GENERELLE VILKÅR FOR SALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR FOR SALG"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler noe annet skriftlig. Modifikasjoner av eller endringer i disse vilkårene må avtales skriftlig. Det aksepteres ikke annen eller andre vilkår og betingelser enn disse, selv om vi ikke har gjort en uttrykkelig innsigelse. I tilfelle av konflikt mellom avtalen og disse vilkårene, skal avtalen gjelde. 2. LEVERINGSOMFANG 2.1 Leveranse av utstyr ("Utstyr") inneholder alle komponenter, materialer og tjenester som er spesifisert i avtalen. 2.2 Leveransen omfatter Selgers standard tekniske dokumenter, slik som reservedelslister, bruksanvisninger, installasjonsinstruksjoner (hvis installasjonen ikke er inkludert i leveringen) og hovedtegninger. Selger skal ikke være forpliktet til å gi produksjonstegninger for utstyr eller reservedeler. 2.3 Design, arbeid hos kunden, installasjon, tilsyn med installasjon, opplæring, oppstartsbistand og andre materialer enn krankomponenter inngår i den grad de er uttrykkelig angitt i avtalen. 3. DOKUMENTASJON 3.1. Selgeren skal ha alle rettigheter, eiendomsretter og interesser, inkludert eiendomsrett, opphavsrett og andre immaterielle og industrielle rettigheter til dokumenter, tegninger, programvare, rapporter, teknisk informasjon, definisjoner, beskrivelser, manualer og andre åndsverk som Selger har eller skaper Dokumenter, tegninger, programvare, rapporter, teknisk informasjon, definisjoner, beskrivelser, manualer og andre immaterielle gitt av Kjøperen, skal ikke uten samtykke fra Selger, brukes til andre formål enn for installasjon, igangsettelse, drift eller vedlikehold av utstyr. Den kan ellers ikke brukes eller kopieres, reproduseres, overføres eller formidles til en tredjepart. Selger kan imidlertid overføre dokumenter eller programvaren til en tredjepart som Selgeren Selger utstyr til. 4. PAKKING OG MERKING Utstyret skal være emballert i samsvar med Selgers standard pakkeprosedyrer som kreves for transport under normale transportforhold. Utstyret skal være tydelig merket og inneholde nødvendige opplysninger om Kjøpers identifikasjon og bestemmelsesstedet. 5. PRIS 5.1 I tillegg til prisen angitt i avtalen, skal Kjøperen være ansvarlig for ekstrakostnader som beskrevet i disse vilkårene. 5.2 Dersom noen del av leveransen av utstyr er forsinket på grunn av årsaker forårsaket av Kjøperen eller en tredjepart under kontroll av Kjøper, skal Kjøper kompensere eventuelle ekstra kostnader pådratt av Selger på grunn av sen levering. 5.3 Prisene inkluderer ikke stempelavgift, omsetning eller merverdiavgift, bankgebyrer eller andre liknende avgifter, toll eller avgifter som betales i det landet der utstyret skal importeres og hvor installasjonen skal utføres. I tilfelle Selger er pålagt å betale en slik skatt eller avgift, vil slikt legges til fakturaen som en egen post og Kjøper skal refundere Selger for betalingen. 6. BETALINGSVILKÅR 6.1 Betalinger skal skje i samsvar med betalingsplanen som er angitt i avtalen. 6.2 Hvis noen del av betalingen skal gjøres ved hjelp av et Letter of Credit skal 21 gjelde. 6.3 Dersom Kjøper ikke foretar betaling etter betalingsplanen eller etablerer Letter of Credit, eller hvis det blir klart at Kjøperen ikke vil oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser, kan Selgeren utsette oppfyllelsen av sine forpliktelser inntil slik betaling er gjort eller Letter of Credit er etablert. 6.4 Selger skal ha rett til å kreve renter fra Kjøper dersom betaling til Selgeren er forfalt. Renten som blir beregnet er den høyeste sats tillatt etter gjeldende norsk lov. Renten skal regnes fra forfall til den faktiske datoen for betalingen. Kjøper skal betale slik rente innen fjorten (14) dager fra datoen for den respektive faktura. 6.5 Dersom Kjøperen ikke har betalt beløpet forfaller til betaling innen tre måneder, vil Selgeren ha rett til å heve avtalen ved skriftlig varsel til Kjøper samt å kreve erstatning for det tap Selger har lidt.

2 7. STANDARDER FOR PRODUKSJON OG DESIGN Utstyret som er levert og utført arbeid skal være i samsvar med de tekniske standarder som er vanlige i Selgerens land. Hvis utstyret skal brukes utenfor Selgers land, skal det avtalte omfanget være definert i avtalen. Selger skal ikke ta hensyn til lover og forskrifter som gjelder på driftsstedet, dersom de ikke er inkludert i avtalen. Kjøper skal informere Selger av gjeldende sikkerhetsforskrifter. Eventuelle kostnader som påløper utover kostnader for samsvar med europeiske standarder på grunn av obligatoriske lokale lover og forskrifter, skal legges til prisen og betales av Kjøper. 8. TILSYN UNDER PRODUKSJON Kjøper har rett til for egen regning, etter avtale med Selgeren for tid og sted, å inspisere fremdriften av produksjon og kvaliteten på utstyr. Inspeksjonene av utstyret skal utføres ved Selgers fabrikk eller på stedet av produksjon. Inspeksjon utført av Kjøper kreves ikke som en forutsetning for levering av utstyr. 9. LEVERINGSBETINGELSER OG OVERGANG AV RISIKO 9.1 Avtalte leveransebetingelser skal være henhold til Incoterms Hvis ingen leveringsbetingelser er særskilt avtalt, skal leveringsbetingelser være Ex works Selgers fabrikk (EXW). 9.2 Risikoen for tap av eller skade på utstyr skal gå over fra Selger til Kjøper i henhold til avtalte leveringsbetingelser. Hvis ingen leveringsbetingelser er fastsatt i avtalen, skal overgang av risikoen overføres til Kjøper Ex Works ved Selgers produksjonsanlegg. 10. LEVERINGSTID 10.1 Leveringstid begynner å løpe på siste av (A) datoen for undertegning av avtalen mellom Selger og Kjøper; (B) datoen for mottak av Selger for avtalt forskuddsbetaling som fastsatt i betalingsplanen, eller; (C) datoen for mottak av all nødvendig dokumentasjon for Selger samt godkjenning av fra Kjøper for de tekniske tegninger Selger skal ha rett til en rimelig utvidelse av leveringstid (som ikke skal være mindre enn lengden på forsinkelsen) hvis leveringen er forsinket på grunn av Kjøpers handlinger eller handlinger av en tredjepart under kontroll av Kjøper, som modifikasjoner forespurt av Kjøper, forsinkelser i godkjenning av relevante tegninger, forsinkelse i forberedende arbeide på installasjonsstedet og forsinkelse i betaling, eller det blir klart at Kjøperen ikke kan eller vil oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. 11. OVERGANG AV EIENSOMSRETTEN 11.1 Uavhengig av pkt. 9.1, skal utstyret forbli Selgerens eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt. I tilfelle gjeldende lover ikke tillater Selger å beholde eiendomsretten, skal Selger ha rett til pant i eiendommen. Kjøper skal gi Selger assistanse til å sikre pant i eiendommen eller ta ethvert tiltak som kreves for å beskytte Selgers rettigheter. Pant eller andre vern av rettigheter, skal ikke påvirke risikoen for tap i henhold til artikkel Selger skal beholde eiendomsretten til all programvare og dokumentasjon. I den grad slik programvare og dokumentasjon er inkludert i leveringen, mottar Kjøper en royalty-fri, ikkeeksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke slik programvare og dokumentasjon i forbindelse med utstyret. 12. GODKJENNINGSTESTER 12.1 Dersom Avtalen krever egen godkjennelsestest, skal testen utføres i samsvar med avtalen. Hvis avtalen ikke spesifiserer kravene, skal testene utføres i samsvar med vanlig praksis i kranbransjen i produksjonslandet Selger skal varsle Kjøper av testene i rimelig tid slik at Kjøperen kan være representert. Dersom Kjøperen ikke er representert, skal testrapporten sendes til Kjøper og skal anses akseptert som korrekt Hvis testene viser at Utstyr ikke er i samsvar med avtalen, skal Selger omgående rette opp eventuelle mangler for å sikre at utstyret er i samsvar med avtalen. Nye tester skal da utføres på Kjøpers anmodning, med mindre mangelen var ubetydelig Selger skal bære sine egne kostnader for tester utført på stedet av produksjon. Kjøper skal bære alle sine egne kostnader, inkludert men ikke begrenset til reise og oppholdsutgifter for Kjøperens representanter i forbindelse med slike tester. 13. ENDELIG OVERLEVERING

3 13.1 Dersom Avtalen krever egen godkjenning, er det utstyr som anses å være endelig overlevert når godkjenningstester har vært gjennomført og utstyret er funnet å være i samsvar med avtalen. Mindre defekter er ikke til hinder for godkjenning av utstyr. Slike feil skal være oppført og Selger skal utbedre eventuelle oppførte mangler uten forsinkelse. Hvis godkjenningstester ikke skal gjennomføres, er det utstyr som anses å være levert og tatt over når det er levert i samsvar med leveransen som spesifisert i Hvis overleveringstidspunkt er avtalt, skal godkjenningstest foretas umiddelbart etter at underretning om overlevering har blitt gitt. Dersom godkjenningstesten ikke har blitt utført i rett tid eller fullstendig, er utstyret ansett å være endelig overlevert syv (7) dager etter at underretning om godkjenningstest ble gitt Kjøper har ikke rett til å ta utstyr i bruk før endelig overlevering. Dersom Kjøper tar utstyret i bruk før endelig overlevering uten Selgers samtykke, anses utstyret som er i bruk å være endelig overlevert I tilfellene nevnt i pkt og 13.3 har Selger rett til å fakturere utstyr til Kjøper og garantiperioden skal starte å løpe. 14. GARANTI 14.1 Selger garanterer at man har den beste kunnskapen at utstyret er uten defekter forårsaket av material- eller produksjonsfeil, som hindrer elektrisk eller mekanisk funksjon av Utstyret. Imidlertid vil slike mangler som oppstår i løpet av garantiperioden, vil Selger, etter eget valg, enten reparere defekten eller levere de riktige delene gratis i henhold til FCA (INCOTERMS 2010) basis. Kostnaden for demontering og installasjon av en reparert eller erstattet del er utelukket under denne garantien Garantiperioden for noen del av utstyret er det tidligste av (I) atten (18) måneder fra datoen for endelig overlevering av utstyr eller (II) tjuefire (24) måneder fra datoen for den første forsendelse av utstyr 14.3 Garantitiden for skiftet eller reparerte deler er tolv (12) måneder fra datoen for reparasjonen eller utskiftningen. Imidlertid skal ingen garantier for noen deler gjelde etter tjuefire (24) måneder fra den endelige overlevering av utstyr Kjøper skal gi Selger skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen opptrer og i intet tilfelle senere enn to (2) uker etter utløpet av garantiperioden definert i 14.2 og Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvordan feilen framkommer. Hvis Kjøperen unnlater å gi melding til Selgeren innen ovennevnte frister, mister han retten til å fremsette krav på grunn av mangelen Mangelfulle deler som byttes ut etter 14.1, skal stilles til Selgerens disposisjon og blir hans eiendom Denne garantien er gitt under forutsetning av at utstyret i alle henseender er operert, håndtert, betjent og vedlikeholdt riktig, i samsvar med Selgerens instruksjoner og under alminnelige bestemte driftsforhold Unntatt fra garantien er de deler (I) som reparasjon eller utskifting blir nødvendig på grunn av normal slitasje; (II) som er fornybare elementer, inkludert men ikke begrenset til slike ting som lyspærer og sikringer; (III) der reparasjoner, endringer eller justeringer er utført eller påbegynt av Kjøperen eller noen tredje part uten Selgers tidligere samtykke; (IV) som skyldes mangler som ikke er rapportert til Selger innenfor garantiperioden ovenfor; (V) pga feil eller skade skyldes uaktsomhet fra andre enn Selger, ulykke, misbruk, feilaktig installasjon (om ikke installasjonen er foretatt av Selger), feil bruk, eller unormale temperatur forhold, fuktighet, støv eller etsende stoffer; (VI) som har blitt skadet på annen måte uten feil av Selger. DETTE ER ENESTE GARANTI GITT AV SELGER TIL KJØPER MED HENSYN TIL UTSTYR OG ER I STEDET FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM FØLGE AV LOV ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER FOR ANDRE SPESIELLE FORMÅL. 15. FORCE MAJEURE Begge parter skal ha rett til å innstille oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen i den utstrekning slik ytelse er hindret av omstendigheter utenfor kontroll av partene, inkludert men ikke begrenset til krig (enten erklært eller ikke), revolusjon, streik, svikt i forsyninger av strøm, drivstoff, transport, utstyr eller andre varer eller tjenester, naturkatastrofer, uakseptable værforhold,

4 myndigheters handlinger, trafikkulykker, eksport eller import forbud, brann, eksplosjoner, flom, ulykker, sabotasje, sivil ulydighet, opptøyer, brekkasje eller tap under transport eller lagring samt forsinkelser av leveranser fra underleverandører (forårsaket av Force Majeure som her er definert). 16. KONVENSJONALBOT SOM FØLGE AV FORSINKELSE FRA SELGER Kjøper har krav på dagbøter for forsinkelse fra det tidspunkt levering skulle ha funnet sted i tilfelle leveringen er forsinket på grunn av Selgers feil. Konvensjonalboten skal være 0,5% av prisen for den forsinkede del av utstyr for hver hel ukes forsinkelse. Ikke i noe tilfelle skal dagbøter for forsinkelsen overstige 5% av prisen på den forsinkede del av Utstyret. Kjøper taper sin rett til konvensjonalbot hvis han unnlater å kreve konvensjonalbot ved skriftlig varsel innen seks (6) måneder etter datoen da levering skulle ha funnet sted. Konvensjonalboten det refereres til i denne artikkel skal være den eneste og eksklusive rettsmiddel for slik forsinkelse. Partene er enige om at slik konvensjonalbot er en rimelig kompensasjon for det tap Kjøper sannsynligvis pådrar seg som følge av slik forsinkelse. 17. KONVENSJONALBOT SOM FØLGE AV FORSINKELSE FRA KJØPER Hvis noen del av leveransen eller aksept av utstyr er forsinket på grunn av årsaker som ikke skyldes Selger, går risikoen for tap over på Kjøperen og han betaler konvensjonalbot på 0,5% av prisen for den forsinkede del av utstyr for hver hel ukes forsinkelse, som starter 14 dager etter at melding om forsendelse eller overlevering, der konvensjonalboten er begrenset til 5% av prisen på den forsinkede del av utstyret, med mindre høyere kostnader eller skader som kan påvises av Selger. Kjøperen skal kompensere eventuelle ekstra kostnader pådratt av Selger på grunn av forsinkelsen. 18. RAPPORTERINGSTJENESTER 18.1 Dersom det er særskilt avtalte om rapporteringstjenester, kan Selgeren levere rapporter ved hjelp av ekstern datatilkobling med distribusjonskanal etter eget valg. Kunden har allikevel rett til forby innsamling av data til enhver tid. På tross av slike forbud har Kunden plikt til å betale de avtalte avgifter til slutten av kontraktsperioden Selger har rett til etter eget skjønn og uten ethvert ansvar å suspendere og / eller å avbryte eksterne datatilkoblingstjeneste når som helst. Selgeren har rett til å bruke utstyrets innsamlede data for generelle produktutviklingsformål og for tjenester som tilbys til kunden. Selger forbeholder seg retten til å bruke og utvikle utstyrets innsamlede data for sin generelle forskning og utvikling av utstyr og for å levere tjenester til Kjøperen Kjøper aksepterer og er enig i at Selgeren ikke er ansvarlig for å overvåke, inspisere eller på annen måte følge Utstyret, utstyrets bruksdata, bruk av data eller annen informasjon som er generert ved hjelp av en egen enhet, datatilkobling og / eller på annen måte. Alle bruksdata fra Utstyret, rapporter og / eller andre data som er generert, gis til Kjøperen "as is", på tilgjengelig basis og uten garantier av noe slag verken direkte eller indirekte i forhold til riktigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av slike bruksdata, rapporter og / eller andre data. 19. ANSVARSBEGRENSNING SELGERS ANSVAR ETTER AVTALEN SKAL VÆRE BEGRENSET TIL TIL LAVESTE AV FAKTISKE DIREKTE SKADER PÅDRATT AV KJØPEREN, ELLER TIL 40% AV PRISEN BETALT AV KJØPER TIL SELGER FOR UTSTYR ELLER TIL UTSKIFTING AV UTSTYR. KJØPER HAR IKKE RETT TIL ANDRE RETTSMIDLER UAVHENGIG AV FORM FOR KRAV ELLER SØKSMÅL, ENTEN DET ER BASERT PÅ AVTALEN, UAKTSOMHET AV ELLERS. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL SELGER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, STRAFFEERSTATNINGER, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV PRODUKSJON, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV BRUK, ELLER TAP AV AVTALER. UANSETT HVA SOM I DENNE ELLER I ANNEN AVTALE OM DET MOTSATTE OG SÅ LANGT SOM DET ER TILLATT AV LOVEN, I TILFELLE AT ARBEID, PRODUKTER ELLER TJENESTER LEVERT AV SELGER OG / ELLER ANNET IDENTIFISERT HER ER LEVERT, ER BRUKT I

5 ET ANLEGG SOM GENERERER OG / ELLER PÅ NOEN MÅTE ER DEL AV KJERNEFYSISK ELLER RADIOAKTIVT MATERIALE OG / ELLER GENERERER KJERNEKRAFT, RADIOAKTIVE ELLER IONISERENDE STRÅLING ENTEN SOM DRIVSTOFF, PRODUKT ELLER ANDRE STOFFER ("ATOMSUBSTANS"), KJØPER: (I) SKAL FØR SLIK BRUK, (A) TEGNE FORSIKRING (MED MINIMUM SKADESBELØP BESTEMT AV ENTREPRENØR) ELLER ANNEN LOVBESTEMT FORSIKRING SOM BESKYTTER ENTREPRENØR MOT ALLE KRAV, HANDLINGER, PROSEDYRER, TAP, SKADER, INKLUDERT ADVOKATHONORARER, OG / ELLER ANNET ANSVAR, UAVHENGIG AV DERES NATUR ELLER TYPE, SOM PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL ARBEID, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER LEVERT, ELLER VIL BLI GITT OG (B) GIR TIL ENTREPRENØR ET FORSIKRINGSBEVIS SOM INKLUDERER LEVERANDØREN SOM TILLEGGSFORSIKRET (ELLER ANDRE SKRIFTLIGE BEVIS SOM AKSEPTERES AV ENTREPRENØR), OG (II) FRITAR FOR ANSVAR OG HOLDER SELGER SKADESLØS FRA KRAV ELLER SKADE, INKLUDERT TAP AV BRUK, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV EN KJERNEFYSISK HENDELSE SOM INVOLVERER ATOMSUBSTANS, ENTEN PÅSTÅTT Å VÆRE HELT ELLER DELVIS UAKTSOMHET ELLER ANNET. 20. GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING 20.1 Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Selgerens land Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres i henhold til voldgiftsreglene til den finske Central Chamber of Commerce av en eller flere voldgiftsdommere oppnevnt i samsvar med nevnte regler. Meklingen skal finne sted i hovedstaden i Selgerens land. Språket til meklingsprosedyrene skal være norsk Til tross for ovennevnte, Selger skal ha rett til å iverksette tiltak for å innkreve sin fordring mot Kjøper ved domstolene i Kjøpers bosted. 22. LETTER OF CREDIT (REMBURS) 22.1 Letter of Credit skal være ugjenkallelig og overførbar, og skal tillate delvis forsendelser, lasting på dekk, certeparti Bill of Lading og omlastinger Letter of Credit skal etableres i en form akseptabelt for Selger ikke senere enn 30 dager fra den dato som avtalen er signert og skal fortsatt være gyldig for en periode på minst 30 dager etter datoen for siste forsendelse The Letter of Credit skal være utstedt og bekreftet av en førsteklasses internasjonal bank akseptabelt for Selger og skal betales av en bank nominert av Selger mot presentasjon av en kommersiell faktura og / eller andre dokumenter som er spesifisert i avtalen Uavhengig av andre ledd i disse vilkårene, om noen, hvis Selgeren ikke er i stand til å sende varene på grunn av en eller annen grunn utenfor selskapets kontroll, skal Letter of Credit betales ved speditørs mottak, eller ved kvittert mottak hos varelager hvis Kjøper ikke kjenner navn på speditør Letter of Credit skal følge reglene i "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) ICC Publication No 600" Kjøper skal betale alle utgifter, inkludert men ikke begrenset til det som skyldes åpningen, bekreftelser og utvidelser på Letter of Credit. 24. UTELUKKELSER, OMSKRIVNINGER OG ENDRINGER 24.1 Ugyldighet i henhold til lov eller annen gjennomførbarhet av noen bestemmelsene i denne avtalen, skal ikke svekke gyldigheten eller gjennomførbarheten av avtalens øvrige bestemmelser. Det forutsettes at avtalen skal omskrives i den grad loven tillater å gjennomføre partenes opprinnelige intensjon Avtalen kan bare endres skriftlig og skal undertegnes av begge parter. KC XX.XX SPRÅK Alle dokumenter og korrespondanse mellom Selger og Kjøper skal være på norsk.

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle innkjøpsvilkår Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene skal benyttes når partene (Bestiller og Leverandør) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver.

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Anbud rammeavtale PC-utstyr og tjenester ref. 2014/401334 27.01.15 Spørsmål 3: Siden dette er en offentlig anskaffelse som bruker SSA-K som kontrakt har vi noen juridiske

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

AKS-89. Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser

AKS-89. Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser Bilag 3 AKS-89 Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser Disse alminnelige kontraktvilkår er en del av kontrakten. Eventuelle endringer må inntas i de vilkår som er spesielt avtalt for leveransen,

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2016 1 1. Innledning 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og

Detaljer

Addtech, Alminnelige Vilkår - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige Vilkår - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige Vilkår - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene kommer til anvendelse når partene (Bestilleren og Leverandøren) skriftlig eller på annen måte har avtalt det.

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER Service policy 1. GYLDIGHET Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning ikke annet fremgår av skriftlig overenskomst, og gjelder for motorer og deler fra Power Take Off. Betingelsene kan endres

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Standardkontrakt for tjenestekjøp

Standardkontrakt for tjenestekjøp Fet kommune Standardkontrakt for tjenestekjøp Tjenester for innsamling av septikslam i Fet kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Kontraktens dokumenter... 2 3. Partenes representanter... 2 4. Levering... 2

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

INNKJØPSVILKÅR FOR ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

INNKJØPSVILKÅR FOR ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER INNKJØPSVILKÅR FOR ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. INNLEDENE BESTEMMELSER 1.1 Disse generelle kontraktsvilkårene utgjør en del av avtalen. Eventuelle avvikende vilkår er uten virkning for leveransen

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

LED driver - september 2017

LED driver - september 2017 PRISLISTE LED driver - september 2017 tilbyr LED-drivere fra MeanWell. Vi kan tilby en mengde ulike modeller, men har i denne prislisten komprimert tilbudet til utvalgte modeller. LCM-serien 25-60W med

Detaljer

Kontrakt DSB/096/2008. mellom. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Postboks 2014, 3103 Tønsberg, org.nr.:

Kontrakt DSB/096/2008. mellom. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Postboks 2014, 3103 Tønsberg, org.nr.: Side 1 av 10 Kontrakt DSB/096/2008 mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Postboks 2014, 3103 Tønsberg, org.nr.: 974 760 983 og (Leverandør) Alminnelige kontraktsvilkår for statlige

Detaljer