Innspill til ekspertutredningen om lagringsloven journalisters kildevern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til ekspertutredningen om lagringsloven journalisters kildevern"

Transkript

1 Ekspertutvalget for lagringsloven v/dekan Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, UiO v/partner Henning Harborg, Advokatfirmaet Thommessen Vår referanse: Innspill til ekspertutredningen om lagringsloven journalisters kildevern 1. Innledning Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere som har journalistikk som yrke. Medlemmer i NJ arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med presseetikken. Journalistlaget skal ivareta medlemmenes journalistfaglige interesser og bl.a. verne om ytringsfriheten og den redaksjonelle uavhengighet. Vi viser til mandatet for ekspertutredningen om lagringsloven, der det understrekes at det skal klargjøres «hvilke konkrete tilpasninger i den norske lagringsloven som eventuelt er nødvendig for at loven skal kunne settes i kraft uten at Norge krenker ( ) våre menneskerettigheter.» Spesielt trekkes frem en nærmere avklaring av «forholdsmessighetsvurderingen». Norsk Journalistlag ber med dette om at disse spørsmålene særlig vurderes i henhold til journalisters rett til å verne sine anonyme kilder etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (heretter EMK) artikkel 10 om ytringsfrihet. Etter Journalistlagets oppfatning vil den norske lagringsloven kunne innebære omfattende begrensninger i journalisters mulighet til å kommunisere fritt med sine anonyme kilder. Dette vil kunne ha en nedkjølende effekt på pressefriheten i det lange løp. Allerede vissheten om at noen kan lete frem kontakter og bevegelser, vil kunne være nok til at kilder blir mer tilbakeholdne med å formidle informasjon til journalister. Antall kilder skjæres ned, informasjonen ensrettes, antall debattanter reduseres og informanter holdes borte fra den offentlige meningsutveksling. Viktige ytringer i samfunnet vil dermed kunne gå tapt. Journalistenes informasjonskanaler vil kunne tørke inn og pressens samfunnsrolle som «vaktbikkje» undergraves.

2 Metodekontrollutvalget vurderte kildevernet i lys av politiets skjulte tvangsmidler, jf. NOU 2009:15 kap. 28. Utvalget kom med en rekke konkrete forslag til rettssikkerhetsgarantier som NJ i all hovedsak støttet. Men Metodekontrollutvalget berørte ikke Datalagringsdirektivet direkte, jf. NOU 2009:15 s Likevel ble det på s. 30 i Prop. 49L ( ) henvist til at direktivets utfordringer for kildevernet ville bli vurdert i forbindelse med oppfølgningen av Metodekontrollutvalgets utredning. Flere av forslagene fra utvalget ble imidlertid ikke fulgt opp, og det til tross for at det i Prop. 49L ( ) s. 20 og 28 innrømmes at skjult, systematisk lagring av data rent faktisk kan ha en hemmende virkning på den frie og åpne informasjonsformidlingen og menings-dannelsen. I proposisjonen på s. 29 erkjennes det til og med at myndighetens tilgang til data, vil kunne medføre at pressens kilder som er lovet anonymitet, avsløres. I arbeidet med tilpasninger i den norske lagringsloven må det etter NJs oppfatning derfor etablereres ytterligere tilpasninger i regelverket for at kildevernet i tilstrekkelig grad skal sikres og respekteres. Dette vil vi utdype under punkt 3. I punkt 2 vil vi først gjennomgå kildevernets rettslige status. 2. Kildevernets rettslige status For å utøve en fri og uavhengig journalistikk er journalister avhengig av at enkeltmennesker tør å videreformidle samfunnsmessig relevant informasjon. I noen situasjoner kan dette bare skje i bytte mot løfte om anonymitet. Kildevernet berører altså både kildens rett til å formidle opplysninger, journalisters rett til å innhente dem, medienes rett til å formidle disse og borgernes demokratiske rett til å motta informasjonen. Ytringsfriheten verner ikke bare dem som vil snakke, men også dem som vil tie. Journalisters kildevern er således et aspekt av ytringsfriheten. Vernet dreier seg om retten til å forholde seg taus om faktiske opplysninger. Rettigheten beskytter den anonyme kildens identitet. Rettslig er kildevernet derfor en del av den grunnlovfestede ytringsfriheten i 100, jf. NOU 1999:27 s. 240 og St.meld. nr. 26 ( ) s Vernet må også anvendes innenfor rammen av EMK artikkel 10 og særlig Den europeiske menneskerettsdomstolen (heretter EMD) sin Grand Chambre-avgjørelse Goodwin mot Storbritannia Utgangspunktet i tvisteloven første og tredje ledd og straffeprosessloven 125 første, annet og femte ledd er at journalister gis rett til å beskytte sine anonyme kilder. Kildevernet er altså den klare hovedregelen. Et krav fra domstolen om vitneplikt vedrørende den anonyme kildens identitet, må begrunnes særskilt, og vilkårene er strenge. I tillegg skal domstolen foreta en skjønnsmessig totalvurdering av de motstridende interessene i den konkrete situasjon, jf. tvisteloven annet ledd og straffeprosessloven 125 tredje ledd. Det er ikke holdepunkter for å anta at de relevante hensynene vil slå ulikt ut i straffesaker og sivile saker, jf. NOU 1988:2 s. 19, Ot.prp. nr. 55 ( ) s , Edderkoppsaken Rt 1992 s. 39 (s. 42) og Brevkildesaken RG 1997 s N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 2

3 Interesseavveiningen skal være i samsvar med den såkalte Goodwintesten («balancing test»), jf. Goodwinsaken avsnittene 39 annet ledd og 40 første ledd. EMD har gjentatt denne prinsippavveiningen i en rekke saker, bl.a. Roemen & Smith mot Luxemburg avsnitt 46, Ernst & andre mot Belgia avsnitt 91, Voskuil mot Nederland avsnitt 65, Tillack mot Belgia avsnitt 53, Telegraaf Media mot Nederland avsnitt 127, Financial Times mot Storbritannia avsnitt 59, Grand Chamber-avgjørelsen Sanoma Uitgevers mot Nederland avsnitt 50 og Stichting Ostade Blade mot Nederland avsnitt 61. Iht. Goodwintesten kreves en svært intensiv prøvning av inngrepets forholdsmessighet og begrensningene i journalistenes kildevern. Vilkåret er at det må foreligge altoverveiende samfunnsmessige behov («overriding requirement in the public interest») for å oppheve hovedregelen om journalisters kildevern. Pålegg om bevisplikt etter de norske kildevernbestemmelsene må således tolkes innskrenkende for å være i tråd med EMK artikkel 10. Det må foreligge betydelig interesseovervekt for de motstående hensyn for at kildevernet skal vike, jf. Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 16. I Lekkasjesaken Rt 2004 s (avsnitt 46) la Høyesterett til grunn at dette, for praktiske formål, innebærer: «at kildevernet langt på vei er absolutt så lenge de opplysninger kilden har gitt er av samfunnsmessig betydning. Men Goodwinsaken viser også at det må foreligge meget tungtveiende hensyn for å pålegge vitneplikt selv om opplysningene er uten slik betydning.» Av hensyn til kildevernet legger også norsk lov begrensninger på bruken av de tradisjonelle straffeprosessuelle tvangsmidlene og oppstiller klare formkrav når det gjelder fremgangsmåten. Det materialet som pretenderes å inneholde opplysninger om identiteten til anonyme kilder, unntas således fra den alminnelige beslagsadgangen, jf. straffeprosessloven 204 første ledd. Påtalemyndigheten kan ikke treffe beslutning om beslag av slikt materiale med mindre retten ved kjennelse har pålagt bevisplikt, jf. 205 tredje ledd første punktum. Ved ransaking er hovedregelen at med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra den det gjelder, kan ransaking bare foretas etter beslutning av domstolen, jf. 197 første ledd første punktum. Når det gjelder adgangen til å ransake redaksjonslokaler eller tilsvarende lokaler, er politiet underlagt spesielle prosessuelle begrensninger, jf. 197 annet ledd annet punktum. Ordlyden i tvisteloven første ledd og straffeprosessloven 125 første ledd unntar bare personlige data om kilden, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og epost. Kildevernet innebærer imidlertid at domstolen heller ikke kan stille spørsmål der resultatet kan bli at man kommer på sporet av kilden. Det innebærer i praksis bl.a. at opplysninger om de faktiske omstendighetene rundt kontakten mellom journalist og anonym kilde, f.eks. tid og sted for møtene eller hvilke kommunikasjonsmidler som blir anvendt, også kan være objekt for fritaket, jf. Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 15, Edderkoppsaken Rt 1992 s. 39 (s. 51) og Skattesaken Rt 1996 s. 180 (s. 192). N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 3

4 EMD har også i flere saker understreket at begrunnelsen for kildevernet og ønsket om en fri og åpen informasjonsformidling og meningsdannelse også gjør seg gjeldende ved bruk av myndighetenes tvangsmidler, jf. Roemen & Smith-saken avsnitt 46, Ernstsaken avsnitt 91, Weber og Saravia-saken avsnitt 143 og Tillacksaken avsnitt 53. For det tilfellet at tvangsmidler benyttes uten journalistens kjennskap, har imidlertid Menneskerettsdomstolen skjerpet kravene for bruk av tvangsmidlene, se bl.a. Telegraaf Media-saken avsnitt 90. Skjerpingen har først og fremst sammenheng med at skjulte tvangsmidler øker faren for misbruk. Det stilles således strenge krav til om tvangsmiddelet utgjør et nødvendig inngrep. I Weber og Saravia-saken, særlig i avsnitt 145, viser EMD til at bruk av etterforskningsmetoder som rammer kommunikasjon mellom journalist og kilde på en slik måte at kilders identitet kan avsløres, eller som kan medføre at kilder blir mer tilbakeholdne med å formidle informasjon til pressen, må anses som et inngrep etter EMK artikkel 10. Menneskerettsdomstolen oppstiller følgelig et vilkår i avsnitt 152 om å begrense avsløringen av journalisters kilder til et uunngåelig minimum («to an unavoidable minimum»). Dette må etter NJs oppfatning ikke bare gjelde der journalisters kommunikasjonskanaler er avlyttet, men også der samtaler mellom journalist og kilde fanges opp som utilsiktet konsekvens av kommunikasjonskontroll. I Europarådets ministerkomités anbefaling, «Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states of the right of journalists not to disclosure their sources of information (Rekommandasjon (2000) 7), heter det derfor i prinsipp 6 at inngrep i kommunikasjonen til journalister ikke bør skje dersom hensikten er å omgå journalistenes rett til ikke å avsløre en kildes identitet. Retningslinjene er ikke bindende, men er bl.a. lagt ved i sin helhet i Voskuilsaken 2007 avsnitt 43, Sanoma Uitgeverssaken avsnitt 29 og Stichting Ostade Blade-saken avsnitt 38. I forlengelsen av bl.a. Weber og Saravia-saken og Europarådets rekommandasjon 2000 ble det, bl.a. etter påtrykk fra NJ og etter forslag fra Metodekontrollutvalget, ved lov av nr. 86 [Innst. 445L ( )] innført et krav om «særlige grunner» for å tillate kommunikasjonskontroll og romavlytting overfor journalister og redaktører og romavlytting av redaksjonslokaler eller tilsvarende. Kravet kom i tillegg til de alminnelige vilkårene for bruk av disse tvangsmidlene, jf. bl.a. straffeprosessloven 216 c og 216 m og Prop. 147L ( ) s NJs ønsker for fremtidig lovgivning Norsk Journalistlag mener at for at lagringsloven skal være i samsvar med EMK artikkel 10, må ekspertutvalget gjenoppta to av Metodekontrollutvalgets forslag om rettssikkerhetsgarantier for journalisters kildevern som ennå ikke er fulgt opp i norsk lovgivning: Det første gjelder forslaget om å innføre begrensninger i adgangen til å bruke bl.a. kommunikasjonskontroll i den hensikt å avdekke en kildes identitet, ved å gjøre kildevernet til et moment i proporsjonalitetsvurderingen etter straffeprosessloven 170 a. Etter NJs syn vil en liknende begrensning i datalagring være en rettssikkerhetsmessig innfallsvinkel til vurderingen av om bruken vil være i tråd med EMK artikkel 10 om ytringsfrihet. Hensynet til kildevernet bør fremkomme uttrykkelig av bestemmelsens ordlyd. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 4

5 Som utvalget selv skriver i NOU 2009:15 s. 339: «bør hensynet til pressens kildevern, EMDs syn på dette spørsmålet og Europarådets anbefaling kunne ivaretas ved at de gjøres til momenter i vurderingen av om bruk av den aktuelle etterforskningsmetoden vil være forholdsmessig etter straffeprosessloven 170 a.» Det andre omfatter forslaget om å innføre begrensninger i adgangen til å bruke som bevis i en straffesak materiale fra bl.a. kommunikasjonskontroll som er egnet til å avsløre en kildes identitet. Dette må etter NJs oppfatning også kunne gjelde ved datalagring. Utvalget foreslår at slike opplysninger bare skal kunne føres som bevis dersom vilkårene i 125 tredje ledd er oppfylt. Om dette skriver utvalget i NOU 2009:15 s. 340: «En slik regel vil både begrense muligheten til å føre som bevis kildeavslørende informasjon fanget opp ved avlytting av telefoner eller lokaler som brukes av journalister i tillegg til mistenkte. Dette vil gjelde både der avlyttingen har skjedd med hensikt å avsløre en journalists kilde, og der kommunikasjonskontroll fanger opp kommunikasjon mellom journalist og kilde som utilsiktet konsekvens. Den vil dermed kunne bidra til å sikre at det norske regelverket ikke praktiseres på en måte som strider med EMK. Endringen foreslås gjennomført ved at 125 legges til regelen om sletting av materiale fra kommunikasjonskontroll i 216 g ( ) Dette medfører at påtalemyndigheten vil måtte bringe spørsmålet inn for retten dersom den ønsker å bruke opplysningene som bevis og derved unngå sletteplikten. Disse regelendringene vil etter utvalgets oppfatning også bidra til større sammenheng i straffeprosesslovens regler om tvangsmidler, ettersom det ikke synes å være noen grunn til å stille mildere krav til bruk av kommunikasjonskontroll og romavlytting rettet mot journalisters virksomhet enn til ransaking av redaksjonslokaler og utleveringspålegg og beslag rettet mot journalister. Utvalget kan heller ikke se at det er grunn til å gi større adgang til å føre kildeavslørende materiale innhentet ved bruk av disse etterforskningsmetodene som bevis enn kildeavslørende materiale innhentet gjennom annen tvangsmiddelbruk. Utvalgets forslag vil føre til at materiale fra kommunikasjonskontroll og romavlytting vil kunne føres som bevis i samme utstrekning som beslaglagt materiale, jf. 204 første jf. annet ledd.» N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 5

6 Etter NJs oppfatning er det et sterkt behov for å samkjøre reglene om tvangsmiddelbruk og datalagring samt begrensningene som er nødvendige av hensynet til journalisters kildevernet. NJs forslag til forbedringer i lovverket er et steg i riktig retning, og etter vår mening innspill som ekspertutvalget for lagringsloven er forpliktet til å vurdere. Med vennlig hilsen for NORSK JOURNALISTLAG Thomas Spence leder Ina Lindahl Nyrud advokat N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 6

Høring forslag til endringer i politi- og ekomloven - mobilregulerte soner mv.

Høring forslag til endringer i politi- og ekomloven - mobilregulerte soner mv. Justis- og politidepartementet Samferdselsdepartementet postmottak@jd.dep.no 22.01.2015 Vår referanse: 15-1 Høring forslag til endringer i politi- og ekomloven - mobilregulerte soner mv. 1. Innledning

Detaljer

Høring om datalagring

Høring om datalagring Samferdselsdepartementet Luft-, post- og teleavdelingen Postboks 8010 Dep 0030 Oslo XX.03.2010 Deres referanse: 09/585-HK Vår referanse: 10-48 Høring om datalagring 1. Innledning Norsk Journalistlag (NJ)

Detaljer

Høring - NOU 2009:15 Skjult informasjon - åpen kontroll

Høring - NOU 2009:15 Skjult informasjon - åpen kontroll NORSK JOURNALISTLAG Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 14.06.2010 Deres referanse: 201001492 ES KOT/HLB/an Vår referanse: 09-94 Høring - NOU 2009:15 Skjult informasjon

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo. Oslo, 2010-04-12. Høring om datalagringsdirektivet

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo. Oslo, 2010-04-12. Høring om datalagringsdirektivet Pb 624 Sentrum, 0106 Oslo Tlf 22405050 Faks 22405055 - E-post: post@nored.no www.nored.no Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref: 09/585- HK Oslo, 2010-04-12 Høring om datalagringsdirektivet

Detaljer

Høring NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

Høring NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov Torggt. 5 A, 4. etg. Postboks 8793 St. Olavs plass, 0028 Oslo Tlf. 22 05 39 50 nj@nj.no Org. nr. 938 429 596 Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 20.06.2016 Høring NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

Detaljer

= Datatilsynet. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

= Datatilsynet. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO = Datatilsynet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse 200907672 ES KFH/mk Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09/01534-2 /CBR Dato 29. april 2010 Høringsuttalelse -

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 03.05.2013 Saksnr.: Dommer: 13-055599ENE-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Kildevern for en journalist etter straffeprosessloven 125 tredje ledd

Detaljer

Høring 2009: 15 Skjult informasjon åpen kontroll

Høring 2009: 15 Skjult informasjon åpen kontroll NORSK PRESSEFORRUND Wodhusgt. 17, Posiboks 46, Sentrum 0107 Oslo - 111.: 22 40 50 40 - Foks: 22 40 50 55 - E-post kokkvotd@presse.no Justisdeparternentet Lovavdelingen postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref.: 16/2002. Oslo 2. oktober 2016

Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref.: 16/2002. Oslo 2. oktober 2016 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@sd.dep.no Deres ref.: 16/2002 Oslo 2. oktober 2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Vi viser til høringsbrev av 20. juni. Norsk Journalistlag

Detaljer

NY PERSONOPPLYSNINGSLOV GJENNOMFØRING AV PERSONVERNFORORDNINGEN I NORSK RETT

NY PERSONOPPLYSNINGSLOV GJENNOMFØRING AV PERSONVERNFORORDNINGEN I NORSK RETT Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no Snr. 17/4200 Oslo 16.10.2017 NY PERSONOPPLYSNINGSLOV GJENNOMFØRING AV PERSONVERNFORORDNINGEN I NORSK RETT Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet

Detaljer

Høring forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder og bunnforhold

Høring forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder og bunnforhold Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no 06. februar 2017 Deres referanse: 2016/2321-2/FD V 3/MHO Høring forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg

Detaljer

Representantforslag 102 S ( ) lov om medieansvar

Representantforslag 102 S ( ) lov om medieansvar Torggt. 5 A, 4. etg. Postboks 8793 St. Olavs plass, 0028 Oslo Tlf. 22 05 39 50 nj@nj.no Org. nr. 938 429 596 Familie- og kulturkomiteen 11.10.2016 Representantforslag 102 S (2015-2016) lov om medieansvar

Detaljer

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Redaktøransvaret Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Rettslig ansvar i media straff erstatning Den originære ytrer Journalister, fotografer og lignende. Medieforetaket Den bevisste (skyldige)

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( )

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( ) Lovvedtak 87 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2015 2016), jf. Prop. 68 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse, I. (advokat Mette Yvonne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse, I. (advokat Mette Yvonne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse, I. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Til. Forsvarsdepartementet Oslo, Høring rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Til. Forsvarsdepartementet Oslo, Høring rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar Til Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no Oslo, 2017-01-05 Deres ref: 2016/2699-1/FD II 5/SIH Høring rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. januar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00181-A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

PRESSENS KILDEVERN I STRAFFESAKER

PRESSENS KILDEVERN I STRAFFESAKER PRESSENS KILDEVERN I STRAFFESAKER Ransaking, beslag og vitneplikt som inngrep i kildevernet Kandidatnummer: 649 Leveringsfrist: 27. april 2009 Til sammen 16727 ord 26. april 2009 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NRK vil nedenfor kommentere lovforslaget i samme rekkefølge som høringsnotatet, og følgende forhold vil bli tatt opp:

NRK vil nedenfor kommentere lovforslaget i samme rekkefølge som høringsnotatet, og følgende forhold vil bli tatt opp: 1\11< Justis- og beredskapsdepartementet e-post: lovavdelingen@jd.dep.no Deres ref./ dato: 17/4200 ES ØMO/bj Vår ref.: A 2017/269 Dato: 16. oktober 2017 Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring

Detaljer

Kandidatnummer: 66. Antall ord: JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Kandidatnummer: 66. Antall ord: JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN De materielle grensene for bruk av kommunikasjonskontroll mot personer som nyter vern etter straffeprosesslovens regler om forbud mot vitnesbyrd og fritak fra vitneplikt etter strpl. 216 g bokstav b. Kandidatnummer:

Detaljer

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/7600 ES AIK/SRY 16/01935-2/KEK 15.06.2017 Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Høring bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til innhold i datasystem ved bruk av biometrisk autentisering

Høring bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til innhold i datasystem ved bruk av biometrisk autentisering Høringsnotat Lovavdelingen Desember 2016 Snr. 16/7883 Høring bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til innhold i datasystem ved bruk av biometrisk autentisering 1 Innledning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Prop. 104 L ( ) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Prop. 104 L ( ) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) Torggt. 5 A, 4. etg. Postboks 8793 St. Olavs plass, 0028 Oslo Tlf. 22 05 39 50 nj@nj.no Org. nr. 938 429 596 Familie- og kulturkomiteen 09.05.2017 Prop. 104 L (2016-2017) Lov om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Journalisters kildevern

Journalisters kildevern Journalisters kildevern Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 534 Leveringsfrist: 25. april 2011 Til sammen 16 993 ord 26.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Emne og problemstilling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i HR-2016-01086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse:

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring:

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring: Tabellarisk oversikt for lovregler om kildevern m.v. ajourført per september 2013. Av Nils E. Øy, Norsk Redaktørforening. KILDEVERNBESTEMMELSER - med merknader fra NR her Tvisteloven, endret 21. desember

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Cort Adelersgate 30 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks: +47 22 84 20 02 Dato: 30.juni 2009

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Barne- og likestillingsdepartementet, 17. mars 2017 Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Høringsfrist:

Detaljer

POLITIET. NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin<gsuttalelse. Hordaland politidistrikt

POLITIET. NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin<gsuttalelse. Hordaland politidistrikt POLITIET Justisdepartementet Lovavd. P.b. 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår reftranse Dato 30.04.2010 NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Nicolai V. Skjerdal)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Nicolai V. Skjerdal) NORGES HØYESTERETT Den 16. januar 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-111-A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2017

STRAFFEPROSESS - Vår 2017 STRAFFEPROSESS - Vår 2017 En tentativ oversikt over progresjonen (Jo Stigen, UiO) DAG 1: (Andenæs, kap. 1-5) INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2014

STRAFFEPROSESS - Vår 2014 STRAFFEPROSESS - Vår 2014 Jo Stigen, UiO INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang (fair hearing) - Offentlig forfølgning - Upartiskhet - Humanitet -

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Høring NOU 2016:17 Ny lov om tiltak mot hvitvasking

Høring NOU 2016:17 Ny lov om tiltak mot hvitvasking Til Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/3769 Oslo 30. mars 2017 Høring NOU 2016:17 Ny lov om tiltak mot hvitvasking Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i etiske

Detaljer

KLAGE FRA NRK OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I OVERVÅKINGSVIDEO BESLAGLAGT I STRAFFESAK

KLAGE FRA NRK OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I OVERVÅKINGSVIDEO BESLAGLAGT I STRAFFESAK KLAGE FRA NRK OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I OVERVÅKINGSVIDEO BESLAGLAGT I STRAFFESAK 1. Innledning Det vises til klage 24. juni 2014 fra NRK ved advokat Ane Stokland over Spesialenhetens avslag

Detaljer

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr Innholdsangivelse Innhold Lovteksten Margtekst Nøkkelkommentarer Straffenivå Utvalgte dommer Stikkordregister omfatter en henvisning til hver lovbestemmelse med tema og side. er à jour per april 2015.

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014 Utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt (1) Advokater har taushetsplikt om det de får kjennskap til i anledning advokatoppdrag og som ikke er alminnelig tilgjengelig. Informasjonen kan bare brukes til

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

Vi viser til Justisdepartementets brev av om ovennevnte.

Vi viser til Justisdepartementets brev av om ovennevnte. DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse 200907672 ES KFH/mk 200903207-/AKH Dato Høring -

Detaljer

Pressens kildevern som skranke for bruk av tvangsmidler

Pressens kildevern som skranke for bruk av tvangsmidler Det juridiske fakultet Pressens kildevern som skranke for bruk av tvangsmidler Camilla Elisabet Jacobsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2015 Antall ord: 17 827 1 Innledning... 4 1.1 Tema og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Vidar Strømme) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Vidar Strømme) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Kim Gerdts til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Kim Gerdts til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. november 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse, A Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Kim Gerdts

Detaljer

Pressens kildevern i straffesaker

Pressens kildevern i straffesaker Pressens kildevern i straffesaker Med hovedvekt på avveiningen etter straffeprosessloven 125 tredje ledd Kandidatnummer: 684 Leveringsfrist: 25.04.2016 Antall ord: 17858 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Samferdselsdepartementet Luft-, post- og teleavdelingen Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 8. april 2010

Samferdselsdepartementet Luft-, post- og teleavdelingen Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 8. april 2010 t NORSK PRESSEFORBUND Rådhusgt. 17. Postboks 46, Sentrum 0107 Oslo - Tlf.: 22 40 50 40 - Faks: 22 40 50 55 - E-post: kokkvold@presse.no ;1 Samferdselsdepartementet Luft-, post- og teleavdelingen Postboks

Detaljer

NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden Påtaleanalysen

NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden Påtaleanalysen Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no Oslo 29. september 2017 NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden Påtaleanalysen Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i

Detaljer

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014

Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014 Forsvarsdepartementet Avdeling for sikkerhetspolitikk, Pb 8126 Dep, 0032 Oslo «201401056» sih@fd.dep.no Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014 Forsvarsundersøkelsesloven - høringsuttalelse

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

Innst. O. nr. 28. ( )

Innst. O. nr. 28. ( ) Innst. O. nr. 28. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i rettergangslovene m.m. (kildevern og offentlighet i rettspleien). Ot.prp. nr. 55 (1997-98). Til Odelstinget. 1. PROPOSISJONENS

Detaljer

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63 Innhold Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Introduksjon til temaet... 21 1.2 Om barn og foreldre... 26 1.3 Fellestrekket utfordrende atferd... 28 1.3.1 Begrepet «utfordrende atferd»... 28 1.3.2 Kjennetegn

Detaljer

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd., Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Velferdsstatens dilemmaer

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Skjulte politimetoder

Skjulte politimetoder Justis- og beredskapsdepartementet Skjulte politimetoder Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Oslo, 11. mars 2016 Hvorfor lovendringer? HVORFOR: Kriminalitetsbildet har endret seg Behov for utvidet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Grensedragning lojalitet og ytringsfrihet Etikkutvalget. 23. november 2015 Advokat Solfrid Vaage Haukaas

Grensedragning lojalitet og ytringsfrihet Etikkutvalget. 23. november 2015 Advokat Solfrid Vaage Haukaas Grensedragning lojalitet og ytringsfrihet Etikkutvalget 23. november 2015 Advokat Solfrid Vaage Haukaas Utgangspunkt ansattes ytringsfrihet Arbeidstaker har ytringsfrihet på egne vegne Arbeidsgiver står

Detaljer

NOU 2016: 24 - Ny straffeprosesslov, høringssvar

NOU 2016: 24 - Ny straffeprosesslov, høringssvar W Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendes kun elektronisk Vår ref.:1606285-2 - 008 Vår dato: 6.6.2017 Deres ref.: 16/7600 ES AIK/SRY Deres dato: 5.12.2016 Saksbehandler: Linda

Detaljer

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011.

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011. Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten 95 1388 Borgen o o (I 0 t 72 Oslo, 28. september 2011. Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep

Detaljer

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige Justis - og politidepartementet Politiavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 30.april 2008 Deres ref.: 200504909-/IBF Vår ref.: 2008/187

Detaljer

Det vises til høringsbrev av

Det vises til høringsbrev av Politiets sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet Justisdepartementet Lovavdelingen Pb 8051 Dep 0031 OSLO Postboks 4773 Nydalen, 0421 OSLO post@pst.politiet.no Tlf.nr. 23 30 50 00 Faksnr, 23 30 51 20 Besoksadresse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Pressens kildevern og advokaters taushetsplikt, en sammenligning

Pressens kildevern og advokaters taushetsplikt, en sammenligning Pressens kildevern og advokaters taushetsplikt, en sammenligning Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 594 Leveringsfrist: 25.04.2011 ( * regelverk for masteroppgave på: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger Vergemålsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker en felles forståelse mellom tilbydere, politi/påtalemyndighet og Nkom om rekkevidden av samtykke/fullmakt

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 17.07.2015 Saksnr.: Dommere: 15-108377SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Eyvin Sivertsen Halvor Aas Ankende part Ulrik Rolfsen Advokat Kim Erling

Detaljer

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling.

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 2005/2310 200501903- /EVI 23.03.2006 HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM ANSATTES YTRINGSFRIHET/VARSLING Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. oktober 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. - Juridiske avklaringer -

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. - Juridiske avklaringer - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi - Juridiske avklaringer - Gi en fremstilling av de rettslige rammene ved bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorgstjenesten Oversikt over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

UTKAST Høring - ytringsfrihet og medieansvar i en ny mediehverdag (NOU 2011:12)

UTKAST Høring - ytringsfrihet og medieansvar i en ny mediehverdag (NOU 2011:12) Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo XX.XX.2011 Deres referanse: 2006/06698 ME/ME2 LAB:elt Vår referanse: 11-486 UTKAST Høring - ytringsfrihet og medieansvar i en ny mediehverdag

Detaljer

Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub

Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub 1. Problemstillingen Plan- og bygningsloven har flere bestemmelser om tilsyn 25-1 og 25-2: Tilsyn mens arbeidet pågår Kommunen

Detaljer

Høring. behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Høring. behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. Høring behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. Høringsfrist 15. januar 2018 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Hva saken gjelder... 4 1.2. Hovedinnholdet i forslaget... 4 2. Bakgrunn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01945-A, (sak nr. 2010/937), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01945-A, (sak nr. 2010/937), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01945-A, (sak nr. 2010/937), straffesak, anke over kjennelse, Aller Internett AS Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities MqP Arbeids - og inkluderingsdepartementet Pb 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 08.12.2016 Sak nr.: Dommer: 16-111749ASD-BORG/02 Lagdommer Øystein Hermansen Lagdommer Jørgen Brunsvig Kst. lagmann Kjersti Buun Nygaard Ankende part Staten v/justis-

Detaljer

I. Generelt om kontroll med forvaltningen

I. Generelt om kontroll med forvaltningen Domstolskontroll Oversikt I. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen II. Historisk bakgrunn for domstolskontroll III. Domstolskontroll med forvaltningen i 2014 IV. Om legalitetskontroll V. Nærmere om domstolenes

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Forsikringssvindel og personvern Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Personopplysningsloven - behandlingsgrunnlag Grunnvilkår for behandling av personopplysninger i

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk - høring

Statens kommunikasjonspolitikk - høring Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo 02.06.2009 Deres referanse: 200700609-/TED Vår referanse: 09-274 Statens kommunikasjonspolitikk - høring 1. Innledning Norsk Journalistlag

Detaljer

Overskuddsinformasjon som bevis

Overskuddsinformasjon som bevis Overskuddsinformasjon som bevis Bevismessig bruk av overskuddsinformasjon på forhold som ikke kunne begrunnet tvangsmiddelbruken Kandidatnummer: 155 Antall ord: 14758 JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE Saksbehandler: Klaus Kristiansen Direkte tlf.: 73 56 71 24 Dato: 29.08.2017 FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE 29. august 2017 Innholdsfortegnelse Innledning elektronisk

Detaljer

Informasjon til berørte etter terroren 22. juli 2011: Ankesak om soningsforhold

Informasjon til berørte etter terroren 22. juli 2011: Ankesak om soningsforhold Informasjon til berørte etter terroren 22. juli 2011: Ankesak om soningsforhold Innhold Innledning... 3 Hvordan er hans soningsforhold nå?... 3 Hvorfor får han lov til å gå til rettsak?... 4 Hvorfor kan

Detaljer