Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/15 Skrotnisseprosjekt 2014 Dyr?y 2012/389 RS 2/15 Møtereferat Mattilsynet etter møte /242 RS 3/15 RS 4/15 Mattilsynet avslår søknad om godkjenning Dyrøy nye vannverk Høringsuttalelse - handlingsplan for fylkesveg i Troms / /206 RS 5/15 Årsmelding 2014 Dyrøy brannvesen. 2014/6 RS 6/15 Innføring av nytt høydesystem NN2000 i Troms 2015/55 RS 7/15 RS 8/15 RS 9/15 RS 10/15 20/21 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, garasje 46/6 Svar p? s?knad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Hytte/bod 11/2 Svar p? s?knad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nytt tak og levegger veranda og restaurering utebo 3/148 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tibygg RS 11/15 43/15,4 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, plasthall 70 kvm RS 12/15 Svar på søknad om igangsettingstillatelse og ansvarsrett, gnr3 bnr 139 Tverrveien 7 og 9 (Dyrøymat) 2014/ / / / / /455 RS 13/15 17/9 og 18/13 Klage - odelsfrigjøring 2014/72 RS 14/15 3/139 Svar på søknad om deling av grunneiendom 2014/520 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 Saker til behandling Garasjebygning på gnr 11, bnr 128 i Dyrøy - ny behandling etter Fylkesmannens behandling av klage på Dyrøy kommune v/plan- og naturutvalgets vedtak i sak 12/14 3/45 Reguleringsendring Solbu reguleringsplan, Ringveien Kommunens uttalelse vedrørende Nordlaks oppdrett AS sin søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet Sortevika i Dyrøy kommune Kommunens uttalelse vedrørende Nordlaks oppdrett As sin søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, 2009/ / / /269

4 Terje Johansen utvalgsleder ørret og regnbueørret på lokalitet Litjevika i Dyrøy kommune

5 Sakertilbehandling

6 PS1/15Referatsaker

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/389 Inge Bones, tlf.: Skrotnisseprosjekt 2014 Dyrøy Fra 1.juli til 31.august 2014 hadde Dyrøy kommune ei innsamling av jernskrap for hele kommunen. Innsamlingen ble adressert til Espenesveien 89, industriområdet Finnlandsmoen: Fig1.Oppslag Oppsamlingsplass Norsk-Gjenvinning, Metall & Gjenvinning as, Bergneset fikk i oppdrag å hente jernskrapet. Resultatet ble registret med 72 tonn jernskrap. Innsamlingen ble godt mottatt av publikum som gjerne så at ordningen ble videreført hvert år. Dyrøy kommune vil vurdere dette senere. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Intern kopi til: Geir Fjellberg Ørjan Higraff Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

8 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\70194_fix.html Page 1 of Ref TAU og formannskapet Fra: Geir Fjellberg Sendt: 17. september :25 Til: Even Berntsen Kopi: Ørjan Higraff; Randi Lillegård; Oluf Torsteinsen Emne: Møtereferat Mattilsynet etter møte Her er møtereferatet fra avklaringsmøtet med Mattilsynet Even noter deg spesielt innholdet her som vedr. klausulering av Rundfjellvatnet, vannprøvetaking og renseanlegg Oluf sørg for månedlige vannprøver/parametere og analyser. NB!!! prøvene skal tas av råvannet(før rensing) inne på renseanlegget. Ingen prøver skal tas i Rundvatnet.

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Mattilsynet v/ Ø. Fossli Storgt FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2011/242 Geir Fjellberg, tlf.: M Referat fra møte med Mattilsynet Det vises til møte med Mattilsynet v/ Ø. Fossli avholdt i Dyrøy kommune Fra kommunen deltok G. Fjellberg, E. Berntsen og O. Torsteinsen. Bakgrunnen for møtet var å oppklare misforståelser etter Mattilsynets inspeksjon utført i forbindelse med kommunens søknad om oppstarttillatelse. Etter inspeksjonen har Mattilsynet tilsendt Dyrøy kommune brev av der Mattilsynet avslår Dyrøy kommunes søknad om godkjenning av Dyrøy nye vannverk. Dyrøy kommune søkte den 7. april 2014 ved bruk av skjematjenesten til Mattilsynet på Altinn om oppstarttillatelse for å kunne ta i bruk 1. byggetrinn av utbyggingen av Dyrøy nye vannverk. Av søknaden fremgår det at oppstarttillatelse søkes for byggetrinn 1 og at Rundfjellvatnet kan tas i bruk selv om øvrige byggetrinn ikke er utbygd. Under møtet ble det gitt orientering om omfanget av de 4 utbyggingstrinnene som er aktuelle for vannverket og som harmonerer med søknaden om plangodkjenning av Dyrøy nye vannverk av Flere av punktene Mattilsynet har oppgitt i sitt avslag av inngår ikke i 1. byggetrinn. Dette gjelder bla. SD-anlegg, forhold som må være avklart for å søke Rundfjellvatnet godkjent som 1 barriere (gjennomføring av prøveprogram for analyse av vannprøver) og klausulering av drikkevannskilden mm. Dette er tiltak og installasjoner som er planlagt gjennomført i de kommende byggetrinnene. Etter denne avklaringen gir Mattilsynet aksept for at Rundfjellvatnet allerede fra nå av etter at 1. byggetrinn er ferdigstilt kan tas i bruk som drikkevannskilde. Vannprøvene som er tatt fra Rundfjellvatnet viser langt bedre kvalitet en vannprøvene fra Sætervatnet som er dagens drikkevannkilde. Vannprøver Mattilsynet har i e-post til Dyrøy kommune av oppgitt hvilke parametere det skal tas vannprøver/analyse av i tiden framover og som vil danne grunnlag for å søke Rundfjellvatnet godkjent som 1 barriere. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

10 Det er tilstrekkelig å ta månedlige råvannsprøver fra behandlingsanlegget (ikke fra Rundfjellvatnet) og parametere som skal tas er: Koliforme/e.coli Intestinale enterokokker Farge Turbiditet UV-transmisjon Kimtall Hvis de månedlige prøvene gjennom et helt år er gode, så kan det vurderes om Rundfjellvatn kan være en barriere. I denne vurderingen blir tidligere prøver tatt med. Etter et år må Mattilsynet ta en ny vurdering på antall råvannsprøver i året. Hvis Rundfjellvatn vurderes som en barriere, så er det ikke unaturlig å fortsette med månedlige prøver. Drikkevannsforskriften forventes forandret fra neste år. Det kan da komme et nytt prøvetakingsregime som må følges. Renseanlegg Dersom Rundfjellvatnet skal kunne godkjennes som 1 barriere må det fortrinnsvis installeres 2 UV-anlegg i parallell med filtre og stengeventil for begge som kan alternere. Dette skal sikre kontinuitet i vannforsyningen ved vedlikeholdsoppgaver som service/skifte av rør/renhold mm. I denne sammenheng bør det vurderes hvorvidt det er formålstjenlig å modifisere (for tilknytning av SD) eksist. uv-anlegg, eller hvor vidt dette bør erstattes med et nytt anlegg. Mattilsynet vil alt. vurdere og avgjøre om eksist. kloranlegg kan brukes som 1 renseanlegg slik at 1 uv-anlegg blir tilstrekkelig. Eksist. kloranlegg er ferdig oppdatert, tilknyttet med styring til pumpe og forberedt kablet til SD. Klausulering av drikkevannskilden Arbeidet med klausulering av drikkevannskilden igangsettes av Dyrøy kommune straks. Plan for klausulering skal legges fram av byggeleder innen 1.desember Allerede nå skal det settes opp skilt ved vatnet som opplyser om at Rundfjellvatnet er drikkevannskilde og som angir varsomhetsregler for opphold/ferdsel nær vatnet. Bruk av vannverket under utbyggingen Dyrøy nye vannverk skal bygges ut gjennom 4 byggetrinn. 1. byggetrinn som omfattet inntaksanlegget i Rundfjellvatnet, overføringsledning til Bjørkebakken og renseanlegget her er gjennomført. 2. byggetrinn omfatter overføringsledning fra Bjørkebakken til Evertmoen, starter i månedskiftet sept/okt 2014 og skal være ferdigstilt innen utgangen av august byggetrinn omfatter sjøledning til Dyrøya inkl. høydebasseng/trykkøkning her, igangsettes primo 2015 og avsluttes ved årsskiftet 2015/2016. Byggetrinn 4 gjennomføres i løpet av og omfatter ledningsnett og høydebasseng i Brøstadbotn samt installering av SD-anlegg for hele vannverket. Det er aksept for å kunne ta i bruk hvert enkelt byggetrinn etter hvert som disse ferdigstilles. Når hele vannverket er ferdig utbygd (i løpet av 2017) vil kommunen søke oppstarttillatelse. Med hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Side 2 av 2

11 Side 3 av 3

12 Sksnr DYRØy KOMMUNE : Li9enr.: --2 SEPT2014 DYRØY KOMMUNE DekW: VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY Vå 2014/ Da hill._(0d, s 01..os.2014 Teknisk etat 9311 BRØSTADBOTN Org.nr: MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD OM GODKJENNING DYRØY NYE VANNVERK Det vises til elektronisk søknad om oppstarttillatelse (godkjenning) 7.april Det vises videre til vedtak om plangodkjenning gitt 26.august 2011, og søknad om plangodkjenning fra kommunen datert 14.juli Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY. Til stede fra virksomheten var Even Berntsen. Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Øivind Fossli og førsteinspektør Kaj Erik Struve. Bakgrunn for tilsyn var å se om forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning stemte overens med virkeligheten, og at endelig godkjenning kunne gis. Tilsynet omfattet Nye Dyrøy vannverk Hovedinntrykk Under tilsyn kunne det observeres at forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning ikke stemte overens med virkeligheten. Det var såpass store avvik at det blir fattet vedtak om avslag på søknad om godkjenning. Dyrøy kommune må rette opp påpekte forhold, og sende inn søknad om godkjenning senere. Det blir i tillegg varslet om 4 vedtak. Mattilsynet anser at det er 4 forhold som må etterkommes, med bakgrunn i forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning. Det har i prosessen etter vedtak om plangodkjenning vært et ønske fra kommunen, å få godkjent Rundfjellvatn som en barriere. Det har vært flere telefonsamtaler, og e-postkommunikasjon. Plangodkjenning beskriver at det er for lite råvannsprøver til å få klassifisert Rundfjellvatn som barriere. Prøver tatt etter plangodkjenning viser for mange tilfeller av fekale indikatorbakterier. Dette er beskrevet i e-post datert 30.mai E-post blir i dette dokument lagt ved som vedlegg. For å få et vann klassifisert som en barriere så er det i henhold til faglitteraturen beskrevet at det må tas månedlige prøver i 2 år (det er viktig å få med seg alle årstider). Da skal det kun påvises sporadiske tilfeller av fekale indikatorbakterier. Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Saksbehandler: ØivindFossli Tlf: / Storgata46,Finnsnes (Huskmottakersnavn) Postadresse: Fellespostmottak,Postboks Brumunddal Telefaks:

13 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: Som beskrevet i vedtak om plangodkjenning har Mattilsynet godtatt at Rundfjellvatn ikke er en fullverdig barriere. Imidlertid har det da vært forutsatt diverse tiltak for at vannverket som helhet har tilstrekkelige barrierer. Dette er forslag om tiltak som kommunen selv beskrev i søknad om plangodkjenning. Ett av tiltakene var at området rundt Rundfjellvatn skulle klausuleres. Dette er ikke blitt utført. Klausulering er en lang prosess. Det blir derfor varslet vedtak om at kommunen må legge fram en plan for dette. Ett annet tiltak var å ha ekstra rensing av vannet. Kommunen la fram en plan om 4 UV-aggregat, der 2 UV-aggregat skulle settes opp i parallelle linjer. Tanken bak dette var at man renset vannet 2 ganger gjennom UV-lys, og at man kunne alternere mellom linjene. Mattilsynet godtok denne løsningen, da råvannet har lavt fargetall og høy UV-transmisjon, som passer bra for rensing av UVlys. Under tilsyn kunne det konstateres at man planla å rense vannet gjennom det gamle UV-anlegget til Bjørkebakken vannverk. Hvis man skulle anta at dette aggregatet skal brukes, så må det modifiseres da det i dag har store mangler. Det mangler automatisk stengeventil, som skal stoppe ved fall i UVintensitet. Timetelleren er i ustand. Intensitetmåleren virker ikke. En lampe på aggregatet var gått under tilsyn. I tillegg var det lekkasjer på begge sider av aggregatet. Det er også viktig å legge til at et UV-aggregat skal dimensjoneres i forhold til råvannet. Det er ikke bare å sette opp et gammelt UV-aggregat som tidligere har vært brukt ved Bjørkebakken vannverk. Et UV-aggregat skal være dimensjonert i forhold til kvaliteten på råvannet, samt hvilken kapasitet anlegget skal ha. Før en eventuell godkjenning skal det kunne fremvises dokumentasjon til Mattilsynet over at anlegget er riktig dimensjonert. Det blir varslet vedtak om å utbedre/oppgradere renseanlegget, i forhold til hvordan anlegget framstår i dag. En forutsetning i vedtak om plangodkjenning var at det måtte være et forfilter før UV, gjerne med porestørrelse mikrometer. I dag er det ingen forfilter før UV-aggregat. I de tidligere planene var det planlagt nødstrømsaggregat, og under tilsyn kunne man observere at dette var installert. Det var videre planlagt bruk av vannglass, og dette var også installert. Det var en forutsetning i vedtak om plangodkjenning at man skulle installere nødkloranlegg i renseanlegget. Dette var ikke utført. Det ble observert et gammelt nødkloranlegg i renseanlegget, men dette var ikke koblet til. Et nødkloranlegg skal til enhver tid være klart til bruk, i tilfelle en hendelse skulle oppstå. Kommunens søknad om plangodkjenning omfattet plan om sentral driftsovervåking av det nye anlegget. Under tilsyn ble det fortalt at dette ikke lenger var tilfelle. Derfor blir det varslet vedtak med krav om sentral driftsovervåking. Mattilsynet krever ved alle vannverk at rør og renseutstyr (vannveien) i renseanlegget merkes. Dette var ikke tilfelle under inspeksjon. Ved tilsyn ved Rundfjellvatnet var det ikke satt opp skilt/oppslag til publikum om å vise varsomhet ved drikkevannskilden. Kommunen har selv beskrevet at det skal være fiskeforbud, badeforbud og forbud mot kjøring av skuter på vannet. Det blir varslet vedtak om å sette opp skilt/oppslag ved kilden. Side 2 av 6

14 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: Under tilsyn ble det ikke sett på internkontrollsystem og beredskapssystem. Disse systemene skal være på plass før endelig godkjenning kan gis. Kommunen har tidligere planlagt 2 nye høydebasseng. Ett på Brøstadbotn på 1000 m3 og ett på Dyrøya på 300 m3. Bassengene var ikke bygd enda. Mattilsynet vil avslutningsvis nevne at det vurderes som alvorlig at forutsetninger som er gitt i vedtak om plangodkjenning ikke følges. Ett vedtak om plangodkjenning skal være en trygghet for vannverkseier om at det ferdig bygde vannverket vil tilfredsstille krav i drikkevannsforskriften, slik at befolkningen får trygt og godt drikkevann. Vi har derfor sett det nødvendig å fatte følgende vedtak: Vedtak om avslag på søknad om godkjenningltillatelse Mattilsynet gir avslag på søknad om godkjenning. Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften 8 Godkjenning av vannforsyningssystem Vi har observert: 7.april 2014 søkte Dyrøy kommune om oppstarttillatelse for Nye Dyrøya vannverk. Under tilsyn 14.august 2014 kunne det observeres at det nye vannverket ikke var i overenstemmelse med forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning datert Det vises til søknad om plangodkjenning datert Søknad var sendt av Sweco Norge på vegne av Dyrøy kommune. Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 8, 2.1edd: Ved etablering av nye vannforsyningssystem som nevnt i første ledd, eller endringer av betydning for hygieniske forhold eller leveringssikkerhet for eksisterende vannforsyningssystem, skal planene for valg av vannkilde, utbygging og drift være godkjent før arbeid igangsettes. Slike nyetableringer eller endringer skal i tillegg ha oppstarttillatelse fra godkjenningsmyndigheten før driftsstart. Det vurderes at Mattilsynet ikke kan godkjenne Nye Dyrøy vannverk, slik det framstår i dag. Under tilsyn 14.august 2014, ble det observert flere mangler i forhold til forutsetninger som var gitt i vedtak om plangodkjenning. Skilt/oppslag ved Rundfjellvatn var ikke satt opp. Området rundt Rundfjellvatn var ikke klausulert. Det var ingen planer om å installere sentral driftsovervåking. I tillegg var det nye renseanlegget mangelfullt. Forutsetninger i vedtak om plangodkjenning var at det nye renseanlegget skulle bestå av et forfilter (med porestørrelse mikrometer), 4 nye UVaggregat og et nødkloranlegg. Et vedtak om plangodkjenning gis med bakgrunn i opplysninger som gis i søknaden om plangodkjenning. I vedtaket om plangodkjenning vurderer Mattilsynet planene (fra vannverkseier) med eventuelle justeringer slik at endelig godkjenning kan gis i fremtiden. Et vedtak om plangodkjenning skal være en trygghet for vannverkseier, slik at det nye vannverket til slutt vil tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. Derfor er det viktig at det som er beskrevet i vedtak om plangodkjenning stemmer overens med hvordan det nye vannverket bygges. Side 3 av 6

15 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: 01.09,2014 Mattilsynet vurderer at det er alvorlig at Dyrøy kommune ikke følger sine egne planer, og de forutsetningene som Mattilsynet har vedtatt i plangodkjenning. Derfor fattes vedtak om avslag på søknad. Varsel om vedtak om pålegg Skilt/oppslag om at befolkningen skal vise varsomhet må ved Rundfjellvatn settes opp. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 4 Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem Vi har observert: Skilt/oppslag ved Rundfjellvatn var ikke satt opp. Dette stemmer ikke med vedtak om plangodkjenning gitt av Mattilsynet Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 4, fjerde ledd som beskriver at vannverkseier skal ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte informere allmennheten om forbudet mot forurensing av drikkevann. Kommunen har beskrevet i sin egen søknad at det skal være fiskeforbud, badeforbud og forbud mot kjøring av skuter på vannet. Dette må i så fall også beskrives på skilt/oppslag. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Varsel om vedtak om pålegg Det må utarbeides en plan for klausulering av området rundt Rundfje Ilvatn. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 14 Vannkilde og vannbehandling Vi har observert: Området rundt Rundfjellvatn var ikke klausulert. Dette stemmer ikke med vedtak om plangodkjenning gitt av Mattilsynet Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 14 som beskriver at eier av vannforsyningssystem skal påse at det planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av vannkilden(e) for å forhindre fare for forurensing av drikkevannet, og om nødvendig erverve rettigheter for å opprettholde slik beskyttelse. Dyrøy kommune har selv beskrevet i sin søknad at området skal klausuleres. Dette er et tiltak for tilsammen å få tilstrekkelig nok barrierer, da Rundfjellvatnet ikke er klassifisert som en barriere. Da kommunen ikke har begynt arbeidet med klausulering, så velger Mattilsynet å kreve at det utarbeides en plan for å gjøre dette, da dette kan være en prosess som tar lang tid. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Varsel om vedtak om pålegg Renseanlegget må utbedres/oppgraderes slik at det tilfredsstiller krav i drikkevannsforskriften. Det må installeres 4 UV-aggregat. Disse skal være i 2 linjer med 2 UV-aggregat i serie. Det skal være Side 4 av 6

16 Deres ref: Vår ref: Dato: forfilter før UV-rensing med porestørrelse mikrometer. I tillegg må nødkloranlegg kobles til renseanlegget, og være klar til bruk til enhver tid. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 14 Vannkilde og vannbehandling Vi har observert: Det ble observert at renseanlegget ikke er i henhold til vedtak om plangodkjenning gitt Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 14, tredje ledd, første og andre setning: For å sikre hygieniskbetryggendedrikkevann,skal eier av godkjenningspliktigvannforsyningssystemog meldepliktig vannforsyningssystemgjennom valg av kilde(r), beskyttelseav denne (disse) og etableringav vannbehandlingsørge for at det til sammen finnes minimum2 hygieniskebarrierer i vannforsyningssystemet.en av disse skal sørge for at drikkevannblir desinfiserteller behandletpå annen måte for å fjerne, uskadeliggjøreeller drepe smittestoffer. Da Rundfjellvatnet ikke er klassifisert som en barriere, så kreves det ekstra rensing. Kommunen har selv planlagt og skissert et renseanlegg bestående av 4 UV-aggregat, som Mattilsynet har godtatt. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Varsel om vedtak om pålegg Det må installeres sentral driftsovervåking av anlegget. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll Vi har observert: Det var ikke lagt opp til sentral driftsovervåking av det nye anlegget. Dette stemmer ikke med plangodkjenning gitt av Mattilsynet Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 5 som beskriver at vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker. Sentral driftsovervåking er viktig for at kommunen skal kunne ha kontroll over vannverket til enhver tid. Dette har for øvrig kommunen selv beskrevet i sin søknad. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Se vedlegg til tilsynsrapport. Side 5 av 6

17 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: Med hilsen Hilde Haug distriktssjef Vedlegg: Vedlegg til tilsynsrapport Uttalelse til varsel om vedtak Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Vedtak om plangodkjenning datert 26.august 2011 e-post datert 30.mai 2013 Side 6 av 6

18 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT Hjemmel for tilsyn Mattilsynet har i henhold til matloven 23 / dyrevelferdsloven 30 / dyrehelsepersonelloven hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven. Klagerett Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om vedtaket, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. Uttalerett Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven 11, 18 og 19. Gebyr ved oppfølgingstilsyn: Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2085,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 15a. Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk Lov 19. des nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) FOR nr 1372: Forskrift 4. des nr om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Vi har registrert brudd på følgende krav i regelverket: Drikkevannsforskriften 4 Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem Drikkevannsforskriften 8 Godkjenning av vannforsyningssystem Drikkevannsforskriften 14 Vannkilde og vannbehandling Drikkevannsforskriften 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll

19 Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms v/ Øivind Fossli Vår ref: Felles postmottak, Postboks 383 Dato: 2381 Brumunddal Org.nr: Deres ref: UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Distriktskontoret Midt-Troms gitt i rapport datert med saksnummer 2014/ med uttalerett innen Uttalelse fra: VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY Uttalelse Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / skal utføres. D Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg. Varslet vedtak Frist for gjennomforing Skilt/oppslag om at befolkningen skal vise varsomhet må ved Rundfjellvatn settes opp. Uttalelse Det må utarbeides en plan for klausulering av området rundt Rundfjellvatn. Renseanlegget må utbedres/oppgraderes slik at det tilfredsstiller krav i drikkevannsforskriften. Det må installeres 4 UV-aggregat. Disse skal være i 2 linjer med 2 UV-aggregat i serie. Det skal være forfilter før UVrensing med porestørrelse mikrometer. I tillegg må nødkloranlegg kobles til renseanlegget, og være klar til bruk til enhver tid Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Saksbehandler: Øivind Fossli Tlf: / Storgata 46, Finnsnes E-post: (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brurnunddal Telefaks:

20 Avsender Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Felles postmottak, Postboks Brumunddal Mottaker(navn og adresse) Dato DYRØY KOMMUNE VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY Teknisk etat 9311 BRØSTADBOTN Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven 27) Klageinstans Mattilsynet, Regionkontoret Troms og Finnmark Denne meldingengir viktige opplysningerhvis De ønskerå klage over vedtak De har fått underretningom. Klagerett Hvem kan De klage til Fristen til å klage Rett til å kreve begrunnelse Klagens innhold Utsetting av vedtaket Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning Kostnader ved klagesaken Klage til Sivilombudsmannen De har rett til å klage over vedtaket. Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen. Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes. Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf fvl 18 og 19. De må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers. De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl 36 også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader. Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Saksbehandler: Øivind Fossli Tlf: / Storgata 46, Finnsnes E-post: (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

21 Varslet vedtak Frist for Uttalelse gjennomforing Det må installeres sentral driftsovervåking av anlegget. Sted: Dato: Ansvarlig for virksomheten

22 Side 1 av 2 Fra: Øivind Dato: :49:44 Til: 'Even Berntsen' Kopi: Geir Fjellberg Kaj Erik Struve Tittel: Vannprøver og hygiensik barriere Nye Dyrøy vannverk Hei. Da har jeg fordypet meg i prøver som er tatt. Når det gjelder tabell 3.1, så mangler det en god del parametere. Dette er: 1.2 dikloretan - Benzen Benzo(a)pyren Bromat Cyanid Glykoler Hydrokarboner, mineraloljer - Plantevernmidler enkeltvis - Plantevernmidler total - PAH Tetrakloreten, trikloretan - Total indikativ dose Trihalometaner total - Tritium De øvrig parameterne som er med i rapport fra TosLab viser bra resultat, og under grenseverdi. Dere må ta prøver for resterende parametere. Så var det spørsmålet om Rundfjellvannet kan defineres som en barriere. Det er tatt 14 prøver fra 4.april 2011 til 22.april Dette er dobbelprøver fra ulike dyp. Det er bra antall prøver for vurdering. Kunne for så vidt vært noen flere prøver, men ok. Alle prøvene viser lavt fargetall og høy UV-transmisjon (7 slike prøver). Dette er veldig positivt. Det betyr at vannet er klart, og at det ikke er noen problemer med humus. Det betyr videre at UV-rensing er perfekt. Det passer med vurderingen i vedtak om plangodkjenning. Det er 9 prøver som viser bra resultat. Det er 2 prøver som viser koliforme bakterier. 1-2 stykk. Det er lite, og betyr ikke så mye. Så lenge det i prøvene ikke ble påvist tarmbakterier, så vurderes det som at dette kan komme fra gamle planterester. Så er det 3 dårlige prøver: koliforme + 1 intestinale enterokokk på 2 meters dyp. 10 koliforme + 1 e.coli + 2 intestinale enterokokker på 16 meters dyp clostridium perfringens på 2 meters dyp. 2 koliforme på 16 meters dyp koliforme + 1 e.coli i overflaten. 36 koliforme på 20 meters dyp. I en vannkilde som defineres som en barriere, godtas det sporadiske forekomster av e.coli og intestinale enterokokker (som er tarrnbakterier). Clostridium perfringens kan være tegn på gammel avføring. Hvis jeg skal anta noe, så kommer muligens tarmbakterier fra fugler, men det vet dere bedre. Det kan også være prøvetakingsfeil. Samlet sett så er prøvene gode. Mattilsynet kan likevel ikke vurdere kilden som en barriere. Hvis alle 14 prøvene hadde vært bra, så kunne Mattilsynet gjort det. Det er for lite prøver for å anta at påvisning av e.coli og intestinale enterokokker kun er sporadiske tilfeller. I vedtak om plangodkjenning ble det vurdert at 2 UV-aggregat i parallelle linjer (4 UV aggregat til sammen) kunne vurderes som 2 hygieniske barrierer. Dette ut fra en vurdering av råvannet. Slik vil det vurderes fremdeles. Det vil ikke være noe poeng i å rense bort farge av vannet fra Rundfjellvatn, da vannet er klart. Man kan heller vurdere det slik at multiple barrierer er tilstrekkelig, slik som gode råvannsfiltre, UPS, strømaggregat, basseng, stoppventil på UV-aggregat, nødkloranlegg osv. Jeg håper dette ble litt klarere. Som sagt så vurderes det at kvaliteten på vannet er bra. Hvis dere ønsker et formelt brev i tillegg, så send meg en forespørsel om det. Så kan jeg skrive litt mer fordypende. file://nas02hfs2/sakarkiv/pdfdocproc/eph/ html

23 Side 2 av 2 Med vennlig hilsen Øivind Fossli seniorinspektor/næringsmiddelteknolog Mattilsynet, Distriktskontoret IrMuit - Troms Telejb11: mobikoj I I Besoksadresse: Storgatd 46, 9300 Finnsnes Felles postadresse: Mattdsynet, hovedkontoret,filles postmottak, postboks 383, 2381 Brunutuddal wstillottanattilsvnt'illo \N.mattilsvnet.no \.matportalen.m, Fra: Even Berntsen Sendt: 23. mai :03 Til: Øivind Fossli Emne: Vannprøver Hallo i sommervarmen! Sender resultatet av vannprøve tatt av oss i Dyrøy den 22/4-13 Har vi tatt nok prøver for å få Rundfjellvatnet godkjent som en barriere? Mvh Even Berntsen ( Dyrøy Kommune) file://nas02hfs2/sakarkiv/pdfdocproc/eph/ html

24 cull-mug-co 1.5:Un LJP\ I rottis From: Page: 1/7 Date: :03:43 DYRØYKOMMUNE VANN-OGKLOAKKVESENET 1DYRØY Teknisketat 9311BRØSTADBOTN Deresret: Vårref: Dato: Org.nt: 2011/ Statenstilsynfor planter.fisk.dyrognæringsmidler Matt ILI on>t RAPPORTMEDPLANGODKJENNINGOGVEDTAKOMGEBYROG PLANGODKJENNING Mattilsynet visertilsøknadomplangodkjennlng datert14.jull2011.søknadersendtavsweco NorgeAS,påvegneavDyrøykommune. Mattllsynet forvaltermatlovenogharansvarforå føretilsynogfattenødvendige vedtakitrådmed loven 23 ogtilhørendeforskr1fter. Mattlleynet hartidligerekrevdatvannverkene 1Dyrøykommunemåoppgraderes slikatde tilfredsstiller dagenskravtllgodkjenning. Sekengjelder NyeDyrøyvannverk Aktueltregelverk Lov19.des.2003nr.124ommatproduksjon ogmattrygghet mv(matloven) FOR nr1372:Forskrift 4. des.2001nr.1372omvannforsyning ogdrikkevann (drikkevannsforskriften) Hovedinntrykk Movedinntrykket av søknadener at detteer en grundigog beskrivendesøknad.undertegnedehar systematisert opplysn1nger i etsammendrag. Dagens3 vannverkvilfasesut.detteerbrøstadbotn vannverk,bjørkebakken vartnverkogdyrøya vannverk.detv11bllbygdet nyttvannverk NyeDyrøyavannverk.DetvilbliennyvannkIlde indrerundlelivatn. Detv11bygges2 nyehøydebasseng, ensjøledning frafastiandet tlldyrøya, samtoppgradering aveksisterende ledningsnett, plussnyeledninger. Bjørkebakken ogdyrøyavannverkvilbeståsomkriseklider. Mattlleynat DIstriktskontoret forblidt-troms 5akabehandlen Tlf:08040/ Elesiksadreue: Storgata48,FInnonea E-poat:os at.no (Huskm navn) synetno Postadraus: Pellespostmottak, Postboks Brumunddal Telafaka:

25 From: Page: 2/7 GUi I- mu9-4o is:un un, roms 1.)1JU Date: :03:43 Deresret Vårref.2011/ Dato:28, Detnyevannverket vliforsynerundt700personer. Kilde VannkildenerIndreRundfiellvatn. Vannuttaket perårerberegnet til473000kubikkmeter. Inntaket villiggepå20 meter,ca.100meterfraland.vannledningen vilbllbelastetmedbetonglodd. På inntakeledningen vildetblipåmontert grovse. Vannetligget431meteroverhavet.Makelrnalt antattdyper40 meter. IndreRundfjelIvatn liggerlfjellområdet Rundfjellet, ogi grensenmotsalangenkommune. Utløpselva rennernedtilytrerundfiellvatn, ogderfrenedoverbjørkebakkelvetilbjørkebakken. IndreRundfjellvatn ergodtbeskyttetmedhøyefjell,ogbratteskråninger. Nedmotvanneterdet noebjørkeskog. Inflltrasjonsområde Nedslageområdet er I søknadenberegnetil 1.3kvadratkilometer. Speeifikkavrenningforområdet perloden erav NVEoppgitt til451/sek/kvadratkilometer, Deterbegrensetmedmenneskellg aktivitet i området,medunntakavetparjakthytter 300meter fravannetdeter litedyri nedslagsfeltetdetkanforekommenoeelg,ogrein.detersåpassbratt terrengrundtvennet,atdetervurdertatdetteeretområdesomikkeerforetrukket avdyr.rundt vanneterdetnoebjørkeskog, eller stein,bergogfjell. I vanneterdetrøye.detereniltenbestand,ogdeteropplyetomatdeteriltefiske.detkanvære noesporadisk isfiskepåvinteren. Forå sikrekildenskalområdetklausuleres. Detskalværefiskeforbud, badeforbudogforbudmot kjøringavskuterpåvannet.områdetskalskiltesmedatdetteerendrikkevannskilde. Vannkvalitet råvenn 1.hygieniskebarriere Detplanleggesatråvennet vilutgjørenhygieniskbarriere. I dagerdetforliteprøverforå kunne avgjøredette.deterkuntatt2 prøver(2 parallelle). Forå få engodvurderingavkildenmådettas prøverforminimumetårstid. Detertatt2 prøver4.april2011,enpå16metersdyp,ogenpå2 metersdyp.28.juni2011bledet tatt2 nyeprøver,enpå18metersdyp,ogenpå2 metersdyp.prøvenevlserlavtinnholdavkim (make28),lavfarge(maks3) oghøyuv-transmisjon (minimum88.7). Deterforøvrigikkepåvistnoenbakterier. Vanneternøytralt rundtph7. 1søknadeninnrømmesdetetdeterforliteprøverforå fastslåomvannetkanutgjør enbaniere. Imidlertldvurderesdetatvannetharpotensial forå væreenbarriere. I søknadenmanglerdatenstørreprøve kaltutvidetrutinekontrollidrikkevannaforskriften, EnslIk prøvemåtas ogdetanbefalesatdettegjøre såsnartsommulig.detteforå unngå"uønskede overraskelser". 81cle2 av8

26 From: Page: 317 cull-mug- 1:\JZ Urs, 1110L- I FOI115 i i f UtSUU Date: :03:44 f Derearef. Vårref.2011/ Dato: Vannbehandlingsprinelpp 2.hygleniekebardere Vannbehandllng vilvare UV-behandling. Detvilvære2 parallelleilejermed2 aggregat altså4 aggregat tfleammen.deterikkebeskrevet noeomforbehandling detantesatdettevilvære selvrensencle trykkillter. Foratet UV-anleggskalfungerebestmullg,mådetværeetforfliter (muligensmedporeetørrelse 100til200mikrometer). Detvurderesi søknadenat UV+ UVkanutgjøre2 hygieniskebarrlerer dettemedregnet atman har2 parallellelinjer.hvladeneneflrijsnblir"slåttut",kanlinje2 koblesinn.hvisdetvlsersegat klidenerenbarrlere, aåvurdererman1søknadenatvannverket har3 hygleniskebarrierer. I noentilfellerharmattllsynet godklentuv+ UVsom2 barrlerer,mensvedandretlifellerharikke detteblittgodkjent.detsomdavurdereserselveråvennakvaliteten. Ofteerdetslikat2 hygienlake barrlererkanværefargefierning + UV.I densamledevurderingen leggermanogsåbegrepat multlplebanierertllgrunn. DeterhellerikkeuvanlIgvedmangevannverkatkildeplussliV tilfredsstiller kravetil2 hygieniske barrierer. Veddettevannverket planleggesdet4 LIV-anlegg i 2 linjer,ogdetørbramedtankepå vannbehandlingssikkerhet. Deresultatenesomforeligger avråvannetergunstigforuv-rensing. HvlsmantenkersegatkildenIkkeersågodsomforeakrevet, ogmanforeksempel skullefå fargetallpå20 ellerover,samtenlavuv-t-verdl, vilmanveddettevannverket plutsellgikkeha noenbarrierer i dethelstatt.medmyehumusvildetikkehjelpe,selvmedmangeuv-anleggetter hverandre, Utfradefå råvannsanalysene somforellgger i dag,kanmattilsynet vurdereatuv+ UVkan tilfredsetille 2 barrlererveddettevannverket. DetvurderesI søknadenommanskalbenyttevannglass forph-justering detteforå øke levetidenpåledningenettet. DenyeUV-anieggene skalhaendosepå40 mj/kvadrateentimeter. Dettevilgiendosesomter bakterier, virus,sporerogparasitter. Dimenelonerende vannmengde eroppgitt tll55kubikkmeter I timen,mattilsynet ønskermerinformasjon omdimenajoneringen avuv-anlegget. DetønskesogsåetflytekjemavbehandlIngsanlegget, dadettemanglerlsøknaden. Materialvalgog utformingavtransporteyetemet Dagensledningsnett erfra1972til1979.nettetbestårav25 000meterPVC,og25 500PEL/PEH, Detbeskrivesat deterendellekkasjepåledninganettet tilbrøstadbotn vannverkogdyrøya vannverk. Dagensgjennomsnittlige vannforbruk fordagens3 vannverktllsammenoveråret,liggerpåomiag 9 literpersekund.dettashøydeforå kunneøkedendimensjonerende vannmengde noefra vannkilden tllgjennomenittlig 15Ilterpersekund. Deterplanlagtbyggingav15050meterPEL/PEH. Eksisterende nettvilbliforsterketmednyevannkummer, nyetrykkreduksjonsventiler, trykkøkningsstasjoner ogtrykkreduksjonsanlegg. I tilleggerdetbehovforå oppgraderevisse ledningestrekk. elde3 av6

27 Frorn: Page: 4/7 GUII-Pwg-4c) Ur\ I roms I /6 (U2SUU Date: :03:44 4f Deraaref, Vårref.2011/ Dato:28,08,2011 Detvilblilagtenvannledning frafastlandet tildyrøya.deterforeslåttå leggeledningpåfastlandet frahundstrand tildyrøyavedlanghamn. SelvesjølednIngen blirpå3 100meter,1tIlknytning til sjøledningen vildetpåfastlandssiden bll1 700møterekstra,samt820meterekstraledningpå Dyrøya. Høydebasseng Detskalbygges2 høydebasseng. EtpåBrøstadbotn på1000kublkkmeter, ogetpådyrøyapå 300kublkkmeter. DetteskalglensIkkerhetpå24ther. Bassengene ermedetkammer. Mattilsynet fraråderbassengmedettkammer,oganbefalerhelier2 kammer.dettegjørrenhold myeanklere. Høydebasseng påbrøstadbotn erforeslåttplassertpåkote95lområdetnordforsentrum. Høydebasseng pådyrøyablirforeslåttetablertvedlanghamri (kate95)1forbindelsemed sjøledningen. Deterlprosjektrapport anbefaltgjennomstrømningsbasseng. Krisekildelreservekilde DeterIkkelagtopp til atkommunenskaihareserveklide. Enreservekikle skaltilenhvertidkunne koblesinnvedå glvannavdrikkevannskvalltet. Kommunen leggerhelleropptll2 kriaekilder. En krisekildeerenkildesomikkenødvendigvis hardrikkevennskvalitet. DageneanleggpåDyrøyavilbeståsomkrIsekIlde, ogdagensinntakvedbjørkebakken vannverk vilhoidesintakt.detteerelvsomerdemmetopp. Dettebetyratkriseklidene vilvsereavsammestandardsomdagensanlegg(selvamovervåkingen naturligvis blirdårligerenåranieggenefasesutavdrift).vedinnkobling avenkrleekildemå Mattilsynet varsles. VednyttanleggVii deti tilleggvesretilgangtilmoblitkloranlegg. Beredskap I henholdtlisøknadenmåekeisterende beredskapasystem oppgraderes. Deterenforutsetning endell godkjenning atdetteeri orden. System,driftsrutIner 1henho1d tilsøknedenmåeksisterende Intemkontrollsystem oppgraderes. Deterenforutsetning forendeli godkjenning atdetteeri orden. DeterlagtopptilsentraldrIfteovervåking avnyedyrøyvannverk. $1de4 av6

28 From: Page: 5/7 LU I i - Aug - 1"110Z- I roms i ro (UOUU Date: :03:44 0/ / Deresref, Vårref.2011/ Dato: Samletvurdering Mattllsynet vurdererat IndreRundfiellvatn kanhapotensial tilå væreenhygieniskbarriere.menvl tarsamtidigforbehold, dadeterforfå prøvertilå vurderedette.hvisdefå prøveresuttatene representative forråvannet, kanmattilsynet vurdereat1.1v+ UV(2 UV-aggragat I parallellelinjer,4 aggregat ti1sammen)kanutgjøre2 hyglenlakebarrierer. FørUV-rensingmådetvesreforbehandlIng, I eksempelvis øtfiltermedporestørrelse <200 mikrometer. Detmåtasenutvidetprøveavråvannet.DennekallesutvIdetrutinekontro11. Denneprøvener viktigforå kunnedokumentere hvaslagsfysiskeogkjemiskeparameteresomfinnesi råvannet. DetbeskrIvesi søknadenatdeteretparjakthytter300metarfravannet.mattlisynst ønskernoe merspeslfikkeopplysninger angåendedette. DetønskesdImensjoneringedata avuv-aniegg.meddettemeneshvilkeverdiersomleggestil grunnforvalgavanlegg,somforeksempeluv-transmisjon ogmaksflow. Detønskesetflytakjemav behandlingeanlegget. MeddetmeneshvorUV-anlegg, filtermedmer er,samtråvanninn,ogrentvannutetc. Mattilsynet fraråderå byggebassengmedkunetkammer.vedå hatokammer,blirdetlettereå rengjøre. Rundtklidenskaldetklausuleres. Dettev11dawereenforuteetnIng førendeli godkjenning kan gis. Detsammegjelderintemkontrollogberedskapasystern. DettemåogsåværeI ordenførendelig godkjenning gla. Mattileynet vurdereratsøknadener beskrivende, ogat planenekangodkjennes. Endelavdet somernevntovenformåkommunengisvarpå omdetgjøresnåellervedsøknadomendeng godkjenning eropptllkommunen. Videreeakegang MattlIsynet girgodkjenning forplanenefornyttvannverk.kommunenkansettei gangarbeidet medå byggenyttvannverk. Gebyrpåkroner34800kronerblirgitt.DetvisestIlforhåndevarsel omgebyrdatert Nårbyggingenerferdig,søkesdetomoppetarttillatelse tllmattilsynet. Detørdetsammesom endell godkjenning. Førenendell godkjenning kangis,måendelforholdværeordnet.dettekanværeforeksempel klausulering, Internkontrollsystem ogberedskapssystem medmer. Omønskeligerdetmuligå kontaktemattflsynet forrådførbyggingogunderbygging.mattllsynet harvelledningspilkt. 81de5 av

29 From: Page: 6/7 uti-mug-4c 13:UD L.PN, I r :5(1.1dUU Date: :03:45 oil Dereeref. Vårref.2011/ Dato: Vedtak om plangodkjenning Mattilsynet girplangodkjenn1ng fornyedyrøyavannverk. VI harobservert NyeDyrøyvannverkDetersendtsøknadomplangodkjenning datert14,juli2011.se DrIkkevannsforskriften 8. Ma etvurdererdetteall Mattilsynet vurdereratsøknadentilfredsstiller kravi drikkevannsforskriften. Mattilsynet fattervedtakomplangodkjenning, grunnetatsøknedentilfredsstiller kravenelforekrift. Vedtaketerfattetmedhjemmel i drikkevannsforskriften 8 Vedtek om gebyr 4 gao Gebyretforgodkjenning avomfattendevannforsyningssystem erfastsetttilkr på grunnlagavmedgått tidinnenfor2 ukeverkopptll5 ukaverk(medhjemmel i forskrift 13.feb.2004 nr.408ombetallngavgebyrerforsærakilteytelserframattilsynet 5). Detvisestllverselomvedtakdatert ,Detblevarsletetgebyrpåkroner34800kroner. Gebyretstartetå Iøpefrasakebehandlingen avsøknadenstartet.den blesøknaden avslått,dadetblevurdertat nyttvannverkikkevilletilfredestille drikkevannsforskriften. Detble utsattå fattevedtakomgebyr,slikatkommunenkunnefå mulighet tilå sandenysøknad.ny søknadblesendt14.juli2011. Klagerett Deterklagerettpåenkeltvedtak. Fristenforå klageertreukeretteratdereharmottatt informasjon omvadtaket, jf.forvaltningsloven 28 og29.derefinnermerinformasjon omklageretten vedleggetmeldingomretttilå klegeoverforvaltningsvedtak. Administraelonegebyr Forgebyrvedtak somerhjemlet I forskrift av 13.februar 2004nr.408ombetalingavgebyrerfor sewskilteytelserframattilsynet, leggesdettiletadministrasjonsgebyr påkr100, prfaktura(jf. 7).Gebyretvilbliinnkrevd1ettertid. MedhIlsen lie6f 1-11Ide Haug distriktasjef iæy ølvindfossli senlorinspektør Kopi:SwecoNorge,vedSveinEriksen,Postboks714,8509Narvik Vedlegg:Meldingomretttilå klageoverforvaitningsvedtak Side6 av

30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Troms Fylkeskommune Pb TROMSØ Deres ref: Vår ref: RLI Arkivkode: Dato: Handlingsplan for fylkesveg Høringsuttalelse fra Dyrøy kommune. Vi støtter hovedmål for planen og vil spesielt framheve og vektlegge strategien vedrørende behovet for økte rammer i forhold til det store etterslepet på veginfrastruktur. Fylkesveiene i Dyrøy kommune er gjennomgående i dårlig forfatning og det kreves omfattende opprustning for å imøtekomme behovene til innbyggere og næringsliv. Fylkesvei 84 FV 84 er hovedferdselsåren fra E6 Fossbakken - FV 84 Sørreisa, gjennom kommunene Lavangen, Salangen, Dyrøy og Sørreisa og videre til Finnsnes på FV 86. Øvrige fylkesveier som knyttes til FV 84 gjør FV 84 til den vesentligste del av infrastrukturen i området. Med dagens og framtidas krav til et velfungerende bo og arbeidsmarked er FV 84 og dens standard en avgjørende premiss, eller et hinder for et velfungerende bo og arbeidsmarked i Dyrøy og omkringliggende kommuner. Veien er i en elendig forfatning og dette rammer ikke bare den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver, men hele forutsetningen for en positiv samfunnsutvikling i området. Veistandarden er en kritisk faktor for vekst i næringslivet, samt det å beholde og rekruttere ønsket arbeidskraft. Økningen av næringstransport har vært betydelig de siste årene. Dyrøy kommune er en viktig aktør bl.a innen landbruk, havbruk og elektrotavleproduksjon. Det forventes at veien ikke blir et hinder for en økende næringsaktivitet i området. Som eksempel kan nevnes at produksjonsbedriften DEMAS som har en omfattende uttransport av sine høyteknologiske produkter elektrotavler har over tid opplevd transportskader som direkte kan relateres til veistandard; senest nå like før ferien skjedde en skade på et millionprodukt som medførte store problemer for bedriften. Denne hjørnesteinsbedriften med ca. 40 ansatte vurderer faktisk å flytte produksjon ut av kommunen grunnet kostnader/problemer som veistandarden påfører bedriften. Problematikken gjelder også inntransport av varer til produksjonen. Denne bedriften er nå inne i en sterk ekspansjonsfase og vi er urolige for at veistandarden kan gå ut over aktiviteten i Dyrøy. Fylkesvei 852 Post- og besøksadresse: Telefon: Dyrøytunet 1 Telefaks: Brøstadbotn E-post: Org. nr.:

31 Veien mellom Elvevoll og Brøstadbotn er nesten ikke kjørbar. Strekningen på 3,6 km er knyttet opp til FV 84 og er eneste alternativ når du skal til/fra Dyrøy i sør. Den må ses i sammenheng med FV 84 og de samme begrunnelsene gjelder her. FV 211 FV 211 strekningen Brøstad Bru Faksfjord ei strekning på 18 km som er i meget dårlig forfatning. Dyrøy kommune får stadige henvendelser fra befolkningen vedrørende situasjonen, samt næringslivsaktører som bønder og eiere av Smoltanlegget som ligger ved veistrekningens endepunkt. Som et eksempel sies det at å kjøre traktor på denne strekningen krever fravær av sikkerhetsbelte for å unngå å slites i stykker. Situasjonen for person- og godstransport er ikke stort bedre. Politisk og administrativ ledelse har løftet dette fram i vår kontakt med fylket uten at vi har lykkes med å få prioritert denne veistrekningen. Det påpekes i Fylkesveirapport for Troms datert okt at denne veistrekningen har et meget dårlig dekke, vi er nå i Kommunestyret i Dyrøy fattet følgende vedtak i møte Kommunestyret i Dyrøy konstaterer at Fylkesvei 211 strekningen Brøstad Sørfjorden har en uakseptabel dårlig standard. 2. Kommunestyret ber ordfører drøfte saken på nytt ovenfor veimyndighetene/troms fylkeskommune. FV 212 Strekningen Bjørga Dyrøyhamn trafikkeres av landbruksnæringen, turister, fastboende og ikke minst næringsaktører knyttet til oppdrettsnæringa i Skogshamn, Dyrøyhamn, Mohamn og Bjørga. Fast dekke ble fornyet for få år siden mellom Brøstadbotn og Bjørga, men grunnarbeidet var så mangelfullt at dekket allerede bærer sterkt preg av forfall. Avslutningsvis vil vi henstille på det sterkeste at våre innspill blir tatt hensyn til i den videre behandlingen av handlingsplanen. Lykke til med det videre arbeidet! Med vennlig hilsen Randi Lillegård Ordfører Dyrøy kommune

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKANSEN HOTELL Postboks 663 9257 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219861 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak

Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Postboks 6144 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220481 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer