Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 ORGANISERING... 4 ANTALL ÅRSVERK PER KLINIKK OG TOTALT... 5 KOSTNADER I HELE TUSEN PER KLINIKK... 8 HVORDAN MÅLES FORSKNINGSAKTIVITETEN? DOKTORGRADER VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER ANTALL VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER PER KLINIKK ANTALL VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONSPOENG PER KLINIKK HELSEFORETAKSDATA

3 Innledning Forskningsaktiviteten ved SiV fortsetter å øke I 2014 publiserte forskere ved SiV hele 104 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter. Det er en økning fra 75 artikler i I tillegg avla ni forskere sin doktorgrad i Dermed beholder Sykehuset i Vestfold sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. - Vi har hatt en systematisk satsning på forskning gjennom flere år, og det ser vi resultater av nå takket være våre dyktige og dedikerte forskere og de som bidrar i støttefunksjoner, sier fagdirektør ved SiV, Anita Schumacher (bildet). Viktig at brukernes stemme blir hørt Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. I tillegg bidrar et godt og bredt forskningsmiljø til viktig fag- og kompetanseutvikling, noe som igjen er viktig for rekruttering av fagpersoner til sykehuset. - Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap som på kort eller lang sikt kan gi en bedre helsetjeneste. I dette arbeidet er det viktig at også brukernes stemme blir hørt, sier Schumacher, og legger til at SiV har tatt i bruk nye retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning i Norge. Presentasjon av resultater for 2014 Sykehusene er en betydelig forskningsaktør i norsk sammenheng. Denne årsrapporten presenterer forskningsaktiviteten og ressursbruk ved Sykehuset i Vestfold i Resultatene er hentet fra ulike rapporteringskanaler som CRIStin (Current Research Information System In Norway), NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Helse Sør-Øst, og Forskningsmålingen presentert av Helse- og omsorgsdepartementet I Forskningsmålingene måles og rangeres alle helseforetakene i Norge etter antall poeng for publikasjoner, doktorgrader og tildeling av ekstern finansiering, som igjen gir uttelling i de resultatbaserte finansieringssystemene for forskning. 3

4 Organisering Forskningen ved Sykehuset i Vestfold foregår i alle klinikkene som driver med diagnostikk og pasientbehandling. Forskning er en av sykehusets lovpålagte oppgaver. Formålet med forskning i helsesektoren er å generere ny kunnskap, og å danne basis for høy kvalitet i diagnostikk og behandling. Forskning har en sentral rolle i all medisinsk utvikling. Det er derfor viktig både å legge til rette for og styrke forskningsmiljøene, i tillegg til å vektlegge god kvalitet på forskningen. Det er administrerende direktør ved sykehuset som har det overordnede ansvar for forskningsvirksomheten. Fagdirektøren er systemansvarlig for forskningen og leder av forskningsutvalget. Direktøren har oppnevnt forskningsutvalget for i hovedsak å koordinere forskningsvirksomheten ved sykehuset og gi råd om forskning og utvikling. Ansvar for oppfølging ligger i styringslinjen, som skal bidra til å sikre at forskningen foregår i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler. Klinikksjefene har det overordnede ansvar for at alle forskningsprosjekter, herunder doktorgradsprosjekter, i egen klinikk organiseres, ledes og utøves på en forsvarlig måte i samsvar med anerkjente etiske normer og myndighetskrav. Det er prosjektlederen av det enkelte forskningsprosjektet som har det daglige ansvaret for faglig og vitenskapelig forsvarlig gjennomføring. Forskningsutvalgets medlemmer: Anita Schumacher, Fagdirektør, leder Nils Grude, Klinikk medisinsk diagnostikk Anika Aakerøy Jordbru, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Jøran Hjelmesæth, Klinikk medisin May-Bente Bengtson, Klinikk medisin Erik Skaaheim Haug, Klinikk kirurgi Jens Egeland, Klinikk psykisk helse og rusbehandling Rikke Aune Asbjørnsen, Fagavdelingen, FoU 4

5 Antall årsverk per klinikk og totalt De fleste forskere ved sykehuset jobber både i klinikkene og med forskning. Det er Klinikk medisin som har rapportert flest antall årsverk knyttet til medisinsk og helsefaglig forskning i 2014 (15,6), av de klinikkene som yter pasientbehandling. Det er den Nasjonale kompetansetjenesten for aldring og helse, en del av Klinikk psykisk helse og rusbehandling, som har rapportert flest antall årsverk totalt sett tilknyttet forskning (19,7). Den Nasjonale kompetansetjenesten sin hovedoppgave er ikke å drive pasientbehandling, men å bidra til å sikre nasjonal kompetanseoppbygging, kompetansespredning og forskning. Tabellene under viser antall årsverk rapportert per klinikk for forskning og utvikling, og for sykehuset i sin helhet. Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt ,9 7,0 42,5 10,0 5,2 0,3 81, Forskning 15,6 5,0 27,7 8,3 3,5 0,1 60, Utvikling 1,3 1,9 14,9 1,7 1,8 0,2 21,7 Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt ,7 8,0 37,9 10,0 5,3 1,3 80, Forskning 13,0 5,7 20,8 6,9 4,3 1,1 51, Utvikling 4,7 2,3 17,1 3,1 1,0 0,2 28,4 Forskning - 14 Utvikling - 14 Forskning - 13 Utvikling - 13 SiV totalt 40,6 6,8 37,6 11,3 NKHA 19,6 14,9 14,2 17,1 60,2 21,7 51,8 28,4 Forskning Utvikling Sum ,8 28,4 80, ,2 21,7 81,9 *Inkl. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) Med: Kir: KPR: KFMR: KMD: NKAH: Klinikk medisin Klinikk kirurgi Klinikk psykisk helse og rusbehandling Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Klinikk medisinsk diagnostikk Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse Kilde: NIFU rapportering

6 Antall årsverk fordelt per klinikk 2013 og 2014 Ressurs - årsverk ,5 31,3 16,917,7 7,0 8,0 8,0 6,6 10,0 10,0 5,25,3 0,3 1,3 Med Kir KPR NKAH KFMR KMD annet Grafen viser antall årsverk per klinikk for FoU aktiviteten samlet sett i 2013 sammenlignet med Antall årsverk for FoU ved SiV totalt 2013 og 2014 Forskning og utvikling SiV totalt - ressurs årsverk ,2 21,7 51,8 28,4 Forskning Utvikling Grafen viser antall årsverk fordelt på forskning og utvikling totalt sett ved SiV i 2013 og Kilde: NIFU rapportering

7 Forskning og utvikling antall årsverk ved SiV og NKAH SiV ekskl. NKHA NKHA 19,6 14,2 40,6 14,9 37,6 17,1 6,8 11,3 Forskning -14 Utvikling -14 Forskning -13 Utvikling -13 Det har vært en økning i antall personer (årsverk) som driver med forskning ved SiV i 2014 i forhold til 2013, mens antallet som jobber med utvikling ifm denne rapporteringen har gått ned. Tallene som vises i grafene er basert på klinikkenes innrapportering, og inngår i den årlige rapporteringen til både Helse Sør-Øst og NIFU. Kilde: NIFU rapportering

8 Kostnader i hele tusen per klinikk Et av målområdene i SiVs forsknings- og innovasjonsstrategi har vært å sikre finansiering og å styrke håndtering av økonomien for forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV. Det har vært et mål at ressursbruken til forskning og innovasjon ved SiV skulle økes fra under 1 % i 2010 til minimum 2 % innen Ressursbruken knyttet til forskning har vært relativt stabil de siste par årene. Det har dog vært en liten økning fra strategien ble vedtatt, da vi lå på rundt 1 % i Sykehuset brukte 1,3 % av driftskostnadene til forskning i Denne andelen økte til 1,4 % i Det totale forbruket for Forskning og utvikling (FoU) lå på 2 % av driftsbudsjettet i 2013, og 2,2 % i 2014 NIFU rapporteringen. Det er medisinsk klinikk som har de største kostandene knyttet til forskning, med unntak av den Nasjonale kompetansetjenesten (NKAH). Fordelingen mellom klinikkene fremkommer av figurene under. Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt Forskning Utvikling Med Kir KPR* KFMR KMD annet SiV totalt Forskning Utvikling *inklusiv NKAH 8

9 Forskning (kostnad i hele tusen per klinikk): Grafene under viser kostnadene rapportert per klinikk, kun for forskning, og er basert på tabellene som viser kostnader i hele tusen per klinikk. Kostnad i hele tusen (inkl. NHAK) Med Kir KPR KFMR KMD annet Kostnad i hele tusen (uten NHAK) Med Kir KPR KFMR KMD annet Kilde: NIFU rapportering

10 Hva forskes det på ved SiV? Det foregår mye helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder ved Sykehuset i Vestfold. I tråd med sykehusets Forsknings- og innovasjonsstrategi skal forskningen ved sykehuset være av god kvalitet, pasientnær og nyttig. Samarbeid med industrien, som ved utprøving av ny teknologi eller legemidler, skal foregå i åpne og ryddige former. Forskning ved SiV er ofte knyttet til pasientnære problemstillinger og klinisk praksis med utgangspunkt i de undersøkelser og den behandling som gis ved sykehuset. Målet er at forskningen skal komme pasientene til gode ved å frembringe ny kunnskap. Engasjementet kan komme fra den enkelte medarbeider, være initiert av klinikkledelsen, og bli prioritert i tråd med viktige satsningsområder. En gjennomgang av årets vitenskapelige publikasjoner viser et bredt spekter av ulike tema det forskes på relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus, og spesielt knyttet til følgende områder: 10

11 Hvordan måles forskningsaktiviteten? Et av målene i sykehusets forsknings- og innovasjonsstrategi ( ) har også vært å øke forskningsaktiviteten ved sykehuset. For å kunne dokumentere forskningsaktiviteten i helseforetakene, ble det i 2003 innført et målesystem med indikatorer som er videreutviklet frem til det systemet vi har i dag. Indikatorene som ligger til grunn for forskningsmålingen er i dag: Produksjon av vitenskapelige artikler Avlagte doktorgrader Uttelling for tildeling av ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og EU De vitenskapelige artiklene som helseforetakene publiserer blir talt opp gjennom et poengsystem som tar hensyn til faktorer som vitenskapelig kvalitet - og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det er i dag dette målesystemet som ligger til grunn for fordeling av et statlig, øremerket resultatbasert tilskudd til forskning i de regionale helseforetakene. Målesystemet er basert på helseforetakenes rapportering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin, avlagte doktorgrader til NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og rapportering av eksternfinansiert forskning til NIFU. 11

12 Doktorgrader Antall disputaser 2014 Det var ni forskere ved SiV som avla sin doktorgrad i Kandidat Klinikk Tittel Jan Magnus Fredheim Klinikk medisin Obstructive sleep apnea in severely obese subjects. Diagnosis, association with glucose intolerance and the effect of surgical and nonsurgical weight loss. Tor-Ivar Karlsen Klinikk medisin Morbid obesity and health related quality of life. Frøydis Kristine Bruvik Janne Røsvik Mats Fredriksen Anna Månsson Biehl Klinikk psykisk helse og rusbehandling (NKAH) Klinikk psykisk helse og rusbehandling (NKAH) Klinikk psykisk helse og rusbehandling Klinikk psykisk helse og rusbehandling Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes. Long-term pharmacotherapy of adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A literature review and clinical study. Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway an epidemiological study. Ragnhild Strøkson Klinikk kirurgi Clinical Challenges in Colonic and Rectal Adenocarcinomas. Morten Lindberg Klinikk medisinsk diagnostikk Essential Omega-3 Fatty Acids in Health and Disease - Association with total mortality and use of biomarkers in clinical practice. Milan Spasojevic Klinikk kirurgi The anatomical, radiological and surgical borders of the D3 area in right colectomy for cancer. Antall disputaser per klinikk: Klinikk Antall Klinikk medisin 2 Klinikk psykisk helse og rusbehandling 4 Klinikk kirurgi 2 Klinikk medisinsk diagnostikk 1 12

13 Vitenskapelige publikasjoner Forskningskvalitet målt gjennom internasjonalt medforfatterskap og publisering i ledende tidsskrifter Det er viktig å opprettholde og styrke forskningsaktiviteten og kvaliteten på forskningen i helseforetakene, ved å stimulere til regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og publikasjoner i internasjonalt ledende tidsskrifter. I oppdragsdokumentet til SiV 2014 var et av målområdene blant annet: å øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Mange forskere ved SiV samarbeider med ulike forskere, forskningsmiljøer og forskningsgrupper både i Norge og internasjonalt. Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. Publikasjonspoeng framkommer ved å multiplisere summene av forfatterandeler, med vekt for kombinasjonen av publikasjonsform og kvalitetsnivå på publikasjonskanalen. 32 % Artikler u/internasj. medforfatterskap Kvalitetsnivå Systemet med publiseringspoeng bygger på en inndeling av vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter og forlag) i to kvalitetsnivåer etter hvor høy prestisje og kvalitet disse publiseringskanalene har. Vitenskapelige publikasjonskanaler for helseforetak er rangert i to kvalitetsnivå: 68 % Nivå 1: Alle andre tidsskrifter som inngår i målesystemet (1 poeng) Nivå 2: Ledende tidsskrifter som utgir omtrent 20 % av publikasjonene (3 poeng) Artikler m/internasj. medforfaterskap Grafen viser andelen vitenskapelige artikler med internasjonalt medforfatterskap ved SiV i 2014 «Nivå 1» er det lavere og vanligste nivået, mens «nivå 2» er det høyere nivået. Bare inntil de 20 % beste publiseringskanalene skal være klassifisert som «nivå 2». Publisering i tidsskrifter eller på forlag som er klassifisert som «nivå 2» gir betydelig flere publiseringspoeng. F.eks. gir en artikkel publisert i et «nivå 2»-tidsskrift tre ganger flere poeng enn en artikkel publisert i et «nivå 1»-tidsskrift og følgelig en tre ganger større bevilgning til sykehuset. Dersom det er flere forfattere på en artikkel deles poengene mellom de ulike bidragsyterne. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samarbeid mellom ulike helseregioner og internasjonalt Dersom artikkelen blir publisert i samarbeid mellom helseforetak i ulike helseregioner, blir resultatet av poengberegningen til slutt multiplisert med faktoren 1,25. Dersom artikkelen blir publisert i internasjonalt samarbeid, blir resultatet av poengberegningen til slutt multiplisert med faktoren 2,5. Dette betyr at hvis en utenlandsk institusjon er oppgitt som forfatteradresse, skal resultatet av poengberegningen multipliseres med 2,5. 13

14 Resultater forskningsaktivitet, Sykehuset i Vestfold 2014 (tall for 2013 i parentes): Antall vitenskapelige artikler: 104 (75) Artikkelpoeng: 42,78 (38,22) Antall doktorgrader: 6,75 (3) Antall doktorgradspoeng: 20,25 (9) Poeng på antologier/monografier: 0,36 (1) Totalsum forskningspoeng: 63,39 (49,02) Utvikling av forskningspoeng fra 2006 De siste årene har det vært økende forskningsaktivitet ved Sykehuset i Vestfold. Figuren under viser utviklingen i forskningspoeng ved sykehuset fra 2006 til F.o.m ble Psykiatrien i Vestfold HF en del av Sykehuset i Vestfold HF. 70,00 SUM Forskningspoeng SiV HF 60,00 63,39 50,00 40,00 51,65 44,49 49,02 30,00 30,38 SIVHF 20,00 10,00 16,64 15,72 20,696 19,04 0,

15 Antall vitenskapelige publikasjoner per klinikk Stadig flere forskere ved sykehuset publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Vi ser en økning fra 20 artikler med internasjonalt medforfatterskap i 2013, til 34 vitenskapelige artikler med internasjonalt medforfatterskap i Alle klinikkene ved SiV har forskere ansatt som bidrar til økt forskningsaktivitet gjennom publisering av forskningsresultatene i anerkjente tidsskrifter. Klinikk medisin er den klinikken med høyest antall vitenskapelige artikler, flest artikler med internasjonalt medforfatterskap og artikler på nivå 2, tett etterfulgt av Klinikk psykisk helse og rusbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Vitenskapelige publiseringer (antall), Artikler Antologier Artikler Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå Totalt AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF** Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 26 Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 25 Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Administrasjonen Total * *inklusiv 1 antologi/monografi **Artiklene registrert på SiVHF er forskere ansatt i klinikkene som ikke er registrert med klinikktilhørighet i Cristin Vitenskapelige publiseringer, antall med internasjonalt medforfatterskap Artikler Antologier Artikler Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå Totalt AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 8 Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 6 Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Total

16 Antall vitenskapelige publikasjonspoeng per klinikk Vitenskapelige publikasjoner, poeng, Artikler Antologier Artikler Totalt Nivå Nivå Totalt Nivå Nivå AVDELINGSNR NAVN 1 2 Nivå Sykehuset i Vestfold HF 4,11 0,94 5,05 2,17 2,17 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 6,10 0,16 6,26 12,57 1,10 13,67 Medisinsk klinikk 5,97 4,78 10,75 0,36 7,27 1,77 9,41 Kirurgisk klinikk 3,22 3,11 6,33 1,77 1,07 2,84 Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 6,06 6,06 8,09 2,40 10,50 Klinikk Fys Med og Rehab - felles 1,88 1,88 1,22 1,22 Klinikk Med Diagnostikk 1,73 1,73 2,83 2,83 Administrasjonen 0,17 0,17 0,50 0,50 Total 29,24 8,98 38,22 0,36 35,93 6,85 43,15 Vitenskapelige publikasjonspoeng per klinikk 2014: 1,22 2,83 0,50 2,17 Sykehuset i Vestfold HF Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Medisinsk klinikk 10,50 13,67 Kirurgisk klinikk 2,84 9,41 Klinikk for psykisk helse og rusbehandling Klinikk Fys Med og Rehab - felles Klinikk Med Diagnostikk Administrasjonen Tabellen og grafen over viser at NKAH står for flest publikasjonspoeng ved SiV, sammen med Klinikk psykisk helse og rusbehandling og Klinikk medisin. Antall medforfattere per publikasjon er med på å påvirke denne poengfordelingen. 16

17 Helseforetaksdata 2014 Sykehuset i Vestfold beholder sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. Rangering ut fra antall doktorgrader: 1. Oslo universitetssykehus HF 2. Helse Bergen HF 3. St Olavs Hospital HF 4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. Akershus universitetssykehus HF 6. Helse Stavanger HF 7. Sykehuset i Vestfold HF Rangering ut fra produserte forskningspoeng 2014: 1. Oslo universitetssykehus HF 2. Helse Bergen HF 3. St Olavs Hospital HF 4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. Helse Stavanger HF 6. Akershus universitetssykehus HF 7. Sørlandet sykehus HF 8. Diakonhjemmet sykehus HF 9. Sykehuset i Vestfold HF Her finner du hele målingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. 17

18 Vedlegg *inklusiv antologier / monografier Kilde: NIFU / HoD 18

19

20 Sykehuset i Vestfold HF Halfdan Wilhelmsens allé 17 Sentralbord: Tønsberg E-post: Postboks Tønsberg Hjemmeside: SiV grafisk AT september 2015 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography

Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Organisering... 5 Årsverk forskning og utvikling... 6 Kostnader forskning og utvikling... 8 Hva forskes det på ved

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Felles forskningsarena

Felles forskningsarena Felles forskningsarena Forskningsresultater fra 2010 ved Haukeland universitetssykehus og Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Reidar Thorstensen og Bernt Olav Økland, Forsknings-

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN Forskningsstrategi 2014 2017 FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2014 2017 1. Innledning Helseforskning er virksomhet som utføres med anerkjente vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Sted: Sykehuset i Vestfold HF. Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF

Sted: Sykehuset i Vestfold HF. Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Administrativt forskningsledernettverk (AFN) Tid: 1. september 2011 Kl. 11.00

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Endring av RBO-modellen. Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015

Endring av RBO-modellen. Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015 Endring av RBO-modellen Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015 Endring av RBO-modellen FU-møte 1. des 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 For budsjettet 2017 er det foreslått endringer

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Fagfeltnøytralitet Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Gunnar Sivertsen, på vegne av Det nasjonale publiseringsutvalget Oversikt 1. Bakgrunn: Hvorfor er fagnøytralitet

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Forskningsstrategi for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider i dag innenfor feltene

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av?

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Hovedtemaer Statsbudsjettet 2014 Rammefinansiering Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene RBO 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013

Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013 Forskningsavdelingen 25 mai 2010 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning og situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 1. Current Research Information System in Norway og Norsk vitenskapsindeks Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 62 Versjon: 0 Retningslinjer Intern godkjenning for Medisinsk og Helsefaglig forskning, og Kvalitetssikring Virksomhetsomfattende Utarbeidet av: Stab FoU Godkjent

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen Kavli senter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag

Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag Foreløpig versjon Oppfølgingsutvalgets rapport - evalueringen av humanmedisin og helsefag Biologi, medisin og helse: To oppfølgingsutvalg, hhv biologi- og helserettet Siv Mørkved (leder) Per Magnus Jon

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Hvordan kan helseforskningen i større grad svare på opplevde behov hos pasienten, tjenesten, beslutningstakere og forvaltningen?

Hvordan kan helseforskningen i større grad svare på opplevde behov hos pasienten, tjenesten, beslutningstakere og forvaltningen? Hvordan kan helseforskningen i større grad svare på opplevde behov hos pasienten, tjenesten, beslutningstakere og forvaltningen? Maiken Engelstad, MPH, PHD Spesialisthelsetjenesteavdelingen Avd dir. Seksjon

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling?

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank Oslo universitetssykehus Aktuelle temaer Fra etikk til juss

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT Bruk av publiseringsindikatoren ingsindikato en for å fremme e forskningen ved IMT Ole Gjølberg, 10. januar 2010 1 2 Hvorfor fikk vi Tellekantsystemet? Inntil for noen få år siden var det svært vanskelig

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Hvilken plass har forskning innen rehabilitering?

Hvilken plass har forskning innen rehabilitering? Hvilken plass har forskning innen rehabilitering? Øystein Krüger forskningssjef Helse Sør-Øst RHF Samhandling og rehabilitering Oslo 29.mai 2009 Hvilken plass har forskning innen rehabilitering? Hvilken

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer