Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/15 Skrotnisseprosjekt 2014 Dyr?y 2012/389 RS 2/15 Møtereferat Mattilsynet etter møte /242 RS 3/15 RS 4/15 Mattilsynet avslår søknad om godkjenning Dyrøy nye vannverk Høringsuttalelse - handlingsplan for fylkesveg i Troms / /206 RS 5/15 Årsmelding 2014 Dyrøy brannvesen. 2014/6 RS 6/15 Innføring av nytt høydesystem NN2000 i Troms 2015/55 RS 7/15 RS 8/15 RS 9/15 RS 10/15 20/21 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, garasje 46/6 Svar p? s?knad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Hytte/bod 11/2 Svar p? s?knad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nytt tak og levegger veranda og restaurering utebo 3/148 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tibygg RS 11/15 43/15,4 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, plasthall 70 kvm RS 12/15 Svar på søknad om igangsettingstillatelse og ansvarsrett, gnr3 bnr 139 Tverrveien 7 og 9 (Dyrøymat) 2014/ / / / / /455 RS 13/15 17/9 og 18/13 Klage - odelsfrigjøring 2014/72 RS 14/15 3/139 Svar på søknad om deling av grunneiendom 2014/520 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 Saker til behandling Garasjebygning på gnr 11, bnr 128 i Dyrøy - ny behandling etter Fylkesmannens behandling av klage på Dyrøy kommune v/plan- og naturutvalgets vedtak i sak 12/14 3/45 Reguleringsendring Solbu reguleringsplan, Ringveien Kommunens uttalelse vedrørende Nordlaks oppdrett AS sin søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet Sortevika i Dyrøy kommune Kommunens uttalelse vedrørende Nordlaks oppdrett As sin søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, 2009/ / / /269

4 Terje Johansen utvalgsleder ørret og regnbueørret på lokalitet Litjevika i Dyrøy kommune

5 Sakertilbehandling

6 PS1/15Referatsaker

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/389 Inge Bones, tlf.: Skrotnisseprosjekt 2014 Dyrøy Fra 1.juli til 31.august 2014 hadde Dyrøy kommune ei innsamling av jernskrap for hele kommunen. Innsamlingen ble adressert til Espenesveien 89, industriområdet Finnlandsmoen: Fig1.Oppslag Oppsamlingsplass Norsk-Gjenvinning, Metall & Gjenvinning as, Bergneset fikk i oppdrag å hente jernskrapet. Resultatet ble registret med 72 tonn jernskrap. Innsamlingen ble godt mottatt av publikum som gjerne så at ordningen ble videreført hvert år. Dyrøy kommune vil vurdere dette senere. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Intern kopi til: Geir Fjellberg Ørjan Higraff Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

8 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\70194_fix.html Page 1 of Ref TAU og formannskapet Fra: Geir Fjellberg Sendt: 17. september :25 Til: Even Berntsen Kopi: Ørjan Higraff; Randi Lillegård; Oluf Torsteinsen Emne: Møtereferat Mattilsynet etter møte Her er møtereferatet fra avklaringsmøtet med Mattilsynet Even noter deg spesielt innholdet her som vedr. klausulering av Rundfjellvatnet, vannprøvetaking og renseanlegg Oluf sørg for månedlige vannprøver/parametere og analyser. NB!!! prøvene skal tas av råvannet(før rensing) inne på renseanlegget. Ingen prøver skal tas i Rundvatnet.

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Mattilsynet v/ Ø. Fossli Storgt FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2011/242 Geir Fjellberg, tlf.: M Referat fra møte med Mattilsynet Det vises til møte med Mattilsynet v/ Ø. Fossli avholdt i Dyrøy kommune Fra kommunen deltok G. Fjellberg, E. Berntsen og O. Torsteinsen. Bakgrunnen for møtet var å oppklare misforståelser etter Mattilsynets inspeksjon utført i forbindelse med kommunens søknad om oppstarttillatelse. Etter inspeksjonen har Mattilsynet tilsendt Dyrøy kommune brev av der Mattilsynet avslår Dyrøy kommunes søknad om godkjenning av Dyrøy nye vannverk. Dyrøy kommune søkte den 7. april 2014 ved bruk av skjematjenesten til Mattilsynet på Altinn om oppstarttillatelse for å kunne ta i bruk 1. byggetrinn av utbyggingen av Dyrøy nye vannverk. Av søknaden fremgår det at oppstarttillatelse søkes for byggetrinn 1 og at Rundfjellvatnet kan tas i bruk selv om øvrige byggetrinn ikke er utbygd. Under møtet ble det gitt orientering om omfanget av de 4 utbyggingstrinnene som er aktuelle for vannverket og som harmonerer med søknaden om plangodkjenning av Dyrøy nye vannverk av Flere av punktene Mattilsynet har oppgitt i sitt avslag av inngår ikke i 1. byggetrinn. Dette gjelder bla. SD-anlegg, forhold som må være avklart for å søke Rundfjellvatnet godkjent som 1 barriere (gjennomføring av prøveprogram for analyse av vannprøver) og klausulering av drikkevannskilden mm. Dette er tiltak og installasjoner som er planlagt gjennomført i de kommende byggetrinnene. Etter denne avklaringen gir Mattilsynet aksept for at Rundfjellvatnet allerede fra nå av etter at 1. byggetrinn er ferdigstilt kan tas i bruk som drikkevannskilde. Vannprøvene som er tatt fra Rundfjellvatnet viser langt bedre kvalitet en vannprøvene fra Sætervatnet som er dagens drikkevannkilde. Vannprøver Mattilsynet har i e-post til Dyrøy kommune av oppgitt hvilke parametere det skal tas vannprøver/analyse av i tiden framover og som vil danne grunnlag for å søke Rundfjellvatnet godkjent som 1 barriere. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

10 Det er tilstrekkelig å ta månedlige råvannsprøver fra behandlingsanlegget (ikke fra Rundfjellvatnet) og parametere som skal tas er: Koliforme/e.coli Intestinale enterokokker Farge Turbiditet UV-transmisjon Kimtall Hvis de månedlige prøvene gjennom et helt år er gode, så kan det vurderes om Rundfjellvatn kan være en barriere. I denne vurderingen blir tidligere prøver tatt med. Etter et år må Mattilsynet ta en ny vurdering på antall råvannsprøver i året. Hvis Rundfjellvatn vurderes som en barriere, så er det ikke unaturlig å fortsette med månedlige prøver. Drikkevannsforskriften forventes forandret fra neste år. Det kan da komme et nytt prøvetakingsregime som må følges. Renseanlegg Dersom Rundfjellvatnet skal kunne godkjennes som 1 barriere må det fortrinnsvis installeres 2 UV-anlegg i parallell med filtre og stengeventil for begge som kan alternere. Dette skal sikre kontinuitet i vannforsyningen ved vedlikeholdsoppgaver som service/skifte av rør/renhold mm. I denne sammenheng bør det vurderes hvorvidt det er formålstjenlig å modifisere (for tilknytning av SD) eksist. uv-anlegg, eller hvor vidt dette bør erstattes med et nytt anlegg. Mattilsynet vil alt. vurdere og avgjøre om eksist. kloranlegg kan brukes som 1 renseanlegg slik at 1 uv-anlegg blir tilstrekkelig. Eksist. kloranlegg er ferdig oppdatert, tilknyttet med styring til pumpe og forberedt kablet til SD. Klausulering av drikkevannskilden Arbeidet med klausulering av drikkevannskilden igangsettes av Dyrøy kommune straks. Plan for klausulering skal legges fram av byggeleder innen 1.desember Allerede nå skal det settes opp skilt ved vatnet som opplyser om at Rundfjellvatnet er drikkevannskilde og som angir varsomhetsregler for opphold/ferdsel nær vatnet. Bruk av vannverket under utbyggingen Dyrøy nye vannverk skal bygges ut gjennom 4 byggetrinn. 1. byggetrinn som omfattet inntaksanlegget i Rundfjellvatnet, overføringsledning til Bjørkebakken og renseanlegget her er gjennomført. 2. byggetrinn omfatter overføringsledning fra Bjørkebakken til Evertmoen, starter i månedskiftet sept/okt 2014 og skal være ferdigstilt innen utgangen av august byggetrinn omfatter sjøledning til Dyrøya inkl. høydebasseng/trykkøkning her, igangsettes primo 2015 og avsluttes ved årsskiftet 2015/2016. Byggetrinn 4 gjennomføres i løpet av og omfatter ledningsnett og høydebasseng i Brøstadbotn samt installering av SD-anlegg for hele vannverket. Det er aksept for å kunne ta i bruk hvert enkelt byggetrinn etter hvert som disse ferdigstilles. Når hele vannverket er ferdig utbygd (i løpet av 2017) vil kommunen søke oppstarttillatelse. Med hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Side 2 av 2

11 Side 3 av 3

12 Sksnr DYRØy KOMMUNE : Li9enr.: --2 SEPT2014 DYRØY KOMMUNE DekW: VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY Vå 2014/ Da hill._(0d, s 01..os.2014 Teknisk etat 9311 BRØSTADBOTN Org.nr: MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD OM GODKJENNING DYRØY NYE VANNVERK Det vises til elektronisk søknad om oppstarttillatelse (godkjenning) 7.april Det vises videre til vedtak om plangodkjenning gitt 26.august 2011, og søknad om plangodkjenning fra kommunen datert 14.juli Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY. Til stede fra virksomheten var Even Berntsen. Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Øivind Fossli og førsteinspektør Kaj Erik Struve. Bakgrunn for tilsyn var å se om forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning stemte overens med virkeligheten, og at endelig godkjenning kunne gis. Tilsynet omfattet Nye Dyrøy vannverk Hovedinntrykk Under tilsyn kunne det observeres at forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning ikke stemte overens med virkeligheten. Det var såpass store avvik at det blir fattet vedtak om avslag på søknad om godkjenning. Dyrøy kommune må rette opp påpekte forhold, og sende inn søknad om godkjenning senere. Det blir i tillegg varslet om 4 vedtak. Mattilsynet anser at det er 4 forhold som må etterkommes, med bakgrunn i forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning. Det har i prosessen etter vedtak om plangodkjenning vært et ønske fra kommunen, å få godkjent Rundfjellvatn som en barriere. Det har vært flere telefonsamtaler, og e-postkommunikasjon. Plangodkjenning beskriver at det er for lite råvannsprøver til å få klassifisert Rundfjellvatn som barriere. Prøver tatt etter plangodkjenning viser for mange tilfeller av fekale indikatorbakterier. Dette er beskrevet i e-post datert 30.mai E-post blir i dette dokument lagt ved som vedlegg. For å få et vann klassifisert som en barriere så er det i henhold til faglitteraturen beskrevet at det må tas månedlige prøver i 2 år (det er viktig å få med seg alle årstider). Da skal det kun påvises sporadiske tilfeller av fekale indikatorbakterier. Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Saksbehandler: ØivindFossli Tlf: / Storgata46,Finnsnes (Huskmottakersnavn) Postadresse: Fellespostmottak,Postboks Brumunddal Telefaks:

13 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: Som beskrevet i vedtak om plangodkjenning har Mattilsynet godtatt at Rundfjellvatn ikke er en fullverdig barriere. Imidlertid har det da vært forutsatt diverse tiltak for at vannverket som helhet har tilstrekkelige barrierer. Dette er forslag om tiltak som kommunen selv beskrev i søknad om plangodkjenning. Ett av tiltakene var at området rundt Rundfjellvatn skulle klausuleres. Dette er ikke blitt utført. Klausulering er en lang prosess. Det blir derfor varslet vedtak om at kommunen må legge fram en plan for dette. Ett annet tiltak var å ha ekstra rensing av vannet. Kommunen la fram en plan om 4 UV-aggregat, der 2 UV-aggregat skulle settes opp i parallelle linjer. Tanken bak dette var at man renset vannet 2 ganger gjennom UV-lys, og at man kunne alternere mellom linjene. Mattilsynet godtok denne løsningen, da råvannet har lavt fargetall og høy UV-transmisjon, som passer bra for rensing av UVlys. Under tilsyn kunne det konstateres at man planla å rense vannet gjennom det gamle UV-anlegget til Bjørkebakken vannverk. Hvis man skulle anta at dette aggregatet skal brukes, så må det modifiseres da det i dag har store mangler. Det mangler automatisk stengeventil, som skal stoppe ved fall i UVintensitet. Timetelleren er i ustand. Intensitetmåleren virker ikke. En lampe på aggregatet var gått under tilsyn. I tillegg var det lekkasjer på begge sider av aggregatet. Det er også viktig å legge til at et UV-aggregat skal dimensjoneres i forhold til råvannet. Det er ikke bare å sette opp et gammelt UV-aggregat som tidligere har vært brukt ved Bjørkebakken vannverk. Et UV-aggregat skal være dimensjonert i forhold til kvaliteten på råvannet, samt hvilken kapasitet anlegget skal ha. Før en eventuell godkjenning skal det kunne fremvises dokumentasjon til Mattilsynet over at anlegget er riktig dimensjonert. Det blir varslet vedtak om å utbedre/oppgradere renseanlegget, i forhold til hvordan anlegget framstår i dag. En forutsetning i vedtak om plangodkjenning var at det måtte være et forfilter før UV, gjerne med porestørrelse mikrometer. I dag er det ingen forfilter før UV-aggregat. I de tidligere planene var det planlagt nødstrømsaggregat, og under tilsyn kunne man observere at dette var installert. Det var videre planlagt bruk av vannglass, og dette var også installert. Det var en forutsetning i vedtak om plangodkjenning at man skulle installere nødkloranlegg i renseanlegget. Dette var ikke utført. Det ble observert et gammelt nødkloranlegg i renseanlegget, men dette var ikke koblet til. Et nødkloranlegg skal til enhver tid være klart til bruk, i tilfelle en hendelse skulle oppstå. Kommunens søknad om plangodkjenning omfattet plan om sentral driftsovervåking av det nye anlegget. Under tilsyn ble det fortalt at dette ikke lenger var tilfelle. Derfor blir det varslet vedtak med krav om sentral driftsovervåking. Mattilsynet krever ved alle vannverk at rør og renseutstyr (vannveien) i renseanlegget merkes. Dette var ikke tilfelle under inspeksjon. Ved tilsyn ved Rundfjellvatnet var det ikke satt opp skilt/oppslag til publikum om å vise varsomhet ved drikkevannskilden. Kommunen har selv beskrevet at det skal være fiskeforbud, badeforbud og forbud mot kjøring av skuter på vannet. Det blir varslet vedtak om å sette opp skilt/oppslag ved kilden. Side 2 av 6

14 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: Under tilsyn ble det ikke sett på internkontrollsystem og beredskapssystem. Disse systemene skal være på plass før endelig godkjenning kan gis. Kommunen har tidligere planlagt 2 nye høydebasseng. Ett på Brøstadbotn på 1000 m3 og ett på Dyrøya på 300 m3. Bassengene var ikke bygd enda. Mattilsynet vil avslutningsvis nevne at det vurderes som alvorlig at forutsetninger som er gitt i vedtak om plangodkjenning ikke følges. Ett vedtak om plangodkjenning skal være en trygghet for vannverkseier om at det ferdig bygde vannverket vil tilfredsstille krav i drikkevannsforskriften, slik at befolkningen får trygt og godt drikkevann. Vi har derfor sett det nødvendig å fatte følgende vedtak: Vedtak om avslag på søknad om godkjenningltillatelse Mattilsynet gir avslag på søknad om godkjenning. Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften 8 Godkjenning av vannforsyningssystem Vi har observert: 7.april 2014 søkte Dyrøy kommune om oppstarttillatelse for Nye Dyrøya vannverk. Under tilsyn 14.august 2014 kunne det observeres at det nye vannverket ikke var i overenstemmelse med forutsetninger gitt i vedtak om plangodkjenning datert Det vises til søknad om plangodkjenning datert Søknad var sendt av Sweco Norge på vegne av Dyrøy kommune. Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 8, 2.1edd: Ved etablering av nye vannforsyningssystem som nevnt i første ledd, eller endringer av betydning for hygieniske forhold eller leveringssikkerhet for eksisterende vannforsyningssystem, skal planene for valg av vannkilde, utbygging og drift være godkjent før arbeid igangsettes. Slike nyetableringer eller endringer skal i tillegg ha oppstarttillatelse fra godkjenningsmyndigheten før driftsstart. Det vurderes at Mattilsynet ikke kan godkjenne Nye Dyrøy vannverk, slik det framstår i dag. Under tilsyn 14.august 2014, ble det observert flere mangler i forhold til forutsetninger som var gitt i vedtak om plangodkjenning. Skilt/oppslag ved Rundfjellvatn var ikke satt opp. Området rundt Rundfjellvatn var ikke klausulert. Det var ingen planer om å installere sentral driftsovervåking. I tillegg var det nye renseanlegget mangelfullt. Forutsetninger i vedtak om plangodkjenning var at det nye renseanlegget skulle bestå av et forfilter (med porestørrelse mikrometer), 4 nye UVaggregat og et nødkloranlegg. Et vedtak om plangodkjenning gis med bakgrunn i opplysninger som gis i søknaden om plangodkjenning. I vedtaket om plangodkjenning vurderer Mattilsynet planene (fra vannverkseier) med eventuelle justeringer slik at endelig godkjenning kan gis i fremtiden. Et vedtak om plangodkjenning skal være en trygghet for vannverkseier, slik at det nye vannverket til slutt vil tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. Derfor er det viktig at det som er beskrevet i vedtak om plangodkjenning stemmer overens med hvordan det nye vannverket bygges. Side 3 av 6

15 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: 01.09,2014 Mattilsynet vurderer at det er alvorlig at Dyrøy kommune ikke følger sine egne planer, og de forutsetningene som Mattilsynet har vedtatt i plangodkjenning. Derfor fattes vedtak om avslag på søknad. Varsel om vedtak om pålegg Skilt/oppslag om at befolkningen skal vise varsomhet må ved Rundfjellvatn settes opp. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 4 Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem Vi har observert: Skilt/oppslag ved Rundfjellvatn var ikke satt opp. Dette stemmer ikke med vedtak om plangodkjenning gitt av Mattilsynet Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 4, fjerde ledd som beskriver at vannverkseier skal ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte informere allmennheten om forbudet mot forurensing av drikkevann. Kommunen har beskrevet i sin egen søknad at det skal være fiskeforbud, badeforbud og forbud mot kjøring av skuter på vannet. Dette må i så fall også beskrives på skilt/oppslag. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Varsel om vedtak om pålegg Det må utarbeides en plan for klausulering av området rundt Rundfje Ilvatn. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 14 Vannkilde og vannbehandling Vi har observert: Området rundt Rundfjellvatn var ikke klausulert. Dette stemmer ikke med vedtak om plangodkjenning gitt av Mattilsynet Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 14 som beskriver at eier av vannforsyningssystem skal påse at det planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av vannkilden(e) for å forhindre fare for forurensing av drikkevannet, og om nødvendig erverve rettigheter for å opprettholde slik beskyttelse. Dyrøy kommune har selv beskrevet i sin søknad at området skal klausuleres. Dette er et tiltak for tilsammen å få tilstrekkelig nok barrierer, da Rundfjellvatnet ikke er klassifisert som en barriere. Da kommunen ikke har begynt arbeidet med klausulering, så velger Mattilsynet å kreve at det utarbeides en plan for å gjøre dette, da dette kan være en prosess som tar lang tid. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Varsel om vedtak om pålegg Renseanlegget må utbedres/oppgraderes slik at det tilfredsstiller krav i drikkevannsforskriften. Det må installeres 4 UV-aggregat. Disse skal være i 2 linjer med 2 UV-aggregat i serie. Det skal være Side 4 av 6

16 Deres ref: Vår ref: Dato: forfilter før UV-rensing med porestørrelse mikrometer. I tillegg må nødkloranlegg kobles til renseanlegget, og være klar til bruk til enhver tid. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 14 Vannkilde og vannbehandling Vi har observert: Det ble observert at renseanlegget ikke er i henhold til vedtak om plangodkjenning gitt Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 14, tredje ledd, første og andre setning: For å sikre hygieniskbetryggendedrikkevann,skal eier av godkjenningspliktigvannforsyningssystemog meldepliktig vannforsyningssystemgjennom valg av kilde(r), beskyttelseav denne (disse) og etableringav vannbehandlingsørge for at det til sammen finnes minimum2 hygieniskebarrierer i vannforsyningssystemet.en av disse skal sørge for at drikkevannblir desinfiserteller behandletpå annen måte for å fjerne, uskadeliggjøreeller drepe smittestoffer. Da Rundfjellvatnet ikke er klassifisert som en barriere, så kreves det ekstra rensing. Kommunen har selv planlagt og skissert et renseanlegg bestående av 4 UV-aggregat, som Mattilsynet har godtatt. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Varsel om vedtak om pålegg Det må installeres sentral driftsovervåking av anlegget. Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll Vi har observert: Det var ikke lagt opp til sentral driftsovervåking av det nye anlegget. Dette stemmer ikke med plangodkjenning gitt av Mattilsynet Mattils net vurderer dette slik: Det vises til drikkevannsforskriften 5 som beskriver at vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker. Sentral driftsovervåking er viktig for at kommunen skal kunne ha kontroll over vannverket til enhver tid. Dette har for øvrig kommunen selv beskrevet i sin søknad. Mattilsynet vurderer at dette er et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt. Frist for gjennomføring vil bli satt til: Se vedlegg til tilsynsrapport. Side 5 av 6

17 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: Med hilsen Hilde Haug distriktssjef Vedlegg: Vedlegg til tilsynsrapport Uttalelse til varsel om vedtak Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Vedtak om plangodkjenning datert 26.august 2011 e-post datert 30.mai 2013 Side 6 av 6

18 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT Hjemmel for tilsyn Mattilsynet har i henhold til matloven 23 / dyrevelferdsloven 30 / dyrehelsepersonelloven hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven. Klagerett Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om vedtaket, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. Uttalerett Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven 11, 18 og 19. Gebyr ved oppfølgingstilsyn: Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2085,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 15a. Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk Lov 19. des nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) FOR nr 1372: Forskrift 4. des nr om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Vi har registrert brudd på følgende krav i regelverket: Drikkevannsforskriften 4 Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem Drikkevannsforskriften 8 Godkjenning av vannforsyningssystem Drikkevannsforskriften 14 Vannkilde og vannbehandling Drikkevannsforskriften 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll

19 Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms v/ Øivind Fossli Vår ref: Felles postmottak, Postboks 383 Dato: 2381 Brumunddal Org.nr: Deres ref: UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Distriktskontoret Midt-Troms gitt i rapport datert med saksnummer 2014/ med uttalerett innen Uttalelse fra: VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY Uttalelse Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / skal utføres. D Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg. Varslet vedtak Frist for gjennomforing Skilt/oppslag om at befolkningen skal vise varsomhet må ved Rundfjellvatn settes opp. Uttalelse Det må utarbeides en plan for klausulering av området rundt Rundfjellvatn. Renseanlegget må utbedres/oppgraderes slik at det tilfredsstiller krav i drikkevannsforskriften. Det må installeres 4 UV-aggregat. Disse skal være i 2 linjer med 2 UV-aggregat i serie. Det skal være forfilter før UVrensing med porestørrelse mikrometer. I tillegg må nødkloranlegg kobles til renseanlegget, og være klar til bruk til enhver tid Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Saksbehandler: Øivind Fossli Tlf: / Storgata 46, Finnsnes E-post: (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brurnunddal Telefaks:

20 Avsender Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Felles postmottak, Postboks Brumunddal Mottaker(navn og adresse) Dato DYRØY KOMMUNE VANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY Teknisk etat 9311 BRØSTADBOTN Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven 27) Klageinstans Mattilsynet, Regionkontoret Troms og Finnmark Denne meldingengir viktige opplysningerhvis De ønskerå klage over vedtak De har fått underretningom. Klagerett Hvem kan De klage til Fristen til å klage Rett til å kreve begrunnelse Klagens innhold Utsetting av vedtaket Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning Kostnader ved klagesaken Klage til Sivilombudsmannen De har rett til å klage over vedtaket. Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen. Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes. Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf fvl 18 og 19. De må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers. De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl 36 også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader. Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Mattilsynet Distriktskontoret Midt-Troms Saksbehandler: Øivind Fossli Tlf: / Storgata 46, Finnsnes E-post: (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

21 Varslet vedtak Frist for Uttalelse gjennomforing Det må installeres sentral driftsovervåking av anlegget. Sted: Dato: Ansvarlig for virksomheten

22 Side 1 av 2 Fra: Øivind Dato: :49:44 Til: 'Even Berntsen' Kopi: Geir Fjellberg Kaj Erik Struve Tittel: Vannprøver og hygiensik barriere Nye Dyrøy vannverk Hei. Da har jeg fordypet meg i prøver som er tatt. Når det gjelder tabell 3.1, så mangler det en god del parametere. Dette er: 1.2 dikloretan - Benzen Benzo(a)pyren Bromat Cyanid Glykoler Hydrokarboner, mineraloljer - Plantevernmidler enkeltvis - Plantevernmidler total - PAH Tetrakloreten, trikloretan - Total indikativ dose Trihalometaner total - Tritium De øvrig parameterne som er med i rapport fra TosLab viser bra resultat, og under grenseverdi. Dere må ta prøver for resterende parametere. Så var det spørsmålet om Rundfjellvannet kan defineres som en barriere. Det er tatt 14 prøver fra 4.april 2011 til 22.april Dette er dobbelprøver fra ulike dyp. Det er bra antall prøver for vurdering. Kunne for så vidt vært noen flere prøver, men ok. Alle prøvene viser lavt fargetall og høy UV-transmisjon (7 slike prøver). Dette er veldig positivt. Det betyr at vannet er klart, og at det ikke er noen problemer med humus. Det betyr videre at UV-rensing er perfekt. Det passer med vurderingen i vedtak om plangodkjenning. Det er 9 prøver som viser bra resultat. Det er 2 prøver som viser koliforme bakterier. 1-2 stykk. Det er lite, og betyr ikke så mye. Så lenge det i prøvene ikke ble påvist tarmbakterier, så vurderes det som at dette kan komme fra gamle planterester. Så er det 3 dårlige prøver: koliforme + 1 intestinale enterokokk på 2 meters dyp. 10 koliforme + 1 e.coli + 2 intestinale enterokokker på 16 meters dyp clostridium perfringens på 2 meters dyp. 2 koliforme på 16 meters dyp koliforme + 1 e.coli i overflaten. 36 koliforme på 20 meters dyp. I en vannkilde som defineres som en barriere, godtas det sporadiske forekomster av e.coli og intestinale enterokokker (som er tarrnbakterier). Clostridium perfringens kan være tegn på gammel avføring. Hvis jeg skal anta noe, så kommer muligens tarmbakterier fra fugler, men det vet dere bedre. Det kan også være prøvetakingsfeil. Samlet sett så er prøvene gode. Mattilsynet kan likevel ikke vurdere kilden som en barriere. Hvis alle 14 prøvene hadde vært bra, så kunne Mattilsynet gjort det. Det er for lite prøver for å anta at påvisning av e.coli og intestinale enterokokker kun er sporadiske tilfeller. I vedtak om plangodkjenning ble det vurdert at 2 UV-aggregat i parallelle linjer (4 UV aggregat til sammen) kunne vurderes som 2 hygieniske barrierer. Dette ut fra en vurdering av råvannet. Slik vil det vurderes fremdeles. Det vil ikke være noe poeng i å rense bort farge av vannet fra Rundfjellvatn, da vannet er klart. Man kan heller vurdere det slik at multiple barrierer er tilstrekkelig, slik som gode råvannsfiltre, UPS, strømaggregat, basseng, stoppventil på UV-aggregat, nødkloranlegg osv. Jeg håper dette ble litt klarere. Som sagt så vurderes det at kvaliteten på vannet er bra. Hvis dere ønsker et formelt brev i tillegg, så send meg en forespørsel om det. Så kan jeg skrive litt mer fordypende. file://nas02hfs2/sakarkiv/pdfdocproc/eph/ html

23 Side 2 av 2 Med vennlig hilsen Øivind Fossli seniorinspektor/næringsmiddelteknolog Mattilsynet, Distriktskontoret IrMuit - Troms Telejb11: mobikoj I I Besoksadresse: Storgatd 46, 9300 Finnsnes Felles postadresse: Mattdsynet, hovedkontoret,filles postmottak, postboks 383, 2381 Brunutuddal wstillottanattilsvnt'illo \N.mattilsvnet.no \.matportalen.m, Fra: Even Berntsen Sendt: 23. mai :03 Til: Øivind Fossli Emne: Vannprøver Hallo i sommervarmen! Sender resultatet av vannprøve tatt av oss i Dyrøy den 22/4-13 Har vi tatt nok prøver for å få Rundfjellvatnet godkjent som en barriere? Mvh Even Berntsen ( Dyrøy Kommune) file://nas02hfs2/sakarkiv/pdfdocproc/eph/ html

24 cull-mug-co 1.5:Un LJP\ I rottis From: Page: 1/7 Date: :03:43 DYRØYKOMMUNE VANN-OGKLOAKKVESENET 1DYRØY Teknisketat 9311BRØSTADBOTN Deresret: Vårref: Dato: Org.nt: 2011/ Statenstilsynfor planter.fisk.dyrognæringsmidler Matt ILI on>t RAPPORTMEDPLANGODKJENNINGOGVEDTAKOMGEBYROG PLANGODKJENNING Mattilsynet visertilsøknadomplangodkjennlng datert14.jull2011.søknadersendtavsweco NorgeAS,påvegneavDyrøykommune. Mattllsynet forvaltermatlovenogharansvarforå føretilsynogfattenødvendige vedtakitrådmed loven 23 ogtilhørendeforskr1fter. Mattlleynet hartidligerekrevdatvannverkene 1Dyrøykommunemåoppgraderes slikatde tilfredsstiller dagenskravtllgodkjenning. Sekengjelder NyeDyrøyvannverk Aktueltregelverk Lov19.des.2003nr.124ommatproduksjon ogmattrygghet mv(matloven) FOR nr1372:Forskrift 4. des.2001nr.1372omvannforsyning ogdrikkevann (drikkevannsforskriften) Hovedinntrykk Movedinntrykket av søknadener at detteer en grundigog beskrivendesøknad.undertegnedehar systematisert opplysn1nger i etsammendrag. Dagens3 vannverkvilfasesut.detteerbrøstadbotn vannverk,bjørkebakken vartnverkogdyrøya vannverk.detv11bllbygdet nyttvannverk NyeDyrøyavannverk.DetvilbliennyvannkIlde indrerundlelivatn. Detv11bygges2 nyehøydebasseng, ensjøledning frafastiandet tlldyrøya, samtoppgradering aveksisterende ledningsnett, plussnyeledninger. Bjørkebakken ogdyrøyavannverkvilbeståsomkriseklider. Mattlleynat DIstriktskontoret forblidt-troms 5akabehandlen Tlf:08040/ Elesiksadreue: Storgata48,FInnonea E-poat:os at.no (Huskm navn) synetno Postadraus: Pellespostmottak, Postboks Brumunddal Telafaka:

25 From: Page: 2/7 GUi I- mu9-4o is:un un, roms 1.)1JU Date: :03:43 Deresret Vårref.2011/ Dato:28, Detnyevannverket vliforsynerundt700personer. Kilde VannkildenerIndreRundfiellvatn. Vannuttaket perårerberegnet til473000kubikkmeter. Inntaket villiggepå20 meter,ca.100meterfraland.vannledningen vilbllbelastetmedbetonglodd. På inntakeledningen vildetblipåmontert grovse. Vannetligget431meteroverhavet.Makelrnalt antattdyper40 meter. IndreRundfjelIvatn liggerlfjellområdet Rundfjellet, ogi grensenmotsalangenkommune. Utløpselva rennernedtilytrerundfiellvatn, ogderfrenedoverbjørkebakkelvetilbjørkebakken. IndreRundfjellvatn ergodtbeskyttetmedhøyefjell,ogbratteskråninger. Nedmotvanneterdet noebjørkeskog. Inflltrasjonsområde Nedslageområdet er I søknadenberegnetil 1.3kvadratkilometer. Speeifikkavrenningforområdet perloden erav NVEoppgitt til451/sek/kvadratkilometer, Deterbegrensetmedmenneskellg aktivitet i området,medunntakavetparjakthytter 300meter fravannetdeter litedyri nedslagsfeltetdetkanforekommenoeelg,ogrein.detersåpassbratt terrengrundtvennet,atdetervurdertatdetteeretområdesomikkeerforetrukket avdyr.rundt vanneterdetnoebjørkeskog, eller stein,bergogfjell. I vanneterdetrøye.detereniltenbestand,ogdeteropplyetomatdeteriltefiske.detkanvære noesporadisk isfiskepåvinteren. Forå sikrekildenskalområdetklausuleres. Detskalværefiskeforbud, badeforbudogforbudmot kjøringavskuterpåvannet.områdetskalskiltesmedatdetteerendrikkevannskilde. Vannkvalitet råvenn 1.hygieniskebarriere Detplanleggesatråvennet vilutgjørenhygieniskbarriere. I dagerdetforliteprøverforå kunne avgjøredette.deterkuntatt2 prøver(2 parallelle). Forå få engodvurderingavkildenmådettas prøverforminimumetårstid. Detertatt2 prøver4.april2011,enpå16metersdyp,ogenpå2 metersdyp.28.juni2011bledet tatt2 nyeprøver,enpå18metersdyp,ogenpå2 metersdyp.prøvenevlserlavtinnholdavkim (make28),lavfarge(maks3) oghøyuv-transmisjon (minimum88.7). Deterforøvrigikkepåvistnoenbakterier. Vanneternøytralt rundtph7. 1søknadeninnrømmesdetetdeterforliteprøverforå fastslåomvannetkanutgjør enbaniere. Imidlertldvurderesdetatvannetharpotensial forå væreenbarriere. I søknadenmanglerdatenstørreprøve kaltutvidetrutinekontrollidrikkevannaforskriften, EnslIk prøvemåtas ogdetanbefalesatdettegjøre såsnartsommulig.detteforå unngå"uønskede overraskelser". 81cle2 av8

26 From: Page: 317 cull-mug- 1:\JZ Urs, 1110L- I FOI115 i i f UtSUU Date: :03:44 f Derearef. Vårref.2011/ Dato: Vannbehandlingsprinelpp 2.hygleniekebardere Vannbehandllng vilvare UV-behandling. Detvilvære2 parallelleilejermed2 aggregat altså4 aggregat tfleammen.deterikkebeskrevet noeomforbehandling detantesatdettevilvære selvrensencle trykkillter. Foratet UV-anleggskalfungerebestmullg,mådetværeetforfliter (muligensmedporeetørrelse 100til200mikrometer). Detvurderesi søknadenat UV+ UVkanutgjøre2 hygieniskebarrlerer dettemedregnet atman har2 parallellelinjer.hvladeneneflrijsnblir"slåttut",kanlinje2 koblesinn.hvisdetvlsersegat klidenerenbarrlere, aåvurdererman1søknadenatvannverket har3 hygleniskebarrierer. I noentilfellerharmattllsynet godklentuv+ UVsom2 barrlerer,mensvedandretlifellerharikke detteblittgodkjent.detsomdavurdereserselveråvennakvaliteten. Ofteerdetslikat2 hygienlake barrlererkanværefargefierning + UV.I densamledevurderingen leggermanogsåbegrepat multlplebanierertllgrunn. DeterhellerikkeuvanlIgvedmangevannverkatkildeplussliV tilfredsstiller kravetil2 hygieniske barrierer. Veddettevannverket planleggesdet4 LIV-anlegg i 2 linjer,ogdetørbramedtankepå vannbehandlingssikkerhet. Deresultatenesomforeligger avråvannetergunstigforuv-rensing. HvlsmantenkersegatkildenIkkeersågodsomforeakrevet, ogmanforeksempel skullefå fargetallpå20 ellerover,samtenlavuv-t-verdl, vilmanveddettevannverket plutsellgikkeha noenbarrierer i dethelstatt.medmyehumusvildetikkehjelpe,selvmedmangeuv-anleggetter hverandre, Utfradefå råvannsanalysene somforellgger i dag,kanmattilsynet vurdereatuv+ UVkan tilfredsetille 2 barrlererveddettevannverket. DetvurderesI søknadenommanskalbenyttevannglass forph-justering detteforå øke levetidenpåledningenettet. DenyeUV-anieggene skalhaendosepå40 mj/kvadrateentimeter. Dettevilgiendosesomter bakterier, virus,sporerogparasitter. Dimenelonerende vannmengde eroppgitt tll55kubikkmeter I timen,mattilsynet ønskermerinformasjon omdimenajoneringen avuv-anlegget. DetønskesogsåetflytekjemavbehandlIngsanlegget, dadettemanglerlsøknaden. Materialvalgog utformingavtransporteyetemet Dagensledningsnett erfra1972til1979.nettetbestårav25 000meterPVC,og25 500PEL/PEH, Detbeskrivesat deterendellekkasjepåledninganettet tilbrøstadbotn vannverkogdyrøya vannverk. Dagensgjennomsnittlige vannforbruk fordagens3 vannverktllsammenoveråret,liggerpåomiag 9 literpersekund.dettashøydeforå kunneøkedendimensjonerende vannmengde noefra vannkilden tllgjennomenittlig 15Ilterpersekund. Deterplanlagtbyggingav15050meterPEL/PEH. Eksisterende nettvilbliforsterketmednyevannkummer, nyetrykkreduksjonsventiler, trykkøkningsstasjoner ogtrykkreduksjonsanlegg. I tilleggerdetbehovforå oppgraderevisse ledningestrekk. elde3 av6

27 Frorn: Page: 4/7 GUII-Pwg-4c) Ur\ I roms I /6 (U2SUU Date: :03:44 4f Deraaref, Vårref.2011/ Dato:28,08,2011 Detvilblilagtenvannledning frafastlandet tildyrøya.deterforeslåttå leggeledningpåfastlandet frahundstrand tildyrøyavedlanghamn. SelvesjølednIngen blirpå3 100meter,1tIlknytning til sjøledningen vildetpåfastlandssiden bll1 700møterekstra,samt820meterekstraledningpå Dyrøya. Høydebasseng Detskalbygges2 høydebasseng. EtpåBrøstadbotn på1000kublkkmeter, ogetpådyrøyapå 300kublkkmeter. DetteskalglensIkkerhetpå24ther. Bassengene ermedetkammer. Mattilsynet fraråderbassengmedettkammer,oganbefalerhelier2 kammer.dettegjørrenhold myeanklere. Høydebasseng påbrøstadbotn erforeslåttplassertpåkote95lområdetnordforsentrum. Høydebasseng pådyrøyablirforeslåttetablertvedlanghamri (kate95)1forbindelsemed sjøledningen. Deterlprosjektrapport anbefaltgjennomstrømningsbasseng. Krisekildelreservekilde DeterIkkelagtopp til atkommunenskaihareserveklide. Enreservekikle skaltilenhvertidkunne koblesinnvedå glvannavdrikkevannskvalltet. Kommunen leggerhelleropptll2 kriaekilder. En krisekildeerenkildesomikkenødvendigvis hardrikkevennskvalitet. DageneanleggpåDyrøyavilbeståsomkrIsekIlde, ogdagensinntakvedbjørkebakken vannverk vilhoidesintakt.detteerelvsomerdemmetopp. Dettebetyratkriseklidene vilvsereavsammestandardsomdagensanlegg(selvamovervåkingen naturligvis blirdårligerenåranieggenefasesutavdrift).vedinnkobling avenkrleekildemå Mattilsynet varsles. VednyttanleggVii deti tilleggvesretilgangtilmoblitkloranlegg. Beredskap I henholdtlisøknadenmåekeisterende beredskapasystem oppgraderes. Deterenforutsetning endell godkjenning atdetteeri orden. System,driftsrutIner 1henho1d tilsøknedenmåeksisterende Intemkontrollsystem oppgraderes. Deterenforutsetning forendeli godkjenning atdetteeri orden. DeterlagtopptilsentraldrIfteovervåking avnyedyrøyvannverk. $1de4 av6

28 From: Page: 5/7 LU I i - Aug - 1"110Z- I roms i ro (UOUU Date: :03:44 0/ / Deresref, Vårref.2011/ Dato: Samletvurdering Mattllsynet vurdererat IndreRundfiellvatn kanhapotensial tilå væreenhygieniskbarriere.menvl tarsamtidigforbehold, dadeterforfå prøvertilå vurderedette.hvisdefå prøveresuttatene representative forråvannet, kanmattilsynet vurdereat1.1v+ UV(2 UV-aggragat I parallellelinjer,4 aggregat ti1sammen)kanutgjøre2 hyglenlakebarrierer. FørUV-rensingmådetvesreforbehandlIng, I eksempelvis øtfiltermedporestørrelse <200 mikrometer. Detmåtasenutvidetprøveavråvannet.DennekallesutvIdetrutinekontro11. Denneprøvener viktigforå kunnedokumentere hvaslagsfysiskeogkjemiskeparameteresomfinnesi råvannet. DetbeskrIvesi søknadenatdeteretparjakthytter300metarfravannet.mattlisynst ønskernoe merspeslfikkeopplysninger angåendedette. DetønskesdImensjoneringedata avuv-aniegg.meddettemeneshvilkeverdiersomleggestil grunnforvalgavanlegg,somforeksempeluv-transmisjon ogmaksflow. Detønskesetflytakjemav behandlingeanlegget. MeddetmeneshvorUV-anlegg, filtermedmer er,samtråvanninn,ogrentvannutetc. Mattilsynet fraråderå byggebassengmedkunetkammer.vedå hatokammer,blirdetlettereå rengjøre. Rundtklidenskaldetklausuleres. Dettev11dawereenforuteetnIng førendeli godkjenning kan gis. Detsammegjelderintemkontrollogberedskapasystern. DettemåogsåværeI ordenførendelig godkjenning gla. Mattileynet vurdereratsøknadener beskrivende, ogat planenekangodkjennes. Endelavdet somernevntovenformåkommunengisvarpå omdetgjøresnåellervedsøknadomendeng godkjenning eropptllkommunen. Videreeakegang MattlIsynet girgodkjenning forplanenefornyttvannverk.kommunenkansettei gangarbeidet medå byggenyttvannverk. Gebyrpåkroner34800kronerblirgitt.DetvisestIlforhåndevarsel omgebyrdatert Nårbyggingenerferdig,søkesdetomoppetarttillatelse tllmattilsynet. Detørdetsammesom endell godkjenning. Førenendell godkjenning kangis,måendelforholdværeordnet.dettekanværeforeksempel klausulering, Internkontrollsystem ogberedskapssystem medmer. Omønskeligerdetmuligå kontaktemattflsynet forrådførbyggingogunderbygging.mattllsynet harvelledningspilkt. 81de5 av

29 From: Page: 6/7 uti-mug-4c 13:UD L.PN, I r :5(1.1dUU Date: :03:45 oil Dereeref. Vårref.2011/ Dato: Vedtak om plangodkjenning Mattilsynet girplangodkjenn1ng fornyedyrøyavannverk. VI harobservert NyeDyrøyvannverkDetersendtsøknadomplangodkjenning datert14,juli2011.se DrIkkevannsforskriften 8. Ma etvurdererdetteall Mattilsynet vurdereratsøknadentilfredsstiller kravi drikkevannsforskriften. Mattilsynet fattervedtakomplangodkjenning, grunnetatsøknedentilfredsstiller kravenelforekrift. Vedtaketerfattetmedhjemmel i drikkevannsforskriften 8 Vedtek om gebyr 4 gao Gebyretforgodkjenning avomfattendevannforsyningssystem erfastsetttilkr på grunnlagavmedgått tidinnenfor2 ukeverkopptll5 ukaverk(medhjemmel i forskrift 13.feb.2004 nr.408ombetallngavgebyrerforsærakilteytelserframattilsynet 5). Detvisestllverselomvedtakdatert ,Detblevarsletetgebyrpåkroner34800kroner. Gebyretstartetå Iøpefrasakebehandlingen avsøknadenstartet.den blesøknaden avslått,dadetblevurdertat nyttvannverkikkevilletilfredestille drikkevannsforskriften. Detble utsattå fattevedtakomgebyr,slikatkommunenkunnefå mulighet tilå sandenysøknad.ny søknadblesendt14.juli2011. Klagerett Deterklagerettpåenkeltvedtak. Fristenforå klageertreukeretteratdereharmottatt informasjon omvadtaket, jf.forvaltningsloven 28 og29.derefinnermerinformasjon omklageretten vedleggetmeldingomretttilå klegeoverforvaltningsvedtak. Administraelonegebyr Forgebyrvedtak somerhjemlet I forskrift av 13.februar 2004nr.408ombetalingavgebyrerfor sewskilteytelserframattilsynet, leggesdettiletadministrasjonsgebyr påkr100, prfaktura(jf. 7).Gebyretvilbliinnkrevd1ettertid. MedhIlsen lie6f 1-11Ide Haug distriktasjef iæy ølvindfossli senlorinspektør Kopi:SwecoNorge,vedSveinEriksen,Postboks714,8509Narvik Vedlegg:Meldingomretttilå klageoverforvaitningsvedtak Side6 av

30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Troms Fylkeskommune Pb TROMSØ Deres ref: Vår ref: RLI Arkivkode: Dato: Handlingsplan for fylkesveg Høringsuttalelse fra Dyrøy kommune. Vi støtter hovedmål for planen og vil spesielt framheve og vektlegge strategien vedrørende behovet for økte rammer i forhold til det store etterslepet på veginfrastruktur. Fylkesveiene i Dyrøy kommune er gjennomgående i dårlig forfatning og det kreves omfattende opprustning for å imøtekomme behovene til innbyggere og næringsliv. Fylkesvei 84 FV 84 er hovedferdselsåren fra E6 Fossbakken - FV 84 Sørreisa, gjennom kommunene Lavangen, Salangen, Dyrøy og Sørreisa og videre til Finnsnes på FV 86. Øvrige fylkesveier som knyttes til FV 84 gjør FV 84 til den vesentligste del av infrastrukturen i området. Med dagens og framtidas krav til et velfungerende bo og arbeidsmarked er FV 84 og dens standard en avgjørende premiss, eller et hinder for et velfungerende bo og arbeidsmarked i Dyrøy og omkringliggende kommuner. Veien er i en elendig forfatning og dette rammer ikke bare den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver, men hele forutsetningen for en positiv samfunnsutvikling i området. Veistandarden er en kritisk faktor for vekst i næringslivet, samt det å beholde og rekruttere ønsket arbeidskraft. Økningen av næringstransport har vært betydelig de siste årene. Dyrøy kommune er en viktig aktør bl.a innen landbruk, havbruk og elektrotavleproduksjon. Det forventes at veien ikke blir et hinder for en økende næringsaktivitet i området. Som eksempel kan nevnes at produksjonsbedriften DEMAS som har en omfattende uttransport av sine høyteknologiske produkter elektrotavler har over tid opplevd transportskader som direkte kan relateres til veistandard; senest nå like før ferien skjedde en skade på et millionprodukt som medførte store problemer for bedriften. Denne hjørnesteinsbedriften med ca. 40 ansatte vurderer faktisk å flytte produksjon ut av kommunen grunnet kostnader/problemer som veistandarden påfører bedriften. Problematikken gjelder også inntransport av varer til produksjonen. Denne bedriften er nå inne i en sterk ekspansjonsfase og vi er urolige for at veistandarden kan gå ut over aktiviteten i Dyrøy. Fylkesvei 852 Post- og besøksadresse: Telefon: Dyrøytunet 1 Telefaks: Brøstadbotn E-post: Org. nr.:

31 Veien mellom Elvevoll og Brøstadbotn er nesten ikke kjørbar. Strekningen på 3,6 km er knyttet opp til FV 84 og er eneste alternativ når du skal til/fra Dyrøy i sør. Den må ses i sammenheng med FV 84 og de samme begrunnelsene gjelder her. FV 211 FV 211 strekningen Brøstad Bru Faksfjord ei strekning på 18 km som er i meget dårlig forfatning. Dyrøy kommune får stadige henvendelser fra befolkningen vedrørende situasjonen, samt næringslivsaktører som bønder og eiere av Smoltanlegget som ligger ved veistrekningens endepunkt. Som et eksempel sies det at å kjøre traktor på denne strekningen krever fravær av sikkerhetsbelte for å unngå å slites i stykker. Situasjonen for person- og godstransport er ikke stort bedre. Politisk og administrativ ledelse har løftet dette fram i vår kontakt med fylket uten at vi har lykkes med å få prioritert denne veistrekningen. Det påpekes i Fylkesveirapport for Troms datert okt at denne veistrekningen har et meget dårlig dekke, vi er nå i Kommunestyret i Dyrøy fattet følgende vedtak i møte Kommunestyret i Dyrøy konstaterer at Fylkesvei 211 strekningen Brøstad Sørfjorden har en uakseptabel dårlig standard. 2. Kommunestyret ber ordfører drøfte saken på nytt ovenfor veimyndighetene/troms fylkeskommune. FV 212 Strekningen Bjørga Dyrøyhamn trafikkeres av landbruksnæringen, turister, fastboende og ikke minst næringsaktører knyttet til oppdrettsnæringa i Skogshamn, Dyrøyhamn, Mohamn og Bjørga. Fast dekke ble fornyet for få år siden mellom Brøstadbotn og Bjørga, men grunnarbeidet var så mangelfullt at dekket allerede bærer sterkt preg av forfall. Avslutningsvis vil vi henstille på det sterkeste at våre innspill blir tatt hensyn til i den videre behandlingen av handlingsplanen. Lykke til med det videre arbeidet! Med vennlig hilsen Randi Lillegård Ordfører Dyrøy kommune

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SOLSIDEN KAFFE OG TE Postboks 5160 Tromsdalen 9284 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223997 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKANSEN HOTELL Postboks 663 9257 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219861 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke TANGS RESTAURANT AS Bankgata 7 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220485 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SIAM CAFE AS c/o Rino Grande, Tomasjordvegen 200 9024 TOMASJORD v/ Saifon Maslek Deres ref: Vår ref: 2014/220441 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ISS FACILITY SERVICES AS AVD 471014 SYDSPISSEN HOTELL STRANDV 166 9006 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222309 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CLARION HOTEL THE EDGE Postboks 2454 Solli 0201 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/218038 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KNOLL OG TOTT AS Postboks 604 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222923 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BLÅ ROCK CAFE AS Strandg 14-16 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223190 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CIPRESA AS Postboks 428 9255 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221484 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke QUALITY HOTEL SAGA Postboks 43 / 44 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/218866 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DOLLY DIMPLES DRIFT AS AVD JEKTA Stakkevollvegen 68 9010 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219161 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HELMERSEN DELIKATESSER Storgata 66 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220810 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke LOTUS VIN OG MATHUS AS Postboks 357 9254 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222693 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KAFFEBØNNA STORTORGET AS Postboks 582 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221920 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Postboks 6144 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220481 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke COOP NORD SA AVD 5034 OBS TROMSØ KAFÉ Heilovegen 4 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219519 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke 2 BRØDRE POLARSENTRET Postboks 2615 9273 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219527 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CIRCA AS Postboks 428 9255 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220480 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BURGER KING AVD 5027 HULDERV Huldervegen 6 9016 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223291 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke VIKING HOTELL Postboks 3315 9275 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223925 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Mattilsynet gjennomførte 02.11.2011-03.11.2011 inspeksjon ved virksomheten MOLDE SJUKEHUS.

Mattilsynet gjennomførte 02.11.2011-03.11.2011 inspeksjon ved virksomheten MOLDE SJUKEHUS. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RICA ISHAVSHOTEL TROMSØ Postboks 196 9252 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220459 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2015/001739 Dato: 27.03.2015 Org.nr: 985399077 Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Le Cafe Nerstranda Nerstranda 9 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220894 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Reguleringsplan for Engene boligområde - del 2 - Mindre endring

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Reguleringsplan for Engene boligområde - del 2 - Mindre endring ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Berørte parter Dato: 18.04.2012 Vår ref: 2012/2690-3 Deres ref: Arkivkode: xxxx Saksbeh.: Andreas Stensland Tlf.: Reguleringsplan for Engene boligområde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SCANDIC HOTELL TROMSØ Postboks 2243 9269 TROMSØ Dykkar ref: Vår ref: 2014/221568 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AUNEGÅRDEN AS Postboks 806 9258 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222778 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Murmesteme Kammen 8.4Sneve AS Leirfossvegen 5 N-7037 TRONDHEIM IG OPPDALKOMMUNE Doknr. 2 1JES, 2015 Ark.kode P 7/ Ark.kodeS _ Sa seh r fitår41111,1

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlrna Styringsgruppe for skogbruksplanlegging i Leksvik, 8/1ér1)I15 gâ; 35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com ULLENSAKER kommune Gullungen familiebarnehage Nordbyvegen 18 2069 JESSHEIM Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2430-32 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Gullungen familiebarnehage Tilsyn er en

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Vedtak om samtykke og gebyr Handsaming av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9

Vedtak om samtykke og gebyr Handsaming av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 Arbeidstilsynet A var DATO 03.02.2014 DYKKAR DATO 27.01.2014 VAR SAKSHANDSAMAR Torhild Viland tlf 908 92 015 VAR REFERANSE 2014/58153 25451/2014 DYKKAR REFERANSE Kvinnherad kommune Teknisk Rådhuset 5470

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 18-9

VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 18-9 rå Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 06.09.2013 2013/27046 166199/2013 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Annlaug Lid Krumsvik tlf 901 40 589 OH'D:\ L 1 Oppdal kommune Inge Krokanns veg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen Vannkvalitet på offshoreinnretninger Ved: Eyvind Andersen Folkehelseinstituttets rolle Myndigheter på drikkevannsområdet: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet Sjøfartsdirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger)

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger) SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 27.04.2010 Tid: kl.18.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret på tlf. 69806000 Varamedlemmer møter

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga

Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga ULLENSAKER kommune Læringsverkstedet Solhellinga Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/773-15 05.06.2015 Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga Tilsyn er en viktig del av

Detaljer

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016 2016 Vannrapport 124 Drikkevann Rapport til Mattilsynet 2016 Oversikt over sykdomsutbrudd som kan skyldes drikkevann (2014 og 2010-2014) Oversikt over noen sentrale vannkvalitetsparametere (2014) Carl

Detaljer

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke?

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Byggforsk 1 Innhold Litt om regelverk Hvordan virker membranfiltrering som hygienisk barriere? Hvordan svikter

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Dyrøy kommune Den lærende kommune Høringsinstanser Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Solbu reguleringsplan,

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.02.2008 Tidspunkt: 09:30 slutt kl. 13.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no ULLENSAKER kommune Kroken familiebarnehage Vardekroken 3 2054 MOGREINA Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2592-21 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Kroken familiebarnehage Tilsyn er en viktig

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer