Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 ORGANISERING... 4 ANTALL ÅRSVERK PER KLINIKK OG TOTALT... 5 KOSTNADER I HELE TUSEN PER KLINIKK... 8 HVORDAN MÅLES FORSKNINGSAKTIVITETEN? DOKTORGRADER VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER ANTALL VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER PER KLINIKK ANTALL VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONSPOENG PER KLINIKK HELSEFORETAKSDATA

3 Innledning Forskningsaktiviteten ved SiV fortsetter å øke I 2014 publiserte forskere ved SiV hele 104 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter. Det er en økning fra 75 artikler i I tillegg avla ni forskere sin doktorgrad i Dermed beholder Sykehuset i Vestfold sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. - Vi har hatt en systematisk satsning på forskning gjennom flere år, og det ser vi resultater av nå takket være våre dyktige og dedikerte forskere og de som bidrar i støttefunksjoner, sier fagdirektør ved SiV, Anita Schumacher (bildet). Viktig at brukernes stemme blir hørt Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. I tillegg bidrar et godt og bredt forskningsmiljø til viktig fag- og kompetanseutvikling, noe som igjen er viktig for rekruttering av fagpersoner til sykehuset. - Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap som på kort eller lang sikt kan gi en bedre helsetjeneste. I dette arbeidet er det viktig at også brukernes stemme blir hørt, sier Schumacher, og legger til at SiV har tatt i bruk nye retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning i Norge. Presentasjon av resultater for 2014 Sykehusene er en betydelig forskningsaktør i norsk sammenheng. Denne årsrapporten presenterer forskningsaktiviteten og ressursbruk ved Sykehuset i Vestfold i Resultatene er hentet fra ulike rapporteringskanaler som CRIStin (Current Research Information System In Norway), NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Helse Sør-Øst, og Forskningsmålingen presentert av Helse- og omsorgsdepartementet I Forskningsmålingene måles og rangeres alle helseforetakene i Norge etter antall poeng for publikasjoner, doktorgrader og tildeling av ekstern finansiering, som igjen gir uttelling i de resultatbaserte finansieringssystemene for forskning. 3

4 Organisering Forskningen ved Sykehuset i Vestfold foregår i alle klinikkene som driver med diagnostikk og pasientbehandling. Forskning er en av sykehusets lovpålagte oppgaver. Formålet med forskning i helsesektoren er å generere ny kunnskap, og å danne basis for høy kvalitet i diagnostikk og behandling. Forskning har en sentral rolle i all medisinsk utvikling. Det er derfor viktig både å legge til rette for og styrke forskningsmiljøene, i tillegg til å vektlegge god kvalitet på forskningen. Det er administrerende direktør ved sykehuset som har det overordnede ansvar for forskningsvirksomheten. Fagdirektøren er systemansvarlig for forskningen og leder av forskningsutvalget. Direktøren har oppnevnt forskningsutvalget for i hovedsak å koordinere forskningsvirksomheten ved sykehuset og gi råd om forskning og utvikling. Ansvar for oppfølging ligger i styringslinjen, som skal bidra til å sikre at forskningen foregår i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler. Klinikksjefene har det overordnede ansvar for at alle forskningsprosjekter, herunder doktorgradsprosjekter, i egen klinikk organiseres, ledes og utøves på en forsvarlig måte i samsvar med anerkjente etiske normer og myndighetskrav. Det er prosjektlederen av det enkelte forskningsprosjektet som har det daglige ansvaret for faglig og vitenskapelig forsvarlig gjennomføring. Forskningsutvalgets medlemmer: Anita Schumacher, Fagdirektør, leder Nils Grude, Klinikk medisinsk diagnostikk Anika Aakerøy Jordbru, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Jøran Hjelmesæth, Klinikk medisin May-Bente Bengtson, Klinikk medisin Erik Skaaheim Haug, Klinikk kirurgi Jens Egeland, Klinikk psykisk helse og rusbehandling Rikke Aune Asbjørnsen, Fagavdelingen, FoU 4

5 Antall årsverk per klinikk og totalt De fleste forskere ved sykehuset jobber både i klinikkene og med forskning. Det er Klinikk medisin som har rapportert flest antall årsverk knyttet til medisinsk og helsefaglig forskning i 2014 (15,6), av de klinikkene som yter pasientbehandling. Det er den Nasjonale kompetansetjenesten for aldring og helse, en del av Klinikk psykisk helse og rusbehandling, som har rapportert flest antall årsverk totalt sett tilknyttet forskning (19,7). Den Nasjonale kompetansetjenesten sin hovedoppgave er ikke å drive pasientbehandling, men å bidra til å sikre nasjonal kompetanseoppbygging, kompetansespredning og forskning. Tabellene under viser antall årsverk rapportert per klinikk for forskning og utvikling, og for sykehuset i sin helhet. Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt ,9 7,0 42,5 10,0 5,2 0,3 81, Forskning 15,6 5,0 27,7 8,3 3,5 0,1 60, Utvikling 1,3 1,9 14,9 1,7 1,8 0,2 21,7 Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt ,7 8,0 37,9 10,0 5,3 1,3 80, Forskning 13,0 5,7 20,8 6,9 4,3 1,1 51, Utvikling 4,7 2,3 17,1 3,1 1,0 0,2 28,4 Forskning - 14 Utvikling - 14 Forskning - 13 Utvikling - 13 SiV totalt 40,6 6,8 37,6 11,3 NKHA 19,6 14,9 14,2 17,1 60,2 21,7 51,8 28,4 Forskning Utvikling Sum ,8 28,4 80, ,2 21,7 81,9 *Inkl. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) Med: Kir: KPR: KFMR: KMD: NKAH: Klinikk medisin Klinikk kirurgi Klinikk psykisk helse og rusbehandling Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Klinikk medisinsk diagnostikk Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse Kilde: NIFU rapportering

6 Antall årsverk fordelt per klinikk 2013 og 2014 Ressurs - årsverk ,5 31,3 16,917,7 7,0 8,0 8,0 6,6 10,0 10,0 5,25,3 0,3 1,3 Med Kir KPR NKAH KFMR KMD annet Grafen viser antall årsverk per klinikk for FoU aktiviteten samlet sett i 2013 sammenlignet med Antall årsverk for FoU ved SiV totalt 2013 og 2014 Forskning og utvikling SiV totalt - ressurs årsverk ,2 21,7 51,8 28,4 Forskning Utvikling Grafen viser antall årsverk fordelt på forskning og utvikling totalt sett ved SiV i 2013 og Kilde: NIFU rapportering

7 Forskning og utvikling antall årsverk ved SiV og NKAH SiV ekskl. NKHA NKHA 19,6 14,2 40,6 14,9 37,6 17,1 6,8 11,3 Forskning -14 Utvikling -14 Forskning -13 Utvikling -13 Det har vært en økning i antall personer (årsverk) som driver med forskning ved SiV i 2014 i forhold til 2013, mens antallet som jobber med utvikling ifm denne rapporteringen har gått ned. Tallene som vises i grafene er basert på klinikkenes innrapportering, og inngår i den årlige rapporteringen til både Helse Sør-Øst og NIFU. Kilde: NIFU rapportering

8 Kostnader i hele tusen per klinikk Et av målområdene i SiVs forsknings- og innovasjonsstrategi har vært å sikre finansiering og å styrke håndtering av økonomien for forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV. Det har vært et mål at ressursbruken til forskning og innovasjon ved SiV skulle økes fra under 1 % i 2010 til minimum 2 % innen Ressursbruken knyttet til forskning har vært relativt stabil de siste par årene. Det har dog vært en liten økning fra strategien ble vedtatt, da vi lå på rundt 1 % i Sykehuset brukte 1,3 % av driftskostnadene til forskning i Denne andelen økte til 1,4 % i Det totale forbruket for Forskning og utvikling (FoU) lå på 2 % av driftsbudsjettet i 2013, og 2,2 % i 2014 NIFU rapporteringen. Det er medisinsk klinikk som har de største kostandene knyttet til forskning, med unntak av den Nasjonale kompetansetjenesten (NKAH). Fordelingen mellom klinikkene fremkommer av figurene under. Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt Forskning Utvikling Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt Forskning Utvikling *inklusiv NKAH 8

9 Forskning (kostnad i hele tusen per klinikk): Grafene under viser kostnadene rapportert per klinikk, kun for forskning, og er basert på tabellene som viser kostnader i hele tusen per klinikk. Kostnad i hele tusen (inkl. NHAK) Med Kir KPR KFMR KMD annet Kostnad i hele tusen (uten NHAK) Med Kir KPR KFMR KMD annet Kilde: NIFU rapportering

10 Hva forskes det på ved SiV? Det foregår mye helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder ved Sykehuset i Vestfold. I tråd med sykehusets Forsknings- og innovasjonsstrategi skal forskningen ved sykehuset være av god kvalitet, pasientnær og nyttig. Samarbeid med industrien, som ved utprøving av ny teknologi eller legemidler, skal foregå i åpne og ryddige former. Forskning ved SiV er ofte knyttet til pasientnære problemstillinger og klinisk praksis med utgangspunkt i de undersøkelser og den behandling som gis ved sykehuset. Målet er at forskningen skal komme pasientene til gode ved å frembringe ny kunnskap. Engasjementet kan komme fra den enkelte medarbeider, være initiert av klinikkledelsen, og bli prioritert i tråd med viktige satsningsområder. En gjennomgang av årets vitenskapelige publikasjoner viser et bredt spekter av ulike tema det forskes på relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus, og spesielt knyttet til følgende områder: 10

11 Hvordan måles forskningsaktiviteten? Et av målene i sykehusets forsknings- og innovasjonsstrategi ( ) har også vært å øke forskningsaktiviteten ved sykehuset. For å kunne dokumentere forskningsaktiviteten i helseforetakene, ble det i 2003 innført et målesystem med indikatorer som er videreutviklet frem til det systemet vi har i dag. Indikatorene som ligger til grunn for forskningsmålingen er i dag: Produksjon av vitenskapelige artikler Avlagte doktorgrader Uttelling for tildeling av ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og EU De vitenskapelige artiklene som helseforetakene publiserer blir talt opp gjennom et poengsystem som tar hensyn til faktorer som vitenskapelig kvalitet - og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det er i dag dette målesystemet som ligger til grunn for fordeling av et statlig, øremerket resultatbasert tilskudd til forskning i de regionale helseforetakene. Målesystemet er basert på helseforetakenes rapportering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin, avlagte doktorgrader til NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og rapportering av eksternfinansiert forskning til NIFU. 11

12 Doktorgrader Antall disputaser 2014 Det var ni forskere ved SiV som avla sin doktorgrad i Kandidat Klinikk Tittel Jan Magnus Fredheim Klinikk medisin Obstructive sleep apnea in severely obese subjects. Diagnosis, association with glucose intolerance and the effect of surgical and nonsurgical weight loss. Tor-Ivar Karlsen Klinikk medisin Morbid obesity and health related quality of life. Frøydis Kristine Bruvik Janne Røsvik Mats Fredriksen Anna Månsson Biehl Klinikk psykisk helse og rusbehandling (NKAH) Klinikk psykisk helse og rusbehandling (NKAH) Klinikk psykisk helse og rusbehandling Klinikk psykisk helse og rusbehandling Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes. Long-term pharmacotherapy of adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A literature review and clinical study. Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway an epidemiological study. Ragnhild Strøkson Klinikk kirurgi Clinical Challenges in Colonic and Rectal Adenocarcinomas. Morten Lindberg Klinikk medisinsk diagnostikk Essential Omega-3 Fatty Acids in Health and Disease - Association with total mortality and use of biomarkers in clinical practice. Milan Spasojevic Klinikk kirurgi The anatomical, radiological and surgical borders of the D3 area in right colectomy for cancer. Antall disputaser per klinikk: Klinikk Antall Klinikk medisin 2 Klinikk psykisk helse og rusbehandling 4 Klinikk kirurgi 2 Klinikk medisinsk diagnostikk 1 12

13 Vitenskapelige publikasjoner Forskningskvalitet målt gjennom internasjonalt medforfatterskap og publisering i ledende tidsskrifter Det er viktig å opprettholde og styrke forskningsaktiviteten og kvaliteten på forskningen i helseforetakene, ved å stimulere til regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og publikasjoner i internasjonalt ledende tidsskrifter. I oppdragsdokumentet til SiV 2014 var et av målområdene blant annet: å øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Mange forskere ved SiV samarbeider med ulike forskere, forskningsmiljøer og forskningsgrupper både i Norge og internasjonalt. Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. Publikasjonspoeng framkommer ved å multiplisere summene av forfatterandeler, med vekt for kombinasjonen av publikasjonsform og kvalitetsnivå på publikasjonskanalen. 32 % Artikler u/internasj. medforfatterskap Kvalitetsnivå Systemet med publiseringspoeng bygger på en inndeling av vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter og forlag) i to kvalitetsnivåer etter hvor høy prestisje og kvalitet disse publiseringskanalene har. Vitenskapelige publikasjonskanaler for helseforetak er rangert i to kvalitetsnivå: 68 % Nivå 1: Alle andre tidsskrifter som inngår i målesystemet (1 poeng) Nivå 2: Ledende tidsskrifter som utgir omtrent 20 % av publikasjonene (3 poeng) Artikler m/internasj. medforfaterskap Grafen viser andelen vitenskapelige artikler med internasjonalt medforfatterskap ved SiV i 2014 «Nivå 1» er det lavere og vanligste nivået, mens «nivå 2» er det høyere nivået. Bare inntil de 20 % beste publiseringskanalene skal være klassifisert som «nivå 2». Publisering i tidsskrifter eller på forlag som er klassifisert som «nivå 2» gir betydelig flere publiseringspoeng. F.eks. gir en artikkel publisert i et «nivå 2»-tidsskrift tre ganger flere poeng enn en artikkel publisert i et «nivå 1»-tidsskrift og følgelig en tre ganger større bevilgning til sykehuset. Dersom det er flere forfattere på en artikkel deles poengene mellom de ulike bidragsyterne. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samarbeid mellom ulike helseregioner og internasjonalt Dersom artikkelen blir publisert i samarbeid mellom helseforetak i ulike helseregioner, blir resultatet av poengberegningen til slutt multiplisert med faktoren 1,25. Dersom artikkelen blir publisert i internasjonalt samarbeid, blir resultatet av poengberegningen til slutt multiplisert med faktoren 2,5. Dette betyr at hvis en utenlandsk institusjon er oppgitt som forfatteradresse, skal resultatet av poengberegningen multipliseres med 2,5. 13

14 Resultater forskningsaktivitet, Sykehuset i Vestfold 2014 (tall for 2013 i parentes): Antall vitenskapelige artikler: 104 (75) Artikkelpoeng: 42,78 (38,22) Antall doktorgrader: 6,75 (3) Antall doktorgradspoeng: 20,25 (9) Poeng på antologier/monografier: 0,36 (1) Totalsum forskningspoeng: 63,39 (49,02) Utvikling av forskningspoeng fra 2006 De siste årene har det vært økende forskningsaktivitet ved Sykehuset i Vestfold. Figuren under viser utviklingen i forskningspoeng ved sykehuset fra 2006 til F.o.m ble Psykiatrien i Vestfold HF en del av Sykehuset i Vestfold HF. 70,00 SUM Forskningspoeng SiV HF 60,00 63,39 50,00 40,00 51,65 44,49 49,02 30,00 30,38 SIVHF 20,00 10,00 16,64 15,72 20,696 19,04 0,

15 Antall vitenskapelige publikasjoner per klinikk Stadig flere forskere ved sykehuset publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Vi ser en økning fra 20 artikler med internasjonalt medforfatterskap i 2013, til 34 vitenskapelige artikler med internasjonalt medforfatterskap i Alle klinikkene ved SiV har forskere ansatt som bidrar til økt forskningsaktivitet gjennom publisering av forskningsresultatene i anerkjente tidsskrifter. Klinikk medisin er den klinikken med høyest antall vitenskapelige artikler, flest artikler med internasjonalt medforfatterskap og artikler på nivå 2, tett etterfulgt av Klinikk psykisk helse og rusbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Vitenskapelige publiseringer (antall), Artikler Antologier Artikler Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå Totalt AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF** Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 26 Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 25 Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Administrasjonen Total * *inklusiv 1 antologi/monografi **Artiklene registrert på SiVHF er forskere ansatt i klinikkene som ikke er registrert med klinikktilhørighet i Cristin Vitenskapelige publiseringer, antall med internasjonalt medforfatterskap Artikler Antologier Artikler Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå Totalt AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 8 Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 6 Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Total

16 Antall vitenskapelige publikasjonspoeng per klinikk Vitenskapelige publikasjoner, poeng, Artikler Antologier Artikler Totalt Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF 4,11 0,94 5,05 2,17 2,17 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 6,10 0,16 6,26 12,57 1,10 13,67 Medisinsk klinikk 5,97 4,78 10,75 0,36 7,27 1,77 9,41 Kirurgisk klinikk 3,22 3,11 6,33 1,77 1,07 2,84 Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 6,06 6,06 8,09 2,40 10,50 Klinikk Fys Med og Rehab - felles 1,88 1,88 1,22 1,22 Klinikk Med Diagnostikk 1,73 1,73 2,83 2,83 Administrasjonen 0,17 0,17 0,50 0,50 Total 29,24 8,98 38,22 0,36 35,93 6,85 43,15 Vitenskapelige publikasjonspoeng per klinikk 2014: 1,22 2,83 0,50 2,17 Sykehuset i Vestfold HF Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Medisinsk klinikk 10,50 13,67 Kirurgisk klinikk 2,84 9,41 Klinikk for psykisk helse og rusbehandling Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Administrasjonen Tabellen og grafen over viser at NKAH står for flest publikasjonspoeng ved SiV, sammen med Klinikk psykisk helse og rusbehandling og Klinikk medisin. Antall medforfattere per publikasjon er med på å påvirke denne poengfordelingen. 16

17 Helseforetaksdata 2014 Sykehuset i Vestfold beholder sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. Rangering ut fra antall doktorgrader: 1. Oslo universitetssykehus HF 2. Helse Bergen HF 3. St Olavs Hospital HF 4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. Akershus universitetssykehus HF 6. Helse Stavanger HF 7. Sykehuset i Vestfold HF Rangering ut fra produserte forskningspoeng 2014: 1. Oslo universitetssykehus HF 2. Helse Bergen HF 3. St Olavs Hospital HF 4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. Helse Stavanger HF 6. Akershus universitetssykehus HF 7. Sørlandet sykehus HF 8. Diakonhjemmet sykehus HF 9. Sykehuset i Vestfold HF Her finner du hele målingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. 17

18 Vedlegg *inklusiv antologier / monografier Kilde: NIFU / HoD 18

19

20 Sykehuset i Vestfold HF Halfdan Wilhelmsens allé 17 Sentralbord: Tønsberg E-post: Postboks Tønsberg Hjemmeside: SiV grafisk AT september 2015 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography

Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Organisering... 5 Årsverk forskning og utvikling... 6 Kostnader forskning og utvikling... 8 Hva forskes det på ved

Detaljer

Gammel utregning Ny utregning 49,02 44,49 30,38 19,04 15,72. Årsrapport 2016 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Gammel utregning Ny utregning 49,02 44,49 30,38 19,04 15,72. Årsrapport 2016 Forskningsaktivitet og ressursbruk 120 100 102,28 80 85,56 83,6 60 40 51,65 44,49 49,02 63,3939 63,71 Gammel utregning Ny utregning 20 16,64 15,72 20,696 19,04 30,38 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Årsrapport 2016

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.05.16 SAK NR 038 2016 FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar rapporten om forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet til orientering.

Detaljer

Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF

Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF Forskningsinfrastruktur Siv Mørkved Forskningssjef Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF Forskningsorganisering og forskningsfinansiering i helseforetakene Gudmund Marhaug Fagdirektør DMFs rolle i forskningsproduksjonen

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Strategi for forskning i Helse Midt-Norge

Strategi for forskning i Helse Midt-Norge Strategi for forskning i Helse Midt-Norge 2015-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helse Midt-Norge RHF (HMN) har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene, og

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Bodø, 12.5.2017 Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016 Formål

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Business as usual Den vedtatte

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Tabell 1 viser forskningspoeng for HF-ene i Midt-Norge for årene Tallene er hentet fra nettsiden for målesystemet for forskningsproduksjon.

Tabell 1 viser forskningspoeng for HF-ene i Midt-Norge for årene Tallene er hentet fra nettsiden for målesystemet for forskningsproduksjon. Stern, Therese Fra: Teige, Berit Kvalsvik Sendt: 22. november 2017 15:21 Til: Istad, Therese Marianne; Stern, Therese Emne: FW: resultatbasert forskningsfinansiering Vedlegg: Notat resultatbasert forskning

Detaljer

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge 5. Mars 2014 Henrik A. Sandbu Konst. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon. Helse Midt-Norge RHF Trygghet Respekt Kvalitet Humanistisk fundament

Detaljer

Felles forskningsarena

Felles forskningsarena Felles forskningsarena Forskningsresultater fra 2011 ved Haukeland universitetssykehus og Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Reidar Thorstensen og Bernt Olav Økland, Forsknings-

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS NSG 17.11.2016 Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS Health Research Classification System (HRCS) er et verktøy for å analysere forskningsinnsats

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN Forskningsstrategi 2014 2017 FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2014 2017 1. Innledning Helseforskning er virksomhet som utføres med anerkjente vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Tabell 1. Fordeling av antall søknader og antall innstilt til støtte etter søknadskategori 1 a. Alle søknader

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Endring av RBO-modellen. Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015

Endring av RBO-modellen. Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015 Endring av RBO-modellen Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015 Endring av RBO-modellen FU-møte 1. des 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 For budsjettet 2017 er det foreslått endringer

Detaljer

Sted: Sykehuset i Vestfold HF. Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF

Sted: Sykehuset i Vestfold HF. Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Administrativt forskningsledernettverk (AFN) Tid: 1. september 2011 Kl. 11.00

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

Felles forskningsarena

Felles forskningsarena Felles forskningsarena Forskningsresultater fra 2010 ved Haukeland universitetssykehus og Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Reidar Thorstensen og Bernt Olav Økland, Forsknings-

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene

Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene SINTEF A14727 RAPPORT Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene Jorid Kalseth, Eva Lassemo, Tarald Rohde SINTEF Helsetjenesteforskning Februar 2010 Forord Prosjektet Evaluering av finansiering

Detaljer

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Fagfeltnøytralitet Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Gunnar Sivertsen, på vegne av Det nasjonale publiseringsutvalget Oversikt 1. Bakgrunn: Hvorfor er fagnøytralitet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Publiseringsindikatoren

Publiseringsindikatoren Publiseringsindikatoren Status i tre sektorer og i fem land Gunnar Sivertsen Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research, and Education NIFU STEP Studies in Innovation, Research and Education

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 1

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 1 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 23.09.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Fredrik Feyling/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over forskningsproduksjonen

Detaljer

Status og videre arbeid med kliniske studier

Status og videre arbeid med kliniske studier Helse- og omsorgsdepartementet Status og videre arbeid med kliniske studier Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen Kliniske studier i Norge, DM, Arendalsuka 17. august 2017 Hva

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HelseOmsorg21 monitor HRCS

HelseOmsorg21 monitor HRCS HelseOmsorg21 monitor HRCS Avdelingsdirektør Maiken Engelstad NSG 17. november 2016 Felles utfordring For dårlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter (HO21 Monitor) Formål: HelseOmsorg21 Monitor

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon 1. PARTER I AVTALEN Partene i denne avtalen er Helse Midt-Norge RHF v/administrerende

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE

Detaljer

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Forskningsstrategi for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider i dag innenfor feltene

Detaljer

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING Forskningsrådet 17. februar 2016 Avdelingsdirektør i Helseavdelingen, Jannikke Ludt Litt om... Norsk helseforskning -finansiering Ny programstruktur

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Publiseringsanalyse UV 2010

Publiseringsanalyse UV 2010 Publiseringsanalyse UV 21 1 Hovedtrekk 27-21 25 Publikasjonspoeng UV 21 24,8 Klar økning fra 29 2 15 1 5 168,6 171,6 16,9 69,5 39,9 49,6 54,5 171,3 128,7 121,9 16,3 27 28 29 21 Samlet tellende publisering

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av?

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer