GENERELLE VILKÅR FOR SALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR SALG"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler noe annet skriftlig. Modifikasjoner av eller endringer i disse vilkårene må avtales skriftlig. Det aksepteres ikke annen eller andre vilkår og betingelser enn disse, selv om vi ikke har gjort en uttrykkelig innsigelse. I tilfelle av konflikt mellom avtalen og disse vilkårene, skal avtalen gjelde. 2. LEVERINGSOMFANG 2.1 Leveranse av utstyr ("Utstyr") inneholder alle komponenter, materialer og tjenester som er spesifisert i avtalen. 2.2 Leveransen omfatter Selgers standard tekniske dokumenter, slik som reservedelslister, bruksanvisninger, installasjonsinstruksjoner (hvis installasjonen ikke er inkludert i leveringen) og hovedtegninger. Selger skal ikke være forpliktet til å gi produksjonstegninger for utstyr eller reservedeler. 2.3 Design, arbeid hos kunden, installasjon, tilsyn med installasjon, opplæring, oppstartsbistand og andre materialer enn krankomponenter inngår i den grad de er uttrykkelig angitt i avtalen. 3. DOKUMENTASJON 3.1. Selgeren skal ha alle rettigheter, eiendomsretter og interesser, inkludert eiendomsrett, opphavsrett og andre immaterielle og industrielle rettigheter til dokumenter, tegninger, programvare, rapporter, teknisk informasjon, definisjoner, beskrivelser, manualer og andre åndsverk som Selger har eller skaper Dokumenter, tegninger, programvare, rapporter, teknisk informasjon, definisjoner, beskrivelser, manualer og andre immaterielle gitt av Kjøperen, skal ikke uten samtykke fra Selger, brukes til andre formål enn for installasjon, igangsettelse, drift eller vedlikehold av utstyr. Den kan ellers ikke brukes eller kopieres, reproduseres, overføres eller formidles til en tredjepart. Selger kan imidlertid overføre dokumenter eller programvaren til en tredjepart som Selgeren Selger utstyr til. 4. PAKKING OG MERKING Utstyret skal være emballert i samsvar med Selgers standard pakkeprosedyrer som kreves for transport under normale transportforhold. Utstyret skal være tydelig merket og inneholde nødvendige opplysninger om Kjøpers identifikasjon og bestemmelsesstedet. 5. PRIS 5.1 I tillegg til prisen angitt i avtalen, skal Kjøperen være ansvarlig for ekstrakostnader som beskrevet i disse vilkårene. 5.2 Dersom noen del av leveransen av utstyr er forsinket på grunn av årsaker forårsaket av Kjøperen eller en tredjepart under kontroll av Kjøper, skal Kjøper kompensere eventuelle ekstra kostnader pådratt av Selger på grunn av sen levering. 5.3 Prisene inkluderer ikke stempelavgift, omsetning eller merverdiavgift, bankgebyrer eller andre liknende avgifter, toll eller avgifter som betales i det landet der utstyret skal importeres og hvor installasjonen skal utføres. I tilfelle Selger er pålagt å betale en slik skatt eller avgift, vil slikt legges til fakturaen som en egen post og Kjøper skal refundere Selger for betalingen. 6. BETALINGSVILKÅR 6.1 Betalinger skal skje i samsvar med betalingsplanen som er angitt i avtalen. 6.2 Hvis noen del av betalingen skal gjøres ved hjelp av et Letter of Credit skal 21 gjelde. 6.3 Dersom Kjøper ikke foretar betaling etter betalingsplanen eller etablerer Letter of Credit, eller hvis det blir klart at Kjøperen ikke vil oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser, kan Selgeren utsette oppfyllelsen av sine forpliktelser inntil slik betaling er gjort eller Letter of Credit er etablert. 6.4 Selger skal ha rett til å kreve renter fra Kjøper dersom betaling til Selgeren er forfalt. Renten som blir beregnet er den høyeste sats tillatt etter gjeldende norsk lov. Renten skal regnes fra forfall til den faktiske datoen for betalingen. Kjøper skal betale slik rente innen fjorten (14) dager fra datoen for den respektive faktura. 6.5 Dersom Kjøperen ikke har betalt beløpet forfaller til betaling innen tre måneder, vil Selgeren ha rett til å heve avtalen ved skriftlig varsel til Kjøper samt å kreve erstatning for det tap Selger har lidt.

2 7. STANDARDER FOR PRODUKSJON OG DESIGN Utstyret som er levert og utført arbeid skal være i samsvar med de tekniske standarder som er vanlige i Selgerens land. Hvis utstyret skal brukes utenfor Selgers land, skal det avtalte omfanget være definert i avtalen. Selger skal ikke ta hensyn til lover og forskrifter som gjelder på driftsstedet, dersom de ikke er inkludert i avtalen. Kjøper skal informere Selger av gjeldende sikkerhetsforskrifter. Eventuelle kostnader som påløper utover kostnader for samsvar med europeiske standarder på grunn av obligatoriske lokale lover og forskrifter, skal legges til prisen og betales av Kjøper. 8. TILSYN UNDER PRODUKSJON Kjøper har rett til for egen regning, etter avtale med Selgeren for tid og sted, å inspisere fremdriften av produksjon og kvaliteten på utstyr. Inspeksjonene av utstyret skal utføres ved Selgers fabrikk eller på stedet av produksjon. Inspeksjon utført av Kjøper kreves ikke som en forutsetning for levering av utstyr. 9. LEVERINGSBETINGELSER OG OVERGANG AV RISIKO 9.1 Avtalte leveransebetingelser skal være henhold til Incoterms Hvis ingen leveringsbetingelser er særskilt avtalt, skal leveringsbetingelser være Ex works Selgers fabrikk (EXW). 9.2 Risikoen for tap av eller skade på utstyr skal gå over fra Selger til Kjøper i henhold til avtalte leveringsbetingelser. Hvis ingen leveringsbetingelser er fastsatt i avtalen, skal overgang av risikoen overføres til Kjøper Ex Works ved Selgers produksjonsanlegg. 10. LEVERINGSTID 10.1 Leveringstid begynner å løpe på siste av (A) datoen for undertegning av avtalen mellom Selger og Kjøper; (B) datoen for mottak av Selger for avtalt forskuddsbetaling som fastsatt i betalingsplanen, eller; (C) datoen for mottak av all nødvendig dokumentasjon for Selger samt godkjenning av fra Kjøper for de tekniske tegninger Selger skal ha rett til en rimelig utvidelse av leveringstid (som ikke skal være mindre enn lengden på forsinkelsen) hvis leveringen er forsinket på grunn av Kjøpers handlinger eller handlinger av en tredjepart under kontroll av Kjøper, som modifikasjoner forespurt av Kjøper, forsinkelser i godkjenning av relevante tegninger, forsinkelse i forberedende arbeide på installasjonsstedet og forsinkelse i betaling, eller det blir klart at Kjøperen ikke kan eller vil oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. 11. OVERGANG AV EIENSOMSRETTEN 11.1 Uavhengig av pkt. 9.1, skal utstyret forbli Selgerens eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt. I tilfelle gjeldende lover ikke tillater Selger å beholde eiendomsretten, skal Selger ha rett til pant i eiendommen. Kjøper skal gi Selger assistanse til å sikre pant i eiendommen eller ta ethvert tiltak som kreves for å beskytte Selgers rettigheter. Pant eller andre vern av rettigheter, skal ikke påvirke risikoen for tap i henhold til artikkel Selger skal beholde eiendomsretten til all programvare og dokumentasjon. I den grad slik programvare og dokumentasjon er inkludert i leveringen, mottar Kjøper en royalty-fri, ikkeeksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke slik programvare og dokumentasjon i forbindelse med utstyret. 12. GODKJENNINGSTESTER 12.1 Dersom Avtalen krever egen godkjennelsestest, skal testen utføres i samsvar med avtalen. Hvis avtalen ikke spesifiserer kravene, skal testene utføres i samsvar med vanlig praksis i kranbransjen i produksjonslandet Selger skal varsle Kjøper av testene i rimelig tid slik at Kjøperen kan være representert. Dersom Kjøperen ikke er representert, skal testrapporten sendes til Kjøper og skal anses akseptert som korrekt Hvis testene viser at Utstyr ikke er i samsvar med avtalen, skal Selger omgående rette opp eventuelle mangler for å sikre at utstyret er i samsvar med avtalen. Nye tester skal da utføres på Kjøpers anmodning, med mindre mangelen var ubetydelig Selger skal bære sine egne kostnader for tester utført på stedet av produksjon. Kjøper skal bære alle sine egne kostnader, inkludert men ikke begrenset til reise og oppholdsutgifter for Kjøperens representanter i forbindelse med slike tester. 13. ENDELIG OVERLEVERING

3 13.1 Dersom Avtalen krever egen godkjenning, er det utstyr som anses å være endelig overlevert når godkjenningstester har vært gjennomført og utstyret er funnet å være i samsvar med avtalen. Mindre defekter er ikke til hinder for godkjenning av utstyr. Slike feil skal være oppført og Selger skal utbedre eventuelle oppførte mangler uten forsinkelse. Hvis godkjenningstester ikke skal gjennomføres, er det utstyr som anses å være levert og tatt over når det er levert i samsvar med leveransen som spesifisert i Hvis overleveringstidspunkt er avtalt, skal godkjenningstest foretas umiddelbart etter at underretning om overlevering har blitt gitt. Dersom godkjenningstesten ikke har blitt utført i rett tid eller fullstendig, er utstyret ansett å være endelig overlevert syv (7) dager etter at underretning om godkjenningstest ble gitt Kjøper har ikke rett til å ta utstyr i bruk før endelig overlevering. Dersom Kjøper tar utstyret i bruk før endelig overlevering uten Selgers samtykke, anses utstyret som er i bruk å være endelig overlevert I tilfellene nevnt i pkt og 13.3 har Selger rett til å fakturere utstyr til Kjøper og garantiperioden skal starte å løpe. 14. GARANTI 14.1 Selger garanterer at man har den beste kunnskapen at utstyret er uten defekter forårsaket av material- eller produksjonsfeil, som hindrer elektrisk eller mekanisk funksjon av Utstyret. Imidlertid vil slike mangler som oppstår i løpet av garantiperioden, vil Selger, etter eget valg, enten reparere defekten eller levere de riktige delene gratis i henhold til FCA (INCOTERMS 2010) basis. Kostnaden for demontering og installasjon av en reparert eller erstattet del er utelukket under denne garantien Garantiperioden for noen del av utstyret er det tidligste av (I) atten (18) måneder fra datoen for endelig overlevering av utstyr eller (II) tjuefire (24) måneder fra datoen for den første forsendelse av utstyr 14.3 Garantitiden for skiftet eller reparerte deler er tolv (12) måneder fra datoen for reparasjonen eller utskiftningen. Imidlertid skal ingen garantier for noen deler gjelde etter tjuefire (24) måneder fra den endelige overlevering av utstyr Kjøper skal gi Selger skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen opptrer og i intet tilfelle senere enn to (2) uker etter utløpet av garantiperioden definert i 14.2 og Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvordan feilen framkommer. Hvis Kjøperen unnlater å gi melding til Selgeren innen ovennevnte frister, mister han retten til å fremsette krav på grunn av mangelen Mangelfulle deler som byttes ut etter 14.1, skal stilles til Selgerens disposisjon og blir hans eiendom Denne garantien er gitt under forutsetning av at utstyret i alle henseender er operert, håndtert, betjent og vedlikeholdt riktig, i samsvar med Selgerens instruksjoner og under alminnelige bestemte driftsforhold Unntatt fra garantien er de deler (I) som reparasjon eller utskifting blir nødvendig på grunn av normal slitasje; (II) som er fornybare elementer, inkludert men ikke begrenset til slike ting som lyspærer og sikringer; (III) der reparasjoner, endringer eller justeringer er utført eller påbegynt av Kjøperen eller noen tredje part uten Selgers tidligere samtykke; (IV) som skyldes mangler som ikke er rapportert til Selger innenfor garantiperioden ovenfor; (V) pga feil eller skade skyldes uaktsomhet fra andre enn Selger, ulykke, misbruk, feilaktig installasjon (om ikke installasjonen er foretatt av Selger), feil bruk, eller unormale temperatur forhold, fuktighet, støv eller etsende stoffer; (VI) som har blitt skadet på annen måte uten feil av Selger. DETTE ER ENESTE GARANTI GITT AV SELGER TIL KJØPER MED HENSYN TIL UTSTYR OG ER I STEDET FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM FØLGE AV LOV ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER FOR ANDRE SPESIELLE FORMÅL. 15. FORCE MAJEURE Begge parter skal ha rett til å innstille oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen i den utstrekning slik ytelse er hindret av omstendigheter utenfor kontroll av partene, inkludert men ikke begrenset til krig (enten erklært eller ikke), revolusjon, streik, svikt i forsyninger av strøm, drivstoff, transport, utstyr eller andre varer eller tjenester, naturkatastrofer, uakseptable værforhold,

4 myndigheters handlinger, trafikkulykker, eksport eller import forbud, brann, eksplosjoner, flom, ulykker, sabotasje, sivil ulydighet, opptøyer, brekkasje eller tap under transport eller lagring samt forsinkelser av leveranser fra underleverandører (forårsaket av Force Majeure som her er definert). 16. KONVENSJONALBOT SOM FØLGE AV FORSINKELSE FRA SELGER Kjøper har krav på dagbøter for forsinkelse fra det tidspunkt levering skulle ha funnet sted i tilfelle leveringen er forsinket på grunn av Selgers feil. Konvensjonalboten skal være 0,5% av prisen for den forsinkede del av utstyr for hver hel ukes forsinkelse. Ikke i noe tilfelle skal dagbøter for forsinkelsen overstige 5% av prisen på den forsinkede del av Utstyret. Kjøper taper sin rett til konvensjonalbot hvis han unnlater å kreve konvensjonalbot ved skriftlig varsel innen seks (6) måneder etter datoen da levering skulle ha funnet sted. Konvensjonalboten det refereres til i denne artikkel skal være den eneste og eksklusive rettsmiddel for slik forsinkelse. Partene er enige om at slik konvensjonalbot er en rimelig kompensasjon for det tap Kjøper sannsynligvis pådrar seg som følge av slik forsinkelse. 17. KONVENSJONALBOT SOM FØLGE AV FORSINKELSE FRA KJØPER Hvis noen del av leveransen eller aksept av utstyr er forsinket på grunn av årsaker som ikke skyldes Selger, går risikoen for tap over på Kjøperen og han betaler konvensjonalbot på 0,5% av prisen for den forsinkede del av utstyr for hver hel ukes forsinkelse, som starter 14 dager etter at melding om forsendelse eller overlevering, der konvensjonalboten er begrenset til 5% av prisen på den forsinkede del av utstyret, med mindre høyere kostnader eller skader som kan påvises av Selger. Kjøperen skal kompensere eventuelle ekstra kostnader pådratt av Selger på grunn av forsinkelsen. 18. RAPPORTERINGSTJENESTER 18.1 Dersom det er særskilt avtalte om rapporteringstjenester, kan Selgeren levere rapporter ved hjelp av ekstern datatilkobling med distribusjonskanal etter eget valg. Kunden har allikevel rett til forby innsamling av data til enhver tid. På tross av slike forbud har Kunden plikt til å betale de avtalte avgifter til slutten av kontraktsperioden Selger har rett til etter eget skjønn og uten ethvert ansvar å suspendere og / eller å avbryte eksterne datatilkoblingstjeneste når som helst. Selgeren har rett til å bruke utstyrets innsamlede data for generelle produktutviklingsformål og for tjenester som tilbys til kunden. Selger forbeholder seg retten til å bruke og utvikle utstyrets innsamlede data for sin generelle forskning og utvikling av utstyr og for å levere tjenester til Kjøperen Kjøper aksepterer og er enig i at Selgeren ikke er ansvarlig for å overvåke, inspisere eller på annen måte følge Utstyret, utstyrets bruksdata, bruk av data eller annen informasjon som er generert ved hjelp av en egen enhet, datatilkobling og / eller på annen måte. Alle bruksdata fra Utstyret, rapporter og / eller andre data som er generert, gis til Kjøperen "as is", på tilgjengelig basis og uten garantier av noe slag verken direkte eller indirekte i forhold til riktigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av slike bruksdata, rapporter og / eller andre data. 19. ANSVARSBEGRENSNING SELGERS ANSVAR ETTER AVTALEN SKAL VÆRE BEGRENSET TIL TIL LAVESTE AV FAKTISKE DIREKTE SKADER PÅDRATT AV KJØPEREN, ELLER TIL 40% AV PRISEN BETALT AV KJØPER TIL SELGER FOR UTSTYR ELLER TIL UTSKIFTING AV UTSTYR. KJØPER HAR IKKE RETT TIL ANDRE RETTSMIDLER UAVHENGIG AV FORM FOR KRAV ELLER SØKSMÅL, ENTEN DET ER BASERT PÅ AVTALEN, UAKTSOMHET AV ELLERS. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL SELGER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, STRAFFEERSTATNINGER, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV PRODUKSJON, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV BRUK, ELLER TAP AV AVTALER. UANSETT HVA SOM I DENNE ELLER I ANNEN AVTALE OM DET MOTSATTE OG SÅ LANGT SOM DET ER TILLATT AV LOVEN, I TILFELLE AT ARBEID, PRODUKTER ELLER TJENESTER LEVERT AV SELGER OG / ELLER ANNET IDENTIFISERT HER ER LEVERT, ER BRUKT I

5 ET ANLEGG SOM GENERERER OG / ELLER PÅ NOEN MÅTE ER DEL AV KJERNEFYSISK ELLER RADIOAKTIVT MATERIALE OG / ELLER GENERERER KJERNEKRAFT, RADIOAKTIVE ELLER IONISERENDE STRÅLING ENTEN SOM DRIVSTOFF, PRODUKT ELLER ANDRE STOFFER ("ATOMSUBSTANS"), KJØPER: (I) SKAL FØR SLIK BRUK, (A) TEGNE FORSIKRING (MED MINIMUM SKADESBELØP BESTEMT AV ENTREPRENØR) ELLER ANNEN LOVBESTEMT FORSIKRING SOM BESKYTTER ENTREPRENØR MOT ALLE KRAV, HANDLINGER, PROSEDYRER, TAP, SKADER, INKLUDERT ADVOKATHONORARER, OG / ELLER ANNET ANSVAR, UAVHENGIG AV DERES NATUR ELLER TYPE, SOM PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL ARBEID, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER LEVERT, ELLER VIL BLI GITT OG (B) GIR TIL ENTREPRENØR ET FORSIKRINGSBEVIS SOM INKLUDERER LEVERANDØREN SOM TILLEGGSFORSIKRET (ELLER ANDRE SKRIFTLIGE BEVIS SOM AKSEPTERES AV ENTREPRENØR), OG (II) FRITAR FOR ANSVAR OG HOLDER SELGER SKADESLØS FRA KRAV ELLER SKADE, INKLUDERT TAP AV BRUK, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV EN KJERNEFYSISK HENDELSE SOM INVOLVERER ATOMSUBSTANS, ENTEN PÅSTÅTT Å VÆRE HELT ELLER DELVIS UAKTSOMHET ELLER ANNET. 20. GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING 20.1 Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Selgerens land Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres i henhold til voldgiftsreglene til den finske Central Chamber of Commerce av en eller flere voldgiftsdommere oppnevnt i samsvar med nevnte regler. Meklingen skal finne sted i hovedstaden i Selgerens land. Språket til meklingsprosedyrene skal være norsk Til tross for ovennevnte, Selger skal ha rett til å iverksette tiltak for å innkreve sin fordring mot Kjøper ved domstolene i Kjøpers bosted. 22. LETTER OF CREDIT (REMBURS) 22.1 Letter of Credit skal være ugjenkallelig og overførbar, og skal tillate delvis forsendelser, lasting på dekk, certeparti Bill of Lading og omlastinger Letter of Credit skal etableres i en form akseptabelt for Selger ikke senere enn 30 dager fra den dato som avtalen er signert og skal fortsatt være gyldig for en periode på minst 30 dager etter datoen for siste forsendelse The Letter of Credit skal være utstedt og bekreftet av en førsteklasses internasjonal bank akseptabelt for Selger og skal betales av en bank nominert av Selger mot presentasjon av en kommersiell faktura og / eller andre dokumenter som er spesifisert i avtalen Uavhengig av andre ledd i disse vilkårene, om noen, hvis Selgeren ikke er i stand til å sende varene på grunn av en eller annen grunn utenfor selskapets kontroll, skal Letter of Credit betales ved speditørs mottak, eller ved kvittert mottak hos varelager hvis Kjøper ikke kjenner navn på speditør Letter of Credit skal følge reglene i "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) ICC Publication No 600" Kjøper skal betale alle utgifter, inkludert men ikke begrenset til det som skyldes åpningen, bekreftelser og utvidelser på Letter of Credit. 24. UTELUKKELSER, OMSKRIVNINGER OG ENDRINGER 24.1 Ugyldighet i henhold til lov eller annen gjennomførbarhet av noen bestemmelsene i denne avtalen, skal ikke svekke gyldigheten eller gjennomførbarheten av avtalens øvrige bestemmelser. Det forutsettes at avtalen skal omskrives i den grad loven tillater å gjennomføre partenes opprinnelige intensjon Avtalen kan bare endres skriftlig og skal undertegnes av begge parter. KC XX.XX SPRÅK Alle dokumenter og korrespondanse mellom Selger og Kjøper skal være på norsk.

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge

Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge 1 Innledning Disse vilkår ( Vilkårene ) gjelder for alle produkter, programvare og/eller tjenester som kjøpes av eller på vegne

Detaljer

Standard avtalevilkår

Standard avtalevilkår RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Versjon 1.0 10.03.2014 Hedmark og Oppland fylkeskommuner Standard avtalevilkår av 10.3.14 ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015

Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015 Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015 Artikkel 1 Generelt 1.1.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av Bakkers nettsted,

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Generelle garantivilkår

Generelle garantivilkår Generelle garantivilkår Tesla Motors Nederland B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Nederland («Tesla») vil utføre reparasjoner på Model S-kjøretøyet under garantitiden i samsvar med de vilkår, betingelser

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer