Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser"

Transkript

1 Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: Kommentarer må være sendt senest Navn Organisasjon, tiltak, instans Sjur Seim, fagsjef Divisjon psykisk helsevern Kommentar nummer Kapittel /side / spørsmål / dissens: Kommentarer: 1 Generelt Utkastet til retningslinje fremstår som en grundig og faglig velfundert kunnskapsoppsummering. Den er imidlertid svært omfangsrik, og det vil bli krevende å holde den oppdatert som retningslinje. For implementering i praksis ville det være fint med en betydelig nedkortet nasjonal veileder, med henvisninger til kunnskapsgrunnlaget i det foreliggende utkastet til retningslinje. Et alternativ er å utarbeide en betydelig kortere nasjonal retningslinje, med kunnskapsoppsummeringen som vedlegg. Det bør fremgå klarere av retningslinjen at utredning og behandling skal iverksettes etter BEON-prinsippet, m.a.o. at utredning og behandling av psykoselidelser fortrinnsvis skal foregå lokalt, ambulant og poliklinisk, jf vedlegg 1. 2 Helsedirektoratets høringsspørsmål 1 Retningslinjen bidrar til å tydeliggjøre elementene som nevnes i høringsspørsmål 1. Retningslinjen bærer imidlertid preg av et voksenperspektiv. For å oppnå målsetningen om kort varighet av ubehandlet psykose bør retningslinjen være mer eksplisitt i forhold til behovet for systemforbedringer og kompetanseheving innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU), og samhandling mellom PHBU og kommunale tjenester, jf kommentar nummer 3. Det foreslås at alle BUP skal ha tilgang til et poliklinisk ambulant team for tidlig intervensjon for barn/ungdom med psykose (TIPS), og for barn/ungdom i risiko for utvikling av psykose (UHR). For flere detaljer vises til vedlegg 1. Divisjon psykisk helsevern Side 1

2 3 Helsedirektoratets høringsspørsmål 2 4 Helsedirektoratets høringsspørsmål 3: Virkemidler for god implementering Behandlingslinjen (side 82): - Tidslinjen i behandlingslinjen synes å være satt opp med utgangspunkt i døgnenheter. Det er (også) behov for en behandlingslinje der tidslinjen er tilpasset poliklinisk og ambulant utredning og oppfølging. - Med det detaljeringsnivået behandlingslinjen for øvrig legger opp til, bør vurdering av suicid- og voldsrisiko inn som obligatoriske elementer på dag 1. Vedrørende samhandling: Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) er ikke nevnt i samhandlingskapitelet. Retningslinjens samhandlingskapitel må få et eget avsnitt om samhandling mellom kommune og PHBU. Vi foreslår også at det utformes forpliktende samarbeidsavtaler mellom PHBU og kommunene om at BUP-medarbeidere med kompetanse på psykoselidelser regelmessig skal ha ute-dag ved skolehelsetjenesten på de videregående skolene. Her skal BUP s medarbeidere bl.a. ha vurderingssamtaler med ungdom som helsesøster vurderer kan være i risiko for utvikling av alvorlig psykisk lidelse. For flere detaljer vises til vedlegg 1. Den enkelte virksomhet bør oppmuntres til å gjøre opp status for egen praksis pr. i dag, samholde dagens praksis med føringene i den nasjonale retningslinjen og sette opp en langsiktig målsetning for nødvendige forbedringer, sette seg realistiske delmål innenfor overskuelige tidsfrister, og arbeide etter Demings sirkel, jf Helsedirektoratet 2011 (IS-1914): Kvalitet og kompetanse. Om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre. 5 5/Side 34 Brukermedvirkning. Tjenesteapparatets holdning til brukernes rolle må endres. Uheldig generalisering om tjenesteyterne, selv om den muligens er politisk korrekt. Nasjonal retningslinje bør fortrinnsvis spesifisere hva man skal strekke seg etter Barn som pårørende. I lys av betydningen av omsorg og tilknytning for risiko for utvikling av alvorlig psykiisk lidelse foreslår vi følgende anbefaling: Barn av foreldre med psykose skal følges opp etter lovkravene. Problemer med å fungere i foreldrerollen er den av symptombildet i faser med psykose. Anbefalingen gis grad A /Anbefaling 5 og 6 Vektlegging av en god relasjon bør settes til A, ikke til C Det er ønskelig med en nærmere konkretisering av hvordan kontinuiteten skal ivaretas i perioder der pasienten trekker seg tilbake. Denne konkretiseringen bør knyttes til den nye forskriften om koordinatorer i 1. og 2. linjetjenesten. Divisjon psykisk helsevern Side 2

3 8 10.6/Anbefaling I forhold til omfanget av kompliserende rusproblematikk ved psykoselidelser er omtalen av rusproblemer meget kortfattet. Derfor bør det refereres eksplisitt i fulltekst til nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (Helsedirektoratet 2011), ikke bare refereres med tall i parentes (85) I avsnitt 11.2 omtales risikofaktorer for suicid. Vi foreslår en tilsvarende omtale av risikofaktorer for vold under avsnitt 11.3, spesielt forhold ved hallucinatorisk stemmehøring og vrangforestilinger. (Ref.: Drap i Norge i perioden ) Det foreslås at HoNOS nevnes som supplement til GAF for global vurdering av funksjon, og at ergoterapiutredning konkretiseres i spesifikke verktøy som AMPS og WHO s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) VUP 4 uker: Dette er en felles utfordring for kommunehelsetjenesten, PHBU og VOP. VUP er i stor grad (også) en samhandlingsindikator Flerfamiliegrupper. Det er uklart om det refereres til grupper med flere familier, eller til en spesifikk metode. Det anbefales at retningslinjen refererer til de (antatt) virksomme elementene i ulike tilnærminger til familiearbeid, ikke til spesifikke enkeltmetoder Kunstterapi. Referansene til dette avsnittet omhandler i hovedsak musikkterapi, og de referansene gir usikkert grunnlag for å skille mellom spesifikke effekter av intervensjonen i forhold til uspesifikke. Det anbefales en bredere gjennomgang av det empiriske grunnlaget for å gi kunstterapi anbefalingsgrad A /Anbefaling 45 Grunner til at man ikke anbefaler rutinemessig tilbud om antipsykotiske legemidler til pasienter med såkalte høyrisikotilstander bør presiseres [Uklart om medisinering av pasienter uten sikre psykosesymptomer har forebyggende effekt; fare for å gjøre pasienter kontrære til medikasjon de kan komme til å trenge i fremtiden, dersom en gir slik medikasjon og de skulle få bivirkninger; uklart om antipsykotisk medikasjon kan ha uheldig effekt på hjerner som fortsatt er i utvikling (viktigere hos ungdom enn hos eldre); uheldige å behandle falske positive] /Anbefaling 55 Vi ber om en presisering i forhold til at slik oppfølging kan foregå i samarbeid med fastlege, slik at ansvaret for oppfølgingen kan overføres til fastlege når dette vurderes som hensiktsmessig. Divisjon psykisk helsevern Side 3

4 Kosttilskudd. Det foreslås at retningslinjen tar inn en anbefaling om at pasienter med høy risiko for psykoseutvikling bør anbefales tilskudd av omega-3- fettsyrer, anbefalingsgrad B, jf vedlegg ECT i kombinasjon med antipsykotisk behandling: Nyere Cochrane referanse: Prathap Tharyan, Live E Adams, October 2009: Electroconvulsive therapy for schizophrenia Ekvivalenstabell og definerte daglige døgndoser. Paliperidon/9-OH-risperidon (Xeplion ) bør føyes til listen over vanlige antipsykotiske legemidler Uklar effekt av støttende tilnærming/terapi ved psykose, mulig bedre effekt i kombinasjon med kognitiv terapi. Ref Cochrane ; Supportive therapy for schizophrenia Lucy A Buckley, Tor ACL Pettit, Clive E Adams March Individual Placement and Support (IPS) har fått en A gradering i anbefalingen og oppsiktsvekkende gode resultater. Integrasjon mellom behandling og ordinært arbeid med støtte er det sentrale med denne behandlingsmodellen. I og med at IPS er en integrert del av behandlingen, bør IPS også vektlegges i kap 13 om behandling. Ref Burns et al, 2007; European Randomised Controlled trials of IPS evidence based supported employment. Establish close integration with mental health treatment teams. Se for detaljer i ref; Bond 2009 Generelt lite støtte i bruk av andre typer arbeidsrettede tiltak, Se Cochrane ref; Vocational rehabilitation for people with severe mental illness Ruth Crowther, Max Marshall, Gary R Bond, Peter Huxley, November 2010 Utfylt skjema sendes eller Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Att: Karin Irene Gravbrøt (Saksnr. 11/7850) Postboks 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Divisjon psykisk helsevern Side 4

5 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Innspill til Ahus høringssvar ved Håkon Ruud Kvalitetsrådgiver, Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) Psykologspesialist, klinisk voksenpsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi Vedlegg 1 (side 1 av 5) Innledning Hovedperspektivet som ligger til grunn for denne vurderingen av utkastet til retningslinje er: psykisk helse/lidelse hos barn og ungdom og retningslinjens evne til å bidra til kortere varighet av ubehandlet psykose (VUP). Innenfor tiltaksapparatet vil særlig Psykisk helsearbeid for barn og unge og Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) være aktuelle områder i denne forbindelse. I tillegg vil det gis noen generelle vurderinger/innspill, samt noen detaljer. Generelle kommentarer Generelt fremstår utkastet til retningslinje som faglig grundig, godt og detaljert. Detaljeringsgraden er en styrke, da det bidrar til å redusere rommet for tolkning og dermed ulik praksis. Likevel må det påpekes at retningslinjen har blitt svært voluminøs. Dette kan føre til fare for at det viktige kan komme noe i skyggen av det mindre viktige. Utkastet kan fortone seg noe ordrikt og gjentagende, og en kan få inntrykk av at ulike forfattere har skrevet ulike kapittel og avsnitt. Ved en kritisk faglig og redigeringsmessig gjennomgang, bør antall sider kunne reduseres med 10-20%. Lesbarhet og nytteverdi vil vinne på en slik gjennomgang. Psykoselidelser hos barn og ungdom Generelt bærer retningslinjen preg av et voksenperspektiv. Dette er paradoksalt når en av hovedintensjonene er å bidra til tidlig oppdagelse og intervensjon. Det kan virke som man ikke helt har tatt inn over seg at nyere forskningen tyder på at en betydelig andel av psykoselidelsene debuterer allerede i ungdomsalderen. I avsnitt 8.2 (s 61) refereres at Schimmelmann et al (2007) som fant at nær 20% av pasienter med affektiv og schizofreniform psykose hadde debut under 18 år. Det er imidlertid svært interessant at i den samme studien fant man at nær 50% av de som tilfredsstilte kriteriene for schizofreni etter DSM-4 kriteriene var under 18 år. Dersom dette er et generelt holdbart funn, betyr det at nær halvparten av mennesker med schizofreni etter DSM-4 kriteriene, bør diagnostiseres innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Dessverre er det fortsatt slik at de færreste diagnostiseres så tidlig. Dette gir alt for mange ungdommer en lang varighet av ubehandlet psykose, med medfølgende kraftig svekket prognose for tilfriskning og helbredelse. Chuma J, Mahadun P. (2011) konkluderer i sin systematiske gjennomgange av prospective studies investigating the predictive validity of prodromal criteria in schizophrenia med at Both ultra-high-risk criteria and basic-symptoms criteria are useful in predicting the development of schizophrenia among high-risk populations. Dette gir psykisk helsevern både større mulighet og større ansvar for et godt forebyggende arbeid overfor ungdom og voksne i risiko for utvikling av denne svært alvorlige psykiske lidelsen. Divisjon psykisk helsevern Side 5

6 Vedlegg 1 (side 2 av 5) Psykisk helsevern for barn og unge Det er sterk evidens for at kort varighet av ubehandlet psykose gir betydelig bedret prognose. Retningslinjen tar mål av seg til å bidra til dette. Ut fra forskningsfunnene nevnt ovenfor, vil altså systemforbedringer og kompetanseheving innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) og i samhandling mellom barne- og ungdomspoliklinikkene for psykisk helsevern (BUP) og kommunens aktuelle tjenester (se også avsnittet om samhandling nedenfor), kunne gi vesentlig bidrag til reduksjon i VUP for nær halvparten av de med de mest alvorlige psykoselidelsene. Det er derfor en svakhet at det ansvaret som hviler på BUP ikke kommuniseres tydeligere i retningslinjen. PHBU har viktige grunnlags kompetanse i forhold til normal utvikling og patologisk utvikling hos barn og ungdom. Dette er en kompetanse psykisk helsevern for voksne i mindre grad besitter. PHBU har altså viktige faglige forutsetninger for å bidra til tjenester av høy kvalitet til barn og ungdom med psykose/risiko for psykose. Tilbudet til disse gruppene bør følgelig i hovedsak være forankret i PHBU. Videre er det viktig at ambulante spesialteam for psykose ikke organiseres for fjernt fra de allmennpolikliniske teamene i BUP. Dette for å sikre kompetanseutveksling begge veier, gjennom at medarbeiderne ved poliklinikkene får anledning til direkte klinisk samarbeid om konkrete pasienter med TIPS teamet. Dermed settes også de allmennpolikliniske BUPteamene bedre i stand til å oppdage tidlige tegn på psykose/risiko for psykose og å sørge for å få disse pasientene utredet av spesialteamet. 3 Alle BUP skal ha/ha tilgang til et poliklinisk ambulant team for tidlig intervensjon for barn/ungdom med psykose (TIPS) og for barn/ungdom i risiko for utvikling av psykose (UHR). Teamet skal ha stort nok opptaksområde til å få tilstrekkelig mengde- og breddeerfaring. Videre skal teamet være organisert og ha sine arbeidsoppgaver utformet slik at en gjensidig kompetanseutveksling kan finne sted mellom TIPS-teamet og de allmennpolikliniske teamene ved BUP. A Er kapittelet om samhandling og ansvarsdeling dekkende? Dette er et av direktoratets høringsspørsmål. Et av de viktigste forholdene som gjør det vanskelig å få redusert VUP i Norge på varig basis, er måten helsetjenestene er organisert på, altså det skarpe organisatoriske og finansielle skillet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette skillet har en sterk tendens til å føre til barrierer i tilbudene, der den enkelte tjenesten blir vel så opptatt av å ansvarliggjøre den andre, som å ta sitt eget ansvar. I dette spillet benyttes dessverre fortsatt strategien; ikke mitt bord, men ditt. Kampen om å skyve fra seg ansvar foregår begge veier mellom nivåene. Det er flere faktorer som gir næring til denne type uheldig spill: når tjenestene har dårlig kapasitet, står i fare for fristbrudd og/eller har vanskelig økonomi, blir det viktig å få andre til å gjøre jobben. Gitt denne type organisering, blir det spesielt viktig at kravene om samhandling og sam-ansvar er formulert entydig og ufravikelig. Dette kan ikke sies å være tilfelle med retningslinjens samhandlingskapitel. Det er viktig at man i egne avsnitt forsøker å tydeliggjøre hver av tjeneste nivåenes ansvar, slik retningslinjen gjør i bl.a. avsnittene 15.2 og For å motvirke ikke mitt bord, men ditt- spillet er det imidlertid i tillegg nødvendig å bli helt tydelig på konkrete krav til samhandling, noe det gis enkelte forslag til nedenfor. Divisjon psykisk helsevern Side 6

7 Vedlegg 1 (side 3 av 5) Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (s145-6) er for utydelig tegnet inn i samhandlingen for å oppnå tidlig oppdagelse av ungdom med psykoselidelse. Likeledes er deres potensial for bidrag inn behandling, oppfølging og tilrettelegging for ungdom med psykoselidelse ikke tydeliggjort. Grunnen til at skolehelsetjeneste og helsestasjon bør tillegges en viktig rolle, er at dette er vel etablerte tjenester, som når hele årskullene, de innehar viktig lokal miljøkunnskap, er lavterskel og oppfattes lite stigmatiserende. Dessuten påpeker retningslinjen (s 147) ganske riktig, at ungdom benytter fastlegen i liten grad (6-11%). Derfor er det en bedre strategi å satse på tilbud som ungdom i større grad naturlig benytter seg av, dvs. å gå med og utnytte tyngdekraften, isteden for å forsøke å grave kunstige kanaler for ungdoms hjelpsøkende atferd. Disse kommunale tjenestene er imidlertid avhengig av spesialisthelsetjenestens aktive bidrag ved at BUP-poliklinikker må forpliktes til å ha faste ute-dager her. BUP s medarbeidere kan da møte ungdom som skolehelsetjenesten / helsestasjonen har behov for vurdering av og samarbeid i forhold til. Direkte samhandling rundt aktuelle brukere og pasienter er dessuten den mest effektive form for faglig kompetanseheving begge veier mellom helsetjenestenivåene, og kan også bidra til å bygge ned myter om hverandres tjenester. I det hele tatt er krav til at kommune- og spesialisttjenestene driver tilbud sammen, alá det som over er beskrevet ovenfor mellom BUP og skolehelsetjeneste/helsestasjon, for lite poengtert i utkastet. Det er bra at ACT-team gis gradering A, men dette er et tilbud overfor pasienter med svært komplekse tilstander langt ute i deres sykdomsforløp. For å redusere VUP og dermed bedre prognosen for pasienter med fare for psykoseutvikling bør også BUP s tilstedeværelse i skolehelsetjeneste/helsestasjon graderes A. 3 Det skal utformes forpliktende samarbeidsavtaler mellom PHBU og kommunene om at BUP medarbeidere med kompetanse på psykoselidelser regelmessig skal ha ute-dag ved skolehelsetjenesten på de videregående skolene. Her skal BUP s medarbeidere bl.a. ha vurderingssamtaler med ungdom som helsesøster vurderer at kan være i risiko for utvikling av alvorlig psykisk lidelse A Til sist må det nevnes at det er påfallende at psykisk helsevern for barn og ungdom (PHBU) ikke er nevnt i samhandlingskapitelet. I innledningen til kapitelet (s 157) er det satt inn en ramme med en tekst som oppfordrer aktuelle instanser i kommunene og spesialisthelsetjenesten til å samarbeide fra første gang pasienten kommer i behandling. Det er symptomatisk i forhold til retningslinjens ensidige voksen-fokus at ikke BUP er nevnt som en av instansene her. Voksen-fokuset understreks ytterligere ved at samhandling mellom kommune og DPS er viet et eget avsnitt (avsnitt 15.6, s 160), mens det ikke finnes noe tilsvarende avsnitt for samhandling mellom BUP og kommunen. De kommunale instanser som yter service til ungdom er til dels helt andre (barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, skole, barnehage, PPT, m.fl.) enn de som yter service til voksne. Altså har BUP en svært ulik kontaktflate med kommunene enn DPS. Retningslinjens samhandlingskapittel må få et eget avsnitt for Samhandling mellom kommune og BUP Videre er det overraskende, men kanskje realistisk, at fastlege ikke er nevnt i kapitelet, gitt den rolle helsemyndighetene gjennom år har tiltenkt disse å spille i pasientenes liv. Divisjon psykisk helsevern Side 7

8 Diverse innspill til andre konkrete detaljer i utkastet til retningslinje: Vedlegg 1 (side 4 av 5) Beste effektive omsorgsnivå, BEON-prinsippet (tidligere LEON-prinsippet) Det er en svakhet at retningslinjen ikke tydeligere understreker at BEON-prinsippet. Forskning viser at prognosen i de aller fleste tilfeller blir best når utredning og behandling av pasienter med psykose/risiko for psykose gjennomføres poliklinisk eller ambulant. Døgn- og sykehusinnleggelse vil være nødvendig i en del spesielt komplekse tilfeller og i tilfeller der alvorlig selvmords- eller voldsrisiko er tilstede. For ungdom er BEON-prinsippet særlig viktig med tanke på i størst mulig grad å sikre deltakelse i naturlig miljø og aktiviteter og redusere sannsynligheten for kronifisering. Det tydeliggjøres i retningslinjen at utredning og behandling av psykoselidelser fortrinnsvis skal foregå lokalt, ambulant og poliklinisk Barn som pårørende I lys av hvor viktig omsorg og tilknytning er for risiko for utvikling av alvorlige psykiske lidelser og likeledes hvor sentral arvelighet er for slik risiko, er det uheldig at det ikke har blitt gitt en anbefaling med gradering (s 37f) for oppfølging av barn til foreldre med psykose. (se også pkt Gravide og ammende nedenfor) 1 Barn av foreldre med psykose skal følges opp etter lovkravene. Problemer med å fungere i foreldrerollen er en del av symptombildet i faser med psykose A 6.2 Relasjonens betydning Det er betydelig evidens for at relasjonen mellom behandler og pasient kan være helt avgjørende for utfallet av behandling. Det må derfor være en glipp som har ført til at anbefalingen (s 40) er gradert med en C og ikke med en A 3 Det må legges til rette for et godt personlig møte og en god relasjon mellom bruker og fagperson A 17.4 Gravide og ammende Her (s 180) siteres Melle m.fl. (2002) på at Barn av mødre med schizofrenidiagnose kan være mer omsorgskrevende spedbarn enn vanlig. Dette kan ha sammenheng med vansker med regulering av sult-/metthetsfølelse, søvnrytme, oppmerksomhet og motorikk. Slik dette er formulert her, kan en få inntrykk av at schizofrene mødre har en tendens til å få særlig omsorgskrevende barn, altså at dette er en egenskap ved barna. Nyere forskningen på samspill og relasjon mellom spebarn og omsorgsgiver viser hvor avgjørende det inntonede og synkrone samspillet er for spebarnets utvikling. Det er mulig at det i faser av en psykose kan være vanskelig for omsorgsgiver å gå inn i et slikt nyansert samspill med barnet. Sitatet fra Melle m.fl. (2002) kan gi leseren et begrenset og dermed feilaktig inntrykk og bør enten gis mer kommenterende tekst eller kuttes ut. Videre bør det inn et kule-punkt i anbefalingene for oppfølging under graviditet og spedbarnstid vedrørende tilbud om vurdering av og hjelp til å etablere og opprettholde godt nok samspill med barnet. Både helsestasjon og Spe- og småbarnsteamene ved BUP har kompetanse til å yte slikt tilbud. Divisjon psykisk helsevern Side 8

9 Vedlegg 1 (side 5 av 5) Kosttilskudd Flere studier tyder nå på at enkelte former for omega-3-fettsyrer kan redusere risiko for utvikling av psykose hos pasienter med høy risiko for psykoseutvikling (s 134), se bl.a. Amminger m.fl. (2010). I og med at dette dreier seg om mulig forebygging av en svært alvorlig lidelse og tilskudd av slike fettsyrer i moderate doser er uten risiko for bivirkninger, burde retningslinjen anbefale slike tilskudd for pasienter i UHR-gruppen. 3 Pasienter med høy risiko for psykoseutvikling bør anbefales tilskudd av omega-3-fettsyrer B Referanser: G. Paul Amminger, MD; Miriam R. Schäfer, MD; Konstantinos Papageorgiou, MD; Claudia M. Klier, MD; Sue M. Cotton, PhD; Susan M. Harrigan, MSc; Andrew Mackinnon, PhD; Patrick D. McGorry, MD, PhD; Gregor E. Berger, MD. Long-Chain W-3 Fatty Acids for Indicated Prevention of Psychotic Disorders. A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(2): Chuma J, Mahadun P. Predicting the development of schizophrenia in high-risk populations: systematic review of the predictive validity of prodromal criteria. Br J Psychiatry Nov;199(5): Melle I, Johansen R. De usynlige barna - når mor eller far har schizofreni. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122(23): Schimmelmann BG, Conus P, Cotton S, McGorry PD, Lambert M. Pre-treatment, baseline, and outcome differences between early-onset and adult-onset psychosis in an epidemiological cohort of 636 first-episode patients. Schizophr Res 2007;95(1-3):1-8. Divisjon psykisk helsevern Side 9

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Akutt psykiatrisk avdeling Generell styrke ved retningslinjene Dette er ett stort

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Hvordan fungerer

Detaljer

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv lagas høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv laga organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer