Årsregnskap Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning"

Transkript

1 Årsregnskap 2005 Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning

2 F 2 Konsernregnskap Innhold Konsernregnskap US GAAP F3 Konsernregnskap N GAAP F5 Noter til konsernregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper F8 Note 2 Kjøp og salg av virksomheter F14 Note 3 Konsernets egenkapital F16 Note 4 Godtgjørelse og aksjebasert kompensasjon F19 Note 5 Informasjon om segmenter og geografisk fordeling F22 Note 6 Restruktureringskostnader F28 Note 7 Driftskostnader F28 Note 8 Finansinntekter og -kostnader F28 Note 9 Andre poster F28 Note 10 Resultatskatt F29 Note 11 Markedsbaserte verdipapirer F30 Note 12 Varebeholdninger og andre omløpsmidler F30 Note 13 Tilknyttede selskaper F31 Note 14 Immaterielle eiendeler, forskuddsbetalt pensjon, verdipapirer og andre anleggsmidler F32 Note 15 Bygninger, maskiner, inventar og lignende F33 Note 16 Goodwill og immaterielle eiendeler F34 Note 17 Banklån og annen kortsiktig rentebærende gjeld F34 Note 18 Annen kortsiktig gjeld F34 Note 19 Langsiktige lån F34 Note 20 Pensjonskostnader og -forpliktelser F35 Note 21 Betingede og andre avsetninger for forpliktelser F37 Note 22 Pantstillelser og garantiansvar F38 Note 23 Kontraktsforpliktelser og bevilgninger til fremtidige investeringer F39 Note 24 Risikostyring og derivater F39 Note 25 Honorar til eksterne revisorer F43 Note 26 Nærstående parter og Variabel Interest Entities F44 Note 27 Tilleggsinformasjon om olje- og gassvirksomheten F44 Note 28 Oversikt over forskjeller i regnskapsprinsipper og avstemming mellom US GAAP og N GAAP F50 Regnskap Norsk Hydro ASA F52 Noter til regnskapet for Norsk Hydro ASA F53 Revisjonsberetning F58 Bedriftsforsamling F59 Bruk av finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk F60 IFRS i Hydro F67 M I L J Ø M E R K E T T r y k k s a k This book is printed on Arctic the Volume. Arctic Paper is a holder of FSC traceability certificate.

3 Konsolidert resultatregnskap US GAAP Endringer i egenkapital Konsernregnskap F Beløp i millioner (unntatt beløp per aksje) Noter NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter Råvarer og energikostnader Lønn og lønnsavhengige kostnader 7, Avskrivninger 5, 15, Andre driftskostnader 7, Restruktureringskostnader (-inntekter) (22) - Driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper 5, Finansinntekter (-kostnader), netto 8, 11, 24 (1.890) (236) Andre poster 5, (1.253) Resultat fra videreført virksomhet før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad 10 (30.317) (3.793) (21.197) (12.923) Minoritetsandel av årets resultat (118) (15) (106) 151 Resultat fra videreført virksomhet før effekt av endring i regnskapsprinsipper Resultat fra avhendet virksomhet Resultat før effekt av endring i regnskapsprinsipper Endring i regnskapsprinsipper 1, 21 (78) (10) Årets resultat Resultat per aksje fra videreført virksomhet før effekt av endring i regnskapsprinsipper 3) Resultat per aksje fra avhendet virksomhet 3) Resultat per aksje før effekt av endring i regnskapsprinsipper 3) Resultat per aksje 3) ENDRINGER I EGENKAPITAL 2) Årets resultat Netto urealisert tap på verdipapirer 3 (9) (1) (2) - Tilleggsforpliktelse pensjon 3 (510) (64) (132) (113) Sikring av nettoinvestering (333) Sikring av fremtidige kontantstrømmer 3 (751) (94) (339) 35 Netto omregningsdifferanser (1.628) Sum endring i egenkapital uten resultateffekt netto etter skatt 3 (526) (66) (1.781) Endringer i egenkapital ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per Benyttet kurs er 7,9927 (ikke revidert). 2) Endringer i egenkapital inkluderer resultat etter skatt samt endringer i egenkapital uten resultateffekt som ikke knytter seg til inn- og utbetalinger fra/til aksjonærer (se note 3). 3) Det foreligger ingen forskjeller mellom resultat per aksje og utvannet resultat per aksje. De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet.

4 F 4 Konsernregnskap Konsolidert balanse US GAAP 31. desember Beløp i millioner Noter NOK EUR 1) NOK EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Markedsbaserte verdipapirer Kundefordringer, etter avsetning for tap på 784 og Varebeholdninger Forskuddsbetalte kostnader og andre omløpsmidler Utsatt skattefordel Omløpsmidler Tilknyttede selskaper Bygninger, maskiner, inventar, o.l. etter fradrag for akkumulerte avskrivninger Immaterielle eiendeler 14, Forskuddsbetalt pensjon, verdipapirer og andre anleggsmidler 14, Utsatt skattefordel Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende kortsiktig gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Utsatt skatt Kortsiktig gjeld Langsiktige lån Påløpte pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egne aksjer til kost 3 (3.589) (449) (3.069) Akkumulert endring i egenkapital uten resultateffekt 3 (2.083) (261) (1.557) Egenkapital 3, Sum gjeld og egenkapital Antall utestående aksjer Pålydende verdi per aksje 18,30 2,29 18,30 1) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per Benyttet kurs er 7,9927 (ikke revidert). De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet.

5 US GAAP og N GAAP 1) Kontantstrømoppstilling for konsernet Konsernregnskap F Beløp i millioner Noter NOK EUR * ) NOK NOK Kontantstrøm fra driften: Årets resultat Justeringer for å avstemme årets resultat mot netto kontantstrøm fra driften: Resultat fra avhendet virksomhet (1.083) (2.312) Avskrivninger Restruktureringsinntekter (22) - Andel resultat i tilknyttede selskaper 5, 13 (619) (77) (628) (620) Utbytte mottatt fra tilknyttede selskaper Utsatt skatt 10 (519) (65) (2.945) (1.585) Tap (gevinst) ved salg av anleggsmidler (937) (117) 39 (726) Tap (gevinst) på valutatransaksjoner (1.350) (1.035) Netto salg (kjøp) av kortsiktige verdipapirer (49) (6) (177) 245 Øvrige poster ) Endringer i driftsmessige eiendeler og gjeld: Fordringer (2.156) (270) (1.117) (576) Varebeholdninger (1.940) (243) (1.040) 453 Forskuddsbetalte kostnader og andre omløpsmidler (7.951) (995) Annen kortsiktig gjeld (645) Netto kontantstrøm tilført fra driften i videreført virksomhet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar, o.l. (17.562) (2.197) (16.187) (14.537) Andre langsiktige investeringer (17.263) (2.160) (858) (684) Kjøp av kortsiktige investeringer (15.162) (1.897) (9.166) (702) Salg av bygninger, maskiner, inventar, o.l ) Salg av andre langsiktige investeringer Salg av kortsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i videreført virksomhet (24.318) (3.043) (23.962) (7.054) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (2.102) (263) (9.271) (5.167) Kjøp av egne aksjer 3 (1.589) (199) (1.684) (555) Salg av egne aksjer Betalt utbytte 3 (5.021) (628) (2.811) (2.711) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter i videreført virksomhet (6.797) (850) (13.579) (8.092) Valutakurseffekter på kontanter og bankinnskudd (173) (22) (264) 702 Kontantstrøm fra avhendet virksomhet: Netto kontantstrøm tilført fra driften Netto kontantstrøm tilført fra (benyttet til) investeringsaktiviteter (744) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter (109) (141) Valutakurseffekter på kontanter og bankinnskudd Netto kontantstrøm tilført fra avhendet virksomhet Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (3.903) (488) (507) Kontanter og bankinnskudd per 1. januar Kontanter og bankinnskudd per 31. desember Kontante utbetalinger (innbetalinger): Renter (etter fradrag for aktivert beløp) 3) (48) (6) Betalt skatt *) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per Benyttet kurs er 7,9927 (ikke revidert). 1) Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kontantstrømoppstillingen for konsernet etter amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) og norske regnskapsprinsipper (N GAAP). 2) I januar 2005 mottok Hydro omlag 1,1 milliarder kroner i tilknytning til salget av 10 %-eierandelen i Snøhvit i 2004, og som var rapportert som kortsiktig fordring i Andre omløpsmidler per ) Inkluderer betalt overkurs knyttet til ekstraordinær nedbetaling av langsiktig gjeld med 6 millioner kroner i 2005 og 938 millioner kroner i 2004 (Note 8). 4) Inkluderer kostnadsført forventet tilskudd fra staten vedrørende fjerningsforpliktelse på millioner kroner, som ikke har kontanteffekt. De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet.

6 F 6 Konsernregnskap Konsolidert resultatregnskap N GAAP Beløp i millioner kroner Noter Driftsinntekter Råvarer og energikostnader Beholdningsendring ferdigvarer og varer i arbeid (482) (200) 251 Lønn og lønnsavhengige kostnader 7, Avskrivninger 5, 15, Andre driftskostnader Restruktureringskostnader (-inntekter) 6 - (22) - Driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper 5, Finansinntekter (-kostnader), netto 8, 11, 24 (1.890) Andre poster 5, (1.253) Resultat fra videreført virksomhet før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad 10 (30.364) (20.995) (12.863) Årets resultat fra videreført virksomhet Årets resultat fra avhendet virksomhet Årets resultat Minoritetsandel av årets resultat (118) (80) 148 Årets resultat etter minoritetsandel Oslo, 7. mars 2006 Jan Reinås Borger A. Lenth Terje Friestad Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Elisabeth Grieg Sten Roar Martinsen Håkan Mogren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ingvild Myhre Kurt Anker Nielsen Geir Nilsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet i samsvar med norske regnskapsprinsipper. Se note 28 for avstemming og forklaring av forskjeller i regnskapsprinsipper mellom US GAAP og norske regnskapsprinsipper (N GAAP). Eivind Reiten Generaldirektør

7 Konsolidert balanse N GAAP Konsernregnskap F desember Beløp i millioner kroner Noter EIENDELER Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 14, Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tilknyttede selskaper Forskuddsbetalt pensjon, verdipapirer og andre anleggsmidler 14, Finansielle anleggsmidler Varebeholdninger Kundefordringer, etter avsetning for tap på 784 og Forskuddsbetalte kostnader og andre omløpsmidler Markedsbaserte verdipapirer Kontanter og bankinnskudd Omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital Egne aksjer (pålydende) (161) (149) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egne aksjer (3.428) (2.921) Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital 3, Påløpte pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning for forpliktelser Langsiktige lån Banklån og annen rentebærende kortsiktig gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet i samsvar med norske regnskapsprinsipper. Se note 28 for avstemming og forklaring av forskjeller i regnskapsprinsipper mellom US GAAP og norske regnskapsprinsipper (N GAAP).

8 F 8 Noter til konsernregnskapet Noter til konsernregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Norsk Hydro produserer olje og gass til offshore, og er en integrert leverandør av aluminium. Hydro har virksomhet i nær 40 land. Konsernregnskapet for (Hydro) utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) er vist på sidene F3-F5. Konsernregnskapet utarbeidet i henhold til norske regnskapsprinsipper (N GAAP) er vist på sidene F5-F7. Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsført verdi av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelig estimater. De tilhørende noter gir de tilleggsopplysninger som kreves både i henhold til US GAAP og N GAAP og er en integrert del av begge konsernregnskapene. Regnskapsprinsippene er like for US GAAP og N GAAP når ikke annet er beskrevet. Avstemming og forklaring til vesentlige forskjeller i resultat og egenkapital mellom US GAAP og N GAAP fremgår av note 28. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter. Majoriteten av datterselskapene er selskaper hvor Norsk Hydro ASA kontrollerer, direkte eller indirekte, mer enn 50 prosent av stemmeberettigede eierandeler. I spesielle situasjoner kan Hydro kontrollere en enhet gjennom andre virkemidler enn stemmeberettigede eierandeler. Variable Interest Entities (VIE) er enheter der eierne tilsynelatende ikke har en kontrollerende eierandel, eller hvor egenkapitalen ikke er tilstrekkelig til å kunne finansiere virksomheten uten finansiell støtte. Enheter som Hydro anses å ha den økonomiske kontrollen over gjennom andre virkemidler enn stemmeberettigede eierandeler, konsolideres. Hydro konsoliderer for 2004 et selskap etter denne modellen. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Investeringer i selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskaper) regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Etter egenkapitalmetoden regnskapsføres investeringen til Hydros andel av egenkapitalen i selskapet, inkludert eventuelle merverdier eller goodwill fra oppkjøpet. Hydros andel av resultatet, inkludert avskrivning på merverdier, inngår i Andel resultat i tilknyttede selskaper. Vesentlige urealiserte gevinster fra transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert. Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eier mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital. Andeler i felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, med unntak av andeler i enkelte felles kontrollerte eiendeler der deltakerne er direkte eier av driftsmidlene og ansvarlig for gjelden, og som ikke er organisert i separat juridisk enhet. Disse, og andre andeler i felles kontrollert virksomhet innenfor olje- og gassutvinning, regnskapsføres etter bruttometoden. Hydro anser et begrenset antall selskaper som eies med en mindre andel enn 20 prosent som tilknyttet selskap eller felles kontrollert virksomhet, vurdert ut fra styringsstrukturen i hvert enkelt selskap. I selskaper som er felles kontrollert virksomhet gir stemmerettsregler deltakerne beslutningsmyndighet ut over det som direkte følger av den enkelte deltakers andel av stemmene. Dette kan være i form av rett til bestemt styrerepresentasjon, vetorett for viktige beslutninger eller krav om kvalifisert flertall for alle eller de fleste viktige beslutninger om virksomheten. Hydro vurderer eierandeler i tilknyttede selskaper for nedskrivning dersom det er indikasjoner på verdifall. Siden få av Hydros tilknyttede selskaper er notert på børs eller omsettes regelmessig, kan vurdering for nedskrivning bare sjelden baseres på observerbare markedspriser. Indikasjoner på verdifall kan være negative resultater eller svekkede markedsforhold. Virkelig verdi estimeres i slike tilfeller ved hjelp av verdsettelsesmodeller. Dersom estimert virkelig verdi er lavere enn Hydros balanseførte verdi for eierandelen og verdifallet ikke anses som midlertidig, skrives andelen ned. Konserndannelse Kjøp av virksomhet regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, eventuell merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. For deleide datterselskaper er kun Hydros andel av merverdier og goodwill inkludert i balansen. For Variable Interest Entities regnskapsføres likevel 100 prosent av merverdier, og påvirker minoritetsinteresser. Se note 2 for en oversikt over kjøp og salg i de siste tre år. I N GAAP inkluderes minoritetens andel av merverdier i identifiserbare eiendeler og gjeld i balanseverdien. Det er for tiden ingen slike forskjeller. Minoritetseiernes andel av merverdier inngår i minoritetsinteresser i konsernets egenkapital. Omregning av regnskaper i utenlandsk valuta Utenlandske enheter regnes om etter dagskursmetoden. Det vil si at eiendeler, inkludert merverdier ved oppkjøp, og gjeld omregnes til dagskurs, mens resultatregnskapet regnes om til gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanser er ført direkte mot konsernets egenkapital. Dette omfatter også kursgevinster eller -tap som oppstår på transaksjoner som anses som valutasikring av en nettoinvestering i et utenlandsk selskap. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta Realiserte og urealiserte kursgevinster og tap som oppstår på transaksjoner, eiendeler og gjeld i annen valuta enn enhetens funksjonelle valuta, er inkludert i årets resultat med unntak av kursgevinster og tap som oppstår på transaksjoner som anses som valutasikring. Inntektsføringsprinsipper Inntekter fra salg av produkter, herunder produkter som selges i internasjonale råvaremarkeder, blir regnskapsført på det tidspunktet produktene blir levert til kunden, forutsatt at kunden har overtatt risiko og eiendomsrett til produktet. Enkelte kontrakter har avtalt prisfastsettelse på et noe senere tidspunkt. For disse kontraktene inntektsføres salget på det tidspunktet prisen for leveransen kan beregnes. Avtalte rabatter og bonuser behandles som utsatt inntekt, slik at det gjøres full avsetning for potensielle rabatter på salgstidspunktet. Ved oppgjør av rabattforholdet regnskapsføres eventuelle ikke utnyttede rabatter. Ved kommisjonssalg regnskapsføres kun kommisjonsinntekt som omsetning. Ved produksjon av olje og gass inntektsfører Hydro sin ideelle andel av produksjonen i de ulike felt, uavhengig av om den er solgt i perioden (rettighetsmetoden). Det er ikke vesentlig forskjell mellom Hydros andel av produsert og solgt volum. Handel med råvarederivater og handel med råvarer over børs eller annen likvid markedsplass, og handel med råvarederivater og råvarebytter med samme motpart rapporteres netto slik at kun marginen på handlene inngår i driftsinntekter. Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Markedsbaserte verdipapirer Markedsbaserte verdipapirer omfatter bankinnskudd og alle andre plasseringer med forfallsdato mellom tre og tolv måneder fra anskaffelse,

9 Noter til konsernregnskapet F 9 samt Hydros portefølje av børsnoterte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler. Denne porteføljen betraktes som kortsiktige plasseringer for tradingformål, og verdsettes til virkelig verdi. Endringer i urealiserte kursgevinster og kurstap resultatføres løpende sammen med annen avkastning. Varebeholdninger Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris, etter først inn - først ut (FIFO)-prinsippet, og netto salgsverdi. Kostpris er direkte materialer, direkte lønn, samt andel av indirekte tilvirkningskostnader for tilvirkede varer og anskaffelseskost for innkjøpte varer. Utgifter for unormalt lav kapasitetsutnyttelse, feilproduksjon og frakt behandles som periodekostnad. Verdipapirer Verdipapirer inkluderer Hydros portefølje av langsiktige investeringer i børsnoterte aksjer som ikke konsolideres eller regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Denne porteføljen betraktes som langsiktige investeringer som ikke inngår i trading-porteføljen og vurderes til virkelig verdi. Urealiserte kursgevinster og kurstap etter fradrag for skatt føres som endring i egenkapital uten resultateffekt, og er derfor ikke inkludert i årets resultat. Realisert avkastning på verdipapirer resultatføres løpende. Investeringer som ikke har observerbar markedsverdi regnskapsføres etter kostmetoden. Investeringer vurderes for nedskrivning dersom det observeres indikatorer på verdifall. Virkelig verdi beregnes ved hjelp av verdsettelsesmodeller. Dersom verdifall konstateres og ikke anses som midlertidig, skrives investeringen ned til estimert virkelig verdi. I N GAAP vurderes disse verdipapirene til det laveste av historisk kost og markedsverdi. Se note 28 for ytterligere informasjon. Bytte av eiendeler 1. januar 2005 implementerte Hydro SFAS 153 Exchanges of Nonmonetary Assets, an amendment of APB Opinion No. 29. Transaksjoner med oppgjør i annet enn penger som har økonomisk innhold regnskapsføres til virkelig verdi. En transaksjon anses å ha økonomisk innhold hvis Hydros framtidige kontantstrømmer forventes å endres vesentlig som følge av byttet. Hydro regnskapsfører visse transaksjoner uten kontantvederlag til virkelig verdi, mens slike transaksjoner som medfører at Hydro har vesentlig videre tilknytning til overførte aktiviteter regnskapsføres med kontinuitet i balanseførte verdier. Bygninger, maskiner, inventar o.l. Bygninger, maskiner, inventar o.l. vurderes til historisk kost etter fradrag for avskrivninger. Ved juridisk forpliktelse til å fjerne driftsmiddel, økes balanseført verdi av eiendelen med nåverdien av estimerte fjerningsforpliktelsen på det tidspunkt forpliktelsen oppstår og balanseføres. Anleggsmidler vurderes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall som beskrevet i SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets. Balanseført verdi anses ikke som gjenvinnbar dersom verdien overstiger summen av udiskonterte kontantstrømmer som forventes fra eiendelen, eller en gruppe av eiendeler når flere eiendeler arbeider sammen for å skape identifiserbare og relativt uavhengige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi overstiver gjenvinnbart beløp målt på denne måten foretas nedskrivning til virkelig verdi. For N GAAP gjennomføres nedskrivning dersom balanseført verdi overstiger det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi for eiendelen. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Aktiverte renter Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen, og avskrives over eiendelens levetid. Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til Hydro (finansiell leasing), aktiveres under bygninger, maskiner, inventar, o.l. til nåverdien av minimumsleien, eventuelt virkelig verdi hvis lavere. Forpliktelsen inngår i rentebærende langsiktig gjeld. Driftsmidlene avskrives, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For øvrige leieavtaler er leiebetalingen en driftskostnad som fordeles systematisk over leieperioden. Utforskning og utbygging av olje- og gassreserver Hydro benytter successful efforts -metoden for behandling av utforskings- og utbyggingsutgifter i olje- og gassutvinning. Utforskingsutgifter, unntatt utgifter knyttet til utforskingsbrønner og anskaffelses av leterettigheter, blir løpende kostnadsført. Boreutgifter knyttet til utforskingsbrønner blir aktivert i påvente av resultatet av boringene. Dersom det ikke påvises drivverdige reserver av olje- og gassforekomster, blir boreutgiftene kostnadsført. Kjøpte leterettigheter henføres til rettighetsområdene, og kostnadsføres dersom det ikke påvises drivverdige reserver av olje- og gassforekomster i området. Hver blokk eller område vurderes separat. Alle utgifter for utbygging av brønner, plattformer og utstyr aktiveres, inkludert tilhørende renter. Balanseført utforsking og utbygging vurderes for nedskrivning dersom det foreligger indikasjoner på verdifall. I den grad volumer ut over påviste reserver benyttes i nedskrivningsvurderingen, blir tilleggsressurser risikojustert før kontantstrøm fra slike volumer beregnes. Utgifter til driftsforberedelse kostnadsføres løpende. For ytterligere informasjon, se note 27. Avskrivninger prosentsatser: Avskrivninger foretas på lineær basis med følgende Maskiner og utstyr 5-25 prosent Bygninger 2-5 prosent Andre prosent Installasjoner i forbindelse med olje- og gassutvinning avskrives etter produksjonsenhetsmetoden over produksjonsperioden for påviste reserves. Avskrivningssatser etter produksjonsenhetsmetoden vurderes ved indikasjon på behov for endring, minst en gang årlig. Slike endringer regnskapsføres prospektivt. Avskrivninger inkluderer renteelementet knyttet til diskonterte forpliktelser for fremtidig fjerning av varige driftsmidler. Forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler Estimert virkelig verdi av forpliktelser til fjerning og opprydning balanseføres i den periode den påløper. Forpliktelser til fjerning av olje- og gassinstallasjoner regnskapsføres når eiendelen er klar for bruk. Fjerningskostnader balanseføres som del av eiendelens anskaffelseskost, og avskrives sammen med denne. Virkelig verdi av forpliktelsen er nåverdien av estimerte fremtidige utgifter til fjerning og opprydning. Endring i nåverdien av forpliktelsen som følger av renteelementet i nåverdi-

10 F 10 Noter til konsernregnskapet beregningen resultatføres, og inngår i avskrivning. Forpliktelser som er betinget av en framtidig hendelse (tidspunkt eller metode) regnskapsføres når forpliktelsen kan estimeres. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som anskaffes separat eller som gruppe, balanseføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet. Ved kjøp av virksomhet identifiseres og balanseføres immaterielle eiendeler som er resultat av kontrakter eller juridiske rettigheter, og rettigheter som kan skilles fra den kjøpte virksomheten. Immaterielle eiendeler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er tidsbegrenset og en økonomisk levetid ikke kan estimeres, avskrives eiendelen ikke, men er isteden gjenstand for en årlig nedskrivningstest. Goodwill Merpris ved kjøp av virksomhet ut over virkelig verdi av identifiserte eiendeler og forpliktelser balanseføres som goodwill. Goodwill avskrives ikke, men vurderes for eventuell nedskrivning ved indikasjoner på verdifall, minst en gang per år. Goodwill er for dette formål tilordnet en rapporteringsenhet som er ett nivå under segment, for Hydro er dette sektor i Aluminium og delsegment i Olje & Energi. Se note 5 for beskrivelse av segmenter. Nedskrivningstesten baseres på estimert virkelig verdi av den enkelte rapporteringsenhet i forhold til balanseført verdi av enheten. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av verdsettelsesteknikker. For N GAAP avskrives goodwill over en levetid som ikke overstiger 10 år. Se note 28 for ytterligere informasjon. Betingede forpliktelser og garantier Ved utstedelse av en garanti regnskapsføres virkelig verdi av forpliktelsen, inkludert plikten til å være beredt til å oppfylle garantien gjennom garantiperioden. Betingede forpliktelser regnskapsføres når det er sannsynlig at forpliktelsen vil bli betalbar og beløpet kan beregnes. Produksjonsavgifter for olje og gass Driftsinntekter for olje og gass rapporteres netto etter fradrag for produksjonsavgifter som betales i form av olje. Fraktutgifter Fraktutgifter inngår i Andre driftskostnader. Fraktutgifter fakturert til kunde inngår i driftsinntekter. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Etter N GAAP balanseføres utviklingskostnader som immaterielle eiendeler til kost dersom, og bare dersom, (a) det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket, og (b) anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Alle utgifter til forskning kostnadsføres. Se note 28 for ytterligere informasjon. Utslippskvoter Utslippskvoter for CO 2 regnskapsføres som immateriell eiendel til kostpris, både for kvoter som tildeles fra myndighetene og kjøpte kvoter. De kan benyttes enten til årlig oppgjør for utslipp eller overføres til neste år for å dekke utslipp. Kvotene vurderes for nedskrivning minst årlig. Ved utslipp ut over tildelt kvotenivå (for tiden 95 prosent av forventet utslipp) avsettes det for forpliktelse til å kjøpe kvoter på det tidspunkt tildelte kvoter overskrides. Eventuelt salg av tildelte kvoter regnskapsføres på salgstidspunktet. Se note 16 for ytterligere informasjon. Andre poster Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, er klassifisert som Andre poster. Skatt Utsatt skatt er beregnet basert på gjeldsmetoden i henhold til SFAS 109. Ifølge gjeldsmetoden beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier av eiendeler og gjeld. Det vurderes om utsatt skattefordel kan utnyttes. Dersom det er sannsynlig at en skattefordel ikke vil bli utnyttet, avsettes det for verdireduksjonen. Årets resultateffekt fremkommer som årets endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen med unntak av utsatt skatt knyttet til poster som føres direkte mot egenkapitalen. Effekten av endring i skatteregler og skattesatser resultatføres når endringen er vedtatt. Hydro hensyntar effekten av friinntekt, et spesielt fradrag som gis for petroleumsskatteformål, på investeringstidspunktet. Det avsettes normalt ikke for utsatt skatt på tilbakeholdte overskudd i datterselskaper fordi det forutsettes at overskuddene vil forbli investert i selskapene. I N GAAP benytter Hydro Norsk RegnskapsStiftelses (NRS) foreløpige standard for resultatskatt som i likhet med SFAS 109 bygger på gjeldsmetoden. Se note 28 for ytterligere informasjon. Derivater SFAS 133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities med endringer benyttes for vurdering av hvilke kontrakter som er derivater, og for regnskapsføring av disse. Regnskapsmessig verdsettes derivatene til markedsverdi med løpende resultatføring av gevinster og tap dersom kriteriene for regnskapsmessig sikring ikke er tilfredsstilt. Derivater klassifiseres som kortsiktige dersom gjenværende løpetid er mindre enn et år fra balansedagen. Kontrakter som er underlagt avtale om nettooppgjør (master netting agreements) eller der Hydro har intensjon og mulighet til å gjøre opp to eller flere derivater netto, presenteres netto i balansen. Andre derivater presenteres brutto. Valutaterminkontrakter og valutaopsjoner balanseføres til markedsverdien på balansedagen. Urealiserte valutagevinster eller valutatap inngår i posten Rentekostnader og valutagevinster (tap). Netto resultateffekt av renteinntekter og rentekostnader som er knyttet til rentebytteavtaler (renteswapper) og valutabytteavtaler (valutaswapper), periodiseres over kontraktenes løpetid. Valutabytteavtaler er omregnet til norske kroner til balansedagens kurs. Urealiserte gevinster eller tap som oppstår, inngår i posten Finansinntekter (-kostnader). Råvarederivater regnskapsføres til markedsverdi som enten eiendel eller forpliktelse. Endringer i markedsverdi inngår i driftsinntekter og/eller driftskostnader, med unntak for instrumenter som er utpekt som sikringsinstrumenter og kvalifiserer for regnskapsmessig sikring. Regnskapsmessig sikring benyttes når spesifikke sikringskriterier er oppfylt. Endring i markedsverdi for disse sikringsinstrumentene blir helt eller delvis oppveid av tilsvarende endringer i verdi eller kontantstrømmer til de underliggende eksponeringene som blir sikret. I kontantstrømsikringer blir tap og gevinster på sikringsinstrumentet ført direkte mot egenkapitalen inntil de underliggende transaksjonene blir resultatført. Dersom det blir avdekket at det er sannsynlig at en fremtidig sikret transaksjon ikke vil bli gjennomført, blir de tilhørende tap og gevinster som er ført mot egenkapitalen umiddelbart resultatført. I verdisikring blir endringer i markedsverdi for både det sikrede objektet og sikringsinstrumentet løpende resultatført på samme linje i resultatregnskapet. Alle beløp relatert til ineffektivitet i sikringsforholdet for både verdisikring og kontantstrømsikring blir løpende resultatført. Ved sikring av virkelig verdi resultatføres endring av virkelig verdi både for sikringsinstrumentet og sikringsobjektet.

11 Noter til konsernregnskapet F 11 Kontrakter som defineres som energihandel (Energy Trading Activities) regnskapsføres etter EITF 02-3 Issues involved in Accounting for Derivative Contracts Held for Trading Purposes and Contracts Involved in Energy Trading and Risk Management Activities, og vurderes til virkelig verdi dersom de ikke kvalifiserer for unntak for normale kjøp eller normale salg. For øvrige energikontrakter regnskapsføres gevinster og tap ved leveranse. I N GAAP regnskapsføres råvarekontrakter som omsettes på børs eller i børslignende marked til virkelig verdi. Gevinster og tap knyttet til råvarederivater som ikke behandles som sikring og som ikke omsettes på børs eller børslignende regulert marked motregnes innenfor separate porteføljer for de ulike råvarederivatene, og netto urealisert gevinst for den enkelte portefølje er ikke inntektsført. En portefølje kan omfatte både børshandlede og bilaterale kontrakter, og vurderes til markedsverdi, likevel slik at en positiv porteføljeverdi ikke regnskapsføres. Verdiendringer på finansielle derivater og råvarederivater som er brukt som sikringsinstrument i en kontantstrømssikring regnskapsføres ikke før de underliggende sikrede transaksjoner inntreffer. Se note 28 for ytterligere informasjon. Aksjeopsjoner og aksjer til ansatte Hydro benytter egenverdimetoden i henhold til Accounting Principles Board (APB) Opinion 25, inkludert fortolkninger i FIN 28, for regnskapsføring av lønnskostnad ved tildeling av aksjeopsjoner til ansatte, og gir tilleggsopplysninger i samsvar med SFAS 123. For variable planer og planer som gjøres opp kontant måles verdien ved utløpet av hver regnskapsperiode som forskjellen mellom markedspris og den ansattes kjøpspris for aksjene. For variable planer og kontantplaner som er knyttet til økning i Hydros aksjekurs, måles verdien av ordningen når det er sannsynlig at kriteriene vil oppnås. Verdien resultatføres over den perioden fordelen opptjenes av den ansatte. Hydro tilbyr aksjer til ansatte med rabatt for å oppmuntre ansatte til eierskap i bedriften. Ved salg av egne aksjer til ansatte til en lavere pris enn markedspris kostnadsføres forskjellen mellom markedspris og salgspris som lønn. Se note 4 for ytterligere informasjon. For N GAAP ble NRS 15 A Aksjebasert betaling, som krever at aksjebasert betaling regnskapsføres til virkelig verdi implementert i Forskjellen mellom egenverdimetoden som benyttes for US GAAP for 2005 og virkelig verdi er ikke vesentlig. Proforma informasjon Tabellen under illustrerer effekten på årsresultat og resultat per aksje dersom aksjebasert betaling til ansatte var regnskapsført i samsvar med SFAS 123. Beløp i millioner kroner, bortsett fra resultat per aksje Resultat Tillegg for lønnskostnad inkludert i rapportert resultat netto for skatt Fradrag for lønnskostnad beregnet etter virkelig verdi metode Proforma resultat Resultat per aksje: Rapportert resultat per aksje 62,40 49,40 42,60 Proforma resultat per aksje 62,50 49,40 42,60 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonskostnader beregnes i henhold til SFAS 87 Employers' accounting for Pensions og SFAS 88 Eployers' Accounting for Settlements and Curtailment of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits. Effekt av endringer i pensjonsplaner fordeles jevnt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for aktive medlemmer. Estimatavvik som overstiger 10 prosent av det høyeste av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler fordeles også jevnt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for aktive medlemmer. I N GAAP er de samme prinsipper lagt til grunn. Dette er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Avhendet eller avviklet virksomhet Når det er besluttet salg av en eiendel eller gruppe eiendeler rapporteres den som Eiendeler for salg i samsvar med SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets. Dette forutsetter at et sett kriterier er oppfylt, inkludert at det er sannsynlig at salget vil være gjennomført i løpet av et år. Når en del av en virksomhet er solgt eller besluttet solgt rapporteres den som Avhendet eller avviklet virksomhet, forutsatt at kriteriene er oppfylt. En del av en virksomhet kan være et rapporterbart segment eller en mindre enhet som kan skilles ut fra øvrig virksomhet og som det foreligger separat finansiell informasjon. Eiendeler, forpliktelser, kontantstrømmer, resultat av virksomheten og eventuell gevinst eller tap fra salg inngår ikke i videreført virksomhet, men rapporteres separat. Deler av virksomheten som skal avhendes på annen måte enn ved salg, klassifiseres som Avhendet virksomhet på det tidspunktet avhendelsen skjer. Eiendeler, forpliktelser, kontantstrømmer og resultat av virksomheten i tidligere perioder reklassifiseres til Avhendet virksomhet for å vise sammenlignbar informasjon. Uvesentlige virksomheter eller grupper av eiendeler som avhendes reklassifiseres ikke til avhendet virksomhet. Totalen for noen tabeller som inngår i årsregnskapet kan avvike fra summen av de enkelte tallene som følge av avrunding. Endring i regnskapsprinsipper Forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler FASB Interpretation (FIN) No. 47 Accounting for Conditional Asset Retirement Obligations ble utgitt i mars Denne fortolkningen klargjør behandlingen av betingede forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler, som er regulert i SFAS 143, Asset Retirement Obligations. FIN 47 klargjør at juridiske forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler skal regnskapsføres selv om forpliktelsen er betinget av en framtidig hendelse. Hydro implementerte FIN 47 per 31. desember Akkumulert effekt av endringen utgjorde en kostnad etter skatt på 78 millioner kroner som inngår i Endring i regnskapsprinsipper. 1. januar 2003 implementerte Hydro SFAS 143, Asset Retirement Obligations. Implementering av SFAS 143 medførte en implementeringseffekt på 310 millioner kroner etter skatt, som ble inntektsført som Endring i regnskapsprinsipper i For ytterligere informasjon, se note 21. I N GAAP ble effekten av endring i regnskapsprinsipp ført mot egenkapitalen, og sammenligningstall for tidligere perioder ble omarbeidet. Varebeholdninger I november 2004 utga FASB SFAS 151 Inventory Cost, an amendment of ARB 43, Chapter 4. Standarden klargjør at utgifter for unormalt lav kapasitetsutnyttelse, feilproduksjon og frakt skal behandles som periodekostnad. Hydro implementerte SFAS 151 per 1. juli Effekten av endringen var uvesentlig.

12 F 12 Noter til konsernregnskapet For N GAAP har ikke implementeringen av SFAS 151 medført endret måling av varelager. Bytte av eiendeler FASB utga i desember 2004 SFAS No. 153 Exchanges of Nonmonetary Assets, an amendment of APB Opinion No. 29. SFAS 153 endrer APB 29 om transaksjoner med oppgjør i annet enn penger, SFAS 19 om regnskapsføring for olje- og gassvirksomhet og enkelte andre standarder. Hydro implementerte SFAS 153 for transaksjoner gjennomføret etter 1. januar 2005, uten vesentlig effekt. Endringen forventes ikke å medføre forskjellig måling for N GAAP. Regnskapsføring av letebrønner FASB Staff Position No. FAS 19-1 Accounting for Suspended Well Costs ble utgitt 4. april 2005, og gjelder for perioder påbegynt etter denne dato. I samsvar med FAS 19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies punkt 19 skal letebrønner balanseføres inntil det er klart om brønnen har påvist olje- eller gassreserver. FSP-FAS 19-1 endrer FAS 19 slik at letebrønner tillates balanseført lenger enn et år fra avslutning av boring dersom visse kriterier er oppfylt og det gis visse tilleggsopplysninger. Hydro har ikke endret tidligere balanseførte verdier som følge av denne endringen. For ytterligere informasjon, se note 27. Aksjebasert godtgjørelse For N GAAP har Hydro implementert NRS 15A Aksjebasert betaling med virkning for Den norske standarden er lik IFRS 2 Share-based Payment Etter denne endringen skal alle aksjebaserte planer regnskapsføres til virkelig verdi. Hydros nåværende aksjeplaner er kontantplaner. Verdien måles ved bruk av Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. Hydro brukte tidligere egenverdimetoden for å måle forpliktelsen knyttet til disse planene. Forskjellen i måling av planene etter egenverdimetoden og Black- Scholes modell er ikke vesentlig per 31. desember Konsolidering av Variable Interest Entities Hydro implementerte FASB Interpretation 46 Consolidation of Variable Interest Entities, endret i desember 2003, (FIN 46R) med virkning fra 1. januar FIN 46R fortolker Accounting Reaserch Bullitin No. 51, Consolidated Financial Statements, og omhandler konsolideringsplikt for enheter der eierne tilsynelatende ikke har en kontrollerende eierandel, eller hvor egenkapitalen ikke er tilstrekkelig til å kunne finansiere virksomheten uten finansiell støtte (Variable Interest Entities, forkortet VIE). FIN 46R gir veiledning i vurderingen av hvilken part som har kontrollerende økonomisk interesse i virksomheten, i de tilfeller kontroll ikke bygger på kontroll over majoriteten av stemmeberettigede eierandeler. Implementeringen av FIN 46R var avhengig av når selskapet ble involvert i slike enheter. Siden Hydro ikke var involvert i VIE-enheter opprettet i perioden 31. januar til 31. desember 2003 eller hadde andeler i Special Purpose Entities ved utgangen av 2003, ble FIN 46R implementert i første kvartal Se note 26 for ytterligere informasjon. FIN 46R kan medføre forskjeller mellom US GAAP og N GAAP, avhengig av begrunnelsen for å inkludere eller ekskludere enheter fra konsolidering. Per 31. desember 2005 er det ingen forskjeller mellom US GAAP og N GAAP som følge av FIN 46R. Kontraktsrettigheter for mineralutvinning FASB utga FSP FAS Application of FASB Statement No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets, to Oil- and Gas-Producing Entities i september FSP FAS gjelder for perioder påbegynt etter utgivelsesdato, og klargjør at kjøp av kontraktsretter til utvinning av olje og gass fortsatt skal regnskapsføres som varige driftsmidler. Uttalelsen omhandler også spørsmålet om avgrensingen i SFAS 142 mot regulering av oljeregnskapsføring etter SFAS 19 også omfatter balanseklassifisering for leterettigheter for oljeselskaper, og tilleggsopplysninger knyttet til slike rettigheter. FSP FAS konkluderer at disse forholdene reguleres av SFAS 19. Hydros nåværende praksis er dermed bekreftet. Immaterielle eiendeler NRS(F) Immaterielle eiendeler ble endret i Fra 1. januar 2004 kreves at immaterielle eiendeler balanseføres til kost dersom, og bare dersom, (a) det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket, og (b) anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Alle utgifter til forskning kostnadsføres. Dette kan medføre forskjellig behandling av utviklingsaktivitet i forhold til US GAAP.. Energikontrakter 1. januar 2003 implementerte Hydro EITF Issues involved in Accounting for Derivative Contracts Held for Trading Purposes and Contracts Involved in Energy Trading and Risk Management Activities. Denne standarden medfører at kun energikontrakter som faller innenfor definisjonen av derivater etter FAS 133 og som er anskaffet for tradingformål vurderes til virkelig verdi. Øvrige energikontrakter regnskapsføres til det laveste av historisk kostpris og virkelig verdi. Standarden erstatter EITF Accounting for Contracts Involved in Energy Trading and Risk Management Activities Endringen gjelder for kontrakter inngått i perioden før 25. oktober For kontrakter inngått etter dette tidspunktet gjaldt standarden fra første gangs regnskapsføring. Endringen medførte en implementeringseffekt på 29 millioner kroner etter skatt, som ble kostnadsført som Endring i regnskapsprinsipper i Implementering av EITF 02-3 medførte ingen endringer i N GAAP. Nedleggelseskostnader 1. januar 2003 implementerte Hydro SFAS 146 Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities. Standarden erstatter EITF Issue No. 94-3, Liability Recognition for Certain Employee Termination Benefits and Other Costs to Exit an Activity (including Certain Costs Incurred in a Restructuring), og endrer behandlingen av utgifter til nedleggelse og restrukturering av virksomhet. Etter SFAS 146 skal slike utgifter kostnadsføres når de påløper, ikke som tidligere når ledelsen forplikter seg til å gjennomføre en restrukturerings- eller nedleggelsesplan. For utgifter til oppsigelse av ansatte gjelder spesielle periodiseringsregler som krever at ytelser til ansatte som vil fratre i løpet av lovbestemt oppsigelsestid kostnadsføres når de annonseres. N GAAP krever at visse utgifter kostnadsføres på det tidspunkt ledelsen forplikter seg til å gjennomføre en restruktureringsplan, og kan derfor representere en forskjell i tidspunktet for regnskapsføring av slike utgifter. Nedskrivning NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler er endret med virkning fra Nedskrivningstest for varige driftsmidler, goodwill og immaterielle eiendeler måler fra dette tidspunkt balanseført verdi av eiendelen mot gjenvinnbart beløp, i form av netto salgsverdi eller bruksverdi, estimert som neddiskonterte kontantstrømmer. En nedskrivning skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Dette representerer en forskjell mellom US GAAP og N GAAP.

13 Noter til konsernregnskapet F 13 Nye regnskapsstandarder Aksjebasert godtgjørelse FASB utga i desember 2004 revidert SFAS 123 Share-Based Payment. Etter denne endringen skal alle aksjebaserte planer regnskapsføres til virkelig verdi. For Hydros nåværende aksjeplaner, som er kontantplaner, forventes endringene i SFAS 123 ikke å få vesentlig betydning. For N GAAP måles alle aksjebaserte planer til virkelig verdi fra Endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil FASB utga i mai 2005 SFAS 154 Accounting Changes and Error Corrections. Etter denne standarden gjelder frivillig endring i regnskapsprinsipp, korrigering av feil og endring i regnskapsprinsipp som følge av nye regnskapsstandarder som ikke angir en spesifikk implementeringsmetode. Generelt skal skal tidligere perioder omarbeides for endringer i regnskapsprinsipp. Standarden gjelder for prinsippendringer og korrigering av feil i perioder som begynner etter 15. desember Endringen medfører at en tidligere forskjell mellom US GAAP og N GAAP faller bort. Regnskapsføring av kjøp og salg av produkter med samme motpart I 2005 godkjente FASB Emerging Issues Task Force's beslutning EITF Accounting for Purchase and Sales of Inventory with the Same Counterparty. EITF medfører at avtaler om kjøp og salg av en råvare med samme motpart som avtales i en samlet avtale eller i separate avtaler som inngås på samme tidspunkt skal behandles som en avtale ved vurdering om de er bytter uten kontantvederlag etter APB 29. Bytte av varebeholdninger skal behandles til kontinuitet med unntak av bytte av ferdigvarer med oppgjør i råvarer eller halvfabrikata. Slike bytter skal regnskapsføres til virkelig verdi. EITF gjelder for nye avtaler som inngår i første delårsperiode etter 15. mars Hydro forventer å implementere EIFT senest i andre kvartal Det ventes ikke vesentlig effekt av endringen. Endringen forventes ikke å medføre forskjellig måling for N GAAP. Regnskapsføring av kjøp og salg av produkter med samme motpart I februar 2005 utga amerikanske børsmyndigheter retningslinjer som pålegger selskapene å opplyse om slike avtaler. Retningslinjene omfatter avtaler om kjøp og salg av en råvare med samme motpart som avtales i en samlet avtale eller i separate avtaler som inngås på samme tidspunkt. Et spørsmål som nylig er diskutert i Emerging Issues Task Force (EITF) omhandler om slike avtaler skal anses som bytte som etter APB 29 skal regnskapsføres til kontinuitet, og om det finnes situasjoner der slike avtaler likevel skal regnskapsføres til virkelig verdi. Et annet spørsmål er om slike avtaler skal presenteres brutto som driftsinntekter og kostnader i resultatregnskapet, eller om de skal presenteres netto. Hydro presenter handel med råvarederivater og fysisk handel med råvarer der marginoppgjør kan forekomme netto, slik at oppnådd margin inngår i driftsinntekter. Handel med fysiske råvarer der marginoppgjør ikke er aktuelt presenteres normalt brutto i resultatregnskapet. Hydro har gjennomgått presentasjonen av visse kjøp og salg av råvarer med same motpart, og konkludert at nettopresentasjon bedre reflekterer formålet med visse transaksjoner. Følgelig er presentasjonen av disse kontraktene endret fra 1. januar Tidligere perioder er omarbeidet for å bli sammenlignbare. Det er samlet reklassifisert driftinntekter med millioner kroner for 2004 og millioner for Altersteilzeit (ATZ) tidligpensjonsordning EITF Accounting for the Altersteilzeit Early Retirement Programs and Similar Type Arrangements ble utgitt i juni 2005, En ATZ plan type II er en plan som støttes av tyske myndigheter. EITF omhandler regnskapsføring av årlig bonus og tilskudd til pensjonsplanen. ATZ type II planer skal regnskapsføres som sluttvederlag etter SFAS 112 Employers' Accounting for Postemployment Benefits. Kostnadsføring starter når den enkelte ansatte trer inn i programmet (ved signering av kontrakt). Tyske myndigheter gir tilskudd til arbeidsgivere for nyansettelser som erstatning for pensjonerte ansatte. Slike tilskudd regnskapsføres når arbeidsgiveren oppfyller alle kriterier som er nødvendig for å motta tilskuddet. EITF gjelder for perioder påbegynt etter 15. desember Hydro har virksomhet i Tyskland, og vurderer effekten av endringen. Det forventes ikke vesentlige endringer i resultat eller finansiell stilling.

14 F 14 Noter til konsernregnskapet Note 2 Kjøp og salg av virksomheter Følgende vesentlige kjøp og salg av virksomheter er foretatt etter 1. januar Oppkjøp Hydro utstedte i september 2005 et tilbud om å kjøpe alle aksjene i Spinnaker Exploration Company (Spinnaker), et børsnotert selskap i USA. Kjøpet vil øke Hydros aktivitet og vekstmuligheter i Mexico-golfen. Transaksjonen ble gjennomført 13. desember etter godkjenning av aksjonærene i Spinnaker og amerikanske myndigheter, og er regnskapsført fra samme dato. Spinnaker drev med utforsking, utbygging og produksjon av olje og gass, hovedsakelig i Mexico-golfen. Kjøpesummen for aksjene, inkludert direkte kjøpskostnader utgjorde millioner kroner (2.458 millioner US-dollar). Spinnakers eiendeler og gjeld er regnskapsført til estimert virkelig verdi. Hoveddelen av verdiene ble tilordnet utbygde og ikke utbygde oljeog gassfelt. Lisenser til seismiske databaser som Hydro kontrollerer fra oppkjøpet av Spinnaker, og rett til å kjøpe slike lisenser gjennom vederlag ved endret eierskap, er tilordnet en samlet verdi på om lag 500 millioner kroner, hvorav 320 millioner kroner gjelder lisenser som ble kontrollert fra oppkjøpstidspunktet. Siden Hydro benytter successful effort metoden for regnskapsføring av utforsking for olje og gassressurser, ble denne delen av kostprisen umiddelbart kostnadsført. Den gjenværende verdien på om lag 180 millioner kroner vil bli kostnadsført etter hvert som rettighetene benyttes eller utløper gjennom Tilordningen av kostpris resulterte i goodwill. Hovedårsakene til at goodwill oppstår er forskjellen mellom nominell verdi og nåverdi av utsatt skatt, og seismisk informasjon som ikke kvalifiserer for separat regnskapsføring som immaterielle eiendeler. Tilordningen av kostprisen er foreløpig, og kan bli endret når ytterligere informasjon om eiendeler og forpliktelser blir kjent gjennom gjenværende planlagte vurderinger av forventede reserver i olje- og gassfeltene og immaterielle eiendeler. FORELØPIG TILORDNING AV KOSTPRIS: Beløp i millioner kroner Kontanter og bankinnskudd 89 Andre omløpsmidler Varige driftsmidler Goodwill Kortsiktig gjeld (886) Langsiktig gjeld (5.622) Estimert virkelig verdi av netto eiendeler i Spinnaker Salg I november 2005 avtalte Hydro å selge sine 68,8 prosent av aksjene i BioMar Holding A/S for et samlet vederlag på 947 millioner kroner. Transaksjonen ble gjennomført i desember 2005 etter godkjennelse av relevante myndigheter, og resulterte i en gevinst på 693 millioner kroner. BioMar inngikk i Øvrige virksomheter Oppkjøp Det ble ikke avtalt eller gjennomført vesentlige oppkjøp i Salg I juni 2004 solgte Hydro sin tyske alumina-aktivitet som besto av 50 prosent eierandel i det tilknytted selskapet Aluminium Oxid Stade GmbH, tilknyttede aktiviteter innenfor kjemi-kvalitet alumina og den tilhørende bauxitt-leveranser representert ved Hydros 10 prosent eierandel i Halco (Mining) Inc. Samlet vederlag utgjorde 677 millioner kroner, og medførte en gevinst på 35 millioner kroner. I desember 2003 inngikk Hydro avtale om salg av 80,1 prosent av Pronova Biocare for 165 millioner kroner. Salget ble gjennomført i januar 2004, og ga en gevinst på NOK 110 millioner kroner Oppkjøp Det ble ikke avtalt eller gjennomført vesentlige oppkjøp i Salg Hydro solgte datterselskaper og eierandeler som ikke inngår i kjernevirksomheten i løpet av året for et samlet salgsvederlag på 7,0 milliarder kroner. Salgene ga en samlet gevinst på 995 millioner kroner. KFK (nå BioMar Holding AS) inngikk i september 2002 avtale om salg av sin svenske fôr- og kornaktivitet for om lag 450 millioner kroner. Salget ble gjennomført i januar 2003, etter konkurranserettslig godkjennelse. Flexible Packaging, som inngikk i kjøpet av VAW i første kvartal 2002, ble solgt for et samlet vederlag på om lag 3 milliarder kroner. Transaksjonen ble gjennomført i april 2003, og medførte ikke vesentlig resultateffekt. I juni inngikk Hydro avtale om salg av sin andel i Sundsfjord Kraft ANS mot 20,2 prosent av aksjene i SKS Produksjon AS, med en gevinst på 326 millioner kroner. I juli inngikk Hydro avtale om salg av Carmeda AB for om lag 180 millioner kroner, med en gevinst på 139 millioner kroner. I september avtalte Hydro salg av Skandinaviska Raffinaderi AB (Scanraff) for om lag 1,3 milliarder kroner. Salget ble gjennomført i desember, og ga en gevinst på 490 millioner kroner. Avtalen medfører mulig oppjustering av salgssummen avhengig av raffinerimarginen i 2004 og Høye raffinerimarginer i 2004 og 2005 har gitt en økt salgssum og gevinst med 59 millioner kroner, inntektsført i 2004, og 65 millioner kroner inntektsført i Proforma regnskapstall (ikke revidert) De følgende ureviderte proforma regnskapstallene er utarbeidet som om Spinnaker Exploration Company ble kjøpt ved begynnelsen av de presenterte perioder. Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før effect av endring av regnskapsprinsipper Årsresultat Resultat per aksje 57,90 42,60 Disse proforma regnskapstallene er bare utarbeidet for å kunne vise sammenlignbare tall, og er ikke et uttrykk for hva resultatet ville vært dersom transaksjonen hadde funnet sted på ovennevnte tidspunkt. Proforma regnskapsinformasjon er basert på Hydros årsregnskap for 2005 og For Spinnaker er proformainformasjonen basert på selskapets årsregnskap for 2004, og interne ledelsesrapporter for Spinnakers resultat har blitt justert for vesentlige effekter av forskjellen mellom full cost -metoden og successful effort -metoden for regnskapsføring av utforsking etter olje og gass. Spinnakers resultater er omregnet til norske kroner etter gjennomsnittskursen i periodene. Det er gjort proforma justeringer for avskrivninger av eiendeler vurdert til virkelig verdi, hovedsakelig olje- og gassfelt som avskrives etter produksjonsenhetsmetoden basert på påviste reserver. Slike avskrivninger er høye siden oppkjøpet fant sted i en periode med olje- og gasspriser som er vesentlig høyere enn i prisene som

15 Noter til konsernregnskapet F 15 ble oppnådd i den perioden som dekkes av proforma-informasjonen. I tillegg er det justert for finansiering av kjøpet og utsatt skatt knyttet til justeringene. Effekten av øvrige salg og oppkjøp i 2005 og 2004 på regnskapstallene er uvesentlig. Fisjon i 2004 Hydros styre inngikk i november 2003 en fisjonsplan som innebar at agrivirksomheten ble overført til et nystiftet selskap, Yara International ASA. Planen ble godkjent i ekstraordinær generalforsamling i Hydro 15. januar Fisjonen ble gjennomført 24. mars 2004, og Yara ble tatt opp til notering på Oslo Børs 25. mars Økonomisk virketidspunkt er fastsatt til 1. oktober Fra dette tidspunkt bar Yara International ASA risikoen for agrivirksomheten. Fisjonen ble regnskapsført på ikrafttredelsestidspunktet, 24. mars I fisjonen ble betydelige eiendeler og forpliktelser, herunder datterselskaper og tilknyttede selskaper, overført til Yara. Fisjonen medførte en kapitalnedsettelse i Hydro på 8,5 prosent av aksjekapitalen, i samsvar med forholdet mellom verdien av den utskilte agrivirksomheten og Hydros gjenværende virksomheter (bytteforholdet). Samlet reduksjon av egenkapitalen utgjorde millioner kroner. Det kan, i samsvar med fisjonsplanen, gjøres justeringer i egenkapitalreduksjonen som følge av fordeling av visse kostnader og forpliktelser der endelig beløp ennå ikke kan fastsettes. Etter fisjonsplanen kan krav om slike endringer senest framsettes ved utgangen av Slike endringer forventes ikke å bli vesentlige. Hydros aksjonærer på fisjonstidspunktet mottok aksjer i Yara International ASA tilsvarende 80 prosent av verdien av Yara etter verdsettelse på tidspunktet for fisjonsavtalen (november 2003). De resterende aksjene i Yara International ASA var på fisjonstidspunktet eid av Norsk Hydro ASA. Hydro solgte samtlige av sine aksjer i Yara i forbindelse med fisjonen. Fisjonen ble regnskapsført med kontinuitet i balanseførte verdier. Hydro har ikke regnskapsført noen gevinst, eller mottatt noe vederlag ved fisjonen. Ved salg av Hydros 20 prosent eierandel i Yara har Hydro mottatt et vederlag på millioner kroner, og regnskapsført en gevinst før skatt på 533 millioner kroner. Gevinsten inngår i resultat fra avhendet virksomhet. I samsvar med almennaksjeloven har Norsk Hydro ASA og Yara International ASA solidarisk ansvar for forpliktelser som oppsto før fisjonstidspunktet. Ansvaret er ubegrenset i tid, men begrenset til den nettoverdi som selskapet mottok i fisjonen. Resultat fra avhendet virksomhet Resultat fra avhendet virksomhet omfatter aktiviteter overført til Yara International ASA i fisjon. Alle resultateffekter direkte knyttet til den avhendede virksomheten og avhendelsestransaksjonen inngår i Resultat fra avhendet virksomhet. Yaras resultat omfatter inntekter og kostnader i datterselskaper som ble overført i fisjonen. I tillegg inngår inntekter og kostnader i Norsk Hydro ASA og enkelte holdingselskaper i andre land som er direkte knyttet til Yara-aktivitet og som er overtatt av Yara eller bortfaller som en direkte følge av utskillelsen. Resultatet omfatter også finanskostnader for lån i selskaper som er overført til Yara i fisjonen. Det er ikke allokert finanskostnader knyttet til lån som ikke overføres i fisjonen til avhendet virksomhet. Eksterne honorarer og lignende kostnader knyttet til fritak av Yara for solidaransvar etter almennaksjeloven for Hydros lån, og kostnader direkte knyttet til fisjon og salg av aksjer inngår i resultat fra avhendet virksomhet. Hydros gevinst ved salg av aksjer i Yara International ASA, etter fradrag for direkte salgskostnader og skatt, utgjør 385 millioner kroner etter skatt. Skatt på gevinsten er beregnet basert på skattereglene på salgstidspunktet. For tidligere perioder inngår eiendeler og forpliktelser som er overført til Yara i fisjonen i henholdsvis eiendeler og forpliktelser i avhendet virksomhet. Dette omfatter eiendeler og forpliktelser som inngår i selskaper som er overført til Yara, eiendeler og forpliktelser i forretningsenheter som er klart avgrenset fra Hydros øvrige virksomhet og som har separat regnskapsførsel, og i tillegg identifiserte enkelteiendeler. Kontantstrøm fra avhendet virksomhet omfatter kontantstrøm fra virksomheter som er overført til Yara, og kostnader direkte knyttet til transaksjonen. I tillegg inngår kontantstrøm fra salg av Hydros aksjer i Yara umiddelbart etter fisjonen med millioner kroner, samt tilbakebetaling av Yaras lån fra Hydro på 7,1 milliarder kroner. Det alt vesentlige av avhendet virksomhet inngikk i forretningsområdet Agri i Hydros segmentrapportering. En mindre del inngikk i Pronova innenfor Øvrige virksomheter. I tillegg er Konsernaktiviteter og elimineringer påvirket både som følge av at enkelte aktiviteter som inngikk i konsernaktiviteter er overført til Yara, og som følge av at direkte transaksjonskostnader i 2003 inngikk i konsernaktiviteter. Tidligere perioder er omarbeidet til å bli sammenlignbare. Følgende tabell viser fiansiell informasjon for den avhendede virksomheten for de perioder den inngår i Hydros regnskap.

16 F 16 Noter til konsernregnskapet FINANSIELL INFORMASJON FOR AVHENDET VIRKSOMHET Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Tilknyttede selskaper Finansinntekter (-kostnader), netto - (88) 47 Andre poster Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader - (307) (1.015) Minoritetsinteresser - 26 (3) Resultat før salg av aksjer Gevinst ved salg av aksjer Skatt på gevinst salg aksjer - (148) - Resultat etter skatt US GAAP Justeringer N GAAP: Avskrivning goodwill - - (1) Minoritetsinteresser - (26) 3 Resultat etter skatt N GAAP December Millioner kroner Omløpsmidler - - Anleggsmidler - - Sum eiendeler - - Kortsiktig gjeld - - Langsiktig gjeld - - Minoritetsinteresser - - Avhendet virksomhet, netto US GAAP - - Justeringer N GAAP: Akkumulerte meravskrivninger goodwill - - Minoritetsinteresser - - Avhendet virksomhet, netto N GAAP - - Millioner kroner Netto kontantstrøm tilført fra driften Netto kontantstrøm tilført fra (benyttet til) investeringsaktiviteter 1) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter - (109) Valutakurseffekter på kontantstrømmen - 5 Netto kontantstrøm tilført fra avhendet virksomhet Note 3 Konsernets egenkapital Per 31. desember 2005 og 2004 besto Norsk Hydro ASAs aksjekapital av utstedte ordinære aksjer pålydende 18,30 kroner. Per 31. desember 2003 besto aksjekapitalen av utstedte ordinære aksjer pålydende 20 kroner. Beholdningen av egne aksjer per 31. desember 2005 var og antall utestående aksjer var Per 31. desember 2004 var antall utestående aksjer Beholdningen av egne aksjer per 31. desember 2005, i henhold til norske regnskapsprinsipper, utgjorde millioner kroner, hvorav 161 millioner kroner var aksjekapital og millioner kroner var opptjent egenkapital. Gjenværende egne aksjer kan brukes som vederlag i forbindelse med forretningstransaksjoner eller aksjeordninger for ansatte og tillitsvalgte. Gjennomsnittlig antall utestående aksjer er brukt i beregningen av resultat per aksje og var for årene 2005, 2004 og 2003, henholdsvis , og I desember 2004 vedtok Norsk Hydro ASAs ekstraordinære generalforsamling kapitalnedsettelse gjennom sletting av egne aksjer som ble kjøpt i 2004 som en del av tilbakekjøpsprogrammet vedtatt av den ordinære generalforsamlingen samme år. Kostpris for aksjene var millioner kroner. Generalforsamlingen vedtok også innløsning av aksjer som var eid av den norske stat mot et vederlag på 981 millioner kroner. Disse beslutningene ble fullført i februar I tillegg vedtok generalforsamlingen et nytt tilbakekjøpsprogram av inntil aksjer. Som ledd i dette programmet kan inntil 10 millioner aksjer bli slettet, inkludert aksjer eid av den norske stat. Beslutning om denne slettingen av aksjer må gjøres av en senere generalforsamling, og krever to tredels flertall. I januar 2004 vedtok en ekstraordinær generalforsamling kapitalnedsettelse gjennom sletting av egne aksjer som ble kjøpt i 2003 for en kostpris på 555 millioner kroner. Generalforsamlingen vedtok også innløsning av aksjer som var eid av den norske stat mot et vederlag på 445 millioner kroner. Disse beslutningene ble fullført 17. mars I tillegg godkjente generalforsamlingen fisjon av Norsk Hydro ASA som resulterte i reduksjon av aksjekapitalen ved at pålydende på hver aksje ble redusert fra 20 kroner til 18,30 kroner. Hver aksjonær mottok en aksje i Yara International ASA pålydende 1,70 kroner for hver Hydroaksje. Fisjonen ble gjennomført 24. mars I 2005 solgte Hydro egne aksjer til ansatte for et vederlag på 122 millioner kroner. 1) Inkluderer innbetalinger fra salg av Yara-aksjer og tilbakebetaling av lån fra Yara.

17 Noter til konsernregnskapet F 17 KONSERNETS EGENKAPITAL Beløp i millioner kroner Ordinære aksjer Egne aksjer Akk. endring Sum untatt antall aksjer Norsk Hydro ASA Innbetalt Innskutt Opptjent Norsk Hydro ASA egenkap. uten egeni hele tusen Antall Beløp overkurs egenkap. egenkap. Antall Beløp resultateffekt kapital 1) Egenkapital 31. desember (8.636) (3.052) (4.761) Årets resultat Betalt utbytte for 2002 (kr. 10,50 per aksje) (2.711) (2.711) Tilleggsforpliktelse pensjon (113) (113) Sikring av nettoinvestering (333) (333) Sikring av fremtidige kontantstrømmer Kjøp av egne aksjer (1.484) (555) (555) Egne aksjer solgt til ansatte (17) (17) Omregningsdifferanser Egenkapital 31. desember (9.885) (3.524) (316) Årets resultat Betalt utbytte for 2003 (kr. 11,00 per aksje) (2.811) (2.811) Netto urealiserte kursgevinst på verdipapirer (2) (2) Tilleggsforpliktelse pensjon (132) (132) Sikring av nettoinvestering Sikring av fremtidige kontantstrømmer (339) (339) Kjøp av egne aksjer (2.809) (1.239) (1.239) Egne aksjer solgt til ansatte Sletting egne aksjer (4.294) (82) (1.511) (1.593) Innløsing statens aksjer (3.349) (63) (1.363) (1.426) (1.426) Fisjon Yara International ASA (448) (1.749) (2.197) (5.957) 540 (7.614) Omregningsdifferanser (1.628) (1.628) Egenkapital 31. desember (8.115) (3.070) (1.557) Årets resultat Betalt utbytte for 2004 (kr. 20,00 per aksje) (5.021) (5.021) Netto urealiserte kursgevinst på verdipapirer (9) (9) Tilleggsforpliktelse pensjon (510) (510) Sikring av nettoinvestering Sikring av fremtidige kontantstrømmer (751) (751) Kjøp av egne aksjer (934) (608) (608) Egne aksjer solgt til ansatte Omregningsdifferanser Egenkapital 31. desember (8.816) (3.590) (2.083) ) Se note 28 hvor egenkapital i henhold til US GAAP er avstemt mot egenkapital i henhold til N GAAP.

18 F 18 Noter til konsernregnskapet SPESIFIKASJON AV AKKUMULERT ENDRING I EGENKAPITAL UTEN RESULTATEFFEKT Netto urealisert Netto gevinst Netto Sum akkumulert Netto urealisert gevinst (tap) sikring av Tilleggs- tap endring i egengevinst sikring av fremtidige forpliktelse omregnings- kapital uten Beløp i millioner kroner verdipapirer nettoinvestering kontantstrømmer pensjon differanser resultateffekt Balanse 31. desember (883) (5.084) (4.761) Balanse 31. desember (252) (996) (228) (316) Balanse 31. desember (814) (1.664) (1.557) Balanse 31. desember (1.324) (953) (2.083) ENDRING I EGENKAPITAL UTEN RESULTATEFFEKT 31. desember desember ) 31. desember 2003 Før Etter Før Etter Før Etter Beløp i millioner kroner Skatt Skatt Skatt Skatt Skatt Skatt Skatt Skatt Skatt Netto urealiserte kursgevinster på verdipapirer (12) 3 (9) (3) 1 (3) Sikring nettoinvestering (125) 320 (462) 129 (333) Salg av selskap Sikring av nettoinvestering (125) 320 (462) 129 (333) Sikring av fremtidige kontantstrømmer (782) 219 (563) (214) 60 (154) 385 (112) 272 Reklassifisering av sikringsgevinst (261) 73 (188) (256) 71 (185) (331) 94 (237) Netto sikring av fremtidige kontantstrømmer (1.043) 292 (751) (470) 131 (339) 54 (18) 35 Tilleggsforpliktelse pensjon (744) 234 (510) (189) 57 (132) (182) 69 (113) Omregningsdifferanser (1.625) - (1.625) Salg av selskap (370) - (370) (3) - (3) Netto omregningsdifferanser (1.628) - (1.628) Sum endring i egenkapital uten resultateffekt (1.055) 529 (526) (1.845) 64 (1.781) ) Effekter av Yara-fisjonen, totalt 540 millioner kroner, inngår ikke i de spesifiserte endringene

19 Noter til konsernregnskapet F 19 Note 4 Godtgjørelse og aksjebasert kompensasjon Godtgjørelse og aksjebasert kompensasjon Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styrets medlemmer mottar styrehonorar som fastsettes ut fra de enkelte styremedlemmenes posisjon og deltakelse i styrekomiteer. Styrehonorar for 2005 samt utestående lån og aksjeinnehav per 31. desember 2005 er vist i tabellen nedenfor. Hydro hadde ikke utstedt garantier på vegne av noen av styremedlemmene. Styre- Utestående Antall Styremedlem honorar 1) lån 1) 2) aksjer 3) Jan Reinås Borger A. Lenth Elisabeth Grieg Håkan Mogren Ingvild Myhre Kurt Anker Nielsen Geir Nilsen 4) Terje Friestad 4) Odd Semstrøm 4) 5) Sten Roar Martinsen 4) 6) Samlet styrehonorar i ) Beløp i tusen kroner. 2) Geir Nilsens lån har en rentesats på 3,0-3,6 prosent og har en gjenværende løpetid på 4,5 år. Terje Friestads lån har en rentesats på 3,0 prosent og gjenværende løpetid på 2,5 år. Lånene ble gitt til betingelser tilsvarende hva alle ansatte i Norge blir tilbudt. 3) Antall aksjer inkluderer aksjer eid av nærstående parter per 31. desember 2005, i tillegg til aksjer eid direkte av styremedlemmet. 4) Ansattes representanter i styret, valgt av de ansatte i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Disse styremedlemmene mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelse som ikke er inkludert i tabellen over. 5) Ansattes representant i styret til 12. mai ) Ansattes representant i styret fra 12. mai Godtgjørelser til konsernledelsen Hydros system for godtgjørelse til toppledelsen består av tre elementer; fast lønn, prestasjonsbasert bonus og aksjebasert kompensasjon (share appreciation rights). Fast lønn representerer basisgodtgjørelse og reflekterer de løpende prestasjonene til ledelsen og er i samsvar med Hydros generelle retningslinjer for å fastsette basisgodtgjørelse. Den årlig bonusordningen er betinget av at mål fastsatt i forretningsplanene i de ulike forretningsenhetene i Hydro blir oppfylt. Aksjeopsjonsplanen skal bidra til ledelsesfokus på å skape langsiktige verdier for aksjonærene. Generaldirektøren har rett til å fratre ved 60 år med en pensjon som utgjør ca 65 prosent av pensjonsgivende lønnsgrunnlag. Eivind Reiten har krav på tre års etterlønn dersom ansettelsesforholdet avvikles av andre grunner enn ved alvorlig tjenesteforseelse, men ikke lenger enn til fylte 60 år. Hydro kan kreve avkorting i selskapets forpliktelser for inntekt og pensjonsrettigheter som opptjenes fra andre kilder. Tre av de andre medlemmene i konsernledelsen har pensjonsalder på 62 år, mens ett medlem har pensjonsalder på 65 år. Bonus kan maksimalt utgjøre en ekstra månedslønn for et enkelt år for de ansatte. For om lag hundre ledere med betydelig resultatansvar, kan bonus utgjøre maksimalt to månedslønner. For toppledelsen på om lag 30 personer kan bonus utgjøre inntil tre månedslønner. For generaldirektør kan bonus utgjør inntil seks månedslønner. Det er reelle forbedringer i Hydros virksomheter som måles og belønnes. Konsernledelsens lønn, bonus for 2004 betalt i 2005, verdiøkning av beregnet pensjon for 2005 og utestående lån per 31. desember 2005 er vist i tabellen nedenfor. Hydro har ikke utstedt garantier på vegne av medlemmer i konsernledelsen i Estimert Opsjoner Natural- verdi- Uteutøvd godt- endring av stående Konsernledelsen Lønn 1) 1) 2) gjørelse 1) Bonus 1) pensjon 3) lån 1) 4) E. Reiten J.O. Ottestad J.H. Nilsen 4) T. Torvund 4) H. Aasheim 5) A.B. Gjørv 6) ) Beløp i tusen kroner. 2) Eivind Reiten utøvde 10. November opsjoner til en utøvelseskurs på 331,14 kroner. Gjennomsnittlig børskurs de 5 foregående dager var 668,20. 3) Estimert endring i opptjente pensjonsretter er beregnet som økning i pensjonsforpliktelse (PBO) beregnet med stabile økonomiske forutsetninger. Økningen omfatter dermed både årets pensjonsopptjening og renteelementet knyttet til samlede opptjente pensjonsretter. 4) John Harald Nilsens lån ble inngått før 30. juli Lånet har en rentesats på 3 prosent og en gjenværende løpetid på 7,5 år. Tore Torvunds lån ble opprinnelig inngått før 30. juli I 2005 ble det gitt nye lån på kroner. Tore Torvunds totale lån er i ferd med å bli tilbakebetalt i mars Lånene til Torvund har en rentesats mellom 3,0-3,6 prosent. Lånene til Jon-Harald Nilsen og Tore Torvund ble gitt til betingelser tilsvarende hva alle ansatte i Norge blir tilbudt. 5) Hilde Aasheim tiltrådte i Hydro som medlem av konsernledelsen 1. oktober ) Alexandra Bech Gjørv fratrådte konsernledelsen 1. mai Ledelsens aksjebaserte godtgjørelse Hydro har aksjeopsjonsplaner for selskapets ledelse for hvert av årene 2002, 2003, 2004 og Aksjeopsjonsplanene for ledelsen tildeles om lag 30 personer i Hydros ledelse, inkludert generaldirektøren og konsernledelsen. Alle planene er av typen Stock Appreciation Rights (SARs), siden eieren av opsjonen mottar kontantoppgjør når opsjonene utøves. Lønnskostnad relatert til planene blir regnskapsført etter egenverdimetoden. Se note 1 for nærmere informasjon. I juni 2005 godkjente styret aksjeopsjonsplanen for 2005 for konserndirektører og enkelte nøkkelpersoner. Planen autoriserte tildeling av aksjeopsjoner (SARs). 1. juli 2005 ble 28 Hydro ledere tildelt totalt opsjoner, med en opptjeningsperiode periode på tre år, en utøvelsesperiode på tre år og en utøvelsespris på 622,00 kroner. Markedsprisen på tildelingstidspunktet var 603,00 kroner. Per 31. desember 2005, var det utestående opsjoner, med en gjenværende løpetid på fem og et halvt år. Disse var ikke opptjent og kunne derfor ikke utøves. For alle fire planer gjelder at dersom deltakerne i ordningen skal være berettiget til å utøve opptjente opsjoner i fremtiden og å motta nye tildelinger, er de forpliktet til å investere i langsiktig eierskap i selskapets aksjer for mottatt beløp etter skatt. Maksimal forpliktelse til å investere i selskapets aksjer varierer mellom 50 prosent og 200 prosent av årslønn.

20 F 20 Noter til konsernregnskapet Den maksimale forpliktelsen er avhengig av ledernes posisjon og utgjør to ganger årslønn for generaldirektør, én årslønn for medlemmer av konsernledelsen og en halv årslønn for øvrige. Konsernledelsens aktiviteter knyttet til opsjoner i 2005 og ved årsskiftet samt utestående opsjoner og aksjeeierskap ved utgangen av året er vist i tabellen nedenfor. Utøvelsespris (vektet Egenverdi gjennomsnitt) av Antall Opsjoner Opsjoner Opsjoner Utestående for utestående utestående aksjer Opsjoner tildelt opptjent Opsjoner utøvd opsjoner opsjoner opsjoner 2) Konsernledelsen i 2005 bortfalt 1) i (tusen kr) ) Eivind Reiten , John O. Ottestad , Jon-Harald Nilsen , Tore Torvund , Hilde Aasheim 4) Alexandra Bech Gjørv 5) , ) 6,8 prosent av tildelte opsjoner bortfalt fordi målet for samlet aksjonæravkastning ikke ble nådd i opptjeningsperioden. 2) Aksjepris per 31. desember 2005 minus utøvelsespris multiplisert med antall utestående opsjoner ved årsskiftet. 3) Antall aksjer inkluderer aksjer eid av nærstående parter per 31. desember 2005, i tillegg til aksjer eid direkte av konsernledelsens medlemmer. 4) Hilde Aasheim tiltrådte i Hydro som medlem av konsernledelsen 1. oktober ) Alexandra Bech Gjørv fratrådte konsernledelsen 1. mai I alle fire planer mottar opsjonseieren et kontantoppgjør ved utøvelse av opsjonene. Kontantoppgjøret er lik forskjellen mellom utøvelsesprisen og gjennomsnittlig markedspris for selskapets aksjer de siste fem handelsdager forut for utøvelsestidspunktet. I likhet med opsjonsplanen for 2005, har 2004-planen en tre års opptjeningsperiode og en utøvelsesperiode på tre år. Planene for 2003 og 2002 har en opptjeningsperiode på tre år og en utøvelsesperiode på to år. I tillegg er opsjonsplanene for 2003 og 2002 basert på samlet aksjonæravkastning, definert i planene for 2003 og Hvis aksjonæravkastning er lavere enn 12 prosent mellom tildelingsdato og opptjeningsdato, opptjenes ingen av de tildelte opsjonene. Ved aksjonæravkastning mellom 12 og 20 prosent i opptjeningsperioden, opptjenes en andel av opsjonene tilsvarende en lineær skala fra 20 til 100 prosent. Den 30. juni 2005, opptjeningsdatoen for 2002-planen, var ikke målet for samlet aksjonæravkastning på 20 prosent nådd og bare 93,2 prosent av totalt tildelte opsjoner ble opptjent. Opptjening av 2003-opsjoner er avhengig av samlet aksjonæravkastning mellom 1. juli 2003 og 30. juni og 2005-planene inneholder ikke opptjeningskrav basert på aksjonæravkastning. Virkelig verdi på tildelingstidspunktet måles ved å bruke Black- Scholes modell for opsjonsprising. Modeller for verdsettelse av opsjoner innebærer bruk av svært subjektive forutsetninger blant annet forventet aksjeprisvolatilitet. Hydros aksjeopsjoner kan ha egenskaper som avviker betydelig fra handlede opsjoner og endringer i subjektive forutsetninger kan ha vesentlig påvirkning på virkelig verdi. Nedenfor vises estimert virkelig verdi av opsjonene på tildelingstidspunkt og forutsetningene benyttet i verdsettelsesmodellen for 2005, 2004 og 2003: Forutsetninger for verdsettelse av tildelte opsjoner Opsjonenes forventede løpetid på tildelingstidspunktet 4,0 4,0 4,0 Risikofri rente 2,78 % 3,35 % 3,87 % Forventet volatilitet 25,32 % 25,79 % 26,79 % Forventet utbytte per aksje 20,00 12,00 11,50 Forventet virkelig verdi (vektet gjennomsnitt) per opsjon, NOK 95,65 69,95 47,87 Virkelig verdi på tildelingstidspunktet av alle opsjoner tildelt i løpet av året, i tusen kroner

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Å R S R STATOILS REGNSKAP VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet for Statoil ASA og dets datterselskaper (Statoil eller selskapet) er utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (USGAAP).

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nedenfor vises forskjellene mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til N GAAP og US GAAP:

Nedenfor vises forskjellene mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til N GAAP og US GAAP: 30. AVSTEMMING US GAAP Konsernets årsregnskap er avlagt etter norske regnskapsprinsipper (N GAAP). De anvendte regnskapsprinsipper avviker på visse områder fra de amerikanske regnskapsprinsippene (US GAAP).

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2012 2013 Tekst Note 2013 2012 2 196 293 1 5400 Salgsinntekter 0 1 781 502 0 298 305 Andre driftsinntekter 298 305 0 2 196 293 1 838 305 Sum driftsinntekter 298 305

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer