfond) i hht strategiplan Dessuten er avviket omtalt i årsberetning for 2011 pkt 1.4 under Oppsummering og Eksterne finansutgifter/-inntekter, og leseren av regnskapet har derfor den nødvendige informasjon. Revisors oppfatning kan medføre at den vedtatte finansielle strategi for oppbygging av bufferkapital for renteutgifter, ikke kan oppfylles i årsregnskapet. Votering Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg, tillegg til innstillingens punkt 1, fikk 1 stemme (Rødt) og falt Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten, alternativ til punkt 2, ble satt opp mot innstillingens punkt 2 - Forslag fra Torhild Aarbergsbotten fikk 14 stemmer (H, FrP, V) og falt - Innstillingen fikk 23 stemmer (A, Sp, SV, Krf, Rødt) og ble vedtatt Innstillingens øvrige punkt ble enstemmig vedtatt Forslag fremmet av Olav Huseby ble vedtatt med 22 stemmer, mot 15 stemmer fra H, FrP, V, Rødt Vedtak 1. Fylkestinget godkjenner den framlagte årsberetningen for 2011 med regnskap Kr av driftsresultatet, tilsvarende merinntekt konsesjonskraft, avsettes på fond for bruk til regional utvikling. 3. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av driftsresultatet. 4. Manglende finansiering av egenkapitalinnskudd KLP, kr , dekkes av driftsresultatet. 5. Kr av driftsresultatet avsettes til disposisjonsfond, øvrige frie midler. 6. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av utsatt låneopptak. 7. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av disposisjonsfond avsatt merverdiavgiftskompensasjon. 8. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av låneopptak. 9. Differansen mellom overført mindreforbruk og overført merforbruk, kr , dekkes av disposisjonsfond, øvrige frie midler. 10. Kr overføres fra disposisjonsfond til bruk innenfor kulturområdet Avsetning til disposisjonsfond - renter Kontrollutvalget konkluderer i uttalelsen til årsregnskap og årsberetning 2011, at Fylkesrådmannen tar revisors bemerkninger til følge i fremtidig utarbeidelse av budsjett og regnskap. Revisors bemerkninger er et forbehold vedr avsetning av inntekter fra side 3 av 4

19 merverdiavgiftskompensasjon til disposisjonsfond og to presiseringer. Presiseringene gjelder investeringsbudsjettet og avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen l ved utarbeidelse av framtidige budsjett og regnskap ta til følge de forhold revisjonen bemerker vedr avsetning av inntekter fra merverdiavgift til disposisjonsfond og investeringsbudsjettet. Når det gjelder den andre presiseringen vedr avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse, ser ikke Fylkestinget at det er grunnlag for å endre behandlingsmåten for framtidige budsjett og regnskap slik kontrollutvalget påpeker. Nedenfor følger noen av grunnene for dette standpunkt: Finansreglementets pkt beskriver utfordringene med kortsiktig finansiering og oppbygging av en bufferkapital. Både budsjettering og regnskapsføring for 2011 har vært i tråd med dette pkt i finansreglementet. Finansreglementet ble vedtatt i FT i sak 57/2011 for at vi skulle ha et regelverk slik at vi på en optimal måte utnytter finansmarkedet til å oppfylle sine forpliktelser i hht gjeldende lovverk. Til behandlingen i FT forelå også uttalelse fra revisor, som ikke hadde noen bemerkning eller kommentarer til dette punktet i finansreglementet. Utfordringsdokumentet har beskrevet grunnlaget for budsjettberegningen, og strategiplan viser det budsjetterte beløp i egen tabell. Budsjettet ble vedtatt i fylkestinget i desember Denne budsjettposten er ikke tidligere tatt opp av revisor eller kontrollutvalg. Det er ofte store svingninger i rentesatsen gjennom året, og fylkestinget mener det gir feil informasjon å tilpasse budsjettet til regnskapet slik kontrollutvalget bemerker. Det er nettopp avviket mellom budsjett og regnskap som gir den riktige informasjon i fht utviklingen i årets renteutgifter. For å opplyse spesielt om dette avviket (mindreutgifter i 2011), er følgende omtalt i årsregnskapets Note 17 Renter: Mindreutgifter i fht budsjett vedr renteutgifter utgjorde kr Beløpet er ved årsoppgjøret avsatt til eget rentebufferfond (disposisjonsfond) i hht strategiplan Dessuten er avviket omtalt i årsberetning for 2011 pkt 1.4 under Oppsummering og Eksterne finansutgifter/-inntekter, og leseren av regnskapet har derfor den nødvendige informasjon. Revisors oppfatning kan medføre at den vedtatte finansielle strategi for oppbygging av bufferkapital for renteutgifter, ikke kan oppfylles i årsregnskapet. side 4 av 4

20 Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 57/2011, Ikrafttreden:

21 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT RAPPORTERING Tidspunkt for rapportering Innhold i rapporteringen Håndtering av avvik fra finansreglementet PLASSERING OG FORVALTNING AV KORTSIKTIG LIKVIDITET FORMÅLET MED FORVALTNINGEN GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FORVALTNINGEN Finansielle derivater FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Motpartsrisiko Valutarisiko Administrasjonsrisiko RUTINER FOR RAPPORTERING LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA FORMÅLET MED FORVALTNINGEN GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FORVALTNINGEN Finansielle derivater FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Motpartsrisiko Risiko i aksjemarkedet Valutarisiko Administrasjonsrisiko RUTINER FOR RAPPORTERING FORVALTNING AV GJELDSPORTEFØLJEN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER FORMÅL MED FORVALTNINGEN GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FORVALTNINGEN Finansielle derivater Lånefondets rente og bufferoppbygging FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko - refinansieringsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Motpartsrisiko Valutarisiko Administrasjonsrisiko METODE OG RUTINE FOR OPPTAK AV LÅN BENCHMARKING AV LÅNEPORTEFØLJEN ØVRIGE FINANSAVTALER RUTINER FOR RAPPORTERING VEDLEGG DEFINISJONER Side 2 av 12 sider

22 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 1. Finansreglement for fylkeskommunen Fylkestinget skal jf kommunelovens 52, samt Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, gi regler for fylkeskommunens finansforvaltning. Reglementet for finansforvaltning skal gi de nødvendige rammer og begrensninger slik at fylkeskommunen på en optimal måte utnytter finansmarkedet til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk. Reglementet skal, jf Forskriftens 2, vedtas minst én gang i hver fylkestingsperiode. Fylkesrådmannen skal ha et bevist forhold til håndteringen av de ulike formene for risiko fylkeskommunen påføres i forbindelse med utøvelsen av finansreglementet. Kjøp av finansielle tjenester er unntatt fra reguleringene om offentlige anskaffelser. Så langt det er praktisk gjennomførbart skal fylkesrådmannen innhente tilbud fra minimum 3 tilbydere ved disposisjoner utført i henhold til dette reglement. 1.1 Formål med fylkeskommunens finansreglement Den overordnede målsettingen i henhold til dette reglement er å til en hver tid sørge for at fylkeskommunen har tilstrekkelig likviditetsreserve for å dekke sine løpende forpliktelser. I de perioder likviditetssituasjonen tillater det, skal deler av den kortsiktige likviditeten forvaltes etter en forsiktig forvaltningsstrategi. Forvaltningen av regionalt utviklingsfond, utviklingsfondet for vegprosjekter og utviklingsfondet for marin sektor skal tilrettelegges slik at det blir mulig å realisere en langsiktig stabil realavkastning. Fylkeskommunen skal legge til rette for at finansieringskostnaden over tid blir lavest mulig. 1.2 Rapportering Fylkesrådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for fylkeskommunens finansforvaltning. I tillegg skal det etter årets utgang legges frem en rapport for fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Side 3 av 12 sider

23 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Tidspunkt for rapportering Årsrapport Tertialrapportering Innhold i rapporteringen Det skal opprettes egne porteføljer med separat rapportering for midler behandlet i punkt 2, 3 og 4. Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponeringen - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser Håndtering av avvik fra finansreglementet Dersom det oppstår avvik fra reglene i finansreglementet, skal avviket følges opp og lukkes så raskt som mulig. I slike tilfeller skal en også vurdere eventuelle mer kostnader ved en forsert lukking av avviket. Alle avvik fra reglene i finansreglementet rapporteres løpende til Fylkesutvalget. Side 4 av 12 sider

24 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 2 Plassering og forvaltning av kortsiktig likviditet Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og verdipapirer med en gjenstående løpetid 3 mnd eller kortere Formålet med forvaltningen Fylkeskommunen skal ved plassering og forvaltning av kortsiktig likviditet: Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser Maksimere avkastningen gitt de rammer som gis i henhold til punkt 2.2 og 2.3. For fylkeskommunen er kravet til lav likviditetsrisiko viktigere enn ønsket om høyere avkastning for den kortsiktige likviditeten. Likviditeten skal tilsvare det nivå som fylkesrådmannen anser som nødvendig for å til en hver tid dekke fylkeskommunens løpende forpliktelser. 2.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Fylkeskommunen kan benytte følgende aktivaklasser med rammer ved plassering og forvaltning av kortsiktig likviditet: Fordeling Minimum Nøytral Maksimum Avkastningskrav Innskudd i bank 30 % 50 % 100 % Rente på konsernkonto Pengemarkedsfond 0 % 50 % 80 % ST1X, (statsobl indeks 3 mnd.) Finansielle derivater Det åpnes ikke for å benytte finansielle derivater i forbindelse med forvaltningen av fylkeskommunens kortsiktige likviditet. 2.3 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Kun norske spare- og forretningsbanker kan benyttes for ordinære bankinnskudd. Kun norske pengemarkeds- og obligasjonsfond kan benyttes. Matrise som viser antall bankdager nødvendig for å frigi kortsiktige likviditetsplasseringer Innskudd i bank uten bindinger Pengemarkedsfond Kortsiktig likviditet 0 bankdager 2 bankdager Renterisiko Fylkeskommunens renterisiko vedrørende den kortsiktige likviditeten anses å være svært begrenset som følge fordelingen av likviditeten i henhold til punkt Ref Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Side 5 av 12 sider

25 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Kredittrisiko Fylkeskommunen kan plassere midler i verdipapirfond som investerer i verdipapir utstedt eller garantert av: Den norske stat, kommuner eller fylkeskommuner Finansinstitusjoner Kraftselskap som er majoritetseid av kommuner/ fylkeskommuner Motpartsrisiko Fylkeskommunens bankinnskudd skal kun plasseres i Norge. Fylkeskommunens bankinnskudd skal ikke kunne utgjøre mer en 5 % av en enkelt banks forvaltningskapital. Fondsforvaltere av pengemarkeds- og obligasjonsfond skal være regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat. Fylkeskommunens plasseringer i fond skal ikke kunne utgjøre mer en 5 % av de respektive fonds forvaltningskapital Valutarisiko Alle plasseringer vedrørende den kortsiktige likviditeten skal utføres på konto eller fond med rente,- kursnotering i norske kroner Administrasjonsrisiko Fylkesrådmannen har lang erfaring i forbindelse med likviditetsstyring, administrasjonsrisikoen anses derfor som lav. 2.4 Rutiner for rapportering Utføres i henhold til punkt 1.2. Side 6 av 12 sider

26 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 3 Langsiktige finansielle aktiva Langsiktige finansielle aktiva i Sør-Trøndelag fylkeskommune er ensbetydende med aktiva i Regionalt utviklingsfond for Sør-Trøndelag, Utviklingsfondet for vegprosjekter i Sør- Trøndelag og Utviklingsfondet for marin sektor i Sør-Trøndelag. Plassering og forvaltning av Regionalt utviklingsfond for STFK, Utviklingsfondet for vegprosjekter i STFK og Utviklingsfondet for marin sektor i STFK, skiller seg fra punkt 2 ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for fylkeskommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. Fylkeskommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig Formålet med forvaltningen Overordnet målsetting med fondet er å maksimere den langsiktige avkastningen innenfor de rammer og begrensninger reglementet for finansforvaltningen gir. Det vises for øvrig til fondenes vedtekter. 3.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Fylkeskommunen kan benytte følgende aktivaklasser med rammer ved plassering og forvaltning av fondene i kapittel 3: Fondets fordeling av investeringer Minimumsvekt Nøytralvekt Maksimumsvekt Avkastningskrav Bankinnskudd 0 % 0 % 100 % Rente på Konsernkonto Sertifikater og pengemarkedsfond 0 % 0 % 100 % ST1X Obligasjoner og obligasjonsfond 0 % 55 % 70 % ST4X Sum rentebærende papirer 55 % Alternative investeringer: Hedgefond 0 % 20 % 30 % CSFB/ Tremont Hedge Fund Index Aksjefond 0 % 25 % 30 % OSEBX SUM 100 % Finansielle derivater Det åpnes ikke for å benytte finansielle derivater i forbindelse med forvaltningen av fondet. 3.3 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Fondets investeringer skal til en hver tid være av en slik karakter at det muliggjør uttak av realavkastningen på de tidspunkter som er ønskelig. 2 Jmf kommuneloven 52 nr. 3 Side 7 av 12 sider

27 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Renterisiko Fondets renterisiko styres ved at ingen enkelt investeringer direkte eller indirekte i rentemarkedet skal ha en rentebinding (durasjon) over 10 år. Gjennomsnittet for porteføljen skal ikke overstige 5 år Kredittrisiko Fondet kan investere i rentebærende verdipapir eller fond som investerer i slike papirer utstedt eller garantert av: Den norske stat, statsforetak, kommuner eller fylkeskommuner Finansinstitusjoner Industriforetak med kredittvurdering fra Standard & Poors eller Moody s med minimum følgende vurdering: Selskap: Kortsiktig rating Langsiktig rating Standard & Poors A-1 BBB+ Moody s P-1 A Motpartsrisiko Fondets motpartsrisiko begrenses ved at ingen investeringer skal utgjøre mer enn 10 % av fondets forvaltningskapital. Fondsforvaltere for pengemarkeds- og obligasjonsfond skal være regulert av, og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat. Fylkeskommunens plasseringer i fond skal ikke kunne utgjøre mer en 10 % av de respektive verdipapir-, fonds- eller banks forvaltningskapital Risiko i aksjemarkedet Fondet kan i henhold til punkt 3.2 være investert med inntil 20 % i aksjefond. Spredningen mellom forvaltere ivaretas gjennom punkt Valutarisiko Inntil 25 % av fondets plasseringer kan utføres med verdifastsettelse i annen valuta en norske kroner (NOK). For ytterligere å redusere valutarisikoen skal ingen enkelt valuta utgjøre mer en 15 % av fondets verdi. Skal investeringer utføres i annen valuta enn NOK, kan følgende benyttes; EUR, USD, JPY, SEK og DKK Administrasjonsrisiko Fylkesrådmannens stab har tilstrekkelig erfaring i forbindelse med styring og administrasjon av fondet, administrasjonsrisikoen anses derfor som moderat. 3.4 Rutiner for rapportering Utføres i henhold til punkt 1.2. Side 8 av 12 sider

28 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 4 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 4.1 Formål med forvaltningen Formålet med forvaltningen av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler er, innenfor det risikonivå som følger av punkt 4.2 og 4.3, å skaffe fylkeskommunen finansiering til lavest mulig rentekostnad. Det er en grunnleggende antagelse at rentekurven i et lengre perspektiv er stigende. Dette medfører i hovedsak at lån med lengre løpetider normalt vil ha høyere rentekostnader enn tilsvarende lån med kort løpetid. Denne kortsiktige innlånsstrategien medfører konservativt anslått ca. 0,5 1,0 % -poeng årlig lavere finansieringskostnader når denne er ferdig implementert i låneporteføljen. 4.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Strategi for fylkeskommunens gjeldsportefølje er utformet etter følgende mal: Fylkeskommunens låneportefølje 0-3 mnd. 4-6 mnd. 7-9 mnd mnd. SUM Rammer Maks refinansiering 35 % Nøytralt refinansieringsbehov 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % Referanseindeks ST1X ST2X ST2X ST3X Finansielle derivater Det åpnes for å benytte finansielle rentederivater i forbindelse med forvaltning og administrasjon av låneporteføljen. Finansielle rentederivater som påvirker denne porteføljen kan ha en maksimal løpetid og renterisiko på inntil 12 mnd Lånefondets rente og bufferoppbygging Et regime med kortsiktig finansiering vil være utfordrende med hensyn på budsjettering av finanskostnader. Fylkesrådmannen foreslår derfor for fylkestinget hvilken rente lånefondet skal belaste i kommende år. Dette skal gjøres i forbindelse med utarbeidelsen av neste års strategiplan og med utgangspunkt i SSB antatte normalrente (evt. normalrente +/- 0,5 %- poeng). Denne lånefondsrenten vil i et normalrenteregime medføre en oppbygging av en bufferkapital. Bufferkapitalen skal benyttes til å utjevne lånefondets rente i forbindelse med betydelige svingninger i den kortsiktige renten. Bufferkapital kan ikke nyttes til andre formål enn å utjevne rentesvingninger når gjennomsnittsrenten overstiger 5-års-renten 4.3 Finansiell risiko Fylkeskommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at fylkeskommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko Likviditetsrisiko - refinansieringsrisiko Fylkeskommunen er en attraktiv debitor i det norske lånemarkedet. Finansreglementet må imidlertid ta høyde for at det norske kapitalmarkedet kortsiktig kan være ute av stand til å gi Side 9 av 12 sider

29 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning fylkeskommunen finansiering. Fylkesrådmannen gis av den grunn fullmakt til å etablere en trekkfasilitet. Størrelsen på trekkfasiliteten skal tilsvare fylkeskommunens nivå for maks innenfor 3 mnd Renterisiko I en nøytral tilpassning med hensyn på løpetid, vil porteføljen gi ca. 6 mnd. rentebinding så framt finansielle rentederivater ikke er benyttet. Rentederivater eller sum av portefølje av rentederivater skal ha en renterisiko på inntil 12 mnd Kredittrisiko Fylkeskommunen godkjenner følgende kredittrisiko Banker og kredittforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Norsk eller utenlandsk verdipapirforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Motpartsrisiko Fylkeskommunen godkjenner følgende motparter Banker og kredittforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Norsk eller utenlandsk verdipapirforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Valutarisiko Fylkeskommunen skal finansiere seg i norske kroner, og vil følgelig ikke ha valutarisiko i denne porteføljen Administrasjonsrisiko Administrasjonsrisikoen anses å være lav i forbindelse med forvaltning av låneporteføljen, dette er prosesser og oppgaver som fylkesrådmannen har lang erfaring med. 4.4 Metode og rutine for opptak av lån Tidspunktet for låneopptak skal vurderes mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett og forventninger om framtidig renteutvikling. Ved låneopptak skal tilbudsinnbydelse rettes til minimum 3 aktører. Fylkeskommunen skal ha gode rutiner for oppbevaring av dokumentasjon knyttet til gjeldsporteføljen. 4.5 Benchmarking av låneporteføljen For å måle fylkeskommunens utvikling i låneporteføljen, skal referanseporteføljen med vekter i henhold til normalt refinansieringsbehov i punkt 4.2 benyttes. 4.6 Øvrige finansavtaler Fylkeskommunen kan inngå finansavtaler i de tilfeller fylkeskommunen ikke har spesiell kompetanse ved administrasjon, kjøp, vedlikehold, drift og avhending knyttet til dette, eller at det ut fra en økonomisk betraktning er formålstjenelig å inngå finansieringsavtaler. 4.7 Rutiner for rapportering Utføres i henhold til punkt 1.2. Side 10 av 12 sider

30 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 5 VEDLEGG 5.1 Definisjoner Administrasjonsrisiko Knyttet til rutiner internt hos fylkeskommunen eller hos motpart Aksjeindeksobligasjon Verdipapirprodukt hvor innskudd bindes en bestemt periode. Investor er garantert hele innskudd tilbake samt hele eller deler av aksjeavkastningen Aksjer Verdipapir utstedt fra private bedrifter eller offentlige institusjoner, hvor kjøp gir eierandel Aktiv forvaltning Forvalter velger selv verdipapirer til en portefølje på bakgrunn av egne analyser og vurderinger for derigjennom å oppnå høyere avkastning enn en sammenlignbar portefølje Aktivaklasser Samlebetegnelse på ulike typer verdipapir som har de samme egenskapene, eksempelvis aksjer, obligasjoner og pengemarked Allokering Fordeling av de midler som skal investeres på ulike markeder og aktivaklasser Avkastningskrav Nedre grense for ønsket avkastning Benchmark Sammenlignbar portefølje, referanse Derivat Samlebetegnelse på kontrakter basert på verdien av et sett underliggende (fysiske) aksjer, obligasjoner eller indekser. De viktigste former er futureskontrakter og opsjoner. Diskresjonær forvaltning Forvaltningsform hvor forvalter konstruerer og handler i en portefølje basert på kundens ønsker Diversifisere Spre eller redusere risiko gjennom å kombinere aktiva med ulik risikoegenskaper Durasjon Et mål som uttrykker gjennomsnittlig løpetid for en obligasjon, definert som et vektet snitt av årlige rentekuponger og pålydende verdi. Begrepet uttrykker korrigert løpetid, og derigjennom obligasjonsprisens følsomhet for renteendringer Fond Portefølje bestående av eksempelvis aksjer hvor flere investorer kan eie andeler Hedgefond Forvaltningsprodukt som kan kombinere ulike aktivaklasser og som kan benytte ulike investeringsstiler for å oppnå stabil avkastning med lav risiko Implementering Fysisk kjøp av andeler i verdipapirfond Indeks Vektet verdi/ forholdstall for alle/ deler av eksempelvis aksjer på en børs. Indeksen angir den gjennomsnittlige avkastningen for de aktiva som inngår i indeksen. Indeksforvaltning Se passiv forvaltning Inflasjon Betegnelse som angir med hvilken størrelse i prosent det generelle prisnivået på varer og tjenester øker med Information Ratio Mål som uttrykker en forvalters dyktighet til å skape avkastning ut over benchmark, definert som meravkastning dividert på relativ risiko Investeringspolicy Dokument som beskriver en rekke forhold omkring en investering, eksempelvis avkastnings- og risikovurderinger, landfordelinger og valutaforhold Investeringsportefølje Faktisk fordeling i en portefølje mellom ulike aktivaklasser Investeringsstrategi Strategi som beskriver hvordan samlete midler skal investeres i ulike markeder og aktivaklasser Kredittrisiko Risiko knyttet til det å lide tap på grunn av at utsteder av et verdipapir eller motparten ikke oppfyller sine forpliktelser Likviditet Begrep som uttrykker grad av enkelhet og hurtighet et aktiva kan omsettes til kontanter Likviditetsrisiko Knyttet til at midler ikke kan omformes til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode Markedsrisiko Knyttet til tap som følge kurssvingninger i de markedene fylkeskommunene er eksponert Meravkastning Differansen mellom avkastningen i en faktisk portefølje og avkastningen på en nærmere definert referanseportefølje Side 11 av 12 sider

31 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning NOK Norske kroner Obligasjon Rentepapir utstedt av private bedrifter eller offentlige institusjoner. Utsteder forplikter seg til å betale kjøper bestemte årlige beløp (kuponger) samt pålydende ved endelig innløsning Passiv forvaltning Forvalter søker å oppnå avkastning og risiko som en sammenlignbar portefølje eller indeks Pengemarked Rentepapir som har innløsning innen ett år. Slike kortsiktige aktiva har høy likviditet og kan ha relativt lav risiko Portefølje Samling av ett eller flere enkeltaktiva eksempelvis enkeltaksjer Rebalansering Transaksjon som følge av at de ulike elementene i porteføljen utvikler seg ulikt over tid. Dette medfører at de relative vektene beveger seg bort fra normalposisjon Referanseindeks Se indeks Relativ risiko Risiko målt ved svingninger rundt et gjennomsnitt uttrykt som et relativt mål. Slik risiko måles ofte som svingninger i forhold til en sammenlignbar portefølje eller indeks svingninger Rentebærende papirer Sertifikater (pengemarked) og obligasjoner Rentekurve Oppstår når en sammenligner renter for ulike tidshorisonter. Kurven danner utgangspunkt for prising av rentepapirer og påvirkes av forhold som forventninger, risiko knyttet til ulike tidshorisonter samt tilbud og etterspørsel i rentemarkedets ulike tidshorisonter Renterisiko Knyttet til at verdien av rentebærende verdipapirer endres dersom renten endres Risikopremie Avkastning ut over risikofritt alternativ Standardavvik Viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge i fremtiden, basert på målinger av observerte verdier. Begrepet uttrykker svingninger rundt et gjennomsnitt. Strategisk aktivaallokering Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor hver klasse uttrykkes som et prosenttall. Begrepet representerer porteføljens normalposisjon Stresstest Økonomisk tilstand uttrykt ved flere ekstreme hendelser som sammen vil påvirke en porteføljes verdi i sterk negativ retning Systematisk risiko i akjsemarkedet Knyttet til tap som følge av at de aktuelle aksjemarkeder fylkeskommunen er eksponert mot vil stige eller falle på kort og/ eller lang sikt Swapavtale og swaprente Rentebytteavtale, hvor renten mellom to løpetider byttes Taktisk aktivaallokering Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor hver klasse uttrykkes med øvre og nedre grense for tillatt andel av totalportefølje Terminkontrakt Avtale om levering av en eiendel eller dens pengeverdi på et forhåndsbestemt tidspunkt hvor pris avtales ved kontraktsinngåelse Transaksjonskostnad Kostnader forbundet med kjøp og salg av verdipapir og verdipapirfond Usystematisk risiko i aksjemarkedet Knyttet til at et enkelt investeringsobjekt vil stige eller falle i verdi i forhold til markedet på kort og/ eller lang sikt Valutarisiko Knyttet til tap som følge av kurssvingninger i valutamarkedet Verdipapir Betegnelse på ulike aktiva, eksempelvis aksje, obligasjon eller pengemarked Verdipapirfond Se fond Volatilitet Betegnelse på risiko, dvs grad av svingninger rundt et gjennomsnitt Side 12 av 12 sider

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune Holtålen kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Holtålen kommune 12.012.02 sak 74/02y 1 av 16 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR KOMMUNEN...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Finansrapport 2013 Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson FINANSPPORT 2013 Innhold Forord 5 Likviditet 7 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 11 Gjeld 25 Vedlegg

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer