MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Det vil bli servert lunsj i kantina kl SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 35/14 14/930 TERTIALRAPPORTERING TERTIAL 36/14 14/931 BUDSJETTPROSESSEN /14 14/351 BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR I SØNDRE LAND 38/14 13/1300 SØKNAD OM ENDRING AV MINSTEMANN FAMILIEBARNEHAGE TIL PRIVAT BARNEHAGE 39/14 14/639 LAND MONTESSORIBARNEHAGE - PERMANENT GODKJENNING OG DRIFTSTILKUDD 40/14 14/313 EVALUERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET I SØNDRE LAND KOMMUNE Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 41/14 13/1538 REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM - NY BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 42/14 11/1793 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I GJØVIKREGIONEN - STATUS OG VIDERE ARBEID 43/14 12/1371 FORSLAG OM UTVIDELSE AV STILLINGSRESSURS INNEN GJØVIKREGIONENS HELSE- OG MILJØTILSYN (GHMT) 44/14 14/983 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef

3 Sak 35/14 TERTIALRAPPORTERING TERTIAL Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/930 Saksnr.: Utvalg Møtedato 71/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 71/14 Behandling: Økonomisjef Terje Lindalen og kommunalsjef Pål Rønningen orienterte om saken. Formannskapet roste administrasjonen for god kontroll på økonomien. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for Vedlegg: Rapport for 1. tertial 2014 Bakgrunn: I henhold til kommunens økonomireglement skal det legges fram en tertialrapport for 1. og 2. tertial hvert år. Vurdering av kommunens økonomiske stilling og status i forhold til budsjett framgår av dokumentet. Side 3 av 65

4 Sak 35/14 Tertialrapporten inneholder også revidert investeringsbudsjett. De samlede investeringene er endret fra 72,1 mill i opprinnelig budsjett til 68,8 mill. i revidert investeringsbudsjett. De største endringene skyldes senere oppstart enn planlagt for ny barnehage i Fluberg og ombygging av Hov legsenter. Dette betyr en overføring fra 2014 til I tillegg er det noe omfordeling innernfor vann/avløp/renovasjon-området. De mest vesentlige endringene er det for øvrig gjort rede for i dokumentet. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett for Side 4 av 65

5 Sak 36/14 BUDSJETTPROSESSEN 2015 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/931 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 72/14 Behandling: Kommunalsjef Pål Rønningen orienterte om saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering. Vedlegg: Presentasjon og eventuelle andre vedlegg vil bli gjort tilgjengelige i forkant av møtet. Bakgrunn: I henhold til kommunens årshjul innen økonomi gjennomføres det økonomidag i kommunestyret siste kommunestyremøte før sommerferien. Vurdering: Økonomidagen er oppstart på budsjettprosessen for 2015, og det vektlegges å belyse følgende områder: Erfaringer fra forrige budsjettprosess Side 5 av 65

6 Sak 36/14 Økonomisk status Konsekvensjustert budsjett Strateginotat Tjenestekvalitet Videre framdrift og prosess Rådmannen anbefaler at det i behandlingen av saken i formanskapet vektlegges en gjennomgang av hovedtemaer som skal belyses i økonomidagen, og spesielt videre framdrift og politisk involvering i budsjettprosessen Side 6 av 65

7 Sak 37/14 BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR I SØNDRE LAND Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/351 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at dagens skole- og barnehagestruktur legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeid høsten Kommunestyret ber om at det jobbes videre med sikte på å oppnå en mer kostnadseffektiv drift, herunder alternativer for organisering og samarbeidsløsninger med nabokommuner. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 74/14 Behandling: Kommunalsjef Knut Åge Berge møtte og orienterte om saken. Flere ga uttrykk for at de framlagte vedtaksalternativ ikke var aktuelle å stemme for. Rådmann og kommunalsjef understreket at det ikke er samsvar mellom dagens driftsnivå og tildelte budsjettmidler. Befolkningsutviklingen viser også at det ikke er behov for så mange skole- og barnehageplasser i framtida. Ordføreren ville vite hva det vil koste å fortsette å drive på dagens nivå. Dette var det bred enighet om i formannskapet. Erik Bjørnsveen fremmet følgende forslag til pkt.1: Kommunestyret vedtar at dagens skole- og barnehagestruktur legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeid høsten Side 7 av 65

8 Sak 37/14 Rune Selj fremmet følgende forslag til pkt.2: Kommunestyret ber om at det jobbes videre med sikte på å oppnå en mer kostnadseffektiv drift, herunder alternativer for organisering og samarbeidsløsninger med nabokommuner. Bjørnsveen og Seljs forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at dagens skole- og barnehagestruktur legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeid høsten Kommunestyret ber om at det jobbes videre med sikte på å oppnå en mer kostnadseffektiv drift, herunder alternativer for organisering og samarbeidsløsninger med nabokommuner. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 10/14 Behandling: Ordføreren viste til orienteringen i møtet fra Finn Arthur Forstrøm i Agenda Kaupang og kostnadsanalysene for barnehage og grunnskole. Kommunestyret ønsker å ta strukturdebatten allerede i juni. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret tar utredningene om kostnadsstruktur i barnehagene og grunnskolen til etterretning. 2. Kommunestyret ber om at det jobbes videre med sikte på å oppnå en mer kostnadseffektiv drift og struktur innenfor skole og barnehage. Dette legges fram som egen sak i forkant av budsjettarbeidet høsten Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 48/13, pkt. 3.1 Vedlegg: Utrykt vedlegg: Barnehagekostnader i Søndre Land. Rapport fra Agenda Kaupang Kostnadsanalyse for grunnskolen. Rapport fra Agenda Kaupang Rapport fra Arnesson consulting av (se saksdokument til kommunestyret ) Side 8 av 65

9 Sak 37/14 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok 30. januar 2012 en omstillingsstrategi basert på en rapport fra Arneson consulting av 23. november Vedtaket innebar blant at det ble utarbeidet interne rapporter om framtidig skole- og barnehagestruktur. Som videre oppfølging av disse rapportene fikk Agenda Kaupang i oppdrag å utrede nærmere spørsmål knyttet til kostnadene innenfor grunnskole og barnehage. Rapportene fra Agenda Kaupang ble behandlet i kommunestyret 7. april 2014, og kommunestyret vedtok å be rådmannen fremme en sak om skole- og barnehagestrukturen før budsjettarbeidet høsten Momenter fra Agenda-rapportene Søndre Land kommune bruker en relativt høy andel av sine frie inntekter til skole- og barnehage Utgiftene per elev i skolen og per barn i barnehagene er høyere enn i andre kommuner, mye på grunn av relativt små klasser i skolen og relativt få barn per avdeling i barnehagene Enhetskostnadene (utgifter per barn og per skoleelev) øker mer enn i andre kommuner, i hovedsak på grunn av synkende antall barnehagebarn og skoleelever Høye pensjonskostnader er en vesentlig årsak til høye utgifter i barnehagene En mer rasjonell struktur er det mest effektive tiltaket for å redusere utgiftene både innenfor skole og barnehage Barnehageutgiftene kan reduseres med ca. 1 million når Odnes barnehage og Fluberg barnehage slås sammen, og ytterligere 2 millioner hvis Trevatn, Hov og Grime slås sammen til en ny barnehage (forutsetter også nedleggelse av Montessoribarnehagen). Antallet barn per årskull er redusert de senere årene, og vil fortsatt bli redusert. I 2014 er det ca. 70 barn per årskull i ungdomsskolen, ca. 60 barn per årskull i barneskolen, ca. 50 barn per kull i barnehagene og 42 barn mellom null og ett år I løpet av de siste 10 årene er antall elever i grunnskolen sunket med ca. 130 elever Nedgangen i antall barn har ført til overkapasitet ved alle barneskolene. De kommunale skolene har plass til 760 elever, mens det reelle elevtallet ligger på omkring 600. Disse momentene gjør det naturlig å vurdere hvor mange skoler og barnehager kommunen skal ha i årene framover, og hvor disse skolene og barnehagene skal ligge. Vurdering: Forventet utvikling i antall barnehagebarn Fødselstallet i kommunen har gått ned de senere årene. I årene fra 2000 til og med 2009 lå antallet fødsler på mellom 50 og 70 barn per år. Fra 2010 til 2013 var det årlige fødselstallet i kommunen som følger: Side 9 av 65

10 Sak 37/ : : : 43 Nedgangen i fødselstall har ført til reduksjon av antallet barn i barnehagene. Utviklingen fra 2011 til 2014 er som følger: Hov Grime Grettegutua Trevatn Fluberg Odnes Vestsida Minstemann Montessori SUM Det siste årskullet på over 60 barn (barn født 2009) starter på skolen høsten Det fører til en ytterligere nedgang i antallet barn i barnehagen. Basert på en forutsetning om 45 fødsler per år vil utviklingen framover kunne bli som følger: Barnehageåret : 192 barn Barnehageåret : 193 barn Barnehageåret : 196 barn Barnehageåret : 189 barn Det vil altså bli en ytterligere nedgang i antallet barnehagebarn fra august Når det gjelder utviklingen i grendebarnehagene er det Grime som i størst grad merker nedgangen i antall barn. Per i dag ser det ut til å bli kun 4 barn i denne barnehagen fra barnehageåret Endringen blir mindre dramatisk for Trevatn barnehage og Vestsida oppvekstsenter hvor antallet barn ser ut til å kunne holde seg ganske stabilt. Side 10 av 65

11 Sak 37/14 I rapporten fra Agenda-Kaupang ble det pekt på at kommunen kunne redusere utgiftene til barnehagene ved å bygge ytterligere en ny barnehage. Rapporten tok utgangspunkt i at antallet barn ville holde seg på samme nivå som i Denne forutsetningen vil ut fra den forventete befolkningsutvikling antagelig ikke holde. Grettegutua barnehage, nye Fluberg barnehage og de private barenagene vil antagelig kunne gi plass til barn til sammen. Det må vurderes nærmere hva som vil være den beste løsningen for de resterende barn. Ordføreren og kommunalsjef oppvekst har vært i samtale med Vestre Toten for å sondere muligheten for en avtale om felles barnehageløsning. Fra Vestre Toten sin side ble det skissert en løsning som innebærer at Søndre Land kommune kjøper og eier et visst antall barnehageplasser i en bestemt barnehage på Raufoss. Disse plassene vil inngå som en del av barnehageopptaket i Søndre Land. Beløpet Søndre Land kommune betaler vil bli fastsatt ut fra kostnaden per barnehageplass i denne barnehagen. Dette alternativet må vurderes nærmere i det videre arbeid med barnehagestrukturen i Søndre Land. Forventet utvikling i antall skoleelever Det er mulig å framskrive antallet elever fram til skoleåret basert på fødselstallene til og med Utviklingen forventes å bli som følger for den enkelte skole: Fryal Odnes Vestsida Montessori SLUS SUM Tabellen viser at utviklingen med fallende elevtall vil fortsette. Den største nedgangen kommer på Søndre Land ungdomsskole og på Fryal. Montessoriskolen vil i følge denne prognosen halvere sitt elevtall fram mot Odnes skole, som får en nedgang fra inneværende skoleår til skoleåret , får en liten økning fram til Deretter synker elevtallet. På Vestsida ser elevtallet ut til å holde seg stabilt i hele perioden. Den fysiske kapasiteten på skolene ble i rapporten fra Agenda Kaupang, og etter opplysninger fra rektorene, anslått til å være: Fryal skole: Odnes skole: Vestsida oppvekstsenter 330 elever 150 elever 40 elever Side 11 av 65

12 Sak 37/14 SLUS: SUM 240 elever 760 elever (eks Montessoriskolen) Gapet mellom kapasitet og elevtall blir stadig større i årene framover. Framtidig skole- og barnehagestruktur Med opprettholdelse av nåværende struktur vil utgiftene til grunnskole målt per elev fortsette å øke mer enn gjennomsnittet i andre kommuner. En diskusjon om skole- og barnehagestruktur må i tillegg til de økonomiske og demgrafiske aspektene også handle om hensynet til lokalsamfunnet og kvaliteten på det tilbudet som gis. Skolen og barnehagen binder lokalsamfunnet sammen og bygger dets identitet. Hvis skolen eller barnehagen legges ned forsvinner et viktig samlingspunkt, og et viktig fundament for fellesskapsfølelsen. Lokalsamfunnet blir mer utsatt for fraflytting og mindre attraktivt for tilflytting. Skolens hovedformål er læring. Barnehagene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning. I en diskusjon om struktur vil det være relevant å stille spørsmål om formålet ivaretas best ved store eller små enheter. Vi er trygge på at barnehagebarn og skolebarn blir godt ivaretatt i alle våre skoler og barnehager enten enhetene er store eller små. En av de viktigste forutsetningene for læring og danning er relasjonen som de voksne skaper til barna. Kvaliteten på denne relasjonen er antagelig ikke så avhengig av størrelsen på virksomheten. På en stor skole er det større mulighet til å avsette ressurser til støttefunksjoner. Det kan dreie seg om ressurser til å følge opp det spesialpedagogiske arbeidet, IKT, sosiallærerfunksjonen, merkantile og administrative ressurser osv. Ved en stor skole vil ressursen som kan avsettes til disse funksjonene bli større og det blir da lettere å fordype seg i oppgaven. Strukturprosesser er belastende både for ansatte ved de virksomhetene som blir berørt, for lokalsamfunnet og for kommunen som helhet. Størst blir belastningen når prosessen drar ut i tid. I den vedtatte omstillingsstrategien fra januar 2012 er det lagt til grunn at den framtidige barnehagestrukturen i Søndre Land skal bestå av tre kommunale barnehager, men det er ikke fattet noe nærmere vedtak om hvordan og når endringen skal skje. På bakgrunn av rapporten fra Agenda Kaupang om kostnander i grunnskole er det grunn til å reise et spørsmål om det skal foretas endringer også i skolestrukturen. Side 12 av 65

13 Sak 37/14 Som grunnlag for den politiske drøftingen vil rådmannen legge fram følgende alternativer til beslutning vedrørende skole- og barnehagestruktur: Alternativ 1: Kommunestyret har som mål at det innen utgangen av økonomiplanperioden skal være tre kommunale barnehager i Søndre Land. Grime barnehage legges ned fra august Rådmannen fremmer egen sak om tidspunkt for nedleggelse av barnehagen ved Vestsida oppvekstsenter og Trevatn barnehage. Forut for nedleggelse av Trevatn barnehage jobbes det videre med sikte på en avtale om disponering av barnehageplasser i Vestre Toten kommune Alternativ 2: Kommunestyret har i tillegg som mål at det innen utgangen av økonomiplanperioden skal være 1 (eventuelt 2) kommunal(e) barneskole(r) (1. 7. trinn) i Søndre Land. Ved nedleggelse av barneskoler legges skolen med færrest elever ned først. Side 13 av 65

14 Sak 38/14 SØKNAD OM ENDRING AV MINSTEMANN FAMILIEBARNEHAGE TIL PRIVAT BARNEHAGE Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/1300 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret omgjør formannskapets vedtak av 30. oktober 2013, og godkjenner Minstemann familiebarnehage som privat barnehage. 2. Barnehagen godkjennes for 8 barn fra 0 3 år. 3. Minstemann familiebarnehage innvilges driftstilskudd som privat barnehage fra 1. august 2014 for inntil 8 barn fra 0 3 år. 4. Utgiften for 2014, kr , dekkes innenfor budsjettrammen for kommunalområde oppvekst. 5. Merutgiften på årsbasis, kr , legges inn i konsekvensjustert budsjett for planperioden Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 29/14 Behandling: Det ble fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken som følge av at saken vedr. Land Montessoribarnehage er trukket. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Side 14 av 65

15 Sak 38/14 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret omgjør formannskapets vedtak av 30. oktober 2013, og godkjenner Minstemann familiebarnehage som privat barnehage. 2. Barnehagen godkjennes for 8 barn fra 0 3 år. 3. Minstemann familiebarnehage innvilges driftstilskudd som privat barnehage fra 1. august 2014 for inntil 8 barn fra 0 3 år. 4. Utgiften for 2014, kr , dekkes innenfor budsjettrammen for kommunalområde oppvekst. 5. Merutgiften på årsbasis, kr , legges inn i konsekvensjustert budsjett for planperioden Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Minstemann familiebarnehage søkte den 28. august 2013 om endring av godkjenning fra familiebarnehage til ordinær privat barnehage. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at godkjenningen vil medføre økte utgifter for kommunen. Minstemann familiebarnehage påklaget dette vedtaket. I brev av 5. mars opphever fylkesmannen i Oppland kommunens vedtak. Fylkesmannen peker i sitt svar på at saken reiser to spørsmål som må avgjøres på selvstendig grunnlag. Det første spørsmålet er om barnehagen har rett til godkjenning som privat barnehage. Det andre spørsmålet er om barnehagen har rett til driftstilskudd. Vurdering: I spørsmålet om rett til godjenning mener fylkesmannen at hensynet til kommunens økonomi er et utenforliggende hensyn. Barnehagelovens 10 slår fast at virksomheten har rett til godkjenning så lenge vilkårene er oppfylt. Det andre spørsmålet, om den private barnehagens rett til kommunalt driftstilskudd, er regulert i barnehagelovens 14, andre ledd: kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. For barnehager som er blitt godkjent etter 1. januar 2011 er det med andre ord opp til kommunens skjønn å avgjøre om barnehagen skal gis driftstilskudd Side 15 av 65

16 Sak 38/14 I forarbeidene til ot.prp 57 ( ) er det lagt noen føringer for kommunens skjønnsutøvelse. Det pekes på at kommunen er ansvarlig for å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer i barnehagene til lokale behov. Det innebærer blant annet at kommunen i dimensjoneringen av barnehagtilbudet må ta hensyn til forpliktelsen den har til å tilby full barnehagedekning. Hvis det er nødvedendig med en privat barnehage for å dekke etterspørselen tilsier forarbeidene til ot.prp. 57 at kommunen bør innvilge driftstilskudd til denne barnehagen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig antall barnehageplasser i de kommunale barnehagene til å gi plass til de barna som er i Minstemann familiebarnehage. Søndre Land kommune er avhengig av denne barnehagen for å oppfylle forpliktelsen om full barnehagedekning. Siden Minstemann familiebarnehage har rett på godkjenning som privat barnehage, og full barnehagedekning ikke kan oppnås uten disse plassene, synes det rimelig at barnehagen innvilges kommunalt driftstilskudd ut fra formuleringen i forarbeidene til barnehageloven. Driftstilkudd som privat barnehage foreslås innvilget fra 1. august Merutgiften i forhold til driftstilskuddet som familiebarnehage vil på årsbasis beløpe seg til omkring kr For 2014 blir merutgiften kr Rådmannen er av kommunestyret bedt om å legge fram en sak om den framtidige skole- og barnehagestrukturen før sommeren. En permanent godkjenning av Minstemann barnehage som ordinær privat barnehage vil ikke endre premissene for denne saken annet enn at det kommunale driftstilskuddet øker. Selv om barnehagen skulle fortsatt som familiebarnehage ville Minstemann uansett inngå som en del av barnehagetilbudet i Søndre Land. Side 16 av 65

17 Sak 39/14 LAND MONTESSORIBARNEHAGE - PERMANENT GODKJENNING OG DRIFTSTILKUDD Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/639 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/14 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gi Land Monterssoribarnehage permanent godkjenning for 18 plasser. 2. Kommunestyret vedtar å gi Land Montessoribarnehage kommunalt driftstilskudd for inntil 14 plasser. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 75/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å gi Land Monterssoribarnehage permanent godkjenning for 18 plasser. 2. Kommunestyret vedtar å gi Land Montessoribarnehage kommunalt driftstilskudd for inntil 14 plasser. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 30/14 Behandling: Ordfører opplyste at administrasjonen trekker saken og rådmannen redegjorde nærmere om bakgrunnen for det. Det vil bli fremmet en ny sak til behandling i formannskapet og kommunestyret. Side 17 av 65

18 Sak 39/14 Vedtak: Saken trekkes. Vedlegg: Søknad om godkjenning fra Land Montessoribarnehage av Bakgrunn: Siden mai 2011 har det vært følgende søknader og politiske behandlinger av spørsmålet om godkjenning av Land Montessoribarnehage: Mai 2011: Kommunestyret innvilget søknad om kommunalt driftstilskudd. Antall plasser er ikke presisert i vedtaket. Oktober 2011: Søknad fra Land Montessoribarnehage om godkjenning for 18 plasser Desember 2011: Kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne Land Montessoribarnehage midlertidig for barnehageåret Vedtak om godkjenning er gjort under forutsetning om at: a. Normen for pedagogisk bemanning blir oppfylt. b. Barnehagens vedtekter suppleres med et punkt om antall medlemmer og sammensetningen i samarbeidsutvalget c. Søndre Land brannvesen godkjenner planen for oppfølging av pålegg etter branntilsyn 2. Barnehagen godkjennes for 12 barn / 14 plasser i alderen 0 6 år 3. Normen for arealutnyttelse inne skal være minimum 5,3 kvadratmeter for barn under 3 år og minimum 4 kvadratmeter for barn over 3 år. 4. Spørsmålet om permanent godkjenning tas opp til behandling etter at det er fattet en beslutning om den framtidige barnehagestrukturen i kommunen. Mai 2012: Den midlertidige godkjenningen forlenges til 15. august 2014 August 2013: Montessoribarnehagen søker om permanent godkjenning for 18 plasser Oktober 2013: Den midlertidige godkjenningen forlenges til 15. august 2015 I brev av 20. april søker Land Montessoribarnehage på nytt om permanent godkjenning av 18 plasser og permanent driftstilskudd for det samme antall. Side 18 av 65

19 Sak 39/14 Tidligere vedtak om ikke å gi permanent godkjenning viser seg å være i strid med barnehagelovens 10. I annen sak til kommunestyret legges det fram sak om godkjenning av Minstemann familiebarnehage som ordinær privat barnehage. Fylkesmannen har i brev av 5. mars 2014 opphevevet formannskapets tidligere vedtak om avslag på permanent godkjenning av denne barnehagen. Vurdering: Fylkesmannen har fastslått at alle barnehager som oppfyller vilkårene for godkjenning iht til barnehagelovens 10 har rett på godkjenning. Areal- og bemanningsmessig oppfyller Land Montessoribarnehage vilkårene for godkjenning av 18 plasser, og barnehagen har derfor krav på godkjenning av dette antallet plasser. Spørsmålet om godkjenning etter barnehagelovens 10 må sees atskilt fra 14 om finansiering av barnehagen. Barnehager som er godkjent etter kan gis driftstilskudd, men de har ikke krav på det. Land Montessoribarnehage søkte om godkjenning første gang Vurdering av spørsmålet om driftstilskudd må derfor baseres på skjønn. I forarbeidene til ot.prp 57 ( ) er det lagt noen føringer for kommunens skjønnsutøvelse i spørsmålet om driftstilskudd. Det pekes på at kommunen er ansvarlig for å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer i barnehagene til lokale behov. Det innebærer blant annet at kommunen i dimensjoneringen av barnehagtilbudet må ta hensyn til forpliktelsen kommunen har til å tilby full barnehagedekning. Hvis det er nødvedendig med en privat barnehage for å dekke etterspørselen tilsier forarbeidene til ot.prp. 57 at kommunen bør innvilge driftstilskudd til denne barnehagen. Både inneværende og neste barnehage er behovet for barnehageplasser i kommunen dekket hvis Montessoribarnehagen gir et tilbud på ca. 13 plasser. Riktignok har Land Montessoribarnehage søkere tilsvarende 15,4 plasser, men det inkluderer to barn født etter I henhold til barnehagelovens 12a har ikke disse barna krav på barnehageplass. Barn født etter får plass i de kommunale barnehagene kun i den utstrekning plass kan tildeles innenfor barnehagens budsjett. Per i dag er det 7 barn født mellom 1.9 og (inkludert de to med plass i Montessoribarnehagen) på venteliste til barnehageplass. Det er flere barn høyere opp på ventelista enn de to i Montessoribarnehagen. Budsjettet for kommunalområde oppvekst er basert på at Land Montessoribarnehage gis driftstilskudd på inntil 14 plasser. En utvidelse til 18 plasser vil gi en merutgift på ca. kr per plass. Denne merutgiften er det ikke dekning for innenfor kommunalområdet oppvekst sitt budsjett. En utvidelse av driftstilskuddet til Montessoribarnehagen for å kunne ta inn barn uten rett til barnehageplass, vil innebære en forskjellsbehandling i forhold til kommunale barnehager som ikke får utvidet sin ramme for å kunne gi tilbud til de samme barna. Side 19 av 65

20 Sak 39/14 Driftstilskuddet til Land Montessoribarnehage foreslås begrenset til 14 plasser siden den rammen er tilsttrekkelig for å gi plass til alle med rett til barnehageplass. Side 20 av 65

21 Sak 40/14 EVALUERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET I SØNDRE LAND KOMMUNE Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 14/313 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/14 Formannskapet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til den oppnevnte arbeidsgruppens konklusjoner og anbefaler slik det fremgår av evalueringsrapporten, jfr. vedlegg Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement iht vedlegg 2 med virkning fra Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 78/14 Behandling: Det vurderes hvorvidt en fra arbeidsgruppa skal presentere saken for kommunestyret. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til den oppnevnte arbeidsgruppens konklusjoner og anbefaler slik det fremgår av evalueringsrapporten, jfr. vedlegg Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement iht vedlegg 2 med virkning fra Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 25/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 21 av 65

22 Sak 40/14 Vedtak: 1. Til å gjennomføre den forutsatte evalueringen av det nye delegeringsreglementet, vedtar formannskapet å oppnevne den samme arbeidsgruppen som utarbeidet forslaget til det nye delegeringsreglementet. De hovedtillitsvalgte inviteres til å utpeke to representanter i arbeidsgruppen som sist. 2. Arbeidsgruppen gis følgende mandat for å gjennomføre evalueringen: a) Foreta en vurdering om målsettingen for det nye delegeringsreglementet er oppnådd, jfr. mandatet for det opprinnelige delprosjektet. b) Evaluere avvikling av klagenemnda, likestillings- og inkluderingsutvalget, samt endringer i sammensettingen av forhandlingsutvalget, jfr. vedtakets pkt. 2, 3 og 4 i k- sak 82/12. c) Evaluere formannskapets rolle som arbeidsgiver med ansvar for å utarbeide en lokal lønnspolitikk som grunnlag for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, og om forhandlingsutvalget rapportering til formannskapet. d) Evaluere rapporteringsrutinene på administrasjonens bruk av delegert myndighet. e) Å foreta en gjennomgang av selve reglementet med tanke på å rette opp eventuelle feil og mangler, samt forslag på eventuelle realitetsendringer. 3. Arbeidsgruppen gis i oppdrag å utarbeide en rapport om den gjennomførte evalueringen med forslag på eventuelle endringer innen Vedlegg: 1. Arbeidsgruppens evalueringsrapport av delegeringsreglementet. 2. Forslag til revidert delegeringsreglement Bakgrunn: I forbindelse med behandlingen av sak om fastsetting av nytt delegeringsreglement for Søndre Land kommune med virkning fra , ble det også gjort vedtak om at det fremmes sak om evaluering av det nye delegeringsreglementet innen , jfr. vedtak i sak 82/12 fra kommunestyrets møte Til å gjennomføre den forutsatte evalueringen av delegeringsreglementet, har formannskapet i møte den , sak 25/14, gjort vedtak om å oppnevne den samme arbeidsgruppen som i sin tid utarbeidet forslaget til det nye delegeringsreglementet som ble vedtatt i kommunestyresak 82/12. Her ble det også gjort vedtak om mandat for evalueringen, jfr. referatsak til kommunestyres møte Side 22 av 65

23 Sak 40/14 Med dette fremlegges den oppnevnte arbeidsgrupens rapport om evaluering av delegeringsreglement til behandling. Vurdering: Rådmannen har ingen tilføyelser til arbeidsgruppens evalueringsrapport, og tilrår at kommunestyret slutter seg til arbeidsgruppens konklusjoner og anbefalinger slik det fremgår av rapporten (se vedlegg 1). Når det gjelder det fremlagte forslaget om revidert delegeringsreglement (se vedlegg 2), så omfatter revideringen i hovedsak kun oppretting av feil og mangler mht til aktuelle lovbestemmelser. Dette gjelder bl.a. følgende endringer: Saker i henhold til plan og bygningsloven, se kap. 5.2 Øvrige særlovssaker som avgjøres av kommunestyret og kap. 6.3 Formannskapet som planutvalg Saker under opplæringsloven, se kap. 5.2 Øvrige særlovssaker som avgjøres av kommunestyret Videre er arbeidsgruppens forslag til rapporteringsrutiner på administrasjonens bruk av delegert myndighet innarbeidet i forslaget til revidert delegeringsreglement, jfr. kap. 3.8 Rapportering. Dessuten er arbeidsgruppens forslag om rapportering til formannskapet vedr. fortolkning av tvilstilfeller også innarbeidet, jfr. kap. 3.9 Fortolkning. Alle foreslåtte endringer i delegeringsreglementet er merket med rød skrift. Rådmannen har heller ingen tilføyelser til arbeidsgruppens forslag til revidert delegeringsreglement, og tilrår at kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslaget. Side 23 av 65

24 Sak 41/14 REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM - NY BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Lars Harald Weydahl Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/1538 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/14 Formannskapet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven områdereguleringsplan for Hov sentrum slik den framkommer gjennom reguleringsbestemmelser og plankart datert Vedlegg til planen er planbeskrivelse, ROS-analyse, støyfaglig vurdering, rapport fra arkeologisk søkesjakting og saksfremlegg til kommunestyremøte Innenfor planavgrensningen av denne planen oppheves samtidig: - Del av reguleringsendring Hov sentrum av Plan id Del av reguleringsendring for Hov sentrum av Plan id Del av reguleringsplan for Grettegutua av Plan id Innenfor planavgrensningen endres reguleringsplan Fylkesveg 247 Hov sentrum-rådyrvegen av Plan id Innenfor planavgrensningen har planen status foran eldre kommunedelplan for Hov og Fall. Kommunestyrets vedtak kan påklages i h.h.t. Plan- og bygningsloven 1-9. Klagen skal fremsettes skriftlig til Søndre Land kommune innen tre uker fra kunngjøringsdato. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 73/14 Behandling: Arealplanlegger Renate Vestbakken møtte og redegjorde / svarte på spørsmål. Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 24 av 65

25 Sak 41/14 Vedtak: Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven områdereguleringsplan for Hov sentrum slik den framkommer gjennom reguleringsbestemmelser og plankart datert Vedlegg til planen er planbeskrivelse, ROS-analyse, støyfaglig vurdering, rapport fra arkeologisk søkesjakting og saksfremlegg til kommunestyremøte Innenfor planavgrensningen av denne planen oppheves samtidig: - Del av reguleringsendring Hov sentrum av Plan id Del av reguleringsendring for Hov sentrum av Plan id Del av reguleringsplan for Grettegutua av Plan id Innenfor planavgrensningen endres reguleringsplan Fylkesveg 247 Hov sentrum-rådyrvegen av Plan id Innenfor planavgrensningen har planen status foran eldre kommunedelplan for Hov og Fall. Kommunestyrets vedtak kan påklages i h.h.t. Plan- og bygningsloven 1-9. Klagen skal fremsettes skriftlig til Søndre Land kommune innen tre uker fra kunngjøringsdato. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 13/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet i Søndre Land kommune vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven 12-10, at rådmannen gis fullmakt til å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn i 6 uker planforslaget for område-reguleringsplan Hov sentrum med eventuelle nødvendige endringer. Planforslaget består av plankart med reguleringsbestemmelser. Det vedlegges planbeskrivelse, ROS-analyse, støyfaglig vurdering, planskjema og event. arkeologisk rapport om denne skulle foreligge innen rimelig tid. Side 25 av 65

26 Sak 41/14 Vedlegg: 1. Plankart av Reguleringsbestemmelser av Planbeskrivelse av revidert ROS-analyse av Støyfaglig vurdering av Rapport fra arkeologisk søkesjakting av Bakgrunn: Sakshistorikk: 1. Varsel om oppstart Notat om saken i planutvalget Drøfting av planbestemmelser i planutvalget; Planutvalget vedtar utsending til offentlig ettersyn den Utsending til offentlig ettersyn Det kom inn 22 merknader, som ble merknadsbehandlet, uten at saken ble avsluttet. 6. Planleggingen ble tatt opp igjen etter drøfting i formannskapet ble det arrangert et folkemøte med over 45 deltakere, i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet i regi av Opptur. Det var vandring i Hov sentrum der deltakerne fikk se de ulike arealene med påtenkte formål. 8. Saksframlegg i formannskapet med vedtak om å sende planforslaget til høring i henhold til plan- og bygningsloven. 9. Forslaget til Reguleringsplan ble sendt på høring , med frist Forslaget til Reguleringsplan ble drøftet i regionalt planforum Høringsforslag til reguleringsplan for Hov sentrum falt ut av kommunens hjemmeside i juli måned. Årsak ukjent. Interessentene i planen tapte 4 uker for å Side 26 av 65

27 Sak 41/14 sette seg inn i planen. 12. Folkemøte i rådhuset. Det var rundt 40 deltakere til stede. Forlenget høring ble etterlyst. Det kom inn mange gode innspill for å forbedre planen. En betydelig andel av disse er tatt inn i reguleringsplanen. 13. Forlenget høringsfrist til bl.a. pga de nevnte tekniske problemer med hjemmesiden for Søndre Land kommune. Det kom inn 28 merknader i høringsperioden. 14. Den gikk formannskapet gjennom et foreløpig utkast til reguleringsplan som hadde tatt opp i seg merknadene fra høringen og la føringer for arbeidet videre. 15. Den gikk formannskapet på ny gjennom saken og la føringer for justeringer av planen. Endringer etter disse møtene i formannskapet er tatt inn i planen. 16. Saksframlegg i formannskapet med vedtak om å sende planforslaget til ny høring i henhold til plan- og bygningsloven. 17. Forslaget til Reguleringsplan for Hov sentrum ble sendt på ny høring Folkemøte i rådhuset i høringsperioden. 19. Behandling i formannskap Forventet vedtak i kommunestyret Planprosess og medvirkning Administrasjonen anser at medvirkningen i planprosessen er godt ivaretatt. Som vist i sakshistorikken har det vært tre høringer, i 2010, sommeren 2013 og etterjulsvinteren Det har vært to folkemøter i 2013 og èn i Høringene og folkemøtene har gitt mange gode innspill. Innspillene på folkemøtene har blitt utarbeidet i gruppearbeid eller kommet som enkeltinnlegg fra salen. (Se merknadsbehandlingen vedlagt). Det er kommet inn mange konstruktive innspill i høringsperioden. De innspillene som har samsvart i en ønskelig og entydig retning, har blitt prioritert og tatt inn i planen. Dette gjelder mye av innholdet i de fleste av innspillene, se merknadsbehandlingen. Noen innspill var for vidtrekkende til at det har vært mulig å etterkomme dem eller krever en mer grundig prosess, bl.a. gjelder dette estetikk/fargebruk og større omveltninger i arealbruken. Andre innspill har forslag som mer hører hjemme i et stedsutviklingsprosjekt enn i en reguleringsplan og tas videre med inn i dette planarbeidet. I sum anses det at beboere og bedrifter i Hov sentrum, samt regionale myndigheter har hatt god anledning til å innvirke på planen, og at de har brukt anledningen godt. Administrasjonen har gjennomgått innspillene og lagt disse inn i planforslaget så langt det har vært mulig. Side 27 av 65

28 Sak 41/14 Formannskapet har gjennom flere gjennomganger av planforslag hatt innflytelse på planens utforming. Hovedårsaken til at det var nødvendig at planen ble lagt ut på en siste høringsrunde etterjulsvinteren 2014, var endringer i arealformål fra torg til forretning på tomta nedenfor Maxbo og endring til offentlig og privat tjenesteyting på Fladsrudtomta. I tillegg fikk planområdet en liten økning ved Hov bilverksted med noe omregulert areal fra LNF-område til næringsformål. Saksutredning Dagens arealbruk På vestsiden av fylkesveg 34 benyttes i dag arealene i hovedsak til trafikk/parkering, offentlige formål (mest rådhus og helse), parkanlegg/friområde, men også til forretning/tjenester («Fladsrudtomta»). På østsida av Fv.34 brukes arealene i hovedsak til trafikk og ulike næringsformål, men også en del boliger, - primært leiligheter. Detaljhandel foregår mest i sentrale områder og plasskrevende varegrupper handles i nord og sør. Den sørlige delen har i tillegg bensinstasjon, gatekjøkken, verksted, garasjer, taxi- og bussholdeplass. Dagens plansituasjon I området gjelder pr. i dag kommuneplanens arealdel fra 2001 (delplan Hov og Fall) og eldre reguleringsplaner med deler innenfor planområdet. En nyere reguleringsplan for fylkesveg 247 Hov sentrum-rådyrvegen går også inn i planområdet i krysset mot Sentrumsvegen. Ny områdereguleringsplan vil erstatte disse planene innenfor planområdet. Den nye reguleringsplanen vil etter vedtak også bli styrende for kommuneplanen som er under arbeid. Ny reguleringsplan områderegulering for Hov sentrum, forholder seg til prinsipper og hensyn nedfelt i rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser, særlig hensyn til barn og unge, samordnet areal- og transportplanlegging og universell utforming. Styrende for planen er gjeldende planog bygningslov med forskrifter. Det skal være god estetisk utforming av omgivelsene. Utredningen om Stedsutvikling for Hov og Fall (2002) har vært hentet fram og vurdert i planarbeidet. Side 28 av 65

29 Sak 41/14 Kart: Skisse som viser beliggenheten av reguleringsplanen i forhold til eldre reguleringsplaner i området. Planen medfører at de delene av disse planer som ligger innenfor ny reguleringsplan oppheves/endres. Plan- og bygningslovens føringer for planen: Det foreliggende forslag til reguleringsplan for Hov sentrum, skal være i overensstemmelse med følgende formål, jf pbl 1-1: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekst vilkår og estetisk utforming av omgivelsene.» Med bærekraftig utvikling forstås ikke bare miljøtiltak, men også sosial og økonomisk utvikling og bærekraft. Reguleringsplanen og dens planavgrensning ligger ikke i et område med forhold som utløser konsekvensutredning. Dette ifølge forskrift for konsekvensutredning ( ) 2 d): Side 29 av 65

30 Sak 41/14 Områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål. Hele planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel av med formål som bolig, næring, trafikkareal og de øvrige sentrumsfunksjoner. Områderegulering, pbl 12-2: Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i Søndre Land kommune sin kommuneplan, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken for bestemte områder. Områderegulering utarbeides av kommunen. Dette er tilfelle for det foreliggende planforslag. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Områdeplan kan åpne for at private senere kan fremme forslag om detaljplaner innenfor planområdet. Administrasjonen har søkt å ivareta disse føringene for planleggingen i hele planprosessen og all utarbeiding av plandokumenter. Forholdet mellom foreliggende reguleringsplan og andre lover, retningslinjer og regionale planer Forholdet til naturmangfoldloven: 8: «Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet». Det er vurdert som sannsynlig at det ikke finnes forekomster man kan/bør ta hensyn til gjennom planforslaget som gjelder sentrumsarealet. Forholdet til jordvern: Det er ikke dyrka jord i sentrumsplanen, et mindre areal nær Hov bilverksted blir regulert fra LNF til næring, dette er i dag del av kantsone mot dyrka mark. Forholdet til retningslinjer om støy: For utendørs støynivå gjelder T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging der det kreves avbøtende tiltak som tilfredsstiller nedre grense for gul sone (L den =55dBA). Støyfaglig utredning foreligger og støysone er inntegnet i plankartet og det er tatt inn planbestemmelse om støy. Forholdet til fylkesdelplan for varehandel: Dette er ivaretatt. Jf. planbestemmelsene. Det anses også at større kjøpesentre enn det fylkesdelplanen fastsetter, neppe er aktuelt i Hov sentrum. Forholdet til ROS-analyse som verktøy i planen: Planforslaget har en tilfredsstillende detaljeringsgrad. Det er analysert de enkelte uønskede hendelser og oppsummert konsekvenser Side 30 av 65

31 Sak 41/14 samlet sett. For redegjørelser for hendelser som overvann, brann etc, vises det til ROSanalysen (vedlagt). For universell utforming og barn og unges interesser vises det til drøftingen av hvordan planen imøtekommer plan- og bygningsloven, se over. Framtidig arealbruk Det skal for fremtiden ikke foregå noe annet på de angitte arealene med deres formål enn det kommunestyret vedtar. Plankart og planbestemmelser blir juridisk bindende. Regulering av arealer til bestemte arealformål er å legge til rette for en ønsket framtidig utvikling. Hva som menes med ønskelig retning er i korte trekk: Forbedring av parkeringsforholdene, flere boliger i sentrum, bedre muligheter for næringsutvikling og forretningsdrift, ivaretaking av kulturminner. Forbedre transport- og trafikkforhold, bedret framkomst for barn- unge og eldre samt øvrige myke trafikanter. Bedre universell utforming og mer grøntarealer i bruk som friområder/park/lek, gatetun i Sentrumsvegen, forbedring av Hov tettsted sitt miljø for alle innbyggere. Siktemålet er økt trivsel samtidig som at næringsvirksomhet i sentrum ivaretas. Prioritering av forretningsdriften foran boliger i 1.etg. er synliggjort i bestemmelsene. I tillegg har formannskapet gitt føringer for vektlegging av offentlig og privat tjenesteyting på vest side av Fv.34 og næringsvirksomhet/forretningsvirksomhet på øst side. Arealet innenfor planavgrensingen er 113 daa. (Det brukes for enkelhets skyld avrundede tall til nærmeste hele daa. For en full redegjørelse for arealbruken vises det til planbeskrivelsen). Arealer for allmenn nyttige formål er 17 daa. Næringsbebyggelse er 9 daa. Ulike arealer for forretning/kontor og bolig er 33 daa. Veger er 17 daa. Parkering er 3 daa. Dette gir gode betingelser for utvikling av offentlige tjenester, næringsliv, forretningsliv og flere boliger i sentrum. Det avsettes i planen betydelige arealer; 8 daa til friområder/park. Lekeplass i underkant av 1 daa. Gatetun er 4 daa, gang-sykkelveger er også omkring 4 daa. Gatetun, gang- og sykkelveger og friområder: Dette sikrer gode forhold for barn og unge sine aktiviteter. Det vil sikre sosial samhandling i sentrum, med muligheter for å benytte gatetun også i Opptur sitt arbeid med stedsutvikling. Gatetun kan møbleres med sittegrupper, lekeapparater, sykkelstativer etc. I planprosessen har det vært mange spørsmål rundt gatetun i Sentrumsvegen, blant annet om området vil bli stengt for biltrafikk. Sentrumsvegen stenges ikke for gjennomkjøring eller parkering, men forholdene legges til rette for myke trafikkanter og området som sosial møteplass, noe som også vil fremme handel for de næringsdrivende. Fartsreduserende tiltak for motorisert ferdsel er viktig i området. Bussholdeplasser langs Fv.34 vil også gjøre det mindre aktuelt med busstrafikk i Sentrumsvegen og dermed bedre trafikksituasjonen. Det er lagt ut betydelige arealer til gang- og sykkelveger, gangveg og fortau. Dette sikrer fremkommelighet for myke trafikanter, barn og unge. Det er lagt inn nye busslommer som Side 31 av 65

32 Sak 41/14 forbedrer tilgjengelighet for publikum til kollektivtransport. Dette kan i sin tur åpne for økt brukt av buss som er et viktig klimatiltak. Universell utforming: Når det gjelder universell utforming, er det stilt krav om at 30% av alle nye boliger som oppføres innenfor planområdet, skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Fellesområder, lekeapparater og utearealer skal så langt det er mulig utformes universelt. Disse kravene i planen vil sikre universell utforming, i og med at kravene gjelder tiltakene nevnt ovenfor. Universell utforming blir et gjennomgående hensyn både for bygninger, utearealer med mer. Kulturvern med hensynssoner: I denne planen er en hensynssone for bevaring av kulturminner som omfatter automatisk freda gravminne, samt en del av traseen til Den Bergenske kongeveg, tatt inn. Hensikten med en slik sone er å ta vare på verdier av samfunnsmessig og historisk art. Uten denne hensynssonen kan ikke planen vedtas grunnet innsigelse fra fylkeskommunen. Det er både lokale, regionale og statlige interesser knytta til å ta vare på stedet. I hensynssonen inngår store arealer nær rådhuset. Kulturarvenheten i fylkeskommunen krevde nærmere undersøkelse av arealer i planområdet som kunne ha automatisk freda kulturminner etter kulturminneloven. I starten av juli 2013 ble derfor arealer rundt helsehuset og undersøkt av arkeolog gjennom sjakting for eventuelt å avdekke kulturminner. Det ble i denne undersøkelsen ikke påvist nye funn av kulturminner. Fullstendig rapport forelå febr Side 32 av 65

33 Sak 41/14 Bilde: Sjakting med gravemaskin ledet av arkeolog 3.juli 2013, her på planlagt framtidig parkeringsareal. Det ble stripesjaktet ned til upåvirket mineraljord. Det er to eldre bygninger i planområdet som er lagt til bevaring; Oppistua som er i kommunalt eie og eldre del av Fladsrudbygget som er i privat eie. Etter høringen vinteren 2014 ga kulturarvenheten tilbakemelding på anbefalte bestemmelser for Oppistua og Fladsrudtomta med det eldre bygget, som var mer detaljerte enn tidligere. Administrasjonen befarte derfor begge de eldre bygningene utenfra sammen med bygningsvernrådgiver tilknyttet Lands museum. Oppistua er en av de eldste gjenværende bygninger i Hov sentrum med et eksteriør som bør ivaretas og bygget bør heller ikke påbygges. Fladsrudbygget har en eldre del som anbefales ivaretatt mens de nyere påbyggene har mindre verdi. Bevaringsverdig del innskrenkes derfor noe. Kledning og omramning på eldre del er fornyet i senere tid, men det er ivaretatt en stil fra tidlig 1900-tallet. Befaringen fikk betydning for bestemmelsene ved at krav til materialvalg etc. er mest detaljert for Oppistua. Det er også viktig at eventuelt ny bebyggelse på Fladsrudtomta ikke blir for dominerende i forhold til den gamle delen eller skygger for innsynet i retning kirken fra sentrum, helst bør et nybygg ikke være høyere enn dagens flate tak og gjerne ha en avstand til gammel del. Det er imidlertid ikke ønskelig å legge inn vesentlig skjerping av bestemmelser vedr. Fladsrudtomta siden dette kan resultere i forsinkelser gjennom enda en ny høringsrunde, det er imidlertid tatt inn bestemmelse om opprettholdelse av siktelinje fra sentrum mot kirken. For øvrig skal fremtidige byggesaker uansett sendes biskopen på Hamar, fylkeskonservator og riksantikvaren for uttalelse før tillatelse gis siden området ligger i kirkens nære omgivelse. Trafikksituasjonen: Dagens trafikksituasjon har rom for forbedringer. Dette gjelder særlig gangtrafikk ved kryssing av Fv. 34, løsning for busstrafikken, trafikksituasjonen generelt i områdene sør for Grettegutua og ved krysset mellom Fv.34 og Fv.247. En del utfordringer i sentrumstrafikken løses i forbindelse med anlegg av nye busslommer ved rådhuset/off1 og Kiwi/FKB3. I 2009/10 var det mye diskusjon rundt etablering av en skysstasjon i Hov sentrum. Dette er ikke blitt prioritert ved gjenopptakelse av planarbeidet. Trafikksikkerheten må ivaretas med hastighetsdempende tiltak både i Sentrumsvegen og forhåpentligvis også på Fv.34 gjennom sentrum. Det har vært jobbet for bestemmelser som angir 30-sone i sentrumsvegen og 40-sone på fylkesvegen, med fartsdumper/opphøyde gangfelt som tiltak. Det er imidlertid begrensa mulighet for å fastsette slike bestemmelser siden det er annet lovverk enn Plan- og bygningsloven som regulerer dette, det er derfor viktig med god dialog mot Statens vegvesen når skiltplaner skal utarbeides. Til orientering har Statens vegvesen allerede varslet om oppstart av prosjektering av bussholdeplassene i brev av Motorisert ferdsel på GS6 forbi Bjørgobygget har vært diskutert i forbindelse med begge høringsrundene. Formannskapet har vært klare på at motorisert ferdsel her ikke er ønskelig av hensyn til myke trafikkanter. Forretningsdrivende ønsker på sin side muligheten for varetransport forbi forretningslokalene, men er enige i at gjennomgangskjøring fra Grettegutua mot Statoil ikke er heldig. Administrasjonen befarte området i lag med forretningsdrivende for å se etter mulige løsninger siden varelevering til Charlie fra baksiden ikke er Side 33 av 65

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 14:30. Alle unntatt følgende med forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 14:30. Alle unntatt følgende med forfall: SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TERTIALRAPPORTERING 2014-1. TERTIAL 73/14 13/1538 REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM - NY BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TERTIALRAPPORTERING 2014-1. TERTIAL 73/14 13/1538 REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM - NY BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: Kl. 09:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 28/14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN 2013-2015 OG HANDLINGSPLAN 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 28/14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN 2013-2015 OG HANDLINGSPLAN 2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.05.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.05.2014 Tid: Kl.17:00 20:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:30 13:30. Gro-Anita Steingrimsen, Susanne Solhaug.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:30 13:30. Gro-Anita Steingrimsen, Susanne Solhaug. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2013 Tid: 08:30 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: I tillegg: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09:30 14:15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: Kl. 09:30 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gruppeledere:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Magne Kjelstad

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Magne Kjelstad SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 09/982 l.nr. 13/5740 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Magne Kjelstad Sak: REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

Detaljer

RAPPORT OM EVALUERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET

RAPPORT OM EVALUERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET RAPPORT OM EVALUERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET Avgitt av oppnevnt arbeidsgruppe, den 26.05.2014 BAKGRUNN I forbindelse med behandlingen av sak om fastsetting av nytt delegeringsreglement for Søndre Land

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT Avgitt av oppnevnt arbeidsgruppe, den 28.06.2016 FASTSETTING/REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET FOR SØNDRE LAND KOMMUNE FORSLAG

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM - MERKNADSBEHANDLING FØR NYTT OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Sak: REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM - MERKNADSBEHANDLING FØR NYTT OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 13/1538 l.nr. 14/323 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset 22.01.2013 Saksbehandler: Lars Harald Weydahl Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.02.2012 Tid: Kl. 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 15:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Terje Odden, Rune Selj, Gerd Myklebust Wang, Erik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ikke møtt: Jomar Rønning-Volle (MDG) Innkalling og saksliste godkjent. Ordføreren ga følgende tilsvar:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ikke møtt: Jomar Rønning-Volle (MDG) Innkalling og saksliste godkjent. Ordføreren ga følgende tilsvar: SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-19:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen, ble følgende utpekt: Jomar Rønning-Volle og Kari Marie Hammerstad.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen, ble følgende utpekt: Jomar Rønning-Volle og Kari Marie Hammerstad. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 17:00-18:10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09:30 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2013 Tid: 09:30 16:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2013 Tid: 09:30 16:00 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2013 Tid: 09:30 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gruppeledere: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 123/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT /15 15/1487 REFERATSAKER FORMANNSKAPETS MØTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 123/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT /15 15/1487 REFERATSAKER FORMANNSKAPETS MØTE Sak 122/15 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.10.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 27.09.2017 Tid: 09:00 13:15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gruppeledere: Hovedtillitsvalgte: Fra adm.

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 12.02.2015 Tid: 09:30 NB! Mrk. tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 13:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 13:00 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 09:30 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.02.2014 Tid: Kl.17:00 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle unntatt: Gro-Anita Steingrimsen

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Gro-Anita Steingrimsen (AP) og Atle Rune Lynard (AP) Wenche B Svendstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Gro-Anita Steingrimsen (AP) og Atle Rune Lynard (AP) Wenche B Svendstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt Gro-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer