Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2"

Transkript

1 BV Nett Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 VERSJON 2 30 oktober INNLEDNING Definisjoner 2 OMFANG 3 KRAV Andre veiledere Akseptkriterier 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 5 PROSJEKTERING Strategier Prosjektering 6 PRODUKTDOKUMENTASJON 7 KOMPONENTER Luftinntak og luftavkast Aggregater og vifter Filtre og lydfeller Varmevekslere og varmegjenvinningsutstyr Spjeld mot brann, flamme, røyk og røykkontroll Kanaler Kanaloppheng Gjennomføringer Ventiler, mindre fordelingskammer, tekstilkanaler Fleksible kanalforbindelser Automatikk 8 KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 9 KILDER VEDLEGG A STANDARDER FOR DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET I VENTILASJONSANLEGG B KONSEPT C GENERELLE STRATEGIER D STRATEGIER E FORENKLET DESIGNMETODE FOR TREKK UT SYSTEM F KONSEPTER I CEN, ISO OG NORGE - HISTORIKK BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 1

2 1 INNLEDNING Veilederen er utarbeidet av brann- og ventilasjons-miljøene i Norge med DiBK og DSB som observatører. Den anbefaler løsninger for ventilasjon i bygg for å ivareta brannsikkerhetskravene i TEK10 og verifisering iht harmoniserte NS-EN standarder som gjelder eller blir gyldige fram mot år Veilederen ser bort fra tidligere norske og nordiske standarder og veiledninger og den praksis som har etablert seg fra disse og fra mangelen på relevant veiledning. Målgruppen er alle foretak med ansvarsrett innen brann eller ventilasjon samt myndighetene. Veilederen er laget av et bredt sammensatt nettverk av fagpersoner, BV Nett: Dag Roalkvam Gaia Even Holst-Larsen Rambøll (RIF RIV) Geir Drangsholt TekØk Geir Jensen (redaktør) COWI (RIF RIBr) Helge Østrem Firesafe Henrik Stene Glava Håkon Winterseth Skansen Consult Jan Chr Krohn (observatør) SINTEF Byggforsk Jan P Stensaas (observatør) SINTEF NBL Knut Olav Knudsen Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Lars Haugrud (observatør) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Leif Amdahl Systemair Mats Eriksson (observatør) VKE Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi Rolf-Erik Magnussen Rockwool Stefan Andersson Norconsult (RIF RIBr) Sturla Ingebrigtsen Systemair Sverre Texdahl YIT Vidar Stenstad (observatør) Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Øystein Bekkevoll Multiconsult Industri og offshore (RIV) Øystein Meland Reinertsen Redaksjonen avsluttet 20 mars Revidert 30. oktober 2012 (Versjon 2): Definisjoner og figurer er oppdatert eller nye. Påviste feil og referanser er korrigert. Presiseringer er gjort. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 2

3 Definisjoner Avtrekkssystem Brann- og røykspjeld Brannspjeld Brannisolasjon Brannisolert kanal Brannmotstand Brannventil Del av ventilasjonsanlegg som trekker luft ut fra rom til avkast. Spjeld med brannmotstand montert i kanal. Lukker på røykdetektorsignal, med motor el.l. mekanisme (steng inne-system). For inntil 300 Pa undertrykk. Klassifiseres EI XX S. Spjeld med brannmotstand montert i kanal som lukker ved varme eller på detektorstyring, med motor el.l. mekanisme eller passivt (steng inne-system). Inntil 300 Pa undertrykk. Klassifiseres E XX eller EI XX. Isolasjon som ved standardisert brannprøving tilfredsstiller gitte kriterier til brannmotstand i spesifisert tid. Kriterier i NS-EN gjelder for klassifiserte komponenter i ventilasjonssystem. Kanal produsert med brannmotstand EI XX eller kanal med klasse E XX som påføres for eksempel mineralull ved montering for å tilfredsstille krav til ytelse tilsvarende klasse EI XX. En bygningsdels evne til i en gitt tid å opprettholde stabilitet, integritet og varmeisolering slik at den tilfredsstiller angitte krav ved standardisert brannprøving. Kommentar: I mangel av ord som favner bedre menes med å opprettholde brannmotstand at røykmotstand også opprettholdes. Ventil med brannmotstand i kanalavslutning for tilluft eller avtrekk (steng inne-/trekk ut-system) Røykventilasjon Tiltak for å fjerne røyk, mekanisk eller ved å utnytte røykens termiske drivkrefter. Kommentar: Dekkes ikke av veileder. Omfatter også begrep termisk brannventilasjon og brannventilasjon og kan baseres på røykluker og/eller vifter i tak. Bæreevne Bygningsdel sin evne til å bære en gitt last i en gitt tid ved standardisert brannprøving. Flamme- og røykspjeld i o Integritet E XX (brannklassifisering) EI XX (brannklassifisering) EI XX A2-s1,d0 (brannklassifisering) Spjeld med brannmotstand montert i kanal. Spjeldet lukker ved detektorstyring, med motor eller liknende mekanisme (steng inne-system). Klassifiseres E XX S. For inntil 300 Pa undertrykk. Typisk E 60 S i brannskiller. Klassifisering av brannmotstand til kanal eller spjeld for brannpåkjenning innvendig (i) og utvendig (o). Piler angir fra hvilken side branneksponering skjer. Som vist er det testet i begge retninger. Bygningsdels evne til å motstå brannpåkjenning på én av sidene, uten at brannen smitter igjennom som følge av gjennomtrengning av flammer eller varme gasser. Bygningsdel som bevarer sin integritet i XX min ved standardisert brannprøving. Bygningsdel som bevarer sin integritet og isolasjonsevne i XX min ved standardisert brannprøving Bygningsdel som bevarer sin integritet og isolasjonsevne i XX min ved standardisert brannprøving, og som er konstruert i materialer brannklassifisert som A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart) eller bedre. Luftinntak/luftavkast Konverterbart system Material-egenskaper i brann (brannklassifisering) Motstrømsspjeld Omluft Overstrømsventil brann Røykkontrollspjeld Røykmotstand Ventil og kanaltilslutning i yttervegg for tilluft/avkastluft, med beskyttelse mot ytre påkjenninger. Innluftsystem som er utført som røykavtrekkssystem, og kan omkobles til dette ved brann (trekk ut). Materialers egenskaper ved brannpåvirkning: Reaksjonen til et prøvestykke når det eksponeres for brann ved spesifiserte betingelser i en brannprøving. Enveis røykspjeld i tilluftkanal. Står normalt i åpen posisjon, og hindrer røyk å trenge inn i motsatt retning av tilluften (trekk ut-system).. Her: Luft som føres fra en branncelle eller brannseksjon til en annen, innvendig eller via utvendig avkast eller inntak. Ventil eller spjeld med brannmotstand uten kanaltilknytning. Montert i brannskille for å lede luft mellom rom. Spjeld eller ventil med brannmotstand montert i kanal, og som åpner eller lukker for røyk i avtrekk (trekk ut-system) ved 500/1000 /1500 Pa undertrykk iht NS-EN Kommentar: Eksempel: E (v e-i<-+o) S Brann- og røykspjeld iht NS-EN : 300 Pa. Spjeld eller trykkdifferanse som gir motstand mot røyk i kanalnett. For spjeld benevnes ved røyklekkasje i m³/m² h. For faste ventiler benevnes ved trykkdifferanse i Pa. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 3

4 Røykspjeld Røykavtrekkskanal Røykavtrekkssystem Røyklekkasje Røykavtrekksvifte Steng inne (strategi) Tilluftssystem Trekk ut (strategi) ve ho Spjeld med brannmotstand montert i kanal. Spjeldet lukker ved detektorstyring, med motor eller liknende mekanisme (steng inne-system). Klassifiseres E XX S. Typisk E 30 S for røykkontroll. Brannisolert kanal (s.d.) som i tillegg til NS-EN er klassifisert iht NS-EN /-4 for trekk ut anlegg etter test NS-EN /-9. Testes for 500, 1000 eller 1500 Pa undertrykk (brannisolert kanal: 300 Pa). Design-trykk i trekk ut anlegg avgjør behovet for slike kanaler. Eks: EI 60 (v e h o ) S 500. Avtrekkssystem >300 Pa for aktivt å bedre oppholdsklima i brannområdet (forsert trekk ut-system), basert på omkobling i det normale ventilasjonssystemet ved brann. System består av røykavtrekkskanaler (s.d.), røykkontrollspjeld (s.d.), røykavtrekksvifte (s.d.) m.m. (smoke extract and exhaust). Angivelse av hvor utett en bygningsdel er mot gjennomtrengning av røyk fra én side av bygningsdelen til den andre. Her: Lekkasje i kanalvegg, i spjeld eller i kanalgjennomføring. Mekanisk vifte som brukes til å fjerne røyk. Her: Varmetålig vifte i røykavtrekkssystem (s.d.) (forsert trekk ut-system) Løsning for å stenge røyk og varme inne i startbranncelle ved hjelp av kanaler, spjeld og gjennomføringer med brannmotstand tilsvarende brannskiller. Del av ventilasjonsanlegg for tilførsel av luft utenfra og fordeling i bygget. Løsning for å føre ut varm eller kald brannrøyk som kommer inn i kanalnett, og motstå brann som påkjenner kanaler utenfra, slik at brannskillemotstand opprettholdes. Løsningen tjener til normal ventilasjon. Hvis den ved brann endres til forsert avtrekk >300 Pa for å bedre oppholdsklima i brannområdet defineres den som røykavtrekkssystem (smoke extract and exhaust) (s.d.). Klassifisert for både vertikal og horisontal montering etter tester. Angis for kanaler og spjeld. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 4

5 2 OMFANG Veilederen dekker prosjektering, dokumentasjon, utførelse, kontroll og vedlikehold av ventilasjon iht forskrifter for brannsikkerhet i bygg. Naturlig ventilasjon inngår når den har samme funksjon eller er del av mekanisk ventilasjon. Veilederen gir anbefalte løsninger som tilfredsstiller forskriftens funksjonskrav og utelukker ikke andre måter å tilfredsstille forskriftskrav på. For brannventilasjon, trykksetting og andre spesialanlegg: Se andre kilder nedenfor. Forhold ved prosjektering og utførelse som ikke er beskrevet i denne veilederen: Fullstendig beregning av anlegg for å lede røyk til det fri. Se senere publikasjon. Vedlegg E er forenklet metode. Automatikk for styring av omluft og røykkontrollspjeld etc ved brann i trekk-ut systemer Dokumentasjon av løsninger med sikkerhetsavstand til brennbart materiale som alternativ til isolering av kanalnett i trekk ut-systemer (eksempelvis som benyttet i Sverige 250 mm eller i England 500 mm) Brannklassifisert himling under fordelingskammer som alternativ til brannklassifisert kanal i trekk-ut systemer Ventilering av isolat i sykehus, batterirom, ex-soner etc Praktiske utførelser knyttet til oppheng, fugetetting, sjakter, store kanaler, spjeld for store tverrsnitt etc forutsettes dekket av produktdokumentasjon fra leverandører, dvs som testet. Uvanlig form, ytelse eller størrelse iht standarder for utvidet anvendelse (EXAP) dokumenteres av leverandør Ventilasjonsanlegg for ferskinger Veilederen dekker de viste elementene. Komponentene 1, 2, 3 og 4 kan være nødvendige å forbikoble eller tilpasse i anlegg for trekk ut. Figur viser ikke vifte for avtrekk og ikke ment å være korrekt i detalj. (illustrasjon: Knut Gangåssæter) Andre veiledere Termisk brann/røyk ventilasjon (røykluker i tak etc), trykksetting i rømningsveier, kjøkkenavtrekk, punktavsug og spesielle anlegg dekkes ikke. Veilederen kompletteres av eksisterende og kommende norske anvisninger samt NS- NS-EN standardene (vedlegg A) som dekker spesifikke områder: Trykksetting trapperom og rømningsveier VENTØK 2.18/NS-EN /SINTEF Byggforsk Brannventilasjonssystem ( røykventilasjon ) SINTEF Byggforsk Ventilasjon i garasjer SINTEF Byggforsk Gjennomføringer i brannskiller SINTEF Byggforsk * Brannmotstand i opphengsystemer for tekniske inst SINTEF Byggforsk * Fullstendige beregninger av trekk ut-anlegg RIF Prosjekteringshåndbok (kommer) Kjøkkenavtrekk EN standard (påbegynt) Laboratorieavtrekk - * Oppdateres i henhold til nye harmoniserte standarder/denne veileder. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 5

6 3 KRAV Ventilasjon må utføres slik at brann ikke spres gjennom brannskiller og røyk ikke spres gjennom røykskiller. Forskrift TEK10 med veiledning for ventilasjonsanlegg gjelder. Veilederen anviser løsninger i samsvar med TEK10. For produktdokumentasjon er vist til NS-EN standarder. VTEK10 gir på redigeringstidspunktet ikke komplette løsninger for brannsikkerhet i ventilasjonsanlegg, men veileder er i samsvar med ytelser som er gitt i VTEK10. Unntaksvis er det vist til CE merkede produkt i løsninger som fraviker VTEK10 ytelser og til at de må dokumenteres forenklet eller analytisk. TEK10 11 Innledning, Tabell 1, mangler ennå klassifisering for kanaler, spjeld og røykavtrekk-komponenter. Fra 1. januar 2013 vil ikke tidligere nordiske godkjenninger være gyldige; produkt må fra da CE merkes iht harmoniserte NS-EN standarder. NS-EN standarder for klassifisering og testing av produkter for brannsikkerhet i ventilasjonsanlegg er laget med tanke på steng inne eller trekk ut type anlegg. Klassifiserte produkt kan også benyttes i andre strategier der ytelsene er spesifisert. Akseptkriterier Gjennomføringer og komponenter i ventilasjonsanlegg må ikke redusere brannmotstand til brann- og røykskiller. Spredning av røyk fra ventilasjon må ikke vesentlig redusere personsikkerhet som følger av risikoklassen. 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE Brannteknisk strategi fra RIBr for hele bygget legges til grunn for RIV og andre aktører ved tiltaket. Alle parter må bli kjent med brannteknisk oppdeling i seksjoner og celler horisontalt og vertikalt m.v. Funksjonskravene kan omsettes til enkle regler for prosjekteringen: Hindre brannspredning via ventilasjonsanlegg eller via gjennomføringer i brannskiller Hindre røykspredning via ventilasjonsanlegg eller via gjennomføringer i brannskiller Redusere risiko for at brann oppstår i deler av ventilasjonsanlegg eller antennes og bidrar til brannspredning Brannsikkerhet i ventilasjonsanlegg av type trekk-ut eller steng-inne eller blanding av de to er basert på at anlegg skal motstå varme og røyk fra brann utenfra og håndtere varme og røyk som kommer inn i dem slik at de ikke selv bidrar til spredning av brann eller svekker brannskiller. Norske regelverk og NS-EN standarder bygger på dette. Dette må ikke forveksles med anlegg for brannventilasjon (kalt røykventilasjon på norsk, bl a i SINTEF Byggforsk ) som er rettet mot å gjøre noe med brann i rom slik at påkjenningene den utøver på personer, inventar eller brannskiller reduseres. Brannventilasjon dekkes av andre forskriftskrav, standarder og komponenter. Ansvar for prosjektering RIBr (rådgivende ingeniør brannsikkerhet): Utarbeider brannstrategi som viser brannskiller med brannmotstand og hva som er rømningsvei. Det kan f eks framgå at en brannskillevegg har ytelse EI 60 og rømningsveier markert med grønne symbol. Brannstrategien vil angi hvilke skiller det stilles røyktetthetskrav (S) til. RIV (rådgivende ingeniør ventilasjon): Prosjekterer ventilasjonsanlegg i samsvar med kravene til brannskiller i strategien. RIV kan velge enten dokumentert kanalsystem eller spjeld med samme brannmotstand, utfra kostnad og praktiske hensyn. Kanalsystem utføres med brannmotstand med eller uten beregning, men spjeld utføres uten. Se kapittel 5. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 6

7 5 PROSJEKTERING Metoder for å tilfredsstille TEK10 mhp brannspredning via ventilasjonsanlegg TEK 10 ekskluderer ingen metoder for å utforme ventilasjonsanlegg for brannsikkerhet. Funksjonskravene tilfredsstilles med utførelser som ikke svekker brannskiller mhp røyk og varme. For å unngå spredning av røyk til andre brannceller må løsninger enten hindre inntrengning av røyk i kanalsystemet eller sikre at røyk som er kommet inn i det føres ut. Dette kan oppnås på mange måter: 1. Vifte går (trekk ut) (ISO: fan on ) (CEN: smoke exhaust control ): Samlebegrep for delvis/helt/uisolerte anlegg. 2. Vifte av (steng inne) (ISO: fan off ) (CEN: fire dampers ) 3. Eget system for hver branncelle (ingen tiltak mot spredning) 4. Fjerne brannceller (unngå kryssing av brannskiller/tillate egne system i hver branncelle, f eks ved sprinkler) 5. Røykavtrekksystem: Anlegg med forsert avtrekk ved brann, for å bedre oppholdsklima (trekk ut, forsert) 6. Norsk metode (trekk ut i rømningsfase: kun røyk, dvs tilfredsstiller ikke fullt TEK10 og CEN ytelser) 7. Brannisolerte ventilasjonssystem for normale driftstrykk (trekk ut) (kanalsystem har branncellemotstand) 8. Trykkavlastning i branncelle (trekk ut) (ved viftestyring/forutsatt knusing vindu/automatisk åpning vindu etc) 9. Ventilarmaturer lavere enn 1 m i rom (trekk ut): Normalt bare stedvis i et bygg (US, DK) 10. Spjeldsikring (steng inne) 11. Confine fire er engelsk begrep som kan dekke både steng inne og trekk ut basert på at brann hindres i å spre seg ut av startbranncellen eller ut av kanalnettet (steng inne/trekk ut) 12. Svenske metodene (Før 2012: Egenutviklede metoder vanligst; steng inne var tillatt. Etter 2012: Iht CEN) Metodene 1, 2, 5, 7, 10, 11 dekkes av BVN Veileder. Metode 3 og 4 krever ikke/lite prosjektering: Men oppheng/ kanaler må installeres og dokumenteres (E) for at de ikke faller ned i brann. Metode 8, 9 og 12 samt funksjonsbasert dokumentasjon av alternative løsninger av øvrige vil dekkes i prosjekteringshåndbok. I likhet med de fleste land samt ISO og CEN kategoriseres i denne veileder metodene i tre strategier: trekk ut, steng inne eller blanding. Metodene som unngår kryssing av brannskiller holdes utenfor fordi de ikke krever prosjektering, tiltak eller egen utførelse av ventilasjonsanlegg. Veilederen gir anbefalte, produktdokumenterbare løsninger for trekk ut- og steng inne-anlegg og forutsetter klassifiserte komponenter og anerkjente metoder. Andre løsninger, som å dokumentere ved beregning at TEK tilfredsstilles ved å la ventilasjon gå normalt f eks i gitte bygg, også de som ideelt ikke krever klassifiserte komponenter, ansees som trekk ut-løsninger. Trekk ut-løsninger vil dekkes i en planlagt prosjekteringshåndbok, men en midlertidig konservativ metode er gitt i vedlegg E. Strategier Strategi velges fritt så lenge funksjonskrav blir tilfredsstilt av forenklet eller analytisk prosjektering. Preaksepterte ytelser angir minsteytelser, se definisjoner i VTEK10. Dokumentasjon må baseres på en bestemt strategi eller kombinasjon av strategier. Leserne må forstå sammenhengene mellom valgt strategi, ytelser og utførelser. Vedlegg B viser systemutforming for anbefalte strategier (prinsipper). En strategi er alltid iht en av strategiene A eller B eller kombinasjon A/B. Vedleggene C og D viser eksempler på komplette anlegg. Det fins produkt-, klassifikasjon- og test-standarder i CEN som kan benyttes i A, B eller A/B strategier. MERK: NS-EN henviser til nasjonale regler hvor trekk-ut strategier (B) tillates. I Norge tillates B og A/B når samsvar med TEK10 er dokumentert. A Steng inne strategi Steng inne betyr at røyk og varme stenges inne i startbranncellen av kanaler, spjeld og gjennomføringer med brannmotstand i brannskiller og at spjeld stenges ved brann. Dokumenterte komponenter med samme brannmotstand som branncellen benyttes. Ventilasjon stanses. I motsetning til strategi B behøves ikke brannisolasjon, nødstrøm, bypass og røykkontroll spjeld, men antallet brann- og røyk-spjeld og brannmotstand til kanaler varierer for ulike strategier. EI klassifiserte spjeld krever ikke isolert kanal, men E spjeld krever del-isolasjon iht test. MERK: NS-EN , NS-EN , EN er viktigst for ytelsedokumentasjon av steng inne-anlegg. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 7

8 B Trekk ut strategi Trekk ut betyr at varme og røyk som kommer inn i kanalnett trekkes ut til det fri uten å spres inne. Ventilasjon for tilluft og avtrekk går. All form for omluft mellom brannceller stanses. Avslått ventilasjon slås på ved brann og krever sikker krafttilførsel. Avtrekksystem beskyttes mot innvendig varm røyk som føres ut, styrt av kanaler, røykmotstand og eventuelt røykkontrollspjeld. I Sverige utnyttes motstrømspjeld i tilluft som hindrer tilbakestrøm av røyk dersom branntrykket i branncellen blir så høyt at luftstrøm snur. Når brannskillers motstand er gitt kan anlegget utformes med dokumenterte produkt. Kriteriene for isolasjon, integritet og røyk m.v. iht ISO 834 gjelder for kanalnett tilsvarende som for spjeld i steng inne-anlegg. Ved funksjonsbasert utforming kan oppholdskriterier for sikt, CO og varme brukes i den analytiske prosjekteringen. Ventilasjonsanlegg med undertrykk >300 Pa kalles røykavtrekkssystem og bygges av komponenter for respektive trykk, varmetålige vifter, bypass m.m. Både vanlige trekk ut- og røykavtrekk-anlegg kan utformes etter beregning av trykk-, varme- og røyk-fordeling for å redusere kostnad. MERK: NS-EN , NS-EN , NS-EN , NS-EN , NS-EN , NS-EN og NS-EN er viktigst for ytelsedokumentasjon av trekk ut-anlegg. A/B Blandingsstrategi Blanding av A og B anlegg prosjekteres som en strategi iht B strategi. Prosjektering Branncelleoppdeling i bygg bestemmer antallet kanalgjennomføringer i brannskiller. Bygningens brannklasse avgjør om det er EI 30 eller EI 60 skiller. EI 30 eller EI 60 gjør lite forskjell i pris per kanalgjennomføring med brannmotstand. Men kanalsystem (kanaler, oppheng, spjeld) godkjent i EI 30 kan bli rimeligere enn i EI 60. Færre brannceller gir besparelse uansett strategi fordi antall gjennomføringer reduseres. Konsekvensen for ventilasjonsanlegg bør inngå i RIBr s forutsetninger for brannstrategi. Det bør tilstrebes å oppnå en enkel, rimelig og robust løsning for brannsikker ventilasjon ved å benytte eget ventilasjonssystem for hver branncelle der det er mulig, for å unngå gjennomføringer i sjakt, vegg og dekke. Der kanalnett utgår til fordel for mekanisk eller naturlig overstrømsventilasjon kan det i brannskiller benyttes ventiler i form av godkjente brannspjeld og/eller røykspjeld med samme brannmotstand som skillet. Ethvert anlegg iht strategi A kan utføres i samsvar med TEK10 med komponenter dokumentert iht CEN standarder. Ethvert anlegg iht strategi B vil normalt omfatte bruk av komponenter dokumentert iht CEN standarder. Det kan være behov for dokumentasjon ved beregninger for å fastsette krav til den enkelte komponent og systemet som helhet. Vedlegg E gir en konservativ og forenklet regnemetode for B-anlegg, fra DS 428 utgitt Trekk ut er en ny strategi. Det utarbeides prosjekteringshåndbok for utførlig prosjektering iht strategiene B og A/B. Vedlegg F gir status om trekk ut-prosjekteringsveiledninger i europeiske land. Kun Sverige har implementert trekk ut (1990 til nå) før CEN standardene ble laget. Norge introduserte trekk ut i 1989 (6), men er ikke implementert. Sprinkling kan påvirke branncelleoppdeling og brannmotstandskrav til skiller. Sprinkling fører til at noen brannsikkerhets-strategier kan nedgradere designbrann som påkjenner ventilasjonsanlegg. F eks kan ventilasjonsanlegg dimensjoneres til å ventilere ut røyk ved relativt lav temperatur, dvs utføres enklere - samordnet av RIBr og RIV. Dokumenterte løsninger (forenklet prosjektering) Ethvert anlegg iht strategi A (steng inne) eller B (trekk ut), kan utføres dokumentert ved hjelp av komponenter klassifisert iht CEN standarder. Blandingsstrategier A/B krever dokumentasjon ved beregning. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 8

9 Beregnede løsninger(analytisk prosjektering) Strategier iht B, trekk ut, kan utføres dokumentert ved å bruke komponenter som er klassifisert iht CEN standarder for byggets brannklasse. Se vedlegg E for forenklet prosjektering av B-anlegg. For å optimalisere gevinst med anlegg basert på strategi B er det behov for dokumentasjon ved utførlig beregning. Branntekniske krav til komponenter ved B eller A/B strategi kan dokumenteres ved enkel beregning eller ved simulering i modell som PFS (Universitetet i Lund) eller (når validisert) HVAC modul til FDS (NIST/Hughes Ass). Kald røykspredning kan simuleres med kanalstrøm-modeller som CONTAM (NIST). Svenske Installationsbrandskydd kan brukes i prosjektering. Eksempler på forhold som vurderes: Fare for røykspredning via avtrekk- eller tilluft-kanalnett, nødvendig brannmotstand i kanal for å føre varm brannrøyk, bypass av vifter/filtere/energigjenvinnerutstyr, temperaturtålige avtrekksvifter, sikring av vifterom og stenging av avtrekk fra parkeringskjellere. For trekk ut-strategi skal innluft og avtrekk fortsette å gå ved brann og unødige brennbare komponenter må forbikobles så langt som mulig. B-strategi anlegg kan prosjekteres for konvertering (tilluft blir avtrekk ved brann) og med motstrøm spjeld (svensk nasjonal godkjenning) selv om det ikke fins NS-EN-standarder for dette. Trekk utanlegg og anlegg for trykksetting eller brannventilasjon etc må koordineres slik at ytelsene ved brann ikke svekkes. Dersom ventilasjonsanlegget bygges som røykavtrekksystem - dvs med vifter, kanaler, bypass og røykkontrollspjeld for undertrykk >300 Pa, i klasse 500, 1000 eller 1500 Pa - må produktene være dokumentert for dette. Veilederen viser til planlagt prosjekteringshåndbok mht strategi B og A/B, fordi veilederen alene ikke er tilstrekkelig for utførlige beregninger av slike anlegg. Forenklede, konservative utførelser kan dog beregnes iht vedlegg E. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 9

10 6 PRODUKTDOKUMENTASJON Alle deler av ventilasjonssystem må ha produktdokumentasjon for tiltenkt bruk, som er særlig viktig mhp brann. Kravet omfatter enhver byggevare og ethvert produkt som er produsert for permanent innføyelse i byggverk, jf. TEK10 kap. 3. NS-EN-standarder skal dekke produktene for ventilasjonsanlegg. Egenskaper og dokumentasjon for produkter til byggverk skal være i samsvar med tekniske spesifikasjoner. For produkter til byggverk der det foreligger en harmonisert produktstandard, skal produktdokumentasjon utarbeides i samsvar med tillegg ZA i den harmoniserte standarden, jf. TEK Produkteksempler er luft-inntak/-avkast, kanal, kanaloppheng, kanalkomponenter, spjeld, isolasjon, branntett gjennomføring, aggregat, tillufts- og avtrekks-ventiler, detektorer, vifter, forbikoblingsanordninger, filtere, varmevekslere, lydfeller, røykkontroll-komponenter og kablingsanlegg. SINTEF NBL har delvis avtalt overgangsregler med DiBK. NBL har lagt disse på nett. De gir anledning til å fornye produktgodkjennelser (BE-NBL avtale) iht eldre NORDTEST regler bare fram til Fra må alle produkt være testet iht CEN standarder. NBL vil inntil videre klassifisere branntetting mellom konstruksjon og kanal i gjennomføringer iht NS-EN i stedet for NS-EN (kontakt NBL om status). Merk at kanal klassifisert iht NS-EN er testet for branntetting mot konstruksjonen og må tettes på samme måte i bruk. For spjeld gjelder harmonisert produktstandard NS-EN og for test NS-EN For CE merking har CEN gitt frist 1. juli Kapittelet Innledning i VTEK10 orienterer utførlig og generelt om produktdokumentasjon. Vedlegg A orienterer om sentrale produkt- og test-standarder og hvilke klasser og ytelser produktene kan ha. 7 KOMPONENTER Systembeskrivelsen for ventilasjonsanlegg i bygg bestemmer ytelser som komponentene må ha. Komponenter må ha dokumentert ytelse og egnethet i bruk iht standarder. Dette kapittel anbefaler krav til komponenter i typiske anvendelser og kan benyttes når systembeskrivelsen eller brannteknisk strategi for bygget ikke angir annet. Luftinntak og luftavkast Luftinntak og avkast må plasseres slik at røyk ved brann ikke går ut i luftavkast og trekkes inn i luftinntak, dvs omluft. Inntak plasseres slik at sannsynlighet for å ta inn røyk fra andre bygg eller andre brannseksjoner blir minimal. Røykdetektorstyrt røykspjeld skal benyttes i luftinntak-kanal etter vifte hvis horisontalavstand til avkast <1 m på tak eller på yttervegg eller vertikal avstand i yttervegg er <2,5 m. Ved felles inntak må hvert system ha røykspjeld. Trekk ut-strategi i bygget vil ikke lett kombineres med spjeld i inntak, men det forutsettes at røyk som tas inn uten spjeld da blir transportert ut via systemet. Plassering iht NS-EN for ventilasjonsanlegg skal sikre mot omluft og anses å sikre mot omluft med røyk. MERK: NS-EN gjelder inntak og avkast. Aggregater og vifter Aggregater og vifter skal plasseres slik at brann ikke kan spres fra disse til brennbart innhold i rommet eller til andre brannceller. Tekniske rom, inklusive ventilasjonsrom, som betjener flere andre brannceller skal være egen branncelle. Preaksepterte ytelser for brannmotstand er angitt i veil. til TEK Akseptable plasseringer er: 1. Utendørs. 2. I egen branncelle. Hvis i loft må etasjeskiller være minst REI 60 og aggregat ha kapsling minst EI 30 A2-s1,d0. 3. I den branncellen aggregatet betjener. Herunder loft i enebolig når det ellers er ubenyttet. 4. I den brannseksjon aggregat betjener hvis det er kapslet i minst EI 30 A2-s1,d0 og seksjon ikke er delt i celler. 5. I ubenyttet loft i enebolig kan enkelt kjøkken-/toalett-avtrekk uten energigjenvinning installeres uten ytterligere krav enn for kjøkkenavtrekk. Gjelder ikke avtrekk fra avfallsrom, felleskjøkken/storkjøkken etc. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 10

11 Aggregater og vifter skal utføres av materialer som ikke bidrar vesentlig til brann. Filtre, pakninger, kileremmer, automatikk, elkomponenter etc anses ikke å bidra vesentlig. Røykvifte i trekk ut-anlegg skal brannklassifiseres. MERK: Røykvifter kan testes iht NS-EN og klassifiseres iht NS-EN Avtrekksvifte som skal være i drift (trekk ut) under brann krever forbikobling av luftfilter, gjenvinningssystem o.l. som kan antenne eller svikte i brann. For beregnede trekk ut-anlegg angis hvilke komponenter som må forbikobles eventuelt angis hvilke egenskaper de må ha for å tåle dimensjonerende røykavtrekk. Kjøleanlegg med eksplosjonsfarlig medium må vurderes særskilt. Filtre og lydfeller Filtre skal være ubrennbare eller plasseres slik at de ikke medfører vesentlig brannrisiko. Oppmerksomhet må vies filtre i trekk ut anlegg fordi røyk kan tette dem. Vanligvis kreves forbikobling for røykavtrekket i egen kanal. Lydfeller må også ha egenskaper og utformes så de ikke øker risiko for spredning av varme og røyk i trekk ut anlegg. MERK: Filtre og lydfeller må tilfredsstille de relevante materialegenskaper klassifisert iht NS-EN Eventuelt må dokumenteres som fravik at røyk og varme som avgis fra lydfeller og filtre i trekk ut anlegg blir håndtert av kanalnettet slik anlegget er utformet. Lydfeller må ikke vesentlig deformeres i varme. Varmevekslere og varmegjenvinningsutstyr Varmevekslere og varmegjenvinningsutstyr skal inngå i aggregat eller i kanal med kapsling minst A2-s1,d0 i metall med minst 850 o C smeltepunkt. Flatemateriale i varmeveksler kan ha lavere verdi, men plasseringen skal ikke bidra vesentlig til brannrisiko. Overflater bør utformes for å unngå støvansamling. Overflatebehandling aksepteres. Oppvarmede flater med elektriske element i varmevekslere må sikres mot overheting med to seriekoblede termostater. Eksempelvis hver på 120 o C der den ene tilbakestilles manuelt og den andre kan tilbakestilles automatisk. MERK: Materialegenskaper skal dokumenters med klasser iht NS-EN Spjeld for brann, flamme, røyk eller røykkontroll Brannspjeld angis typisk som klasse EI 60 (ve ho i o) og benyttes for å hindre at brann spres i kanal eller at kanal antenner brennbart materiale på andre siden av brannskiller. Tegn i parentes angir retninger: Det viste eksempel angir at spjeld er testet vertikalt og horisontalt og for brannpåkjenning fra begge sider se avsnitt Definisjoner. Brann og røykspjeld angis typisk som klasse EI 60 (ve ho i o) S og benyttes for å hindre at brann og røyk spres i kanal og hindre at kanal antenner brennbart materiale eller sprer røyk mellom brannceller. Spjeld skal lukke på røykdetektorsignal og må ha anordning for dette. Røykspjeld angis typisk som klasse E 30 (ve ho i o) S og benyttes for å hindre at røyk spres i kanal og ventiler mellom brannceller. Spjeld skal lukke på røykdetektorsignal og må ha anordning for dette. E-spjeld krever brannisolerte kanaler om skillet er EI 30. Hvis spjeld har oppnådd EI 30 i test kan isolasjon begrenses som under test. Røykkontrollspjeld angis typisk som klasse E 30 (ve ho i o) S og benyttes for styring av røyk til det fri eller for bypass etc. Spjeld skal styres til å åpne eller lukke på røykdetektorsignal og må ha anordning for dette. Failsafestillingen kan være åpen eller stengt, og anordningen må tilpasses det. MERK: Røykkontrollspjeld testes for 500, 1000 eller 1500 Pa undertrykk (brann-og røykspjeld for 300 Pa), men har ingen kanal i ovn utover utkraginger etc som produsent bestemmer og må utføres som testet i praktisk anvendelse. Brannspjeld uten kanal (overstrømsspjeld) støttes ikke av noen standard for produkt, klassifisering eller test. Tradisjonelt er slike testet i ovn, som en dør eller en gjennomføring, og sertifisert i EI klasse. For å unngå flammespredning i åpen stilling før spjeld er lukket og tett (inntil 2 min, men noen laboratorier tolker at svikt i integritet, stråling, isolasjon og røyk er tillatt inntil 5 min), ble det krevd sikkerhetsavstand til brennbart material og/eller fallgardin-type spjeld eller annen hurtig blokkering av flamme. I dag oppnås bare EI klasse for spjeld som under test er beskyttet av isolerte eller uisolerte kanaler; bruk uten kanal bør derfor skje med strenge forholdsregler*. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 11

12 MERK: Arbeidsgruppen i CEN for NS-EN dvs testen for brannspjeld i tett kanalsystem med målinger kun utenpå kanal har besluttet at spjeld som har oppnådd EI klasse iht denne også kan brukes uten kanal, men ser det som et kompromiss, og derfor anbefaler sikker avstand eller annen beskyttelse når slike brukes uten kanal. Men leder for arbeidsgruppen i CEN for produktstandrden NS-EN uttalte i oktober at det er en feiltolkning å tillate kanalspjeld brukt uten kanal. Han viser i stedet til arbeidet i CEN med egen test standard for overstrømspjeld uten kanalbeskyttelse som snart går til høring. MERK: Ingen standard krever det, men produsenter tilbyr oftest servomotor med returfjær. Manuell tilbakestilling er lite ønsket mhp drift. Typer spjeld-utforming Vanlige typer betegnes som foldegardin, enkeltblad, flerblad, konventil og intumescent. MERK: Produktstandard er NS-EN 15650:2009 Montering av spjeld Montering av spjeld i kanalnett og i vegg/dekke har medført feil utførelse eller feil plassering (spjeld for kanaler er godkjent for plassering i vegg eller på vegg og forveksles ofte). Avstivere i kanal-ramme, ikke-ettergivende kobling for varmeutvidelse av kanal, tetting mot vegg m.v. er viktig. Monteringsanvisninger kan være ulike, men rett utførelse skal framgå i produktdokumentasjon for klassifiserte spjeld. Veileder gir derfor ikke detaljerte anvisninger. Funksjonskontroll av spjeld Spjeld må funksjonstestes med hel lukke/åpne syklus og eventuell styring minst hver 6 måned. Spjeld med motor kan enkelt benytte motorstyring til dette. Veileder anbefaler testfrekvens hver 6 måned iht CEN, men hyppigere der miljø lett utsetter spjeld for korrosjon, fett og støvansamling eller bevegelse i kanalnett. Leverandør og eier kan enes om hyppigere funksjonstest hvis det ikke reduserer sikkerhet eller forstyrrer drift. MERK: Produktstandard er NS-EN 15650:2009. Spjeldfunksjoner er kompliserte og testes derfor nå for inntil sykluser. Kontrolleres automatisk/manuelt årlig (hvert 5. år USA), årlig (vanlig i Norge for brannspjeld uten motor), halvårlig (denne veileder og CEN), hver 14. dag (DK), hver uke (SE nå), hver 48. time (SE før). Høy frekvens var viktig før da spjeld ikke hadde produktstandard og det ofte var funksjonsproblem. Dersom nye spjeld, automasjon eller montering er dårlig, og/eller funksjonstest avslører feil, bør en bytte ut spjeld, reparere styring eller øke testfrekvensen. Avsløres flere svikt under kvartalsvis test bør spjeld/styring byttes eller repareres. Det er et kjent problem i Norge at pakninger på spjeldblad blir ødelagt av hyppig testing. BV Nett er ikke kjent med dokumentasjon som viser at frekvens oftere enn hver 6. måned kan være nødvendig for spjeld av den type som nå kan CE-merkes iht NS-EN 15650:2009. Stengetider for spjeld servoer og nedkjøringstid for vifter Stengetider for spjeld i kanal iht branntest NS-EN , -10 og -12 er inntil 2 min, men tiden som ble oppnådd i test gjelder for anvendelser. For beregnet B-anlegg må derfor stengetid tas hensyn til, eller annen stengetid kreves. MERK: Brannspjeld testes iht NS-EN eller -12 og klassifiseres iht NS-EN Produktgodkjenning følger NS-EN Røykkontrollspjeld testes iht NS-EN og klassifiseres iht NS-EN Produktgodkjenning følger NS-EN Kanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand testes iht NS-EN , klassifiseres iht NS-EN , og angis som for eksempel EI 60 (ve ho i o) A2-s1,d0. Parentes angir at produktet er testet for bruk ved ventilasjon vertikalt eller horisontalt og for brannmotstand fra brann i rom der kanal har avtrekksventil (i -innvendig påkjenning) og i rom der kanal utsettes for brann utenfra (o) (piler angir brannens retning, i eksempel er test bestått i begge retninger). Kanaler testes ved 300 Pa (o) og under 3 m/s (i) mtp ventilasjonsanlegg for normal bruk. Kanaler og røykkontrollspjeld i røykavtrekksystem for å bedre oppholdsklima i brannområdet, testes for 500, 1000 eller 1500 Pa. Merk: I innvendig test (i) kommer brannpåkjenningen av varme og røyk i avtrekkskanal fra to avtrekksventiler (disse utgjør totalt 50 % av kanaltverrsnittet) i kanal inn i lukket system ved 3 m/s. Svikt i kriteriene for E og I måles/observeres på utsiden av kanal.. Merk: Kanaler med andre ytelser er aktuelt i beregnede system. I påvente av anerkjent metode kan benyttes forenklet konservativ beregning iht vedlegg E. Brannmotstandsklassifiserte kanaler er typisk i metall og i klasse A2-s1,d0 med smeltepunkt minst 850 o C. Tettelister og brennbare deler som er beskyttet er unntak dersom brannmotstandstest iht NS-EN er bestått. Klassifiserte kanaler kan være prefabrikert med brannmotstand. Andre kanaler påmonteres mineralull-isolasjon på stedet. Begge typer kan testes iht NS-EN med samme bend, oppheng, branntetting, kanalgods og isolasjon som skal brukes. Kanaler testet etter NS-EN skal branntettes med tette-metode minimum av kvalitet som BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 12

13 ble benyttet i testen. Prefabrikerte kanaler kan være stål med tynt ablativt/endotermisk belegg eller homogent gods i gips/ kalsiumsilikat. Når ikke annet framgår skal kanal i brannskiller ha klasse EI 30/EI 60 (ve ho i o) A2-s1,d0. Uavhengig av brannskiller stilles samme krav for avtrekkskanal fra kjøkken o.l. der det kan avsette seg brennbart materiale i kanalen. Kanaler i metall klassifisert som A2-s1,d0 med smeltepunkt >850 o C uten brannmotstand er tilstrekkelige når de: 1. Er koblet til branncelleklassifiserte spjeld i brannskiller 2. Er i branncelleklassifisert innkassing/himling eller sjakt 3. Er i og betjener kun én branncelle eller er i ventilasjonsrom som er egen branncelle 4. Er i tomt kryperom/loft med ubrennbare konstruksjoner, eller er ført utendørs. Kanaler klassifisert som E samt fleksibel kanal av spiralfalset aluminium uten brannmotstand er tilstrekkelig: 1. I småhus 2. Er innstøpt i dekker eller ført i jord Kanaler klassifisert iht NS-EN etter test iht NS-EN kan brukes i trekk ut anlegg. NS-EN er en test for å verifisere at kanaler klarer brannmotstanden til brannskiller de skal stå i ved å motstå standard testbrann utenfra og innenfra. Kanalene skal håndtere brannrøyk som kommer inn i kanalnett i ventilasjonsanlegg med trykkdifferanser som i normal drift. NS-EN er en tilleggstest for røykavtrekk-kanaler som aktivt trekker ut brannrøyk for å bedre oppholdsklima i en branncelle, og testes for 500, 1000 eller 1500 Pa (300 Pa i NS-EN ). Såkalte røykavtrekkanaler passerer andre brannceller enn det trekkes brannrøyk fra. NS-EN er en test for kanaler som kun fører brannrøyk fra en branncelle, testes kun for brann før overtenning og testes ikke iht NS-EN Det er brannstrategien for bygget og beregning og spesifikasjon av undertrykk i anlegget som avgjør om en benytter NS-EN kanaler (vanligst, dvs <300 Pa) eller benytter NS-EN og NS-EN kanaler i anlegget. Kanaler i f eks plast eller isolasjonsplater iht NS-NS-EN kan brukes når hygiene, kondens eller korrosjonsfare hindrer bruk av metall og en dokumentert brannstrategi angir hvordan kompenserende tiltak dekker risikoen ved slike fravik. VTEK avsnitt Preaksepterte ytelser rør- og kanalisolasjon gjelder når det er aktuelt å bruke isolasjon i klasse B, C eller D. Kanaler kan testes og klassifiseres S for tetthet mot røyk med romtemperatur, for eksempel EI 60 S. MERK: Kanal i trekk ut anlegg må tilfredsstille NS-EN 12237, NS-EN , NS-EN , NS-EN , NS-EN 1505, NS-EN 1506, NS-EN Kanal for forsert røykavtrekk må tilfredsstille NS-EN Kanaler som bare betjener en branncelle kan tilfredsstille NS-EN Produktstandarder er pren (prefabrikerte kanalseksjoner) og NS-EN (røykavtrekkskanaler). Kanaler i metall som påføres isolasjon på stedet har ikke egen produktstandard. Eksempelvis innebærer kravene over følgende for strategiene i vedlegg B: Strategi A1: Kanaler er ikke benyttet. Kun overstrøm luft fra rom til rom. Brann avgrenses til branncelle ved installasjon av spjeld med samme EI klasse som brannskillet. Strategi A2: Ingen krav til brannmotstand for kanaler. Kanalers materialegenskaper klassifiseres iht NS-EN Standard kanaler, spiro og stål firkant testes ikke,men ansees som klasse A2-s1;d0. Ikke metalliske kanaler fremstilt av isolasjonsplater iht NS-EN kan benyttes, enten i samsvar med VTEK10 eller med en dokumentert brannstrategi som angir hvordan fravik er kompensert. Slike ventilasjonssystem, dvs med kanaler uten brannmotstand, må kun tjene branncellen de er i eller det må benyttes brannspjeld i EI klasse tilsvarende motstand som for brannskillet. Alle system må uansett samsvare med brannstrategi for bygget. Strategi A3: Ventilasjonssystem med brannspjeld i E klasse i skillets brannmotstandstid. Brannisolasjonsytelsen I skal da tas av kanalnettet. Det krever ofte isolasjon i eller på kanalene, slik at spjeld+kanal+isolasjon totalt yter EI i klasse tilsvarende brannskillet. Kanaler kan ha integrert brannmotstand, eller påmonteres mineralull-isolasjon på stedet. Begge typer testes iht NS-EN med de bend, oppheng, branntetting, kanalgods og isolasjon som brukes i praksis. Kanaloppheng Kanalsystem må sikres mot å falle ned, vri eller bøye seg slik at brannmotstand i skiller svekkes under brann. Produsent av godkjent brannisolert kanal, eventuelt produsent av isolasjon montert byggeplass skal dokumentere og anvise type oppheng, materialtype, festeavstander og ankerfester samt eventuell isolasjon av opphengsstag. Oppheng må ha samme brannmotstand som kreves for installasjonene. MERK: Oppheng som ikke har brannklasse eller spesifiseres av produsent, kan utføres iht eksempler i vedlegg i DS 428. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 13

14 Gjennomføringer Gjennomføringer svikter oftest i ventilasjonsanlegg, ifølge BRE (20). Kanaler skal branntettes mot de brannskiller de føres gjennom uten å svekke skillenes brannmotstand. Produsent av brannklassifisert kanal eller spjeld skal angi tette-metoden som ble brukt ved test. For andre kanalgjennomføringer benyttes godkjent branntetting. MERK: Kanalgjennomføring testes iht NS-EN Utførelser iht SINTEF Byggforsk anvisning må oppdateres. Kontakt SINTEF NBL om gyldighet for tidligere produktdokumentasjon for branntetting uten luftstrøm/steng inne. For trekk-ut anlegg gjelder normalt EI brannmotstandskrav hele kanallengden. Produsentens anvisning vil beskrive nødvendig forsterkning mot buling, knekking og bøying i gjennomføringen. Eksempler er innvendige rørstag i kryss som støtter flatene i rektangulære kanaler eller hatte-profilkrans i stål som festes for hver 100 mm på runde kanaler. Gjennomføring i tak med brannklassifisering: For takkonstruksjon med tekking klasse B roof (t2) isoleres kanal med 50 mm i klasse A2-s1,d0, minst 100 mm over og under taket. Ved gjennomføring av kanal i tak med lavere eller ingen klasse skal benyttes kanal klasse EI 30/E 60 (ve ho i o) A2-s1,d0 i minst 300 mm under skillet mot taktekkingen til minst 300 mm over utvendig tak. Lett antennelig materiale i tak krever kanal med høy brannmotstand. MERK: Detaljer fins i DS 428 om dette. Ventiler, mindre fordelingskammer og tekstilkanaler Avtrekk ventiler, tilluft ventiler og luftkammer etc skal ikke vesentlig svekke kanalsystem eller spre brann og røyk. Synlige ventiler og overstrømsventiler i rommet kan normalt ha materialklasse F. Der de kan svekke brannskiller må de utføres med tilsvarende brannmotstand og eventuelt kombineres med klassifiserte spjeld. Tekstilkanaler (innblåsingsposer) skal ha klasse minst B-s1,d0. Inntil 5 % av overflatearealet kan utgjøres av komponenter i klasse F hvis de tilstøter materialklasse B-s1,d0 på alle sider. Kanaler må ikke legge seg over sprinklerhoder på f eks vegg dersom luften stoppes. Tekstilkanaler betraktes som diffusorer/innluftventiler i rom. Dersom de krysser brannskiller må det benyttes brannspjeld og kanal med brannmotstand i gjennomføring. Bedre klasse enn B-s1, d0 er aktuelt hvis tekstilkanaler utgjør en vesentlig del av brennbar innredning. Fleksible kanalforbindelser (kanalskjøter) Fleksible forbindelser i materialklasse A2s-1,d0 i kanalsystem kan benyttes ved aggregat eller ventiler i ubenyttede loft og for tilslutning av ventiler som betjener et annet rom og for tilslutning av ventiler med røykmotstand-klasse. Fleksible forbindelser må ikke monteres nært gjennomføringer i brannskiller slik at de blir svekket. Fleksible forbindelser i materialklasse F, for eksempel plast eller aluminium, kan benyttes for tilslutning av ventiler i samme rom som forbindelsen når ventilen ikke har krav om røykmotstand. Disse kan også benyttes for punktavsug i ubegrenset lengde når hele forbindelsen er synlig i samme rom. Forbindelser i inntil 400 mm lengde i materialklasse F kan brukes i ventilasjonsrom som er egen branncelle. Automatikk Aktivering av røykspjeld og vifter skal skje via røykdetektorer i heldekkende alarmanlegg iht NS-EN 54 serien. Brannspjeld kan aktiveres av varmeutløser på enheten eller av røyk-/varme-detektorer. Normalt bør detektorer i en branncelle aktivere alle spjeld i cellen. Brannstrategien kan dokumentere og foreskrive unntak fra dette. MERK: NS-EN 54-serien av standarder gjelder branndetektorer og brannalarmanlegg. MERK: E og EI spjeld kan stenges av varmeutløser fordi standard kanaler tåler røyk og varme inntil dette skjer. Motorstyrte spjeld benyttes for driftshensyn og er typisk røykdetektorstyrte, men kreves røykdetektorstyrt der det er fare for omluft. ES og EIS spjeld må være røykdetektorstyrte. En rapport (BRE, 20) beskriver respons under branntester. Nesten alle motoriserte spjeld lekker vesentlig røyk inntil intumescentpakning har ekspandert, og en viss mengde varm røyk under brannforløp. Standard for intumescentspjeld i kanal uten røykspjeld foreligger ikke, men slike fungerer tilsvarende og kan lekke mer røyk. Røykspjeld lukkes og stenges av motor med returfjær. Ved brann eller driftstans skal røykspjeld gå i sikker stilling, som oftest stengt. Ved steng inne-strategier må spjeld som regel stenges og vifter stanses. Ved trekk ut-strategier BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 14

15 må spjeld oftest forbli åpne samtidig som vifte starter, fortsetter, forseres eller forbikobles til en egen varmemotstandsdyktig avtrekksenhet(vifte) for brann. Trekk ut strategi kan angi at tilluft skal stanses eller ikke, basert på forutsetninger ved bygget. Dersom tilluft stanses må det hindres at røyk spres i tilluftsystemet ved brannventiler eller motstrømsspjeld. Konverteringsanordning er et alternativ: tilluftsvifte snus eller egen avtrekksvifte ved brann bruker tilluftsystemet som avtrekk. Ved trekk-ut strategi må røykdetektor etter luftinntaket og røykdetektor foran avtrekksvifte i kanalsystemet kunne aktivere avtrekk ved røyk. På grunn av energisparing eller tilfeldige årsaker er ventilasjonsanlegg periodevis ikke i drift. Ved trekk ut strategi må det inngå løsninger for å aktivere systemet ved brann og for eventuelle kompenserende tiltak ved driftsstans, som for eksempel prioritert kraft/nødkraft-forsyning. Komponenter og system i automatikk skal ha feilsikker funksjon. Dvs svikt skal medføre aktivering som ved brann. Det er en fordel å kunne kjøre spjeld til ytterposisjon og feilovervåke funksjon automatisk og alle kritiske komponenter i trekk ut- eller steng inne-anlegg, som forutsettes aktivert ved brann, må funksjonstestes og logges minst hver 6. måned. Automatikk kan bli omfattende. Ved prosjektering må en vurdere hvilken informasjon eller styring som må overføres til eventuell bemannet sentral driftskontroll. En må ha øye for kombinasjoner av styring som kan kompromittere brannsikkerhet og ved usikkerhet må en tilrettelegge for feilsikker aktivering. SMÅ OG STORE SPJELD Rett montering er meget viktig. Produktdokumentasjonen anviser denne.(tilfeldige Illustrasjoner, ikke nødvendigvis produkt i norsk marked) BRANNISOLERTE KANALER Bruk av kanal, isolasjon, oppheng, bend og tetting m.v. som brukt i sertifiseringstest er meget viktig.se produktdokumentasjonen. Fra venstre mineralull på byggeplass, dernest mineralull på firkant og rund kanal og som ulike folieisolerte produkt. Mineralull fins i flere kvaliteter og tykkelser mm forekommer. Til høyre prefabrikerte systemkanaler med brannmotstand EI30/EI60 (belegg 2 mm). Utover dette fins vermiculite, silikatplater, intumescentplater m.m. (Tilfeldige illustrasjoner ikke nødvendigvis produkt i norsk marked) BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 15

16 8 KONTROLL OG VEDLIKEHOLD Ventilasjonsystemer involverer mekanikk, automatikk, elkraft, detektorstyringer og byggteknikk som i alle detaljer må utføres mhp brannsikkerhet. Systemene forbinder alle rom i bygg med åpninger. Systemene er derfor naturlig sårbare for svikt og krever omfattende ferdigkontroll/-test og ikke minst vedlikehold fra prosjektering til drift. Tverrfaglig kontroll må utøves av både RIBr og RIV for å sikre samvirkning mellom den dokumenterte strategien fra RIBr og RIV sin prosjekterte løsning samt for å kontrollere at de involverte foretakene har forstått sine oppgaver rett. Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse må også være tverrfaglig. Vedlikehold (reparasjon/service) bør foretas av kvalifisert firma som kan dokumentere nødvendig kompetanse. Spjeld som ikke kjøres og testes automatisk, prøves hver 6. måned. Kontraktsfestet servicekontroll bør skje årlig. Sjekkliste for komponenter KOMPONENT YTELSE INSTALLASJON/DESIGN IDRIFTSETTING VEDLIKEHOLD Inntak og avkast Ingen Minimum avstand for å hindre omluft Vifter som ikke eksponeres for røyk (STENG INNE) Vifter eksponert for røyk (TREKK UT) Kun ventilasjon Ventilasjon +å bidra ved brann Ventilasjon +røykavtrekk Dokumentasjonskontroll Besikte deler utenfra Ingen Stanser ved brann Kontrollere funksjonen Kontrollere at funksjon er aktiv Prioritet for feilsikker driftsmodus Skal ha klasse etter test NS-EN Feil skal føre til full drift/ aktivert avtrekk. Startes eller forseres ved brann. Brannsikker forlagt kabel. Riktig koblet til styrepanel/ brannalarmsentral Sjekk sikker funksjon. Sjekk sikringer og tilkoblinger. Sjekk sikker avstand til brennbart etter vifte Reguleringsspjeld Ingen spesielle Se NS-EN om adkomst til inspeksjon Kanalnett (STENG INNE) Kanalnett (TREKK UT) Kun ventilasjon Ventilasjon +røykavtrekk NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN Røykkontroll spjeld NS-EN EN Til- og avtrekksventiler NS-EN NS-EN NS-EN Ingen svekning av brannmotstand i skiller. Brannrisikoanalyse for å bestemme kanal-klasser Ingen svekning av brannmotstand i skiller. Brannrisikoanalyse for å bestemme kanal-klasser Som prosjektert Som prosjektert Sjekk sikker funksjon. Sjekk sikringer og tilkoblinger. Sjekk sikker avstand til brennbart etter vifte. Sjekk sikker funksjon. Sjekk sikringer og tilkoblinger. Sjekk sikker avstand til brennbart etter vifte Sjekk posisjonene til spjeld motorspjeld verifiseres ved full test Iht produsentens anvisninger (som testet) Iht produsentens anvisninger (som testet) Automatisk test når mulig Strømretning, hastighet og trykkfall Sjekk sikker funksjon. Sjekk sikringer og tilkobling. Sjekk sikker avstand brennbart etter vifte Sjekk sikker funksjon. Sjekk sikringer og tilkobling. Sjekk sikker avstand brennbart etter vifte Sjekk posisjonene til spjeld NS-EN NS-EN Strøm, hastighet, lyd, rengjøring ifbm grundig kontroll Luftbehandlings-aggregat Se tekst kap 6 Se tekst kap 6 NS-EN NS-EN Luftfilter Se tekst kap 6 Se tekst kap 6 Kontroll og ev. skift MERK: Vedlikehold av kanaler og spjeld bør basere seg på NS-EN og aggregater på NS-EN Tabellen er basert på NS-EN 15423:2008. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 16

17 Overordnet kontroll av utførelse på stedet En enkel og viktig kontroll er å verifisere at alle føringer for luft gjennom vertikale og horisontale brannskiller er sikret med enten spjeld eller kanaler i samme brann-/røyk-motstand som skillene. Men det erstatter ikke full kontroll av utførelse. Særlig for trekk ut anlegg, dvs med brannmotstand i kanalnett, er det viktig å forstå hvilken brann og ventilasjons-strategi som er benyttet i bygget og mhp krav til nødenergi, vifter, bypass etc. 9 KILDER 1. Nordtest 034: Ventilation Ducts: Fire Resistance. Nordtest Nordtest 010: Fire Dampers: Efficiency to prevent fire spread. Nordtest VTEK10. Direktoratet for byggkvalitet VENTØK Håndbok i ventilasjon blader vedrørende brann. 5. Andersson, S: Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Presentasjoner RIF branngruppe og RIF årsmøte Meland, Skåret, Jensen: Røykkontroll personsikkerhet ved brann i bygninger. Skarland Press Branntekniske retningslinjer for vvs-anlegg. Bergen brannvesen og VVS Foreningen Gruppe Bergen Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilasjonsanlæg. Dansk Standard. DS utgave. 9. Jensen, L: Ventilationsbrandskydd med och utan spjäll. Lunds universitet Workshop: Brandgasspridning via ventilasjonssystemet. Brandkåren Attunda, Lunds tekniska högskola, Trox Auranor, Bevent Rasch AB, Brandskonsulten ABS, PFS Program Flow Systems. Lunds Universitet Backvik, Fagergren, Jensen: Installationsbrandskydd. Brandskyddslaget Praktiska lösningar Brannskydd ventilation. Svensk Ventilasjon og VVS Tekniska föreningen Regelsamling för funktionskontroll av ventilasjonssystem, OVK. Boverket Regelsamllng för byggande, BBR 2008 Del 1: Läsanvisningar. Boverket. 16. Johansson, Nils: Osäkerheter vid brandteknisk dimensjonering av ventilasjonssystem Univ. i Lund Miljöministeriets förordning om ventilationsanordningars brandsäkerhet. Helsingfors British Standard PD British Standard PD Approved Document B. UK Building Regulations. 21. Approved Document F. UK Building Regulations. 22. Examination of the fire resistance requirements for ducts and damper. BRE Volume 1 Fire Dampers (European) 2 nd Edition. Association for Specialist Fire Protection. 24. Fire resisting ductwork. Association for Specialist Fire Protection. European Version 1 st Edition 25. MacDonald and Stewart: Installing Fire-Resisting Ductwork and Dampers. GBG 81. BRE Global. 26. Fire, Smoke and Radiation Damper Installation Guide for HVAC Systems. SMACNA. US. 5th Edition NFPA Standard 101 Life Safety 28. UL, NFPA, ASTM, ICC og FM standarder om ventilasjon og brann: Mhp perspektivet, ikke referert/brukt. 29. Floyd, J: Coupling a Network HVAC Model to a Computational Fluid dynamics Model using Large Eddy Simulation. Interflam CEN og ISO standarder: Se vedlegg A. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 17

18 VEDLEGG A STANDARDER FOR DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET I VENTILASJONSANLEGG Standardene gjelder for ytelser og egenskaper til produkter ved prosjektering, utførelse og kontroll. Standarder for utvidet anvendelse (EXAP) basert på test er ferdige/snart ferdige, og er ikke med i listen nå. Grønt = Generelt for brannsikkerhet i ventilasjonsanlegg Orange = Viktigst for trekk ut-anlegg Rødt = Viktigst for steng inne-anlegg STANDARD NS-EN :2007+A1:2009 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests NS-EN :2007+A1:2009 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services NS-EN :2005+A1:2009 Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers NS-EN :2007+A1:2009 Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems NS-EN :1999 Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts BESKRIVELSE Klassifiseringssystemet for materialegenskaper ved brann. Kriterier, klasser og materialkategorier. Eksempel betegnelse klasse: A2s-1,d0 Klassifiseringssystem for brannmotstand ved brann. Kriterier og klasser for brannskiller, unntatt ventilasjonssystemer. Eksempel betegnelse klasse: EI 60 Klassifiseringssystem for brannmotstand ved brann. Kriterier og klasser for spjeld og kanaler. Eksempel betegnelse klasse: EI 60 Klassifiseringsystem for brannmotstand ved brann. Kriterier og klasser for produkt i røykkontroll. Eksempel betegnelse klasse: EI 60 Brannmotstandstest for kanaler. Kanaler testes i ovn mhp EI brannmotstand, i et lukket kanalsystem med kontrollert luftstrøm. Testes eventuelt også for kald og varm røyk lekkasjestrøm (S). I ovnen monteres to kanaler A og B som enten har integrert brannmotstand eller blir påmontert tilleggsisolasjon. Begge skal motstå brann fra alle kanter og sider i hele lengden, men B har to åpninger som til sammen utgjør 50 % av det kanaltverrsnittet B testes for (simulerer ventiler). Testen for B refereres som innvendig branntest og A som utvendig branntest. A har 90 grader avgreningskanal med et 90 grader bend og alle deler av A skal være lukket og fullt isolert. Kanalene testes under trykk 300 Pa. Luftstrøm i B reguleres mellom 3 m/s i en periode og mot null. Hvis formålet er røykventilasjon følger testen metoden i NS-EN for høyere trykk, dvs i en av tre klasser innen Pa, både mens vifte er av og vifte er på. Sviktkriteriene angis i NS-EN og måles iht NS-EN I tillegg til integritet, isolasjon og røyk er det sviktkriterier for bukling, buling og andre mekaniske defekter som kan oppstå under brann. Registreringene foretas på ueksponert side (utenfor ovnen) hvor det ikke er noen åpning. Testen skal verifisere at kanalsystemet med standard brannpåkjenning ikke skal kunne spre røyk til eller antenne på andre side av brannskillet dvs ikke føre til svekning av brannskillet. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 18

19 NS-EN :1999 Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers Brannmotstandstest for spjeld. Spjeld testes i ovn mhp EI brannmotstand. Lukket kanalsystem med 300 Pa når testspjeld er lukket. Testes eventuelt for kald og varm røyk lekkasjestrøm (S). Spjeld testes begge veier. En kanal-ende i ovnen har spjeld mot tett kanal-ende og den andre har i ovnen en kanal med åpning tilsvarende en ventil. Spjeld kan testes i vegg eller i dekke og med spjeld i konstruksjonsskillet eller inntil dette, men alltid inne i lukket kanalsystem. Spjeld må lukke før 2 min, ved start skal de være åpne. Det registreres ikke svikt i åpen stilling og ikke før 5 min fra start test (spjeld-ytelse tillates å være ufullstendig/ha svikt i de første 5 min). Svikt for kriteriene E eller I måles utenpå kanal, på isolasjon på kanal og på flens (ingen målinger på ueksponert side av spjeld inne i kanal). S krav oppnås når spjeldlekkasje er <200 m 3 (h m 2 ). Hvis formålet er røykventilasjon følger testen metoden i NS-EN for høyere trykk, dvs i en av tre klasser innen Pa, samtidig som spjeld opereres både mens vifte er av og vifte er på. Produsent bestemmer om det skal testes med kanal-isolasjon og hvilken type, og eventuelt med spesifisert kanal i stedet for standard 1,5 mm stålplate. Sertifisering på bakgrunn av test er kun gyldig for montasjemåte og isolasjons-lengde og tykkelse som ble brukt i testen. Det er regler for anvendelse med andre materialer etc enn i test, som laboratoriene kan vurdere for hvert produkt. NS-EN :2009 Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals NS-EN :2006+A1:2010 Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals NS-EN :2010 Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts NS-EN :2004 Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors NS-EN :2004 Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and their closures NS-EN :2004 Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts NS-EN :2008 Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single compartment smoke extraction ducts NS-EN :2011 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers pren Fire resistance tests for service installations - Part 12: Nonmechanical fire dampers Sviktkriteriene angis i NS-EN og måles iht NS-EN Brannmotstandstest for branntette gjennomføringer Brannmotstandstest for branntette lineære gjennomføringer (i fuger eller skjøter) Brannmotstandstest for innkledte/innkassede føringsveier og sjakter for lufttransport/-kanaler Lite relevant Lite relevant Brannmotstandstest for kanaler beregnet for avtrekk i røykventilasjonsanlegg (for å bedre forhold i brannområdet). Kanaler er utenfor området de betjener (krysser flere brannceller). Test for trykkdifferanser i en av tre klasser innen Pa. Må bestå NS-EN (rombrann). Brannmotstandstest for kanaler beregnet avtrekk i røykventilasjonsanlegg (for å bedre forhold i brannområdet). Kanaler er kun i den branncellen de betjener. Testes for standard brannforløp inntil 600 o C, kun før overtenning. Brannmotstandstest for spjeld beregnet for trekk ut strategier (røykkontroll) med vifter i drift Brannmotstandstest lik NS-EN , for kanalspjeld uten bevegelige deler BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 19

20 NS-EN 15423:2008 Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution systems in buildings NS-EN 15650:2010 Ventilation for buildings - Fire dampers prns-en Ventilation for buildings - Fire resisting duct sections NS-EN Ventilation for buildings Nonmetallic ducts ductwork made from insulation ductboards NS-EN :2005 Smoke and heat control systems - Pt 1: Specification for smoke barriers NS-EN :2005/A1:2006 Smoke and heat control systems - Pt 1: Specification for smoke barriers NS-EN :2005 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies NS-EN :2005/AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies NS-EN :2003 Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators NS-EN :2002 Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators NS-EN :2005 Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems Kits NS-EN :2005/AC:2006 Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems Kits NS-EN :2011 Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections NS-EN :2011 Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers Oversikt standarder og forutsetninger for mekaniske ventilasjonsanlegg i bygg. Nyttig for dokumentasjon av komponenter, men lite om prosjektering og utførelse av anlegg. Produktstandard for spjeld. Angir hva spjeld skal testes for. En av ytelsene er brannmotstand som testes i NS-EN :1999 Ventilasjon i bygninger Kanalseksjoner med brannmotstand Produktstandard for kanalseksjoner. Angir hva kanalskesjoner testes for. En ytelse er brannmotstand, som testes i NS-EN :1999 Produktstandard for ikke-metalliske kanaler laget av isolasjonsplater. Angir ytelser som må testes. Materialrespons klassifiseres etter NS-EN Spesifikasjon for røykskjermer ifbm klima-/røykkontroll-systemer. Gyldig tidligere utgave. Spesifikasjon for røykcelleskiller ifbm klima-/røykkontroll-systemer. Gyldig nyere utgave. Siste rettelseblad Spesifikasjon strømforsyningsanlegg for røykkontrollsystemer. Gyldig tidligere utgave. Spesifikasjon strømforsyningsanlegg for røykkontrollsystemer. For vifter m.m. i drift under brann. Spesifikasjon for røykluker, naturlig ventilasjon. Spesifikasjon for røykluker, mekanisk ventilasjon. Standard for prosjektering av trykksetting av trapperom og rømningsveier. Gyldig utgave Standard for prosjektering av trykksetting av trapperom og rømningsveier. Gyldig utgave Produktstandard for røykavtrekkskanaler i trekk ut-system og for dedikerte røykavtrekksystem. Angir hva røykavtrekk-kanaler skal testes for. Produktstandard for spjeld beregnet for trekk ut-system og for dedikerte røykavtrekksystem. Angir hva røykavtrekk-spjeld skal testes for. BV Nett Veileder for brannsikker ventilering 20

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: 74 01 56 50 Fax: 74 01 56 51 am@tronderplan.no www.tronderplan.no Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: 74 20 91 70 Postboks 480 Fax: 74 20 91 71 7801 Namsos Trønder-plan

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Uttrykk Definisjon Kommentar Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt.

Uttrykk Definisjon Kommentar Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt. 13 bygg A (klassifiseringsbetegnelse - offshore) Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt. Angivelse av brannmotstandsevnen til et brannskille. Skille utført i ubrennbare materialer som oppfyller

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer