Tilbakemelding etter årsrevisjon 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbakemelding etter årsrevisjon 2011"

Transkript

1 Tilbakemelding etter årsrevisjon 2011 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Her skrives innstillinga. Vedlegg Tilbakemelding etter årsrevisjonen til fylkesrådmannen Tilbakemelding etter årsrevisjonen 2011 til regnskapstjenesten Tilbakemelding etter årsrevisjonen 2011 til økonomiavdelingen Vedlegg til tilbakemeldingsbrev - Brev fra KRD av Svar fra økonomiavdelingen på tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon 2011 Svar fra regnskapstjenesten på tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon 2011 Fylkestingets vedtak, sak 25/12 - Regnskap og årsberetning 2011 Reglement for finansforvaltning Sør-Trøndelag fylkeskommune - vedtatt FT-sak 57/2011 Saksutredning Revisor sender årlig et tilbakemeldingsbrev til fylkesrådmannen (herunder økonomiavdelingen og regnskapstjenesten), som går mer i detalj enn den formelle tilbakemeldingen gjennom revisjonsberetningen. I tillegg til å utdype det som står i årsberetningen påpekes for eksempel forbedringspunkter eller utfordringer som ikke nødvendigvis er av en slik art at de trenger å påpekes i en årsberetning, for eksempel fordi disse ikke har hatt vesentlige konsekvenser for regnskapet. Disse tilbakemeldingsbrevene sendes også normalt i kopi til kontrollutvalget. Revisor sendte 11. mai 2012 tre brev til fylkesrådmannen, regnskapstjenesten og økonomiavdelingen. Disse, og de svar som er sendt til revisor, samt fylkestingets vedtak, ligger vedlagt saken. I tillegg vil revisor og representanter fra administrasjonen være til stede i møtet. Revisors tilbakemeldinger Revisors tilbakemeldinger er i tråd med det som er avgitt i de tidligere sendte nummererte revisorbrevene, i tillegg til et par andre punkter som ikke anses for å være vesentlige nok til å omtales i revisjonsberetningen. Blant revisors tilbakemelding er en presisering av det tidligere sendte brevet om avsetning til rentebufferfond. Revisor påpeker at det ikke er denne praksisen i seg selv som er problemet, men at fylkestingets vedtak om avsetningen ikke fremgår av budsjettet. Revisor har lagt ved uttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet der det fremgår at vedtak om avsetning til fond skal innarbeides i budsjettet med beløp.

2 Revisor påpeker også at det er behov for at STFK stiller krav til dokumentasjonen av fylkesvegregnskapet fra Statens vegvesen. Ulikt periodiseringsprinsipp mellom virksomhetene kan føre til store avvik i fylkeskommunens regnskap. I forbindelse med investeringsbudsjettet presiserer revisor at fylkeskommunen må legge om praksis for budsjettering, slik at det budsjetteres med alle investeringer for ett år av gangen. I tillegg må fylkeskommunen, når regnskapet gir et udekket beløp i investeringsregnskapet, sørge for å bruke de muligheter som finnes i å redusere andre fondsavsetninger for å gjøre dette så lite som mulig. Revisor presiserer også at det er regnskapsført salg av aksjer i Reiselivets hus AS før det er fattet vedtak om slikt salg i fylkesutvalget. Angående kortsiktige fordringer til kommuner påpeker revisor at disse ikke synes å ha blitt innfridd, og bør gjennomgås nøyere. Fylkesrådmannens svar på tilbakemeldingsbrevene Til revisors påpekning om avsetningene til rentebufferfond viser økonomiavdelingen til fylkestingets vedtak om at det ikke ønsker en omlegging av budsjetteringsrutinene, men sier at de vil søke å finne en løsning som kan tilfredsstille både fylkestingets behov og revisors anbefalinger. Angående investeringsbudsjettet svarer økonomiavdelingen at fylkeskommunen heretter vil følge departementets føringer. Regnskapstjenesten presiserer at dette også gjelder tiltak for å redusere det udekkede beløpet. På punktet om avstemming i forhold til Statens vegvesen svarer regnskapstjenesten at de har notert seg revisors anbefalinger og innspill og vil jobbe, eventuelt sammen med andre fylkeskommuner, for å få dette i orden. Angående aksjer i Reiselivets hus AS informerer økonomiavdelingen om at det ikke er solgt aksjer, det er snakk om innløsning av en pantobligasjon knyttet til selskapet. Regnskapstjenesten svarer også at de vil foreta en gjennomgang av kortsiktige fordringer til kommunene. Regnskapstjenesten vil også foreta noen justeringer i notene til regnskapet. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Den uenighet som har vært mellom kontrollutvalget og revisor på den ene siden og fylkesrådmannen på den andre siden knytter seg først og fremst til disponering av rentefondet. Da også fylkestinget adresserer kontrollutvalget direkte i sitt vedtak finner sekretariatet det riktig å kommentere denne saken spesielt. Sekretariatet mener det er positivt at økonomiavdelingen fremhever at de vil finne en løsning som kan tilfredsstille alle kravene på en tilfredsstillende måte. I øvrige innspill gitt til kontrollutvalget, samt fylkestingets vedtak, har det blitt tatt opp at fylkeskommunens praksis er hjemlet i finansreglementet, og at en endring av budsjett- eller regnskapsrutiner vil være i strid med dette. Finansreglementets sier følgende: Et regime med kortsiktig finansiering vil være utfordrende med hensyn på budsjettering av finanskostnader. Fylkesrådmannen foreslår derfor for fylkestinget hvilken rente lånefondet skal belaste i kommende år. Dette skal gjøres i forbindelse

3 med utarbeidelsen av neste års strategiplan og med utgangspunkt i SSB antatte normalrente (evt. normalrente +/- 0,5 %-poeng). Denne lånefondsrenten vil i et normalrenteregime medføre en oppbygging av en bufferkapital. Bufferkapitalen skal benyttes til å utjevne lånefondets rente i forbindelse med betydelige svingninger i den kortsiktige renten. Bufferkapital kan ikke nyttes til andre formål enn å utjevne rentesvingninger når gjennomsnittsrenten overstiger 5- års-renten Kontrollutvalgssekretariatet vurderer ikke finansreglementets bestemmelse om lånefond til å være i konflikt med revisors uttalelse om budsjettering av rentekostnader og avsetning til fond, og deler derfor ikke fylkestingets oppfatning av at dette kan føre til at den vedtatte finansielle strategien kan oppfylles. Hovedspørsmålet er hvorvidt det kreves et spesifikt vedtak i fylkestinget om dette, inkludert en tallfestet avsetning til fondet. Så lenge fylkestinget fatter vedtak i tråd med reglene i vil det ikke være en konflikt mellom disse. I fylkestingets vedtak fremsettes det også at avviket mellom budsjett og regnskap gir riktig informasjon om utviklingen i renteutgifter. Sekretariatet er ikke uenig i dette, og innenfor de lovlige rammer er det ikke kontrollutvalgets oppgave å vurdere hensiktsmessigheten av fylkestingets budsjettvedtak. Kontrollutvalget har, slik sekretariatet tolker utvalgets vedtak, heller ikke påstått at fylkestinget må tilpasse budsjett til regnskap slik det ytterligere fremsettes i fylkestingets vedtak. Dersom fylkestinget ikke gjør dette skal imidlertid den differansen som etterlyses fremgå som mindreforbruk (overskudd) i fylkestingets regnskap, nettopp for å gi den riktige informasjonens om at det ble brukt mindre penger enn budsjettert. Dette mindreforbruket kan fylkestinget disponere til rentebufferfondet for å oppfylle finansreglementets Dersom det oppstår et stort slikt avvik er det imidlertid nødvendig for fylkestinget å fatte et eksplisitt vedtak om hvordan dette avviket skal håndteres, enten i en budsjettrevidering eller i årsoppgjøret. Det er altså fylkestinget selv som må sørge for å håndheve finansreglementets 4.2.2, og dermed egne finansielle strategier. Dette kan ikke overlates til fylkesrådmannen etter fullmakt. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon De svar fylkesrådmannen, ved økonomiavdelingen og regnskapstjenesten har gitt, tilkjennegir et ønske om å forene fylkestingets krav med regnskapsføring i tråd med lov og forskrift. Derfor ser ikke sekretariatet at det er nødvendig med en videre oppfølging av saken før i forbindelse med regnskapsavleggelsen for Sekretariatet oppfordrer derfor kontrollutvalget til å ta saken til orientering, eventuelt med justeringer basert på den informasjon som fremkommer i møtet.

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Revisjon Midt-Norge IKS Postboks ORKGANGER Vår referanse Deres referanse Dato Tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap Økonomiavdelingens tilbakemelding Det vises til brev av 11. mai 2012 hvor dere ber om tilbakemelding på de forhold som ble tatt opp. Investeringsbudsjettet Som nevnt i Årsberetning 2011 med regnskap 2011, side 7 og side 8, vil Sør-Trøndelag fylkeskommune etterleve kravene i Kommunal- og regionaldepartementets nye veileder til budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. I veilederen presiseres det at investeringsbudsjettet er ettårig. I 2012 vil det bli foretatt budsjettjusteringer som viser forventet aktivitet i budsjettåret. Budsjettvedtak Revisor tar opp at avviket mellom budsjetterte renteutgifter og faktiske renteutgifter, som blir avsatt på rentebufferfond, ikke gjenspeiles i budsjettet. Revisjonen mener at så lenge budsjettet ikke viser denne bevilgningen, vil avsetningen se ut som en ugyldig avsetning for eksterne regnskapsbrukere. I Fylkestingsak nr 25/2012 Regnskap og årsberetning 2011, hvor revisors presisering vedr avsetning av rentedifferanse til disposisjonsfond ble belyst, ble det vedtatt og ikke gjøre noen endringer i behandlingsmåten for fremtidig budsjett og regnskap (se kopi av vedtak). Det er viktig for Fylkestinget og få frem differansen mellom opprinnelig budsjettert rente, basert på 5%, og faktisk oppnådd rente. Administrasjonen vil derfor søke å finne en løsning som imøtekommer Fylkestingets behov samtidig som vi innretter oss etter revisors anbefalinger (om realistisk budsjettering av renteavsetningen). Dette kan f.eks løses ved hjelp av noter til regnskapet. Til Fylkestinget i desember vil det bli lagt frem budsjettendring med estimert rentedifferanse for Når det gjelder manglende budsjettering for bruk av fondsmidler fra NOx-fondet, vil i følge opp revisors anbefalinger og budsjettere dette i budsjettåret. Salg av aksjer Det er ikke solgt aksjer i Reiselivets hus AS i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) hadde en pantobligasjon på kr ,- som ble innløst i Bakgrunnen for dette er at STFK, Trondheim kommune og Trondheim Næringsbygg AS i 1995 inngikk en avtale om Saksbehandler: Sveinung Salater, Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

13 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelingen samarbeid om utvikling og bruk av Reiselivets Hus (Munkegata 17/19). Det ble i den forbindelse innbetalt et samlet innskudd på kr ,-. Formålet med innskuddet var å legge forholdene til rette for en felles lokalisering og samlingsplass for partenes reiselivsorganisasjoner. STFK andel av dette innskuddet var, som nevnt ovenfor, kr ,-. Forrige vinter varslet daværende eier, KLP Eiendom Trondheim AS, at Munkegata 17/19 var solgt, og at innskuddene (pantobligasjonene) ville bli tilbakebetalt. Beløpet, kr ,- ble innbetalt på vår driftskonto og satt av på ubundet investeringsfond. I FU-sak 123/2012 ble det bevilget kr ,- til et nytt Reiselivets hus på Brattøra (Trappehuset), hvor intensjonene og målsettingen er den samme som tidligere, men nå basert på nye teknologiske løsninger og konsepter tilpasset framtidens reisende. Med hilsen Sveinung Salater Økonomisjef Vedlegg: kopi av protokoll fra Fylkestinget 25.4 og , saknr 25/ Dokumentnr.: side 2 av 2

14 Revisjon Midt-Norge IKS Postboks ORKANGER Vår referanse Deres referanse Dato Tilbakemelding etter avsluttet årsrevisjon Sør-Trøndelag fylkeskommunes regnskap 2011 Regnskapstjenestens tilbakemelding Regnskapsavleggelsen Regnskapstjenesten har som mål å ha et ferdig avsluttet regnskap der også alle balanseposter skal være avstemt innen 15.2 hvert år. Da det er mange oppgaver som skal utføres innen denne dato kan det unntaksvis hende at et fåtall oppgaver ikke blir ferdig innen fristen. I slike tilfeller vil vi hensynta både evt resultatmessig effekt og kompleksitet ved prioritering av oppgavene. Investeringsregnskapet Som oppgitt i note 13 var regnskapsåret 2011 et overgangsår vedr finansiering i investeringsregnskapet, og viser samtidig også til revisors presisering og brev til økonomiavdelingen om dette forhold. Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp. Vi er enig med revisjonen i at avsetningen til ubundet investeringsfond på 13,4 mill kr skulle vært reversert og ytterligere bruk av disposisjonsfondet på 3,4 mill kr skulle vært gjennomført, selv om dette ikke ville ha medført noen resultatmessige endringer. Ved tilsvarende situasjoner i kommende årsoppgjør, vil slik bruk og avsetning bli gjennomført. Fylkesvegregnskapet De ulike regnskapsreglene for staten og kommunene har vært en utfordring i fbm årsoppgjøret for de fleste fylkeskommuner i fbm avstemming pr Vi vil undersøke status i andre fylkeskommuner for å vurdere et evt felles framstøt mot Statens vegvesen (SVV) med henblikk på å få til bedre rutiner mellom SVV og fylkeskommunene. Vi har merket oss anbefalingene og innspillene fra revisjonen og vil ta med disse i det videre arbeidet. Vårt mål er at mellomværendekontoene i SVV og STFK skal kunne avstemmes og at avvik skal kunne dokumenteres. Fond Manglende budsjettering av bruk og avsetning til ubundne fond besvares av økonomiavdelingen. Saksbehandler: Per Lund., Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

15 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regnskapstjenesten Kortsiktige fordringer Regnskapstjenesten vil ta en spesiell gjennomgang av fordringer knyttet til krav til kommuner i Noter Noter er et viktig supplement for utdyping og forklaring til selve regnskapet. Oversikt som viser pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer presenteres i dag i regnskapsskjema 2B og kommenteres i tillegg i årsberetningen. Fra 2012 legges det opp til nye rutiner for budsjettering og rapportering av investeringsregnskapet, og i den forbindelse vil vi også vurdere behov og innhold i evt noter. Når det gjelder gjeldsforpliktelser framgår de opplysninger revisjonen etterspør i egen tabell i årsrapporten i pkt Lånefondet. Vi vil for 2012 ha egen note vedr 27-samarbeid. Med hilsen Per Lund. Enhetsleder Kopi: Sveinung Salater, Økonomiavdelingen, Postboks 2350 sluppen, 7004 TRONDHEIM Harald Hegle, Fylkesrådmannens ledergruppe, Postboks 2350 sluppen, 7004 TRONDHEIM Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmannens ledergruppe, Postboks 2350 sluppen, 7004 TRONDHEIM Dokumentnr.: side 2 av 2

16 SAKSPROTOKOLL Regnskap og årsberetning 2011 Arkivsak-dok Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 2 Fylkestinget /12 INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner den framlagte årsberetningen for 2011 med regnskap Kr av driftsresultatet, tilsvarende merinntekt konsesjonskraft, avsettes på fond for bruk til regional utvikling. 3. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av driftsresultatet. 4. Manglende finansiering av egenkapitalinnskudd KLP, kr , dekkes av driftsresultatet. 5. Kr av driftsresultatet avsettes til disposisjonsfond, øvrige frie midler. 6. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av utsatt låneopptak. 7. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av disposisjonsfond avsatt merverdiavgiftskompensasjon. 8. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av låneopptak. 9. Differansen mellom overført mindreforbruk og overført merforbruk, kr , dekkes av disposisjonsfond, øvrige frie midler. 10. Kr overføres fra disposisjonsfond til bruk innenfor kulturområdet Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 25/12 Protokoll Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) Tillegg til innstillinga: Tillegg til punkt 1:.,med fokus på å støtte opp om de distriktene i fylket som opplever negativ befolkningsutvikling. Nye punkt: 11. Kr overføres fra disposisjonsfondet til bruk innenfor opplæringsområdet, spesifikt satsing på økt lærertetthet. side 1 av 4

17 12. Kr overføres fra disposisjonsfondet til tiltak for å oppfylle Sør-Trøndelags klimamål. 13. Kr overføres fra disposisjonsfondet til å styrke budsjettet innen tannhelse. 14. Kr overføres fra disposisjonsfondet til kulturminneregistreringer og andre styrkinger av sør-samisk kultur. Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av H, FrP og V Alternativ til pkt 2. i innstillingen: 1. Kr av driftsresultatet, tilsvarende merinntekt konsesjonskraft, avsettes på ubundet disposisjonsfond. Forslag fremmet av Olav Huseby (A) på vegne av Sp, SV, Krf, A Avsetning til disposisjonsfond - renter Kontrollutvalget konkluderer i uttalelsen til årsregnskap og årsberetning 2011, at Fylkesrådmannen tar revisors bemerkninger til følge i fremtidig utarbeidelse av budsjett og regnskap. Revisors bemerkninger er et forbehold vedr avsetning av inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon til disposisjonsfond og to presiseringer. Presiseringene gjelder investeringsbudsjettet og avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen ved utarbeidelse av framtidige budsjett og regnskap ta til følge de forhold revisjonen bemerker vedr avsetning av inntekter fra merverdiavgift til disposisjonsfond og investeringsbudsjettet. Når det gjelder den andre presiseringen vedr avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse, ser ikke Fylkestinget at det er grunnlag for å endre behandlingsmåten for framtidige budsjett og regnskap slik kontrollutvalget påpeker. Nedenfor følger noen av grunnene for dette standpunkt: Finansreglementets pkt beskriver utfordringene med kortsiktig finansiering og oppbygging av en bufferkapital. Både budsjettering og regnskapsføring for 2011 har vært i tråd med dette pkt i finansreglementet. Finansreglementet ble vedtatt i FT i sak 57/2011 for at vi skulle ha et regelverk slik at vi på en optimal måte utnytter finansmarkedet til å oppfylle sine forpliktelser i hht gjeldende lovverk. Til behandlingen i FT forelå også uttalelse fra revisor, som ikke hadde noen bemerkning eller kommentarer til dette punktet i finansreglementet. Utfordringsdokumentet har beskrevet grunnlaget for budsjettberegningen, og strategiplan viser det budsjetterte beløp i egen tabell. Budsjettet ble vedtatt i fylkestinget i desember Denne budsjettposten er ikke tidligere tatt opp av revisor eller kontrollutvalg. Det er ofte store svingninger i rentesatsen gjennom året, og fylkestinget mener det gir feil informasjon å tilpasse budsjettet til regnskapet slik kontrollutvalget bemerker. Det er nettopp avviket mellom budsjett og regnskap som gir den riktige informasjon i fht utviklingen i årets renteutgifter. side 2 av 4

18 For å opplyse spesielt om dette avviket (mindreutgifter i 2011), er følgende omtalt i årsregnskapets Note 17 Renter: Mindreutgifter i fht budsjett vedr renteutgifter utgjorde kr Beløpet er ved årsoppgjøret avsatt til eget rentebufferfond (disposisjonsfond) i hht strategiplan Dessuten er avviket omtalt i årsberetning for 2011 pkt 1.4 under Oppsummering og Eksterne finansutgifter/-inntekter, og leseren av regnskapet har derfor den nødvendige informasjon. Revisors oppfatning kan medføre at den vedtatte finansielle strategi for oppbygging av bufferkapital for renteutgifter, ikke kan oppfylles i årsregnskapet. Votering Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg, tillegg til innstillingens punkt 1, fikk 1 stemme (Rødt) og falt Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten, alternativ til punkt 2, ble satt opp mot innstillingens punkt 2 - Forslag fra Torhild Aarbergsbotten fikk 14 stemmer (H, FrP, V) og falt - Innstillingen fikk 23 stemmer (A, Sp, SV, Krf, Rødt) og ble vedtatt Innstillingens øvrige punkt ble enstemmig vedtatt Forslag fremmet av Olav Huseby ble vedtatt med 22 stemmer, mot 15 stemmer fra H, FrP, V, Rødt Vedtak 1. Fylkestinget godkjenner den framlagte årsberetningen for 2011 med regnskap Kr av driftsresultatet, tilsvarende merinntekt konsesjonskraft, avsettes på fond for bruk til regional utvikling. 3. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av driftsresultatet. 4. Manglende finansiering av egenkapitalinnskudd KLP, kr , dekkes av driftsresultatet. 5. Kr av driftsresultatet avsettes til disposisjonsfond, øvrige frie midler. 6. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av utsatt låneopptak. 7. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av disposisjonsfond avsatt merverdiavgiftskompensasjon. 8. Manglende finansiering av investeringer på kr dekkes av låneopptak. 9. Differansen mellom overført mindreforbruk og overført merforbruk, kr , dekkes av disposisjonsfond, øvrige frie midler. 10. Kr overføres fra disposisjonsfond til bruk innenfor kulturområdet Avsetning til disposisjonsfond - renter Kontrollutvalget konkluderer i uttalelsen til årsregnskap og årsberetning 2011, at Fylkesrådmannen tar revisors bemerkninger til følge i fremtidig utarbeidelse av budsjett og regnskap. Revisors bemerkninger er et forbehold vedr avsetning av inntekter fra side 3 av 4

19 merverdiavgiftskompensasjon til disposisjonsfond og to presiseringer. Presiseringene gjelder investeringsbudsjettet og avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen l ved utarbeidelse av framtidige budsjett og regnskap ta til følge de forhold revisjonen bemerker vedr avsetning av inntekter fra merverdiavgift til disposisjonsfond og investeringsbudsjettet. Når det gjelder den andre presiseringen vedr avsetning til disposisjonsfond av rentedifferanse, ser ikke Fylkestinget at det er grunnlag for å endre behandlingsmåten for framtidige budsjett og regnskap slik kontrollutvalget påpeker. Nedenfor følger noen av grunnene for dette standpunkt: Finansreglementets pkt beskriver utfordringene med kortsiktig finansiering og oppbygging av en bufferkapital. Både budsjettering og regnskapsføring for 2011 har vært i tråd med dette pkt i finansreglementet. Finansreglementet ble vedtatt i FT i sak 57/2011 for at vi skulle ha et regelverk slik at vi på en optimal måte utnytter finansmarkedet til å oppfylle sine forpliktelser i hht gjeldende lovverk. Til behandlingen i FT forelå også uttalelse fra revisor, som ikke hadde noen bemerkning eller kommentarer til dette punktet i finansreglementet. Utfordringsdokumentet har beskrevet grunnlaget for budsjettberegningen, og strategiplan viser det budsjetterte beløp i egen tabell. Budsjettet ble vedtatt i fylkestinget i desember Denne budsjettposten er ikke tidligere tatt opp av revisor eller kontrollutvalg. Det er ofte store svingninger i rentesatsen gjennom året, og fylkestinget mener det gir feil informasjon å tilpasse budsjettet til regnskapet slik kontrollutvalget bemerker. Det er nettopp avviket mellom budsjett og regnskap som gir den riktige informasjon i fht utviklingen i årets renteutgifter. For å opplyse spesielt om dette avviket (mindreutgifter i 2011), er følgende omtalt i årsregnskapets Note 17 Renter: Mindreutgifter i fht budsjett vedr renteutgifter utgjorde kr Beløpet er ved årsoppgjøret avsatt til eget rentebufferfond (disposisjonsfond) i hht strategiplan Dessuten er avviket omtalt i årsberetning for 2011 pkt 1.4 under Oppsummering og Eksterne finansutgifter/-inntekter, og leseren av regnskapet har derfor den nødvendige informasjon. Revisors oppfatning kan medføre at den vedtatte finansielle strategi for oppbygging av bufferkapital for renteutgifter, ikke kan oppfylles i årsregnskapet. side 4 av 4

20 Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 57/2011, Ikrafttreden:

21 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT RAPPORTERING Tidspunkt for rapportering Innhold i rapporteringen Håndtering av avvik fra finansreglementet PLASSERING OG FORVALTNING AV KORTSIKTIG LIKVIDITET FORMÅLET MED FORVALTNINGEN GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FORVALTNINGEN Finansielle derivater FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Motpartsrisiko Valutarisiko Administrasjonsrisiko RUTINER FOR RAPPORTERING LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA FORMÅLET MED FORVALTNINGEN GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FORVALTNINGEN Finansielle derivater FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Motpartsrisiko Risiko i aksjemarkedet Valutarisiko Administrasjonsrisiko RUTINER FOR RAPPORTERING FORVALTNING AV GJELDSPORTEFØLJEN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER FORMÅL MED FORVALTNINGEN GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FORVALTNINGEN Finansielle derivater Lånefondets rente og bufferoppbygging FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko - refinansieringsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Motpartsrisiko Valutarisiko Administrasjonsrisiko METODE OG RUTINE FOR OPPTAK AV LÅN BENCHMARKING AV LÅNEPORTEFØLJEN ØVRIGE FINANSAVTALER RUTINER FOR RAPPORTERING VEDLEGG DEFINISJONER Side 2 av 12 sider

22 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 1. Finansreglement for fylkeskommunen Fylkestinget skal jf kommunelovens 52, samt Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, gi regler for fylkeskommunens finansforvaltning. Reglementet for finansforvaltning skal gi de nødvendige rammer og begrensninger slik at fylkeskommunen på en optimal måte utnytter finansmarkedet til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk. Reglementet skal, jf Forskriftens 2, vedtas minst én gang i hver fylkestingsperiode. Fylkesrådmannen skal ha et bevist forhold til håndteringen av de ulike formene for risiko fylkeskommunen påføres i forbindelse med utøvelsen av finansreglementet. Kjøp av finansielle tjenester er unntatt fra reguleringene om offentlige anskaffelser. Så langt det er praktisk gjennomførbart skal fylkesrådmannen innhente tilbud fra minimum 3 tilbydere ved disposisjoner utført i henhold til dette reglement. 1.1 Formål med fylkeskommunens finansreglement Den overordnede målsettingen i henhold til dette reglement er å til en hver tid sørge for at fylkeskommunen har tilstrekkelig likviditetsreserve for å dekke sine løpende forpliktelser. I de perioder likviditetssituasjonen tillater det, skal deler av den kortsiktige likviditeten forvaltes etter en forsiktig forvaltningsstrategi. Forvaltningen av regionalt utviklingsfond, utviklingsfondet for vegprosjekter og utviklingsfondet for marin sektor skal tilrettelegges slik at det blir mulig å realisere en langsiktig stabil realavkastning. Fylkeskommunen skal legge til rette for at finansieringskostnaden over tid blir lavest mulig. 1.2 Rapportering Fylkesrådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for fylkeskommunens finansforvaltning. I tillegg skal det etter årets utgang legges frem en rapport for fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Side 3 av 12 sider

23 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Tidspunkt for rapportering Årsrapport Tertialrapportering Innhold i rapporteringen Det skal opprettes egne porteføljer med separat rapportering for midler behandlet i punkt 2, 3 og 4. Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponeringen - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser Håndtering av avvik fra finansreglementet Dersom det oppstår avvik fra reglene i finansreglementet, skal avviket følges opp og lukkes så raskt som mulig. I slike tilfeller skal en også vurdere eventuelle mer kostnader ved en forsert lukking av avviket. Alle avvik fra reglene i finansreglementet rapporteres løpende til Fylkesutvalget. Side 4 av 12 sider

24 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 2 Plassering og forvaltning av kortsiktig likviditet Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og verdipapirer med en gjenstående løpetid 3 mnd eller kortere Formålet med forvaltningen Fylkeskommunen skal ved plassering og forvaltning av kortsiktig likviditet: Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser Maksimere avkastningen gitt de rammer som gis i henhold til punkt 2.2 og 2.3. For fylkeskommunen er kravet til lav likviditetsrisiko viktigere enn ønsket om høyere avkastning for den kortsiktige likviditeten. Likviditeten skal tilsvare det nivå som fylkesrådmannen anser som nødvendig for å til en hver tid dekke fylkeskommunens løpende forpliktelser. 2.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Fylkeskommunen kan benytte følgende aktivaklasser med rammer ved plassering og forvaltning av kortsiktig likviditet: Fordeling Minimum Nøytral Maksimum Avkastningskrav Innskudd i bank 30 % 50 % 100 % Rente på konsernkonto Pengemarkedsfond 0 % 50 % 80 % ST1X, (statsobl indeks 3 mnd.) Finansielle derivater Det åpnes ikke for å benytte finansielle derivater i forbindelse med forvaltningen av fylkeskommunens kortsiktige likviditet. 2.3 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Kun norske spare- og forretningsbanker kan benyttes for ordinære bankinnskudd. Kun norske pengemarkeds- og obligasjonsfond kan benyttes. Matrise som viser antall bankdager nødvendig for å frigi kortsiktige likviditetsplasseringer Innskudd i bank uten bindinger Pengemarkedsfond Kortsiktig likviditet 0 bankdager 2 bankdager Renterisiko Fylkeskommunens renterisiko vedrørende den kortsiktige likviditeten anses å være svært begrenset som følge fordelingen av likviditeten i henhold til punkt Ref Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Side 5 av 12 sider

25 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Kredittrisiko Fylkeskommunen kan plassere midler i verdipapirfond som investerer i verdipapir utstedt eller garantert av: Den norske stat, kommuner eller fylkeskommuner Finansinstitusjoner Kraftselskap som er majoritetseid av kommuner/ fylkeskommuner Motpartsrisiko Fylkeskommunens bankinnskudd skal kun plasseres i Norge. Fylkeskommunens bankinnskudd skal ikke kunne utgjøre mer en 5 % av en enkelt banks forvaltningskapital. Fondsforvaltere av pengemarkeds- og obligasjonsfond skal være regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat. Fylkeskommunens plasseringer i fond skal ikke kunne utgjøre mer en 5 % av de respektive fonds forvaltningskapital Valutarisiko Alle plasseringer vedrørende den kortsiktige likviditeten skal utføres på konto eller fond med rente,- kursnotering i norske kroner Administrasjonsrisiko Fylkesrådmannen har lang erfaring i forbindelse med likviditetsstyring, administrasjonsrisikoen anses derfor som lav. 2.4 Rutiner for rapportering Utføres i henhold til punkt 1.2. Side 6 av 12 sider

26 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 3 Langsiktige finansielle aktiva Langsiktige finansielle aktiva i Sør-Trøndelag fylkeskommune er ensbetydende med aktiva i Regionalt utviklingsfond for Sør-Trøndelag, Utviklingsfondet for vegprosjekter i Sør- Trøndelag og Utviklingsfondet for marin sektor i Sør-Trøndelag. Plassering og forvaltning av Regionalt utviklingsfond for STFK, Utviklingsfondet for vegprosjekter i STFK og Utviklingsfondet for marin sektor i STFK, skiller seg fra punkt 2 ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for fylkeskommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. Fylkeskommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig Formålet med forvaltningen Overordnet målsetting med fondet er å maksimere den langsiktige avkastningen innenfor de rammer og begrensninger reglementet for finansforvaltningen gir. Det vises for øvrig til fondenes vedtekter. 3.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Fylkeskommunen kan benytte følgende aktivaklasser med rammer ved plassering og forvaltning av fondene i kapittel 3: Fondets fordeling av investeringer Minimumsvekt Nøytralvekt Maksimumsvekt Avkastningskrav Bankinnskudd 0 % 0 % 100 % Rente på Konsernkonto Sertifikater og pengemarkedsfond 0 % 0 % 100 % ST1X Obligasjoner og obligasjonsfond 0 % 55 % 70 % ST4X Sum rentebærende papirer 55 % Alternative investeringer: Hedgefond 0 % 20 % 30 % CSFB/ Tremont Hedge Fund Index Aksjefond 0 % 25 % 30 % OSEBX SUM 100 % Finansielle derivater Det åpnes ikke for å benytte finansielle derivater i forbindelse med forvaltningen av fondet. 3.3 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Fondets investeringer skal til en hver tid være av en slik karakter at det muliggjør uttak av realavkastningen på de tidspunkter som er ønskelig. 2 Jmf kommuneloven 52 nr. 3 Side 7 av 12 sider

27 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Renterisiko Fondets renterisiko styres ved at ingen enkelt investeringer direkte eller indirekte i rentemarkedet skal ha en rentebinding (durasjon) over 10 år. Gjennomsnittet for porteføljen skal ikke overstige 5 år Kredittrisiko Fondet kan investere i rentebærende verdipapir eller fond som investerer i slike papirer utstedt eller garantert av: Den norske stat, statsforetak, kommuner eller fylkeskommuner Finansinstitusjoner Industriforetak med kredittvurdering fra Standard & Poors eller Moody s med minimum følgende vurdering: Selskap: Kortsiktig rating Langsiktig rating Standard & Poors A-1 BBB+ Moody s P-1 A Motpartsrisiko Fondets motpartsrisiko begrenses ved at ingen investeringer skal utgjøre mer enn 10 % av fondets forvaltningskapital. Fondsforvaltere for pengemarkeds- og obligasjonsfond skal være regulert av, og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat. Fylkeskommunens plasseringer i fond skal ikke kunne utgjøre mer en 10 % av de respektive verdipapir-, fonds- eller banks forvaltningskapital Risiko i aksjemarkedet Fondet kan i henhold til punkt 3.2 være investert med inntil 20 % i aksjefond. Spredningen mellom forvaltere ivaretas gjennom punkt Valutarisiko Inntil 25 % av fondets plasseringer kan utføres med verdifastsettelse i annen valuta en norske kroner (NOK). For ytterligere å redusere valutarisikoen skal ingen enkelt valuta utgjøre mer en 15 % av fondets verdi. Skal investeringer utføres i annen valuta enn NOK, kan følgende benyttes; EUR, USD, JPY, SEK og DKK Administrasjonsrisiko Fylkesrådmannens stab har tilstrekkelig erfaring i forbindelse med styring og administrasjon av fondet, administrasjonsrisikoen anses derfor som moderat. 3.4 Rutiner for rapportering Utføres i henhold til punkt 1.2. Side 8 av 12 sider

28 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 4 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 4.1 Formål med forvaltningen Formålet med forvaltningen av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler er, innenfor det risikonivå som følger av punkt 4.2 og 4.3, å skaffe fylkeskommunen finansiering til lavest mulig rentekostnad. Det er en grunnleggende antagelse at rentekurven i et lengre perspektiv er stigende. Dette medfører i hovedsak at lån med lengre løpetider normalt vil ha høyere rentekostnader enn tilsvarende lån med kort løpetid. Denne kortsiktige innlånsstrategien medfører konservativt anslått ca. 0,5 1,0 % -poeng årlig lavere finansieringskostnader når denne er ferdig implementert i låneporteføljen. 4.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Strategi for fylkeskommunens gjeldsportefølje er utformet etter følgende mal: Fylkeskommunens låneportefølje 0-3 mnd. 4-6 mnd. 7-9 mnd mnd. SUM Rammer Maks refinansiering 35 % Nøytralt refinansieringsbehov 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % Referanseindeks ST1X ST2X ST2X ST3X Finansielle derivater Det åpnes for å benytte finansielle rentederivater i forbindelse med forvaltning og administrasjon av låneporteføljen. Finansielle rentederivater som påvirker denne porteføljen kan ha en maksimal løpetid og renterisiko på inntil 12 mnd Lånefondets rente og bufferoppbygging Et regime med kortsiktig finansiering vil være utfordrende med hensyn på budsjettering av finanskostnader. Fylkesrådmannen foreslår derfor for fylkestinget hvilken rente lånefondet skal belaste i kommende år. Dette skal gjøres i forbindelse med utarbeidelsen av neste års strategiplan og med utgangspunkt i SSB antatte normalrente (evt. normalrente +/- 0,5 %- poeng). Denne lånefondsrenten vil i et normalrenteregime medføre en oppbygging av en bufferkapital. Bufferkapitalen skal benyttes til å utjevne lånefondets rente i forbindelse med betydelige svingninger i den kortsiktige renten. Bufferkapital kan ikke nyttes til andre formål enn å utjevne rentesvingninger når gjennomsnittsrenten overstiger 5-års-renten 4.3 Finansiell risiko Fylkeskommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at fylkeskommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko Likviditetsrisiko - refinansieringsrisiko Fylkeskommunen er en attraktiv debitor i det norske lånemarkedet. Finansreglementet må imidlertid ta høyde for at det norske kapitalmarkedet kortsiktig kan være ute av stand til å gi Side 9 av 12 sider

29 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning fylkeskommunen finansiering. Fylkesrådmannen gis av den grunn fullmakt til å etablere en trekkfasilitet. Størrelsen på trekkfasiliteten skal tilsvare fylkeskommunens nivå for maks innenfor 3 mnd Renterisiko I en nøytral tilpassning med hensyn på løpetid, vil porteføljen gi ca. 6 mnd. rentebinding så framt finansielle rentederivater ikke er benyttet. Rentederivater eller sum av portefølje av rentederivater skal ha en renterisiko på inntil 12 mnd Kredittrisiko Fylkeskommunen godkjenner følgende kredittrisiko Banker og kredittforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Norsk eller utenlandsk verdipapirforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Motpartsrisiko Fylkeskommunen godkjenner følgende motparter Banker og kredittforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Norsk eller utenlandsk verdipapirforetak regulert av og underlagt offentlig tilsyn av en EØS-stat Valutarisiko Fylkeskommunen skal finansiere seg i norske kroner, og vil følgelig ikke ha valutarisiko i denne porteføljen Administrasjonsrisiko Administrasjonsrisikoen anses å være lav i forbindelse med forvaltning av låneporteføljen, dette er prosesser og oppgaver som fylkesrådmannen har lang erfaring med. 4.4 Metode og rutine for opptak av lån Tidspunktet for låneopptak skal vurderes mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett og forventninger om framtidig renteutvikling. Ved låneopptak skal tilbudsinnbydelse rettes til minimum 3 aktører. Fylkeskommunen skal ha gode rutiner for oppbevaring av dokumentasjon knyttet til gjeldsporteføljen. 4.5 Benchmarking av låneporteføljen For å måle fylkeskommunens utvikling i låneporteføljen, skal referanseporteføljen med vekter i henhold til normalt refinansieringsbehov i punkt 4.2 benyttes. 4.6 Øvrige finansavtaler Fylkeskommunen kan inngå finansavtaler i de tilfeller fylkeskommunen ikke har spesiell kompetanse ved administrasjon, kjøp, vedlikehold, drift og avhending knyttet til dette, eller at det ut fra en økonomisk betraktning er formålstjenelig å inngå finansieringsavtaler. 4.7 Rutiner for rapportering Utføres i henhold til punkt 1.2. Side 10 av 12 sider

30 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning 5 VEDLEGG 5.1 Definisjoner Administrasjonsrisiko Knyttet til rutiner internt hos fylkeskommunen eller hos motpart Aksjeindeksobligasjon Verdipapirprodukt hvor innskudd bindes en bestemt periode. Investor er garantert hele innskudd tilbake samt hele eller deler av aksjeavkastningen Aksjer Verdipapir utstedt fra private bedrifter eller offentlige institusjoner, hvor kjøp gir eierandel Aktiv forvaltning Forvalter velger selv verdipapirer til en portefølje på bakgrunn av egne analyser og vurderinger for derigjennom å oppnå høyere avkastning enn en sammenlignbar portefølje Aktivaklasser Samlebetegnelse på ulike typer verdipapir som har de samme egenskapene, eksempelvis aksjer, obligasjoner og pengemarked Allokering Fordeling av de midler som skal investeres på ulike markeder og aktivaklasser Avkastningskrav Nedre grense for ønsket avkastning Benchmark Sammenlignbar portefølje, referanse Derivat Samlebetegnelse på kontrakter basert på verdien av et sett underliggende (fysiske) aksjer, obligasjoner eller indekser. De viktigste former er futureskontrakter og opsjoner. Diskresjonær forvaltning Forvaltningsform hvor forvalter konstruerer og handler i en portefølje basert på kundens ønsker Diversifisere Spre eller redusere risiko gjennom å kombinere aktiva med ulik risikoegenskaper Durasjon Et mål som uttrykker gjennomsnittlig løpetid for en obligasjon, definert som et vektet snitt av årlige rentekuponger og pålydende verdi. Begrepet uttrykker korrigert løpetid, og derigjennom obligasjonsprisens følsomhet for renteendringer Fond Portefølje bestående av eksempelvis aksjer hvor flere investorer kan eie andeler Hedgefond Forvaltningsprodukt som kan kombinere ulike aktivaklasser og som kan benytte ulike investeringsstiler for å oppnå stabil avkastning med lav risiko Implementering Fysisk kjøp av andeler i verdipapirfond Indeks Vektet verdi/ forholdstall for alle/ deler av eksempelvis aksjer på en børs. Indeksen angir den gjennomsnittlige avkastningen for de aktiva som inngår i indeksen. Indeksforvaltning Se passiv forvaltning Inflasjon Betegnelse som angir med hvilken størrelse i prosent det generelle prisnivået på varer og tjenester øker med Information Ratio Mål som uttrykker en forvalters dyktighet til å skape avkastning ut over benchmark, definert som meravkastning dividert på relativ risiko Investeringspolicy Dokument som beskriver en rekke forhold omkring en investering, eksempelvis avkastnings- og risikovurderinger, landfordelinger og valutaforhold Investeringsportefølje Faktisk fordeling i en portefølje mellom ulike aktivaklasser Investeringsstrategi Strategi som beskriver hvordan samlete midler skal investeres i ulike markeder og aktivaklasser Kredittrisiko Risiko knyttet til det å lide tap på grunn av at utsteder av et verdipapir eller motparten ikke oppfyller sine forpliktelser Likviditet Begrep som uttrykker grad av enkelhet og hurtighet et aktiva kan omsettes til kontanter Likviditetsrisiko Knyttet til at midler ikke kan omformes til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode Markedsrisiko Knyttet til tap som følge kurssvingninger i de markedene fylkeskommunene er eksponert Meravkastning Differansen mellom avkastningen i en faktisk portefølje og avkastningen på en nærmere definert referanseportefølje Side 11 av 12 sider

31 Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglement for finansforvaltning NOK Norske kroner Obligasjon Rentepapir utstedt av private bedrifter eller offentlige institusjoner. Utsteder forplikter seg til å betale kjøper bestemte årlige beløp (kuponger) samt pålydende ved endelig innløsning Passiv forvaltning Forvalter søker å oppnå avkastning og risiko som en sammenlignbar portefølje eller indeks Pengemarked Rentepapir som har innløsning innen ett år. Slike kortsiktige aktiva har høy likviditet og kan ha relativt lav risiko Portefølje Samling av ett eller flere enkeltaktiva eksempelvis enkeltaksjer Rebalansering Transaksjon som følge av at de ulike elementene i porteføljen utvikler seg ulikt over tid. Dette medfører at de relative vektene beveger seg bort fra normalposisjon Referanseindeks Se indeks Relativ risiko Risiko målt ved svingninger rundt et gjennomsnitt uttrykt som et relativt mål. Slik risiko måles ofte som svingninger i forhold til en sammenlignbar portefølje eller indeks svingninger Rentebærende papirer Sertifikater (pengemarked) og obligasjoner Rentekurve Oppstår når en sammenligner renter for ulike tidshorisonter. Kurven danner utgangspunkt for prising av rentepapirer og påvirkes av forhold som forventninger, risiko knyttet til ulike tidshorisonter samt tilbud og etterspørsel i rentemarkedets ulike tidshorisonter Renterisiko Knyttet til at verdien av rentebærende verdipapirer endres dersom renten endres Risikopremie Avkastning ut over risikofritt alternativ Standardavvik Viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge i fremtiden, basert på målinger av observerte verdier. Begrepet uttrykker svingninger rundt et gjennomsnitt. Strategisk aktivaallokering Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor hver klasse uttrykkes som et prosenttall. Begrepet representerer porteføljens normalposisjon Stresstest Økonomisk tilstand uttrykt ved flere ekstreme hendelser som sammen vil påvirke en porteføljes verdi i sterk negativ retning Systematisk risiko i akjsemarkedet Knyttet til tap som følge av at de aktuelle aksjemarkeder fylkeskommunen er eksponert mot vil stige eller falle på kort og/ eller lang sikt Swapavtale og swaprente Rentebytteavtale, hvor renten mellom to løpetider byttes Taktisk aktivaallokering Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor hver klasse uttrykkes med øvre og nedre grense for tillatt andel av totalportefølje Terminkontrakt Avtale om levering av en eiendel eller dens pengeverdi på et forhåndsbestemt tidspunkt hvor pris avtales ved kontraktsinngåelse Transaksjonskostnad Kostnader forbundet med kjøp og salg av verdipapir og verdipapirfond Usystematisk risiko i aksjemarkedet Knyttet til at et enkelt investeringsobjekt vil stige eller falle i verdi i forhold til markedet på kort og/ eller lang sikt Valutarisiko Knyttet til tap som følge av kurssvingninger i valutamarkedet Verdipapir Betegnelse på ulike aktiva, eksempelvis aksje, obligasjon eller pengemarked Verdipapirfond Se fond Volatilitet Betegnelse på risiko, dvs grad av svingninger rundt et gjennomsnitt Side 12 av 12 sider

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Askøy kommune Gjeldende fra

Reglement for finansforvaltning i Askøy kommune Gjeldende fra A S K ØY K OMMUNE V e d l e g g 5 Kommunalavdeling Stab Kleppestø 15.02.16 Reglement for finansforvaltning i Askøy kommune Gjeldende fra 1.3.2016 Formål Kommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning 1 av 12 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR MIDTRE GAULDAL KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL OG MÅLSETNING MED KOMMUNENS

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Til drøfting: - Søknad fra Destinasjon Trøndelagskysten vs. vår satsing på reiselivsutvikling

Til drøfting: - Søknad fra Destinasjon Trøndelagskysten vs. vår satsing på reiselivsutvikling HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.11.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen -

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2013. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret i Ørland kommune 18.12.01. i sak 01/0063 Innhold 1. FINANSREGLEMENT

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 08:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Finansutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Finansutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 08:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune Holtålen kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Holtålen kommune 12.012.02 sak 74/02y 1 av 16 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR KOMMUNEN...

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Hitra kommunestyre den 14.04.16, sak 37/16. Gjelder fra 01.05.16. Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA

Detaljer

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet...

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet... Reglement finansforvalting i Hå kommune Side 1 desember 2016 INNEHALD 1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Fullmakter... 3 1.3 Rammer for reglementet... 3

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune Vedlegg 1 Reglement for finansforvaltning i Drammen kommune Revidert versjon vedtatt av Drammen bystyre 30.05.2006 INNLEDNING DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETNING 1.2. RAMMER FOR FORVALTNINGEN

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer