Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd."

Transkript

1 Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.: 2008/895 Dato: Saksbehandlers kommentar : Helseforetakene skal for hvert tertial rapportere på krav ihht Oppdragsdokumentet for Rapporteringen omfatter Helse Nords krav til rapportering innenfor områdene Kvalitet Personal Aktivitet Økonomi Tiltak i henhold til oppdragsdokumentet Tertialrapporten skal behandles av helseforetakets styre. Oppsummering økonomi Ved utgangen av andre tertial viser regnskapet for Nordlandssykehuset et driftsmessig underskudd på 62 mill kr. Dette tilsvarer et negativt avvik i forhold til budsjett på 87,3 mill kr. Etter kompensasjon for økte pensjonskostnader er styringsmål (tillatt underskudd) for 2008 fastsatt til 18,2 mill kr. Årsprognosen for 2008 indikerer et samlet budsjettavvik på mellom 100 og 140 mill kr ut over styringsmålet. Det understrekes at prognosen er beheftet med noe usikkerhet. Budsjettavvik ut over styringsmål er i hovedsak knyttet til lønnskostnader, samt merkostnader innenfor kostnadsgruppene varekostnader, andre driftskostnader og finansielle kostnader. Disse avvikene skyldes i hovedsak at tiltak ikke er realisert ihht forutsetningene i budsjettet. I budsjettet for 2008 er det forutsatt realisering av innsparingstiltak tilsvarende 172 mill kr sammenlignet med regnskap for Gjennomføring av tiltak som er iverksatt i løpet av året, samt nye tiltak som iverksettes høsten 2008, forventes å gi besparelse med om lag 70 mill kr inneværende år. Disse er innarbeidet i årsprognosen. Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Likviditetssituasjonen i Nordlandssykehuset er fortsatt svært anstrengt, og er knyttet til regnskapsmessige underskudd i 2007 og hittil i Dersom det driftsmessige underskuddet utvikler seg tilsvarende årsprognosen for 2008, og det ikke tilføres ny likviditet, indikerer likviditetsprognosen at trekkrammen for kassakreditt vil nå taket i løpet av oktober. Styresak nr 46/08 10 oktober 1

2 Innstilling til vedtak : 1. Styret vedtar vedlagte 2.tertialrapport 2008 Nordlandssykehuset HF som Nordlandssykehuset HFs andre tertialrapport for Avstemming : Vedtak : Styresak nr 46/08 10 oktober 2

3 Tertialrapportering 2008 INNHOLD 1. Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse Antall pasienter i korridor somatikk Sykehusinfeksjoner Strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Brukermedvirkning Produktivitet psykisk helse Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Årsverksutvikling Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg Økonomi Resultat Gjennomføring av tiltak Driftsinntekter Driftskostnader Finansposter Investeringer Likviditetsutvikling Prioritering Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet Rapportering hvert tertial/årlig melding Tiltak som kun skal rapporteres 2.tertial Rapportpunkter i hht. brev av

4 1. Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument 1.1 Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Psykiatri/rus Sentralsykehusklinikken for voksenpsykiatri (SSKV) har i de psykiatriske sykehusavdelinger kun kapasitet til å gi tilbud til pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Ventetider / ventelister gjelder dermed rettighetspasienter. Vedtak om helsehjelpen er imidlertid stort sett fattet av DPSene og pasientene legges inn / overføres til SSKV ved behov for øyeblikkelig hjelp i lukket akuttpost - eller i de tilfellene behandling ved DPSene ikke fører fram. Selv om SSKV derved ikke har fristbrudd i juridisk forstand i denne sammenheng, har man imidlertid for lang ventetid før overføring til best egnet tilbud. Spesielt gjelder dette rehabiliteringsavdelingen og regional enhet for spiseforstyrrelser. Dette medfører fremdeles at noen pasienter er for lenge innlagt ved akuttpostene før de overføres til rehabiliteringsavdelingen. Pasienter med spiseforstyrrelser må sendes ut av regionen. Vi håper og tror dette vil endre seg fra 2010 når nytt bygg er ferdig og opptrappingsplanens tilbud iverksettes. Vi håper imidlertid at sykehusets økonomiske situasjon ikke vil medføre at eksisterende tilbud reduseres / nedlegges og at pasientene som er i behov av behandling på sykehusnivå dermed vil stå uten adekvat tilbud. Som beskrevet over, har pasienter som søkes til SSKV i all hovedsak allerede et tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten - og garantiordningen er derfor lite aktuell, uansett alder og frist. Unge pasienter prioriteres. Problemet med lange ventetider i psykiatrien medfører nok i liten grad at pasienter som er aktuelle pasienter for tilbudene her, søker behandling annet sted. Dette er de ikke i stand til - eller det er ikke kapasitet annet sted heller. Unntaket er i noe grad pasienter med spiseforstyrrelser. For lokalsykehusfunksjonen i Salten (Salten psykiatriske senter/sps) meldes ikke om vesentlige endringer for døgnavdeling (A-B-D-post) og Røsvik bo- og behandlingssenter. Fristbrudd er ikke registrert. For rettighetspasienter gjelder at nesten alle pasienter blir vurdert innen 14 virkedager og får tilbud om behandling innen 90 virkedager. Når det gjelder den polikliniske virksomheten, har ventetiden økt. Her er flere fristbrudd, og noen pasienter søker tilbud andre steder. På poliklinikkene, BUPA Bodø, har det i 2. tertial 2008 vært 2 fristbrudd hvorav det ene pasientbestemt. Poliklinikkene overholder 10-dagersfrist for vurdering av henvisninger. Gjennomsnittlig ventetid for alle enheter innenfor BUPA, er 56 dager. Her også tatt med fylkesdekkende spesialistenheter (3.linje). På de to poliklinikkene som dekker Salten, BUP Indre Salten (Fauske) og BUP Ytre Salten Bodø, er gjennomsnittlig ventetid hhv. 45 og 54 dager. Ventetid har gått ytterligere ned og ventelistene redusert fra forrige tertialrapportering. Dette må sees i sammenheng med at de fleste stillingene har vært besatt i perioden. BUPA er heller ikke denne perioden kjent med at noen har valgt behandlingstilbud utenfor opptaksområdet. Ventesituasjonen for VOP Lofoten er stort sett uendret fra i fjor. De har fortsatt kapasitetsproblemer. Det skyldes flere forhold: Ubesatte spesialiststillinger, permisjoner, 2

5 langtidssykmeldinger, samt minimal privatpraksis i opptaksområdet (kun en 20% avtalehjemmel for psykologspesialist). Likevel ingen fristbrudd. Forholdsvis få pasienter uten rettighetsstatus avvises, men flere av disse må vente 4-5 måneder og kan bare regne med tilbud om korttidsterapi. I BUP Lofoten blir alle nye henvisninger vurdert hver uke (innen 10 dager). I disse vurderingene blir det enten satt en behandlingsfrist - eller pas. får time for vurderingssamtale. Ventetidsfristen blir satt ut fra henvisningsdato/mottaksdato (ikke ut fra vurderingsdatoen). Ventetiden er kraftig redusert - og er medio september på bare 14 dager. Det meldes ikke om fristbrudd. Fra BUP Vesterålen meldes at gj.snittlig ventetid til inntakssamtale (første fysiske møte med pasienten) er på ca 30 dager (som før) Gjennomsnittlig ventetid etter inntakssamtale før pas. kommer til sin faste behandler som han /hun skal ha på BUP, er ca 30 dager. Mao er situasjonen omtrent som den var ved forrige rapportering. Til sammen har da pas ventet ca 60 virkedager. Den nye fristen er at alle saker skal være i gang innen 60 dager. Det meldes ikke om fristbrudd. Dette til tross for at henvisningsmengden har økt det siste året. Nye henvisninger vurderes alltid hver uke og innenfor den gitte fristen på 10 dager. VOP Vesterålen har i løpet av 2008 fått ventetidene betydelig redusert. Årsaken er sterk fokus på inntaksrutiner, med det resultat at man i 2007 endret rutiner mht inntak og vurderinger. Inntaksteamet er utvidet med to personer og det er satt av bedre tid til inntaksmøter som avholdes en gang pr. uke. I inntaksmøtet gjennomgås alle nye henvisninger. Ventelisten er ryddet og VOP har svært få fristbrudd. Pasienter som ikke har fått rett til nødvendig helsehjelp må vanligvis vente i 3-6 måneder. Et fåtall av disse blir avvist. Somatikk Lofoten melder at poliklinikken fortsatt har 2-3 mnd ventetid. Uprioriterte pas. på ØNH har måttet vente opp til 5 mnd siste halvår. Detsettes inn økt innsats i oktober for å få redusert ventetida. Kontroller må fortsatt vente lenge; spesielt på medisinsk poliklinikk. Poliklinikken har to fristbrudd. Begge uten konsekvenser for pas. Det er ortopedi, ØNH og kontroller på medinsinsk pol. som må vente lengst her. Vesterålen melder at kirurgisk avdeling har økende ventetider innenfor ortopedisk dagkirurgi. Ventetiden er nå oppe i ca 6 måneder etter at operasjonsindikasjon er klar. På generell kirurgi er det ca 8 mnd. ventetid på bukplastikker og brystreduksjonsplastikker (ikke rett til helsehjelp). Ingen meldte fristbrudd. Ventetiden på medisinsk poliklinikk er i gj.sn. 3-6 uker. For endoskopisk virksomhet er ventetiden oppe i 8 uker. Kjører kveldspoliklinikk i perioder når ventetiden blir for lang. Ingen kjente fristbrudd. I Bodø forsetter ventetiden ved ortopedisk avdeling å stige. I og med at det var lavaktivitet i sommer som igjen medførte stopp innen elektiv aktivitet i 9 uker, steg også ventetidene tilsvarende. Avdelingen fikk ingen fristbrudd i denne perioden, men dette vil nok dessverre komme i løpet av høsten/vinteren. I løpet av sommeren er 12 søknader sendt herifra til andre institusjoner med kortere ventetid. Hvor mange som har benyttet seg av retten til fritt sykehusvalg gjennom sin fastlege, er ikke mulig å fastslå. Antall pasienter (inkl. revmatiske pasienter) som venter på ortopedisk behandling nærmer seg nå 300. Dette er i seg selv svært alvorlig i og med at ortopedien innen Helse Nord har kapasitetsproblemer. Flere og flere pasienter ønsker seg til Bodø 3

6 - samt henvises fra annet sykehus eller sin fastlege. Ventetiden ved dagkirurgisk enhet, ligger for de ortopediske pasientene på 6-8 uker. Ortopedisk poliklinikk har redusert ventetiden med ca. 2-3 uker og ligger nå på rundt 8 uker. Ortopedisk avdeling deltar i sykepengeprosjektet Raskere tilbake. I Bodø øker ventetiden til kirugisk avd. ytterligere. Dette skyldes økt søknadsmasse; spesielt til urologi og kar-/thorax kirurgi. Urologien øker også mengde av stor kirurgi. Innenfor gastrokirurgi har vært vanskelig å rekruttere faste overleger og man opplever å ha for liten tilgang til operasjonsstuer og til gastrolab. ved medisinsk avd. Så langt holder kirurgisk avd. fristene når der gjelder pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Man har ikke hatt meldte fristbrudd inneværende år. Kirurgisk avd. har også stor søkning innenfor gruppene mamma hyperplasier og fettforkler. Disse pasientene har rett til helsehjelp og er vurdert til operasjon. Flere av disse pasientene tar kontakt for å få søknaden sendt til privat klinikk. Søknaden blir da sendt i hht. pasientens ønske - og avsluttes her. Den neste store pasientgruppen som vil komme, er pasienter som er operert pga fedme. Etter et års tid vil mange av disse pasientene ha behov for "kosmetiske" operasjoner for å få fjernet overskuddshud. Vi ser allerede en del av disse pasientene. Medisinsk avdeling i Bodø melder fortsatt om relativt lang ventetid på noen undersøkelser; Ph manometri 12 mnd, colonoskopi 9 mnd, hjertepoliklinikk 9 mnd. Ventetider på lunge poliklinikk har økt. Den er for tiden 5 mnd. Man prioriterer nyhenviste med rett til helsehjelp og har ikke fristbrudd, men dette resulterer i at ventetiden på kontroller blir flere måneder. Dette skyldes stor pågang av søknader. Siden oppstartet med diabetes poliklinikk, er ventetiden for nyhenviste diabetikere blitt bedre (1-2 mnd.). Ventetider for adipositas er fortsatt økende. Nå 3,5 år. Det arbeides nå med en omlegging av utrednings- og behandlingsforløpet i den hensikt å bedre pasientforløpet - og å redusere ventetiden noe. Man er kjent med at pas. som er søkt til Ph manometri i noen tilfeller får denne undersøkelsen utført på andre sykehus. Pasientene undersøker selv hvor det er kortest ventetid. Det er også noen som går til private tilbud i Bodø (Nordland medisinske senter og hjertespesialist). Det er i hovedsak hjertepasienter. Med. avd. har ikke noe tall på dette. Henvisningsmengden for ØNH er stor, men ventetider ikke vesentlig endret: Noen få problemer med fristbrudd i ØNH poliklinikk. Henvisningsmengden til kjevekirurgi er også stor. Ventetiden vurderes å være innenfor det akseptable for pasienter med rett til helsehjelp. Behandlingskapasiteten vil øke noe på ØNH/kjeve i tiden fremover. Barneavdelingen melder at ventetiden for polikliniske kons. er som den har vært; 3-4 mnd. For innleggelser situasjonen uforandret pr. d.d., men det kan bli lengre ventetider utover høsten etter nedbemanning på sengeposten + at det er kommet en "langligger" som krever ekstra pleieressurs. For nevropsykologiske utredninger er ventetiden fortsatt ca. 6 mnd. - og det samme for habilitering. På nevrologisk poliklinikk er ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp vanligvis inntil 4-6 mnd. - og for pasienter uten denne retten 6 mnd. eller mer. Inntil i år har man klart å holde fristene når det gjelder nyhenviste pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Etter sommeren har det vært noen få fristbrudd i og med at pasienter som skulle ha time i er forskjøvet til september (og til dels oktober). Det har resultert i at ventetiden på kontroller er blitt 4

7 forsinket (cirka 2 mnd.) for noen pasienter. Ventetiden har økt noe for nyhenviste uten rett til nødvendig helsehjelp, for at man skal kunne holde fristen for de med rett. Årsaken til dette er kapasitetsproblemer på legesiden (mange permisjoner). Når det gjelder fysikalsk medisin og rehabilitering poliklinikk og sengepost - er det ingen/kort ventetid. Fristene overholdes. Smerteseksjon har for tiden ventetider fra 2 uker til 10 måneder for vurderinger/behandlinger og tverrfaglige utredninger. Man er ikke kjent med at pasienter velger behandling annet sted, eller at det har vært fristbrudd Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern 1. tertial tertial tertial tertial tertial 08 Barnehab somatikk 39 % 52 % 14 % 39 % 30 % Det er fortsatt stor etterspørsel etter utredning og nydiagnostisering av barn med utviklingsforstyrrelse/forsinkelse. Derfor er andelen av IP såpass lav. De som er "kronikere" og er velkjente i systemet har gjerne IP fra før. Mange av dem er sjeldnere innlagt med årene og får ambulante tjenester i stedet. Andel med individuell plan hyperkinetisk forstyrrelse BUP (nasjonal kvalitetsindikator) Tilbakemelding fra BUP mangler på dette punktet. Andel med individuell plan schizofreni VOP (nasjonal kvalitetsindikator) Pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, blir informert om deres rett til å få utarbeidet individuell plan. Forutsatt at de samtykker til dette, vil arbeidet med dette bli initiert fra avdelingens side. På grunn av kort oppholdstid vil det vanligvis ikke være mulig å få utarbeidet en individuell plan under oppholdet, men ved utskriving vil det være klarlagt hvem som er ansvarlig, ev. koordinator, for videre oppfølging av dette. Avdelingen mener at vår forståelse og praksis vedr. individuell plan, er i samsvar med gjeldende lovverk Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk 1. tertial tertial 07 3.tertial tertial tertial 08 NLSH 57 % 58 % 57 % 58 % 59 % Bodø 51 % 52 % 54 % 56 % 57 % Lofoten 80 % 81 % 68 % 53 % 48 % Vesterålen 69 % 64 % 64 % 72 % 79 % Andel epikriser sendt innen 7 dager har økt med 1 % poeng fra 1. til 2. tertial på NLSH nivå. Ser en på tallene på institusjonsnivå, har Vesterålen nesten nådd måltallet på 80 %. I Lofoten er det fortsatt en negativ trend. Det finnes ikke rapport i DIPS for å ta ut polikliniske notater. 5

8 1.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse 1. tertial07 2. tertial07 3.tertial07 1. tertial08 2. tertial08 Bodø VOP 42 % 50 % 47 % 59 % 67 % Lofoten VOP 33 % 32 % 37 % 43 % 33 % Vesterålen VOP 41 % 40 % 35 % 35 % 40 % Bodø BUP 94 % 92 % 92 % Lofoten BUP 83 % 100 % 100 % Vesterålen BUP 97 % 93 % 96 % De siste tallene som er offentliggjort for BUP, er 3. tertial Antall pasienter i korridor somatikk 1. tertial tertial tertial tertial tertial 08 Antall somatikk Bodø Gjennomsnittlig andel 2,3 0,8 1,3 1,6 Antall somatikk Lofoten Gjennomsnittlig andel 2,1 1,9 3,9 4,4 Antall somatikk Vesterålen Gjennomsnittlig andel 2,2 2,3 2,9 1,8 Psykisk helsevern Gjennomsnittlig andel 2,0 1,0 1,7 1,8 0 Gjennomsnittlig andel korridorpasienter somatikk 2. tertial, er ikke tilgjengelig før de offisielle tallene utgis. Fra 1. til 2. tertial er antall korridorpasienter i NLSH somatikk, redusert fra 794 til 359. Det har skjedd en reduksjon på alle de tre institusjonene. I psykisk helsevern var det ingen korridorpasienter 2. tertial Sykehusinfeksjoner Prevalensregistrering : NLSH Vesterålen: Antall innlagte pasienter på registreringstidspunktet: 65 Antall infeksjoner oppstått på eget sykehus: 3 (4,4%) Antall infeksjoner oppstått på andre inst: 1 (1,5%) Totalt 4 (5,9%) NLSH Lofoten: Antall innlagte pasienter på registreringstidspunktet: 52 Antall infeksjoner oppstått på eget sykehus: 3 (5,8%) Antall infeksjoner oppstått på andre inst: 0 Totalt 3 (5,8%) 6

9 NLSH Bodø: Antall innlagte pasienter på registreringstidspunktet: 232 Antall infeksjoner oppstått på eget sykehus: 14 (6,0%) Antall infeksjoner oppstått ved andre inst: 7 (3,0%) Totalt 21 (9,0%) NLSH HF totalt antall innlagte pasienter på registreringstidspunktet: 349 NLSH HF totalt antall infeksjoner oppstått på egne sykehus: 20 (5,7%) NLSH HF totalt antall infeksjoner oppstått på andre inst: 8 (2,3%) NLSH HF totalt 28 (8,0%) NOIS-registrering 2008 startet 1. september og varer til 30. november Strykninger fra planlagt operasjon 1. tertial 07 2.tertial tertial 07 1.tertial 08 2.tertial 08 NLSH HF 9 % 6 % 10 % 10 % 11 % Bodø 10 % 7 % 12 % 10 % 12 % Lofoten 6 % 4 % 5 % 12 % 9 % Vesterålen 7 % 7 % 8 % 8 % 9 % I 2. tertial er det fortsatt ingen av institusjonene som når måltallet på <5 % på strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Antall liggedøgn Bodø Vesterålen Lofoten NLSH samlet Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall liggedøgn Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall liggedøgn Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall liggedøgn Antall pasienter ved utgangen av perioden 1.tertial tertial Sum 2008 hittil tertial tertial tertial Sum Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter per 2.tertial 2008 er til sammen 6297 liggedøgn. Dette er en reduksjon på 198 liggedøgn sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen gjelder både Bodø og Vesterålen sykehus, mens for Lofoten er det en økning på 105 liggedøgn. Nordlandssykehuset har inngått samarbeidsavtaler og avholder regelmessige møter med alle kommunene i sykehusområdet med sikte på bl.a. tidligst mulig utskrivning av slike pasienter. 7

10 1.1.9 Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri Det har ikke kommet nye tall tilgjengelig her siden rapporten for 1. tertial som tok utgangspunkt i tallene for 3. tertial Det vises derfor til forrige tertialrapport Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Tilsynsmyndighet Statens Helsetilsyn (Det gjennomføres eget tilsyn av blodbanker) Tilsyn når/hvor Lofoten Avvik/merknader - innhold Rapport av angir 2 merknader Status lukking per dd. Kort om hvilke tiltak som er satt inn/ andre kommentarer Plan for forbedring under utarbeiding Mattilsynet Sentrum Boldbanken Sentrum 1 avvik med flere underpunkt Venter tilbakemelding etter nylig gjennomført tilsyn Lukket i brev av Gjennomføring av tiltak må stadfestes innen Statens forurensningstilsyn Kommunalt brannvesen Vesterålen NLSH Krav til PCB sanering Rønvik, RBB Gitt varsel om utbedring av 5 punkter Søkt disp. for noen elementer innvilget forlenget frist, men avslag på å slippe sanering av fløy K sentrum 6 avvik til system og bygning/vedlikehold Utbedring gjennomført for 4 punkter, siste punkt rettes innen okt % lukket Utbedring av K bestilt Tiltak og tiltaksplan for lukking er godkjent Utbedring pågår, ferdig november 2008 Vesterålen Div. avvik knyttet til bygningsmessig infrastruktur Ikke lukket Planlagt lukket v/ nytt sykehusbygg Nytt pålegg om rydding av rømningsveier Under utbedring Annet Brannteknisk gjennomgang i regi av Helse Nord Barnehage Lofoten ( ) NLSH Sentrum, Lofoten og Vesterålen Tilsyn rapport ikke mottatt 7 avvik og 2 merknader Diverse forhold påpekt i egen rapport (Reinertsen rapporten) 4 avvik lukket 2 avvik meldt for lukking innen og 1 har frist Ikke lukket Avventer godkjenning for lukking av 2 avvik Prosjektet samlet under en prosjektleder for bedre fremdrift. Egen rapp. til HN innen november 8

11 Det er fortsatt en del bygningmessige mangler som ikke er helt utbedret pga knappe ressurser. Arbeider pågår på flere områder og er under planlegging i nær dialog med aktuell tilsynsmyndighet. Mattilsynet har varslet intensivering i tilsyn av sykehuskjøkken. Ved sentrum avventes rapport fra Mattilsynet etter nylig gjennomført tilsyn. Arbeidstilsynet gjennomfører kontrolltilsyn etter God Vakt kampanjen ved NLH Sentrum, Rønvik og Vesterålen i oktober. Helsetilsynet har varslet tilsyn på system/rutiner for avvikshåndtering i løpet av høsten, og DSB har fastsatt sitt årlige tilsyn til uke Brukermedvirkning Nordlandssykehuset skal jobbe fram en ny organisasjonsmodell med 6-8 klinikker for den medisinske virksomheten. Prosjektet ble presentert for brukerutvalget av prosjektleder på sist møte den 9 sept. Brukerutvalget vil bli holdt orientert om prosjektgruppens arbeid., og gis mulighet til å uttale seg i forkant av endelig styrebehandling. Brukerutvalget har avholdt 3 av 4 møter i år, med fokus på bla brukerutvalgets rolle. Nåværende utvalg er ferdig med sin periode etter siste møte i år og nytt utvalg skal oppnevnes for 2 nye år Produktivitet psykisk helse Anta ll konsultasjoner p er årsv er k ve d vo ks en ps ykiatr iskepoliklinik ker p er virkedag Antall k onsultasjoner tertial tertial tertial tertial Antall års verk 79 78,0 78,3 79,1 Antall v irkedager Per virkedag 1,6 1,5 1,4 1,4 Anta ll til tak per årsverk ved barneog ungdomspsykiatriske poli klinikkerper virkedag Antall tiltak Antall års verk 73 74,4 56,8 57,5 5 Antall v irkedager Per virkedag 2,5 2,1 2,4 2,4 Det er registrert økning i poliklinisk aktivitet både for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatrien. Antall konsultasjoner per årsverk ved poliklinikker i voksenpsykiatrien har også økt sammenlignet med tilsvarende periode i 2007, men ligger fortsatt under helsedirektoratets krav om 3 konsultasjoner pr. behandler pr. virkedag. Aktivitet per årsverk ved poliklinikker i barne- og ungdomspsykiatrien per 2.tertial er 2,1 konsultasjoner per virkedag. Dette ligger over aktivitetsmål på 2 konsultasjoner som Helse- og sosialdepartement har satt for BUP. 9

12 1.2 Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Nordlandssykehuset hadde i årets 7 første måneder et langtidsfravær på 6,4 %. Det totale sykefraværet utgjorde 9 %. Til sammenligning utgjorde sykefraværet for samme tidsrom i ,3 %, hvorav langtidsfraværet var på 6,6 %. Målet om å komme ned på 7,5% er ikke nådd. Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og AKAN -utvalg for sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk samarbeid med NAV - etaten. Sykehuset har deltatt i Helse Nords prosjekt Arbeidsglede. Særskilt oppfølging av gravide arbeidstakere er under utprøving. Sykehuset evaluerer i løpet av året utprøvde tiltak og vil gjøre en grundig kartlegging av årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Ytterligere tiltak vil bli tatt særskilt stilling til via behandling av problematikken i AMU og styret Årsverksutvikling Tabell: Utvikling månedsverk sammenlignet med forrige år Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Luftambulanse Barne- og ungdomspsykiatri Medisinsk avdeling, inkl stråleenhet Kir/gyn sengepost ØNØR sengepost Variabel lønn Fast lønn Sum forklaring Øvrig spredt endring Tabellen over viser at det per 2.tertial 2008 er utlønnet i gjennomsnitt 3218 månedsverk per måned, mens det for tilsvarende periode i 2007 var utlønnet 3257 månedsverk. Statistikken inkluderer vikarer og overtid, og er ikke korrigert for endringer i fravær. Det er i tabellen spesifisert noen områder som forklarer størstedelen av endringen sammenlignet med Disse er imidlertid ikke uttømmende da det for store deler av virksomheten er 10

13 reduksjon i forbruk av årsverk. Disse fremkommer i tabellen som reduksjon variabel lønn og fast lønn. Vedrørende styring av årsverksutvikling vises til 1. tertialrapport. Figur: Utvikling årsverk Utvikling månedsverk årsverk 2007 årsverk Årsverk jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Måned Figuren over viser en grafisk fremstilling av utviklingen i 2008 sammen med Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen Per Per Per Per Per 2008 Endr Endr Per 2007 NLSH totalt Per 2008 Endr. Antall Antall opphold Per Endr. Heldøgnsopphold ,6 % ,2 % ,3 % ,7 % -467 Elektive dagopphold ,9 % ,9 % ,9 % ,0 % 457 DRG-fin konsultasjoner ,3 % ,9 % ,7 % ,0 % 789 RTV-fin konsultasjoner ,3 % ,4 % ,8 % ,8 % Aktivitet for heldøgn pasienter viser en nedgang på 467 utskrivninger hittil i år. Dette utgjør en reduksjon på 2.7 % sammenlignet med 2. tertial Det er nedgang både i Bodø og Vesterålen, men Lofoten sykehus viser en økning på 8,2 % 11

14 Nedgang i Bodø kan delvis forklares med at aktivitet for gruppebasert rehabilitering er flyttet fra inneliggende til poliklinikk. Samtidig en del dagkirurgiske operasjoner (brystkreft) som tidligere ble behandlet som inneliggende er nå overført til dagkirurgisk enhet. Sammenlignet med plantall ligger døgnaktivitet 4 % under. Elektive dagopphold har hittil økt med 12 % og dette er 19 % over plan for samme periode. Økningen gjelder for alle sykehus og utviklingen er i tråd med sykehusets mål å vri aktiviteten fra døgn til dagbehandling. Poliklinisk aktivitet har også økt. DRG-finansierte konsultasjoner har økt med 17 % og disse ligger 4 % over plan. RTV- finansiert konsultasjoner har økt med 3,8 % i forhold til 2. tertial i 2007, og dette er noe under plan for samme periode Psykisk helse Barne - og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Per 2008 Endr. Per 2007 Per 2008 Endr. Per 2007 Per 2008 Endr. Per 2007 Per 2008 Endr. Antall Per Aktivitet 2007 Ant. utskrevne - døgnbehandl ,9 % ,9 % -12 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,5 % ,5 % 796 Ant. oppholdsdager - dagbehandl ,8 % ,8 % -57 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,1 % ,3 % ,7 % ,0 % Antall tiltak ,5 % ,6 % ,6 % ,2 % Antall utskrivninger innenfor barne- og ungdomspsykiatri er redusert med 16,9 % i forhold til samme periode i fjor, men er likevel i tråd med plantall. Aktivitet målt som liggedøgn har økt med 31,5 %, men dette er fortsatt 19 % under plan. Den økte aktiviteten forklares med oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø samt at 3 dagplasser ved ungdomsavdeling i Bodø ble i 2008 omgjort til døgnplasser. Dette forklarer også nedgang i oppholdsdager. Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har økt henholdsvis 27 % og 22,2 % sammenlignet med 2. tertial Økningen gjelder alle sykehus og skyldes i hovedsak flere besatte stillinger. Både polikliniske konsultasjoner og tiltak ligger henholdsvis 34 % og 29 % over plan Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen Per 2007 Per juni 2008 Endr. Per 2007 Per 2008 Endr. Per 2007 Per 2008 Endr. Per 2007 NLSH totalt Per 2008 Endr. Antall Aktivitet Ant all utskrevne - døgnbehandling ,4 % ,3 % ,7 % 86 Ant all liggedøgn - døgnbehandling ,1 % ,0 % ,0 % Ant all oppholdsdager - dagbehandling ,8 % ,8 % ,1 % 108 Ant all pol.kl.konsultasjoner ,6 % ,3 % ,1 % ,9 %

15 Aktivitetsutviklingen innenfor voksenpsykiatrisk virksomhet viser fortsatt en positiv utvikling. Antall utskrevende pasienter hittil i år har økt med 7,7 %, men antall liggedøgn har gått ned med 4 % sammenlignet med 2. tertial Dette viser at gjennomsnitt liggetid for pasienter er redusert. Antall utskrivninger ligger 17 % over plan, men liggedøgn ligger 7 % under plan. Antall oppholdsdager har gått ned i Bodø. I Vesterålen er det jobbet med å vri aktivitet fra døgn til dag slik at oppholdsdager har økt med 50,8 %. Totalt ligger oppholdsdager ca 13 % under plan. Poliklinisk aktivitet i Nordlandssykehuset har totalt økt med 5,9 % hittil i år. Både Bodø og Vesterålen viser økning, men tall for Lofoten indikerer nedgang. Samlet poliklinisk aktivitet ligger fortsatt 15 % under plan. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har også medført bedre produktivitet innenfor voksenpsykiatrien, hvor antall konsultasjoner per behandler per virkedag har økt fra 1,4 til 1,5 sammenlignet med 2. tertial Rusomsorg Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Per Per Per Per Per Per Per Aktivitet Per Endr Endr Endr Endr. Antall Ant all pol.kl.konsultasjoner ,1 % ,1 % 191 Polikliniske konsultasjoner innenfor rusbehandlingen har økt med 21,1 % hittil i 2008 sett i forhold til samme periode i fjor, men den ligger fortsatt ca 17 % under plan. 13

16 1.4 Økonomi Resultat Oppsummering Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå RE if JB tot Prog. budsjettavvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravg av pensjon Offentlige tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat RE Regnskap JB Justert budsjett hif hittil i fjor hiå hittil i år Resultatet pr viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 87,3 mill kr. Basert på en samlet vurdering opprettholdes årsprognose for 2008 på mill kr utover styringsmålet. Utgangspunktet for budsjettåret 2008 har vært en kalkulert omstillingsutfordring på om lag 172 mill kr, der 90,5 mill kr av disse var konkretisert på avdelingsnivå ved årets begynnelse. Før løsning av den siste del av omstillingsutfordringen var det opprinnelig estimert et budsjettavvik for 2008 på om lag 82 mill kr. Resultatutvikling videre i 2008 vil være avhengig av realisering av effekter knyttet til tiltak. Fra og med juni er styringsmålet endret fra 117,7 mill kr til 18,2 mill kr i hht. styresak RHF 62/08. Styringsmålet er endret som følge av økt basisramme tildelt i revidert nasjonalbudsjett for å dekke økte pensjonskostnader. Det nye styringsmålet innebærer en skjerping av resultatkravet. Vekst i pensjonskostnader knyttet til økte lønnskostnader og økt bemanning er ikke kompensert. I tillegg har Helse Nord lagt til grunn en forventet rentegevinst som følge av økt kontantbeholdning. For Nordlandssykehuset er denne effekten 2 mill kr. Årets lønnsoppgjøret har mange ulike virketidspunkt og dette er en utfordring i forhold til både utbetaling og budsjettmessig justering av effekt. Samlet viser beregningene at oppgjøret utgjør ca 20 mill kr over avsatt budsjett. Per er det fordelt ut avsetning for omlag 19 mill kr i de avdelingsvise budsjetter. Resterende lønnsoppgjør er budsjettert og tidsavgrenset under gruppen 14

17 overtid og ekstrahjelp. Når oppgjøret kommer til utbetaling på de ulike virketidspunkt vil budsjett og kostnad i hovedsak havne i gruppen lønn til fast ansatte. Det pågår enda kvalitetssikring og avklaringer rundt koding av ISF poliklinikk. Frist for stenging av 1. og 2. tertial er forlenget til 20. oktober. En feilfri programvare fra HOD er fremdeles ikke på plass. I forbindelse med omlegging av poliklinikkfinansieringen har departementet valgt å innskjerpe tolkningen av regelverket. Dette gjelder i forhold til hvilke personellgrupper som kan kreve ISF-refusjon og utløse egenandel. Saken er tatt opp med Helse Nord for å få en lik fortolkning i hele regionen. En bokstavlig fortolkning av regelverket kan innebære en reduksjon i inntekt på ca 6-8 mill kr for Nordlandssykehuset. Dette er et grovt anslag basert på tilbakemeldinger fra avdelingene på omfang. Inntekt av ISF poliklinikk er pr bokført i hht. Analysesenteret sin inntektsmodell. Tallgrunnlaget er basert på en framskriving av poliklinikkdata for januar - juli fordi feil i filuttrekk fra dataleverandør har gjort at vi ikke hadde oppdaterte data pr før frist for rapportering av regnskapstall til Helse Nord. Det er enda en del uklarheter knyttet til inntektsanslag, bl.a. for stråleterapi. Ifølge departementet skal staten ikke spare penger på omlegging av finansieringsordning for poliklinikk somatikk. Dette kan bety at deler av poliklinikkinntekten må fordeles etter andre kriterier enn tidligere. Det forutsettes da at økt aktivitet blir kompensert, eks. stråleterapi som ble startet opp medio ISF-indeks for inneliggende pasienter har vært svært høy hittil i år, men har blitt noe redusert i sommer pga. lavaktivitet. 2. tertial var ikke stengt ved frist for rapportering av regnskapstall til Helse Nord og ved siste kjøring har indeksen etter ferdigkoding av DRG470 og kvalitetssikring gått noe opp. I årsprognosen er det lagt til grunn at aktiviteten i høst øker til normaldrift, men lavere aktivitet i ferien forventes ikke å bli hentet inn. Konkretisering av tiltaksplanene er stort sett gjennomført for de fleste avdelingene. En stor andel av innsparingskravet for 2008 er knyttet til redusert forbruk sammenlignet med regnskap i 2007 og synliggjøres derfor ikke fullt ut ved sammenligning av budsjett for 2007 og Ved manglende effekt av vedtatt tiltaksplan i 2008 forutsettes det at avdelingene finner andre tiltak eller besparelser. 15

18 Avdeling RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå RE if JB tot AKUTTMEDISINSK AVDELING BARNEAVDELING BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI BYGG DIREKTØR DRIFTSAVDELING FAGAVDELING FELLES GJESTEPASIENTOPPGJØR IKT-AVDELING KIRURGISK AVDELING KVINNEKLINIKKEN KLINISK SERVICE OG REHABILITERING KVALITET OG HMS AVDELING FOR LABORATORIEMEDISIN LOFOTEN AVD. FOR INDREMEDISIN OG HUD NEVROLOGISK AVDELING ORGANISASJON OG LEDELSE ORTOPEDISK AVDELING PERSONALAVDELING RADIOLOGISK AVDELING SALTEN PSYKIATRISKE SENTER SENTRALSYKEHUS VOKSENPSYKIATRI SYKETRANSPORT VESTERÅLEN ØKONOMI ØNH/ØYE/REVMA Totalt Rest budsjettproblem er lagt sentralt hos direktøren (FELLES) og reguleres ut til hver avdeling etter hvert som tiltak vedtas. Dette for at ansvarlig avdelingssjef skal få det økonomiske og driftsmessige oppfølgingsansvaret. I styremøte i juni ble det vedtatt flere tiltak med effekt fra høsten Disse tiltakene er ikke budsjettmessig regulert på de aktuelle avdelinger pr., men det er i prognosen lagt til grunn en årseffekt i 2008 på ca 5-6 mill kr i besparelse. Effekt av OU-prosessen vil ikke gi besparelser i 2008, men hhv 10 og 15 mill kr i reduserte kostnader i 2009 og Det er foretatt en del organisatoriske endringer fra 2007 til 2008 som forklaringer økninger på enkeltavdelinger. Dette gjelder eks. overføring av lab og røntgen Vesterålen til tilhørende avdelinger i Bodø og overføring av gynsenger fra kvinneklinikken til kirurgen Resultatutvikling På grunn av ny periodisering av basisramme og ferieuttak, interne flyttinger mellom artsgruppene, nye arter og prisjustering, vil en del vesentlige tallstørrelser ikke være direkte sammenlignbare mellom 2007 og

19 Tekst RE hif RE hiå RE if JB tot i år Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravg av pensjon Offentlige tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Resultat hittil i år viser et driftsmessig underskudd på 62,0 mill kr mot underskudd på 88,9 mill kr i samme periode i fjor. I juni ble styringsmålet for 2008 justert fra 117,7 til 18,2 mill kr. I 2007 var styringsmålet 38 mill kr. Endret periodisering av basisramme mellom 2007 og 2008 gir noe av forklaringen på endring i driftsresultat mellom årene. Fra og med desember 2007 ble det foretatt en flytting av inntekter fra andre øremerkede tilskudd til basisramme. I tillegg er effekten av økt basisramme knyttet til økte pensjonskostnader bokført fra og med juni. Refusjon fra RTV for poliklininikk somatikk er i 2008 flyttet fra polikliniske inntekter til ISF somatisk poliklinisk aktivitet. Reduksjon i takster for lab og røntgen har medført lavere inntekt for laboratorie- og radiologiinntekter, med tilhørende økning i basisrammen. Økt inntekt øremerket tilskudd psykisk helse er knyttet til økt aktivitet, bl.a. helårseffekt for klinikkavd. BUPA. Innenfor gruppen varekostnader har foretakene fått et utvidet finansieringsansvar for TNFhemmere og MS-medikamenter i forhold til i fjor. Innleie av arbeidskraft fra firma har økt. Dette gjelder i hovedsak sykepleiere og kan til dels ha sammenheng med reduksjon i bruk av eget personell knyttet til overtid og vikarer. Endret periodisering av ferieuttak fra 2007 til 2008 har tidligere i år medført en betydelig forklaringsfaktor, men pr er effekten omtrent lik for disse to årene. 17

20 I perioden januar til 2008 er det brukt i snitt månedsverk pr måned. Tilsvarende gjennomsnitt for 2007 var Det har imidlertid vært en økning i ekstern innleie fra byrå i år i forhold til i fjor. Dette har selvfølgelig i noen grad erstattet egne ansatte. Slik innleie medkommer ikke i månedsverkstallene. Mot slutten av 2007 gikk ikke antall månedsverk ned i samme takt som forventet etter ferieavviklingen. I 2008 er det for foretaket samlet brukt 40 månedsverk mindre enn samme måned i fjor. Det forventes derfor at denne effekten utover høsten også vil slå positivt utslag på samlet lønnskostnad Utvikling siste måned Tekst RE denne periode i fjor RE forrige periode i år RE denne periode i år JB denne periode i år Avvik denne periode i år Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravg av pensjon Offentlige tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Pga. ny periodisering og endret artsbruk er sammenligning mellom 2007 og 2008 vanskelig. Budsjettavvik i augsut måned er på -11,2 mill kr. Endret periodisering ferieuttak utgjør 24,2 mill kr i redusert kostnad fra juli 2007 til juli I tillegg er det en markant økning i pensjonskostnadene. 18

21 Estimat for året Godkjent styringsmål for 2008 ble i juni endret fra 117,7 mill kr til 18,2 mill kr som følge av økt basisramme til dekning av pensjonskostnader. Foretakene får ikke dekket økt pensjonskostnad knyttet til økte lønnskostnader og økt bemanning. Sammen med et krav om rentegevinst på 2 mill kr som følge av likviditetstilførselen for økt basisramme, utgjør det en skjerping av resultatkrav på 18,2 mill kr. I forbindelse med behandling av budsjett for 2008 ble omstillingsutfordringen til Nordlandssykehuset kalkulert til om lag 172 mill kr. Ved inngangen til 2008 var tiltak tilsvarende besparelser på 90,5 mill kr fordelt på avdelingene (tiltakspakke 1), og det gjensto konkretisering av tiltak tilsvarende 82 mill kr (tiltakspakke 2). En vurdering av tiltakspakke 1 indikerer at om lag 64 mill kr av planlagt besparelse på 90,5 mill kr vil la seg realisere i Det er knyttet usikkerhet til anslaget fordi effekt av hvert tiltak ikke nødvendigvis er mulig å måle. I styremøte i juni ble det vedtatt flere tiltak med effekt fra høsten Disse tiltakene er ikke budsjettmessig regulert på de aktuelle avdelinger pr., men i prognosen er det lagt til grunn en årseffekt i 2008 på ca 5-6 mill kr i besparelse. Effekt av OUprosessen vil ikke gi besparelser i 2008, men hhv 10 og 15 mill kr i reduserte kostnader i 2009 og Ut fra regnskapsresultatet pr måned, erfaringstall fra 2007, nye planlagte tiltak og kjent omstillingsutfordring for 2008, estimeres det budsjettmessige avviket for 2008 til et underskudd på mellom 100 og 140 millioner kr. Den største usikkerheten er knyttet til realisering av planlagte besparelser knyttet til lønn Gjennomføring av tiltak Status tiltaksplan. Resultatet pr. måned indikerer at tiltaksplanen har hatt effekt på avdelingsnivå. Ikke alle tiltak er direkte målbare. Av de avdelingsvise tiltaksplaner del 1 er beregnet effekt pr. en redusert kostnad på 42,6 mill kr. Samlet forventes effekt på 64 mill kr på årsbasis. Foreløpig vurdering av effekt av tiltak fra styresaker i juni er 5,8 mill kr i Beregnet effekt pr er en redusert kostnad på 0,75 mill kr. Arbeidet med 2009-budsjettet er godt i gang og dersom det avdekkes tiltak i denne prosessen som kan få effekt i 2008, vil disse bli inkludert i tiltaksrapporteringen fortløpende. Det er en krevende prosess å utarbeide tiltaksplaner for 2009 som sikrer budsjettbalanse. Det er sterk fokus internt i foretaket på å holde kostnadene nede. Direktøren har gitt klare føringer til avdelings- og klinikksjefer om å foreta strenge prioriteringer. Det er opprettet eget utvalg i hht. styrevedtak 37/08 som skal vurdere innleie av legespesialister og spesialsykepleiere fra byrå. For ytterligere effekter er i tillegg en sengepost ikke gjenåpnet etter sommerstenging og det jobbes med stenging av en operasjonsstue. 19

22 1.4.3 Driftsinntekter Basisramme Basisrammen regnskapsføres i hht. periodisert budsjett. Budsjettet er periodisert i hht. prinsipper fra Helse Nord. Nøkkelen er endret fra 2007 til Fra og med juni er basisrammen økt med 97,5 mill kr som følge av økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett. Avviksprognose null ISF egne pasienter Denne posten består av ISF egne inneliggende pasienter og ISF gjestepasientkjøp. ISF av gjestepasientkjøp viser et negativt avvik hittil i år i forhold til budsjett på 4,8 mill. kr. Motposten er på kjøp gjestepasienter, men siden andel kjøp uten refusjon øker er nettoeffekten negativ. Indeks for ferdigkodede opphold i 2008 er fremdeles høy, men det har vært en viss nedgang i spesielt knyttet til avdelinger med operasjonsaktivitet. Ved utgangen av er det inntektsført 0,1 mill kr mer enn budsjettert for ISF egne pasienter. Dette er en nedgang fra tidligere i år basert på lavdrift i sommerferien. I årsprognosen er det lagt til grunn at aktiviteten i høst øker til normaldrift, men lavere aktivitet i ferien forventes ikke å bli hentet inn. Indeks som er lagt til grunn ved inntektsføring er noe lavere enn ved endelig uttrekk ved stenging av tertialet. Indeksen for Bodø ved stenging av tertialet er på 1,10 og for Vesterålen 0,95 (heldøgn). Tilsvarende indeks pr. i fjor var hhv 1,044 og 0,936. Det er lagt til grunn Samlet indeks i fjor var hht. 1,055 og 0,931. Vi har p.t. ikke tilsvarende tall for Lofoten. Heldøgnsopphold i Bodø er 442 lavere hittil i år enn samme periode i fjor. For Vesterålen er det en reduksjon på 199 opphold mot samme periode i fjor, mens det er en økning på 174 opphold i Lofoten. Basert på at indeksen også for er høy vurderes det samlet som realistisk at helårsindeksen i 2008 vil være betydelig høyere enn i 2007, men prognosen justeres ned som følge av lavaktivitet i sommer. Samlet prognose 2008 settes til balanse i forhold til budsjett ISF somatisk poliklinisk aktivitet Inntekten er fra og med juni tidsavgrenset basert på tall fra Analysesenteret. Dette fordi offisiell programvare ikke er klar fra HOD. Pr. var det feil i filuttrekk av aktivitetsdata (XMLuttrekk). Feilen ble ikke rettet før etter frist for rapportering av regnskapsdata til Helse Nord. ISFrefusjon poliklinikk somatikk pr. er derfor basert på en framskriving av tall for januar juli. Det er derfor fremdeles usikkerhet knyttet til inntektsanslaget, bl.a. for stråleterapi. Inntektsposten for ISF poliklinisk aktivitet må sees i sammenheng med polikliniske inntekter pkt og andre inntekter (egenandeler) pkt Frist for kvalitetssikring av poliklinikkdata etter ny finansieringsmodell er nå satt til 20. oktober. Når vi har et godkjent grunnlag og alle avklaringer vedrørende omlegging av finansieringsordningen er på plass, vil vi vurdere om det er behov for budsjettmessig justering mellom postene inneværende år. Det vil være behov for å analysere poliklinikkdataene nærmere for å se hvilke effekter omlegging av finansieringsordningen medfører samlet, men også mellom poliklinikkene i Nordlandssykehuset. 20

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF 13.12.2016 Driftsrapport november 2016 Nordlandssykehuset HF 1 Innhold 1 Oppsummering av utvikling... 3 2 Kvalitet... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd avviklede... 4 2.3 Fristbrudd ventende... 4 2.4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer