Interkommunalt tilsyn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt tilsyn?"

Transkript

1 NF-rapport nr. 5/2012 Interkommunalt tilsyn? En utredning om etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten Arild Gjertsen Gunn Elin Fedreheim 10 5

2 INTERKOMMUNALT TILSYN? En utredning om etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten av Arild Gjertsen Gunn Elin Fedreheim NF-rapport nr. 5/2012 ISBN-nr.: ISSN-nr.:

3 REFERANSESIDE Tittel Interkommunalt tilsyn? En utredning om etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten P.b. 1490, 8049 Bodø Tlf.: /Telefaks: Rapporten kan også bestilles via Offentlig tilgjengelig: Ja ISBN nr Ant. sider og bilag: 64 NF-rapport nr.: 5/2012 ISSN Dato: Mai 2012 Forfattere Arild Gjertsen Gunn Elin Fedreheim Prosjekt 1303 Sammendrag Utredningen gir innsikt i hvordan, og i hvilken grad, tildelegerte tilsynsoppgaver gjennomføres i Salten-kommunene. Videre gis det en vurdering av muligheter og begrensninger i hvorvidt (deler av) disse oppgavene kan utføres interkommunalt, og om dette er ønskelig i kommunene. Prosjektansvarlig (sign): Arild Gjertsen Forskningsleder: Grete Hovelsrud Oppdragsgiver Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Oppdragsgivers referanse Katalin Nagy Emneord Tilsyn Kommuner Interkommunalt samarbeid Keywords Inspection Supervision Municipalities Inter-local cooperation Andre rapporter innenfor samme forskningsprosjekt/program ved Nordlandsforskning Salgspris NOK 100,- Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyright rettigheter.

4 FORORD Denne studien av etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten er utført på oppdrag fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS). En kontrakt mellom Nordlandsforskning og HMTS har ligget til grunn for arbeidet. Kontrakten bygger på en anbudsforespørsel fra HMTS, en prosjektbeskrivelse utarbeidet av Nordlandsforskning, samt forhandlingsmøter mellom Nordlandsforskning og HMTS. Prosjektet har hatt tilgang til en referansegruppe bestående av representanter fra regionens kommuner og interkommunale samarbeid. Rapportens avsluttende vurderinger står imidlertid Nordlandsforskning alene ansvarlig for. Vi vil takke alle informanter som har bidratt med data til studien, og til referansegruppen og Katalin Nagy ved Helse- og miljøtilsyn Salten for innspill underveis. Bodø, mai

5 INNHOLD FORORD... 1 FIGUR- OG TABELLOVERSIKT... 3 SAMMENDRAG... 4 SUMMARY INNLEDNING OPPDRAGET OG TILBUDET KOMMUNALT TILSYNSANSVAR OG REGIONALISERING PROBLEMSTILLINGENE Etterlevelse Regionalisering av tilsynsoppgaver: muligheter og ønskelighet Betalingsvillighet Avgrensninger DATA OG METODE TILSYNSFELTET HVA ER TILSYN? OVERSIKT OVER LOVER OG FORSKRIFTER Kommunenes tilsynsplikt innenfor Plan- og bygningsloven Kommunenes tilsynsplikt innenfor Forurensningsloven Oversikt over kommunenes tilsynsplikt generelt SALTENKOMMUNENES VURDERING AV TILSYNSFELTET OPPMERKSOMHET MOT TILSYNSFELTET Tilsyn etter Plan- og bygningsloven Tilsyn etter forurensningsloven KOMPETANSE ELLER KAPASITET? TILSYN OG INTERKOMMUNALE LØSNINGER BEHOV FOR INTERKOMMUNAL LØSNING? Et rettsikkerhetsargument? Et effektivitetsargument? Læring og utvikling? Et større spørsmål om legitimitet? En samlet vurdering VEDLEGG REFERANSER

6 FIGUR- OG TABELLOVERSIKT Figur 1: Illustrasjon av forholdet mellom regulator, tilsyn og utfører (basert på Ødegård and Askim 2010: 11) Figur 2: Oversikt over kommunenes tilsynsplikter Tabell 1: Gjennomførte tilsyn etter PBL (utvalg) 2011, etter kommune (Salten). Kilde: KOSTRA

7 SAMMENDRAG Rapporten fokuserer på tre overordnede spørsmål; hvordan Helse- og miljøtilsynets eierkommuner etterlever pålagte tilsynsoppgaver, hvordan kommunene vurderer muligheten og ønskeligheten av en regionalisering av tilsynsoppgaver, og muligheten for en finansiering av en slik regionalisering. Analysen baserer seg i hovedsak på kvalitative intervjudata. Det har vært gjort datainnsamling i samtlige av Salten Helse- og miljøtilsyns eierkommuner, med unntak av Røst kommune. Informantene er primært fra administrativt nivå i kommunene (rådmann og teknisk sjef, eller tilsvarende). Kommunenes vurdering Det generelle bildet fra intervjuer med kommunenes representanter er at tilsynsfeltet ikke har høy prioritet, selv om det er mulig å spore visse variasjoner på ulike sektorer. Tilsynspraksisen framstår generelt heller ikke som preget av systematikk. I spørsmål knyttet til organiseringen av tilsynsarbeidet framgår det også at kommunene ikke foretar et klart skille mellom det som kan betraktes som internkontrollrutiner og tilsyn med eksterne aktører. Det er åpenbart slik at flere kommuner ser dette i sammenheng, og det påpekes av enkelte at økte (statlige) krav til egenkontroll bidrar til å strukturere tilsynsoppgaver også med eksterne aktører. En generell erkjennelse synes likevel å være at man ikke har et helhetlig system for å ivareta tilsynsansvaret. Konsekvensen av dette ser ut til å være at tilsynsaktiviteten langt på vei ikke agendasettes. I den grad tilsyn gjennomføres ser det også ut til at den i stor grad er ad. hoc.-preget, ofte i større grad enn kommunene selv er komfortable med. Man har i liten grad hatt en diskusjon om prioritering av ulike tilsynsfelt; og det gis heller ikke inntrykk av at det lokalpolitiske nivået adresseres fra kommuneadministrasjonenes side i en diskusjon om slike prioriteringer. Kommunene har gjennomgående heller ingen klare mål på hvor store ressurser som allokeres til tilsynsoppgaver. Når tilsynsaktivitet initieres ser det ofte ut til at det skjer etter innspill og tips knyttet til spesifikke og konkrete saker, ikke planmessig, som et ledd i en stikkprøvemetodikk eller etter strategiske vurderinger. Tilsyn iverksettes «når ting skjer». I den grad man foretar prioriteringer av ulike former for tilsyn, er det «alvorlighetsgrad» som definerer dette. Rommet for skjønnsmessige vurderinger i 4

8 hva som definerer alvorlighetsgrad er åpenbart stort. Og på generelt grunnlag kan det være god grunn til å sette spørsmålstegn ved i hvilken grad tilsynsinstituttets funksjon som forebyggende aktivitet oppfylles. Hvis tilsyn aktiviseres etter «det smeller» er det jo i prinsippet for sent, selv om det kan være starten på forebygging for framtida. Spørsmålet er om det vil være mulig å ta vare på og videreformidle en slik forebyggende effekt, uten at denne er forankret i strategiske vurderinger, planmessighet og prioriteringer. For Salten-kommunenes vedkommende ser en slik forankring ut til å være svak. Vi har imidlertid ikke holdepunkter for å påstå at denne situasjonen er vesentlig annerledes i det øvrige kommune-norge. Det bør likevel nevnes at i den grad det ligger strategiske elementer til grunn for tilsynsaktivitet i Salten-kommunene, ser det ut til at dette først og fremst gjelder tilsyn som gjennomføres etter Plan- og bygningsloven. Selv om det kan være varierende i hvilken grad slike strategier er formulert, må dette trolig sees i sammenheng med at det er stilt eksplisitte krav til dette i loven. Variasjonene er imidlertid åpenbare mellom kommuner. Strategier og planer for tilsyn etter forurensningsloven ser ut til å være fraværende, og tilsynsaktiviteten er lav. Enkelte peker på at det finnes konkrete saker som følges opp der det er påvist forurensning etter forurensningsloven her gis det pålegg og eventuelt bøter. Det hevdes at dette kan betraktes som en form for tilsyn som avdekker konkret forurensning. Tilbakemeldingen fra våre informanter indikerer ikke at svak kompetanse oppleves som den mest relevante forklaringen på denne situasjonen. I og med at fokus på tilsyn og internkontroll har økt de senere årene, opplever kommunene at utviklingen i kompetanse og bevissthet også er generelt økende. Enkelte påpeker at man er i en læringsprosess og at kommuneorganisasjonen setter sterkere fokus på dette. Hovedforklaringen på hvorfor tilsynsfeltet ikke er mer synlig i kommunene er dermed nokså entydig kommunene imellom dette handler om manglende ressurser og manglende kapasitet i kommuneorganisasjonen. Dette gjenfinnes i alle kommuner, også de større. Delvis er dette et spørsmål for noen om å få rekruttert inn kompetansearbeidskraft. Samtidig er dette noe som må sees i sammenheng med opplevelsen av en stram kommuneøkonomi. I en slik situasjon taper tilsynsoppgavene i den kommunale prioriteringskampen. Det lokalpolitiske blikket er i stor grad rettet annensteds hen; ikke minst refereres det til at ressurskrevende arbeid knyttet til implementering av statlige reformer krever forrang. 5

9 Når det gjelder ønskeligheten av å interkommunalisere tilsynsfunksjoner, har kommunene sprikende oppfatninger om dette. Vårt inntrykk er heller ikke at dette er et spørsmål som har stått høyt på kommunenes agenda så langt. Kommunenes vurdering av dette varierer fra å betraktes som en «utidig» problemstilling, til at regionaliserte tilsynsfunksjoner betraktes som nødvendig for å få en dynamikk og en utvikling i tilsynsarbeidet. Selv de av våre informanter som signaliserer størst grad av positiv oppslutning om interkommunale løsninger på tilsynsfeltet hevder at dette i prinsippet ikke burde vært nødvendig hvis kommunene selv hadde bevilget de nødvendige ressursene. Det knytter seg en grunnleggende skepsis til interkommunale løsninger ut fra en vurdering av at kommunene uansett vil måtte involveres i tilsynsarbeidet. Dermed er det også tvil knyttet til eventuelle effektivitetsgevinster av å regionalisere tilsyn, og hvorvidt det vil representere en avlastning for kommuneorganisasjonen. Samtidig synes det åpenbart at kommunene har et tvisyn på dette; avlastning er jo ingen reell problemstilling hvis tilsynsaktiviteten er ikke-eksisterende eller svært lav. Men man er generelt skeptisk til at interkommunale løsninger i denne sammenhengen vil bidra til økte transaksjonskostnader ved at tilsynsfører befinner seg eksternt/utenfor kommuneorganisasjonen. Eksterne tilsynsførere vil ikke ha kjennskap til den lokale konteksten, og dette vil med nødvendighet medføre at kommuneorganisasjonen også vil involveres i arbeidet uansett, hevder flere. En forutsetning for at HMTS eventuelt skal forestå flere tilsynsoppgaver må derfor uansett være at selskapet også selv tar ansvaret for saksbehandlingen i etterkant av tilsyn, ikke kommunen. HMTS sin eventuelle rolle i en utvidet tilsynsportefølje forutsettes å være planmessig styrt og i nær dialog med kommunen, særlig når det gjelder å velge ut tilsynsobjekter. Regionalisering er likevel et argument for enkelte til å øke kvaliteten på tilsynsarbeidet. Regionalisering antas også å kunne bidra positivt til en bedre kontinuitet i tilsynsarbeidet. En annen mulig positiv effekt vil kunne være potensialet for standardisering av tilsynsaktiviteten på tvers av kommunegrenser. Kommunene har riktignok ikke klare oppfatninger om at denne er svært ulik, men det ligger en mulighet for læring her som et interkommunalt samarbeid kan bidra positivt til. Habilitetsspørsmålet at kommunen som tilsynsfører i visse tilfeller kan stå tilsynsobjektene for nært oppleves prinsipielt som viktig i forhold til det å drive tilsyn; uavhengighet og avstand til tilsynsobjektene er et viktig argument for å regionalisere slike oppgaver. Det er imidlertid lite som indikerer at dette i praksis representerer et opplevd problem i Salten-kommunene. 6

10 I en eventuell framtidig regionalisering av tilsynsoppgaver gis det uttrykk for at nettopp PBL og Forurensningsloven er relevante områder for et interkommunalt samarbeid, men det er åpenbart at det særlig er tilsyn etter Forurensningsloven som er best egnet. Samtidig er det slik at en interkommunal løsning for tilsynsoppgaver ikke kan sees isolert fra en generell diskusjon om interkommunalt samarbeid i Salten. Det ligger en tydelig brytning som i hovedsak går mellom Bodø og de øvrige kommunene her. Flere informanter referer også til en politisk uvilje mot etablering av nye IKSer. Samtidig synes det åpenbart at de eksisterende samarbeidsstrukturene er robuste. Således framstår en utvidelse av mandat og oppgaver til eksisterende selskaper som en langt mer farbar vei enn å etablere nye organisatoriske rammer for det interkommunale samarbeidet. Når det gjelder betalingsvilligheten ved å utvide det interkommunale samarbeidet mot tilsynsoppgaver, indikerer kommunene generelt at denne er lav. Finansiering av en regionalisert tilsynsordning kan tenkes gjort gjennom gebyrer, eventuelt med gebyr ved overtredelser (PBL). Enkelte påpeker riktignok at det ikke nødvendigvis er de store beløpene som går fra kommunen til HMTS slik situasjonen er i dag; disse bør kunne økes. Men utfordringen ligger på politikernes bord; i den generelle prioriteringskampen er det altså ikke tilsynsoppgaver som er vinneren. Enkelte peker på man burde vurdere finansiering av en eventuell utvidet interkommunal tilsynsfunksjon med utgangspunkt i overskuddet i andre interkommunale selskaper (IRIS). HMTS må komme opp med konkrete forslag til finansieringsordninger. Nordlandsforsknings vurdering Ut fra rettsikkerhetsbetraktninger er det vår vurdering at en interkommunal løsning vil være et godt utgangspunkt for å ivareta uavhengighets- og habilitetsspørsmål på en god måte. Det er likevel et spørsmål om hvor mye man eventuelt mister ved større avstand mellom tilsynsfører og tilsynsobjekt. Nærhet og lokal kontekstkunnskap skal ikke underkjennes. Men dette er i så fall et spørsmål som berører den operasjonelle effektiviteten i gjennomføring av tilsyn, og er i mindre grad et spørsmål om rettssikkerhetsprinsipper. Gitt at en interkommunal løsning av kommunenes tilsynsansvar bidrar til et økt volum i tilsynsaktiviteten, framstår dette umiddelbart som et godt argument for å implementere en slik løsning; kanskje særlig på tilsyn hjemlet i forurensnings- 7

11 loven/-forskriften. Det skal sannsynligvis liten ressursinnsats til for å øke den relative andelen av slike tilsyn markant. På den annen side: slike ressurser må komme et sted fra, og dette er i dagens situasjon åpenbart fra kommunene selv. Hvis viljen til å bidra med økte ressurser til en mer omfattende tilsynsaktivitet er til stede, er neppe en interkommunal løsning i seg selv noe som vil øke volumet på tilsynsaktiviteten. I så tilfelle vil den enkelte kommune kunne håndtere en slik volumøkning innenfor rammene av kommuneorganisasjonen. Stordriftsargumentet blir dermed neppe et vektig argument. Stordriftsfordeler handler om muligheten til å redusere kostnader men i et tilfelle med lav tilsynsaktivitet, og dertil lave kostnader, innebærer en interkommunalisering av disse oppgavene økte kostnader for kommunene. Skal tilsynsvolumet opp, øker åpenbart også kostnadene. Interkommunale løsninger muliggjør imidlertid kompetansesamling og profesjonalisering av fagfelt og tjenesteproduksjon. Etter vår oppfatning framstår dette som et viktigere argument for å velge en slik samarbeidsløsning på tilsynsfeltet, særlig når det gjelder den mer spesifikke tilsynsfaglige kompetansen når det gjelder metoder og prosesskunnskap på det å gjennomføre tilsyn. Her er vi av den oppfatning at en interkommunal løsning kan bidra positivt. HMTS framstår i så måte som et naturlig forankringspunkt av et slikt samarbeid. Likevel synes det å være et poeng i flere av informantenes påpekning av at en regional tilsynsfører uansett vil måtte forholde seg til kommuneorganisasjonene, nettopp for å kunne være i inngrep med de lokale aktørene og prosessene som krever tilsynets oppmerksomhet. Ut over dette er det imidlertid vanskelig å se for seg at en interkommunalisering av tilsynsfunksjoner skulle ha noen større betydning for kommuneorganisasjonene. Faren for en eventuell forvitring i kommunale stillinger, eller at kommunene oppleves «å tømmes for funksjoner», er neppe dramatisk. Årsaken er den samme; på tilsynsfeltet er det forholdsvis lite man kan frykte å miste, slik dagens bilde i Salten-kommunene ser ut i alle fall når man ser på forurensningsfeltet. Det som etter vår oppfatning også framstår som et vektig argument for å vurdere en interkommunal løsning av de kommunale tilsynsoppgavene, er knyttet til den betydningen som en slik organisering kan ha for læring. En interkommunal løsning kan representere en møteplass for kommunene hvor man både kan lære av hverandres praksis, og av andre aktører som er relevante i tilsynsfeltet. Trolig og forhåpentligvis vil en slik arena kunne bidra til både økt kvalitet i tilsynsutøvelsen, sterkere bevissthet om tilsynsinstituttets betydning, og på sikt et 8

12 større volum på tilsynsaktiviteten. Dette innebærer også at man kan se for seg en interkommunal orientering av kommunale tilsynsoppgaver i flere trinn. Starten på en slik prosess forutsetter ikke nødvendigvis en «outsourcing» av slike oppgaver i første omgang. Dette forutsetter imidlertid at kommunene ser både nytten i, og betydningen av, en velfungerende tilsynsmyndighet. Å iverksette en prosess med sikte på læring og utvidelse av en slik forståelse vil vi anta kan være fruktbart innenfor en interkommunal ramme. På denne måten kan man kanskje starte med mindre skritt, uten at det i for stor grad utfordrer kommunenes manglende entusiasme hva betalingsvillighet angår. 9

13 SUMMARY This report focuses on how the municipalities of the Salten-region in Norway conform to their delegated authority as inspection- and supervisory bodies, especially regarding the tasks specified in the the Planning and Building Act and the Pollution Control Act. Furthermore, the possibility of regionalizing the operative responsibility for effectuating this authority is discussed. Findings and conclusions are based on qualitative interview data from 10 municipalities, comprising a total of 20 informants representing the municipalities administrative/managerial level. A general conclusion is that the statutory tasks assigned to the municipalities are not given high priority, although there are some variations between tasks. Especially the exercising of authority founded on the Pollution Control Act seems to be lacking in priority. The practice of inspection and supervisory tasks exhibits generally less than methodical and planned implementation, and there is hardly any unified policy or system for the follow-up of such tasks. Consequently, issues of inspection- and supervision responsibilities are rarely put on the agenda, and when such tasks are performed, they tend to have a flavor of arbitrariness. The explanation for the lack of attention afforded inspection- and supervisory tasks does not primarily seem to be found in a lack of administrative/technical competence, although some municipalities question their skills pertaining to the methodological aspects of implementing inspection and supervision. The main reason why the field of inspection and supervision does not gain more attention is, by the municipalities themselves, squarely put on a lack of resources and administrative capacity. The municipalities have differing views on the need and desirability of regionalizing inspection- and supervision tasks. Nor is this an issue that has been put on the agenda locally. Views range from regionalization being labelled as untimely to being viewed as necessary for being able to develop the municipality s role as an inspection- and supervisory body. The willingness to contribute financially to the establishment of a regional entity performing such tasks, are generally low, however. Again, municipalities point to the challenge of tight budgets and a lack of resources. 10

14 There are nevertheless several arguments in favour of adopting a regional organisation in exercising the inspection- and supervision authority. On a more principal level, one could argue that increasing the distance between inspection authority and the object of inspection and thus avoiding possible issues pertaining to the independence of the inspection authority is a desirable effect of regionalization. Furthermore, a regionalised organisation may contribute to professionalising the issues of inspection and control, particularly as regards the methods and processes of implementing inspection and supervision. Additionally, thinking in terms of a regionalized solution offers an opportunity to create an arena for learning across municipal borders. Possibly and probably this would contribute to quality in the performance of inspection and supervision, increased awareness of the importance of such tasks, and, subsequently, an increase in the volume of activity. Nevertheless, this presupposes that the involved municipalities acknowledge the usefulness, and importance of, a wellfunctioning local/regional inspection- and supervisory authority. 11

15 1. INNLEDNING 1.1 OPPDRAGET OG TILBUDET Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har ønsket en utredning om muligheter og barrierer knyttet til en interkommunal organisering av kommunale tilsynsoppgaver. Hovedfokuset vil være å se på tilsynsoppgaver som er delegert kommunene hovedsakelig gjennom forurensningsloven med forskrifter, samt plan- og bygningsloven. Utredningen skal gi innsikt i hvordan, og i hvilken grad, slike tilsynsoppgaver faktisk gjennomføres i Helse- og miljøtilsynets 11 eierkommuner 1 i dag. Videre skal det gis en vurdering av hvorvidt (deler av) disse oppgavene kan utføres interkommunalt, og om dette er ønskelig i kommunene. 1.2 KOMMUNALT TILSYNSANSVAR OG REGIONALISERING Kommunenes tilsynsplikt kan deles inn i overvåking/kontroll og vedtaksmyndighet (rett/plikt til bl.a. å sanksjonere). Plikten er stort sett pålagt kommunestyret som så delegerer hele, eller deler av ansvaret til kommunale stillinger (eks. kommunelegen) eller private aktører. Tilsyn framstår imidlertid ikke som et klart definert begrep verken i forvaltningen eller i litteraturen (Helgøy og Serigstad 2004). I praksis benyttes tilsyn og kontroll som synonyme begreper. I NOU 2004:17 erkjennes dette problemet og de forsøker der å foreta en begrepsavklaring. Kontroll blir å anse som et middel for å sikre at offentlige institusjoner tar hensyn til bestemte verdier (ibid. s. 37). Tilsyn blir definert som en form for kontrollmekanisme som bør holdes atskilt fra veiledningsaktiviteter og informasjonsoppgaver. I kommunene handler tilsyn om at kommunenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Den mest brukte formen for systematisk tilsyn er systemrevisjon, mens stikkprøver og lignende betegnes som verifikasjon. Rent prinsipielt kan man hevde at fordelene ved et regionalt samarbeid om tilsynsoppgaver knytter seg til både kompetansemessige, kostnadsmessige og lokaldemokratiske effekter. En regionalisering kan innebære en styrket kyndighet og erfaring i tilsynsutøvelsen; kanskje særlig for små kommuner med begrensede 1 Værøy, Røst, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Steigen og Bodø. 12

16 muligheter for å rekruttere adekvat kompetanse. Samtidig kan det være budsjettmessige begrensninger knyttet til å gjennomføre pålagte oppgaver. Samarbeid kan i denne sammenhengen bidra til en mer effektiv administrering og gjennomføring av tilsynsoppgavene. Videre kan det tenkes at kommunene i felleskap lettere kan oppnå ordninger med selvfinansierende tilsyn og rettigheter i forhold til tvangsmulkt. I tillegg kan en regionalisering av tilsynsoppgaver ha positive effekter i et habilitetsperspektiv; det skapes større avstand mellom tilsynsfører og tilsynsobjektene. En regionalisering kan også bidra til en mer ensartet skjønnsutøvelse i forhold til tilsynet enn dersom den enkelte kommune er tilsynsfører. Likevel kan det skape utfordringer å foreta en slik regionalisering. Nærhet mellom tilsynsfører og tilsynsobjekt kan riktig nok representere et problem i den grad det stilles spørsmålstegn ved tilsynsførers habilitet; men nærhet kan også innebære spesifikk og viktig lokalkunnskap som interkommunale tilsynsmyndigheter ikke nødvendigvis har. En regionalisering kan også oppfattes å underminere faglige stillinger dersom arbeidsoppgavene flyttes ut, og at man dermed kan miste kompetanse som det uansett også i andre sammenhenger enn tilsynsoppgaver er behov for. En tidligere forprosjektstudie knyttet til regionalisering av tilsynsoppgaver i Salten (Bay-Larsen og Lien 2005) dokumenterte at kommunene gir en generell tilslutning til interkommunalt samarbeid om tilsynsoppgaver. Begrensede lokale ressurser i form av penger og kvalifisert personell, gjør nettopp at det kan oppleves hensiktsmessig å gå sammen om å løse mange av disse oppgavene. Det ble samtidig understreket at et slikt samarbeid må innebære en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter. En del kommuner var for eksempel skeptisk til å gi fra seg arbeidsoppgaver og arbeidsplasser, mens andre var skeptiske til å gi fra seg selve tilsynsmyndigheten selv om overvåkning og kontroll allerede var tatt hånd om av andre. I forprosjektstudien påpekes det imidlertid at det er en utfordring å framskaffe en samlet oversikt over graden av etterlevelse av pålagte tilsynsoppgaver i kommunene. Kommunene rapporterer selv en stor grad av etterlevelse. Fylkesvise rapporter fra ulike statlige tilsynsrapporter (systemrevisjon) viser imidlertid at kommunene ikke alltid foretar de tilsynsoppgavene de er pålagt. Det har bl.a. blitt avdekket manglende systemer for internkontroll innenfor miljørettet helsevern i skoler og barnehager og innenfor samfunnsmedisinske oppgaver med vekt på miljørettet helsevern. Det er også avdekket manglende kommunal godkjenning av 13

17 vannforsyningsanlegg (Fylkesmannen i Nordland 1999 a, b,c; 2002; 2004 a, b). Ut fra dette setter rapporten spørsmålstegn ved reliabiliteten i kommunenes svar, og at man bør være forsiktige med å konkludere med at disse svarene er gyldige. Dette peker igjen på metodiske utfordringer når det gjelder innsamling av data; det er mulig at rapporteringen av et eventuelt mislighold av tilsynsoppgaver vil være større hvis datainnsamlingen i større grad er anonymisert for eksempel i form av en spørreskjemaundersøkelse. Samtidig settes det spørsmålstegn ved om intervjuobjektene har oversikt over alle kommunens tilsynsoppgaver, også fordi det kan være slik at enkelte tilsynsoppgaver har større fokus og prioritet enn andre. 1.3 PROBLEMSTILLINGENE Utredningen fokuserer på tre overordnede spørsmål; hvordan Helse- og miljøtilsynets eierkommuner etterlever pålagte tilsynsoppgaver, hvordan kommunene vurderer muligheten og ønskeligheten av en regionalisering av tilsynsoppgaver, og muligheten for en finansiering av en slik regionalisering Etterlevelse Som nevnt ovenfor har vi begrensede kunnskaper om den faktiske etterlevelsen av pålagte tilsynsoppgaver i kommunesektoren. Det er også metodologiske utfordringer knyttet til å måle graden av etterlevelse og å samle reliable data om dette. Vi mener at utredningen bør etablere et sammenligningsgrunnlag som Helse- og miljøtilsynets eierkommuner kan vurderes ut fra. Dette vil enklest kunne gjøres gjennom å samle inn spørreskjemadata fra et nasjonalt representativt utvalg av kommuner, eventuelt fra samtlige Nordlandskommuner (i tillegg til Helse- og miljøtilsynets 11 eierkommuner). I den grad manglende oppfølging av tilsynsansvar representerer et problem, kan dette ha ulike årsaker. Et viktig element i utredningen vil etter vår oppfatning være å identifisere hva slike barrierer eventuelt består i. Vi foreslår her at utredningen retter sin oppmerksomhet både mot kompetansemessige og kapasitetsmessige forhold. Opplever kommunene at de besitter adekvat kompetanse for å ivareta tilsynsoppgavene? Allokerer kommunene tilstrekkelige ressurser til arbeidet med å føre tilsyn? Grunnlaget for en vurdering av dette vil i hovedsak basere seg på intervjudata og dokumentanalyser. 14

18 Den administrative oppfølgingen av tilsynsansvar lever, som andre kommunale oppgaver, ikke i et politisk vakuum. Utredningen bør derfor se kommunenes aktivitet i sammenheng med den politiske oppmerksomheten som vies tilsynsansvaret. I hvilken grad eksisterer det en politisk bevissthet omkring betydningen av ansvaret? Er det mulig å identifisere en sammenheng mellom graden av politisk bevissthet og etterlevelse av tilsynsansvaret? Regionalisering av tilsynsoppgaver: muligheter og ønskelighet Utredningen bør dokumentere de 11 eierkommunenes vurderinger av både ønskeligheten av å regionalisere tilsynsoppgaver, og hvilke utfordringer og muligheter dette representerer. Utredningen bør her sette fokus på hvordan ulike tilsynsoppgaver vurderes. Er det noen former for tilsyn som peker seg ut som mer formålstjenlig å regionalisere enn andre? Primær datakilde vil være intervjudata. Som nevnt foran vil en potensielt viktig motivasjonsfaktor for en regionalisering av tilsynsoppgaver være knyttet til spørsmålet om en effektiv håndtering av habilitetsutfordringer. Utredningen bør sette søkelyset på hvorvidt dette faktisk representerer en drivkraft for å tenke regionalisert tilsynsansvar. Analysen vil basere seg på intervjudata. Likeledes reiser utredningen spørsmålet om en regionalisering av tilsynsoppgaver representerer en fare for forvitring i kommuneorganisasjonene. I hvilken grad oppleves spørsmålet om regionalisering som en trussel i den forstand at kommunale stillinger fjernes eller reduseres? Vil en regionalisering medføre kompetansetap i kommuneorganisasjonen? Også her vil intervjudata representere det viktigste datatilfanget Betalingsvillighet Et annet viktig spørsmål vil være knyttet til kommunenes betalingsvillighet for en regionalisering av tilsynsoppgaver. I den grad tilsynsoppgaver er selvfinansierende, er dette mindre problematisk. I andre tilfeller vil det måtte forutsettes at kommunene kjøper tilsynsoppgaver fra en regional instans som eksempelvis Salten helse- og miljøtilsyn. Trolig vil kommunenes betalingsvillighet være knyttet til den effektiviseringsgevinsten som en regionalisering av tilsynsansvaret eventuelt kan forventes å ha. Analysen av dette vil kunne baseres på både kvalitative intervjudata og surveydata. 15

19 1.3.4 Avgrensninger Helse- og miljøtilsyn Salten ønsker et fokus på kommunale tilsynsoppgaver hjemlet i hhv. forurensningsloven og plan- og bygningsloven. For tilsynsoppgaver med utgangspunkt i Forurensningsloven vil dette være knyttet til mindre avløpsrenseanlegg, støy, luftforurensning, forsøpling og landbruk. For Plan- og bygningsloven nevnes krav om avfallsplan som et sentralt element. Ut fra HMTS portefølje framstår dette som naturlige avgrensninger i forhold til utredningens fokus. Videre har denne undersøkelsen fokusert på å beskrive dagens situasjon med tanke på kommunenes tilsynsplikt, og har ikke hatt fokus på å vurdere om det tilsynet som utføres er godt nok. 1.4 DATA OG METODE Analysen baserer seg i hovedsak på kvalitative intervjudata. Det har vært gjort datainnsamling i samtlige av Salten Helse- og miljøtilsyns eierkommuner, med unntak av Røst kommune. Informantene er primært fra administrativt nivå i kommunene (rådmann og teknisk sjef, eller tilsvarende). Det totale tilfanget av informanter omfatter 20 personer. Intervjuene er gjennomført som dybdeintervjuer «ansikt til ansikt», med unntak av ett intervju som er gjennomført pr. telefon. Som nevnt innledningsvis, er det knyttet forskningsmetodiske utfordringer til å måle i hvilken grad kommunene etterlever det tilsynsansvaret de er pålagt. Selv om dette er en problemstilling som åpenbart vil måtte berøres i intervjuene, gir slike data kun en begrenset mulighet for å sammenligne kommuner internt i regionen. Utredningen ville etter vår oppfatning kunne gitt et mer komplett bilde av situasjonen i Salten Helse- og miljøtilsyns eierkommuner hvis det hadde blitt etablert et bredere sammenligningsgrunnlag gjennom en surveyundersøkelse til et utvalg av kommuner utenfor også Salten. Oppdragsgiver har imidlertid ikke ønsket dette. 16

20 2. TILSYNSFELTET 2.1 HVA ER TILSYN? Med de siste tiårenes forvaltningsreformer er tilsyn en kontrollmekanisme som har blitt revitalisert (Helgøy og Serigstad 2004, Bay-Larsen og Lien 2005). Likevel pekes det på at tilsyn er lite tydelig definert begrep. I den grad man kan betrakte tilsyn som et styringsmiddel, hevdes det derfor også at det er en nokså diffus styringsform (ibid.). Tilsyn som begrep mangler også direkte paralleller i internasjonal faglitteratur. Her snakkes det generelt om «regulation» (Hood m.fl.1999), «inspection,» «supervision» (SOU 2002:14), eller det brukes betegnelser som «supervisory agencies/bodies» «independent regulators» eller «independent bodies» (OECD 2003). Tilsyn er altså ikke et klart definert begrep verken i forvaltningen eller i litteraturen. Ofte brukes begrepene tilsyn, kontroll og regulering om samme sak (Helgøy og Serigstad ibid.). Regulering kan imidlertid forstås som et middel for å sikre at offentlige institusjoner tar hensyn til bestemte verdier, og er dermed en overordnet offentlig aktivitet som utformer kontroll- og tilsynsgrunnlaget. For å sikre at disse bestemte verdiene ivaretas er det utviklet flere regulerende institusjoner som overvåker andre offentlige institusjoner (Helgøy and Serigstad 2004). Kontroll og tilsyn blir dermed overvåkning av hvorvidt reguleringene for å sikre bestemte verdier etterleves, men det er også variasjoner i betydningen av disse begrepene. Kontroll er den overordnete offentlige aktiviteten med målsetting å beskytte og kontrollere de aktivitetene som samfunnet anser som verdifulle. Dermed blir kontroll å anse som et middel for å sikre at offentlige institusjoner tar hensyn til bestemte verdier (NOU 2004:17: 37). Kjernen i tilsynsrollen har blitt ansett å være den konkrete kontrollen av etterlevelse av lover og regler (St.meld. nr. 17 ( )). Tilsyn er kontrollhandlinger utført for å kontrollere overholdelse av lovpålagte plikter, og er et av flere virkemidler som benyttes for å bidra til regelverksetterlevelse (Ødegård and Askim 2010: 1). Dette åpner for potensielt stor variasjon i fortolkninger av hva tilsyn innebærer. Samtidig som dette representerer fleksibilitet i alle fall fra et forskningsmessig og analytisk standpunkt kan slik uklarhet representere et demokratisk og rettssikkerhetsmessig problem, fordi det kan være uklart når tilsyn skal iverksettes, og hvilke krav som skal rettes mot tilsynsobjekter (SOU 2002:14). 17

21 Dette kan også være problematisk ut fra effektivitetsbetraktninger ved at det skapes usikkerhet om tilsynsmetoder og reaksjonsmidler. I henhold til kommuneloven er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for tilsyn ( 10, 12 og 23), og som bestemmer hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges til (LOV nr 107). Kommunestyret kan også velge å delegere dette ansvaret til andre. Ødegård og Askim påpeker at det stilles tre grunnleggende krav til kommunenes tilsynsrolle (Ødegård and Askim 2010): 1) Rettssikkerhet 2) Legitimitet 3) Effektivitet I det første (rettssikkerhet) ligger at tilsynet må være lovhjemlet og normbundet, og at de vedtak som treffes skal være forutsigbare, objektive og ikke preget av vilkårlighet. I det andre kravet (legitimitet) ligger at hvis man ivaretar kravet om rettssikkerhet, vil legitimitet komme som et naturlig resultat. I tillegg er det viktig at tilsynets vurderinger gjøres kjent og er etterprøvbare, at det underliggende regelverket er klart definert og operasjonalisert, og at tilsynsfunksjonen er organisert slik at den oppfattes som uavhengig. Det siste kravet (effektivitet) fokuserer på at tilsynet må bidra til å oppnå størst mulig prioriteringseffektivitet, og at det må være organisert og drevet slik at det bidrar til at målene for tilsynet nås uten unødvendig bruk av ressurser. Dette innebærer krav om sakkyndighet, det vil si at tilsynsutførelsen må ta hensyn til aksepterte faglige normer (Ødegård and Askim 2010). Kommunene skal forholde seg til de lovmessige krav som stilles til dem som kontrollør og utfører. Samtidig skal kommunene gjennomføre tilsyn ovenfor de som utfører en tjeneste, enten dette er de selv eller andre. Dette forholdet er illustrert i Figur 1. 18

22 Regulator (Lov og regelverk) Kontrollør (Tilsyn) Kontroll av etterlevelse Utfører (Pliktsubjekt) Figur 1: Illustrasjon av forholdet mellom regulator, tilsyn og utfører (basert på Ødegård and Askim 2010: 11) Når vi nå har fått plassert tilsyn i en større styringssammenheng, vil vi i det følgende snevre inn fokuset noe og gå nærmere inn på selve begrepet tilsyn. Dette vil måtte gjøres også i forhold til begrepet kontroll. Vi starter derfor med en mulig avklaring av forholdet mellom kontroll og tilsyn, før vi ser nærmere på tilsynsbegrepet og hva som kan ligge i dette. Oppmerksomheten omkring tilsyn og kontroll av (og i) offentlig sektor har økt over tid, i det minste på retorisk plan. Ett viktig element i dette er introduksjonen av ulike modeller for fristilte organisatoriske enheter; et bilde som vi også ser i kommunal sektor (Gjertsen og Martinussen 2006). Slik fristilling i offentlig sektor betraktes gjerne som del av en større reformbølge, New Public Management, som har satt sitt preg på offentlig sektor i de siste årene. Dette er ikke et enhetlig konsept, men består av ulike reform-idéer for hvordan det offentlige kan løse sine oppgaver mer effektivt. Eksempler på slike ideer er helt eller delvis privatisering, avbyråkratisering, resultatmåling, effektivisering, delegering, og kan innebære utskilling av kommunale institusjoner til selskap og/eller bedrifter. Delegeringen av tilsynsmyndighet til kommunesektoren kan tolkes inn i en slik utvikling. Begrunnelsen for slik delegering vil ofte nettopp være knyttet til et 19

23 effektivitetsargument; den som har skoen på kjenner best hvor den trykker og kommunene representerer den myndighet som har nærhet til der problemer kan oppstå. Ofte vil imidlertid slike desentraliserende løsninger på samme tid virke sentraliserende; det er ikke gitt at sentrale myndigheters behov for kontroll og tilsyn reduseres som konsekvens av en slik delegering. Det ligger dermed innebygd et dilemma i en slik utvikling (Pollitt m.fl. 1999, Christensen, Lægreid og Roness 2002). Dilemmaet knytter seg til hvordan man balanserer ulike hensyn hensynet til lokal autonomi og hensynet til sentrale eller statlige myndigheters kontrollbehov. Dilemmaet blir påtakelig, i alle fall sett fra kommunesektorens side hvis delegering av myndighet ikke følges av ressurser for å følge opp det myndighetsansvaret som de er tillagt. Et slikt perspektiv vil trolig kunne være en viktig underliggende forklaring når det settes spørsmålstegn ved kommunenes oppfølging av sitt myndighetsansvar; i dette tilfelle tilsynsoppgaver. Mye av den management-drevne utviklingen i offentlig (og kommunal) sektor har aksentuert behovet for å drive tilsyn med kommunenes egenaktivitet og de organisatoriske enhetene som kommunene selv eier. I denne rapporten rettes blikket mot det å drive tilsyn med aktører som ikke er en del av kommunenes egen organisatoriske sfære. Likevel er det en sammenheng mellom den generelt økte oppmerksomheten mot kontroll og tilsyn, drevet av behovet for å holde orden i det kommunale hus, og de tilsynsplikter som kommunene er pålagt overfor andre. I det intervjumaterialet som denne rapporten bygger på, er det åpenbart slik at grensene ikke nødvendigvis oppleves som klare mellom det som kan defineres som internkontroll og det å bedrive eksterne former for tilsyn. Samtidig er altså kommunene selv tilsynsobjekter, i den forstand at man er gjenstand for statlige tilsyn. Dette må også betraktes som en del av bakgrunnsteppet for kommunenes egen tilsynsaktivitet. Behovet, og argumentasjonen for, det statlige tilsynet med kommunene er i stor grad forankret i kommunenes sentrale rolle som produsenter av velferdstjenester. Dermed blir ivaretakelse av den enkeltes rettssikkerhet en viktig begrunnelse for ulike former for kontroll av kommunesektoren, som klageinstituttet, lovlighetskontroll og tilsyn. Den statlige tilsynsaktiviteten kan dermed betraktes som retningsgivende også for kommunenes egen tilsynsaktivitet. I det minste har dette tydelig vært en ambisjon for sentrale myndigheter; «et hensiktsmessig og målrettet [statlig] tilsyn vil kunne gi grunnlag for læring og kvalitetsutvikling i 20

24 kommunene, og kan være et viktig bidrag inn i kommunenes egenkontrollarbeid» (Meld. St. 7 ( ): 22). Et element i dette har vært en utvikling i retning av mer dialog- og veiledningsbaserte tilsynsmetoder fra statens side. Hvorvidt den statlige (veiledningsorienterte) tilsynsaktiviteten overfor kommunene kan representere en «modell» for kommunenes egen tilsynsaktivitet, er imidlertid et åpent spørsmål. Ut fra det begrensede datamaterialet som denne rapporten bygger på, kan det være grunn til å hevde at den statlige oppmerksomheten omkring tilsyn til en viss grad bidrar til at kommunenes «tilsynsbevissthet» vedlikeholdes, og kanskje er økende. På den annen side er det vanskelig å dokumentere at dette har resultert i et større volum i kommunenes tilsynsaktivitet i alle fall hva «eksterne» tilsynsobjekter angår 2. Det har også vært reist spørsmål om slike former for tilsyn egentlig representerer en retorisk kamuflering av økt statlig kontroll (Helgøy og Serigstad, ibid.). Opplevelsen i kommunal sektor er uansett at den samlede statlige kontrollen med kommunene er betydelig. En videre diskusjon av stat-kommunerelasjonen i tilsynssammenheng faller åpenbart utenfor rammene av denne rapporten, men dette poenget illustrerer at tilsynsbegrepet tross alt er nært forbundet med en oppfatning om å drive kontroll. Veiledningsforståelsen av det å drive tilsyn må derfor oppfattes som å være et supplement til en slik forståelse. Tilsyn som kontroll forutsetter åpenbart at noe har skjedd, som så er gjenstand for gransking og vurdering (Sejersted 2002). I motsetning til en veiledningsbasert forståelse av tilsyn vil enkelte hevde at grunnpremisset for tilsyn som kontroll er; «[ ] tvil om tilsynsobjektenes evne eller vilje til å følge de fastsatte regler, og der tilsynsmyndighetens forhold til tilsynsobjektet for en stor del kan karakteriseres som et mistillitsforhold. Ut fra denne logikken, vil bare en trussel om sanksjoner føre til måloppnåelse, og man har følgelig en sterk tro på rasjonaliteten i de lover, regler og normer som er nedfelt på et gitt område» (Helgøy og Serigstad, ibid., jf. Helleren 2004). Juridisk og prosedural kompetanse blir dermed åpenbart stående sentralt for tilsynsmyndigheten ut fra en slik forståelse av hva tilsynsutøvelse er og skal være. (Halgunset og Svarva 1980). Tilsynsmyndigheten kjenner og forkynner krav i lover og forskrifter, kontrollerer at disse overholdes og sanksjonerer eventuelle brudd 2 Utredningen har ikke satt fokus på det som kan defineres som kommunenes internkontroll. Enkelte kommuner signaliserer imidlertid at dette er et område som har fått økt prioritet over tid. 21

25 (Elvbakken 1997). Et viktig grunnpremiss for tilsynsutøvelsen blir dermed at prinsipper om nøytralitet i saksbehandling og avstand til tilsynsobjektene settes i høysetet, noe som igjen er en forutsetning for tilsynsinstituttets legitimitet. Denne variasjonen i hvordan tilsynsbegrepet defineres og forstås, fra det kontrollbaserte til det veiledningsbaserte, åpner opp for at tilsynsmyndigheter kan innta ulike roller i praksis. Men ulike roller stiller ulike krav til kompetanse og metodikk i tilsynsaktiviteten. Mens «kontrolltilsynet» vil rette oppmerksomheten mot regelverkskontroll, vil «veiledningstilsynet» være mer opptatt av resultatkontroll, kunnskapsinnhenting og læring (Pollitt et al. 1999). Hvorvidt «veiledningstilsynet» reelt representerer et alternativ til «kontrolltilsyn» kan imidlertid være tvilsomt. Selv om det som sagt har vært en bevegelse i retning av at veiledningsforståelsen vektlegges retorisk, indikerer forskning om forvaltningsendringer og reformer at man til tross for målsettinger om resultatstyring vedlikeholder et fokus på regelverkskontroll (Christensen, Lægreid and Roness 2002, Hood 2004). Vårt formål i denne rapporten er ikke å gjøre en klassifikasjon av den tilsynsutøvelsen som Saltenkommunene iverksetter ut fra ulike forståelser av tilsyn. Men denne avklaringen har likevel betydning. Som nevnt innledningsvis kan utfordringene for det å implementere tilsynsaktiviteter i kommunene være sammensatte. Ressurs- og kapasitetsutfordringen vil man kunne anta vil gjøre seg gjeldende uansett hvilke tilsynsmodeller kommunene tar utgangspunkt i. Kompetanseutfordringen vil derimot kunne være av ulik karakter om man driver «kontrolltilsyn» eller «veiledningstilsyn». 2.2 OVERSIKT OVER LOVER OG FORSKRIFTER Hovedfokus i denne rapporten er, som nevnt innledningsvis, på kommunenes tilsyn innenfor Plan- og bygningsloven og Forurensningslovens områder. Kommunene er imidlertid ikke bare tillagt tilsynsansvar innenfor disse områdene, men innenfor en rekke andre lover og forskrifter. Per i dag eksisterer det ingen oversikt over hvilke tilsynsoppgaver kommunene er pålagt, noe flere kommuner har vektlagt og etterspurt i intervjuene. Det å lage en oversikt over kommunenes tilsynsoppgaver krever studier av lovverk og tilhørende forskrifter. I tillegg er det i flere tilfeller utgitt veiledere og rundskriv som diskuterer kommunenes tilsynsoppgaver, men dette gjelder langt fra de fleste. Vi har her forsøkt å lage en 22

26 oversikt over kommunenes tilsynsoppgaver, men vil påpeke at dette langt fra er noen uttømmende liste. Vi vil imidlertid starte med en gjennomgang av kommunenes tilsynsoppgaver innenfor Plan- og bygningsloven og Forurensningsloven, før vi går over på kommunenes tilsynsoppgaver innenfor en rekke andre lover Kommunenes tilsynsplikt innenfor Plan- og bygningsloven I Ot.prp. nr. 45 ( ) gjengir Kommunal- og regionaldepartementet en rapport fra Norges Forskningsråd som viser at kommunene har hatt problemer med å prioritere tilsyn i byggesaksbehandlinga, og peker på at dette hovedsakelig skyldes kapasitets- og ressursproblemer (Ot.prp. nr. 45 ( )). En undersøkelse gjennomført i perioden 2004 til 2007 av Statens bygningstekniske etat 3 bekrefter dette, men viser imidlertid en svak økning i gjennomførte tilsyn i løpet av perioden. Undersøkelsen viste at det stort sett var større kommuner som fører tilsyn og at dette stort sett baserer seg på dårlige erfaringer med foretak, eller at kommunen får melding om regelbrudd. Gjennom arbeidet med den nye Plan- og bygningsloven mottok departementet flere tilbakemeldinger om hvorfor det har vært vanskelig for kommunene å prioritere tilsynet: reglene for godkjenning av foretak har blitt endret flere ganger, kontrollfunksjonen og kontrollplaner har ikke vært tilstrekkelig avklart, selve tilsynsfunksjonen har ikke vært klart nok definert, og det har vært store forskjeller mellom de forskjellige foretakene og bransjene i hvilken grad de har fulgt regelverket (Ot.prp. nr. 45 ( )). Med bakgrunn i det ovennevnte ønsket Kommunal- og regionaldepartementet et større fokus på tilsyn, og tok dette inn i den nye byggesaksdelen i Plan- og bygningsloven. Dette innebar en innskjerping av kommunenes plikt til å føre tilsyn og en konkret plikt til å føre tilsyn i klart ulovlige forhold. Dermed fikk kommunene en større plikt til både å undersøke forholdene ved tilsyn, men også til å følge opp med bruk av sanksjoner. De områder hvor det ble innført plikt til å føre tilsyn er: Oppfølging av allerede gitte pålegg. Når kommunen er klar over ulovligheter skiftet SBE navn til Direktoratet for Byggkvalitet. 23

27 «Tema-tilsyn» etter nærmere bestemmelser i forskrift gitt av departementet, for eksempel i forbindelse med innføring av nye forskriftskrav, eller der det er behov for særskilt innsats. I forhold til Plan- og bygningsloven snakkes det vanligvis om tre forskjellige tilsynsformer som kan kombineres eller gjennomføres enkeltvis: 1) Revisjons- /foretakstilsyn, 2) Dokumentasjonstilsyn gjennom ordinær saksbehandling og 3) Inspeksjonstilsyn som en videreføring av byggeplasskontrollen (Ot.prp. nr. 45 ( ): 160). I forhold til byggesaken kan tilsynet gjennomføres på forskjellige stadier i prosessen (Ot.prp. nr. 45 ( ): 161): Ved forhåndskonferanse kan det varsles tilsyn Ved mottakskontroll/fordeling av saker kan det startes tilfeldig dokumenttilsyn Ved søknadsbehandlingen kan det kreves uavhengig kontroll Ved utstedelse av rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse kan det varsles tilsyn med prosjekteringen og byggeplasstilsyn i utførelsesfasen. I utførelsesfasen kan det gjennomføres byggeplasstilsyn (inspeksjonstilsyn), som igjen kan gi grunnlag for ytterligere dokumentasjonsgjennomgang eller foretakstilsyn. Under ferdigstillelsen av byggesaken er det naturlig å gå inn med tilsyn, gjerne på grunn av gjennomgang av kontrollerklæringer og sluttkontroll. Det kan føres tilsyn med eksisterende bygg innenfor plan- og bygningslovgivningens relativt begrensede rammer. I henhold til Plan- og bygningsloven 25-1 skal kommunen føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser (LOV ). Omfanget skal være av slik art at det kan avdekke regelbrudd, og kan gjennomføres ved allerede gitte pålegg eller når man blir oppmerksom på ulovligheter. Det spesifiseres i 25-1 at kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. Utover denne plikten er det opp til kommunen selv hvilke områder det skal føres tilsyn på ( 25-2). Kommunen kan gjennomføre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, og inntil 5 år etter at ferdigattesten er gitt. Veileder. Tilsyn (HO 2/2007, Statens Bygningstekniske Etat 2007) spesifiserte at kommunene kan føre tilsyn med: Tiltak som behandles etter reglene for søknad 24

Rokkansenteret. Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Hans-Erik Ringkjøb Jacob Aars Signy Irene Vabo

Rokkansenteret. Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Hans-Erik Ringkjøb Jacob Aars Signy Irene Vabo Lokalt folkestyre AS Eierskap og styringsroller i kommunale selskap Hans-Erik Ringkjøb Jacob Aars Signy Irene Vabo Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1 2008 Lokalt

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

Myten om et integrert tilsyn; en studie av Mattilsynets etablering og drift

Myten om et integrert tilsyn; en studie av Mattilsynets etablering og drift Myten om et integrert tilsyn; en studie av Mattilsynets etablering og drift T ORKEL G RAHM-HAGA S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN D ESEMBER 2007 Notat

Detaljer

Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus?

Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? En evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede av Trond Bliksvær NF-rapport nr. 19 2002 ISBN-nr.: 82-7321-466-4 ISSN-nr.: 0805-4460 8049 BODØ Tlf.:

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Statlige tilsyns gebyrinntekter

Statlige tilsyns gebyrinntekter Vista Analyse rapport nr. 2011/18 Statlige tilsyns gebyrinntekter Tyra Ekhaugen, Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm og Haakon Vennemo Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2011/18

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Eierstyring i interkommunale selskap Case: Iris Salten IKS. MBA HHB Bodø BE323E

MASTEROPPGAVE. Eierstyring i interkommunale selskap Case: Iris Salten IKS. MBA HHB Bodø BE323E MASTEROPPGAVE Eierstyring i interkommunale selskap Case: Iris Salten IKS MBA HHB Bodø BE323E Ingelin Noresjø Torbjørn Noresjø Abstract Norwegian municipalities have since the end of the 1990s established

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Marthe Indset Jan Erling Klausen Eivind Smith Marte Winsvold Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode Andre publikasjoner

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn i skolen

Fylkesmannens tilsyn i skolen Tor-Inge Neergård Eriksen Fylkesmannens tilsyn i skolen En kvantitativ studie av effekter av det felles nasjonale tilsyn med elevenes psykososiale miljø Veileder: Gunn Imsen Masteroppgave i Pedagogikk,

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Den vanskelige uavhengigheten

Den vanskelige uavhengigheten Marthe Indset og Trond Tjerbo Den vanskelige uavhengigheten Utredning om kommunal revisjon og uavhengighet Den vanskelige uavhengigheten Marthe Indset og Trond Tjerbo Den vanskelige uavhengigheten Utredning

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Hvem tar regningen? Er statlige reformer. er fullfinansierte.

Hvem tar regningen? Er statlige reformer. er fullfinansierte. www.pwc.no Hvem tar regningen? Er statlige reformer fullfinansierte? KS FoU-prosjekt nr.094919 Rapporten undersøker om statlige reformer i kommunene er fullfinansierte. Det gis en oversikt over norsk og

Detaljer

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Hilde H. Zeiner Trond Tjerbo Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen NOTAT 2015:104 Tittel: Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Forfatter: Hilde H. Zeiner

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

STYRING, KONTROLL OG TILSYN VED ANBUD

STYRING, KONTROLL OG TILSYN VED ANBUD Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelse Mæhlum, Nina H. og Norberg, Inger Johanne STYRING, KONTROLL OG TILSYN VED ANBUD fra politisk vedtak til profesjonelt mudder Årsstudium deltid, Organisasjon og

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Ole Petter Askheim, Jan Andersen, Ingrid Guldvik, Line Jenhaug og Ingvild Sigstad Begg 1 Forord Den foreliggende rapporten

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer