Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse Norges kommunerevisorforbund. P. Date

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date"

Transkript

1 Gjeldsforvaltning Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse Norges kommunerevisorforbund P. Date

2 Agenda Gjeldsstrategi Anvendelse av rentederivater i forvaltningen Vurdering av finansielle derivater i regnskapet P. 2 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

3 Gjeldsstrategi P. 3 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

4 Gjeldsforvaltning Strategi Finanseglem. Benchmark Finansiering Intern kontroll Finansreglementet skal: - Beskrive formål og risikoprofil - Sette overordnede prinsipper for forvaltningen av gjeld og eiendeler - Fastsette risikomål, investeringsrammer og fullmakter - Sette føringer for risikostyring og internkontroll P. Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

5 Gjeldsstrategi Netto rentebærende gjeld Finansiell posisjon Finansielle eiendeler vurderes opp mot forpliktelser Likviditetsforvaltningen kan ses opp gjeldsporteføljen Langsiktige finansielle aktiva Matching for å minimere gjeldskostnadene? Viktigste beslutning er fordelingen av gjeld med fast eller flytende rentebinding Driftslikviditet, Gjeld 5 P. Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

6 Risikomål i gjeldsforvaltning Absolutte krav til fordeling? 1/3 av porteføljen skal ha flytende rentebinding 1/3 av porteføljen har binding mellom 3 og 5 år 1/3 har rentebinding lengre enn 5 år, men overstiger ikke 10 år Fastsette rentestrategi? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % P. 6 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

7 Finansielle derivater Avledede produkter Verdiutvikling er i stort et speilbilde av verdiutviklingen i underliggende balanseposter Binder lite kapital Lett å påta seg risiko som kan være vesentlig Gir fleksibilitet og forvaltningen mer effektiv Stiller krav til effektiv overvåking Markedsføres ofte som prissikringsprodukter P. 7 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

8 Finansielle derivater P. 8 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

9 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter defineres i lov om verdipapirhandel 2-2. Finansielle instrumenter (1) Med finansielle instrumenter menes: 1. omsettelige verdipapirer, 2. verdipapirfondsandeler, 3. pengemarkedsinstrumenter, 4. derivater. (2) Med omsettelige verdipapirer menes de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, herunder: 1. aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike, 2. obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, samt depotbevis for slike, alle andre verdipapirer som gir rett til å erverve eller selge slike omsettelige verdipapirer eller som gir rett til kontant oppgjør. (3) Med verdipapirfondsandeler menes andeler i fond som nevnt i verdipapirfondloven 1-2 første ledd nr. 1 og verdipapirer som kan sidestilles med slike andeler. (4) Med pengemarkedsinstrumenter menes de klasser av instrumenter som normalt omsettes i pengemarkedet, slik som sertifikater og innskuddsbevis, med unntak av betalingsmidler. Finansielle instrumenter defineres i lov om verdipapirhandel (5) Med derivater menes: 1. opsjoner, terminer, bytteavtaler (swaps), fremtidige renteavtaler (FRA), samt alle andre avledede kontrakter med fysisk eller finansielt oppgjør som relaterer seg til verdipapirer, valuta, renter, avkastningsmål, andre derivater, finansielle indekser eller finansielle måleenheter, 2. varederivater, 3. kredittderivater, 4. finansielle differansekontrakter, 5. andre instrumenter som ikke ellers omfattes av leddet her, men som har de samme karakteristika som andre avledede finansielle instrumenter. P. 9 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

10 Finansielle derivater i gjeldsforvaltningen Finansielle derivater Gjeldsforvalteren vil først og fremst benytte seg av rentederivater Formålet er å gjøre egen forvalting mer effektiv. Krever kompetanse, systemer og en organisasjon som er satt opp til å gjennomføre Handles over disk (OTC) eller på organiserte markedsplasser Aktuelle rentederivater Fremtidige renteavtaler FRA Rentebytteavtaler renteswapper Renteopsjoner- Opsjoner på korte og lange renter, eks rentetak (cap) og rentegulv (put) Rentefutures Kontantavregning på daglig basis med marginkrav P. 10 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

11 Fremtidige korte renteavtaler - FRA Korte avtaler 3 måneder Likvid marked Varighet opp til 2 år Eksempel Juni 11 Sep 11 Des 11 Løpetid 3 måneder Type kontrakter Over disk OTC Standardiserte IMM mar jun sep des Notering 8/6/11 Løpetid Forfallsmåned 3 m 6 m September 2,8 3,02 Desember 2,96 3,16 Mars 3,13 3,29 Juni 3,26 3,44 P. 11 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

12 Rentebytteavtaler Eksempel Kommune A ønsker å sikre seg mot økte rentekostnader på banklån på 100 kr som løper med en flytende rentebinding i dag. Rentesatsen på lånet i dag er 3% og nåværende rentebinding løper ut i september. Banken tilbyr følgende vilkår: Kommunen kjøper 3 m FRA til 2,8% Renten på banklånet fastsettes i dag hver 3. måned og settes lik NIBOR 3. Kommunen ønsker å beskytte seg mot økte ut året P. 12 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

13 Fremtidige korte renteavtaler - FRA Verdi av avtale Markedsnoteringer for IMM kontrakter Nåverdi av kontrakter kan enkelt fastsettes Risikoprofil - FRA Resultat Eksempel Kontraktsrente: 3,50% FRA IMM Sep 3: 2,80% Løpetid: 3 måneder Avtalebeløp: 100 mill 2,80 % 100 x (3,50%- 2,80%) x 3/12 (1 +2,80%x3/12) = P. 12. Date 13 Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

14 Rentebytteavtaler Eksempel Kommune A ønsker å sikre seg mot økte rentekostnader på banklån på 100 kr som løper med en flytende rentebinding i dag. Rentesatsen på lånet i dag er 3%. Renten på banklånet fastsettes i dag hver 3. måned og settes lik NIBOR 3. Kommunen ønsker å beskytte seg mot økte rentekostnader i inneværende 4 år periode for økonomi og handlingsprogrammet Banken tilbyr følgende vilkår: Kommunen betaler en fast rente på 5% i 4 år. Renten betales 1 gang i året. Kommunen mottar til gjengjeld en rentebetaling fra banken hver 3. måned som er lik NIBOR 3. Denne innbetalingen er lik utbetalingen av renter på banklånet. P. 14 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

15 Rentebytteavtaler Eksempel kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Renter på banklån -3 Rentebytteavtale Kommunen betaler til banken Kommunen mottar fra banken 3 Netto År P. 15 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

16 Rentebytteavtaler Kommunen betaler en fast rente til banken 1 kv År 1 År 2 År 3 År 4 Kommunen mottar en rente hver 3. måned fra banken Verdien av en rentebytteavtale fastsettes ved å neddiskontere alle fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi (nåverdi) P. 16 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

17 Renteopsjoner Renteopsjoner kan inngås for så vel korte som lange renter: Rentetak Rente gulv Kan kjøpes og selges. Lett å påta seg risiko Mest anvendt i OTC markedet Strukturerte finansielle renteinstrumenter konstrueres ofte ved hjelp av opsjonsavtaler og lange rentebytteavtaler Bankinnskudd med Aksjeavkastning BMA Aksjeindekserte obligasjoner AIO Credit Linked Notes CDO Fund linked Notes P. 18 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

18 Regnskapsmessig behandling P. 19 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

19 Regnskapet skal gi riktig informasjon Det overordnede formålet med regnskapet er å gi brukerne nyttig relevant økonomisk informasjon. Nyttig informasjon er informasjon som er relevant for brukerne, både for beslutnings- og kontrollformål. Alle andre mål med regnskapet bør være underordnet dette målet. P. 20 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

20 Vurderingsregler Kommunelovens 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner trekker opp de generelle prinsippene. Etter kommuneloven 48 nr. 2 skal årsregnskapet omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Videre angir kommuneloven 48 nr. 5 at det i årsberetningen skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, dersom disse ikke framgår av årsregnskapet. P. 21 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

21 Finansielle derivater Finansielle derivater skal med mindre noe annet er fastsatt i strategi inngå i en handelsportefølje og verdsettes til virkelig verdi. Klassifiseres de finansielle derivatene som finansielle anleggsmidler skal det foreligge en gjennomarbeidet strategi for dette. Virkelig verdi av instrumentene skal opplyses i note. Mange kommuner har i praksis gjennomført en praksis med å klassifisere derivatene som anleggsmidler. P. 22 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

22 Klassifisering tilsvarende anleggsmidler Vurderes ikke til virkelig verdi, men ligger utenfor balansen Krav Samsvar i verdiutvikling mellom objektet som sikres og kontrakten Videre gjelder et holde til forfall-prinsipp Ingen endring av transaksjonen over levetiden, med minmdre særskilte kriterier åpner opp for dette Dokumentasjon av prinsipp Bakgrunn for transaksjonen og formål P. 23 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

23 Erfaringer Vektlegg systematikk og dokumentasjon Gjør det enkelt Fordelingen mellom fast og flytende gjeld er den viktigste beslutningen i gjeldsforvaltningen Fastsett prinsipper for anvendelse av derivater i strategien. Den regnskapsmessige behandlingen vil følge av strategien P. 24 Date Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

24 FORBEHOLD Materialet i denne presentasjonen er utarbeidet av Gabler Wassum AS. Materialet skal ikke kopieres eller distribueres til andre uten skriftlig tillatelse fra Gabler Wassum AS. This report has no regard to the specific objectives, financial situation or particular needs of any specific recipient. It is published solely for informational purposes. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the markets or developments referred to in the report. Although information has been obtained from and is based upon sources, Gabler Wassum AS believes to be reliable, we do not guarantee its accuracy and it may be incomplete or condensed. All opinions and estimates constitute our judgment as of the date of the report and are subject to change without notice. Any opinions expressed may differ or be contrary to opinions expressed by other business areas of Gabler Wassum AS as a result of using different assumptions and criteria. Gabler Wassum AS is under no obligation to update or keep current the information contained herein. ANALYST CERTIFICATION We hereby certify that the views and specific recommendation(s) expressed in this research report accurately reflect our personal views. We also certify that we do not and will not be receiving direct or indirect compensation in exchange for expressing the specific recommendation(s) in this report. P. 12. Date 25 Anvendelse av rentederivater i gjeldsforvaltningen

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Utkast til ny standard KRS 11 Hva vil dagen bringe? Om standarden og instrumentene Avtaletidspunktet Verdsettelse Fastrenteobligasjoner Derivater og opsjoner

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune

Reglement for finansforvaltning. Holtålen kommune Holtålen kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Holtålen kommune 12.012.02 sak 74/02y 1 av 16 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR KOMMUNEN...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Fagtreff for regnskapsrevisorer 15.11.12 Av Ailin Aastvedt telemarksforsking.no Telemarksforsking Ny standard KRS 11 Organisering Faglig bistand og skrivere

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning I;s- 5 Reglement for finansforvaltning Alstahaug kommune (Vedtatt av kommunestyret den 2/3 2011, sak 5/11) 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med re lementet Reglementet skal gi rammer og

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 VIKTIGE HENDELSER I ANDRE KVARTAL 2014 ØKENDE LEIEINNTEKTER SOM FØLGE AV INNFASING AV LEIEKONTRAKTER Leieinntektene øker fra første kvartal til andre

Detaljer