Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 ORGANISERING... 4 ANTALL ÅRSVERK PER KLINIKK OG TOTALT... 5 KOSTNADER I HELE TUSEN PER KLINIKK... 8 HVORDAN MÅLES FORSKNINGSAKTIVITETEN? DOKTORGRADER VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER ANTALL VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER PER KLINIKK ANTALL VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONSPOENG PER KLINIKK HELSEFORETAKSDATA

3 Innledning Forskningsaktiviteten ved SiV fortsetter å øke I 2014 publiserte forskere ved SiV hele 104 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter. Det er en økning fra 75 artikler i I tillegg avla ni forskere sin doktorgrad i Dermed beholder Sykehuset i Vestfold sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. - Vi har hatt en systematisk satsning på forskning gjennom flere år, og det ser vi resultater av nå takket være våre dyktige og dedikerte forskere og de som bidrar i støttefunksjoner, sier fagdirektør ved SiV, Anita Schumacher (bildet). Viktig at brukernes stemme blir hørt Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. I tillegg bidrar et godt og bredt forskningsmiljø til viktig fag- og kompetanseutvikling, noe som igjen er viktig for rekruttering av fagpersoner til sykehuset. - Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap som på kort eller lang sikt kan gi en bedre helsetjeneste. I dette arbeidet er det viktig at også brukernes stemme blir hørt, sier Schumacher, og legger til at SiV har tatt i bruk nye retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning i Norge. Presentasjon av resultater for 2014 Sykehusene er en betydelig forskningsaktør i norsk sammenheng. Denne årsrapporten presenterer forskningsaktiviteten og ressursbruk ved Sykehuset i Vestfold i Resultatene er hentet fra ulike rapporteringskanaler som CRIStin (Current Research Information System In Norway), NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Helse Sør-Øst, og Forskningsmålingen presentert av Helse- og omsorgsdepartementet I Forskningsmålingene måles og rangeres alle helseforetakene i Norge etter antall poeng for publikasjoner, doktorgrader og tildeling av ekstern finansiering, som igjen gir uttelling i de resultatbaserte finansieringssystemene for forskning. 3

4 Organisering Forskningen ved Sykehuset i Vestfold foregår i alle klinikkene som driver med diagnostikk og pasientbehandling. Forskning er en av sykehusets lovpålagte oppgaver. Formålet med forskning i helsesektoren er å generere ny kunnskap, og å danne basis for høy kvalitet i diagnostikk og behandling. Forskning har en sentral rolle i all medisinsk utvikling. Det er derfor viktig både å legge til rette for og styrke forskningsmiljøene, i tillegg til å vektlegge god kvalitet på forskningen. Det er administrerende direktør ved sykehuset som har det overordnede ansvar for forskningsvirksomheten. Fagdirektøren er systemansvarlig for forskningen og leder av forskningsutvalget. Direktøren har oppnevnt forskningsutvalget for i hovedsak å koordinere forskningsvirksomheten ved sykehuset og gi råd om forskning og utvikling. Ansvar for oppfølging ligger i styringslinjen, som skal bidra til å sikre at forskningen foregår i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler. Klinikksjefene har det overordnede ansvar for at alle forskningsprosjekter, herunder doktorgradsprosjekter, i egen klinikk organiseres, ledes og utøves på en forsvarlig måte i samsvar med anerkjente etiske normer og myndighetskrav. Det er prosjektlederen av det enkelte forskningsprosjektet som har det daglige ansvaret for faglig og vitenskapelig forsvarlig gjennomføring. Forskningsutvalgets medlemmer: Anita Schumacher, Fagdirektør, leder Nils Grude, Klinikk medisinsk diagnostikk Anika Aakerøy Jordbru, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Jøran Hjelmesæth, Klinikk medisin May-Bente Bengtson, Klinikk medisin Erik Skaaheim Haug, Klinikk kirurgi Jens Egeland, Klinikk psykisk helse og rusbehandling Rikke Aune Asbjørnsen, Fagavdelingen, FoU 4

5 Antall årsverk per klinikk og totalt De fleste forskere ved sykehuset jobber både i klinikkene og med forskning. Det er Klinikk medisin som har rapportert flest antall årsverk knyttet til medisinsk og helsefaglig forskning i 2014 (15,6), av de klinikkene som yter pasientbehandling. Det er den Nasjonale kompetansetjenesten for aldring og helse, en del av Klinikk psykisk helse og rusbehandling, som har rapportert flest antall årsverk totalt sett tilknyttet forskning (19,7). Den Nasjonale kompetansetjenesten sin hovedoppgave er ikke å drive pasientbehandling, men å bidra til å sikre nasjonal kompetanseoppbygging, kompetansespredning og forskning. Tabellene under viser antall årsverk rapportert per klinikk for forskning og utvikling, og for sykehuset i sin helhet. Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt ,9 7,0 42,5 10,0 5,2 0,3 81, Forskning 15,6 5,0 27,7 8,3 3,5 0,1 60, Utvikling 1,3 1,9 14,9 1,7 1,8 0,2 21,7 Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt ,7 8,0 37,9 10,0 5,3 1,3 80, Forskning 13,0 5,7 20,8 6,9 4,3 1,1 51, Utvikling 4,7 2,3 17,1 3,1 1,0 0,2 28,4 Forskning - 14 Utvikling - 14 Forskning - 13 Utvikling - 13 SiV totalt 40,6 6,8 37,6 11,3 NKHA 19,6 14,9 14,2 17,1 60,2 21,7 51,8 28,4 Forskning Utvikling Sum ,8 28,4 80, ,2 21,7 81,9 *Inkl. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) Med: Kir: KPR: KFMR: KMD: NKAH: Klinikk medisin Klinikk kirurgi Klinikk psykisk helse og rusbehandling Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Klinikk medisinsk diagnostikk Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse Kilde: NIFU rapportering

6 Antall årsverk fordelt per klinikk 2013 og 2014 Ressurs - årsverk ,5 31,3 16,917,7 7,0 8,0 8,0 6,6 10,0 10,0 5,25,3 0,3 1,3 Med Kir KPR NKAH KFMR KMD annet Grafen viser antall årsverk per klinikk for FoU aktiviteten samlet sett i 2013 sammenlignet med Antall årsverk for FoU ved SiV totalt 2013 og 2014 Forskning og utvikling SiV totalt - ressurs årsverk ,2 21,7 51,8 28,4 Forskning Utvikling Grafen viser antall årsverk fordelt på forskning og utvikling totalt sett ved SiV i 2013 og Kilde: NIFU rapportering

7 Forskning og utvikling antall årsverk ved SiV og NKAH SiV ekskl. NKHA NKHA 19,6 14,2 40,6 14,9 37,6 17,1 6,8 11,3 Forskning -14 Utvikling -14 Forskning -13 Utvikling -13 Det har vært en økning i antall personer (årsverk) som driver med forskning ved SiV i 2014 i forhold til 2013, mens antallet som jobber med utvikling ifm denne rapporteringen har gått ned. Tallene som vises i grafene er basert på klinikkenes innrapportering, og inngår i den årlige rapporteringen til både Helse Sør-Øst og NIFU. Kilde: NIFU rapportering

8 Kostnader i hele tusen per klinikk Et av målområdene i SiVs forsknings- og innovasjonsstrategi har vært å sikre finansiering og å styrke håndtering av økonomien for forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV. Det har vært et mål at ressursbruken til forskning og innovasjon ved SiV skulle økes fra under 1 % i 2010 til minimum 2 % innen Ressursbruken knyttet til forskning har vært relativt stabil de siste par årene. Det har dog vært en liten økning fra strategien ble vedtatt, da vi lå på rundt 1 % i Sykehuset brukte 1,3 % av driftskostnadene til forskning i Denne andelen økte til 1,4 % i Det totale forbruket for Forskning og utvikling (FoU) lå på 2 % av driftsbudsjettet i 2013, og 2,2 % i 2014 NIFU rapporteringen. Det er medisinsk klinikk som har de største kostandene knyttet til forskning, med unntak av den Nasjonale kompetansetjenesten (NKAH). Fordelingen mellom klinikkene fremkommer av figurene under. Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt Forskning Utvikling Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt Forskning Utvikling *inklusiv NKAH 8

9 Forskning (kostnad i hele tusen per klinikk): Grafene under viser kostnadene rapportert per klinikk, kun for forskning, og er basert på tabellene som viser kostnader i hele tusen per klinikk. Kostnad i hele tusen (inkl. NHAK) Med Kir KPR KFMR KMD annet Kostnad i hele tusen (uten NHAK) Med Kir KPR KFMR KMD annet Kilde: NIFU rapportering

10 Hva forskes det på ved SiV? Det foregår mye helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder ved Sykehuset i Vestfold. I tråd med sykehusets Forsknings- og innovasjonsstrategi skal forskningen ved sykehuset være av god kvalitet, pasientnær og nyttig. Samarbeid med industrien, som ved utprøving av ny teknologi eller legemidler, skal foregå i åpne og ryddige former. Forskning ved SiV er ofte knyttet til pasientnære problemstillinger og klinisk praksis med utgangspunkt i de undersøkelser og den behandling som gis ved sykehuset. Målet er at forskningen skal komme pasientene til gode ved å frembringe ny kunnskap. Engasjementet kan komme fra den enkelte medarbeider, være initiert av klinikkledelsen, og bli prioritert i tråd med viktige satsningsområder. En gjennomgang av årets vitenskapelige publikasjoner viser et bredt spekter av ulike tema det forskes på relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus, og spesielt knyttet til følgende områder: 10

11 Hvordan måles forskningsaktiviteten? Et av målene i sykehusets forsknings- og innovasjonsstrategi ( ) har også vært å øke forskningsaktiviteten ved sykehuset. For å kunne dokumentere forskningsaktiviteten i helseforetakene, ble det i 2003 innført et målesystem med indikatorer som er videreutviklet frem til det systemet vi har i dag. Indikatorene som ligger til grunn for forskningsmålingen er i dag: Produksjon av vitenskapelige artikler Avlagte doktorgrader Uttelling for tildeling av ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og EU De vitenskapelige artiklene som helseforetakene publiserer blir talt opp gjennom et poengsystem som tar hensyn til faktorer som vitenskapelig kvalitet - og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det er i dag dette målesystemet som ligger til grunn for fordeling av et statlig, øremerket resultatbasert tilskudd til forskning i de regionale helseforetakene. Målesystemet er basert på helseforetakenes rapportering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin, avlagte doktorgrader til NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og rapportering av eksternfinansiert forskning til NIFU. 11

12 Doktorgrader Antall disputaser 2014 Det var ni forskere ved SiV som avla sin doktorgrad i Kandidat Klinikk Tittel Jan Magnus Fredheim Klinikk medisin Obstructive sleep apnea in severely obese subjects. Diagnosis, association with glucose intolerance and the effect of surgical and nonsurgical weight loss. Tor-Ivar Karlsen Klinikk medisin Morbid obesity and health related quality of life. Frøydis Kristine Bruvik Janne Røsvik Mats Fredriksen Anna Månsson Biehl Klinikk psykisk helse og rusbehandling (NKAH) Klinikk psykisk helse og rusbehandling (NKAH) Klinikk psykisk helse og rusbehandling Klinikk psykisk helse og rusbehandling Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes. Long-term pharmacotherapy of adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A literature review and clinical study. Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway an epidemiological study. Ragnhild Strøkson Klinikk kirurgi Clinical Challenges in Colonic and Rectal Adenocarcinomas. Morten Lindberg Klinikk medisinsk diagnostikk Essential Omega-3 Fatty Acids in Health and Disease - Association with total mortality and use of biomarkers in clinical practice. Milan Spasojevic Klinikk kirurgi The anatomical, radiological and surgical borders of the D3 area in right colectomy for cancer. Antall disputaser per klinikk: Klinikk Antall Klinikk medisin 2 Klinikk psykisk helse og rusbehandling 4 Klinikk kirurgi 2 Klinikk medisinsk diagnostikk 1 12

13 Vitenskapelige publikasjoner Forskningskvalitet målt gjennom internasjonalt medforfatterskap og publisering i ledende tidsskrifter Det er viktig å opprettholde og styrke forskningsaktiviteten og kvaliteten på forskningen i helseforetakene, ved å stimulere til regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og publikasjoner i internasjonalt ledende tidsskrifter. I oppdragsdokumentet til SiV 2014 var et av målområdene blant annet: å øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Mange forskere ved SiV samarbeider med ulike forskere, forskningsmiljøer og forskningsgrupper både i Norge og internasjonalt. Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. Publikasjonspoeng framkommer ved å multiplisere summene av forfatterandeler, med vekt for kombinasjonen av publikasjonsform og kvalitetsnivå på publikasjonskanalen. 32 % Artikler u/internasj. medforfatterskap Kvalitetsnivå Systemet med publiseringspoeng bygger på en inndeling av vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter og forlag) i to kvalitetsnivåer etter hvor høy prestisje og kvalitet disse publiseringskanalene har. Vitenskapelige publikasjonskanaler for helseforetak er rangert i to kvalitetsnivå: 68 % Nivå 1: Alle andre tidsskrifter som inngår i målesystemet (1 poeng) Nivå 2: Ledende tidsskrifter som utgir omtrent 20 % av publikasjonene (3 poeng) Artikler m/internasj. medforfaterskap Grafen viser andelen vitenskapelige artikler med internasjonalt medforfatterskap ved SiV i 2014 «Nivå 1» er det lavere og vanligste nivået, mens «nivå 2» er det høyere nivået. Bare inntil de 20 % beste publiseringskanalene skal være klassifisert som «nivå 2». Publisering i tidsskrifter eller på forlag som er klassifisert som «nivå 2» gir betydelig flere publiseringspoeng. F.eks. gir en artikkel publisert i et «nivå 2»-tidsskrift tre ganger flere poeng enn en artikkel publisert i et «nivå 1»-tidsskrift og følgelig en tre ganger større bevilgning til sykehuset. Dersom det er flere forfattere på en artikkel deles poengene mellom de ulike bidragsyterne. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samarbeid mellom ulike helseregioner og internasjonalt Dersom artikkelen blir publisert i samarbeid mellom helseforetak i ulike helseregioner, blir resultatet av poengberegningen til slutt multiplisert med faktoren 1,25. Dersom artikkelen blir publisert i internasjonalt samarbeid, blir resultatet av poengberegningen til slutt multiplisert med faktoren 2,5. Dette betyr at hvis en utenlandsk institusjon er oppgitt som forfatteradresse, skal resultatet av poengberegningen multipliseres med 2,5. 13

14 Resultater forskningsaktivitet, Sykehuset i Vestfold 2014 (tall for 2013 i parentes): Antall vitenskapelige artikler: 104 (75) Artikkelpoeng: 42,78 (38,22) Antall doktorgrader: 6,75 (3) Antall doktorgradspoeng: 20,25 (9) Poeng på antologier/monografier: 0,36 (1) Totalsum forskningspoeng: 63,39 (49,02) Utvikling av forskningspoeng fra 2006 De siste årene har det vært økende forskningsaktivitet ved Sykehuset i Vestfold. Figuren under viser utviklingen i forskningspoeng ved sykehuset fra 2006 til F.o.m ble Psykiatrien i Vestfold HF en del av Sykehuset i Vestfold HF. 70,00 SUM Forskningspoeng SiV HF 60,00 63,39 50,00 40,00 51,65 44,49 49,02 30,00 30,38 SIVHF 20,00 10,00 16,64 15,72 20,696 19,04 0,

15 Antall vitenskapelige publikasjoner per klinikk Stadig flere forskere ved sykehuset publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Vi ser en økning fra 20 artikler med internasjonalt medforfatterskap i 2013, til 34 vitenskapelige artikler med internasjonalt medforfatterskap i Alle klinikkene ved SiV har forskere ansatt som bidrar til økt forskningsaktivitet gjennom publisering av forskningsresultatene i anerkjente tidsskrifter. Klinikk medisin er den klinikken med høyest antall vitenskapelige artikler, flest artikler med internasjonalt medforfatterskap og artikler på nivå 2, tett etterfulgt av Klinikk psykisk helse og rusbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Vitenskapelige publiseringer (antall), Artikler Antologier Artikler Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå Totalt AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF** Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 26 Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 25 Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Administrasjonen Total * *inklusiv 1 antologi/monografi **Artiklene registrert på SiVHF er forskere ansatt i klinikkene som ikke er registrert med klinikktilhørighet i Cristin Vitenskapelige publiseringer, antall med internasjonalt medforfatterskap Artikler Antologier Artikler Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå Totalt AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 8 Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 6 Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Total

16 Antall vitenskapelige publikasjonspoeng per klinikk Vitenskapelige publikasjoner, poeng, Artikler Antologier Artikler Totalt Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF 4,11 0,94 5,05 2,17 2,17 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 6,10 0,16 6,26 12,57 1,10 13,67 Medisinsk klinikk 5,97 4,78 10,75 0,36 7,27 1,77 9,41 Kirurgisk klinikk 3,22 3,11 6,33 1,77 1,07 2,84 Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 6,06 6,06 8,09 2,40 10,50 Klinikk Fys Med og Rehab - felles 1,88 1,88 1,22 1,22 Klinikk Med Diagnostikk 1,73 1,73 2,83 2,83 Administrasjonen 0,17 0,17 0,50 0,50 Total 29,24 8,98 38,22 0,36 35,93 6,85 43,15 Vitenskapelige publikasjonspoeng per klinikk 2014: 1,22 2,83 0,50 2,17 Sykehuset i Vestfold HF Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Medisinsk klinikk 10,50 13,67 Kirurgisk klinikk 2,84 9,41 Klinikk for psykisk helse og rusbehandling Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Administrasjonen Tabellen og grafen over viser at NKAH står for flest publikasjonspoeng ved SiV, sammen med Klinikk psykisk helse og rusbehandling og Klinikk medisin. Antall medforfattere per publikasjon er med på å påvirke denne poengfordelingen. 16

17 Helseforetaksdata 2014 Sykehuset i Vestfold beholder sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. Rangering ut fra antall doktorgrader: 1. Oslo universitetssykehus HF 2. Helse Bergen HF 3. St Olavs Hospital HF 4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. Akershus universitetssykehus HF 6. Helse Stavanger HF 7. Sykehuset i Vestfold HF Rangering ut fra produserte forskningspoeng 2014: 1. Oslo universitetssykehus HF 2. Helse Bergen HF 3. St Olavs Hospital HF 4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. Helse Stavanger HF 6. Akershus universitetssykehus HF 7. Sørlandet sykehus HF 8. Diakonhjemmet sykehus HF 9. Sykehuset i Vestfold HF Her finner du hele målingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. 17

18 Vedlegg *inklusiv antologier / monografier Kilde: NIFU / HoD 18

19

20 Sykehuset i Vestfold HF Halfdan Wilhelmsens allé 17 Sentralbord: Tønsberg E-post: Postboks Tønsberg Hjemmeside: SiV grafisk AT september 2015 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Oddvar Førland og Olav Helge Angell Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Haraldsplass diakonale høgskole Skriftserien 1/ 2010 1 Tittel: Forskning ved diakonale institusjoner i Norge

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Faglig rapportering 2012

Faglig rapportering 2012 H Faglig rapportering 2012 Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten, UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN. Innhold 1 Den faglige rapporteringen...

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging 1. Sammendrag Max en side 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer Klinisk forskning kan defineres som studier av

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning. Divisjon for vitenskap, 2005

Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning. Divisjon for vitenskap, 2005 Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning Divisjon for vitenskap, 2005 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer