MEMO. Stiftelsen Cultiva. Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer til investeringsstrategien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEMO. Stiftelsen Cultiva. Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer til investeringsstrategien"

Transkript

1 Essendrops gate 3 P.O. Box 1838 Vika N-0123 Oslo Fax MEMO TIL: Stiftelsen Cultiva DAT0: FRA: RE: Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer til investeringsstrategien Det vises til administrasjonens notat til styret, Kapitalforvaltning og Forvalterstrategi, datert samt til telefonsamtale med Erling Valvik. Dette notatet oppsummerer våre kommentarer til ovennevnte notat. Overordnet hensyn Pr. definisjon består all kapital i stiftelsen av egenkapital (eller stiftelsekapital) da stiftelsen ikke kan ta opp gjeld for å finansiere formålet. Stiftelsesloven, vedtektene og stifternes formål danner rammebetingelsene for kapitalforvaltningen av stiftelseskapitalen. Rammebetingelsene kan legge restriksjoner på kapitalforvaltningen og innskrenke frihetsgraden vesentlig. Et slikt forhold er hvis stiftelsen er pålagt å yte et bestemt beløp årlig eller finansiere bestemte formål i motsetningen til om det har adgang til å bestemme hvor meget og/eller når man ønsker å finansiere bestemte formål. Ciltiva er her i den heldige situasjonen at styret kan selv bestemme størrelsene av og tidspunktene for utbetalingene. Dog vil det være et stort politisk press på den hvis man bestemmer over lengre tid å suspendere utbetalinger til formålet. Et annet forhold er at stifterne har ønsket at stiftelsekapitalen skal opprettholde sin kjøpekraft ved at grunnkapitalen skal innflasjonsjusterers og at denne kapitalen i utgangspunktet skal være uangriplig. Så lenge som grunnkapitalen ikke er opp på dette nivået skal alle bidrag fra stiftelsen suspenderes. Et tredje forhold er at forvaltningen av stiftelsekapitalen ikke skal være spekulativ - uten at man har definert dette nærmere i vedtektene. Styret har imidlertid langt ned et betydelig arbeide i utarbeidelsen av Kapitalforvaltningsstrategi og har oppnevnt et investeringsråd av fremtredende eksperter for å sette rammer for ansvarlig kapitalforvaltning. Den har definert kapitalforvaltningsstrategien utfra hvilke økonomiske frihetsgrader stiftelsen har. Økonomiske frihetsgrader er her gjort avhengig av beregnet tapsrisiko på investeringene i forhold til bufferkapital, definert som stiftelsekapital utover innvilgede utbetalinger og inflasjonsjustert grunnkapital. I tillegg opererer styret med ønske om å ha en ytterligere buffer i form av egenkapital (MNOK 10). Problemstilling Cultiva er nå i en situasjon hvor styret mener at bufferkapitalen ikke er tilstrekkelig for å ta nødvendige investeringsrisikoen for å kunne finansiere bidrag til formålet og har derfor suspendert

2 Side Stiftelsen Cultiva nye utbetalinger. I tillegg vil styret nå prioritere oppbygging av bufferkapiatlen inntil det når et tilfredsstillende nivå. Dilemmaet er imidlertid sett med våre øyne at utgangsstrategien som styret ønsker å følge vil gi en så lav forventet avkastning at bidrag til formålet må suspenderes for en meget lang periode fremover. Vi er usikre på om det vil bli akseptert i lokalpolitiske kretser og av de opprinnelige stifterne selv om styret er suverent i dette spørsmålet. Spørsmålet vil da lett dukke opp om hva som er best for formålet. Bufferkapital Definisjon av bufferkapital og forholdet mellom den og investeringsrisikoen bestemmes av styret, men det er vel rimelig at man følger normer som er dannet i andre sammenhenger for andre stiftelser eller pensjonskasser. Pensjonskasser og andre friere fond kan innhente ny bufferkapital i form av innbetaling av egenkapital fra sponsor. Cultiva, som stiftelse, har ikke dette privilegium og må utnytte dets eksisterende muligheter til det beste for formålet. I en situasjon hvor man har manglende risikobærende evne, vil ansvarlighet tilsi at man skal ta minimal investeringsrisiko. Man vil lett komme inn i en negativ spiral ved at man tar for lite investeringsrisiko som igjen ikke gir avkastningsbidrag til å bygge opp bufferkapital og til å yde bidrag til vedteksfestede formål. Vi tror at stiftelsen er nær en slik situasjon da det legges opp til at hele 85% av formuen skal plasseres i høykredittverdige obligasjoner. En annen side er at dette ikke er fornuftig utfra et diversifiseringshensyn. En slik konsentrasjon av investeringene i en aktivaklasse som ikke har lovende utsikter vil under en hver situasjon ikke være bærekraftig strategi. Alternativet kan være å legge vekt på hva det er stifterne har hatt som grunnleggende målsetting ved dannelsen av stiftelsen og hva som på lang sikt gir det største og beste bidraget til dette formålet. I og med at stiftelsen ikke er i den økonomiske situasjonen at den har mange muligheter for å komme seg ut av dilemaet, bør styret ta opp til diskusjon om de begrensningene som den har pålagt seg er til det beste for formålet og om vedtektsbestemmelsene gi rom for tolkninger for å iverksette andre investeringsdisposisjoner. Det å se målsetningen om realverdiopprettelse i et videre tidsperspektiv (f. eks. 5 år) ville kunne bidra med noe friere rammebetingelser. Vi vil anbefale at man uavhengig av bufferkapitalens størrelse vedtok en investeringsstrategi som ville ha gode muligheter for å gi en forventet avkastning som var stor nok til å kunne gi økonomisk muligheter for å gjennoppta bidrag til vedtektsfestede formål samt bygge opp forsiktig en tilfredsstillende bufferkapital. En slik strateg, her kalt minimumsstrategi, vil i utgangspunktet være risikofylt ved at stiftelsekapitalen kan falle under de vedtektsbestemte kriteriene i krisetider. En slik minimumsstrategi vil i utgangspunktet ha en høyere risiko enn det som foreslås i administrasjonens notat. I et slikt forslag innebærer det at man ikke endrer denne strategien uten at man har bygget opp en bufferkapital som er tilstrekkelig for å øke investeringsrisikoen utover minimumsstrategiens risikonivå. Håpet bør være at det skjer inner rimelig tid. Når bufferkapitalen har nådd et for styre tilstrekkelig nivå, vil administrasjonens forslag til en slik opptrapning være et godt forslag i denne sammenheng.

3 Side Stiftelsen Cultiva Vi vil foreslå at en eventuell minimumsstrategi baserer seg på en tapsrisikoberegning som styret føler seg konfortabel med både hva metode og nivå angår for eksempel 5% av formuen beregnet i Finanstilsynets stresstest II eller i en god Value-at-Risk modell. Inflasjonssikrede obligasjoner Her dukker det opp et nytt dilema. Finansteorerisk skulle det være riktig i en stiftelse som har som mål å opprettholde realverdien av stiftelsekapitalen å investere i inflasjonssikrede obligasjoner. Problemet er at markedet for slike obligasjoner er særdeles tynt få utstedere og høye marginer mellom kjøp og salg i annnenhåndsmarkedet. Vi vil av den grunn fraråde å investere en betydelig del av formuen i slike obligasjoner. Hvis styret går inn for å implementere en minimumsstrategi inntil bufferkapitalnivået er tilstrekkelig, vil det være mindre behov for å investere i instrumenter som blir undratt risikomålingen. Konklusjon Vi vil foreslå at Cultiva vedetar en minimumsstrategi som den holder konstant (f. eks. rebalansering pr 6. mnd) inntil tilstrekkelig bufferkapital er opparbeidet for å starte opptrapningen av investeringsrisikoen. Når bufferkapitalen har nådd et tilstrekkelig nivå iht. styrets oppfatning, vil en opptrapning slik administrasjonen foreslår være fornuftig etter vårt skjønn. Risikomålingen bør være så presis som mulig og bør basere seg på markedsverdier og ikke bokførte verdier. En innføring av en minimumsstrategi reduserer behovet for å kunne skjerme bokføringsresultatene for markedsverdisvingninger. Anleggsobligasjoner vil derfor miste sin strategiske betydning. Vi vil ikke anbefale investeringer i inflasjonssikrede obligasjoner fordi markedet er meget tynt få utstedere og dårlig likviditet. Det er viktig å redusere konsentrasjonen i norske obligasjoner for å oppnå en bedre diversifisering av stiftelsens investeringer. document3

4 RISIKOANALYSE / OVERVÅKNINGSRAPPORT Til: Cultiva Fra: Axel Restrup, Pensjon & Finans AS Dato: 15. mars 2012 Emne: Rapport pr Formål Formålet med denne rapporten er å: bekrefte at overvåkning av forvaltningen er gjennomført for denne rapporteringsperioden rapportere resultatene av foretatt risikoanalyse for januar og februar i 2012 anbefale eventuelle tiltak for å opprettholde eller forbedre risikosituasjonen Iht. til kontrakt har Pensjon & Finans foretatt følgende: Foretatt kontroll av avkastningstallene som forvalterne/mercer har rapportert inn i rapporteringssystemet PF-Investor Sammenlignet disse med relevante referanseindekser og vurdert rimeligheten av avvikene Sammenlignet porteføljenes risikoresultater med tilsvarende markedsrisiko representert med relevante referanseindekser Foretatt stresstest basert på markedsverdiene av Cultivas investeringsportefølje Foretatt en vurdering av Cultivas bruk av derivater Vurdert Cultivas eksponeringer mot dagens marked og utsiktene fremover Side 1

5 2 Avkastningsresultater Hittil i år er porteføljens avkastning 1,6% som er 0,6 %-poeng bedre enn referanseindeksavkastning vektet iht. vedtatte strategivekter. Samtlige aktivaklasser har levert meravkastning i årets to første måneder. Private equity er ikke opp datert da vi ikke har mottatt rapporter fra forvalterne. Balanse februar 2012 Indeksert avkastning siden (CULTIVA vs Indeks) 3 Overholdelse av investeringsrammene Pensjon & Finans bekrefter at kontrollgrunnlaget er avstemt og at kontrolloppgavene er utført pr Ved utgangen av januar og februar hadde norske aksjer et avvik på den nedre grensen på hhv. -0,6%-poeng og -0,4%-poeng. Det har ikke vært registrert andre brudd på investeringsrammene i rapporteringsperioden. 4 Stresstest II Vi har foretatt en stresstest for å simulere hvordan Cultivas portefølje vil utvikle seg i et "worst case" scenario. Finanstilsynets har utarbeidet en modell for stresstesting som de anbefaler pensjonskassene å bruke. Denne modellen er basert på arbeidet som er i gjort den europeiske samarbeidsgruppen for tilsynsorganer, som Finanstilsynet er med i Side 2

6 Denne modellen kalles "Stresstest II", baserer seg på bokførte tall og er uttrykk for en "going concern" situasjon. I modellen anvendes følgende tapsparametre: Aksjefall 20% Renteøkning 1,5% Eiendomsfall 12% Styrking av norske kroner 12% Spreadrisiko mellom ulike rentepapirer I tillegg tas det hensyn til at verdiene på ulike aktivaklasser ikke svinger i takt. Dette fremkommer som "korrelasjonsgevinst - markedsrisiko" i tabellen under. For aksjerisiko og eiendomsrisiko blir tallene beregnet som produktet av markedsverdi og stresstestparameter. For renterisiko tas det i tillegg hensyn til durasjon på renteporteføljen. Kredittrisiko er den nevnte spreadrisikoen mellom ulike rentepapirer. Dette vil si at verdien på obligasjoner med kredittrisiko vil svinge mer over tid i forhold til statspapirer. Vi har følgende tall for Cultiva basert på bokførte verdier pr : SAMLET RISIKO PR BEREG. TAP I MNOK RENTERISIKO 14,6 AKSJERISIKO 24,6 EIENDOMSRISIKO 3,5 VALUTARISIKO 7,0 KREDITTRISIKO 20,1 KORRELASJONSGEVINST -MARKEDSRISIKO -20,3 MOTPARTSRISIKO 0,1 SAMLET RISIKO 49,6 Tabellen for samlet risiko viser et beregnet potensielt stresstesttap på MNOK 49, Side 3

7 Samlet risiko på investeringene fordelte seg som følger: SAMLET RISIKO ,6 24,6 3,5 7,0 20,1 20,3 49,6 TAPSPROSENTPOTENSIALET ABSOLUTT RISIKO ANDEL AV TOTAL BALANSE PR (MNOK) 1399,8 MARKEDSRISIKO (MNOK) 49,6 TAPSPOTENSIALET I % 3,5 % 100 % - RENTERISIKO 1,0 % 29 % - AKSJERISIKO 1,8 % 50 % - EIENDOMSRISIKO 0,3 % 7 % - VALUTARISIKO 0,5 % 14 % - KREDITTRISIKO 1,4 % 40 % - MOTPARTSRISIKO 0,0 % 0 % KORRELASJONSGEVINST -1,5 % -41 % Side 4

8 5 Risikotall i delporteføljene I tabellen nedenfor rapporteres risikotall for Cultivas ulike porteføljer beregnet for de siste 36 mnd. Standardavvik er et tall for absolutt risiko, mens tracking error er et tall for relativ risiko. Durasjon viser markedsvektet gjenværende løpetid for obligasjonsporteføljene. Std. avvik portefølje Std. avvik ref. indeks Tracking error portefølje Info ratio Durasjon Skagen Global 14,5 11,2 6,7 0,8 GLOBALE AKSJER 14,5 11,2 6,8 0,9 Pareto norske aksjer 21,4 21,3 7,5 0,2 NORSKE AKSJER 24,0 21,3 13,2-0,2 Private equity 24,4 21,3 31,2-1,3 SUM PRIVATE EQUITY 24,4 21,3 31,1-1,3 AKSJEPLASSERINGER 17,1 14,8 8,1-0,3 Bankinnskudd 0,3 0,2 0,3 0,5 Carnegie pengemarked 0,3 0,2 0,3 2,2 0,3 DnBNOR pengemarked 0,6 0,2 0,6 1,2 0,2 Pareto pengemarked 0,4 0,2 0,4 2,9 0,2 BANK/PENGEMARKED 0,4 0,2 0,4 2,2 0,2 Aksjeindekserte obligasjoner 3,0 2,5 3,8-0,4 DNB omløpsobligasjoner 1,7 0,9 2,5 SUM OBLIGASJONER 1,1 2,5 2,1 0,4 2,1 RENTEPLASSERINGER 0,5 0,2 0,5 3,2 0,8 Carnegie eiendom 5,8 1,1 SUM EIENDOM 5,8 1,1 Total 1,3 1,5 1,0 0,9 Det er ingen av risikotallene som skiller seg spesielt ut og alle er innenfor vedtatte rammer Side 5

9 6 Bruk av derivater Cultivas obligasjonsforvaltere Pareto og DnBNOR benytter terminkontrakter og swaper for å regulere durasjonen (rentesensitiviteten) i renteporteføljene. Vi kan ikke se at bruken av derivater har et unaturlig omfang og vi mener bruken er forsvarlig iht. forskriftene som gjelder for norske pensjonskasser og Cultivas retningslinjer for kapitalforvaltningen. 7 Forslag til endringer/tiltak Både totalrisikoen og risikoen i hver av delporteføljene er innenfor godkjente definerte rammer, og vi har ingen forslag til endringer. Oslo, 15. mars 2012 Pensjon & Finans AS Axel Restrup Side 6

10

11 Dato: 20. mars 2012 Saksnummer:?/12 Arkivkode: Til: Styret Møtedato: 26.mars 2011 Saksbehandler: Erling Valvik UTKAST TIL KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI OG FORVALTERSTRUKTUR Sammendrag Det legges nå fram en anbefaling med forslag til endring i kapitalforvaltningstrategi, aktiva allokering og forvaltermandater. Utfordringen for Cultiva har vært mangel på bufferkapital. Det anbefales en forskyvning av midler plassert i bank til anleggsobligasjoner. Ved lang løpetid bør disse inflasjonssikres. Det anbefales om en gradvis økning i realaktiva i trappetrinn på 5 % når bufferkapitalen er tilstrekkelig på den eksiterende sammensetning av kapitalen. Det vil innebære at andelen i aksjer vil øke gradvis. Forslag til vedtak: 1) Foreslått endring i kapitalforvaltningsstrategiens punkt om inflasjonssikrede obligasjoner godkjennes. 2) Forslag til kapitalforvaltningsstrategiens del 2 godkjennes. Styret er innforstått med at tapspotensialet i stresstesten fremdeles vil være større enn stiftelsens bufferkapital, men mener at strategien likevel er forsvarlig i henhold til stiftelsens formål og virksomhet. 3) Styret ber administrasjonen forberede nødvendige endringer i forvalteravtaler for å innrette forvaltningen med vedtatt strategi. Nye avtaler skal fremlegges styret for endelig godkjenning. Erling Valvik Administrerende direktør Vedlegg: 1. Vedtatt kapitalforvaltningstrategi 2. Cultiva. Forslag til økte investeringer i aksjer og obligasjoner en illustrasjon. Mars 2012 Cultiva Kristiansand Kommunes Postboks 494 Tel: Org.nr. Energiverksstiftelse NO-4664 Kristiansand Faks:

12 BAKGRUNN FOR SAKEN Styret reviderte kapitalforvaltningsstrategien i styremøte 10. juni Del 2 i strategien skal rulleres hvert år. Det har også fremkommet momenter som gjør at styret bør vurdere å gjøre enkelte endringer i strategien og allokeringsrammene for porteføljen. I tillegg legger administrasjonen frem forslag til endring i forvaltermandater. I denne sak blir det ved flere anledninger vist til DEL 1 i vedtatt strategi. Dokumentet er derfor vedlagt. Administrasjonen la frem sak om Kapitalforvaltning og forvalterstruktur i styremøte 16. juni 2011, og 16. september 2011, men sakene ble begge ganger utsatt av styret. Den 16. juni vedtok styret: Styret tar til orientering de vurderinger som er presentert vedrørende endringer i kapitalforvaltningstrategi, aktivallokering og forvaltermandater. Styret ber administrasjonen om å innhente en vurdering til neste styremøte fra investeringsrådet på en eventuell investering i inflasjonssikrede obligasjoner, samt en vurdering på forsvarligheten av tapspotensialet i stresstest i forhold til stiftelsens bufferkapital før revidert kapitalforvaltningstrategi endelig vedtas. (Enst.) Den 16. september vedtok styret i sak status kapitalforvaltning følgende: Styret ber administrasjonen til styremøte 13. desember å utrede ulike alternativer av aktivitetsnivå og administrative kostnader. (Enst.) Den 13. desember behandlet styret saken: «Bufferkapital, prosjektinvesteringer og administrative kostnader for den videre drift av Cultiva. Handlingsprogram » Styret i Cultiva vedtok følgende i saken: 1. Budsjett for drift av stiftelsen Cultiva i 2012 settes til kr ,- iht. vedlegg 2 i sak 37/ Adm. dir. bes iverksette nødvendig nedbemanning som følger av det vedtatte budsjettet. 3. Inntil videre bevilges det ikke midler til prosjektinvesteringer. Styret vil fortløpende vurdere varigheten av bevilgningsstoppen. (Enst.) Styret informerte rådet i Cultiva den10 februar 2012 om dette vedtaket og om det videre arbeidet med kapitalforvaltningen. Rådet tok informasjonen til orientering. Den 10. februar ble det avholdt et kapitalforvaltningsseminar der styret, administrasjon vårt investeringsråd og fire av våre forvaltere deltok. En av hovedkonklusjonene var at en beklaget at ikke den store kapitalbasen får arbeide på en slik måte at avkastningen blir større. Investeringsrådet anbefalte at det arbeides med å få økt bufferkapitalen og derved muligheten for å plassere en 2

13 større andel av porteføljen i realaktiva. Det ble også konkludert med at Cultiva tok et møte med Stiftelsestilsynet for å drøfte forholdet mellom risiko og avkastning. Den 1. mars ble det avholdt et møte i Førde med Stiftelsestilsynet der styreleder og daglig leder deltok. Stiftelsestilsynet presiserte at i tillegg til formålet er inflasjonsjustering av grunnkapitalen en løpende forpliktelse for Cultiva. Det må tas tilstrekkelig risiko slik at stiftelsens forpliktelser kan ivaretas på lang sikt. Stiftelsestilsynet gav ingen entydig veiledning på hva som var grensen for overtredelse av 18 i loven, men påpekte at dette var styrets ansvar å utøve dette skjønnet ut fra den løpende utvikling i finansmarkedet. Det ble også formulert fra tilsynet at Cultiva hadde ryddige og gode styringsdokumenter slik en bør forvente av en stiftelse på denne størrelsen. Redegjørelse for møte med investeringsrådet Investeringsrådet har Sørlandets Kompetansefond og Cultiva engasjert i fellesskap og består av: Vigdis Almestad, Orkla Financial Investments Professor Thore Johnsen, Norges Handelshøgskole Professor Steen Koekebakker, Universitetet i Agder Vi har gjennomført et møte med investeringsrådet 18. august 2011 og 10. februar I møte den 18.august oppsummeres drøftingene slik: Medlemmene i investeringsrådet mener at Cultivas kapitalforvaltning er godt tilpasset situasjonen i kapitalmarkedene hensyntatt bufferkapitalsituasjonen, og foreslår ikke store endringer i forhold til gjeldende strategi. Investeringsrådet er enig i at i dagens marked er inflasjonssikrede obligasjoner en mulighet hvis markedsrenten er stigende. I dagens situasjon bør imidlertid durasjonen være kort. Alternativt bør Cultiva øke pengemarkedsandelen. Rådets medlemmer er ikke sikker på om det presenterte produktet fra Danske Capital er den beste løsningen. Cultiva bør vurdere andre produkter og tilbydere før de eventuelt gjør investeringer i slike obligasjoner. Som et alternativ til inflasjonssikrede obligasjoner kan Cultiva vurdere å legge en inflasjonsswap på den eksisterende obligasjonsporteføljen. En swap er en avtale mellom to parter om å bytte kontantstrømmer i en tidsbegrenset periode. Et eksempel på en inflasjonsindeksert rentebytteavtale kan være at det avtales at A mottar årlig KPIendring med et fast tillegg fra B mot å betale 3 måneders NIBOR til B. Differansen mellom de to betalingene vil da utgjøre gevinst/tap på den inngåtte avtalen. 3

14 Regneeksempel: A mottar årlig KPI endring med fast 1 % tillegg. Statistisk sentralbyrås konjunkturtendenser-rapport datert 16. februar 2012 estimerer endring i KPI i 2012 på 1,3 %. Dersom dette estimatet slår til vil dermed A motta 1,3 % + 1 % = 2,3 % rente på avtalt beløp i henhold til den inflasjonsindekserte rentebytteavtalen. B skal som motytelse motta 3 mnd NIBOR på avtalt beløp. Pr. 14. mars var 3 mnd NIBOR på 2,56 %. Under disse forutsetningene vil A dermed tape på rentebytteavtalen: A mottar 2,3 % rente mot å betale 2,56 % rente. Når det gjelder stresstest og bufferkapitalsituasjonen mente medlemmene av investeringsrådet at det selvfølgelig er en grense for hvor stor underdekning man kan akseptere, men at dagens situasjon virker forsvarlig i forhold til strategien. Dette ble utdypet ved at Cultiva har en stor grad av fleksibilitet på utdelingene. I perioder hvor kapitalforvaltningen gir lav eller negativ avkastning slik at verdien av stiftelsens eiendeler er lavere enn grunnkapitalen, kan og må Cultiva stoppe alle bevilgninger. Dette er den store forskjellen mellom Cultiva og f.eks. pensjonskasser som hele tiden har løpende pensjonsutbetalinger de må ha midler til. En full stopp i bevilgningene vil selvfølgelig være uheldig for mottakere av flerårige prosjektmidler, men for stiftelsen er det egentlig ikke verre enn at man må vente med tildelinger til verdien av eiendelene igjen er høyere enn grunnkapitalen. En solid bufferkapital er det beste tiltaket Cultiva kan sette i verk for å øke muligheten for beløpsmessig større tildelinger og for sikre forutsigbarhet. Investeringsrådet mener styrets beslutning om at man i en periode fremover skal begrense de årlige tildelingene for å bygge bufferkapital er fornuftig og forståelig. Investeringsrådets anbefalinger er hensyntatt i revidert utkast til del 2 i kapitalforvaltningsstrategien I møte den 10. februar oppsummeres drøftingene slik: Investeringsrådet beklaget at ikke den store kapitalbasen får arbeide på en slik måte at avkastningen blir større. Investeringsrådet anbefalte at det arbeides med å få økt bufferkapitalen og derved muligheten for å plassere en større andel av porteføljen i realaktiva. KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI DEL 2 Del 2 av kapitalforvaltningsnotatet for Cultiva skal revideres hvert år. Gjeldende investeringsmandat skal beskrives innledningsvis under kapittel 9, mens eventuelle endringer og korreksjoner for det påfølgende året skal tas med i kapittel 10. 4

15 9 GJELDENDE FORVALTNINGSSTRATEGI 9.1 Vedtak om kapitalforvaltningsstrategi Cultiva fattet følgende vedtak på styremøte 10. juni 2010: 1) Styret gir sin tilslutning til hovedretningen i fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningsstrategi for 2010, og er inneforstått med at tapspotensialet i stresstesten i 2010 vil være større enn stiftelsens bufferkapital. Styret mener strategien likevel er forsvarlig i forhold til stiftelsens formål og virksomhet. 2) Styret skal hvert år ta stilling til størrelsen på årets prosjektinvesteringer, men er innstilt på å ha følgende modell som retningsgivende for sine prioriteringer: 5 år med årlige prosjektinvesteringer på 15 mill kr og de etterfølgende 4 årene med 20 mill kr. Deretter skal årlige prosjektinvesteringer økes gradvis til et forventet nivå på 60 mill kr årlig samtidig som det bygges opp en bufferkapital som gir muligheter for en høyere forventet avkastning. 3) Styret gir daglig leder fullmakt til å gjøre endringer i nåværende avtaler om kapitalforvaltning for å tilpasse forvalterstrukturen til den reviderte kapitalforvaltningsstrategien. Oppsigelse av eksisterende eller inngåelse av nye forvalteravtaler skal fremlegges for godkjenning av styret. (Alle vedtak enst.) 9.2 Allokeringsrammer Totalporteføljen skal allokeres etter følgende retningslinjer: Aktivaklasse Strategi 2009 Langsiktig mål Forslag 2010 Min Maks Referanse * Bank/Pengemarked 28 % 20 % 68 % 50 % 80 % ST1X Obligasjoner Norge 44 % 10 % 20 % 5 % 30 % ST4X Obligasjoner utland 3 % 0 % 0 % Sum renteplasseringer 75 % 30 % 88 % Aksjer Norge 6 % 30 % 6 % 5 % 10 % OSEBX Aksjer Norden, Europa og øvrig 6 % 25 % 3 % 0 % 5 % MSWI Private Equity/Venture/Såkorn 3 % 5 % 1 % 0 % 2 % OSEBX Sum aksjeplasseringer 15 % 60 % 10 % Hedgefond 6 % 0 % 0 % Eiendom Norge og utland 3 % 10 % 2 % 0 % 3 % ST4X + 1 % Sum andre aktivklasser 10 % 10 % 2 % Sum 100 % 100 % 100 % * Referanseindeksene som benyttes er: ST1X: Oslo Børs statsobligasjonsindeks, durasjon 0,25 år ST4S: Oslo Børs statsobligasjonsindeks, durasjon 3 år 5

16 OSEBX: Oslo Børs hovedindeks MSWI: Morgans Stanley World Index målt i norske kroner Det utarbeides en norsk eiendomsindeks en gang i året, men vi har valgt å bruke Oslo Børs hovedindeks med et fast 1 % tillegg som referanseindeks for eiendomsinvesteringer. Som referanseindeks for totalporteføljen for 2010 skal benyttes: 68 % ST1X + 20 % ST4X + 7 % OSEBX + 3 % SSB WGBI (NOK) + 2 % ST4X + 1 % (68 % pengemarked + 20 % obligasjoner + 7 % norske aksjer og private equity + 3 % globale aksjer + 2 % eiendom) 9.3 Øvrige begrensninger Durasjon for obligasjonsporteføljen: Normalt 3 år, minimum 1,5 år og maksimum 5 år. Durasjon for pengemarkedsporteføljen: Normalt 3 måneder, minimum 0 måneder og maksimum 1 år. Det kan gjøres plasseringer i rentepapirer utstedt av: - Stat/statsforetak inkl. papirer garantert av stat: Max 100 % av renteporteføljen - Kommuner/fylkeskommuner inkl. papirer garantert av kommuner/fylkeskommuner: Max 80 % av renteporteføljen. - Finans med kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody s: Max 50 % av porteføljen - Kraftselskaper eller industriselskaper med kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody s: Max 20 % av renteporteføljen Maksimal plassering i papirer utstedt av en og samme låntaker: 10 % med unntak av statspapirer og statsgaranterte papirer. Det kan investeres i veldiversifiserte pengemarkeds- eller obligasjonsfond som i hovedsak tilfredsstiller ovennevnte kriterier. 9.4 Risikoevne Tapspotensialet i stresstesten for idealporteføljen utgjør ca 190 mill. Til sammenligning utgjør tapspotensialet for dagens portefølje 44 mill i stresstesten. Forskjellene i tapspotensialet skyldes hovedsakelig at vi er mindre eksponert både i aksjer og eiendom enn idealporteføljen tilsier. En full implementering av idealporteføljen ville kreve ca 200 mill i bufferkapital. Pr var opparbeidet bufferkapital 41 mill. Styret ber administrasjonen om å fortsette å tilpasse dagens portefølje mot idealporteføljen, avhengig av utviklingen i stiftelsens bufferkapital. 6

17 9.4 Investeringsmandater Ihht styrets vedtak om kapitalforvaltningsstrategi i møte 10. juni 2010 er daglig leder gitt fullmakt til å gjøre endringer i nåværende avtaler om kapitalforvaltning for å tilpasse forvalterstrukturen til den reviderte kapitalforvaltningsstrategien. Oppsigelse av eksisterende eller inngåelse av nye forvalteravtaler skal fremlegges for godkjenning av styret. 10 FORVALTNINGSSTRATEGI 10.1 Status pr Porteføljesammensetning Statusrapporten er basert på ikke reviderte tall. Det tas forbehold om at det kan fremkomme endringer i forbindelse med gjennomføring av revisjon av årsregnskapet for

18 (tall i mnok) i % Strategi Avvik Bank/pengemarked 850,7 62 % 68 % -7 Obligasjoner Norge 389,6 28 % 20 % +9 Sum renteplasseringer 1 240,3 90 % 88 % +2 Aksjer Norge 57,4 4 % 6 % -2 Aksjer norden, europa og øvrig 40,1 3 % 3 % 0 Private equity 15,7 1 % 1 % 0 Sum aksjeplasseringer 113,2 8 % 10 % -2 Eiendom 27,4 2 % 2 % 0 Sum andre investeringer 27,4 2 % 2 % 0 Sum 1 380,9 100 % 100 % 0 Styret gav i styremøte 10. juni 2010 sin tilslutning til hovedretningen i det fremlagte forslag til revidert kapitalforvaltningstrategi for Administrasjonen har brukt de foreslåtte allokeringsrammer for 2010 som grunnlag for de utarbeidede rapportene. Oversikten viser at porteføljen er i overensstemmelse med allokeringsramme vedtatt i I tillegg har Cultiva ikke innbetalte investeringsforpliktelser i følgende selskaper: Kommitert Ikke innbet. Skagerak Venture Capital 25 mill 4,4 mill Skagerak Seed Capital 10 mill 5,9 mill Sum 35 mill 10,3 mill 8

19 Porteføljesammensetning Globale aksjer Norske aksjer 3 % 4 % Såkorn, venture 1 % Eiendom 2 % Bank/ pengemarked 62 % Norske obligasjoner 28 % Det er ikke gjort endringerr i porteføljen siden forrige styremøte. Avkastning Avkastning på hele porteføljen i 2011 utgjør ca. 14,5 mill kr eller 0,9 % Nominell avkastning Justering grunnkapital Realavkastning pr Kr Kr Kr ,9 % -1,2 % -0,3 % Avkastning pr aktivaklasse Obligasjoner Norge Aksjer Norge Private equtiy Bank/pengemarked Aksjer Norden, Europa og øvrig Eiendom 9

20 Stresstest Stresstesting er et verktøy for å måle tapspotensialet i stiftelsens portefølje av investeringer dersom gitte forutsetninger slår til (katastrofeutfall). Stresstesten gir et uttrykk for den faktiske risikoen i porteføljen. Cultiva har valgt en modell som ligner på pensjonskassemodellen, men hvilke forutsetninger som skal brukes kan diskuteres og vil variere for ulike typer investorer. Cultivas stresstest skal måle tapet som oppstår dersom følgende hendelser inntreffer samtidig: Fall i aksjeverdier og private equity på 20 % Økning i det generelle rentenivået med 1,5 % Fall i eiendomsverdier på 12 % Sum tapspotensiale stresstest ,6 mill 10,6 mill 3,3 mill 36,5 mill Bufferkapital Markedsverdi portefølje 1 380,9 mill - Inflasjonsjustert grunnkapital ,7 mill - Ikke utbetalte prosjektbevilgninger -14,4 mill Beregnet bufferkapital 22,7 mill - Minimumskrav til egenkapital -10,0 mill - Tapspotensiale stresstest -36,5 mill Over/underdekning bufferkapital -23,9 mill I kapitalforvaltningsstrategien s. 18 står følgende: Dersom resultatene fra stresstesten viser at Cultiva kan bli påført tap som overstiger bufferkapitalen, bør Cultiva vurdere å iverksette tiltak for å redusere markedsrisikoen eller øke bufferkapitalen. Resultatene fra stresstesten må dermed ikke betraktes som et absolutt krav om rebalansering, men som en indikasjon på at det må gjøres vurderinger av om det er nødvendig å gjøre endringer i porteføljen. Summen av tapspotensialet i stresstesten og minimumskrav til egenkapital er høyere enn beregnet bufferkapital. Underdekningen er på 23,9 mill pr

21 Midler til disposisjon Nominell avkastning av kapital 14,5 mill 68,0 mill Inflasjonsjustering grunnkapital, 1,2 % * -15,9 mill -32,4 mill Realavkastning -1,4 mill 35,6 mill Administrasjonskostnader -6,3 mill -7,1 mill Rest = til disposisjon -7,7 mill 28,5 mill *) Reell endring i KPI hentet fra tabell «Pris- og kostnadsindekser. Nivå og prosentvis endring fra samme periode året før» Oversikten viser at Cultiva vil tære på opparbeidet bufferkapital i Oppsummering forventninger til avkastning og midler til disposisjon Nominell avkastning av kapital 2011 Inflasjonsjustering grunnkapital Administrasjonskostnader (budsjett) Rest = til disposisjon Avsetning til prosjektinvesteringer i 2012 Rest (endring i bufferkapital) Regnskapsmessig bufferkapital Rest investeringsramme 2011 Anslag regnskapsmessig bufferkapital pr ,5 mill -15,9 mill -6,3 mill -7,7 mill 0,0 mill -7,7 mill 20,3 mill 7,0 mill 19,6 mill 10.2 Tiltak Ved utgangen av juli 2011 har stiftelsen opparbeidet seg en beregnet bufferkapital på 22,7 mill kroner. Cultiva har i kapitalforvaltningsstrategiens punkt 7.2 pålagt seg selv et krav om minimum 10 mill kroner i egenkapital. Minimumskravet ble fastsatt for å ha tilstrekkelige midler til å dekke ett års administrasjonskostnader og 5 millioner kroner til prosjektinvesteringer. I dagens situasjon, med svært begrenset bufferkapital, må det vurderes om et slikt krav legger unødvendig strenge restriksjoner på kapitalforvaltningen. Som beskrevet tidligere i dokumentet, har Cultiva ingen forpliktelser til prosjektinvesteringer i situasjoner hvor verdien av stiftelsens eiendeler er lavere enn grunnkapitalen. Administrasjonen vil derfor foreslå at det selvpålagte kravet til egenkapital i punkt 7.2 bortfaller. Etter fradrag for tapspotensialet i stresstesten er den resterende bufferkapital negativ med 13,9 mill. Beregnet bufferkapital 22,7 mill - Tapspotensiale stresstest -36,5 mill Rest bufferkapital -13,8 mill 11

22 Bufferkapitalen er fremdeles ikke tilstrekkelig til å dekke tapspotensialet i stresstesten. I tråd med styrets vedtak 10. juni 2010, og drøftelsene i investeringsrådet i møte 18. august 2011, mener administrasjonen at strategien er forsvarlig i forhold til stiftelsens formål og virksomhet. Styret har besluttet å stoppe årlige prosjektinvesteringer og redusere de administrative kostnadene for de neste årene for å kunne bygge opp en bufferkapital som gir muligheter for en høyere forventet avkastning. For å tilpasse kapitalforvaltningen i forhold til risiko- og bufferkapital foreslår administrasjonen å godkjenne nye aktivaklasser for inflasjonssikrede obligasjoner og derivater - begrenset til bruk til inflasjonssikring, åpning for en liten andel investment grade obligasjoner i den nominelle renteporteføljen og en revidert allokeringsramme. På grunn av risikoen for renteøkninger, forslår administrasjonen å trekke ned normtallet for durasjonen i obligasjonsporteføljen i det kommende året fra 3 år til 1,5 år Nye aktivaklasser I kapitalforvaltningsstrategiens punkt om strategisk diversifisering pålegger styret seg selv å spre investeringene på ulike aktivaklasser for å bidra til å redusere risikoeksponeringen. Hittil har styret valgt å åpne for investeringer i følgende aktivaklasser: Bank/pengemarked Obligasjoner Norge Aksjer Norge Aksjer utland Private equity/venture/såkorn Eiendom I tillegg foreslås det at inflasjonssikrede obligasjoner og derivater, begrenset til bruk til inflasjonssikring, inkluderes i godkjente aktivaklasser. Cultiva har et evighetsperspektiv hvor fondets realverdi skal beskyttes, og realavkastningen kan disponeres til oppfyllelse av stiftelsens formål. Cultivas virksomhet vil dermed påvirkes av endringer i inflasjonen. Norges Bank har siden 2001 hatt et inflasjonsmål på 2,5 %, men konsumprisindeksen har i den samme perioden variert mellom 0,4 % og 3,8 %. Investeringsrådet har av denne grunn foreslått å investere inntil 70 % av Cultivas verdier i realaktiva (aksjer og eiendom). Petroleumsfondet skriver i brev til Finansdepartementet om Bredere investeringsunivers i Petroleumsfondet datert følgende om valg av investeringsstrategi (utdrag): Klassisk finansteori sier at en optimalt tilpasset investeringsportefølje er sammensatt av en risikominimerende plassering og markedsporteføljen. Markedsporteføljen består av alle tilgjengelige investerbare instrumenter i 12

23 markedet. Investorens risikoaversjon bestemmer hvor mye som er plassert i henholdsvis det risikominimerende alternativet og i markedsporteføljen. For en forvalter med langsiktig horisont vil en inflasjonssikret statsobligasjon med lang tid til forfall være det nærmeste man kommer en risikofri plassering. Både eiendom og inflasjonssikrede obligasjoner er instrumenter som forventes å bidra til å sikre porteføljens realavkastning på mellomlang sikt. Selv om eiendom og inflasjonssikrede obligasjoner er svært forskjellige investeringsalternativer, kan altså kontantstrømmen ha klare fellestrekk. En mulighet er derfor å gruppere disse to instrumentene sammen som en felles aktivaklasse for langsiktig inflasjonsbeskyttelse. Statens pensjonsfond utland har pr plassert ca. 3 % av sin formue i inflasjonssikrede obligasjoner. Den gjeldende kapitalforvaltningsstrategien åpner i kapittel for bruk av derivater i kapitalforvaltningen dersom slike produkter er hensiktsmessig. En inflasjonsswap som legges på den eksisterende obligasjonsporteføljen vil være et typisk eksempel på hvordan derivater kan brukes til å redusere inflasjonsrisikoen. Konklusjon: Administrasjonen foreslår at kapitalforvaltningsstrategien endres slik at inflasjonssikrede obligasjoner og derivater, begrenset til bruk til inflasjonssikring, inkluderes i godkjente aktivaklasser. Beskrivelse av inflasjonssikrede obligasjoner legges inn som et nytt punkt med følgende tekst: Inflasjonssikrede obligasjoner Utsteder av en inflasjonssikret obligasjon forplikter seg til å betale en fast, reell rente med jevne mellomrom, og et reelt innløsningsbeløp ved forfall. I tillegg betales en kompensasjon for den løpende utvikling i en definert inflasjonsindeks. Etter hvert som realrenten i markedet forandres, vil den reelle prisen på obligasjonen forandres Allokeringsendringer Cultiva økte investeringer i aksjer 12. mars Utgangspunktet er at bufferkapitalen er stor nok til å tåle stresstesten med dagens allokering 2. Når punkt en ovenfor er tilfredsstilt, så går en inn og øker aksjeandelen med 5 % 13

24 3. Før en øker aksjeandelen ytterligere med 5 %, må bufferkapitalen alltid være stor nok til å tåle stresstesten. 4. Reallokeringen kan gjøres hvert halvår etter at stresstest viser at overnevnte krav er innfridd. 5. Nedsalg av aksjer vurderes når det er mindre enn 80 % dekning i stresstesten. Hyppigere reallokering enn hver 6. måned vil lett påføre Cultiva unødig høye transaksjonskostnader. Vedlagt følger en illustrasjon på mulig utvikling av Cultivas portefølje over tid hvor stresstesten og forutsetningene har tatt utgangspunkt i presentasjonen fra Carnegie overfor styret i Cultiva den 10. februar 2012, men modifisert noe i samråd med vårt rådgivingsselskap Pensjon & Finans A/S. Administrasjonen foreslår følgende mål for allokering i 2012 (langsiktig mål i parentes): 1) Allokeringsrammen for pengemarked reduseres fra 62 % til 35 % (5 %) 2) Allokeringsrammen for obligasjoner reduseres fra 28 % til 10 % (0 %) 3) Allokeringsrammen for norske aksjer økes fra 4 % til 6 % (23 %) 4) Allokeringsrammen for globale aksjer økes fra 3 % til 6 % (26 %) 5) Allokeringsrammen for private equity holdes uendret på 1 % (1 %). Vil øke etter hvert som det kalles inn kapital innenfor kommitert kapital. 6) Allokeringsrammen for eiendom opprettholdes på 2 % (10 %). Vil øke til noe etter hvert som det kalles inn kapital innenfor kommitert kapital. 7) Allokeringsrammen for inflasjonssikrede obligasjoner økes fra 0 % til 40 % (35 %). Som ramme for aktivallokering for 2012 foreslås dermed følgende: Aktivaklasse Resultat 2011 Langsiktig mål Forslag 2012 Min Maks Referanse * Bank/Pengemarked 62 % 5 % 35 % 20 % 40 % ST1X Obligasjoner Norge 28 % 0 % 10 % 5 % 25 % ST4X Sum renteplasseringer 90 % 5 % 45 % Aksjer Norge 4 % 23 % 6 % 2 % 10 % OSEBX Aksjer Norden, Europa og øvrig 3 % 26 % 6 % 2 % 10 % MSWI Private Equity/Venture/Såkorn 1 % 1 % 1 % 0 % 2 % OSEBX Sum aksjeplasseringer 8 % 50 % 13 % Eiendom Norge og utland 2 % 10 % 2 % 0 % 7 % ST4X + 1 % Inflasjonssikrede obligasjoner 0 % 35 % 40 % 20 % 50 % ST4X + 1 % Sum andre aktivklasser 2 % 45 % 42 % Sum 100 % 100 % 100 % 14

25 * Referanseindeksene som benyttes er: ST1X: Oslo Børs statsobligasjonsindeks, durasjon 0,25 år ST4S: Oslo Børs statsobligasjonsindeks, durasjon 3 år OSEBX: Oslo Børs hovedindeks MSWI: Morgans Stanley World Index målt i norske kroner Det utarbeides en norsk eiendomsindeks en gang i året, men vi har valgt å bruke Oslo Børs hovedindeks med et fast 1 % tillegg som referanseindeks for eiendomsinvesteringer. LGR: Lehman Brothers indeks for realrenteobligasjoner, Lehman Global Real Som referanseindeks for totalporteføljen skal benyttes: 35 % ST1X + 10 % ST4X + 7 % OSEBX + 6 % SSB WGBI (NOK) + 42 % (ST4X + 1 %) (35 % pengemarked + 10 % obligasjoner + 8 % norske aksjer og private equity + 6 % globale aksjer + 42 % eiendom og realrenteobligasjoner) Det utarbeides en norsk eiendomsindeks en gang i året og det eksisterer en global indeks for inflasjonssikrede obligasjoner (Lehman global Real). Vi har likevel valgt å bruke Oslo børs obligasjonsindeks med fast 1 % tillegg som referanseindeks for aktivaklassene for langsiktig inflasjonsbeskyttelse. Inflasjonssikrede obligasjoner kan føres som anlegg i porteføljen og ved rapportering. Dette tas stilling til av styret når aktuelle obligasjoner er vurdert Øvrige begrensninger Durasjon for obligasjonsporteføljen: Normalt 1,5 år, minimum 0 år og maksimum 3 år. Durasjon for pengemarkedsporteføljen: Normalt 3 måneder, minimum 0 måneder og maksimum 1 år. Det kan gjøres plasseringer i rentepapirer utstedt av: - Norske Stat/statsforetak inkl. papirer garantert av stat: Max 100 % av renteporteføljen - Kommuner/fylkeskommuner inkl. papirer garantert av kommuner/fylkeskommuner. Samt obligasjoner med fortrinnsrett(omf) / Boligforetak med offisiell kredittrating fra Standard & Poors eller Moodys. Max 80 % av renteporteføljen. - Finans med kredittrating tilsvarende A minus eller bedre hos Standard & Poors eller Moodys, eller som har skyggerating fra finanshus som bruker samme ratingmetode. Finansinstitusjoner skal ha en forvaltningskapital større enn NOK 5 mrd. Max 50 % av porteføljen 15

26 - Kraftselskaper eller industriselskaper med kredittrating lik Investment Grade hos Standard & Poors / Moodys, eller som har skyggerating fra finanshus som bruker samme ratingmetode. Max 20 % av renteporteføljen Ved bruk av skyggerating må kredittratingen fra to finanshus legges til grunn. Porteføljen skal kun inneholde verdipapirer som er nominert i NOK. Maksimal plassering i papirer utstedt av en og samme låntaker: 10 % med unntak av norske statspapirer og statsgaranterte papirer. Det kan investeres i vel diversifiserte pengemarkeds- eller obligasjonsfond som i hovedsak tilfredsstiller ovennevnte kriterier. Inntil 30 % av renteporteføljen kan investeres i fond som inkluderer investment grade papirer i porteføljen. Det kan investeres i norske og utenlandske inflasjonssikrede obligasjoner med kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody s. Derivater kan kun benyttes til sikring av inflasjonsrisiko knyttet til obligasjonsporteføljen Risikoevne Inflasjonssikrede obligasjoner vil ikke ha den samme risikoen som nominelle obligasjoner mht kurstap ved renteoppgang. Det nominelle rentenivået vil i de aller fleste tilfeller samvariere med inflasjonen. Siden endringer i inflasjon kompenseres ved inflasjonssikrede obligasjoner, vil det ikke være naturlig å inkludere disse obligasjonene i stresstesten. En full implementering av målporteføljen ville kreve ca 160 mill kroner i bufferkapital. Pr var opparbeidet bufferkapital 23 mill kroner. Styret er innforstått med at tapspotensialet i stresstesten i 2012 vil være større enn stiftelsens bufferkapital. Styret mener strategien likevel er forsvarlig i forhold til stiftelsens formål og virksomhet, men vil overvåke situasjonen ved rapportering til hvert styremøte. 16

27 Investeringsmandater Pareto og DnB NOR forvalter til sammen 91 % av porteføljen. Ut over dette har vi mindre beløp til forvaltning hos Carnegie, Skagen Fondsforvaltning og Warren AS. Pr i dag har vi følgende avtaler: Forvalter Aktivaklasse Verdi Type Honorar p.a Pareto Pengemarked 329 mill Enkeltpapirer 0,11 % Obligasjoner 262 mill Enkeltpapirer anlegg omløp 0,01 % 0,11 %? Aksjeindekserte 25 mill Enkeltpapirer obligasjoner Norske aksjer 56 mill Enkeltpapirer 0,50 % Totalt 672 mill DnBNOR Pengemarked 472 mill Enkeltpapirer 0,11 % Obligasjoner 128 mill Enkeltpapirer anlegg omløp 0,05 % 0,15 % Totalt 600 mill Carnegie Pengemarked 3 mill Fond 0,30 % Eiendom 29 mill Fond Totalt 32 mill Warren Norske aksjer 34 mill Selskapsandel Totalt 34 mill Skagen Utenlandske aksjer 43 mill Fond 2,74 % Totalt 43 mill Egenforvaltet Bankinnskudd Såkorn og venture Totalt Totalt 3 mill 11 mill Selskapsandeler 14 mill mill Investeringsrådet har i et tidligere møte anbefalt oss å forenkle forvalterstrukturen og vurdere rimeligheten av forvaltningshonorarene. Rådet foreslår bruk av indeksforvaltning på deler av porteføljen for å redusere forvaltningskostnader. Administrasjonens forslag til endringer vil fremkomme nedenfor under den enkelte aktivaklasse. 17

28 Inflasjonssikrede obligasjoner I dagens marked med pengemarkedsrenter på ca 2,5 % nominell avkastning og en forventet endring i KPI på ca 2 %, blir realavkastningen på slike investeringer ca 0,5 %. På grunn av kort rentebinding er risikoen for tap liten, men forventet realavkastning er også lav. For obligasjonsinvesteringer er situasjonen omtrent like ille. Sannsynlighet for økt inflasjon (med tilhørende rentestigning og kursnedgang) gjør at realavkastningen vil bli lav. Selv med relativt kort rentebinding, er Cultiva på kort sikt utsatt for risiko for tap i obligasjonsporteføljen. Administrasjonen foreslår derfor å investere inntil 40 % av porteføljen i inflasjonssikrede obligasjoner og 10 % i omløpsobligasjoner. Midlene hentes fra obligasjons- og pengemarkedsporteføljen. Alternativt til inflasjonssikrede obligasjoner foreslår administrasjonen å legge en inflasjonsswap på den eksisterende obligasjonsporteføljen Administrasjonen forslår å sette i gang et søk etter alternative investeringsmuligheter innen inflasjonssikrede obligasjoner, parallelt med undersøkelser av mulighetene til å legge en inflasjonsswap på den eksisterende obligasjonsporteføljen. Eventuelle nye avtaler om forvaltning fremlegges styret for endelig godkjenning. Som illustrasjon på hva markedet kan tilby kan følgende e-post fra en forvalter illustrere dette: TrønderEnergi vurderer å tappe et eksisterende realrentelån med forfall lånet er i dag på NOK 500m med en ramme på NOK 750m. Eksisterende terms er som følger: Utsteder: TrønderEnergi AS Startdato: Forfallsdato: Kupong: 3.25% + KPI (KPI kan ikke bli under 0) Børs: ABM Som det fremgår vil TE børsnotere lånet på Oslo Børs så snart de er på IFRS Prising: Realrentebergning 13 år Swap 3,79 - Inflasjon -2,30 + Kreditt 1,60-3/6-0,09 Realrente 3,00 Vi kan altså tilby 3.0% realrente! For prising av kreditt se vedlegg (DNB bruker 160 bps har gjort det siden nyttår men tror at de vil komme ned slik det har skjedd med europeiske peers) Hendelser etter 2H 2011: 18

29 KLP kjøpte 15% av Nettselskapet for NOK 300m + KLP gav et Ansvarlig lån til morselskapet på NOK 440m Se vedlagt Kredittanalyser som er basert på 2010! Altså litt utdatert men greit som en oversikt. Jeg har ikke BNB men vet at de rater TrønderEnergi BBB+ Som nevnt tror jeg at ratingen kan bli A- ved neste gjennomgang pga Finansiell risiko: bedret gjennom salg av 15% av nettselskapet + NOK 440m i ansvarlig lån i mor Forretningsrisiko: kjøpet av Trondheim Energi Nett gjør at nett utgjør en relativt større andel av EBITDA. Nett er som du vet monopolvirksomhet der Nettselskapet kan velte kostnader over på kunden. Pengemarked Eksponeringen i pengemarked foreslås redusert til fordel for inflasjonssikrede obligasjoner. Analyse av avkastningen på pengemarkedsinvesteringene fra 2006 viser at alle forvalterne leverer litt over referanseindeks i perioden. Pengemarkedsinvesteringen hos Carnegie er knyttet til eiendomsinvesteringen i Profi. Kommitert beløp for eiendomsinvesteringen er innbetalt, og trekkes av etter hvert som eiendomsselskapet kaller inn kapital. Det foreslås ikke endringer i forvalteravtaler vedrørende pengemarked. Obligasjoner Eksponeringen i omløpsobligasjoner foreslås redusert fra dagens 28 % til 10 %. Dette innebærer en reduksjon på ca 250 millioner. Administrasjonen foreslår i første omgang å overføre dette til aksjer (når bufferkapital-situasjonen tillater det) og overføring til inflasjonssikrede obligasjoner eller inflasjons-swop alternativet. Analyse av avkastningen på obligasjonsinvesteringene viser at avkastningen varierer veldig. Ingen av forvalterne utpeker seg med å levere jevn avkastning over referanseindeksen. Det foreslås ikke endringer i forvalteravtaler vedrørende obligasjoner ut over den beløpsmessige reduksjonen i mandatene. Norske aksjer Eksponeringen i norske aksjer foreslås økt fra dagens 4 % til 6 %. Dette innebærer en økning på ca 28 millioner kroner under forutsetning av at bufferkapitalsituasjonen tillater det. En eventuell økning i eksponeringen hentes fra dagens renteplasseringer. Pareto har levert solid avkastning, og bedre enn referanseindeksen i de fleste år. Administrasjonen ser ingen grunn til å gjøre endringer i dette mandatet. 19

30 Warren norske aksjer (Nordisk Finans Invest AS) har hatt en god avkastning siden oppstart. Selskapet ble børsnotert i Administrasjonen foreslår ingen endringer i mandat. For å redusere forvalterrisikoen foreslår administrasjonen i tillegg til gjeldende forvaltermandater å finne en leverandør som leverer indeksforvaltning av norske aksjer. Indeksforvaltning har et forventet lavere kostnadsnivå enn aktiv forvaltning. Eventuelle nye avtaler om forvaltning fremlegges styret for endelig godkjenning. Ved økning av eksponeringen i norske aksjer, foreslår administrasjonen at dette fortrinnsvis gjøres i indeksforvaltede produkter. Globale aksjer Eksponeringen i norske aksjer foreslås økt fra dagens 3 % til 6 %. Dette innebærer en økning på ca 42 millioner kroner under forutsetning av at bufferkapitalsituasjonen tillater det. En eventuell økning i eksponeringen hentes fra dagens renteplasseringer. Administrasjonen foreslår å videreføre mandatet for globale aksjer med Skagen Fondene uten endringer. For å redusere forvalterrisikoen foreslår administrasjonen i tillegg til gjeldende forvaltermandater å finne en leverandør som leverer indeksforvaltning av globale aksjer. Indeksforvaltning har et forventet lavere kostnadsnivå enn aktiv forvaltning. Eventuelle nye avtaler om forvaltning fremlegges styret for endelig godkjenning. Ved økning av eksponeringen i globale aksjer, foreslår administrasjonen at dette fortrinnsvis gjøres i indeksforvaltede produkter. Venture/såkorn Venture og såkorninvesteringene består av: Skagerak Venture Skagerak Seed Capital Følges opp i henhold til kommiterte beløp, men det foretas ingen nye investeringsbeslutninger i aktivaklassene. 20

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Finansrapport 2013 Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson FINANSPPORT 2013 Innhold Forord 5 Likviditet 7 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 11 Gjeld 25 Vedlegg

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

PLASSERINGSSTRATEGI regler for pengeplasseringer -

PLASSERINGSSTRATEGI regler for pengeplasseringer - PLASSERINGSSTRATEGI regler for pengeplasseringer - For å få et ordnet forhold m.h.t. pengeplasseringer, er det nedenfor utarbeidet et forslag til plasseringsstrategi. Selv om dokumentet i sin form er generell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012, revidert 27. november 2014 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune Holtålen kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Holtålen kommune 12.012.02 sak 74/02y 1 av 16 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR KOMMUNEN...

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013 STATENS PENSJONSFOND NORGE ANDRE KVARTAL 2013 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond KORT FORTALT Folketrygdfondet Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010.

En utfyllende beskrivelse av forvaltningen er gitt i vedlagte årsrapport for 2010. ( UNIVERSITETET I OSLO ~ UNIVERSITETSDIREKT0REN biovitenskap (UMB). Alle fond / legater har egne styrer, men for alle fond / legater der Universitetsstyret oppnevner alle medlemmene2 166 i tallet er styrene

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Forslag til spareportefølje for husholdninger

Forslag til spareportefølje for husholdninger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Forslag til spareportefølje for husholdninger Med fokus på eiendom som en del av porteføljen Lasse Aastad Kjøs Veileder: Svein-Arne Persson Masterutredning i finansiell

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Livselskapenes plass i norske kapitalmarkeder

Livselskapenes plass i norske kapitalmarkeder NFT 4/1995 Livselskapenes plass i norske kapitalmarkeder Konsernsjef Åge Korsvold, UNI Storebrand Sist høst solgte UNI Storebrand seg ned i flere norske industriselskaper. Vi har også sagt at vi vil øke

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer