Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på Mongstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på Mongstad"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Rektor Hordaland Fylkeskommune Pb BERGEN Att, Regionalavdelingen Deres ref Vår ref 2012/11018-JULSK Dato Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på Mongstad /. Bakgrunn for prosjektet Norsk oppdrettsnæring står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som ingrediens i for, og ser på ulike strategier for både bedre utnyttelse av tilgjengelig fiskeolje og søken etter altemative kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Problemstillingen ble omhandlet av næringen i "Føre var"-rapporten (NILF, 2011), og peker blant annet på marine mikroalger som en mulig EPA og DHA-kilde for å opprettholde omega-3 nivået i fiskefor. Fotosyntetiserende mikroalger er primærprodusent av all omega-3 i havet, og kan dyrkes fotoautotroft i reaktorsystem ved tilført sollys, CO2 og næring. Forskningsmiljø ved Uni Research, UiB og Nofima har bidratt til en egenfinansiert utredning av potensialet for å utnytte restvarme og fanget CO2 fra Teknologisenter Mongstad (TCM) som innsatsfaktorer mot en industriell algeproduksjon. Utredningen konkluderte med at det må etableres et pilotanlegg for industriell algeproduksjon i tilknytning til TCM for å optimalisere og videreutvikle dagens reaktorteknologi, samt tilpasse denne til norske forhold (Sluttrapport CO2 to Bio, 2012). I tillegg vil et pilotanlegg også muliggjøre en felles tilnærming til produksjon og bruk av algebiomasse som råstoff, blant annet som et omega-3 rikt supplement til fiskefor. 2. Fremdrift mot utvikling av et pilotanlegg I regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi (2011) blir det lagt vekt på hvordan kunnskapsmiljø kan bidra inn mot bærekraftig næringsliv innenfor bioteknologiske områder hvor Norge har spesielle forutsetninger. Utvikling og utnyttelse av nye marine bioressurser på lavere trofisk nivå har også vesentlig fokus i utvikling av HAV21 programmet som er ute til høring disse dager. Mikroalger har et stort potensial for verdiskapning som en marin ressurs, og interessen for industriell utnyttelse har fått økt fokus både nasjonalt og internasjonalt de senere år. Som et ledd i strategien for utvikling av nye marine bioressurser, arrangerte Innovasjon Norge og Forskningsrådet en nasjonal workshop om verdiskapning og utnyttelse av mikroalger i Tromsø den lo.-ll.oktober Her deltok de største nasjonale FoU-aktørene sammen med Telefon postmottakø.uib.no Internett Org no, Rektors kontor Telefon Telefaks Postadresse Postboks BERGEN Besøksadresse Harald Hårfagres gate 1 Bergen Saksbehandler Julianne Skille side 1 av 5

2 side 2 av 5 representanter fra oppdrettsnæringen. I tillegg til UiB og Uni Research fra Bergensmiljøet, er det kunnskapsmiljø med fokus på ulike aspekt ved mikroalger i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Ås. Den nasjonale kunnskapsbasen innen mikroalger er geografisk spredt, men har både bredde og komplementaritet til å understøtte en samlet nasjonal satsing. Bergensregionen har en særstilling, idet flere store aktører innen så vel FoU miljøer som innen havbruk er lokalisert her. På workshopen ble det etablert en nasjonal arbeidsgruppe med fokus på industriell produksjon. Arbeidsgruppens innstilling til virkemiddelapparatet anbefalte blant annet større fokus på å utvikle fleksible pilotanlegg som kan drive teknologiutviklingen mot en mer effektiv ressursutnyttelse og kost-effektiv produksjon. Selv med mye kunnskap og tung kompetanse i kunnskapsbasen oppstår det et gap når grunnforskning går i inngrep med industri og næring. Det er kun gjennom en koordinert innsats mot oppskalering at potensialet fra kunnskapsbasen kan utvikles til verdiskapning. Havbruksnæringens engasjement i utvikling av mikroalger som et verdifullt marint råstoff ble forsterket i mai 2012, ved at Fiskeri- og Havbruksnæringens forskingsfond opprettet utredningsprosjektet ProAlgae2012. Prosjektet ledes fra Bergen (Uni Research), og vil identifisere konkrete behov for bedre kunnskaps- og erfaringsgrunnlag rundt produksjon i relevant skala under norske forhold. ProAlgae 2012 arrangerte en internasjonal workshop i Bergen den juli 2012, hvor det var bred enighet om at det mangler en kopling mellom grunnforskning (oppstrøms) og industriell nyttiggjøring (nedstrøms) i form av et pilotanlegg. Et oppskalert pilotanlegg vil danne grunnlag for «proof-of-principle» studier inn mot et spesifikt produkt, samt en bedre mulighet for å påvise effektiviseringsmuligheter og gi mer nøyaktige kostnadsestimat for oppskalert produksjon. Kostnader og effekter ved f.eks. bruk av kunstig lys, perioder med miksotrof vekst, ulike stressfaktorer og altemative næringskilder kan også kartlegges nærmere under forhold tilnærmet en produksjonsskala. Det vil videre være behov for å utvikle synergier for kostnadseffektivisering gjennom å kombinere industriell algeproduksjon med kostnadsfrie innsatsfaktorer fra andre næringer, som for eksempel renset CO2 og industriell restvarme fra Mongstad, samt fremtidig utnj^else av næring fra avløpsvann eller lukkede merdsystem på lengre sikt. Mongstad har en unik posisjon fordi der er god tilgang på CO2 med høy renhetsgrad (nesten 100 %). Etablering av et nasjonalt pilotanlegg på Mongstad kan understøtte grunnforskning ved å bidra med algebiomasse i relevant volum, som videre kan bidra til å utvikle mikroalger som en reell råvare. Det må videre gjennomføres flere FoU prosjekt rettet mot nedstrømsprosessering, samt utvikling av forkomponenter og biologisk dokumentasjon. Det er gjennom et slikt samspill mellom FoU og industri at man kan danne et felles grunnlag for en langsiktig satsing på fullskala produksjon. Det er behov for en tett dialog med flere industriaktører som har/kan ha interesser innen storskala produksjon, enten som leverandør av utstyr eller potensiell bruker/videreforedler av algebiomasse. AlgaePARC, et nasjonalt pilotanlegg for industriell algeproduksjon ved Universitetet i Wageningen (NL), er et godt eksempel på hvordan et slikt anlegg genererer mer forsknings- og utviklingsaktivitet både mot gmnnforskning og mot industriell anvendelse. Et slikt pilotanlegg på Mongstad vil kunne danne en felles nasjonal arena som vil sette det biomarine forskningsmiljøet i Bergen i føringen i samspill andre forskningsmiljø og havbruksnæringen. Samtidig er det etter initiativ fra Uni Research og UiB under etablering et nasjonalt fagforam for mikroalger gjennom Innovasjon Norge, for å stimulere økt nasjonal koordinering og samhandling mellom forskning og industri.

3 side 3 av 5 For en satsing fra det offentlige virkemiddelapparatet vil bl.a. følgende momenter være viktige: Det offentlige bidrar aktivt i finansiering av forskningsoppgaver og nødvendig infrastruktur sammen med industrielle aktører En satsing må bygge på den kompetanse og infrastmktur som allerede finnes nasjonalt, i hele verdikjeden fra algebiologi til prosessteknologi. Satsingen må ha en størrelse og spissing som gjør det mulig for Norge å konkurrere intemasjonalt. Selskapet C02Bio AS ble etablert i 4. kvartal 2011, bak dette selskapet står Nordhordland Handverk- og industrilag (NHIL), Bergen Teknologioverføring AS (BTO), Ewos AS, Grieg Seafoood AS og Salmon Group AS. Selskapet har som mål å få etablert et pilotanlegg for algeproduksjon på Mongstad. I dette arbeidet har en så langt vektlagt informasjon, så vel mot politiske myndigheter som allmennheten. Interessen og behovet er tydelig og økende. 3. Teknologisenter Mongstad (TCM) TCM eies av det statlige selskapet Gassnova (75 %), Statoil (20 %), Shell og Sasol og har som formål å teste og forbedre fangstteknologi for CO2. Gassnova sitt mandat er å ivareta C02-håndtering = fangst, transport og lagring av CO2, også omtalt som CCS. Selv om bruk av CO2 således ikke er et mandat p.t, er det et økende fokus på industriell bmk (CCU). TCM er dimensjonert for fangst av inntil tonn CO2 og ble åpnet i mai Den fangede CO2 skal slippes ut til luft igjen etter fangst. Prosjektering av et fullskalaanlegg pågår nå i samarbeid mellom Gassnova og Statoil. En beslutning om bygging av fullskala skal i henhold til plan tidligst skje i C02Bio AS har inngått intensjonsavtale om industriell bruk av inntil tonn CO2fi-a TCM. TCM har også gitt tillatelse til at pilotanlegget kan etableres på deres område. 4. Beskrivelse av pilotanlegget Pilotanlegget skal bestå av 2 seksjoner, et drivhus hvor produksjonsutstyret skal være, totalt på 200 kvm og en bygningsdel (modulbrakker) inneholdende anlegg for vannbehandling og høsting av algebiomassen, lager, kontor, laboratorium og sanitære rom, totalt på 100 kvm. Tomten er planert og der er fremlagt strøm/vann/avløp. Det er planlagt å flytte den avvannede biomassen til Nofima sitt anlegg i Bergen for videre prosessering i testperioden. 5. Kostnadsbeskrivelse: (utdragfra spesifikasjon) Drivhus (200 kvm), Bygningsdel (100 kvm) inkl. grunnarbeider (sokkel, grøfter etc), lys, varme, ventilasjon, etc. Delsum 4 Mkr Reaktorsystemer, CO2 bank, sensorer, styringssystemer etc. Delsum 8 Mkr Totalt: 12 Mkr inkl. mva.

4 side 4 av 5 6. Universitetet i Bergen (UiB) Det er viktig for UiB å være del av forsknings- og utviklingsmiljøet på Mongstad både for å bidra til kunnskapsutvikling og innovasjon sammen med næringslivet i regionen, men også for å samarbeide om utdanning av kompetente fagpersoner. Universitetet ser på etableringen av et pilotanlegg for bruk av CO2 til algeproduksjon som en styrking av FoU samarbeidet i regionen. Et slikt pilotanlegg vil være interessant for en rekke av våre forskere, ph.d.- og masterstudenter og vil kunne bidra til kompetanse- og teknologiutvikling for mange år fremover. Marin forskning har lange tradisjoner ved UiB og er et strategisk satsingsområde hvor vi har sterke fagmiljøer. Etablering av pilotanlegget vil skje i samarbeid med partnere som er svært interessante for UiB og vil kunne styrke bergensregionens posisjon som marin hovedstad, samtidig som man utnytter regionens unike muligheter for teknologiutvikling relatert til bruk av CO2. FoU miljøene i Bergen har stor kompetanse innen marin bioteknologi og havbmk og erfijutut mstet til å bidra i den faglige satsingen som planlegges i pilotanlegget. Ved UiB er det de senere årene arbeidet med algeproduksjon i akvakultur, særlig relatert til utvikling av nye produksjonssystemer, optimalisering og ernæringsmessig kvalitet. I tillegg forskes det på hvilken effekt lys og ulike næringsstoffer har på vekst hos mikroalgene. Parallelt med denne forskningsaktiviteten er det i ferd med å bygges opp en stor samling av marine mikroalger i Bergen. Gjennom en nylig tildeling av midler gjennom Forskningsrådet, arbeider forskningsmiljøene ved Uni Research og UiB nå med å etablere Bergen Marine Biobank som vil bli del av en nasjonal plattform av biobanker (MARBANK). Universitetet har dessuten et etablert samarbeid med Universitetet i Wageningen, Nederland, som regnes som det ledende miljøet på industriell algeforskning i Europa. UiB har per i dag laboratorier for kultivering av alger i mindre skala. Et pilotanlegg vil bidra til å løfte forskningen over i en ny fase hvor ulike kultiverings- og produksjonsmetoder kan testes ut. Pilotanlegget vil dermed komplementere den eksisterende infrastrukturen og bidra til nødvendig kunnskap med tanke på å utvikle en fullskalaproduksjon av marine mikroalger. 7. Driftsmodell Universitetet i Bergen vil avklare modeller og forutsetninger når det gjelder eierskap til bygningsdel og løst/fast utstyr. Selskapet C02Bio AS vil være ansvarlig for selve driften, dvs. løpende inntekter og kostnader samt bemanning av piloten. Dette selskapet vil også koordinere FoU aktivitetene. Der vil bli etablert en avtale mellom TCM, C02Bio AS og UiB for forhold knyttet til driften. Det er i driftsmodellen fomtsatt en 100 % stilling som driftsoperatør. Årlige driftskostnader er stipulert til ca. 2 Mkr, pilotanlegget skal være en 0 bedrift. Inntektene skal skje ved at FoU oppdrag betaler en leie for bmk av piloten og havbruksnæringen har allerede signalisert interesse for dette. Dersom FoU miljøene har behov for utstyr utover det som piloten disponerer, vil det inngå som del av prosjektfinansieringen for forskningsaktiviteten. Det planlegges også et EU prosjekt i samarbeid med etablerte algemiljøer i Spania, Nederland (Wageningen) og Mongstad.

5 side 5 av 5 Det forventes at man etter ca. 5 års forskning og utvikling i pilotanlegget vil ha et godt grunnlag for å kunne ta stilling til etablering av et storskalaanlegg. Den kompetanse og infrastruktur som bygges opp i pilotanlegget gjennom denne 5 års perioden vil være svært relevant for universitetet og UiB vil arbeide for en best mulig utnyttelse av dette også ut over de første 5 årene. Dersom det besluttes å legge ned pilotanlegget, vil relevant utstyr bli flyttet til Bergen og bygningsmassen (modulbrakkene) vil bli demontert for flytting eller salg. Fremdriftsplanen tilkjennegir 2013 for åpning av pilotanlegget. 8. Finansiering Det arbeides med finansiering av 12 Mkr etter følgende skisse: Havbruksnæringen (forselselskaper og oppdrettere) Kommuner i Nordhordland og Hordaland Fylkeskommune Staten 3.0 Mkr 3.0 Mkr 6.0 Mkr Det er en forutsetning at pilotanlegget fullfinansieres, utbetaling vil være aktuelt etter at dette er bekreftet. 9. Søknad I samarbeid med C02Bio AS søker Universitetet i Bergen med dette om tilsagn på inntil 3 Mkr fra Hordaland fylkeskommune. Tilsvarende søknad sendes Regionrådet i Nordhordland slik at en gjennom et spleiselag etablerer et fremtidsrettet algepilotanlegg på Mongstad. Med vennlig hilsen Sigmund Grønmo Rektor

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO 2 to Bio integrering av verdikjeder Hva? CO 2 Fanget CO 2 O 2 Raffineri TCM CO 2 Restvarme Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer Juni 2012 Sjømatklyngen i Hordaland Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest ererer kunnskap Forord Rapporten «Sjømatklyngen i Hordaland» er utarbeidet for å gi en beskrivelse av regionens ståsted

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen

Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Søknad Byregionprogrammet fase II Gjøvikregionen Støtteordning: Byregionprogrammet Prosjektnavn: ByR Gjøvikregionen Kort beskrivelse (sammendrag - maks 500 tegn): Fase 2 av ByR-prosjektet skal for Gjøvikregionen

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 41/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer