GENERELLE VILKÅR FOR SALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR SALG"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler noe annet skriftlig. Modifikasjoner av eller endringer i disse vilkårene må avtales skriftlig. Det aksepteres ikke annen eller andre vilkår og betingelser enn disse, selv om vi ikke har gjort en uttrykkelig innsigelse. I tilfelle av konflikt mellom avtalen og disse vilkårene, skal avtalen gjelde. 2. LEVERINGSOMFANG 2.1 Leveranse av utstyr ("Utstyr") inneholder alle komponenter, materialer og tjenester som er spesifisert i avtalen. 2.2 Leveransen omfatter Selgers standard tekniske dokumenter, slik som reservedelslister, bruksanvisninger, installasjonsinstruksjoner (hvis installasjonen ikke er inkludert i leveringen) og hovedtegninger. Selger skal ikke være forpliktet til å gi produksjonstegninger for utstyr eller reservedeler. 2.3 Design, arbeid hos kunden, installasjon, tilsyn med installasjon, opplæring, oppstartsbistand og andre materialer enn krankomponenter inngår i den grad de er uttrykkelig angitt i avtalen. 3. DOKUMENTASJON 3.1. Selgeren skal ha alle rettigheter, eiendomsretter og interesser, inkludert eiendomsrett, opphavsrett og andre immaterielle og industrielle rettigheter til dokumenter, tegninger, programvare, rapporter, teknisk informasjon, definisjoner, beskrivelser, manualer og andre åndsverk som Selger har eller skaper Dokumenter, tegninger, programvare, rapporter, teknisk informasjon, definisjoner, beskrivelser, manualer og andre immaterielle gitt av Kjøperen, skal ikke uten samtykke fra Selger, brukes til andre formål enn for installasjon, igangsettelse, drift eller vedlikehold av utstyr. Den kan ellers ikke brukes eller kopieres, reproduseres, overføres eller formidles til en tredjepart. Selger kan imidlertid overføre dokumenter eller programvaren til en tredjepart som Selgeren Selger utstyr til. 4. PAKKING OG MERKING Utstyret skal være emballert i samsvar med Selgers standard pakkeprosedyrer som kreves for transport under normale transportforhold. Utstyret skal være tydelig merket og inneholde nødvendige opplysninger om Kjøpers identifikasjon og bestemmelsesstedet. 5. PRIS 5.1 I tillegg til prisen angitt i avtalen, skal Kjøperen være ansvarlig for ekstrakostnader som beskrevet i disse vilkårene. 5.2 Dersom noen del av leveransen av utstyr er forsinket på grunn av årsaker forårsaket av Kjøperen eller en tredjepart under kontroll av Kjøper, skal Kjøper kompensere eventuelle ekstra kostnader pådratt av Selger på grunn av sen levering. 5.3 Prisene inkluderer ikke stempelavgift, omsetning eller merverdiavgift, bankgebyrer eller andre liknende avgifter, toll eller avgifter som betales i det landet der utstyret skal importeres og hvor installasjonen skal utføres. I tilfelle Selger er pålagt å betale en slik skatt eller avgift, vil slikt legges til fakturaen som en egen post og Kjøper skal refundere Selger for betalingen. 6. BETALINGSVILKÅR 6.1 Betalinger skal skje i samsvar med betalingsplanen som er angitt i avtalen. 6.2 Hvis noen del av betalingen skal gjøres ved hjelp av et Letter of Credit skal 21 gjelde. 6.3 Dersom Kjøper ikke foretar betaling etter betalingsplanen eller etablerer Letter of Credit, eller hvis det blir klart at Kjøperen ikke vil oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser, kan Selgeren utsette oppfyllelsen av sine forpliktelser inntil slik betaling er gjort eller Letter of Credit er etablert. 6.4 Selger skal ha rett til å kreve renter fra Kjøper dersom betaling til Selgeren er forfalt. Renten som blir beregnet er den høyeste sats tillatt etter gjeldende norsk lov. Renten skal regnes fra forfall til den faktiske datoen for betalingen. Kjøper skal betale slik rente innen fjorten (14) dager fra datoen for den respektive faktura. 6.5 Dersom Kjøperen ikke har betalt beløpet forfaller til betaling innen tre måneder, vil Selgeren ha rett til å heve avtalen ved skriftlig varsel til Kjøper samt å kreve erstatning for det tap Selger har lidt.

2 7. STANDARDER FOR PRODUKSJON OG DESIGN Utstyret som er levert og utført arbeid skal være i samsvar med de tekniske standarder som er vanlige i Selgerens land. Hvis utstyret skal brukes utenfor Selgers land, skal det avtalte omfanget være definert i avtalen. Selger skal ikke ta hensyn til lover og forskrifter som gjelder på driftsstedet, dersom de ikke er inkludert i avtalen. Kjøper skal informere Selger av gjeldende sikkerhetsforskrifter. Eventuelle kostnader som påløper utover kostnader for samsvar med europeiske standarder på grunn av obligatoriske lokale lover og forskrifter, skal legges til prisen og betales av Kjøper. 8. TILSYN UNDER PRODUKSJON Kjøper har rett til for egen regning, etter avtale med Selgeren for tid og sted, å inspisere fremdriften av produksjon og kvaliteten på utstyr. Inspeksjonene av utstyret skal utføres ved Selgers fabrikk eller på stedet av produksjon. Inspeksjon utført av Kjøper kreves ikke som en forutsetning for levering av utstyr. 9. LEVERINGSBETINGELSER OG OVERGANG AV RISIKO 9.1 Avtalte leveransebetingelser skal være henhold til Incoterms Hvis ingen leveringsbetingelser er særskilt avtalt, skal leveringsbetingelser være Ex works Selgers fabrikk (EXW). 9.2 Risikoen for tap av eller skade på utstyr skal gå over fra Selger til Kjøper i henhold til avtalte leveringsbetingelser. Hvis ingen leveringsbetingelser er fastsatt i avtalen, skal overgang av risikoen overføres til Kjøper Ex Works ved Selgers produksjonsanlegg. 10. LEVERINGSTID 10.1 Leveringstid begynner å løpe på siste av (A) datoen for undertegning av avtalen mellom Selger og Kjøper; (B) datoen for mottak av Selger for avtalt forskuddsbetaling som fastsatt i betalingsplanen, eller; (C) datoen for mottak av all nødvendig dokumentasjon for Selger samt godkjenning av fra Kjøper for de tekniske tegninger Selger skal ha rett til en rimelig utvidelse av leveringstid (som ikke skal være mindre enn lengden på forsinkelsen) hvis leveringen er forsinket på grunn av Kjøpers handlinger eller handlinger av en tredjepart under kontroll av Kjøper, som modifikasjoner forespurt av Kjøper, forsinkelser i godkjenning av relevante tegninger, forsinkelse i forberedende arbeide på installasjonsstedet og forsinkelse i betaling, eller det blir klart at Kjøperen ikke kan eller vil oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. 11. OVERGANG AV EIENSOMSRETTEN 11.1 Uavhengig av pkt. 9.1, skal utstyret forbli Selgerens eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt. I tilfelle gjeldende lover ikke tillater Selger å beholde eiendomsretten, skal Selger ha rett til pant i eiendommen. Kjøper skal gi Selger assistanse til å sikre pant i eiendommen eller ta ethvert tiltak som kreves for å beskytte Selgers rettigheter. Pant eller andre vern av rettigheter, skal ikke påvirke risikoen for tap i henhold til artikkel Selger skal beholde eiendomsretten til all programvare og dokumentasjon. I den grad slik programvare og dokumentasjon er inkludert i leveringen, mottar Kjøper en royalty-fri, ikkeeksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke slik programvare og dokumentasjon i forbindelse med utstyret. 12. GODKJENNINGSTESTER 12.1 Dersom Avtalen krever egen godkjennelsestest, skal testen utføres i samsvar med avtalen. Hvis avtalen ikke spesifiserer kravene, skal testene utføres i samsvar med vanlig praksis i kranbransjen i produksjonslandet Selger skal varsle Kjøper av testene i rimelig tid slik at Kjøperen kan være representert. Dersom Kjøperen ikke er representert, skal testrapporten sendes til Kjøper og skal anses akseptert som korrekt Hvis testene viser at Utstyr ikke er i samsvar med avtalen, skal Selger omgående rette opp eventuelle mangler for å sikre at utstyret er i samsvar med avtalen. Nye tester skal da utføres på Kjøpers anmodning, med mindre mangelen var ubetydelig Selger skal bære sine egne kostnader for tester utført på stedet av produksjon. Kjøper skal bære alle sine egne kostnader, inkludert men ikke begrenset til reise og oppholdsutgifter for Kjøperens representanter i forbindelse med slike tester. 13. ENDELIG OVERLEVERING

3 13.1 Dersom Avtalen krever egen godkjenning, er det utstyr som anses å være endelig overlevert når godkjenningstester har vært gjennomført og utstyret er funnet å være i samsvar med avtalen. Mindre defekter er ikke til hinder for godkjenning av utstyr. Slike feil skal være oppført og Selger skal utbedre eventuelle oppførte mangler uten forsinkelse. Hvis godkjenningstester ikke skal gjennomføres, er det utstyr som anses å være levert og tatt over når det er levert i samsvar med leveransen som spesifisert i Hvis overleveringstidspunkt er avtalt, skal godkjenningstest foretas umiddelbart etter at underretning om overlevering har blitt gitt. Dersom godkjenningstesten ikke har blitt utført i rett tid eller fullstendig, er utstyret ansett å være endelig overlevert syv (7) dager etter at underretning om godkjenningstest ble gitt Kjøper har ikke rett til å ta utstyr i bruk før endelig overlevering. Dersom Kjøper tar utstyret i bruk før endelig overlevering uten Selgers samtykke, anses utstyret som er i bruk å være endelig overlevert I tilfellene nevnt i pkt og 13.3 har Selger rett til å fakturere utstyr til Kjøper og garantiperioden skal starte å løpe. 14. GARANTI 14.1 Selger garanterer at man har den beste kunnskapen at utstyret er uten defekter forårsaket av material- eller produksjonsfeil, som hindrer elektrisk eller mekanisk funksjon av Utstyret. Imidlertid vil slike mangler som oppstår i løpet av garantiperioden, vil Selger, etter eget valg, enten reparere defekten eller levere de riktige delene gratis i henhold til FCA (INCOTERMS 2010) basis. Kostnaden for demontering og installasjon av en reparert eller erstattet del er utelukket under denne garantien Garantiperioden for noen del av utstyret er det tidligste av (I) atten (18) måneder fra datoen for endelig overlevering av utstyr eller (II) tjuefire (24) måneder fra datoen for den første forsendelse av utstyr 14.3 Garantitiden for skiftet eller reparerte deler er tolv (12) måneder fra datoen for reparasjonen eller utskiftningen. Imidlertid skal ingen garantier for noen deler gjelde etter tjuefire (24) måneder fra den endelige overlevering av utstyr Kjøper skal gi Selger skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen opptrer og i intet tilfelle senere enn to (2) uker etter utløpet av garantiperioden definert i 14.2 og Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvordan feilen framkommer. Hvis Kjøperen unnlater å gi melding til Selgeren innen ovennevnte frister, mister han retten til å fremsette krav på grunn av mangelen Mangelfulle deler som byttes ut etter 14.1, skal stilles til Selgerens disposisjon og blir hans eiendom Denne garantien er gitt under forutsetning av at utstyret i alle henseender er operert, håndtert, betjent og vedlikeholdt riktig, i samsvar med Selgerens instruksjoner og under alminnelige bestemte driftsforhold Unntatt fra garantien er de deler (I) som reparasjon eller utskifting blir nødvendig på grunn av normal slitasje; (II) som er fornybare elementer, inkludert men ikke begrenset til slike ting som lyspærer og sikringer; (III) der reparasjoner, endringer eller justeringer er utført eller påbegynt av Kjøperen eller noen tredje part uten Selgers tidligere samtykke; (IV) som skyldes mangler som ikke er rapportert til Selger innenfor garantiperioden ovenfor; (V) pga feil eller skade skyldes uaktsomhet fra andre enn Selger, ulykke, misbruk, feilaktig installasjon (om ikke installasjonen er foretatt av Selger), feil bruk, eller unormale temperatur forhold, fuktighet, støv eller etsende stoffer; (VI) som har blitt skadet på annen måte uten feil av Selger. DETTE ER ENESTE GARANTI GITT AV SELGER TIL KJØPER MED HENSYN TIL UTSTYR OG ER I STEDET FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM FØLGE AV LOV ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER FOR ANDRE SPESIELLE FORMÅL. 15. FORCE MAJEURE Begge parter skal ha rett til å innstille oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen i den utstrekning slik ytelse er hindret av omstendigheter utenfor kontroll av partene, inkludert men ikke begrenset til krig (enten erklært eller ikke), revolusjon, streik, svikt i forsyninger av strøm, drivstoff, transport, utstyr eller andre varer eller tjenester, naturkatastrofer, uakseptable værforhold,

4 myndigheters handlinger, trafikkulykker, eksport eller import forbud, brann, eksplosjoner, flom, ulykker, sabotasje, sivil ulydighet, opptøyer, brekkasje eller tap under transport eller lagring samt forsinkelser av leveranser fra underleverandører (forårsaket av Force Majeure som her er definert). 16. KONVENSJONALBOT SOM FØLGE AV FORSINKELSE FRA SELGER Kjøper har krav på dagbøter for forsinkelse fra det tidspunkt levering skulle ha funnet sted i tilfelle leveringen er forsinket på grunn av Selgers feil. Konvensjonalboten skal være 0,5% av prisen for den forsinkede del av utstyr for hver hel ukes forsinkelse. Ikke i noe tilfelle skal dagbøter for forsinkelsen overstige 5% av prisen på den forsinkede del av Utstyret. Kjøper taper sin rett til konvensjonalbot hvis han unnlater å kreve konvensjonalbot ved skriftlig varsel innen seks (6) måneder etter datoen da levering skulle ha funnet sted. Konvensjonalboten det refereres til i denne artikkel skal være den eneste og eksklusive rettsmiddel for slik forsinkelse. Partene er enige om at slik konvensjonalbot er en rimelig kompensasjon for det tap Kjøper sannsynligvis pådrar seg som følge av slik forsinkelse. 17. KONVENSJONALBOT SOM FØLGE AV FORSINKELSE FRA KJØPER Hvis noen del av leveransen eller aksept av utstyr er forsinket på grunn av årsaker som ikke skyldes Selger, går risikoen for tap over på Kjøperen og han betaler konvensjonalbot på 0,5% av prisen for den forsinkede del av utstyr for hver hel ukes forsinkelse, som starter 14 dager etter at melding om forsendelse eller overlevering, der konvensjonalboten er begrenset til 5% av prisen på den forsinkede del av utstyret, med mindre høyere kostnader eller skader som kan påvises av Selger. Kjøperen skal kompensere eventuelle ekstra kostnader pådratt av Selger på grunn av forsinkelsen. 18. RAPPORTERINGSTJENESTER 18.1 Dersom det er særskilt avtalte om rapporteringstjenester, kan Selgeren levere rapporter ved hjelp av ekstern datatilkobling med distribusjonskanal etter eget valg. Kunden har allikevel rett til forby innsamling av data til enhver tid. På tross av slike forbud har Kunden plikt til å betale de avtalte avgifter til slutten av kontraktsperioden Selger har rett til etter eget skjønn og uten ethvert ansvar å suspendere og / eller å avbryte eksterne datatilkoblingstjeneste når som helst. Selgeren har rett til å bruke utstyrets innsamlede data for generelle produktutviklingsformål og for tjenester som tilbys til kunden. Selger forbeholder seg retten til å bruke og utvikle utstyrets innsamlede data for sin generelle forskning og utvikling av utstyr og for å levere tjenester til Kjøperen Kjøper aksepterer og er enig i at Selgeren ikke er ansvarlig for å overvåke, inspisere eller på annen måte følge Utstyret, utstyrets bruksdata, bruk av data eller annen informasjon som er generert ved hjelp av en egen enhet, datatilkobling og / eller på annen måte. Alle bruksdata fra Utstyret, rapporter og / eller andre data som er generert, gis til Kjøperen "as is", på tilgjengelig basis og uten garantier av noe slag verken direkte eller indirekte i forhold til riktigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av slike bruksdata, rapporter og / eller andre data. 19. ANSVARSBEGRENSNING SELGERS ANSVAR ETTER AVTALEN SKAL VÆRE BEGRENSET TIL TIL LAVESTE AV FAKTISKE DIREKTE SKADER PÅDRATT AV KJØPEREN, ELLER TIL 40% AV PRISEN BETALT AV KJØPER TIL SELGER FOR UTSTYR ELLER TIL UTSKIFTING AV UTSTYR. KJØPER HAR IKKE RETT TIL ANDRE RETTSMIDLER UAVHENGIG AV FORM FOR KRAV ELLER SØKSMÅL, ENTEN DET ER BASERT PÅ AVTALEN, UAKTSOMHET AV ELLERS. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL SELGER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, STRAFFEERSTATNINGER, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV PRODUKSJON, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV BRUK, ELLER TAP AV AVTALER. UANSETT HVA SOM I DENNE ELLER I ANNEN AVTALE OM DET MOTSATTE OG SÅ LANGT SOM DET ER TILLATT AV LOVEN, I TILFELLE AT ARBEID, PRODUKTER ELLER TJENESTER LEVERT AV SELGER OG / ELLER ANNET IDENTIFISERT HER ER LEVERT, ER BRUKT I

5 ET ANLEGG SOM GENERERER OG / ELLER PÅ NOEN MÅTE ER DEL AV KJERNEFYSISK ELLER RADIOAKTIVT MATERIALE OG / ELLER GENERERER KJERNEKRAFT, RADIOAKTIVE ELLER IONISERENDE STRÅLING ENTEN SOM DRIVSTOFF, PRODUKT ELLER ANDRE STOFFER ("ATOMSUBSTANS"), KJØPER: (I) SKAL FØR SLIK BRUK, (A) TEGNE FORSIKRING (MED MINIMUM SKADESBELØP BESTEMT AV ENTREPRENØR) ELLER ANNEN LOVBESTEMT FORSIKRING SOM BESKYTTER ENTREPRENØR MOT ALLE KRAV, HANDLINGER, PROSEDYRER, TAP, SKADER, INKLUDERT ADVOKATHONORARER, OG / ELLER ANNET ANSVAR, UAVHENGIG AV DERES NATUR ELLER TYPE, SOM PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL ARBEID, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER LEVERT, ELLER VIL BLI GITT OG (B) GIR TIL ENTREPRENØR ET FORSIKRINGSBEVIS SOM INKLUDERER LEVERANDØREN SOM TILLEGGSFORSIKRET (ELLER ANDRE SKRIFTLIGE BEVIS SOM AKSEPTERES AV ENTREPRENØR), OG (II) FRITAR FOR ANSVAR OG HOLDER SELGER SKADESLØS FRA KRAV ELLER SKADE, INKLUDERT TAP AV BRUK, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV EN KJERNEFYSISK HENDELSE SOM INVOLVERER ATOMSUBSTANS, ENTEN PÅSTÅTT Å VÆRE HELT ELLER DELVIS UAKTSOMHET ELLER ANNET. 20. GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING 20.1 Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Selgerens land Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres i henhold til voldgiftsreglene til den finske Central Chamber of Commerce av en eller flere voldgiftsdommere oppnevnt i samsvar med nevnte regler. Meklingen skal finne sted i hovedstaden i Selgerens land. Språket til meklingsprosedyrene skal være norsk Til tross for ovennevnte, Selger skal ha rett til å iverksette tiltak for å innkreve sin fordring mot Kjøper ved domstolene i Kjøpers bosted. 22. LETTER OF CREDIT (REMBURS) 22.1 Letter of Credit skal være ugjenkallelig og overførbar, og skal tillate delvis forsendelser, lasting på dekk, certeparti Bill of Lading og omlastinger Letter of Credit skal etableres i en form akseptabelt for Selger ikke senere enn 30 dager fra den dato som avtalen er signert og skal fortsatt være gyldig for en periode på minst 30 dager etter datoen for siste forsendelse The Letter of Credit skal være utstedt og bekreftet av en førsteklasses internasjonal bank akseptabelt for Selger og skal betales av en bank nominert av Selger mot presentasjon av en kommersiell faktura og / eller andre dokumenter som er spesifisert i avtalen Uavhengig av andre ledd i disse vilkårene, om noen, hvis Selgeren ikke er i stand til å sende varene på grunn av en eller annen grunn utenfor selskapets kontroll, skal Letter of Credit betales ved speditørs mottak, eller ved kvittert mottak hos varelager hvis Kjøper ikke kjenner navn på speditør Letter of Credit skal følge reglene i "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) ICC Publication No 600" Kjøper skal betale alle utgifter, inkludert men ikke begrenset til det som skyldes åpningen, bekreftelser og utvidelser på Letter of Credit. 24. UTELUKKELSER, OMSKRIVNINGER OG ENDRINGER 24.1 Ugyldighet i henhold til lov eller annen gjennomførbarhet av noen bestemmelsene i denne avtalen, skal ikke svekke gyldigheten eller gjennomførbarheten av avtalens øvrige bestemmelser. Det forutsettes at avtalen skal omskrives i den grad loven tillater å gjennomføre partenes opprinnelige intensjon Avtalen kan bare endres skriftlig og skal undertegnes av begge parter. KC XX.XX SPRÅK Alle dokumenter og korrespondanse mellom Selger og Kjøper skal være på norsk.

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene skal benyttes når partene (Bestiller og Leverandør) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle innkjøpsvilkår Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER Service policy 1. GYLDIGHET Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning ikke annet fremgår av skriftlig overenskomst, og gjelder for motorer og deler fra Power Take Off. Betingelsene kan endres

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

1 Generelt. 4 Levering

1 Generelt. 4 Levering GKN Driveline Service Scandinavia ABs Generelle leveringsbetingelser Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for GKN Driveline Service Scandinavia AB ( vi ) sine forretningstransaksjoner med juridiske

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge 1. Virkeområde 1.1 Alle bestillinger akseptert av Eurofins selskaper eller filialer (samlet kalt Eurofins ) skal være underlagt disse generelle salgsbetingelser ( Generelle Salgsbetingelser ), inkludert

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

ASLEM!2,"0"0" Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet

ASLEM!2,00 Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet rc f,le(trono.f,ningin ASLEM!2,"0"0" Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet av Elektroforeningen. Salgs- og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Utdanningsdirektoratet Kjøp av utstyr Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang (heretter

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer