Årsregnskap Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning"

Transkript

1 Årsregnskap 2005 Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning

2 F 2 Konsernregnskap Innhold Konsernregnskap US GAAP F3 Konsernregnskap N GAAP F5 Noter til konsernregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper F8 Note 2 Kjøp og salg av virksomheter F14 Note 3 Konsernets egenkapital F16 Note 4 Godtgjørelse og aksjebasert kompensasjon F19 Note 5 Informasjon om segmenter og geografisk fordeling F22 Note 6 Restruktureringskostnader F28 Note 7 Driftskostnader F28 Note 8 Finansinntekter og -kostnader F28 Note 9 Andre poster F28 Note 10 Resultatskatt F29 Note 11 Markedsbaserte verdipapirer F30 Note 12 Varebeholdninger og andre omløpsmidler F30 Note 13 Tilknyttede selskaper F31 Note 14 Immaterielle eiendeler, forskuddsbetalt pensjon, verdipapirer og andre anleggsmidler F32 Note 15 Bygninger, maskiner, inventar og lignende F33 Note 16 Goodwill og immaterielle eiendeler F34 Note 17 Banklån og annen kortsiktig rentebærende gjeld F34 Note 18 Annen kortsiktig gjeld F34 Note 19 Langsiktige lån F34 Note 20 Pensjonskostnader og -forpliktelser F35 Note 21 Betingede og andre avsetninger for forpliktelser F37 Note 22 Pantstillelser og garantiansvar F38 Note 23 Kontraktsforpliktelser og bevilgninger til fremtidige investeringer F39 Note 24 Risikostyring og derivater F39 Note 25 Honorar til eksterne revisorer F43 Note 26 Nærstående parter og Variabel Interest Entities F44 Note 27 Tilleggsinformasjon om olje- og gassvirksomheten F44 Note 28 Oversikt over forskjeller i regnskapsprinsipper og avstemming mellom US GAAP og N GAAP F50 Regnskap Norsk Hydro ASA F52 Noter til regnskapet for Norsk Hydro ASA F53 Revisjonsberetning F58 Bedriftsforsamling F59 Bruk av finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk F60 IFRS i Hydro F67 M I L J Ø M E R K E T T r y k k s a k This book is printed on Arctic the Volume. Arctic Paper is a holder of FSC traceability certificate.

3 Konsolidert resultatregnskap US GAAP Endringer i egenkapital Konsernregnskap F Beløp i millioner (unntatt beløp per aksje) Noter NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter Råvarer og energikostnader Lønn og lønnsavhengige kostnader 7, Avskrivninger 5, 15, Andre driftskostnader 7, Restruktureringskostnader (-inntekter) (22) - Driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper 5, Finansinntekter (-kostnader), netto 8, 11, 24 (1.890) (236) Andre poster 5, (1.253) Resultat fra videreført virksomhet før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad 10 (30.317) (3.793) (21.197) (12.923) Minoritetsandel av årets resultat (118) (15) (106) 151 Resultat fra videreført virksomhet før effekt av endring i regnskapsprinsipper Resultat fra avhendet virksomhet Resultat før effekt av endring i regnskapsprinsipper Endring i regnskapsprinsipper 1, 21 (78) (10) Årets resultat Resultat per aksje fra videreført virksomhet før effekt av endring i regnskapsprinsipper 3) Resultat per aksje fra avhendet virksomhet 3) Resultat per aksje før effekt av endring i regnskapsprinsipper 3) Resultat per aksje 3) ENDRINGER I EGENKAPITAL 2) Årets resultat Netto urealisert tap på verdipapirer 3 (9) (1) (2) - Tilleggsforpliktelse pensjon 3 (510) (64) (132) (113) Sikring av nettoinvestering (333) Sikring av fremtidige kontantstrømmer 3 (751) (94) (339) 35 Netto omregningsdifferanser (1.628) Sum endring i egenkapital uten resultateffekt netto etter skatt 3 (526) (66) (1.781) Endringer i egenkapital ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per Benyttet kurs er 7,9927 (ikke revidert). 2) Endringer i egenkapital inkluderer resultat etter skatt samt endringer i egenkapital uten resultateffekt som ikke knytter seg til inn- og utbetalinger fra/til aksjonærer (se note 3). 3) Det foreligger ingen forskjeller mellom resultat per aksje og utvannet resultat per aksje. De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet.

4 F 4 Konsernregnskap Konsolidert balanse US GAAP 31. desember Beløp i millioner Noter NOK EUR 1) NOK EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Markedsbaserte verdipapirer Kundefordringer, etter avsetning for tap på 784 og Varebeholdninger Forskuddsbetalte kostnader og andre omløpsmidler Utsatt skattefordel Omløpsmidler Tilknyttede selskaper Bygninger, maskiner, inventar, o.l. etter fradrag for akkumulerte avskrivninger Immaterielle eiendeler 14, Forskuddsbetalt pensjon, verdipapirer og andre anleggsmidler 14, Utsatt skattefordel Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende kortsiktig gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Utsatt skatt Kortsiktig gjeld Langsiktige lån Påløpte pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egne aksjer til kost 3 (3.589) (449) (3.069) Akkumulert endring i egenkapital uten resultateffekt 3 (2.083) (261) (1.557) Egenkapital 3, Sum gjeld og egenkapital Antall utestående aksjer Pålydende verdi per aksje 18,30 2,29 18,30 1) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per Benyttet kurs er 7,9927 (ikke revidert). De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet.

5 US GAAP og N GAAP 1) Kontantstrømoppstilling for konsernet Konsernregnskap F Beløp i millioner Noter NOK EUR * ) NOK NOK Kontantstrøm fra driften: Årets resultat Justeringer for å avstemme årets resultat mot netto kontantstrøm fra driften: Resultat fra avhendet virksomhet (1.083) (2.312) Avskrivninger Restruktureringsinntekter (22) - Andel resultat i tilknyttede selskaper 5, 13 (619) (77) (628) (620) Utbytte mottatt fra tilknyttede selskaper Utsatt skatt 10 (519) (65) (2.945) (1.585) Tap (gevinst) ved salg av anleggsmidler (937) (117) 39 (726) Tap (gevinst) på valutatransaksjoner (1.350) (1.035) Netto salg (kjøp) av kortsiktige verdipapirer (49) (6) (177) 245 Øvrige poster ) Endringer i driftsmessige eiendeler og gjeld: Fordringer (2.156) (270) (1.117) (576) Varebeholdninger (1.940) (243) (1.040) 453 Forskuddsbetalte kostnader og andre omløpsmidler (7.951) (995) Annen kortsiktig gjeld (645) Netto kontantstrøm tilført fra driften i videreført virksomhet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar, o.l. (17.562) (2.197) (16.187) (14.537) Andre langsiktige investeringer (17.263) (2.160) (858) (684) Kjøp av kortsiktige investeringer (15.162) (1.897) (9.166) (702) Salg av bygninger, maskiner, inventar, o.l ) Salg av andre langsiktige investeringer Salg av kortsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i videreført virksomhet (24.318) (3.043) (23.962) (7.054) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (2.102) (263) (9.271) (5.167) Kjøp av egne aksjer 3 (1.589) (199) (1.684) (555) Salg av egne aksjer Betalt utbytte 3 (5.021) (628) (2.811) (2.711) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter i videreført virksomhet (6.797) (850) (13.579) (8.092) Valutakurseffekter på kontanter og bankinnskudd (173) (22) (264) 702 Kontantstrøm fra avhendet virksomhet: Netto kontantstrøm tilført fra driften Netto kontantstrøm tilført fra (benyttet til) investeringsaktiviteter (744) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter (109) (141) Valutakurseffekter på kontanter og bankinnskudd Netto kontantstrøm tilført fra avhendet virksomhet Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (3.903) (488) (507) Kontanter og bankinnskudd per 1. januar Kontanter og bankinnskudd per 31. desember Kontante utbetalinger (innbetalinger): Renter (etter fradrag for aktivert beløp) 3) (48) (6) Betalt skatt *) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per Benyttet kurs er 7,9927 (ikke revidert). 1) Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kontantstrømoppstillingen for konsernet etter amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) og norske regnskapsprinsipper (N GAAP). 2) I januar 2005 mottok Hydro omlag 1,1 milliarder kroner i tilknytning til salget av 10 %-eierandelen i Snøhvit i 2004, og som var rapportert som kortsiktig fordring i Andre omløpsmidler per ) Inkluderer betalt overkurs knyttet til ekstraordinær nedbetaling av langsiktig gjeld med 6 millioner kroner i 2005 og 938 millioner kroner i 2004 (Note 8). 4) Inkluderer kostnadsført forventet tilskudd fra staten vedrørende fjerningsforpliktelse på millioner kroner, som ikke har kontanteffekt. De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet.

6 F 6 Konsernregnskap Konsolidert resultatregnskap N GAAP Beløp i millioner kroner Noter Driftsinntekter Råvarer og energikostnader Beholdningsendring ferdigvarer og varer i arbeid (482) (200) 251 Lønn og lønnsavhengige kostnader 7, Avskrivninger 5, 15, Andre driftskostnader Restruktureringskostnader (-inntekter) 6 - (22) - Driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper 5, Finansinntekter (-kostnader), netto 8, 11, 24 (1.890) Andre poster 5, (1.253) Resultat fra videreført virksomhet før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad 10 (30.364) (20.995) (12.863) Årets resultat fra videreført virksomhet Årets resultat fra avhendet virksomhet Årets resultat Minoritetsandel av årets resultat (118) (80) 148 Årets resultat etter minoritetsandel Oslo, 7. mars 2006 Jan Reinås Borger A. Lenth Terje Friestad Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Elisabeth Grieg Sten Roar Martinsen Håkan Mogren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ingvild Myhre Kurt Anker Nielsen Geir Nilsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet i samsvar med norske regnskapsprinsipper. Se note 28 for avstemming og forklaring av forskjeller i regnskapsprinsipper mellom US GAAP og norske regnskapsprinsipper (N GAAP). Eivind Reiten Generaldirektør

7 Konsolidert balanse N GAAP Konsernregnskap F desember Beløp i millioner kroner Noter EIENDELER Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 14, Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tilknyttede selskaper Forskuddsbetalt pensjon, verdipapirer og andre anleggsmidler 14, Finansielle anleggsmidler Varebeholdninger Kundefordringer, etter avsetning for tap på 784 og Forskuddsbetalte kostnader og andre omløpsmidler Markedsbaserte verdipapirer Kontanter og bankinnskudd Omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital Egne aksjer (pålydende) (161) (149) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egne aksjer (3.428) (2.921) Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital 3, Påløpte pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning for forpliktelser Langsiktige lån Banklån og annen rentebærende kortsiktig gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital De etterfølgende noter er en integrert del av det konsoliderte regnskapet i samsvar med norske regnskapsprinsipper. Se note 28 for avstemming og forklaring av forskjeller i regnskapsprinsipper mellom US GAAP og norske regnskapsprinsipper (N GAAP).

8 F 8 Noter til konsernregnskapet Noter til konsernregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Norsk Hydro produserer olje og gass til offshore, og er en integrert leverandør av aluminium. Hydro har virksomhet i nær 40 land. Konsernregnskapet for (Hydro) utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) er vist på sidene F3-F5. Konsernregnskapet utarbeidet i henhold til norske regnskapsprinsipper (N GAAP) er vist på sidene F5-F7. Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsført verdi av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelig estimater. De tilhørende noter gir de tilleggsopplysninger som kreves både i henhold til US GAAP og N GAAP og er en integrert del av begge konsernregnskapene. Regnskapsprinsippene er like for US GAAP og N GAAP når ikke annet er beskrevet. Avstemming og forklaring til vesentlige forskjeller i resultat og egenkapital mellom US GAAP og N GAAP fremgår av note 28. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter. Majoriteten av datterselskapene er selskaper hvor Norsk Hydro ASA kontrollerer, direkte eller indirekte, mer enn 50 prosent av stemmeberettigede eierandeler. I spesielle situasjoner kan Hydro kontrollere en enhet gjennom andre virkemidler enn stemmeberettigede eierandeler. Variable Interest Entities (VIE) er enheter der eierne tilsynelatende ikke har en kontrollerende eierandel, eller hvor egenkapitalen ikke er tilstrekkelig til å kunne finansiere virksomheten uten finansiell støtte. Enheter som Hydro anses å ha den økonomiske kontrollen over gjennom andre virkemidler enn stemmeberettigede eierandeler, konsolideres. Hydro konsoliderer for 2004 et selskap etter denne modellen. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Investeringer i selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskaper) regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Etter egenkapitalmetoden regnskapsføres investeringen til Hydros andel av egenkapitalen i selskapet, inkludert eventuelle merverdier eller goodwill fra oppkjøpet. Hydros andel av resultatet, inkludert avskrivning på merverdier, inngår i Andel resultat i tilknyttede selskaper. Vesentlige urealiserte gevinster fra transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert. Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eier mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital. Andeler i felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, med unntak av andeler i enkelte felles kontrollerte eiendeler der deltakerne er direkte eier av driftsmidlene og ansvarlig for gjelden, og som ikke er organisert i separat juridisk enhet. Disse, og andre andeler i felles kontrollert virksomhet innenfor olje- og gassutvinning, regnskapsføres etter bruttometoden. Hydro anser et begrenset antall selskaper som eies med en mindre andel enn 20 prosent som tilknyttet selskap eller felles kontrollert virksomhet, vurdert ut fra styringsstrukturen i hvert enkelt selskap. I selskaper som er felles kontrollert virksomhet gir stemmerettsregler deltakerne beslutningsmyndighet ut over det som direkte følger av den enkelte deltakers andel av stemmene. Dette kan være i form av rett til bestemt styrerepresentasjon, vetorett for viktige beslutninger eller krav om kvalifisert flertall for alle eller de fleste viktige beslutninger om virksomheten. Hydro vurderer eierandeler i tilknyttede selskaper for nedskrivning dersom det er indikasjoner på verdifall. Siden få av Hydros tilknyttede selskaper er notert på børs eller omsettes regelmessig, kan vurdering for nedskrivning bare sjelden baseres på observerbare markedspriser. Indikasjoner på verdifall kan være negative resultater eller svekkede markedsforhold. Virkelig verdi estimeres i slike tilfeller ved hjelp av verdsettelsesmodeller. Dersom estimert virkelig verdi er lavere enn Hydros balanseførte verdi for eierandelen og verdifallet ikke anses som midlertidig, skrives andelen ned. Konserndannelse Kjøp av virksomhet regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, eventuell merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. For deleide datterselskaper er kun Hydros andel av merverdier og goodwill inkludert i balansen. For Variable Interest Entities regnskapsføres likevel 100 prosent av merverdier, og påvirker minoritetsinteresser. Se note 2 for en oversikt over kjøp og salg i de siste tre år. I N GAAP inkluderes minoritetens andel av merverdier i identifiserbare eiendeler og gjeld i balanseverdien. Det er for tiden ingen slike forskjeller. Minoritetseiernes andel av merverdier inngår i minoritetsinteresser i konsernets egenkapital. Omregning av regnskaper i utenlandsk valuta Utenlandske enheter regnes om etter dagskursmetoden. Det vil si at eiendeler, inkludert merverdier ved oppkjøp, og gjeld omregnes til dagskurs, mens resultatregnskapet regnes om til gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanser er ført direkte mot konsernets egenkapital. Dette omfatter også kursgevinster eller -tap som oppstår på transaksjoner som anses som valutasikring av en nettoinvestering i et utenlandsk selskap. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta Realiserte og urealiserte kursgevinster og tap som oppstår på transaksjoner, eiendeler og gjeld i annen valuta enn enhetens funksjonelle valuta, er inkludert i årets resultat med unntak av kursgevinster og tap som oppstår på transaksjoner som anses som valutasikring. Inntektsføringsprinsipper Inntekter fra salg av produkter, herunder produkter som selges i internasjonale råvaremarkeder, blir regnskapsført på det tidspunktet produktene blir levert til kunden, forutsatt at kunden har overtatt risiko og eiendomsrett til produktet. Enkelte kontrakter har avtalt prisfastsettelse på et noe senere tidspunkt. For disse kontraktene inntektsføres salget på det tidspunktet prisen for leveransen kan beregnes. Avtalte rabatter og bonuser behandles som utsatt inntekt, slik at det gjøres full avsetning for potensielle rabatter på salgstidspunktet. Ved oppgjør av rabattforholdet regnskapsføres eventuelle ikke utnyttede rabatter. Ved kommisjonssalg regnskapsføres kun kommisjonsinntekt som omsetning. Ved produksjon av olje og gass inntektsfører Hydro sin ideelle andel av produksjonen i de ulike felt, uavhengig av om den er solgt i perioden (rettighetsmetoden). Det er ikke vesentlig forskjell mellom Hydros andel av produsert og solgt volum. Handel med råvarederivater og handel med råvarer over børs eller annen likvid markedsplass, og handel med råvarederivater og råvarebytter med samme motpart rapporteres netto slik at kun marginen på handlene inngår i driftsinntekter. Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Markedsbaserte verdipapirer Markedsbaserte verdipapirer omfatter bankinnskudd og alle andre plasseringer med forfallsdato mellom tre og tolv måneder fra anskaffelse,

9 Noter til konsernregnskapet F 9 samt Hydros portefølje av børsnoterte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler. Denne porteføljen betraktes som kortsiktige plasseringer for tradingformål, og verdsettes til virkelig verdi. Endringer i urealiserte kursgevinster og kurstap resultatføres løpende sammen med annen avkastning. Varebeholdninger Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris, etter først inn - først ut (FIFO)-prinsippet, og netto salgsverdi. Kostpris er direkte materialer, direkte lønn, samt andel av indirekte tilvirkningskostnader for tilvirkede varer og anskaffelseskost for innkjøpte varer. Utgifter for unormalt lav kapasitetsutnyttelse, feilproduksjon og frakt behandles som periodekostnad. Verdipapirer Verdipapirer inkluderer Hydros portefølje av langsiktige investeringer i børsnoterte aksjer som ikke konsolideres eller regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Denne porteføljen betraktes som langsiktige investeringer som ikke inngår i trading-porteføljen og vurderes til virkelig verdi. Urealiserte kursgevinster og kurstap etter fradrag for skatt føres som endring i egenkapital uten resultateffekt, og er derfor ikke inkludert i årets resultat. Realisert avkastning på verdipapirer resultatføres løpende. Investeringer som ikke har observerbar markedsverdi regnskapsføres etter kostmetoden. Investeringer vurderes for nedskrivning dersom det observeres indikatorer på verdifall. Virkelig verdi beregnes ved hjelp av verdsettelsesmodeller. Dersom verdifall konstateres og ikke anses som midlertidig, skrives investeringen ned til estimert virkelig verdi. I N GAAP vurderes disse verdipapirene til det laveste av historisk kost og markedsverdi. Se note 28 for ytterligere informasjon. Bytte av eiendeler 1. januar 2005 implementerte Hydro SFAS 153 Exchanges of Nonmonetary Assets, an amendment of APB Opinion No. 29. Transaksjoner med oppgjør i annet enn penger som har økonomisk innhold regnskapsføres til virkelig verdi. En transaksjon anses å ha økonomisk innhold hvis Hydros framtidige kontantstrømmer forventes å endres vesentlig som følge av byttet. Hydro regnskapsfører visse transaksjoner uten kontantvederlag til virkelig verdi, mens slike transaksjoner som medfører at Hydro har vesentlig videre tilknytning til overførte aktiviteter regnskapsføres med kontinuitet i balanseførte verdier. Bygninger, maskiner, inventar o.l. Bygninger, maskiner, inventar o.l. vurderes til historisk kost etter fradrag for avskrivninger. Ved juridisk forpliktelse til å fjerne driftsmiddel, økes balanseført verdi av eiendelen med nåverdien av estimerte fjerningsforpliktelsen på det tidspunkt forpliktelsen oppstår og balanseføres. Anleggsmidler vurderes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall som beskrevet i SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets. Balanseført verdi anses ikke som gjenvinnbar dersom verdien overstiger summen av udiskonterte kontantstrømmer som forventes fra eiendelen, eller en gruppe av eiendeler når flere eiendeler arbeider sammen for å skape identifiserbare og relativt uavhengige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi overstiver gjenvinnbart beløp målt på denne måten foretas nedskrivning til virkelig verdi. For N GAAP gjennomføres nedskrivning dersom balanseført verdi overstiger det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi for eiendelen. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Aktiverte renter Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen, og avskrives over eiendelens levetid. Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til Hydro (finansiell leasing), aktiveres under bygninger, maskiner, inventar, o.l. til nåverdien av minimumsleien, eventuelt virkelig verdi hvis lavere. Forpliktelsen inngår i rentebærende langsiktig gjeld. Driftsmidlene avskrives, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For øvrige leieavtaler er leiebetalingen en driftskostnad som fordeles systematisk over leieperioden. Utforskning og utbygging av olje- og gassreserver Hydro benytter successful efforts -metoden for behandling av utforskings- og utbyggingsutgifter i olje- og gassutvinning. Utforskingsutgifter, unntatt utgifter knyttet til utforskingsbrønner og anskaffelses av leterettigheter, blir løpende kostnadsført. Boreutgifter knyttet til utforskingsbrønner blir aktivert i påvente av resultatet av boringene. Dersom det ikke påvises drivverdige reserver av olje- og gassforekomster, blir boreutgiftene kostnadsført. Kjøpte leterettigheter henføres til rettighetsområdene, og kostnadsføres dersom det ikke påvises drivverdige reserver av olje- og gassforekomster i området. Hver blokk eller område vurderes separat. Alle utgifter for utbygging av brønner, plattformer og utstyr aktiveres, inkludert tilhørende renter. Balanseført utforsking og utbygging vurderes for nedskrivning dersom det foreligger indikasjoner på verdifall. I den grad volumer ut over påviste reserver benyttes i nedskrivningsvurderingen, blir tilleggsressurser risikojustert før kontantstrøm fra slike volumer beregnes. Utgifter til driftsforberedelse kostnadsføres løpende. For ytterligere informasjon, se note 27. Avskrivninger prosentsatser: Avskrivninger foretas på lineær basis med følgende Maskiner og utstyr 5-25 prosent Bygninger 2-5 prosent Andre prosent Installasjoner i forbindelse med olje- og gassutvinning avskrives etter produksjonsenhetsmetoden over produksjonsperioden for påviste reserves. Avskrivningssatser etter produksjonsenhetsmetoden vurderes ved indikasjon på behov for endring, minst en gang årlig. Slike endringer regnskapsføres prospektivt. Avskrivninger inkluderer renteelementet knyttet til diskonterte forpliktelser for fremtidig fjerning av varige driftsmidler. Forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler Estimert virkelig verdi av forpliktelser til fjerning og opprydning balanseføres i den periode den påløper. Forpliktelser til fjerning av olje- og gassinstallasjoner regnskapsføres når eiendelen er klar for bruk. Fjerningskostnader balanseføres som del av eiendelens anskaffelseskost, og avskrives sammen med denne. Virkelig verdi av forpliktelsen er nåverdien av estimerte fremtidige utgifter til fjerning og opprydning. Endring i nåverdien av forpliktelsen som følger av renteelementet i nåverdi-

10 F 10 Noter til konsernregnskapet beregningen resultatføres, og inngår i avskrivning. Forpliktelser som er betinget av en framtidig hendelse (tidspunkt eller metode) regnskapsføres når forpliktelsen kan estimeres. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som anskaffes separat eller som gruppe, balanseføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet. Ved kjøp av virksomhet identifiseres og balanseføres immaterielle eiendeler som er resultat av kontrakter eller juridiske rettigheter, og rettigheter som kan skilles fra den kjøpte virksomheten. Immaterielle eiendeler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er tidsbegrenset og en økonomisk levetid ikke kan estimeres, avskrives eiendelen ikke, men er isteden gjenstand for en årlig nedskrivningstest. Goodwill Merpris ved kjøp av virksomhet ut over virkelig verdi av identifiserte eiendeler og forpliktelser balanseføres som goodwill. Goodwill avskrives ikke, men vurderes for eventuell nedskrivning ved indikasjoner på verdifall, minst en gang per år. Goodwill er for dette formål tilordnet en rapporteringsenhet som er ett nivå under segment, for Hydro er dette sektor i Aluminium og delsegment i Olje & Energi. Se note 5 for beskrivelse av segmenter. Nedskrivningstesten baseres på estimert virkelig verdi av den enkelte rapporteringsenhet i forhold til balanseført verdi av enheten. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av verdsettelsesteknikker. For N GAAP avskrives goodwill over en levetid som ikke overstiger 10 år. Se note 28 for ytterligere informasjon. Betingede forpliktelser og garantier Ved utstedelse av en garanti regnskapsføres virkelig verdi av forpliktelsen, inkludert plikten til å være beredt til å oppfylle garantien gjennom garantiperioden. Betingede forpliktelser regnskapsføres når det er sannsynlig at forpliktelsen vil bli betalbar og beløpet kan beregnes. Produksjonsavgifter for olje og gass Driftsinntekter for olje og gass rapporteres netto etter fradrag for produksjonsavgifter som betales i form av olje. Fraktutgifter Fraktutgifter inngår i Andre driftskostnader. Fraktutgifter fakturert til kunde inngår i driftsinntekter. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Etter N GAAP balanseføres utviklingskostnader som immaterielle eiendeler til kost dersom, og bare dersom, (a) det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket, og (b) anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Alle utgifter til forskning kostnadsføres. Se note 28 for ytterligere informasjon. Utslippskvoter Utslippskvoter for CO 2 regnskapsføres som immateriell eiendel til kostpris, både for kvoter som tildeles fra myndighetene og kjøpte kvoter. De kan benyttes enten til årlig oppgjør for utslipp eller overføres til neste år for å dekke utslipp. Kvotene vurderes for nedskrivning minst årlig. Ved utslipp ut over tildelt kvotenivå (for tiden 95 prosent av forventet utslipp) avsettes det for forpliktelse til å kjøpe kvoter på det tidspunkt tildelte kvoter overskrides. Eventuelt salg av tildelte kvoter regnskapsføres på salgstidspunktet. Se note 16 for ytterligere informasjon. Andre poster Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, er klassifisert som Andre poster. Skatt Utsatt skatt er beregnet basert på gjeldsmetoden i henhold til SFAS 109. Ifølge gjeldsmetoden beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier av eiendeler og gjeld. Det vurderes om utsatt skattefordel kan utnyttes. Dersom det er sannsynlig at en skattefordel ikke vil bli utnyttet, avsettes det for verdireduksjonen. Årets resultateffekt fremkommer som årets endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen med unntak av utsatt skatt knyttet til poster som føres direkte mot egenkapitalen. Effekten av endring i skatteregler og skattesatser resultatføres når endringen er vedtatt. Hydro hensyntar effekten av friinntekt, et spesielt fradrag som gis for petroleumsskatteformål, på investeringstidspunktet. Det avsettes normalt ikke for utsatt skatt på tilbakeholdte overskudd i datterselskaper fordi det forutsettes at overskuddene vil forbli investert i selskapene. I N GAAP benytter Hydro Norsk RegnskapsStiftelses (NRS) foreløpige standard for resultatskatt som i likhet med SFAS 109 bygger på gjeldsmetoden. Se note 28 for ytterligere informasjon. Derivater SFAS 133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities med endringer benyttes for vurdering av hvilke kontrakter som er derivater, og for regnskapsføring av disse. Regnskapsmessig verdsettes derivatene til markedsverdi med løpende resultatføring av gevinster og tap dersom kriteriene for regnskapsmessig sikring ikke er tilfredsstilt. Derivater klassifiseres som kortsiktige dersom gjenværende løpetid er mindre enn et år fra balansedagen. Kontrakter som er underlagt avtale om nettooppgjør (master netting agreements) eller der Hydro har intensjon og mulighet til å gjøre opp to eller flere derivater netto, presenteres netto i balansen. Andre derivater presenteres brutto. Valutaterminkontrakter og valutaopsjoner balanseføres til markedsverdien på balansedagen. Urealiserte valutagevinster eller valutatap inngår i posten Rentekostnader og valutagevinster (tap). Netto resultateffekt av renteinntekter og rentekostnader som er knyttet til rentebytteavtaler (renteswapper) og valutabytteavtaler (valutaswapper), periodiseres over kontraktenes løpetid. Valutabytteavtaler er omregnet til norske kroner til balansedagens kurs. Urealiserte gevinster eller tap som oppstår, inngår i posten Finansinntekter (-kostnader). Råvarederivater regnskapsføres til markedsverdi som enten eiendel eller forpliktelse. Endringer i markedsverdi inngår i driftsinntekter og/eller driftskostnader, med unntak for instrumenter som er utpekt som sikringsinstrumenter og kvalifiserer for regnskapsmessig sikring. Regnskapsmessig sikring benyttes når spesifikke sikringskriterier er oppfylt. Endring i markedsverdi for disse sikringsinstrumentene blir helt eller delvis oppveid av tilsvarende endringer i verdi eller kontantstrømmer til de underliggende eksponeringene som blir sikret. I kontantstrømsikringer blir tap og gevinster på sikringsinstrumentet ført direkte mot egenkapitalen inntil de underliggende transaksjonene blir resultatført. Dersom det blir avdekket at det er sannsynlig at en fremtidig sikret transaksjon ikke vil bli gjennomført, blir de tilhørende tap og gevinster som er ført mot egenkapitalen umiddelbart resultatført. I verdisikring blir endringer i markedsverdi for både det sikrede objektet og sikringsinstrumentet løpende resultatført på samme linje i resultatregnskapet. Alle beløp relatert til ineffektivitet i sikringsforholdet for både verdisikring og kontantstrømsikring blir løpende resultatført. Ved sikring av virkelig verdi resultatføres endring av virkelig verdi både for sikringsinstrumentet og sikringsobjektet.

11 Noter til konsernregnskapet F 11 Kontrakter som defineres som energihandel (Energy Trading Activities) regnskapsføres etter EITF 02-3 Issues involved in Accounting for Derivative Contracts Held for Trading Purposes and Contracts Involved in Energy Trading and Risk Management Activities, og vurderes til virkelig verdi dersom de ikke kvalifiserer for unntak for normale kjøp eller normale salg. For øvrige energikontrakter regnskapsføres gevinster og tap ved leveranse. I N GAAP regnskapsføres råvarekontrakter som omsettes på børs eller i børslignende marked til virkelig verdi. Gevinster og tap knyttet til råvarederivater som ikke behandles som sikring og som ikke omsettes på børs eller børslignende regulert marked motregnes innenfor separate porteføljer for de ulike råvarederivatene, og netto urealisert gevinst for den enkelte portefølje er ikke inntektsført. En portefølje kan omfatte både børshandlede og bilaterale kontrakter, og vurderes til markedsverdi, likevel slik at en positiv porteføljeverdi ikke regnskapsføres. Verdiendringer på finansielle derivater og råvarederivater som er brukt som sikringsinstrument i en kontantstrømssikring regnskapsføres ikke før de underliggende sikrede transaksjoner inntreffer. Se note 28 for ytterligere informasjon. Aksjeopsjoner og aksjer til ansatte Hydro benytter egenverdimetoden i henhold til Accounting Principles Board (APB) Opinion 25, inkludert fortolkninger i FIN 28, for regnskapsføring av lønnskostnad ved tildeling av aksjeopsjoner til ansatte, og gir tilleggsopplysninger i samsvar med SFAS 123. For variable planer og planer som gjøres opp kontant måles verdien ved utløpet av hver regnskapsperiode som forskjellen mellom markedspris og den ansattes kjøpspris for aksjene. For variable planer og kontantplaner som er knyttet til økning i Hydros aksjekurs, måles verdien av ordningen når det er sannsynlig at kriteriene vil oppnås. Verdien resultatføres over den perioden fordelen opptjenes av den ansatte. Hydro tilbyr aksjer til ansatte med rabatt for å oppmuntre ansatte til eierskap i bedriften. Ved salg av egne aksjer til ansatte til en lavere pris enn markedspris kostnadsføres forskjellen mellom markedspris og salgspris som lønn. Se note 4 for ytterligere informasjon. For N GAAP ble NRS 15 A Aksjebasert betaling, som krever at aksjebasert betaling regnskapsføres til virkelig verdi implementert i Forskjellen mellom egenverdimetoden som benyttes for US GAAP for 2005 og virkelig verdi er ikke vesentlig. Proforma informasjon Tabellen under illustrerer effekten på årsresultat og resultat per aksje dersom aksjebasert betaling til ansatte var regnskapsført i samsvar med SFAS 123. Beløp i millioner kroner, bortsett fra resultat per aksje Resultat Tillegg for lønnskostnad inkludert i rapportert resultat netto for skatt Fradrag for lønnskostnad beregnet etter virkelig verdi metode Proforma resultat Resultat per aksje: Rapportert resultat per aksje 62,40 49,40 42,60 Proforma resultat per aksje 62,50 49,40 42,60 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonskostnader beregnes i henhold til SFAS 87 Employers' accounting for Pensions og SFAS 88 Eployers' Accounting for Settlements and Curtailment of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits. Effekt av endringer i pensjonsplaner fordeles jevnt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for aktive medlemmer. Estimatavvik som overstiger 10 prosent av det høyeste av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler fordeles også jevnt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for aktive medlemmer. I N GAAP er de samme prinsipper lagt til grunn. Dette er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Avhendet eller avviklet virksomhet Når det er besluttet salg av en eiendel eller gruppe eiendeler rapporteres den som Eiendeler for salg i samsvar med SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets. Dette forutsetter at et sett kriterier er oppfylt, inkludert at det er sannsynlig at salget vil være gjennomført i løpet av et år. Når en del av en virksomhet er solgt eller besluttet solgt rapporteres den som Avhendet eller avviklet virksomhet, forutsatt at kriteriene er oppfylt. En del av en virksomhet kan være et rapporterbart segment eller en mindre enhet som kan skilles ut fra øvrig virksomhet og som det foreligger separat finansiell informasjon. Eiendeler, forpliktelser, kontantstrømmer, resultat av virksomheten og eventuell gevinst eller tap fra salg inngår ikke i videreført virksomhet, men rapporteres separat. Deler av virksomheten som skal avhendes på annen måte enn ved salg, klassifiseres som Avhendet virksomhet på det tidspunktet avhendelsen skjer. Eiendeler, forpliktelser, kontantstrømmer og resultat av virksomheten i tidligere perioder reklassifiseres til Avhendet virksomhet for å vise sammenlignbar informasjon. Uvesentlige virksomheter eller grupper av eiendeler som avhendes reklassifiseres ikke til avhendet virksomhet. Totalen for noen tabeller som inngår i årsregnskapet kan avvike fra summen av de enkelte tallene som følge av avrunding. Endring i regnskapsprinsipper Forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler FASB Interpretation (FIN) No. 47 Accounting for Conditional Asset Retirement Obligations ble utgitt i mars Denne fortolkningen klargjør behandlingen av betingede forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler, som er regulert i SFAS 143, Asset Retirement Obligations. FIN 47 klargjør at juridiske forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler skal regnskapsføres selv om forpliktelsen er betinget av en framtidig hendelse. Hydro implementerte FIN 47 per 31. desember Akkumulert effekt av endringen utgjorde en kostnad etter skatt på 78 millioner kroner som inngår i Endring i regnskapsprinsipper. 1. januar 2003 implementerte Hydro SFAS 143, Asset Retirement Obligations. Implementering av SFAS 143 medførte en implementeringseffekt på 310 millioner kroner etter skatt, som ble inntektsført som Endring i regnskapsprinsipper i For ytterligere informasjon, se note 21. I N GAAP ble effekten av endring i regnskapsprinsipp ført mot egenkapitalen, og sammenligningstall for tidligere perioder ble omarbeidet. Varebeholdninger I november 2004 utga FASB SFAS 151 Inventory Cost, an amendment of ARB 43, Chapter 4. Standarden klargjør at utgifter for unormalt lav kapasitetsutnyttelse, feilproduksjon og frakt skal behandles som periodekostnad. Hydro implementerte SFAS 151 per 1. juli Effekten av endringen var uvesentlig.

12 F 12 Noter til konsernregnskapet For N GAAP har ikke implementeringen av SFAS 151 medført endret måling av varelager. Bytte av eiendeler FASB utga i desember 2004 SFAS No. 153 Exchanges of Nonmonetary Assets, an amendment of APB Opinion No. 29. SFAS 153 endrer APB 29 om transaksjoner med oppgjør i annet enn penger, SFAS 19 om regnskapsføring for olje- og gassvirksomhet og enkelte andre standarder. Hydro implementerte SFAS 153 for transaksjoner gjennomføret etter 1. januar 2005, uten vesentlig effekt. Endringen forventes ikke å medføre forskjellig måling for N GAAP. Regnskapsføring av letebrønner FASB Staff Position No. FAS 19-1 Accounting for Suspended Well Costs ble utgitt 4. april 2005, og gjelder for perioder påbegynt etter denne dato. I samsvar med FAS 19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies punkt 19 skal letebrønner balanseføres inntil det er klart om brønnen har påvist olje- eller gassreserver. FSP-FAS 19-1 endrer FAS 19 slik at letebrønner tillates balanseført lenger enn et år fra avslutning av boring dersom visse kriterier er oppfylt og det gis visse tilleggsopplysninger. Hydro har ikke endret tidligere balanseførte verdier som følge av denne endringen. For ytterligere informasjon, se note 27. Aksjebasert godtgjørelse For N GAAP har Hydro implementert NRS 15A Aksjebasert betaling med virkning for Den norske standarden er lik IFRS 2 Share-based Payment Etter denne endringen skal alle aksjebaserte planer regnskapsføres til virkelig verdi. Hydros nåværende aksjeplaner er kontantplaner. Verdien måles ved bruk av Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. Hydro brukte tidligere egenverdimetoden for å måle forpliktelsen knyttet til disse planene. Forskjellen i måling av planene etter egenverdimetoden og Black- Scholes modell er ikke vesentlig per 31. desember Konsolidering av Variable Interest Entities Hydro implementerte FASB Interpretation 46 Consolidation of Variable Interest Entities, endret i desember 2003, (FIN 46R) med virkning fra 1. januar FIN 46R fortolker Accounting Reaserch Bullitin No. 51, Consolidated Financial Statements, og omhandler konsolideringsplikt for enheter der eierne tilsynelatende ikke har en kontrollerende eierandel, eller hvor egenkapitalen ikke er tilstrekkelig til å kunne finansiere virksomheten uten finansiell støtte (Variable Interest Entities, forkortet VIE). FIN 46R gir veiledning i vurderingen av hvilken part som har kontrollerende økonomisk interesse i virksomheten, i de tilfeller kontroll ikke bygger på kontroll over majoriteten av stemmeberettigede eierandeler. Implementeringen av FIN 46R var avhengig av når selskapet ble involvert i slike enheter. Siden Hydro ikke var involvert i VIE-enheter opprettet i perioden 31. januar til 31. desember 2003 eller hadde andeler i Special Purpose Entities ved utgangen av 2003, ble FIN 46R implementert i første kvartal Se note 26 for ytterligere informasjon. FIN 46R kan medføre forskjeller mellom US GAAP og N GAAP, avhengig av begrunnelsen for å inkludere eller ekskludere enheter fra konsolidering. Per 31. desember 2005 er det ingen forskjeller mellom US GAAP og N GAAP som følge av FIN 46R. Kontraktsrettigheter for mineralutvinning FASB utga FSP FAS Application of FASB Statement No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets, to Oil- and Gas-Producing Entities i september FSP FAS gjelder for perioder påbegynt etter utgivelsesdato, og klargjør at kjøp av kontraktsretter til utvinning av olje og gass fortsatt skal regnskapsføres som varige driftsmidler. Uttalelsen omhandler også spørsmålet om avgrensingen i SFAS 142 mot regulering av oljeregnskapsføring etter SFAS 19 også omfatter balanseklassifisering for leterettigheter for oljeselskaper, og tilleggsopplysninger knyttet til slike rettigheter. FSP FAS konkluderer at disse forholdene reguleres av SFAS 19. Hydros nåværende praksis er dermed bekreftet. Immaterielle eiendeler NRS(F) Immaterielle eiendeler ble endret i Fra 1. januar 2004 kreves at immaterielle eiendeler balanseføres til kost dersom, og bare dersom, (a) det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket, og (b) anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Alle utgifter til forskning kostnadsføres. Dette kan medføre forskjellig behandling av utviklingsaktivitet i forhold til US GAAP.. Energikontrakter 1. januar 2003 implementerte Hydro EITF Issues involved in Accounting for Derivative Contracts Held for Trading Purposes and Contracts Involved in Energy Trading and Risk Management Activities. Denne standarden medfører at kun energikontrakter som faller innenfor definisjonen av derivater etter FAS 133 og som er anskaffet for tradingformål vurderes til virkelig verdi. Øvrige energikontrakter regnskapsføres til det laveste av historisk kostpris og virkelig verdi. Standarden erstatter EITF Accounting for Contracts Involved in Energy Trading and Risk Management Activities Endringen gjelder for kontrakter inngått i perioden før 25. oktober For kontrakter inngått etter dette tidspunktet gjaldt standarden fra første gangs regnskapsføring. Endringen medførte en implementeringseffekt på 29 millioner kroner etter skatt, som ble kostnadsført som Endring i regnskapsprinsipper i Implementering av EITF 02-3 medførte ingen endringer i N GAAP. Nedleggelseskostnader 1. januar 2003 implementerte Hydro SFAS 146 Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities. Standarden erstatter EITF Issue No. 94-3, Liability Recognition for Certain Employee Termination Benefits and Other Costs to Exit an Activity (including Certain Costs Incurred in a Restructuring), og endrer behandlingen av utgifter til nedleggelse og restrukturering av virksomhet. Etter SFAS 146 skal slike utgifter kostnadsføres når de påløper, ikke som tidligere når ledelsen forplikter seg til å gjennomføre en restrukturerings- eller nedleggelsesplan. For utgifter til oppsigelse av ansatte gjelder spesielle periodiseringsregler som krever at ytelser til ansatte som vil fratre i løpet av lovbestemt oppsigelsestid kostnadsføres når de annonseres. N GAAP krever at visse utgifter kostnadsføres på det tidspunkt ledelsen forplikter seg til å gjennomføre en restruktureringsplan, og kan derfor representere en forskjell i tidspunktet for regnskapsføring av slike utgifter. Nedskrivning NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler er endret med virkning fra Nedskrivningstest for varige driftsmidler, goodwill og immaterielle eiendeler måler fra dette tidspunkt balanseført verdi av eiendelen mot gjenvinnbart beløp, i form av netto salgsverdi eller bruksverdi, estimert som neddiskonterte kontantstrømmer. En nedskrivning skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Dette representerer en forskjell mellom US GAAP og N GAAP.

13 Noter til konsernregnskapet F 13 Nye regnskapsstandarder Aksjebasert godtgjørelse FASB utga i desember 2004 revidert SFAS 123 Share-Based Payment. Etter denne endringen skal alle aksjebaserte planer regnskapsføres til virkelig verdi. For Hydros nåværende aksjeplaner, som er kontantplaner, forventes endringene i SFAS 123 ikke å få vesentlig betydning. For N GAAP måles alle aksjebaserte planer til virkelig verdi fra Endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil FASB utga i mai 2005 SFAS 154 Accounting Changes and Error Corrections. Etter denne standarden gjelder frivillig endring i regnskapsprinsipp, korrigering av feil og endring i regnskapsprinsipp som følge av nye regnskapsstandarder som ikke angir en spesifikk implementeringsmetode. Generelt skal skal tidligere perioder omarbeides for endringer i regnskapsprinsipp. Standarden gjelder for prinsippendringer og korrigering av feil i perioder som begynner etter 15. desember Endringen medfører at en tidligere forskjell mellom US GAAP og N GAAP faller bort. Regnskapsføring av kjøp og salg av produkter med samme motpart I 2005 godkjente FASB Emerging Issues Task Force's beslutning EITF Accounting for Purchase and Sales of Inventory with the Same Counterparty. EITF medfører at avtaler om kjøp og salg av en råvare med samme motpart som avtales i en samlet avtale eller i separate avtaler som inngås på samme tidspunkt skal behandles som en avtale ved vurdering om de er bytter uten kontantvederlag etter APB 29. Bytte av varebeholdninger skal behandles til kontinuitet med unntak av bytte av ferdigvarer med oppgjør i råvarer eller halvfabrikata. Slike bytter skal regnskapsføres til virkelig verdi. EITF gjelder for nye avtaler som inngår i første delårsperiode etter 15. mars Hydro forventer å implementere EIFT senest i andre kvartal Det ventes ikke vesentlig effekt av endringen. Endringen forventes ikke å medføre forskjellig måling for N GAAP. Regnskapsføring av kjøp og salg av produkter med samme motpart I februar 2005 utga amerikanske børsmyndigheter retningslinjer som pålegger selskapene å opplyse om slike avtaler. Retningslinjene omfatter avtaler om kjøp og salg av en råvare med samme motpart som avtales i en samlet avtale eller i separate avtaler som inngås på samme tidspunkt. Et spørsmål som nylig er diskutert i Emerging Issues Task Force (EITF) omhandler om slike avtaler skal anses som bytte som etter APB 29 skal regnskapsføres til kontinuitet, og om det finnes situasjoner der slike avtaler likevel skal regnskapsføres til virkelig verdi. Et annet spørsmål er om slike avtaler skal presenteres brutto som driftsinntekter og kostnader i resultatregnskapet, eller om de skal presenteres netto. Hydro presenter handel med råvarederivater og fysisk handel med råvarer der marginoppgjør kan forekomme netto, slik at oppnådd margin inngår i driftsinntekter. Handel med fysiske råvarer der marginoppgjør ikke er aktuelt presenteres normalt brutto i resultatregnskapet. Hydro har gjennomgått presentasjonen av visse kjøp og salg av råvarer med same motpart, og konkludert at nettopresentasjon bedre reflekterer formålet med visse transaksjoner. Følgelig er presentasjonen av disse kontraktene endret fra 1. januar Tidligere perioder er omarbeidet for å bli sammenlignbare. Det er samlet reklassifisert driftinntekter med millioner kroner for 2004 og millioner for Altersteilzeit (ATZ) tidligpensjonsordning EITF Accounting for the Altersteilzeit Early Retirement Programs and Similar Type Arrangements ble utgitt i juni 2005, En ATZ plan type II er en plan som støttes av tyske myndigheter. EITF omhandler regnskapsføring av årlig bonus og tilskudd til pensjonsplanen. ATZ type II planer skal regnskapsføres som sluttvederlag etter SFAS 112 Employers' Accounting for Postemployment Benefits. Kostnadsføring starter når den enkelte ansatte trer inn i programmet (ved signering av kontrakt). Tyske myndigheter gir tilskudd til arbeidsgivere for nyansettelser som erstatning for pensjonerte ansatte. Slike tilskudd regnskapsføres når arbeidsgiveren oppfyller alle kriterier som er nødvendig for å motta tilskuddet. EITF gjelder for perioder påbegynt etter 15. desember Hydro har virksomhet i Tyskland, og vurderer effekten av endringen. Det forventes ikke vesentlige endringer i resultat eller finansiell stilling.

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper Årsregnskap 2004 Norske regnskapsprinsipper Innhold Statoilkonsernet NGAAP 1 Noter 6 Statoil ASA NGAAP 35 Noter 39 Revisjonsberetning 56 Innstilling fra bedriftsforsamlingen 56 Suksess gjennom samarbeid

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Note 6 Oppkjøp av selskaper 64 Note 7 Investeringer ført etter egenkapitalmetoden 66

Note 6 Oppkjøp av selskaper 64 Note 7 Investeringer ført etter egenkapitalmetoden 66 NOTER KONSERN Noter konsern REGNSKAPSPRINSIPPER Note Overordnet informasjon 57 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 58 Note 3 Nye regnskapsstandarder 59 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper

Detaljer

Nedenfor vises forskjellene mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til N GAAP og US GAAP:

Nedenfor vises forskjellene mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til N GAAP og US GAAP: 30. AVSTEMMING US GAAP Konsernets årsregnskap er avlagt etter norske regnskapsprinsipper (N GAAP). De anvendte regnskapsprinsipper avviker på visse områder fra de amerikanske regnskapsprinsippene (US GAAP).

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Noter Cermaq-gruppen

Noter Cermaq-gruppen Noter Cermaq-gruppen NOTE 1 Selskapsinformasjon Cermaq ASA er registrert og hjemmehørende i Norge og selskapets aksjer omsettes offentlig på Oslo Børs. Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde;

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Note 6 Oppkjøp av virksomhet 64 Note 7 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden 66

Note 6 Oppkjøp av virksomhet 64 Note 7 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden 66 NOTER KONSERN REGNSKAPSPRINSIPPER Note Overordnet informasjon 57 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 58 Note 3 Nye regnskapsstandarder 58 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper 59 Note

Detaljer

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern 37 noter konsern Noter konsern Regnskapsprinsipper Note Overordnet informasjon 38 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 39 Note 3 Nye regnskapsstandarder 40 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer