Kontinuasjonseksamen, MEDSEM2/ODSEM2/ERNSEM2 høst 2007 Onsdag 20. februar 2008 kl. 09:00-15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontinuasjonseksamen, MEDSEM2/ODSEM2/ERNSEM2 høst 2007 Onsdag 20. februar 2008 kl. 09:00-15:00"

Transkript

1 EKSAMENSOPPGAVER FRA UKE 18 (Noen av oppgavene overlapper med andre uker, særlig med uke 16. Ettersom vi ikke har hatt om dette enda, er jeg noen ganger usikker på hva som hører til uken, så dere får tilgi om noe er plassert feil!) Kontinuasjonseksamen, MEDSEM2/ODSEM2/ERNSEM2 høst 2007 Onsdag 20. februar 2008 kl. 09:00-15:00 Hudcellene som aktiveres i psoriasis representerer en form for stamceller. 30. Hva er den generelle definisjonen på en stamcelle? Svar: Definisjon på stamcelle - en celle som kan fornye seg selv ved celledeling og gi opphav til differensierte celler. 31. Beskriv forskjellen mellom embryonale stamceller og de somatiske stamcellene i overhuden med hensyn til differensieringspotensialet til deres avkom. Svar: Embryonale stamceller er pluripotente, som betyr at de kan gi opphav til alle celletyper i kroppen. De somatiske stamceller i overhuden er egentlig unipotente i og med at de gir opphav kun til en celletype, nemlig keratiniserende celler, som riktigknok har ulike utseende mens de forflyttes utover mot overflaten under differensieringsprosessen. 32. Hvilke(t) kimlag gir opphav til cellene i overhuden? Svar: Så vidt vi vet, stammer alle celler i overhuden fra ektoderm. 33. Overhudens pigmentceller stammer fra nevrallisten. Beskriv hvordan nevrallisten dannes og hvordan nevrallistceller havner i overhuden. Bruk gjerne figurer til å illustrere ditt svar. Svar: (Beskrivelsen kan gjerne ledsages av en tegneserie.) Nevrallisten dannes under nevruleringsprosessen når de lateral kantene til nevralplaten ruller opp og treffer hverandre ved midtlinjen. Ved innvaginering og avsnøring av nevralrøret blir nevrallisten liggende som den mest dorsale delen av nevralrøret. Kort tid etter begynner nevrallistcellene å nedregulere celle-celleforbindelser og dermed går over fra å være en del av nevralrørets epitel til å være migrerende mesenchymceller. Disse kan migrere til en rekke bestemmelsessteder ut i kroppen, inklusiv overhuden, der de differensierer seg til pigmentceller Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 vår 2007 Torsdag 17. januar 2008 kl. 09:00-15:00 F.(6) Proteinkinase AKT har også regulatoriske funksjoner knyttet til celledifferensiering. 30. Hva heter prosessen som fører til dannelsen av de tre kimlagene i embryoet? Hva heter kimlagene? Gi en oversikt over hvilke typer vev hvert av kimlagene gir opphav til. Svar: Gastrulering. Ektoderm, mesoderm, endoderm.

2 Ektoderm gir opphav til epidermis og nervesystemet (det er et lite bidrag til nervesystemet fra mesoderm, men dette ligger på et detaljenivå for viderekomne). Ektoderm gir videre opphav til nevrallistceller, som danner bl.a. bindevev, benog bruskvev og glattmuskulatur i hode- og halsregionen. Mesoderm gir opphav til dermis, ben- og bruskvev, tverrstripet muskelceller, glattmuskelceller, hjertemuskelceller. På organnivå: hjerte-karsystemet og lymfesystemet, nyrene og urogenitalsystemet, bl.a. (da oppgaven ber om vevstyper vil det ikke trekkes noe dersom organene ikke nevnes). Endoderm gir opphav til epitel og kjertelvev i hele fordøyelseskanalen og utvekster fra denne, inkl lunger, lever, bukspyttkjertel, urinblære, bl.a. (Det er en rekke detaljer utover dette som ikke kreves til eksamensbesvarelse). 31. Hva er teratogenese? Nevn tre eksempler på teratogener og deres mulige effekt på fosteret. Svar: Teratogenese betyr misdannelse (fra terat = monster og genese = dannelse ). Mange mulige svar. Studentene skal kunne ramse opp generelle teratogenklasser slik som steroidhormoner og andre kjernereseptorligander, anti-konvulsive midler, sedativer, etanol, ulike virus, radioaktivstråling, røntgenstråling. Enten teratogenklasser eller bestemte teratogene stoffer skal knyttes til eksempler på defekter. Nevnte eksempler fra forelesningsnotater: Retinsyre (vitamin A). Kan forårsake defekter i hjernen (f.eks. anencefali) og nevrallistderivater (kranofasiale defekter slik som ganespalte, hjertedefekter, thymusdefekter). Androgener. Kan gi maskulinisering av kvinnelige ytre kjønnsorganer. Anti-konvulsive midler (krampestillende, antiepileptika f.eks. diphenylhydantoin, trimethadione, valproat). Kan forårsake defekter i hjernen og ryggmargen (inkl psykisk utviklingshemming), kraniofasiale defekter, defekter i distale ekstremiteter. Sedativer (f.eks. thalidomid). Kan forårsake defekter i ekstremitetene, hjertekarsystem, kraniofasiale defekter, urogenitaldefekter, defekter i fordøyelsessystemet. Etanol. Kan forårsake hjertedefekter, kraniofasiale defekter, psykisk utviklingshemming, generell veksthemming. Kontinuasjonseksamen med sensorveiledning MEDSEM2/ODSEM2/ERNSEM2 vår 2007 Onsdag 15. august 2007 kl. 09:00-15:00 B. (6) Melanocyttene er opprinnelig utviklet fra nevrallistene. 5. Gjør, ved hjelp av figurer, rede for dannelsen av nevralrøret og nevrallist. Vis hva nevrallistcellenes opprinnelse er, og hvordan de kommer frem til sine endelige bestemmelsessteder. Svar: Kort sagt dannes nevralrøret, med nevrallist som den mest dorsale komponent, som følge av sammenrulling og invaginering av nevralplaten, der nevrallistanleggene ligger mest lateralt. Når de to nevrallistanleggene møtes under sammenrulling av nevralplaten,

3 fusjonerer disse slik at det dannes et rør av nevroektoderm som synker ned som nevralrøret under overflateektoderm. Nevrallistanleggene ligger da som den mest dorsale delen av nevralrøret (IKKE, som antydet i enkelte lærebøker, eksempelvis Langman, som en separat struktur!). Nevrallistcellene skiller seg deretter fra nevralrøret (dette må innebære nedregulering av celleadhesjonsmolekyler som ellers ville holdt dem tilbake i epitelet som nevralrøret består av) og vandrer ut i periferien som mesenchym, nærmere definert som ectomesenchym for å understreke deres ektodermale opprinnelse. 6. Forklar begrepet mesenchym. Hva menes med ectomesenchym? List opp minst tre derivater (celletyper eller vevstyper) som nevrallistene gir opphav til i tillegg til melanocytter. Forklar hvordan spekteret av nevrallistderivater bryter med den tradisjonelle oppfatning av mesodermets og ektodermets bidrag til vevstyper i kroppen. Svar: Mesenchym er løst organiserte celler som ligger mellom etablerte epitellag i fosteret og fosterets organer. De har evne og anledning til cellevandring, til dels over relativt lange avstander. Ectomesenchym er mesenchymceller som har ektodermal opprinnelse, dvs. de mesenchymcellene som stammer fra nevrallist. I tillegg til melanocytter gir nevrallistceller opphav til (3 av disse må nevnes): - Perifere ganglier (sensoriske ganglier) - Perifere ganglier (autonome ganglier) - Enteriske nerveceller i tarmsystemet - Binyremargceller som frigjør adrenalin til blodet (endokrine celler) - Schwannceller som danner myelin rundt perifere nerver - Chondrocytter som danner brusk (og senere benvev) i mesteparten av den fremre delen av kraniet og mandibula (ansiktsskjelettet) - Knoklene i det indre øret - Glattmuskelceller i hode- og halsområdet - Pulpa i tannanleggene - Deler av thymus, thyroidea og parathyroidea - Bindevev som danner septum i truncus arteriosus i hjertet - Endotel i aorta Den tradisjonelle oppfatningen er at mesoderm gir opphav til muskel, dermis, ben, brusk, og annet bindvev, mens ektoderm gir opphav til epidermis og nervesystemet. Det er klart ut ifra listen over nevrallistderivater at glattmuskel, brusk, benvev og annet bindevev stammer både fra mesoderm og, kranialt, fra ektoderm. Mesoderm har derfor intet monopol på disse vevstyper! Ordinær eksamen, MEDSEM2/ODSEM2/ERNSEM2 vår 2007 Torsdag 21. juni 2007 kl. 09:00-15:00 Human embryonale stamceller vil kunne brukes til vevsreparasjon og til behandling av enkelte arvelige sykdommer. 29. Forklar stamcellebegrepet og beskriv forskjellen mellom embryonale stamceller og somatiske stamceller. Svar: Embryonale stamceller finnes i embryoblast (indre cellemassen) tidlig i utviklingen, rundt implanteringstidspunkt hos menneske. De er pluripotente, hvilket vil si at de kan gi opphav til de fleste om ikke alle celletyper i kroppen. Somatiske stamceller finnes i mange (kanskje alle?) organer i kroppen. De står for fornying av celler som normalt går til grunne, godt kjent for eksempel i hud, tarmepitel, og blodet. De er multipotente, hvilket vil si at de kan gi opphav til flere celletyper, men normalt begrenset til de ulike celletyper i organet de hører til. Nyere forskning har antydet at i noen

4 tilfeller kan somatiske stamceller gi opphav til andre celletyper som hører hjemme i andre organer, men det er uklart om dette er regel eller unntak og om dette er en del av deres normale funksjon i kroppen. 30. Beskriv utviklingen av embryoet fra befruktning og frem til implantering. Tegn en tidslinje med en angivelse av tid og omtrentlig celleantall ved de strukturelle milepælene som oppstår i dette tidsrom. Svar: Ved befruktning skjer en sammensmelting av oocytens og spermiens haploide kjerner (dette skjer først etter at det andre meiosis trigges hos oocyten) og mitotisk celledeling begynner. De 2 første celledelinger skjer ved ca 1-dags syklus, slik at innen 2 dager finnes det 4 blastomerer. Deretter øker celledelingshastighet (og celledelinger til de ulike blastomerer blir asynkrone) slik at innen dag 3-4 finnes det blastomerer. Dette stadium heter morula fordi embryoet nå ligner en liten bærfrukt. Ved 4-5 dager dannes et hulrom (blastocoel) mens celledelingen fortsetter. Embryoet kalles nå blastocyst, med et ytre lag av celler som omkler hulrommet og en klump med celler (den indre cellemassen, eller embryoblast) mot den ene siden. Implanteringen skjer ved dag 6-7, da blastocysten består av noe over hundre celler totalt. Tegning vil måtte vise et eller annet slik: Befruktning celle stad celle stad morula blastocyst implantering (16-30) (50-60) (ca 100) Kontinuasjonseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull V06 F. (7) Under organutvikling er morfogenetiske gradienter en sentral mekanisme. 26. Vis ved hjelp av en tegning et eksempel på gradientsignalisering. Svar: Figur merket 4-8 ble vist på forelesningene og finnes i det heftet som er utlagt på weben. Studentene ble gjort oppmerksom på at denne figur var en viktig del av pensum, og at de ulike formene som er illustrert vanligvis inngår i paraplybegrepet morfogenetiske gradienter. Mest relevant for oppgaven er særlig delfigur B (merket Gradient signaling), C (merket Antagonist signaling) og D (merket Cascade signaling).

5 27. Angi mulige forklaringer på hvorfor gradientsignalets effekt på målcellene er avhengig av målcellenes plassering i gradienten. Svar: Dette ble særlig omtalt basert på situasjonen i delfigur B over. (Måcelle definert som celle som har spesifikk (kognat) receptor for aktuell ligand). Omtalte forklaringar var særlig: a) Effekt av ulike konsentrasjoner av samme ligand på målceller, avtagende med avstand fra cellen som produserer liganden (basert på teorien om at en målcelles responsmønster vil kunne variere med antall ligand-receptor interaksjoner i et gitt tidsintervall). b) Målceller i forskjellig avstand fra ligand-produsent cellen vil kunne ha ulik historikk (epigenetisk erfaringsbakrunn). Konkretisert til f. eks.: Intracellulær signaltransduksjon, utløst av ligand-receptor interaksjoner vil kunne bevirke forskjellig former for crosstalks i målcellene i gradienten c) Muligheten for at en proteinligand gjennomgår varierende grad av ekstracellulær proteinprosessering (kvalitativt og kvantitativt) og konjungasjonsprosesser - avhengig av målcellers posisjon i gradienten (kfr også antagonistiske ligander) Embedseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull H05 Torsdag 15/6-2006, Kl D (3) I nyere studier av Ras er det anvendt transgene mus som har fått Ras-genet inaktivert. 16. Beskriv hovedtrinnene for å lage knock-out mus. (Punkt 6.5 i SHFs hefte. Henvisning til essential (2nd ed., fig , s. 358 og tilhørende tekstsider) 1 INNFØRING (ved elektroporasjon) AV MÅLSPESIFIKT TRANSGEN I EMBRYONALE STAMCELLER (ES-CELLER) Det lages et DNA-konstrukt ( et transgen) som på mange punkter er likt det endogene gen man ønsker å endre. Derved oppstår mulighet for målspesifikk

6 integrasjon av transgenet i det endogene gen basert på homolog rekombinasjon.. Denne type transgener vil mange ganger i tillegg inneholder sekvenser som ytterligere vil sette det endogene gen ut av funksjon ( knockout ). Transgenet lages ofte også slik at det blir mulig å selektere for (de få) ES-celler hvor ønsket form for integrasjon har funnet sted. Normalt vil bare ett av de to målgen-allelene bli knocket ut i dette trinn av prosedyren. 2 INJEKSJON AV SELEKTERTE (ENDREDE) ES-CELLER I IKKE-TRANSGENE BLASTOCYSTER (nødvendig ledd i prosedyren for å lage homozygote knockouts ). Derved dannes chimere dyr (4-foreldre dyr, dvs. ett foreldresett for ES-cellene og ett for blastocystcellene). De injiserte blastocyster overføres til egnede vertsmødre. Begge cellesettene tilsammen gir opphav til de somatiske cellene i de chimere fostre / museunger. Noen av musene som blir til på denne måten vil også inneholde kimceller (kjønnsceller) som stammer fra de genendrede ES-cellene. 3 VIDERE AVL FOR Å PRODUSERE MUS SOM HAR KNOCKOUT AV MÅLGENET I BEGGE ALLELER (Detaljer i avlsregimet ble ikke nøye gjennomgått, men er delvis omtalt på figur i essential. Forenklet kan dette oppnås ved krysning mellom heterozygoter og kan gi 25% homozygote knockouts. Kontinuasjonseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull V05 Onsdag 15/2-2006, Kl Beskriv kort teknikkene for å generere henholdsvis transgene mus og knock-out mus. Hva er den viktigste prinsipielle forskjellen på disse to teknikkene? Transgene mus lages ved å injisere et DNA-konstrukt (som består av promoter pluss strukturelt gen) inn i en av pronuclei i et befruktet egg. Konstruktene vil integreres på vilkårlige steder (random) i genomet. Injiserte egg implanteres i fostermor. Avkom avles og selekteres for ekspresjon av transgenet. For knock-out mus introduseres DNA-konstruktet i embryonale stamceller (ES-celler). Her tilstrebes homolog rekombinasjon med et eksisterende gen i musegenomet, der konstruktet inneholder det ønskede strukturelle genet i inaktivert form. ES-cellene dyrkes i selektivt medium (se nedenfor) og injiseres i indre cellemasse av blastocyst som implanteres i fostermor. Avkom selekteres for videre avl f eks på basis av markører (f eks farge av pels). Viktigste prinsipielle forskjell er at for KO-mus må man målstyre mot et bestemt gen (som erstattes av deler av det aktuelle konstruktet ved homolog rekombinasjon), mens det ved transgene mus er tilstrekkelig med random integrering. For å sikre at man har fått integrert konstruktet ved homolog rekombinasjon og samtidig unngå random integrering, inneholder konstruktet en positiv seleksjonsmarkør innenfor og en negativ seleksjonsmarkør utenfor DNA-området som ønskes integrert (dvs utenfor området som utviser homologi med genet det målstyres mot). ES-cellene dyrkes i medier som gir begge former for seleksjon. Konstrukter integrert random bringer med seg den negative seleksjonsmarkøren. Den positive seleksjonen sikrer at bare celler som har fått integrert konstruktene i sitt genom overlever, mens den negative seleksjonen fjerner celler med random integrerte konstrukter. Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull V04

7 Torsdag 12/1-2006, Kl Hva kjennetegner en stamcelle?) Standard kriterier for å kalle en celle for en stamcelle er at den: 1) ikke selv er terminalt differensiert 2) kan dele seg så lenge organismen lever 3) når den deler seg, så kan en dattercelle fortsette som stamcelle eller slå inn på en differensieringsbane 24. Fra hvilket stadium i embryogenesen isoleres humane embryonale stamceller og fra hvilken del av embryoet? Humane embryonale stamceller isoleres fra blastocyststadiet (døgn 5-6). De isoleres fra den delen av blastocysten som kalles indre cellemasse (ICM). 25. Hvordan får man embryonale stamceller til å gjennomgå retningsbestemt differensiering i kultur? ES-cellene dyrkes i kultur i definerte dyrkingsmedier der man kjenner alle komponentene i mediet. Den retningsbestemte differensieringen avgjøres av hvilke vekstfaktorer (og eventuelt andre ligander) som tilsettes mediet. Ofte dreier det seg om bare tre-fire ulike stoffer som tilsettes for å oppnå et bestemt resultat. Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring 2. semester (Cellebiologi) kull H juni 2005 kl Beskriv kort, gjerne med enkle tegninger, hvordan nevralrør og nevrallister utvikles tidlig i embryoet. Nevralrør og nevrallister utvikles i tredje fosteruke fra ektodermen ved at denne utsettes for påvirkningssignaler (induseres) fra celler i nærliggende ryggstreng (notokord). Dette leder til at ektodermceller endres og blir til nevralplaten. Ved innkrengning blir denne til en fure, som deretter avsnøres og danner et lukket rør - nevralrøret. Lateralt i platen utsettes cellene for litt forskjellig induksjonsmønster og utvikler seg til nevrallistene, som skilles fra nevralrøret. Eventuelle tegninger forventes som vist i figuren. 2. Angi hvilke typer spesialiserte celleformer som blir utviklet fra nevrallistcellene. 1. Sensoriske ganglieceller (hjernenerver og spinalganglier) 2. Ganglieceller i det autonome nervesystemet (sympatiske og parasympatiske) 3. Støtteceller i det perifere nervesystemet (spesielt schwannske celler) 4. Binyremargceller 5. Melanocytter 6. Bindevev og benvev i ansikt og skalle, odontoblaster, visse celler i skjoldkjertelen og i hjertet. Her er de fire første de viktigste.

8 3. Under disse prosessene fordeles ligander lokalt i såkalte morfogenetiske gradienter. Hva innebærer dette begrepet og hvilken relasjon har det til målcellers respons? Med en morfogenetisk gradient forstås at en ekstracellulær ligand (oftest protein) fordeles lokalt i intercellulærområdene i avtagende konsentrasjon fra cellene som produserer den. I tillegg til diffusjon bidrar aktive mekanismer, som interaksjoner med ekstracellulær matriks, binding til andre løselige proteiner og proteolyse, til etablering av gradienten. Målceller er celler som kan binde liganden, dvs at de har komplementære (kognate) reseptorer. Deres respons vil variere med konsentrasjonen til aktuell ligand, antall reseptorer i målcellene, interaksjoner med signaler utløst av andre ligander, samt av målcellenes differensieringshistorie. Sammenfattet er hovedpoenget at morfogenetiske gradienter fører til at målceller kan gi ulik respons på samme ligand. Torsdag 13/1-2005, Kl Embedseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull V04 4. Hva er ulempene (biologisk sett) med seksuell formering? Angi hovedteorier om hvorfor dette likevel er vanligste formeringsmåte hos høyere eukaryoter. Ulemper: 1) Sex er en ineffektiv måte å formere seg på, fordi det krever to sett avkom, hunner og hanner, hvorav sistnevnte vanligvis har ytterst beskjedne bidrag til forplantningen. Reproduksjons-hastigheten er derfor lavere for seksuelle enn for aseksuelle arter. 2) Partnervalg og sex tar tid, stjeler krefter og kan være farlig. 3) Å stokke om på gener, som sex dreier seg om, gir ofte ugunstig resultat. Hos mennesket regner man med at ~2/3 av alle svangerskap ender med abort, sannsynligvis grunnet letale genkombinasjoner. Også mange levendefødte har arvelige misdannelser og sykdommer som gir nedsatt reproduksjonsevne, med redusert sjanse for videreføring av genene til neste generasjon. De to hovedteoriene på hvorfor det er fordelaktig å rekombinere gener fra ulike individer: 1) Luke ut dårlig fungerende alleler. 2) Raskt kunne sette sammen alleler fra ulike loci til nye kombinasjoner som kan vise seg spesielt vellykkede i en hurtig foranderlig verden, der spesielt patogener er viktigste trussel. 5. Hva antar man er den molekylære mekanismen bak pregning? Når under utviklingen etableres pregningsmønsteret? Den molekylære mekanismen som avgjør om et individ uttrykker morens eller farens gen for et gitt ekspresjonsprodukt er ulikheter i DNA-metyleringsmønstre for spesielle gener (anslått antall mellom 60 og 80). Metylering av spesielle cytosiner i disse genene er basis for etablering av pregede alleler. Under utviklingen av kimceller og tidlig gametogenese demetyleres DNA i pregede gener. Nye, kjønnsspesifikke pregningsmønstre dannes så under den videre utvikling av spermier og oocytter. 25. Redegjør for de tidligste trinnene i fertilisasjonsprosessen. Forutsatt adekvat kapasitering av spermien er de innledende trinnene i en normal fertilisasjonsprosess som følger: Spermien penetrerer corona radiata Spermien fester seg til og penetrerer zona pellucida

9 Adhesjon av spermien til eggcellen og fusjon mellom spermiens og eggcellens plasmamembraner (zygotedannelse) Depolarisering av zygotens plasmamembranpotensiale Influx av Ca ++ -ioner i zygoten som bl.a. aktiverer cortikale granula slik at disse sekretblærene fusjonerer med zygotens plasmamembran og innholdet tømmes ut i perivitellinområdet (viktig ledd i polyspermi-forebyggende mekanismer) Dekondensering av spermiekjernen, protaminer erstattes med histoner S-fase i hver av de to pronuclei (som ledd i gjenopprettelse av diploid status i zygoten) 26. Gjør rede for utviklingen av det humane fosteranlegget før implantasjonen. I løpet av første fosteruke, mens fosteranlegget transporteres gjennom egglederen til uterinhulen, skjer skjematisk følgende trinn som bør være beskrevet: Første mitose finner sted etter ca 24 timer. Videre celledelinger skjer med cellesyklustid på ca 12 timer (består vesentlig av S-fase og mitose - furingsdelinger ). Cellene kalles blastomerer. De blir stadig mindre inntil størrelsen blir lik den for vanlige somatiske celler. Fra 8-16 celletrinnet får blastomerene ulik topografi (perifer kontra sentral plassering), noe som eksponerer dem for forskjellige mikromiljøer, hvilket kan være av betydning for begynnende celledifferensiering. Intercellulær væskeoppsamling fører til etablering av det utviklingstrinn som kalles en blastocyst (ca 4 døgn etter fertilisasjon). Zona pellucida eksisterer fortsatt. Celletallet er i intervallet Cellene deles skjematisk i to grupper: ytre, perifere celler, ofte kalt trofoblaster og den indre cellemasse (ICM), også kalt embryoblaster. Det er antatt at kun 3-5 av embryoblastene blir til det nye individ, de resterende embryoblaster og trofoblastene blir til fosterhinneceller. (Embryonale stamceller (ES-celler) kan etableres ved å dyrke blastocyster i kultur på en spesiell måte. ES-celler avledes fra ICM.) Før implantasjon må fosteret komme ut av zona pellucida, noe som skjer ved en lokal enzymatisk hydrolyse av denne hinnen. Dette gir en åpning som fosteret kan passere ut gjennom, såkalt klekking (døgn 5-6). Gjennom hele preimplantasjonsperioden foregår det en global demetylering, unntatt i pregede gener. Dette er forberedelse til nye epigenetiske mønstre som etableres senere i fosterperioden. Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring 2. semester Cellebiologi Kull H-03 Utsatt prøve 11. august 2004 kl Angi med en enkel tegning hvordan kjertelvev utvikles fra entoderm. Hva menes med uttrykket entoderm? Svar: Kjertelvev utvikes fra entoderm ved innvekst av strenger med epitelceller inn i bindevev, strengen danner etter hvert et rør, i bindevevet dannes det celleklumper eller follikler. Dersom cellene beholder kontakt med overflaten blir kjertlene eksokrine, dersom de mister kontakten blir de endokrine. - Entoderm beskriver et enlaget epitel som utgjør det andre laget i det trelagete foster. Dette omgir plommesekken og danner utgangspunktet for bl.a. alle innvollsorganer. SENSORVEILEDNING Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring 2. semester (Cellebiologi) kull H juni 2004 kl

10 24. Gjør, ved hjelp av figurer, rede for dannelsen av nevralrør og nevrallister. Forklar ryggstrengens (notochordens) betydning for nevrulasjonen. Svar: Det ventes tegninger av tverrsnitt av fosteret som viser de fire hovedtrinn i dannelsen av nevralrør og nevrallister med utgangspunkt f.eks. i følgende figur som ble utdelt på forelesning. Det ventes videre at studentene angir ryggstrengens (notochordens) plassering - ventralt - på tegningene, noe som ble påpekt på forelesningene. Studentene bør angi at ryggstrengen har induktive funksjoner vis a vis ektodermen ved å sende ut ligander (som Sonic hedhehog, Shh)) og dermed bidra til initiering og videreføring av nevrulasjonsprossen. Nevrulasjonen finner sted som følge av signalutvekslinger mellom involverte cellegrupperinger, til dels mellom naboceller, men også over større avstander. Under denne prosessen distribueres visse lokale ligander i såkalte morfogenetiske gradienter.

11 25. Hva menes med morfogenetiske gradienter, og hvilken sammenheng har dette fenomenet med den dorsoventrale orienteringen av neuralrøret? Svar: Del 1: Svaret ventes kun å dreie seg om ekstracellulære/intercellulære ligand-gradienter (vesentlig protein-ligander). Viktige punkter er mekanismer for dannelse av ulike konsentrasjoner av ligand i forhold til avstand til produsentcellen (binding til ECMkomponenter, membranankere, transcellulær transport), krav til naboceller som kan gjøre dem responsive samt hvordan ulike ligandkonsentrasjoner kan gi forskjellige effekter i potensielle målceller. Se figur i utlevert stensil. Del 2: Den dorsoventrale orienteringen av nevralrøret bestemmes av mange faktorer hvorav bl.a. gradienter av Sonic hedgehog og BMPer (Bone Morphogenetic Proteins) i nevralrørveggen er viktige samt det samspill som etableres med homeotiske transkripsjonsfaktorer (som Pax-varianter). Se figur i utlevert stensil. Sensorveiledning Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring 2. semester - Cellebiologi kull H-01 Utsatt prøve 14. august 2002 kl Hva menes med uttrykkene embryonal induksjon, determinering og differensiering under fosterutviklingen? Svar: Embryonal induksjon er på forelesningene omtalt som: Celler som på en eller annen måte påvirker naboceller til endrede differensieringsveier. Denne påvirkning av naboceller fungerer først og fremst ved sekresjon av protein-ligander (ofte kodet for av gen-superfamilier som TGF, FGF, Wnt og Shh), som binder seg til plasmamembranreseptorer på celler i lokalområdet. Også lipofile molekyler som retinsyre kan forårsake embryonal induksjon i betydning endret celledifferensiering (annet proteombilde). Determinering: En situasjon hvor en celle ikke vil avvike fra en gitt cellelinjeutvikling, selv ved radikale endringer av lokalmiljøet ( stabil indre status ). (Det er antatt at en slik irreversibel differensieringsstatus gjelder i in vivo situasjoner, men ved eksperimentelt, radikalt miljøskifte kan mange differensierte celler reprogrammeres, kfr. kloning.) Differensiering: En prosess som fører til morfologisk forskjellige celletyper med ulike funksjonelle egenskaper. To celler er differensiert i forhold til hverandre når de har ulike proteinpopulasjoner (avvikende proteombilde på ett eller flere punkter, kvalitativt og/eller kvantitativt). SENSORVEILEDNING Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring 2. semester (Cellebiologi) Kull H juni 2002 kl Oppgave A.

12 Mye tyder på at schizofreni i hvert fall delvis kan representere en feilutvikling av sentralnervesystemet (CNS). Både genetiske og miljømessige faktorer kan påvirke sykdomsutviklingen. Utgangspunktet for utvikling av det voksne nervesystem er et lukket neuralrør. 1. Lag tegninger av tverrsnitt av menneskefoster slik at de gir en systematisk fremstilling av hovedtrinnene i dannelsen av neuralrør og neurallister ( neural crests ). Svar: Det forventes tegninger av tverrsnitt som illustrerer 1. Ryggstreng i relasjon til neuralplatedannelse. 2. Begynnende dannelse av neuralfure med markering av kommende neurallister 3. Markert neuralfure med neurallistområde 4. Neuralrør etter avsnøring fra ektoderm. Ikke-spaltet neurallistområde. 5. Neuralrør etter avsnøring fra ektoderm. To neurallistområder ( spinal ganglion bør aksepteres pga. utlevert figur) 2. Neuralrøret regionaliseres både i kranio-kaudal og dorso-ventral retning. Nevn minst 3 eksempler på signalsystemer/signalsubstanser som er viktige for disse prosessene. Svar: Kranio-kaudal regionalisering: Bare homeoboks-gener av typen Hox har vært omtalt i denne sammenheng, som vist i utdelt figur. Dorso-ventral regionalisering: Følgende eksempler har vært omtalt og er vist i utdelte illustrasjoner: Homeoboksgener: Pax (Pax3, Pax6, Pax7). Msx1 og Msx2 kun nevnt. Gener for ekstracellulære proteinligander: Shh (Sonic Hedgehog), BMPer (Bone Morphogenetic Proteins, BMP 4, BMP7).

13

Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe.

Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe. Kontinuasjonseksamen, MEDSEM2/ODSEM2/ERNSEM2 høst 2007 Onsdag 20. februar 2008 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 4 sider Hjelpemidler: Ingen Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall

Detaljer

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Av Norges Kristelige Legeforenings etikkutvalg

Detaljer

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

Åpen høring 7. desember 2005. Åpen høring om. forskning på befruktede egg

Åpen høring 7. desember 2005. Åpen høring om. forskning på befruktede egg Åpen høring 7. desember 2005 R A P P O R T Åpen høring om forskning på befruktede egg Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag: 8. mars 2006, 4000

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Helheten omfatter: Tidenes morgen En finstofflig, «paranormal» verden Livets- og livsformenes utvikling Menneskets forståelse av seg selv

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom PGD Preimplantasjonsdiagnostikk En mulighet for par med stor sannsynlighet for å overføre alvorlig, arvelig sykdom til sine kommende barn Foto: S. Ziebe. Rigshospitalets Fertilitetsklinik, Danmark Vi ønsker

Detaljer

Åpen høring 28. november 2005. Åpen høring om. preimplantasjonsdiagnostikk. Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet

Åpen høring 28. november 2005. Åpen høring om. preimplantasjonsdiagnostikk. Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet Åpen høring 28. november 2005 R A P P O R T Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET - En intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus av Kristine Heitmann Masteroppgave i farmasi Senter

Detaljer

mor? Hjelp til å bli Eggdonasjon: gentesting side 18 Konkurrerte i bakteriedesign side 8 Ny teknologi for Ultralyd side 11 Sier nei til rutinekontroll

mor? Hjelp til å bli Eggdonasjon: gentesting side 18 Konkurrerte i bakteriedesign side 8 Ny teknologi for Ultralyd side 11 Sier nei til rutinekontroll Tidsskrift fra Bioteknologinemnda // 1 2012// 21. årgang Eggdonasjon: Hjelp til å bli mor? Ny teknologi for gentesting side 18 Konkurrerte i bakteriedesign side 8 Ultralyd side 11 Sier nei til rutinekontroll

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 Heidi A. Rahm og Tone I. Torp inviterer til fotokurs Skyte fra hofta. Foto: Tom A. Kolstad. LEDER Et av temaene i dette Muskelnytt er

Detaljer

Barns kognitive utvikling

Barns kognitive utvikling Barns kognitive utvikling En redegjørelse om hvordan kognisjon utvikles hos barn Jean Piaget (1896-1980) Skrevet av Stig Atle Grimsrud, 1994 Side 1 Kognitiv utvikling handler om hvordan barn utvikler evnen

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Bioteknologi i Norge 50 år etter dobbelheliksen

Bioteknologi i Norge 50 år etter dobbelheliksen Bioteknologi i Norge 50 år etter dobbelheliksen Werner Christie L E D E R Det er i disse dager 50 år siden Watson og Crick ble berømte for å ha beskrevet strukturen til DNA-molekylet. Endelig fikk man

Detaljer

Genteknologi og industri - fra kjøkkenbenk til fabrikk

Genteknologi og industri - fra kjøkkenbenk til fabrikk Genteknologi og industri - fra kjøkkenbenk til fabrikk Rapport fra åpent møte i Bioteknologinemnda onsdag 18. mars 1998 Folkets hus, Youngstorget, Oslo Innledning ved Ida Skard, NHO Historikk: Fra kjøkkenbenk

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

Kompendium i Bioteknologi (TBT4170)

Kompendium i Bioteknologi (TBT4170) Kompendium i Bioteknologi (TBT4170) Det følgende er en oppsummering av emnet TBT4170 Bioteknologi på NTNU basert på pensumboka Biotechnology for Beginners av Reinhard Renneberg, og forelesninger. Det ble

Detaljer

MCQ-SPØRSMÅL FRA 1C/D VÅREN 2011 laget av studentene selv

MCQ-SPØRSMÅL FRA 1C/D VÅREN 2011 laget av studentene selv MQ-SPØRSMÅL FRA 1/ VÅRN 2011 laget av studentene selv Sendt inn til fakultetet 21.03.2011 ---------------------------------------------------------------------------------- Oppgaven laget av: Anders lilie

Detaljer

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4 Biotek og helse Et temahefte fra Norges forskningsråd Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling >> SIDE 4 Knekker brystkreftkoden >> SIDE 10 Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 16 Norges

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ikke ødeleggende materialprøving

Ikke ødeleggende materialprøving HØGSKOLEN I GJØVIK AVDELING FOR TEKNOLOGI Seksjon for 110204 Design Materialler 2004 Lab. øving M3.3 NDT - Non Destructive Testing Ikke ødeleggende materialprøving Innholdsfortegnelse Design Materialler

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer