Veileder for leger, jordmødre og kliniske ernæringsfysiologer i ernæringsoppfølging ved høyrisikosvangerskap: Den gravide fedmeopererte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for leger, jordmødre og kliniske ernæringsfysiologer i ernæringsoppfølging ved høyrisikosvangerskap: Den gravide fedmeopererte"

Transkript

1 Veileder for leger, jordmødre og kliniske ernæringsfysiologer i ernæringsoppfølging ved høyrisikosvangerskap: Den gravide fedmeopererte 2014 Siren Nymo Ann Kristin H. de Soysa Kliniske ernæringsfysiologer Helse Midt-Norge 1

2 Oppsummering med anbefalinger Tidlig kontroll hos fastlege og evt. jordmor. Symfyse-fundusmål fra uke 26 og månedlig deretter. Tidlig UL før 6-10 uker ved risikofaktorer som kan medføre misdannelser for videre utredning hos NSFM. Vær oppmerksom på at gastrointestinale symptomer kan være relatert til fedmeoperasjonen, og det bør være lav terskel for å kontakte kirurg, bl.a. pga risiko for tarmobstruksjon, perforasjon, og blødning. Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog ved sykehuset kvinnen var operert snarest mulig. Klinisk ernæringsfysiolog bør spesielt kontaktes ved o vekttap eller manglende vektoppgang o stor vektoppgang o ernæringsmessige mangler, eller mistanke om slike mangler o spørsmål om kosttilskudd, næringspreparater, sonde- og/eller i.v. ernæring Spørre om inntak av kosttilskudd og ta labprøver ved 1. kontroll og deretter hver 3. Mnd eller oftere ved behov. Vær spesielt oppmerksom på fettløslige vitaminer ved duodenal switch og long limb gastrisk bypass. Screening for diabetes hos risikopasienter hos fastlegen o Mål fastende blodglukose og glukose etter frokost daglig i 1 uke. Ikke OGTT pga dumping. Den gravide bør få råd vedr blodsukkermåling hos egen lege eller diabetssykepleier. Tabell 1: Nordiske næringsstoffanbefalinger for gravide (2012) Vitamin Mengde Mineral Mengde A (retinol) 800 μg (RAE) Kalsium 900 mg B 1 (tiamin) 1,5 mg Fosfor 700 mg B 2 (riboflavin) 1,6 mg Kalium 3,1 g B 3 (niacin) 17 NE Magnesium 280 mg B 6 1,5 mg Jern c 15 mg B 12 2 μg Sink 11 mg Folat a 500 μg Kopper 1,3 mg C 85 mg Jod 200 μg D b 10 μg Selen 60 μg E 10 α-te a 1. trimester gis 400 mg folat som ekstra tilskudd. b Ved lav soleksponering anbefales 20 μg. c Ekstra tilskudd 2. og 3. trimester ved behov. 2

3 Tabell 2: Anbefalte kosttilskudd til gravide fedmeopererte Kosttilskudd Dosering Anmerkning Multivitaminmineral-tilskudd med vit A, D, K og jern (f.eks. Nycoplus Multi) Kalsium + vit D 1 tablett (2 tabletter ved graviditet < 24 mnd etter operasjon) 1000 mg μg til alle gastric bypass-opererte Totalt vit A (retinol) inntak bør ikke overskride 3000 μg /d pga økt risiko for fosterskader Vit D bør monitoreres hos alle og ekstra tilskudd gis ved behov Folsyre 0,4 mg Også etter 1. trimester ved lave blodverdier Vit B 6 25 mg/6.-8.time maks 200 mg/d Ved mild hyperemesis Jern Vit B 1 (tiamin) Etter behov, eventuelt i.m. jerninjeksjon v/mangelfull respons på per oralt tilskudd 3 mg x 3 ved oppkast i tillegg til øvrige tilskudd Ved indikasjon Ved hyperemesis: Tiamin 200 mg i.v. Vit B 12 (kobalamin) 1 mg i sprøyte hver 3. mnd Vit B 12 bør monitoreres hos alle og ekstra tilskudd gis ved behov Omega 3 1 g fra 5 ml tran eller tilsvarende fra kapsler Totalt dagsinntak vit A (retinol) bør ikke overskride 3000 μg pga økt risiko for fosterskader Tabell 3: Blodprøver for vurdering og monitorering av ernæringsstatus til gravide fedmeopererte. Tas ved 1. kontroll og deretter hver 3. mnd og ved behov Jernstatus Kalsiumstatus Elektrolytter Vitaminer/ Mineraler Protein Stoffskifte Karbohydrat Hemoglobin Ionisert Natrium Vit B 1 Albumin T 4 Glukose kalsium (tiamin) Ferritin PTH Kalium Vit A Kreatini TSH Hb A1c n Vit B OH-vit D Magnesium Vit B 6 Ketoner (kobalamin) Folat Fosfat Vit K MCV, MCH Kalsium Sink Kobber 3

4 Bakgrunn Operasjonstyper I Norge utføres det stadig flere fedmeoperasjoner og i 2013 ble 3000 personer operert. En betydelig andel av disse er kvinner i fertil alder. Fedmeoperasjoner utføres på voksne med BMI 40 eller BMI 35 pluss fedmerelaterte sykdommer som diabetes type 2. I Norge har operasjonstypen gastrisk bypass vært mest vanlig, men denne erstattes i økende grad av langsgående ventrikkelreseksjon (sleeve-gastrektomi). Gastrisk innsnøring med justert bånd (gastric banding) er vanlig internasjonalt, men benyttes lite i Norge, og biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (duodenal switch) utføres sjeldnere nå enn tidligere. Ernæringsutfordringer Vekttapet etter fedmeoperasjon er størst de første 6 mnd etter operasjonen, men kan fortsette opp til 2 år (gjelder spesielt gastric bypass og duodenal switch). Matinntaket er sterkt redusert de første 6 mnd og inntaket av protein er marginalt for mange. På grunn av nedsatt inntak av mat og lavere opptak av næringsstoffer behøver de fleste gastrisk bypassopererte livslang substitusjon av vitaminer og mineraler, inkl. vit B 12, vit D og kalsium. I tiden med raskt vekttap er substitusjon med vitaminer og mineraler særdeles viktig. Sleeve-gastrektomi gir en trang rørformet magesekk. Denne operasjonstypen gir vanligvis ingen malabsorbsjon, men kan gi lavere opptak av vitamin B 12. Matinntaket er lavt den første tiden etter operasjon, og magesekkens form begrenser matvarevalget. Dette medfører behov for multivitaminmineral-tilskudd, spesielt den første tiden. Duodenal switch medfører betydelig malabsorpsjon av bl.a. fettløslige vitaminer og faren for underernæring og alvorlige mangeltilstander, inkludert vitamin- og proteinmangel er større ved denne operasjonen enn ved andre metoder. Graviditet etter fedmeoperasjon Økt fertilitet Vekttap etter fedmekirurgi varierer fra % av overvekten avhengig av operasjonstype. Det vil si at mange oppnår en BMI som klassifiseres som overvekt og fedme klasser 1 og 2. Vekttap etter fedmekirurgi kan føre til økt fertilitet. Dette gjelder spesielt kvinner med fedmerelatert polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som vil kunne få tilbake normal eggløsning. Høyrisikosvangerskap Studier har påvist økt risiko for fosterskader når mor blir gravid i perioden med størst vekttap og høyt antall fortidligfødte og spontanaborter hos kvinner som ble gravid 2 år etter operasjonen. Av den grunn frarådes fedmeopererte kvinner å bli gravid til de har vært vektstabile i minst 6 mnd, dvs. tidligst 18 mnd etter utført operasjon (24 mnd etter duodenal switch). Videre vil tidlig graviditet etter operasjon kunne resultere i et lavere totalt tap av overvekten, og at kvinnen dermed ikke oppnår optimal helseeffekt av operasjonen. I utgangspunktet følges retningslinjene for svangerskapsomsorgen, men for disse pasientene være spesielt oppmerksom på det følgende. 4

5 Komplikasjoner relatert til kirurgiske inngrep kan inntreffe flere år etter operasjonen. Tarmobstruksjon, perforasjon og blødning er komplikasjoner som kan oppstå flere år etter mage-tarmkirurgi. Ubehandlet utgjør de en økt risiko for død hos den gravide og fosteret. Symptomene kan være vage og hos gravide må symptomer som uspesifikk abdominalsmerte, kvalme og/eller oppkast undersøkes. Tidlig diagnostisering avgjørende og bruk av CT har i flere tilfeller vært livreddende. Oppfølging Det er viktig med henvisning til svangerskapspoliklinikk og klinisk ernæringsfysiolog når graviditet oppstår < 24 mnd etter operasjon ettersom dette anses som høyrisikosvangerskap. Fedmeopererte med dårlig compliance på kosttilskudd og/eller som har ernæringsmessige utfordringer bør henvises til klinisk ernæringsfysiolog i spesialisthelsetjenesten også dersom de blir gravid > 24 mnd etter fedmekirurgi. Kosttilskudd Anbefalt daglig inntak av vitaminer og mineraler til friske gravide er vist i Tabell 1. Det er en generell anbefaling at kosttilskuddene til fedmeopererte personer dekker 100% av anbefalt daglig inntak. Type og dosering av kosttilskudd til gravide som er fedmeoperert varierer avhengig av operasjonstype, tid fra operasjon til graviditet og ernæringsbehovene til den individuelle pasient. En oversikt over anbefalinger til disse kvinnene er vist i Tabell 2. Væske- og næringsinntak Den første tiden (for noen i et år eller mer) etter operasjon kan væskeinntaket være lavt og den gravide kan behøve i.v. væsketilførsel. Det er viktig å vurdere behov for ernæringsbehandling (sondeernæring eller i.v. ernæring) hos kvinner som ikke inntar tilstrekkelig næring. Vurdering og monitorering av ernæringstilstanden til den gravide fedmeopererte I tillegg til standard labprøver bør blodprøver som gir informasjon om kvinnens ernæringstilstand tas ved første legekontroll og deretter hver 3. mnd. Disse er vist i Tabell 3. Ved behov tas prøvene oftere. Vekt bør måles ved alle kontroller. Tilvekstkontroll Ved gravididtet i katabol fase med raskt vekttap øker risikoen for prematur fødsel, intrauterin vekstretardasjon og næringsmangler hos barnet. Vektstabilitet eller vektøkning utelukker ikke malabsorbsjon av enkelte næringsstoffer etter fedemoperasjon og fosteret er derfor i økt risiko for ulike mangeltilstander hvis den gravide ikke får i seg riktig mengder mat og kosttilskudd. Man vet ikke hva som er optimal vektøkning hos gravide fedmeopererte, men i utgangsunkte følges anbefalinger ift mors BMI ved gravididtens begynnelse. Ved risikofaktorer som kan medføre misdannelser bør man gjøre tidlig ultralyd (UL) (før 6-10 uker) for videre utredning og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Screening for svangerskapsdiabetes Oral glukosetoleransetest (OGTT) bør ikke utføres hos fedemopererte da rask og stor tilførsel av enkle sukkerarter til en liten ventrikkel medfører dumping (rask forflytting av glukose til tarm med medfølgende blodtrykksfall, svimmelhet, diaré). Fedmeopererte gravide bør måle fastende blodglukose og glukose etter frokost daglig i én uke. HbA1c 6,5 indikerer diabetes. 5

6 Kilder Aasheim, E.T., et al. Kirurgisk behandling av sykelig fedme. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: Adair et al. Complications of bariatric surgery. Uptodate (version ). Hentet 28. april =0&searchType=PLAIN_TEXT&source=USER_INPUT&searchControl=TOP_PULLDOWN&s earchoffset= Beard JH., et al. Reproductive Considerations and Pregnancy after Bariatric Surgery: Current Evidence and Recommendations. Obes surg. 2008; 18: Borch-Iohnsen et al. Bør gravide kvinner ta jern tilskudd. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Faintuch, J., et al. Pregnancy Nutritional Indices and Birth Wight After Roux-en-Y Gastric Bypass. Obes Surg. 2009; 19(5): Guelinckx, I., et al. Reproductive outcome after bariatric surgery: a critical review. Hum Reprod Update. 2009; 15(2): Hofsø, D.; et al. Oppfølging etter fedmekirurgi. Tidsskr Nor Lægeforen 2011; 131: Maggard, M., et al. Bariatric Surgery in Women of Reproductive Age: Special Concerns for Pregnancy. Evidence Reports/Technology Assessments, No Rockville (MD): Agency for Healthcare and Quality (US); 2008 Nov. Maggard, M., et al. Pregnancy and fertility following bariatric surgery: a systematic review. JAMA. 2008; 19; 300(19): Nordic Concil of Ministers. Nordiske næringsstoffanbefalinger for gravide. København, Norden; Raymond, R. H. Hormonal status, fertility and pregnancy before and after bariatric surgery. Crit Care Nurs Q. 2005; 28(3): Sosial og helsedirektoratet. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Oslo; 2005, IS-1179 Sandbu, R. Fedmekirurgi og graviditet. Tidsskr Nor Lægeforen 2009; 129: Shah, D.K., et al. Bariatric surgery and fertility. Curr Opin Obstet Gynecol. 2010; 2(3): Sheiner, E., et al. Pregnancy outcome in Patients Following Different Types of Bariatric Surgeries. Obes surg. 2009; 19: Siega-Riz AM, et al. Obesity, Reproduction, and Pregnancy Outcomes. J Am Diet Assoc. 2009;109: Skogøy, K., et al. Svangerskap like etter fedmeoperasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: Smith JA et al., Treatment and outcome of nausea and vomiting of pregnancy. UpToDate. Hentet 2.februar ng+of+pregnancy.&sp=0&searchtype=plain_text&source=user_input&searchcontrol=top _PULLDOWN&searchOffset= Xanthakos, S.A, et al. Nutritional consequences of bariatric surgery. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006; 9(4):

Graviditet, overvekt og fedmekirurgi

Graviditet, overvekt og fedmekirurgi Graviditet, overvekt og fedmekirurgi Tina Eilertsen 18.9.2014 Disposisjon Definisjon av overvekt og fedme Forekomst av overvekt og fedme Hva vet vi om risiko ved overvekt og fedme i svangerskap? Hva vet

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt

Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Kulseng 2012 Oversikt En befolkning i endring Konsekvenser av en fedmebelastet befolkning Behandling

Detaljer

Oppfølging etter fedmekirurgi1887 92

Oppfølging etter fedmekirurgi1887 92 Oversiktsartikkel Oppfølging etter fedmekirurgi1887 92 Sammendrag Bakgrunn. Antall fedmeoperasjoner øker i Norge. Fedmeopererte pasienter kan få kirurgiske, medisinske og ernæringsmessige komplikasjoner.

Detaljer

Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Perinataldagene Tromsø 180413

Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Perinataldagene Tromsø 180413 Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Perinataldagene Tromsø 180413 Høsten 2004 startet vi opp med kirurgisk behandling for sykelig overvektige. Nordlandssykehuset

Detaljer

Overvektssenteret. Senter for sykelig overvekt INFORMASJON TIL DEG SOM ØNSKER OPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT. Aker universitetssykehus HF

Overvektssenteret. Senter for sykelig overvekt INFORMASJON TIL DEG SOM ØNSKER OPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT. Aker universitetssykehus HF INFORMASJON TIL DEG SOM ØNSKER OPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT Overvektssenteret Senter for sykelig overvekt Aker universitetssykehus HF 2 - www.aus.no Innhold Kort om kirurgisk behandling av overvekt....3

Detaljer

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET 2 Forord 4 Formål og innhold 6 Anbefalinger til bruk ved planlegging av kosthold til grupper 8 Anbefalt inntak av fett, karbohydrater og protein som

Detaljer

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn

Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Vårseminar for barnesykepleiere 23. april 2009 Ernæring til syke barn Klinisk ernæringsfysiolog Janne Anita Kvammen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus HF Disposisjon Ernæringsstatus hos syke

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko. Januar 2015

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko. Januar 2015 God ernæringspraksis vurdering av ernæringsmessig risiko Januar 2015 Bakgrunn Opptil 30 % av pasienter i sykehus er i ernæringsmessig risiko, og flere studier har vist at ernæringsstatus ofte forverres

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt

Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt 1 Det er viktig å behandle fedme. I hele verden, både i rike og fattige land, øker forekomsten av fedme. Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Gastric bypass Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Hva er sykelig overvekt WHO har definer overvekt i form av BMI >30 som sykdom BMI = body mass index =

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

BARIATRISK KIRURGI. Kirurgisk overvektsbehandling. Bakgrunn. Operasjonsmetoder. Hvem skal opereres? Resultater. Bivirkninger.

BARIATRISK KIRURGI. Kirurgisk overvektsbehandling. Bakgrunn. Operasjonsmetoder. Hvem skal opereres? Resultater. Bivirkninger. BARIATRISK KIRURGI Kirurgisk overvektsbehandling Bakgrunn Operasjonsmetoder Hvem skal opereres? Resultater Bivirkninger Komplikasjoner 1 BMI / KMI (voksne) WHO KLASSIFISERING KROPP-MASSE INDEX (BMI) Kg/m²

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi fag vitenskapelig artikkel «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi Karen Synne Groven, postdoc, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko God ernæringspraksis vurdering av ernæringsmessig risiko Bakgrunn Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter. Opptil 30 % av innlagte i sykehus er i ernæringsmessig risiko, og flere

Detaljer

Ulriksdal Sykehus Pasientinformasjon til deg som vil gjøre noe med din Overvekt

Ulriksdal Sykehus Pasientinformasjon til deg som vil gjøre noe med din Overvekt Ulriksdal Sykehus Pasientinformasjon til deg som vil gjøre noe med din Overvekt Velkommen til Ulriksdal Sykehus, Overvektkirurgi. Ulriksdal Sykehus er Vestlandets største og mest moderne private sykehus.

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

KOSTRÅD VED GASTRIC BYPASS

KOSTRÅD VED GASTRIC BYPASS KOSTRÅD VED GASTRIC BYPASS med Roux-en-y slynga RSSO Bodø 1 Innholdsfortegnelse Praktiske råd...3 MAT ETTER OPERASJONEN...3 Her er noen gode Kostråd...3 Forslag til kostregime etter operasjon hos pasienter

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer