Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter"

Transkript

1 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2012/883 Rapport per 2. tertial Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter Forslag til vedtak Rapporten per 2. tertial 2012 tas til orientering Ås, 23. oktober 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1. NOVEMBER 2012

2 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 2 Rapport per 2. tertial Universitetsdirektøren legger med dette frem rapporten for 2. tertial Rapporten består av to deler: 1. UMBs eksternregnskap per 2. tertial (vedlegg 1). Dette utgjør det offisielle regnskapet som UMB oversendte Kunnskapsdepartementet (KD) per 1. oktober Enhetenes rapporter per 2. tertial (vedlegg 2). Disse rapportene er knyttet til internregnskapet og de tildelinger Universitetsstyret har fordelt internt i sitt budsjettarbeid. 1. Eksternregnskapet Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på kroner. Dette utgjør en resultatgrad på 0,5 %. Vi forventer at resultatet vil ligge på rundt 1,8 mill. kroner i Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (eksklusiv Norges forskningsråd (NFR)) viser en økning (13 %) i forhold til samme tid i fjor. Utviklingen i inntekter og kostnader Inntekter knyttet til oppdragsaktiviteten er redusert med nærmere 13 % sett i forhold til nivået på samme tid i fjor (fra 24,9 mill. kroner til 21,7 mill. kroner). Dette har skjedd samtidig med at det er tært på ordrereservene, da denne er redusert fra 7,8 mill. kroner ved årsskiftet til 3,9 mill. kroner nå. Inntekter knyttet til bidragsaktiviteten, eksklusiv NFR, er økt med nærmere 27 % (fra 46,8 mill. kroner til 59,4 mill. kroner). Her ser vi samtidig en økning i reservene fra 47,2 mill. kroner til 52 mill. kroner. Avregningen av bevilgningsfinansiert virksomhet inkl. NFR var -53,3 mill. kroner. Dette innebærer at UMB per annen tertial økte ubrukte tildelinger overfor Kunnskapsdepartementet, andre departementer og NFR. Økningen skyldes i stor grad tidsforskyvning av aktivitet innenfor året blant annet knyttet til vedlikehold og utvikling av bygg og investeringer i vitenskapelig utstyr. Brorparten av økningen (33,2 mill. kroner) knytter seg til tildelinger fra NFR. Fordringer I forbindelse med at en kunde ikke betalte våre fordringer ble det i 2011 avsatt 4,3 mill. kroner til dekning av tap på kundefordringer. Fordringene er ikke gjort opp og skyldner har nå tatt selskapet til konkursbehandling. Den videre bobehandlingen vil avdekke hvorvidt det finnes dekning for UMBs krav i boet. For øvrig dreier de andre utestående fordringer over 180 dager seg om prosjekter som venter på utbetaling av midler fra EU og forsinket betaling fra samarbeidspartner i Afrika. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1. NOVEMBER 2012

3 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 3 2. Enhetenes tertialrapporter Ubrukte midler prognose per Enhetene melder om følgende forventede resultater per i sine rapporter for 1. tertial: A B C D E (alle tall i tusen kroner) IB Årsprognose Prognose UB per Prognose resultat OA per Totalt UB Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT-Senter for fiskeforsøk Handelshøyskolen UMB Noragric Sum institutter Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Fortek Senter for klimaregulert planteforskning APC Cigene Sum sentre Hovedadministrasjonen IT & Service Universitetsbiblioteket Drifts- og serviceavdelingen Sum sentraladm Totalt Forklaring til tabellen: A. Midler overført fra 2011 dvs. ubrukte midler for (IB = Inngående balanse) B. Enhetenes forventede resultat for 2012 knyttet til de midler de er tildelt av Universitetsstyret for C. Summen av A + B (UB = Utgående balanse) D. Enhetenes forventede overskudd for 2012, dvs. realiserte tap og gevinster fra oppdragsaktiviteter (OA) i løpet av Dvs. overskudd fra eksternt finansierte prosjekter som har full kostnadsdekning og som forventes avsluttet i E. Enhetenes forventede samlede disponible midler per Basert på økonomiavdelingens vurderinger er denne prognosen (kolonne E) noe pessimistisk. Slik økonomiavdelingen vurderer saken er 60 mill. kroner et mer realistisk bilde av situasjonen per Budsjettsituasjonen for enhetene Med enkelte unntak melder de fleste enhetene fortsatt en prognose som er bedre enn eller på linje med den forutsetning som ligger til grunn for 2012 i enhetenes langtidsbudsjett Dog melder Institutt for plante- og miljøvitenskap å ligge 3,3 mill. kroner dårligere an enn budsjettert. Avviket knytter seg til endrede prognoser for kostnadsrefusjoner fra bidrags- og oppdragsaktiviteten i form av lønnsdekning. Senter for klimaregulert planteforskning melder om et resultat i størrelsesorden -5,8 mill. kroner. Dette knytter seg til en planlagt forskuttering i forbindelse med utskifting av utstyr ved anlegget som skal nedbetales over de neste fem årene. Senter for husdyrforsøk (SHF) melder en negativ prognose på 5,7 mill. kroner. Dette knytter seg i all hovedsak til at SHF i forbindelse med flytting av pelsdyrgården har forskuttert alle utgifter vedrørende UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1. NOVEMBER 2012

4 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 4 dette prosjektet. Prosjektet har finansiering på 7,1 mill. kroner. Det vises for øvrig til den orientering Universitetsstyret ble gitt i augustmøtet. IT- og serviceavdelingen (ITS) melder å gå ut av året med en negativ balanse på 1,5 mill. kroner. Dette knytter seg til forskuttering av nødvendige kostander i forbindelse med etablering av NMBU og vil finne sin dekning innenfor midler avsatt i budsjettet for Det vises for øvrig til Universitetsstyrets innledende behandling av budsjettet for 2013 hvor dette ble varslet. 3. Vurdering av den økonomiske situasjonen Basert på enhetenes prognoser og en selvstendig vurdering av økonomien antar universitetsdirektøren at UMB totalt sett ende på rundt 55 mill. kroner i ubrukte midler per Korrigert for nedbetaling av på lån av likviditeten på 5 mill kroner vil man derfor ende på rundt 60 mill. kroner sett i forhold til eksternregnskapet per Enhetenes prognoser er i stor grad i tråd med eller bedre enn de forutsetninger som ble lagt til grunn i det de utarbeidet sine langtidsbudsjetter for perioden og som dannet grunnlaget for ledelsens godkjenning av årsplanene. Universitetsstyret har tidligere utformet en handlingsregel knyttet til de ubrukte midlene hvor man har lagt til grunn at de ubrukte midler bør ligge på omtrent 5 % (for 2012 ca. 34 mill. kroner) av tildeling fra KD gitt UMBs risikoeksponering med høy grad av eksternfinansiering (bidrags- og oppdragsaktivitet). Universitetsstyret la ved behandlingen av budsjettet for 2012 til grunn at man skulle nedbetale 5 mill. kroner på lån av likviditeten. Basert på en totalvurdering av størrelsen på avsetningene overfor KD vil universitetsdirektøren anbefale Universitetsstyret å reversere på beslutningen om å gjennomføre en slik nedbetaling i UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1. NOVEMBER 2012

5

6

7 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA LEDELSESKOMMENTARER Sammendrag av regnskapet Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på kroner. Dette utgjør en resultatgrad på 0,5 %. Vi forventer at resultatet vil ligge på rundt 1,8 mill. kroner i Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (eksklusiv Norges forskningsråd (NFR)) viser en økning (13 %) i forhold til samme tid i fjor. Avsetningene av midler tildelt av Kunnskapsdepartementet er siden nyttår økt med 20,1 mill. kroner til 72,9 mill. kroner. Det forventes at dette vil reduseres i løpet av siste tertial. Vi mener, basert på de prognoser som er utarbeidet, at avsetningene ved utgangen av 2012 vil ligge på rundt 60 mill. kroner. Utover dette økte avsetningene av tildelte midler fra NFR med 33,2 mill. kroner til 61,2 mill. kroner. Økningen knytter seg til en tidsforskyvning av aktivitet fra starten av året til tredje tertial som vi de siste årene har sett knyttet til NFR-midler. Institusjonens formål Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. Universitetet for miljø- og biovitenskap er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Regnskapet for 2. tertial 2012 er avlagt etter reglene i de statlige regnskapsstandardene som gjelder for UMB. Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter Resultatregnskapet Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på kroner. Dette utgjør en resultatgrad på 0,5 %. Universitetsledelsen ser den svake resultatgraden som et utrykk for en generelt dårligere økonomi innenfor oppdragsaktiviteten. UMB forventer for 2012 et positivt resultat i størrelsesorden 1,8 mill. kroner. Følgende vesentlige endringer i resultatregnskapet omtales: Inntekter knyttet til oppdragsaktiviteten er redusert med nærmere 13 % sett i forhold til nivået på samme tid i fjor (fra 24,9 mill. kroner til 21,7 mill. kroner). Dette har skjedd samtidig med at det er tært på ordrereservene, da denne er redusert fra 7,8 mill. kroner ved årsskiftet til 3,9 mill. kroner nå. Inntekter knyttet til bidragsaktiviteten, eksklusiv NFR, er økt med nærmere 27 % (fra 46,8 mill. kroner til 59,4 mill. kroner). Her ser vi samtidig en økning i reservene fra 47,2 mill. kroner til 52 mill. kroner. Avregningen av bevilgningsfinansiert virksomhet var -53,3 mill. kroner. Dette innebærer at UMB per annen tertial økte ubrukte tildelinger overfor Kunnskapsdepartementet, andre departementer og NFR. Økningen skyldes i stor grad tidsforskyvning av aktivitet innenfor året blant annet knyttet til vedlikehold Side 3 av 37

8 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA og utvikling av bygg og investeringer i vitenskapelig utstyr. Brorparten av økningen (33,2 mill. kroner) knytter seg til tildelinger fra NFR. Fordringer I forbindelse med at en kunde ikke betalte våre fordringer ble det i 2011 avsatt 4,3 mill. kroner til dekning av tap på kundefordringer. Fordringene er ikke gjort opp og skyldner har nå tatt selskapet til konkursbehandling. Den videre bobehandlingen vil avdekke hvorvidt det finnes dekning for UMBs krav i boet. For øvrig dreier de andre utestående fordringer over 180 dager seg om prosjekter som venter på utbetaling av midler fra EU og forsinket betaling fra samarbeidspartner i Afrika. Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Avvikene mellom resultatbudsjettet og regnskapet knytter seg i stor grad til at UMB per 2. tertial har mottatt større utbetalinger fra NFR en budsjettert. Samtidig ser vi en reduksjon i andre driftskostnader (i forhold til samme tid i fjor) knyttet til korreksjon av avskrivinger. Gjennomføringen av budsjettet for 2012 Ubrukte midler overfor KD er etter 2. tertial 2012 økt til 72,9 mill. kroner. Basert på de prognoser som er utarbeidet vil avsetningene ved utgangen av 2012 ligge på rundt 60 mill. kroner. Bakgrunnen for den forventede økningen bunner i en betydelig økning i midler avsatt til vedlikehold og utvikling av bygg i 2012 som ikke fullt ut vil bli benyttet i Figur 1: Utvikling ubrukte midler 70,0 60,0 50,0 mill kroner 40,0 30,0 20,0 10,0 0, tertial tertial tertial tertial 2012 Gjennomførte investeringer i 2012 og planlagte investeringer i seinere perioder Det er til nå i 2012 gjennomført investeringer i bygningsmasse og tilknyttet infrastruktur på i underkant av 2,0 mill. kroner. Universitetet har for 2012 satt av nærmere 40 mill. kroner til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen, men en stor del av midlene (18,1 mill. kroner) har til nå gått til rene vedlikeholdstiltak som ikke er aktivert. Side 4 av 37

9 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Av øvrige investeringer i 2012 knytter det seg omtrent 8,0 mill. kroner til ulike typer vitenskapelig utstyr og 7,8 mill. kroner til annet utstyr og inventar. Anskaffelser knyttet til datautstyr utgjør 3,9 mill. kroner av den siste posten. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Inntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA) har vist slik utvikling i 2012: Tabell 1: Utvikling bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), splittet på bidragsfinansiert aktivitet (BA) og oppdragsfinansiert aktivitet (OA) Hittil (Beløp i mill kr) Inntekt fra bidragsfinansiert aktivitet (BA) 187,3 187,9 229,7 224,9 178,0 Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet (OA) 44,6 40,6 34,0 39,7 21,7 Sum bidrags- og oppdragsfinansiert (BOA) 231,9 228,5 263,7 264,6 184,6 Overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet 5,8 1,4 5,0 3,2 0,116 Resultatgrad 13,0 % 3,4 % 14,7 % 8,1 % 0,5 % Tabell 2: Utvikling i prosjektgjeld ( ordrereserve ) på bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) (eksklusiv Norges forskningsråd) (Beløp i mill kr) Hittil 2012 Prosjektgjeld 18,0 20,1 18,3 7,8 3,9 Ikke inntektsførte bidrag 33,6 36,2 40,5 47,2 52,0 Sum ordrereserve bidrags- og oppdragsaktivitet 51,6 56,3 58,8 55,0 55,9 Tabellen viser at utviklingen vi har sett med at forskuddsbetalte inntekter knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet dreier fra oppdrag til bidrag fortsetter. Universitetsledelsen har tidligere registrert en slik dreining fra oppdragsfinansiert aktivitet til bidragsfinansiert aktivitet, og utviklingen hittil i 2012 kan indikere en ytterligere slik dreining i omsetning. Forskuddsbetalte inntekter er også et uttrykk for en ordrereserve inn i mot 3. tertial og inn i Den betydelige reduksjonen vi ser i prosjektgjeld kan gi en indikasjon på utviklingen i fremtidige inntekter. Kostnader Fortsatt utgjør lønnskostnader den betydeligste kostnaden i universitetets regnskaper (nærmere to tredjedeler). Dette er i for seg naturlig med tanke på at UBM er en kunnskapsbedrift. Samtidig gir dette universitetet utfordringer med tanke på å frigjøre midler til investeringer i blant annet vedlikehold av bygningsmasse og nødvendig oppgradering av det vitenskaplige utstyret. Utviklingen i lønnskostnaden er i tråd med forventet lønnsvekst. Ås, 28. september 2012 Side 5 av 37

10

11 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Resultatregnskap (Beløp i NOK 1000) Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4, Nedskrivninger 4, Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 (53.280) (48.955) (22.563) Sum avregninger (53.280) (48.955) (22.563) Periodens resultat Disponeringer 8 Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning Side 7 av 37

12 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Balanse (Beløp i NOK 1000) Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger Forskuddsbetalinger til leverandører Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 8 av 37

13 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Balanse (Beløp i NOK 1000) Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. Virksomhetskapital I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum avregninger Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld Side 9 av 37

14 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen (Beløp i NOK 1000) Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) 1) innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbetalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater innbetalinger av utbytte innbetalinger av renter 4 - (1) innbetaling av refusjoner andre innbetalinger Sum innbetalinger Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk utbetalinger av renter utbetalinger av skatter og offentlige avgifter utbetalinger og overføringer til andre statsetater utbetalinger og overføringer til andre virksomheter andre utbetalinger Sum utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (17.042) (13.530) (24.854) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital tilbakebetalinger av virksomhetskapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt ) Inkluderer "ikke inntektsført bevilgning" jf. note 15. Side 10 av 37

15 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA * Avstemming Note periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmidler ordinære avskrivninger nedskrivning av anleggsmidler netto avregninger inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/ avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) (16.549) (14.016) (26.933) resultatandel i datterselskap resultatandel tilknyttet selskap endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler (52.201) (52.653) (73.002) endring i varelager 437 (517) (714) endring i kundefordringer (10.378) endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger endring i leverandørgjeld (25.745) (25.367) effekt av valutakursendringer (86) (74) (17) inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkulatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter (14.441) (5.709) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Side 11 av 37

16 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter (Beløp i NOK 1000) Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Periode: Regnskapsførerkonto: Regnskap I Inngående beholdning II Endring i perioden III Utgående beholdning Side 12 av 37

17 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap (Beløp i NOK 1000) Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (15.567) (14.199) (26.660) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre departement * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre Periodens tilskudd /overføring fra NFR brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (982) 183 (273) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre (25.038) (28.743) (44.201) Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner (23) (78) (13) Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre utenlandske Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger + utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger Sum tilskudd og overføringer fra andre Side 13 av 37

18 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter forts Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat Stiftelser Utenlandske Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter Landbruksprodukter Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres Kursavgifter fra etter- og videreutdanning Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Side 14 av 37

19 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner (11.023) (13.013) (19.569) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk (gjennomsnitt for året): * Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2012 har vært 12,09 prosent. Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent. Side 15 av 37

20 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 3 Andre driftskostnader Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Øvrige driftskostnader Øvrige driftskostnader, tap ved avgang av anleggsmidler Øvrige driftskostnader, driftsmidler til prosjekter/samarbeidspartnere Øvrige driftskostnader, såfrø, gjødsel oa. gårdsbruk Øvrige driftskostnader, representasjon/markedstiltak Øvrige driftskostnader, kontorkostnader, tele og data Øvrige driftskostnader, tidsskrifter, publikasjoner, bøker, trykking m.m Øvrige driftskostnader, laboratorierekvisita Sum andre driftskostnader Side 16 av 37

21 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 4 Immaterielle eiendeler F&U Rettigheter mv. *) SUM Anskaffelseskost Tilgang i (6) (6) Avgang anskaffelseskost i Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Nedskrivninger i Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger i Akk. avskrivning avgang i Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) spesifikt 5 år / lineært *) Knytter seg til innkjøpt programvare Side 17 av 37

22 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 5 Varige driftsmidler Tomter Drifts-bygninger Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktureiendeler Beredskapsanskaffelser Maskiner, Annet inventar transportmidler og utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang i Avgang anskaffelseskost i (26.181) (490) (78) (3.193) (29.941) Fra anlegg under utførelse til annen gruppe Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger pr Nedskrivninger i Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger i Akk. avskrivninger avgang i (3.617) (78) (1.297) (4.992) Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert år dekomponert Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 3-12 år lineært Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler bokført verdi av avhendede anleggsmidler* - (22.564) (490) (1.895) Regnskapsmessig gevinst/tap - (22.564) (1.517) * Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten. Deler av det solgte utstyret utgjør utstyr som ikke var ansett å ha noen verdi og inngikk derfor ikke i åpningsbalansen. 1) Avskrivningene under posten "Annet inventar og utstyr" inkludrerer en korreksjon av avskrivinger på 17,4 mill. kroner. Side 18 av 37

23 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 6 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter 4 0 (1) Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Utbytte fra selskaper m.v. Mottatt utbytte fra Graminor Mottatt andelsutbytte fra Viken Skog BA Mottatt utbytte Sum mottatt utbytte Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital: Gjennomsnitt i perioden Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (Må fylles ut) 8 Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2012: Fastsatt rente for år 2011: 3,08 % Beregnet rentekostnad på investert kapital*: Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital" *Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. Note 7 er ikke aktuell ved UMB Side 19 av 37

24 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet. Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital: Bunden virksomhetskapital Kjøp av aksjer og andeler - Salg av aksjer - Nedskrivning av aksjer - Bunden virksomhetskapital Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet belastet annen opptjent virksomhetskapital - Overført til bunden virksomhetskapital ved kjøp av aksjer/andeler - Overført fra periodens resultat 116 Annen opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital: Innskutt virksomhetskapital* Innskutt virksomhetskapital * Innskutt virksomhetskapital knytter seg til aksjer som i sin tid er finansiert over post 90 i statsregnskapet. Dette dreier seg om aksjene i Instrumenttjenesten AS, Graminor AS og Sem Gjestegård AS jfr. note 11. Note 9 er ikke aktuell ved UMB Side 20 av 37

25 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 10 Tilskuddsforvaltning Sintef Energiforskning 1) NOFIMA Bioforsk Norsk institutt for skog og landskap Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Meterologisk institutt Norges geotekniske institutt Norges veterinærhøgskole Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norsk institutt for by- og regionforskning Universitetet i Bergen Tilskudd til øvrige prosjektdeltakere (NFR prosjekter) Sum tilskuddsforvaltning Tilskuddene knytter seg til midler hvor UMB er hovedkontraktspartner med NFR, men hvor andre er en del av kontrakten med NFR og får utbetalt midler via UMB. 1) UMB er kontraktspartner med NFR i forbindelse med etableringen av et av Norges 8 forskningssentre innenfor miljøvennlig energi. Sintef energiforskning står for den totale regnskapsoppfølgingen og for videreformidlingen av disse midlene til de øvrige deltakerne. Side 21 av 37

26 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Forretningskontor Stemmeandel Årets resultat i AS/selskapet 1) Balanseført egenkapital i AS/selskapet 1) Balanseført verdi virksomhetsregnskap Aksjer Bioprotein AS Stavanger ,3 % 33,3 % (1.296) Ecomotive AS Hareid ,9 % 9,9 % (1.445) Graminor AS 2) Hamar ,8 % 0,8 % Hepmarin AS 3) Ås ,0 % 5,0 % Instrumenttjenesten AS (ITAS) 2) Ås ,0 % 35,0 % ITAS Eierdrift 4) Ås ,0 % 21,0 % Sem Gjestegård AS 2) Asker ,0 % 100,0 % (124) Annet Andel Nortura 9 Andel Norsvin 2 Andel Viken Skog BA 67 Balanseført verdi ) Tallene gjelder regnskapsåret ) Aksjene er vurdert av professor Ole Gjølberg 10. oktober 2007 til følgende verdier: - Sem Gjestegård AS - ca. 5,9 mill kroner - Instrumenttjenesten AS - ca. 2,2 mill kroner - Graminor AS - ca. 0,5 mill kroner Vurderingene er i hovedsak basert på substansverdier med enkelte refleksjoner i forhold til avkastningsverdi. Aksjene er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009 og har motpost i Innskutt virksomhetskapital. 3) Aksjene i Hepmarin AS ble overtatt vederlagsfritt i det Bioparken AS ble avviklet i 2010, man har derfor valgt å aktivere aksjene til kostpris null. 4) Aksjene i ITAS Eierdrift AS ble overtatt vederlagsfritt i det de ble overført UMB som utbytte fra Instrumentstjenesten AS, man har derfor valgt å aktivere aksjene til kostpris null. Side 22 av 37

27 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 12 Beholdninger Anskaffelseskost Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten Beholdninger beregnet på videresalg Sum anskaffelseskost Ukurans Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg Sum ukurans Sum varebeholdninger Varelager er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager knytter seg til innsatsfaktorer i forbindelse med forsknings- og undervisningsvirksomheten ved UMB. Det eksisterer ikke beholdninger av vesentlig størrelse knyttet til videresalg. Side 23 av 37

28 2. tertilaregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 13 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap (-) (4.757) (435) (4.757) Sum kundefordringer Aldersfordeling kundefordringer: Antall dager Ikke forfalt >360 Sum Side 24 av 37

29 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 14 Andre kortsiktige fordringer Fordringer Forskuddsbetalt lønn Reiseforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte * Forskuddbetalte kostnader Andre fordringer (1.142) Fordring på datterselskap m.v Sum * Gjelder utenlandsstipend Side 25 av 37

30 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsført bevilgning og bidrag: Overført fra Endring virksomhetskapitalen Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Forskerutdanning (122) Avsetninger knyttet til undervisning Avsetninger knyttet til forskning (7.463) Avsetninger knyttet til interne øremerkinger SUM utsatt virksomhet (2.006) Strategiske formål Forskerutdanning (2.302) Avsetninger knyttet til undervisning Avsetninger knyttet til forskning Avsetninger knyttet til interne øremerkinger SUM strategiske formål Større investeringer Avsetning knyttet til vedlikehold (4.800) Avsetninger knyttet til anskaffelser av utstyr SUM større investeringer Andre avsetninger Avsetninger knyttet til undervisning (89) Avsetninger knyttet til forskning Avsetninger knyttet til interne øremerkinger (862) Udisponerte midler ved enhetene Udisponerte midler til ulike sentrale tiltak Udisponerte midler ved styret (9.902) - (7.215) (2.687) SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer og statlige etater Norges forskningsråd Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum regiuonale forskningsfond Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Side 26 av 37

31 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 - Resultatført endring av avsatt anddel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfiansiert aktivitet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Endring Kunnskapsdepartementet Periodisering av tildeling Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Sum andre departementer Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål Sum regionale forskningsfond Andre bidragsytere Ikke inntektsførte kursavgifter fra etter- og videreutdanning (482) Ikke inntektsførte bidrag (Bidragsprosjekter) Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsført bevilgning og bidrag Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver Sum gaver og gaveforsterkninger Sum gaver og gaveforsterkninger Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Side 27 av 37

32 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Opptjente, ikke fakturerte inntekter Oppdragsaktivitet Oppdragsaktivitet, Statlige etater Oppdragsaktivitet, Kommunale og fylkeskommunale etater 16 Oppdragsaktivitet, Organisasjoner - Oppdragsaktivitet, Næringsliv/privat 375 Oppdragsaktivitet, Stiftelser - Oppdragsaktivitet, Utenlandske Sum fordring Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter* Oppdragsaktivitet Oppdragsaktivitet, Statlige etater 918 Oppdragsaktivitet, Kommunale og fylkeskommunale etater 38 Oppdragsaktivitet, Organisasjoner - Oppdragsaktivitet, Næringsliv/privat Oppdragsaktivitet, Stiftelser 447 Oppdragsaktivitet, Utenlandske 613 Sum gjeld Side 28 av 37

33 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) Øvrige bankkonti* Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter * Valutakonto i Euro i forbindelse med EU-midler som skal videreformidles til andre i Euro. Side 29 av 37

34 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 18 Annen kortsiktig gjeld Gjeld Skyldig lønn Skyldige reiseutgifter Annen gjeld til ansatte Påløpte kostnader: Periodiserte påløpte lønnskostnader Periodiserte kostnader kjøp av tjenester (1.973) Periodiserte kostnader kjøp av tidskrifter - - (4.326) Periodiserte reiseutgifter Periodiserte kostnader knyttet til driftsmateriell Periodiserte kostnader knyttet til drift av bygg og eiendom Periodiserte kostnader knyttet til vedlikehold av bygg Periodiserte kostnader, telefon Andre periodiseringer Sum påløpet kostnader Annen kortsiktig gjeld Gjeld til datterselskap m.v Sum Note 19 og 20 er ikke lenger i bruk Side 30 av 37

35 2. tertialregnskap 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA (Beløp i NOK 1000) Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen) DEL I Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater Innbetalinger fra organisasjoner - 5 Innbetalinger fra næringsliv/private Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål Innbetalinger fra stiftelser Innbetalinger fra andre Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet DEL II Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v. Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (JTI) - - Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer - - Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v DEL III Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning utbetaling av tilskudd fra EU til andre innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v DEL III (oppsummering) Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v Øvrige innbetalinger* Sum andre innbetalinger * Gjelder blant at annet NFR-midler via andre ikke statlige aktører Side 31 av 37

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer