Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 19:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/48 PS 2012/49 PS 2012/50 PS 2012/51 RS 2012/4 PS 2012/52 PS 2012/53 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Ettersendes/ Deles ut Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Halden sykehus- informasjon om fredning 2012/1562 Gnr 60 Bnr 37 - Remmen kunnskapspark - Søknad om rammetillatelse Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner 2012/ /713 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 2

3 PS 2012/48 Godkjenning av innkalling PS 2012/49 Godkjenning av saksliste PS 2012/50 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2012/51 Referatsaker Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 066/ / Morten Høvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden sykehus- informasjon om fredning Vedlegg: 1 Brev av fra Riksantikvaren 2 Forskrift om fredning - Halden sykehus Side 5

6 SAKSBEHANDLER Ingrid Melgård VÅR REF. 11/ DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO TELEFAKS ARK Forvaltningsarkivet VÅR DATO Sykehuset Østfold HF Fredrikstad 1603 FREDRIKSTAD Halden sykehus gnr. 66, bnr. 811 Halden kommune Informasjon om forholdet mellom fredningsforskrift og vedtak om midlertidig fredning Vi viser til forskrift om fredning av eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan 16. februar 2012, samt til vedtak om midlertidig fredning av Halden sykehus 10. juli I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kulturminneloven) nr a jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967(forvaltningsloven) kap. VII og forskrift 9. februar 1979 nr om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven 12 nr. 1. fattet Riksantikvaren den 16. februar 2012 vedtak om fredning av eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan. Fredningen omfatter også Halden sykehus, gnr. 66, bnr. 811, Halden kommune. Fredningsforskriften ble deretter kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I og tilføyd Forskrift 9. november 2011 nr om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ved endringsforskrift 16. februar 2012 nr Omfanget for fredningen av Halden sykehus fremkommer av forskriftens 2-1 og i tilhørende vedlegg. Vi vil med dette opplyse om at vedtaket om midlertidig fredning 10. juli 2007 jf. kulturminneloven 22 nr. 4 bortfalt ved fredningen av Halden sykehus i ovennevnte forskrift. Vennlig hilsen Ingrid Djupedal (e.f.) prosjektleder Ingrid Melgård rådgiver Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 1410 Dronningensgate 13 Pb Dep Oslo Tlf: Side 6

7 2 Kopi til: Halden kommune, Postboks 150, 1751 HALDEN/ Helse Sør-Øst RHF, Grønnegata 52, 2317 HAMAR/ Østfold fylkeskommune - Kulturminneseksjonen, Postboks 220, 1702 Sarpsborg Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 1410 Dronningensgate 13 Pb Dep Oslo Tlf: Side 7

8 Vedlegg nr. 1 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HALDEN SYKEHUS Kommune: 101/Halden Gnr/bnr: 66/811 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang Halden sykehus /811 Eksteriør/Interiør Utomhus - 66/811 Utomhus Fredning kompleks Omfang: Formål: Begrunnelse: Fredningen omfatter Halden sykehus og utomhusområde. Fredningen skal sikre bygningen samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Formålet er å bevare Halden sykehus som eksempel på et typisk lokalsykehus fra de første tiårene etter krigen, men også som et byggverk med store arkitektoniske kvaliteter. Fredningen skal sikre anleggets opprinnelige utforming, inkludert sammenhengen med utomhusområde, materialbruk og detaljering. Halden sykehus er et representativt eksempel på et typisk lokalsykehus fra de første tiårene etter krigen og har i helhet og detaljer betydelig helse- og arkitekturhistorisk verdi og kan vurderes som sykehusarkitekten Ole Øvergaards hovedverk. Side 8

9 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 2 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HALDEN SYKEHUS Bygningsnr: Gnr/bnr: 66/811 Oppført: 1952 AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning Kompleks Fredning bygning Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i hovedtrappehus med etasjevestibyler i alle etasjer, fellesarealer i tilknytning til hovedinngang/vestibyle i 1. etasje med respesjon, toaletter, telefonrom og søyler, kantine og salong i 2. underetasje, og kapellet med siderom og bårerom i 1. underetasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfang interiør er markert på plantegning. Formål: Begrunnelse: Formålet er å bevare Halden sykehus som et eksempel på de typiske lokalsykehusene fra de første tiårene etter krigen, og som et byggverk med store arkitektoniske kvaliteter. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Halden sykehus er et representativt eksempel på lokalsykehus fra de første tiårene etter krigen, og har betydelig helsehistorisk verdi. Komplekset har også store estetiske kvaliteter, og kan vurderes som sykehusarkitekten Ole Øvergaards hovedverk. Side 9

10 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 3 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Plantegning 1. etasje, Halden sykehus. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Side 10

11 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 4 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Plantegning 2. etasje, Halden sykehus. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Side 11

12 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 5 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Plantegning 3. etasje, Halden sykehus. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Side 12

13 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 6 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Plantegning 4. etasje, Halden sykehus. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Side 13

14 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 7 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Plantegning 1. underetasje, Halden sykehus. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Side 14

15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 8 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Plantegning 2. underetasje, Halden sykehus. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Side 15

16 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Vedlegg nr. 1 Side 9 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UTOMHUS Bygningsnr: - Gnr/bnr: 66/811 Oppført: AskeladdenID: Referanse i landsverneplanen: Bygning Kompleks Fredning utomhus Omfang: Fredningen omfatter støttemurer og terrasse utenfor spisesal. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som materialbruk og overflater, skal opprettholdes. Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart. Formål: Begrunnelse: Formålet er å bevare Halden sykehus som et eksempel på de typiske lokalsykehusene fra de første tiårene etter krigen, og som et byggverk med store arkitektoniske kvaliteter. Fredningen skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur, inkludert sammenhengen med terrassen og murene, materialbruk og detaljering. Støttemurene bygger opp under helheten og gir sykehuset et monumentalt preg. Inspirasjonen fra Halden festning er tydelig. Side 16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 060/ / Lars Thowsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 060/0037 Remmen kunnskapspark - søknad om rammetillatelse 2 Gjenpart av nabovarsel 3 nabovarsel m/tegn. vedr. disp.søknad 4 ASH Arkitekter - søkn. om ansv.rett/sentral godkj./gjennomf.plan 5 Siv.ing. Rolf Bryhni - søkn. om ansv.rett/sentral godkj. 6 Bestemmelser til reguleringsplan 7 Utsnitt reguleringsplan 1: Signert Referat fra forhåndskonferanse 9 Tegning - oppriss mot BRA-veien Ikke utsendte vedlegg Gnr 60 Bnr 37 - Remmen kunnskapspark - Søknad om rammetillatelse Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Forhåndskonferanse ble avholdt Tilstede på møtet var representanter for byggesak og planavdelingen, arkitekten og prosjektleder. Reguleringsplanen ble gjennomgått og det ble presisert hva som måtte sendes inn ved søknad om rammetillatelse. Det ble i møtet opplyst at de kom til å søke dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen. For referat, se vedlegg 8 Søknad om rammetillatelse ble mottatt , søknaden hadde noen mindre mangler og supplerende dokumenter ble mottatt Søknad om rammetillatelse er således komplett. Sammen med søknaden ble det også mottatt en søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for etablering av planfri krysning av BRA-veien. Bestemmelsen sier at det ikke kan gis brukstillatelse for bygninger på feltet før planfri krysning er etablert. På bakgrunn av søknaden om dispensasjon ble saken oversendt Statens Vegvesen for uttalelse. Uttalelse ble mottatt hvor det ble uttalt at Statens Vegvesen holdt fast på at bestemmelsen skulle gjelde. Etter en runde med møter og korrespondanse med utbygger og Side 17

18 Statens Vegvesen har man kommet frem til et sett med vilkår for dispensasjonen som skal behandles av Hovedutvalg for plan miljø og landbruk. Saken legges nå frem for Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak godkjenner med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling søknad om rammetillatelse datert for bygging av byggetrinn 1 i kunnskapssenteret samt anlegning av parkeringsplass og infrastruktur frem til bygget. Hovedutvalget overlater til administrasjonen å behandle søknad om igangsetting. Tiltaket: Søknaden beskriver tiltaket til å være oppføring av et kontorbygg i fire etasjer. Hovedinngangen er vist til å være i plan 2 mot vest, mens plan 1, underetasjen, kun vil være synlig mot øst og BRA-veien. Bygget vil få et bebygget areal (BYA) på 845 m 2 og et bruksareal (BRA) på 3199 m 2. Ansvarlig søker oppgir at høyde fra gjennomsnittlig planert terreng er 15,8 m. Høyeste gesimshøyde inkludert tekniske rom er mot BRA-veien 19 m. Rundt bygget ellers er gesimshøyde ca 14 m. Bygget er vist plassert i en kløft som strekker seg fra BRA-veien og opp og inn mot feltet. Bygget er plassert i denne kløfta slik at underetasjen på bygget vil komme i plan med BRA-veien og byggets hovedinngang vil ligge mot feltet i plan 2. Bygget fremstår da som god tilpasset terrenget rundt. Platået mot BRA-veien i plan 1 vil påvirke de skjæringene som ligger langs med BRA-veien, da det vil være behov for å sprenge ut hele underetasjen og det platået som er vist foran bygget. Materialer: Bygget er utformet i patinert rheinzink og beskrevet til å være i harmonisk kontrast til høgskolebygget. Skråfasade mot sør kan på sikt kles med sol-paneler. Mot BRA-veien har bygget en fasade av glass tilsvarende som for Høgskole-bygget. Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket: Foretak Godkjenning Funksjon Ansvarsområde Tiltaksklasse ASH Arkitetkter Sentral godkj. SØK: Ansvarlig søker 3 Org nr: PRO: Arkitekturprosjektering 3 Siv. Ing. Rolf Bryhni AS Org nr: Sentral godkj. PRO: Prosjektering av veger og plasser. 2 Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Tillatelsen er betinget at behandlingsgebyr innbetales. Slutt på innstilling. Saksutredning: Plangrunnlag: Side 18

19 Gjeldende plangrunnlag er reguleringsplan G-604 «Remmen Kunnskapspark» vedtatt i kommunestyre Tiltaket ligger i et område avsatt til lett industri /kontor /undervisning /forskning) og er i tråd med formålet i planen. Det er tillatt å bebygge inntil 30 % av tomten areal og bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 16 m. Utdrag bestemmelser om utforming: 2.1 f) «Ved detaljprosjektering av felt A skal det legges spesielt stor vekt på god terrengtilpasning. Plassering og utforming av bebyggelsen skal gjøres på en måte som gir minst mulig eksponering mot omkringliggende landskap. ( )» 2.1 g) «( ) De estetiske kvaliteter skal tillegges betydelig vekt ved utformingen av bygninger og utomhusanlegg. Anleggene skal reflektere at n kunnskapspark bør ligge i utviklingens forkant når det gjelder holdningen til arkitektur og landskap ( )» Se vedlegg 6 for bestemmelser til reguleringsplanen. Se vedlegg 7 for kart over reguleringsplanen. Arkitektens beskrivelse: Det e redegjort for tiltaket i et eget brev. Arkitekten beskriver at tiltaket skal ha hovedatkomst fra vest og at parkering vil bli opparbeidet i forbindelse med adkomstvei. Vegtrase og parkeringsareal er en del av rammesøknaden. Det er avsatt ca 100 parkeringsplasser + HC plasser nær bygget. Arkitekten beskriver videre at bygget er første trinn i en videre utbygging og at kunnskapsparken vil omfatte inntil m 2. Plan for videre utbygging er vedlagt søknaden. Tiltaket er beskrevet til å være innenfor regulert område og føyer seg inn under planens forutsetninger og bestemmelser i hht forhåndskonferanse. Unntaket er bestemmelsen om planfri krysning. Arkitekten beskriver tiltakets utforming på følgende måte: «Bygningen er plassert i kløft mellom fjellformasjoner og vender parallelt mot høgskolen og Braveien. Bygningen senkes med dette ned i terrenget, og danner samtidig et motsvarende fond mot høgskolebygget. Bygningen skal kles med patinert rheinzink, et materiale som i denne sammenheng vil være i harmonisk kontrast til høgskolens tre-og teglfasade. Skråfasaden mot sør-vest kan på sikt kles med sol-paneler som et energieffektivt tiltak. Bygningen er oppført i energiklasse B. Vegetasjon er bevart i randsone mot sør-øst. Mellom bygning og Bra-veien skal arealet delvis opparbeides med belegningsstein som «forgård» mot høgskolens inngangsområde.» Se følgebrev og rammesøknad i vedlegg 1 Øvrige søknadsdokumenter i vedlegg 2-5 Dispensasjon: Tiltaket i seg selv er i tråd med planen. Reguleringsplanen sier for øvrig at før det kan gis brukstillatelse til første byggetrinn må planfri krysning av BRA-veien være etablert. Tiltakshaver har derfor valgt å søke om dispensasjon fra dette punktet i bestemmelsene sammen med søknad om rammetillatelsen. Side 19

20 I forbindelse med søknaden om dispensasjon ble saken oversendte Statens Vegvesen for uttalelse etter at de ønsket en skriftlig henvendelse fra Halden kommune. I deres svar var de skeptiske til å gi dispensasjon da de var i tvil om den planfrie krysningen i det hele tatt ville bli etablert. De forutsatte derfor at bestemmelsen holdes fast og varslet at de ville vurdere å bruke sin innsigelsesmulighet hvis det ble fremmet forslag som gikk på endre bestemmelsen om planfri krysning. Etter en runde med møter med Statens Vegvesen har man nå kommet frem til en løsning som de er villige til å akseptere og som også kommunen kan akseptere. Søknaden om dispensasjon legges derfor frem for Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte Rådmannens vurdering: Rådmannens har vurdert sakens dokumenter og de tegninger som foreligger kommet til at tiltaket i seg selv er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Bygget er utformet i tråd med Byggverkets høyder Høyder er regulert i bestemmelsenes 2.1 b) som sier at gesimshøyde ikke kan være høyere enn 16 m. Ansvarlig søker har fremlagt snittegning som viser at høyeste gesimshøyde inkludert tekniske rom er mot BRA-veien 19 m. Rundt bygget ellers er gesimshøyde ca 14 m. Ansvarlig søker oppgir at høyde fra gjennomsnittlig planert terreng er 15,8 m. Overvannshåndtering: Bestemmelsens 2.1 h) sier at det skal redegjøres for lokal overvannshåndtering. Ansvarlig søker har i brev redegjort for at det foretas grunnundersøkelser i området og at detaljprosjekteringen av tiltak for overvannshåndteringen vil være klar til den aktuelle igangsettingssøknaden. Trafikk og parkering: Bestemmelsenes 2.1 e ) sier at det skal dokumenteres tilstrekkelig parkeringsareal. Ansvarlig søker har i følgebrev og innsendte situasjonsplan vist parkeringsplasser. Videre er vist adkomst til bygget i forlengelsen av den allerede bygde veien som kommer inn fra vest. Ansvarlig søker har i brev datert presisert at hovedinngang er i øvre plan (mot vest) og at inngang på det nedre planet er sekundærinngang. Arealet mot BRA-veien skal sikres med gjerde og port og skal ikke være generell publikumsinngang. Eierforhold: Bygget ligger pr i dag over to eiendommer og det inngått muntlige avtaler med grunneier av begge eiendommen om nødvendig kjøp og formaliseringen av disse kjøpene er under behandling og Halden Utvikling AS tar ansvaret for at avtalene er på plass før igangsettingstillatelse. Estetiske krav: Bestemmelsens 2.1 g) omhandler estesike krav til bebyggelsen. (bestemmelsen er sitert over) Arkitekten har redegjort for utformingen i forhold til bestemmelsen og anser at tiltaket er i tråd med bestemmelsene. Igangsettingstillatelse Side 20

21 Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: Dokumentasjon i henhold til SAK og 5-4 skal foreligge. Det må foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet. Kvalitetssikring/kontroll Det vises til plan- og bygningsloven kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12 for redegjørelse av det ansvar som påligger tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Varighet av tillatelsen Tillatelsen gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort, jf. pbl Ved søknad etter pbl begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år. Tilknytningsgebyr for vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann og avløp vil bli fakturert når igangsettingstillatelse er gitt. Konklusjon: Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan samt plan- og bygningsloven med forskrifter. Det kan gis rammetillatelse til tiltaket. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Håvard Tafjord Side 21

22 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT AP 2012 Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 X Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? Ja Nei Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? Hvis nei, vedlegg byggblankett X Ja Nei Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? X Ja Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsettelse av tiltaket. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Ja Nei X Nei Søknaden gjelder Gnr. Elendom/ 60 byggested Adresse B.R.A.veien, Planlagt bruk/formål Bolig Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune HALDEN KOMMUNE Remmen Nye bygg og anlegg Fritidsbolig X Nytt bygg *) Postnr. Poststed 1757 HALDEN Beskriv Bygn.typekode (jf. s. 2) Garasje Annet: Kontorbygg 319 X Parkeringsplass *) Anlegg Veg Vesentlig terrenginngre Tiltakets art pbl 20-1 (flere kryss mulig) Endring av bygg og anlegg Endring av bruk Riving Bygn.tekn. installasj.**) Endring av bruksenhet i bolig Innhegning, skiit Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling innhegning mot veg Oppretting/endring av matrikkelenhet*** Grunneiendom *) Anleggseiendom *) Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. Fasade Reparasjon Ombygging Anlegg Vesentlig endring av tidligere drift Deler av bygg Endring Sammenføyning Reklame, skilt, innretning e.l. Anlegg Reparasjon Festegrunn over 10 år Arealoverføring ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver. Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til Ikke relevant Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) I Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) I Situasjonsplan, Tegninger avkjørselsplan bygning/eiendom I Redegjørelser/kart Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan Boligspesifikasjon i Matrikkelen X Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet Rekvisisjon av oppmålingsforretning Andre vedlegg X Erklæring og underskrift Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver Foretak Ash Arkitekter (),ffiri Navn zr12653 Halden Utvikling AS Adresse Adresse Torggt. 52, Postboks 13 Pb. 203 Postnr. Poststed Postnr, Poststed 2301 HAMAR 2303 HAMAR Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer Torc Bergh E-post E-post Dato Unders Dato Undersk Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver TORE BERGH TERJE KOJEDAL Telefon (dagtid) Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 2 Side 22

23 Bygningstypekoder BOLIG Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" ( ). Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen. 8 Enebolig 111 Enebolig 112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet 113 Våningshus Tomannsbolig 121 Tomannsbolig, vertikaldelt 122 Tomannsbolig, horisontaldelt 123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt 124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt Rekkehus,kjedehus,andresmåhus 131 Rekkehus 133 Kjede-/atriumhus 135 Terrassehus 136 Andresrnåhusmed3- boligerellerflere Storeboligbygg 141 Stortfrittligendeboligbyggpå2 et. 142 Stortfrittliggendeboligbyggpå3 og4 et. 143 Stortfrittliggendeboligbyggpå5 et.ellermer 144 Storesammenbygdeboligbyggpå2 et. 145 Storesammenbygdeboligbyggpå3 og4 et. 146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et.ellermer Bygningforbofellesskap 151 Bo-ogservicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annenbygningforbofellesskap* Fritidsbolig 161 Hytter,sommerhusol.fritidsbygg 162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig 163 Våningshusombenyttessomfritidsbolig Kole,seterhusoglignende 171 Seterhus,sel,rorbuogliknende 172 Skogs-ogutmarkskoie,gamme Garasjeoguthustil bolig 181 Garasje,uthus,annekstil bolig 182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig Annenboligbygning 193 Boligbrakker 199 Annenboligbygning(sekundærboligreindrift) ANNET Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" ( ) ut fra hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen. INDUSTRIOGLAGER Industribygning 211 Fabrikkbygning 212 Verkstedsbygning 214 Bygningforrenseanlegg 216 Bygningforvannforsyning 219 Annenindusetribygning* Energiforsyningsbygning 221 Kraftstasjon(> 15000kVA) 223 Transforrnatorstasjon (> 10000kVA) 229 Annenenergiforsyning Lagerbygning 231 Lagerhall 232 Kjøle-ogfryselager 233 Silobygning 239 Annenlagerbygning* Fiskeri-og landbruksbygning 241 Husfordyr/landbruk,lager/silo 243 Veksthus 244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett 245 Naust/redskapshus forfiske 248 Annenfiskeri-ogfangstbygning 249 Annenlandbruksbygning* KONTOROGFORRETNING Kontorbygning 311 Kontor-ogadministrasjonsbygning, rådhus 312 Bankbygning,posthus 313 Mediabygning 319 Annenkontorbygning* Forretningsbygning 321 Kjøpesenter,varehus 322 Butikk/forretningsbygning 323 Bensinstasjon 329 Annenforretningsbygning 330 Messe-og kongressbygning SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON Ekspedisjonsbygning, terminal 411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal,kontrolltårn 412 Jernbane-ogT-banestasjon 415 Godsterminal 416 Postterminal 419 Annenekspedisjon-ogterminalbygning* Telekommunikasjonsbygning 429 Telekommunikasjonsbygning Garasje-oghangarbygning 431 Parkeringshus 439 Annengarasje/-hangarbygning * Veg-ogtrafikktilsynsbygning 441 Trafikktilsynsbygning 449 Annenveg-ogbiltilsynsbygning* HOTELLOGRESTAURANT Hotellbygning 511 Hotellbygning 512 Motellbygning 519 Annenhotellbygning Bygningforovernatting 521 Hospits,pensjonat 522 Vandrer-/feriehjem 523 Appartement 524 Camping/utleiehytte 529 Annenbygningforovernatting* Restaurantbygning 531 Restaurantbygning, kafabygning 532 Sentralkjøkken, kantinebygning 533 Gatekjøkken,kioskbygning 539 Annenrestaurantbygning * KULTUROGUNDERVISNING Skolebygning 611 Lekepark 612 Barnehage 613 Barneskole 614 Ungdomsskole 615 Kombinertbarne-ungdomsskole 616 Videregåendeskole 619 Annenskolebygning* Universitets-,høgskoleogforskningsbygning 621 Universitetlhøgskole nvauditoriurn, lesesalmv. 623 Laboratoriebygning 629 Annenuniversitets-,høgskoleog forskningsbygning* Museums-ogbiblioteksbygning 641 Museum,kunstgalleri 642 Bibliotek/mediatek 643 Zoologisk-/botaniskhage(bygning) 649 Annenmuseums-/biblioteksbygning * *)ellerbygningsomharnærtilknytningtil/ tjenerslikebygninger Idrettsbygning 651 ldrettshall 652 Ishall 653 Svømmehall 654 Tribuneogidrettsgarderobe 655 Helsestudio 659 Annenidrettsbygning Kulturhus 661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning 662 Samfunnshus, grendehus 663 Diskotek 669 Annetkulturhus Bygningforreligiøseaktiviteter 671 Kirke,kapell 672 Bedehus,menighetshus 673 Krematorium/gravkapell/bårehus 674 Synagoge,moske 675 Kloster 679 Annenbygningforrelilgiøseaktiviteter* HELSE Sykehus 719 Sykehus* Sykehjern 721 Sykehjem 722 Bo-ogbehandlingssenter 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad 729 Annetsykehjem* Primærhelsebygning 731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt 732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon 739 Annenprimærhelsebygning * FENGSEL,BEREDSKAPO.A. Fengselsbygning 819 Fengselsbygning* Beredskapsbygning 821 Politistasjon 822 Brannstasjon,ambulansestasjon 823 Fyrstasjon,losstasjon 824 Stasjonforradarovervåk. avfly-/skipstrafikk 825 Tilfluktsrom/bunker 829 Annenberedskapsbygning * 830 Monument 840 Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 2 av 2 Side 23

24 E/STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 APk.291 Blankett 5175 Vedlegg nr. A- 1 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1)innenfor angitte områder Opplysningene gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ HALDEN KOMMUNE byggested Adresse Postnr. Poststed B.R.A.veien, Remmen 1757 HALDEN Forhåndskonferanse Pb Forhåndskonferanse er avholdt X Nei Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK Pb1Kap. 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) Kommunale vedtekter/ Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pb1 X Arealplaner Vegloven Vedlegg B - 1 nr. Pb Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg Vedlegg B - nr. Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan Arealdel av kommuneplan X Reguleringsplan Navn på plan Reguleringsplan for Remmen kunnskapspark, Halden kommune Bebyggelsesplan Planstatus Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv 1111/. Næringsbygg (kunnskapspark) Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan* %-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad Gradav utnyttingiht.gjeldendeplan 30 % m2 % m2 Byggeområde/grunneiendom** 3684 m2 m2 m2 Tomtearealet m2 m2 Ev.arealsomtrekkesfraiht.beregn.regler - Ev.arealsomleggestil iht.beregn.regler + m2 Beregnetomteareal(b- c) eller(b+ d) = 3684 m2. m2. m2 Arealbenevnelser m2bya m2 BYA m2bra m2bra m2bta Beregnetmaks.byggeareal iht.plan 11052, m2 m2 m2 m2 m2 (jf. a.oge.) Arealeksisterendebebyggelse m2 m2 m2 m2 m2 Arealnybebyggelse m2 + m2 + m2 + m2 + m2 Grad av utnytting Parkeringsareal + m2 + m2 + m2 + m2 + m2 Sumareal = 845 m2 = 0 m2 = 0 m2 = 0 m2 = 0 m2 Beregnetgradav utnytting(g.e.ogj )*** 22,94 % 0 m2 % 0 m2 * Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere **Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere ***Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg Vedlegg D - Vedlegg D - Vedlegg D - nr. nr. nr. Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Ja X Nei Vedlegg nr Plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q - av tiltaket Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja X Nei Vedlegg nr Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q - Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 2 Side 24

25 Bygningsopplysninger som føres I matrikkelen m2bra Oppgi alltid: m2 BYA Bolig * Annet ** Antall bruksenheter I alt Bolig Annet I alt 1 8 IIPR.201 Antall etasjer Eksisterende 0 5 Ny (Etter at tiltaket Sum er gjennomført) Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen. * Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen. ** Ved næringsgruppe A Q,+Y skal areal alltid fylles ut. Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig. Næringsgrupper gyldigekoder A Jordbruk og skogbruk H Hotell- og restaurantvirksomhet N Helse- og sosialtjenester Fiske I Transport og kommunikasjon 0 Andre sosiale og personlige tjenester C Bergverksdrift og utvinning J Finansiell tjenesteyting og forsikring Q Internasjonale organ og organisasjoner Industri K Eiendomsdrift, forretningsmessig X Boliger Kraft og vannforsyning tjenesteyting og utleievirksomhet Y Fritidseiendommer (hytter), F Bygge- og anleggsvirksomhet L Offentlig forvaltning garasjer for private og Varehandel, reparasjon av kjøretøy M Undervisning annet som ikke er næring. og husholdningsapparat Krav til byggegrunn (pb1 28-1) Skal byggverket plasseres i område med fare for: Skalbyggverketplasseresi flomutsattområde? Flom Hvis ja angi (TEK10 7-2) X Nei Ja. ' sikkerhetsklasse: Skred (TEK10 7-3) Andre naturog miljøforhold X Nei (pb1 28-1) Skalbyggverketplasseresi skredutsattområde? X Nei Ja Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: JaDersom Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år) ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg Vedleggnr. F Vedlegg nr. F Vedleggnr. F Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Gir tiltaketny/endret adkomst? vegloven Ja Nei pb Tilknytningi forholdtil tomta Tomtahar adkomsttil følgendeveg somer opparbeidetog åpenfor alminneligferdsel Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja X Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? Ja Nei Nei Nei Vannforsyn ing pbl 27-1 X Offentlig vannverk Privat vannverk Beskriv Annen privat vannforsyning, Annen privat vannforsyning, innlagt vann ikke innlagt vann Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Tilknytningi forholdtil tomta X Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja Ja Vedleggnr. Q Nei Nei Avløp pbl 27-2 Foreligger utslippstillatelse? Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Ja Ja Vedlegg nr. Nei Nei Q Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng Løfteinnretninger Erdet i bygningenløfteinnretninger Søkesdet om slik innretninginstallert?: Hvisja, sett X som omfattesavtek10?: Heis Ja Nei Ja I Nei Trappeheis eller løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side2 av 2 Side 25

26 18 APR KUNNSKAPSPARKEN TRINNFREMMEN / HALDEN SØKNAD OM RAMMETILLATELSE arkitekter På vegne av tiltakshaver Halden Utvikling AS, søkes det med dette om rammetillat oppføring av nytt kontorbygg på Remmen. Bygget skal plasseres vis-a- vis Høgskolen i Østfold, på motsatt side av Bra-veien. Totalt areal er 3290 m2 BRA. Bygningen vil ha hovedatkomst fra vest i forlengelse av eksisterende atkomstveg. Parkering vil bli opparbeidet i forbindelse med atkomstvegen. I tillegg har bygningens 1.-etasje kontakt med nivå i Bra-veien, slik at sekundæratkomst (fotgjenger /nødatkomst) kan skje fra gateplan mot Høgskolen. I forbindelse med rammesøknaden, er tomtearealet kun oppgitt for byggetomt, 3684 m2. Vegtrase og parkeringsareal er å betrakte som tillagt infrastruktur, og inngår i rammesøknaden. Som det framgår av situasjonsplanen, er atkomstveg ført fram til bygget fra vegens opprinnelige avslutning på høydedraget nord for felt A i reguleringsplanen. Parkeringsarealet er plassert parallelt med vegen og inkluderer ca 100 p-plasser. I tillegg er det avsatt hc-plasser nær bygget. Bygningen er første trinn i en videre utbygging: På sikt kan kunnskapsparken omfatte inntil m2 fullt utbygd. Til rammesøknaden vedlegges utviklingsplanen for området som også viser idrettsparken. (Det er forhold ved videre utbygging som krever reguleringsendring. Arbeidet med dette er foreløpig ikke igangsatt.) Omsøkt tiltak er innfor regulert område for kunnskapspark, og føyer seg i hovedsak inn, under planens forutsetninger og bestemmelser iht avholdt forhåndskonferanse / planavklaringsmøte med Halden kommune. Unntak er bestemmelsenes er krav til etablering av gangbru over Bra-veien. ( Se egen søknad om dispensasjon). Reguleringsplanen for området setter krav til: god form, materialbehandling og harmonisk utforming. Bygningenes orientering skal være parallell med eller vinkelrett på tilliggende veg. All bebyggelse skal ha ikke-reflekterende takmateriale og dempet fargebruk. Bygninger skal ha god terrengtilpasning. Det stilles krav til bevaring av vegetasjon, spesielt i sone mellom formålsgrense og byggegrense mot sør-øst. Bygningen er plassert i kløft mellom fjellformasjoner og vender parallelt mot høgskolen og Bra-veien. Bygningen senkes med dette ned i terrenget, og danner samtidig et motsvarende fond mot høgskolebygget. Bygningen skal kles med patinert rheinzink, et materiale som i denne sammenheng vil være i harmonisk kontrast til høgskolens tre-og teglfasade. Skråfasaden mot sør-vest kan på sikt kles med sol-paneler som et energieffektivt tiltak. Bygningen er oppført i energiklasse B. Vegetasjon er bevart i randsone mot sør-øst. Mellom bygning og Bra-veien skal arealet delvis opparbeides med belegningsstein som «forgård» mot høgskolens inngangsområde. Hamar ASH ar ' Tore Bergh, siv. r. AL Arkitektstudio Hamar AS Torggt Hamar P.b Hamar Tlf Fax NO Side 26

27 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5155 Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen: Gnr.Bnr Eiendommens adresse B.R.A.veien, Remmen Postnr.Poststed 1757HALDEN Kommune HALDEN KOMMUNE Eier/fester Halden Utvilking AS Festenr.Seksjonsnr. Det varsles herved om Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan - og bygningsloven 20-1 X Nybygg Skilt Anlegg Eiendomsdeling eller bortfeste Endring av fasade Innhegning mot veg Riving Bruksendring Annet Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm SAK Mindre tiltak til bebygd eiendom Tilbygg < 50 m2antennesystem Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Skilt/reklameAnnet pbl 20-2 bokstav d Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 X Dispensasjon Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Oppforing av nytt kontorbygg miadkomstveg og p-plass. Dispensasjon for bygging av gangvei over BRA-veien. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson Navn Navn Ash Arkitekter Tore Bergh Besøksadresse E-post tbgash.no Postadresse Telefon Mobil Torggt. 52, Postboks Postnr. Poststed 2301 HAMAR Søknaden kan ses på hjemmeside: WWW. Merknader sendes: Navn ASH arkitekter Postnr.Poststed 2301HAMAR Postadresse Pb. 13 E-post tbgash.no Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Kopi av søknad om tillatelse til tiltak Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) Situasjonsplan, avkjøringsplan Tegninger (snitt og fasade) Andre vedlegg Gruppe Nr. fra til 1-8 Ikke relevant X X Underskrift Sted Dato Underskrift ansvarlig sø e r ver Hamar Gjentas med blokkbokstaver TORE BERGH Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 3 Side 27

28 1 4PR.201 Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Elendom/byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse 60 I + 37 B.R.A.veien, Remmen Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn 60 1 Christian J. Anker-Rasch Adresse Adresse Holmenveien 36B Postnr. Poststed Postnr. Poststed Denne del kfistres på kvittering 0374 OSLO RR NO Personligkvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/lesters navn 60 1 Eva Celina Anker-Rasch Adresse Adresse Theodor Løvstads vei 9 Postnr. PoststedPostnr.Poststed 0286OSLO Personlig kvittering for mottatt varseldatosign. Varsel er mottattsamtykker i tiltaket Denne del klistres på kvittefing RR NO Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn 60 1 Ole Anker-Rasch Adresse Adresse Melkeveien 12A Postnr. Posfsted Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Varsel er mottattsamtykker i tiltaket 0779OSLO Denne del klistres på kvittering DatoSign. RR NO Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eler/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn 60 1 Ole Fredrik Anker-Rasch Adresse Adresse Doktor Holms vei 11 Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr OSLO Denne del khstres på kvittering Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. RR NO Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eler/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Statsbygg Adresse Adresse Pb Dep. Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr OSLO Denne del klistres på kvrttering Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. RR NO Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket terr Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 2 av 3 Side 28

29 d Ap Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Elendom/byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse B.R.A.veien, Remmen Nabo-/gjenboerelendom Nabo-/gjenboerelendom eler/fester Gnr. Brir. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Siva Industrianlegg AS Adresse Adresse Pb Sluppen Postnr. Poststed Postnr. Poststed Denne del klistres på kvittering! 7462 TRONDHEIM RR NO Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboerelendom Nabo-/gjenboereiendom eler/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Statens Vegvesen Region Øst Adresse Adresse Pb Skurva Postnr. Poststed Postnr. Poststed 2605 LILLEHAMMER Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Denne del klistres på kvittenng RR NO Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eler/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Adresse Adresse Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboerelendom eler/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Adresse Adresse Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Nabo-/gjenboerelendom Nabo-/gjenboerelendom eier/fester Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Adresse Adresse Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign. Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. (") Samlet antall sendinger: Sign. / Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 3 av 3 Side 29

30 Halden kommune Byggesak 1 APk.2612 fisti arhtekter KOMPETANSESENTERTRINN1 - REMMEN/ HALDEN SØKNAD OM RAMMETILLATELSE / NABOVARSEL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER. På vegne av tiltakshaver Halden UtviklingAS,søkesdet med dette om rammetillatelseom oppføringav nytt kontorbyggpå Remmen. Bygget skal plasseres vis-a- vis Høgskolen i Østfold, på motsatt side av Braveien, og oppføres med utvendig kledning i patinert rhein-zink. Totalt areal er 3290 m2 BRA. Bygningen vil ha hovedatkomst fra vest i forlengelse av eksisterende atkomstveg. Parkering vil bli opparbeidet i forbindelse med atkomstvegen. I tillegg har bygningens 1.-etasje kontakt med nivå i Braveien, slik at sekundæratkomst kan skje fra gateplan mot Høgskolen. Bygningen er første trinn i en videre utbygging av kunnskapsparken. På sikt kan området omfatte inntil m2 fullt utbygd. I tillegg kan anlegget ses i sammenheng med planlagt idrettsanlegg like nord for kunnskapsparken. Bygningen er innfor regulert område for kunnskapspark, og føyer seg inn, under planens forutsetninger og bestemmelser iht avholdt forhåndskonferanse med Halden kommune / byggesaksavdelingen. Til planen følger i tillegg rekkefølgebestemmelser som bl.a. forlanger planfri kryssing av Braveien. Dette blir en økonomisk forutsetning som prosjektet ikke kan bære i tillegg til øvrig opparbeidelse av infrastruktur. Samtidig er ikke mengde persontrafikk på tvers av Bravegen vurdert som vesentlig mht etablering av første byggetrinn. Etablering av gangbru bør derfor på sikt vurderes i lys av beregnet persontrafikk mht. videre utbygging av kunnskapspark og idrettspark. På bakgrunnav prosjektetsstørrelseog økonomiskerammebetingelse,søkesdet om dispensasjon fra reguleringsplanensbestemmelseom etableringav gangbruover Braveien. Hamar ASH r Tore Bergh, siv. rk.4nal Arkitektstudio Hamar AS Torggt Hamar P.b Hamar Tlf Fax NO Side 30

31 BERIDIELT: APPAiFit ÅPEA2 vr 2OP' 36134, r FELT OFF FRIENR. N22,33 PASCP: P27, : ' Nerirsjsbygg<kunnskapspirk)/ 30.0 doo. 4 et o. for for?vrlo 3. BTA.30% N FIG-P,SSEP PARKER1RG P 4 IOT P2 d ctit«66,8 PARKERING - P 5, R. 0, PARK 18 APR ,0 B PABLIBP.P 12 2 giumer 1111( 712 P3 ( KOMPETANSESENTER KONTORBYGG RK 15 BYA-.30X apspark) 0 RAMMESØKNAD SITUASJONSPLAN 1: arkitekter TORG :71'.1.1ÅR 7,F.1..1,ON82 55.: Side 31

32 o31- < ST1LLE STILLE 0 M131 ) ID TEKNISK ROM 00,0, SERVRROM SCENAR OSENTER HOGSK LEN I ØSTFiOLD 334 ni0 MØTEROM OLT ' I 1 LJLJLJ [2L-J VS-11BYLE Eil ) ( 2 (4) I Cå) 13 Qlt) ) GEMERELT: SE OGSA DE SKJEMAER TEGNINGEN HENMSER TIL. ALLE MAL MA KON TROLLERES PA STEDET FØR PRODUKSJON. A REALER. AREAI ER ENHETER BRA. BTA: P-ROM: SCENARIOSENTER: 235m. 255m' 000m. TEST/LAB: 86,m. 92m. 000m. FELLESAREALER I: 143m. 146m. 000m. 1-10GSK OLEN, 313m. 334m. 000m.. BRA: BTA, NCE, 237m. 261m. 000m. PLAN 1: 777m. 827m. INKUDATOR, 241m. 258m. 000m. PLAN 2, 796m. 845m. FELLESAREALER 2: 113m. 115m. 000m. PLAN 3, 778m. 829m. KANTINE: 184m. 188m' 000m' PLAN 4, 759m. 811m. MØTEROM /DISP: 21m. 23m' 000m. PLAN 5: 180m. 199m. TIETO. 430m. 457m. 000m. DISP. KONTORER: 348m. 372m. 000m. NAVITA: 759m. 81Im. 000m. SUM TOTALT: 3290m. 3511m. VENTILASJON/TRAPP. 180m. 199m. 000m. 'B1, SUM TOTALT: 3290m. 3511m. SUM TOTALT, 845m. AREAL GLASS I FASADER 561,1m. - UTGJØR AV BTA. FARGER YTTERVEGG: - FARGE PUSS: - VINDUSKARMER. - ALUMINIUMSFELT, B RAMMESØKNAD A Rev. Dato Rev..elder RK TB RK TB Te n. Kontr. KOMPETANSESENTER KONTORBYGG RAMMESØKNAD PLAN arkitekter RK KONTR. TH.MAI. 1: TV 110 TORGGT 52 PB 13 11EUFO HALIAR FAX Side 32

33 F r J3 RESEPSJON.341- tr- KONTOR KONTORLANDSKAP LAGER KOPI NCE 247 mz FELkESASREAL APPEROM MØTEROM C c.11 Sli KOPI L _ Er INKUBATOR 243 m9 Fin r BK ST1 KONTORUANDSKAM L , : ) 1 5 1ir) 1_8) 19) ',2() ANTALL ARBEIDSPLASSER PLAN STILLEROM 8 APR. ClIENBIELT: AREALER ENHETER. SE OGSÅ DE SAJEMAER TEGNINGEN HEN V1SER TIL ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET FØR PRODUKSJON. BRA. BTA: P-ROM: SCENARIOSENTER: 235m. 255m' 000m TEST/LAB m. 0001n AREALER: FELLESAREALER 1: 143m' 146m. 0001, PØGSKOLEN 313m. 334m. 000m. BRA: EITA: NCE m. 000m PLAN 1: 777m. 827m, INKUBATOR. 241m. 258m' PLAN 2: 796m. 1345m. FELLESAREALER 2: 113m. 115m. 000rn PLAN 3: 778m KANTINE: 184,1' 188m' 000m PLAN 4, m. MØTER OM /DISR 21m. 23m' 000m PLAN 5: 180m ' TlETO. 430m. 457m. 0001, DISP KONTORER, 348m. 372m' 000rn NAVI TA: 759m. 811m. 000m SUM TOTALT: 3290rn' 3511m. VENTILASJON/TRAPP: 180-m. 199m' 000-n SUM TOTALT: 3290m. 3511m. SUM TOTALT 845m. AREAL GLASS FASADER 561,1m. - UTGJØR 15,982; AV BTA. FARGER YTTERVFGG: FARGE PUSS: VINDUSKARMER: ALUMINIUMSFELT: Rev RAMMESØKNAD Dato Rev..elder RK TEI RK TB Te n. Kontr. KOMPETANSESENTER KONTORBYGG RAMMESØKNAD PLAN 2 fisti arkitekter TEGN: PROSj Nr FEGN RK TB 1:100 TORGGT 52 PB 13 1ELE HAMAR FAX Side 33

34 - F E C 3-LIC mlsta + HI 'KON4 JKONT _KONTOW_JKONT , ; ) la 14) 16, 11 18' 19' ANTALL ARBEIDSPLASSER PLAN ST1LLEROM 4",2cffia--- GENfflELT: SE OGSA DE SKJEMAER TEGNINGEN HENVISER -nl ALLE MAL MA KONTROLLERESPA S1EDET FØR PRODUKSJON, ARELE A R:. BRA: BTA: PLAN 1: 777m, 827m' PLAN 2: 796m. 845m' PLAN 3: 778m. 829m' PLAN 4: 759m. 811m' PLAN 5: 180rn. 199m. SUM TOTALT: 3290rn' 3511m. SUM TOTALT: FARGER YTTERVFOG: FARGE PUSS: V1NDUSKARMER: ALUMINIUMSFELT: AREALFR ENHETER..BRA: SCENARIOSENTER:235m. TEST/LAB:86m. FELLESAREALER 1:143rn. HØGSKOLEN:313m. NCE:237m. INNUBATOR:241m. FELLESAREALER 2:113m. KANTINE:184m' MØTEROM/DISP:21m. T1ETO.430m' DISP. KONTORER:348m' NA41TA:759,4' VENTILASJON/TRAPP:180m. SUM TOTALT:3290m' AREAL GLASS 1 FASADER 561.1m. BTA:P ROM: 255m.00Orn 92m.000rn 146m.000m 334.rn.POOm 261rn m.000m 115m'000m 188m.000rn 23m' m.000m 372m'000m 811m.000m 199m.000m 3511m. UTGJØR 15,980 AV BTA. B A Rev o RAMMESØKNAD Rv.'elder RK RK Te n. TB KOMPETANSESENTER KONTORBYGG RAMMESØKNAD PLAN 3 TB flst1 Kontr. arkitekter TE,N RK RONTF. TB v/l- PRCSJ TEGN,NR TORGOT 5.2 Pe NAILAR 1: TELEFON FAX Side 34

35 ANTALL ARBEIDSPLASSER PLAN 2: STILLEROM - F 'KONTOR KONTOR 3 3 C' KONTOR KONTc?RI KONTOR KONTOR KONTOR _ KONTORLANDSKAP ONTORLANDSKAP D C ' C GARD g TEKJØKKEk STILLE STILLE MØTEROM LAGER/ KOPI HC Vie BK STIL GARD \\ - AEKJØKKEN STILL ' KOr IORLANDSKAP ON IORLAND - C KONTO KONT KONT KONTO KONTO KON c , APR,2012 GENERELT: AREALER ENHETER SE OGSA DE SKJEMAER TEGNINGEN HENVISER TIL ALLE MAL MA KONTROLLERES PA STEDET FØR PRODUKSJON. BRA: BTA: P ROM: 235rn' 255m2 000m ' SCENARIOSENTER: TEST/LAB: 86m' 92m' 000rn ' AREALER: FELLESAREALER 1: 143m. 146m' 000m' HØGSKOLEN. 313m' 334rn 000m'. BRA: BTA: NEE: 237m2 261m' 000m' PLAN I: 7775n2 1327m INKUBATOR 241rn' 258m' 000m2 PLAN 2: 796m' 845m2 FELLESAREALER m' 115m2 000m2 PLAN 3, 778KK ' 829m2 KANTINE: 184m' 1880,' 000m' PLAN 4: 759m2 811m2 MØTEROM/DISP: 21m' 23m' 000m' PLAN 5: 18Orn' 190m TIETO. 430m' 457m' 000m2 DISP. KONTORER 348m2 372m' 000m' NAVITA. 759m' 81Irn' 000m' SUM TOTALT: 3290rn2 3511m' VENTILASJON/TRAPP. 180m' 199m' 000m2 BYA: SUM TOTALT: 3240m' 3511m' SUM TOTALT: 845m' AREAL GLASS I FASADER 561,1m' UTGJØR 15,9832 AV BTA. FARGER YTTERVEGG: FARGE PUSS: VINDUSEARMER: ALUMINIUMSFELT: RAMMESØKNAD RK TB RK TB Rev. Dato Rev. -elder Te n. Kontr. KOMPETANSESENTER KONTORBYGG RAMMESØKNAD PLAN 4 fisi1 arkitekter TECN RK e 1:100 TORGGT 52 PB 13 TELEFON FAX MAAIAR Side 35

36 iii II II II-. VEN11LASJON D 4-,th TAK OVE1K HaSSJAKT 1RAPPEROM Oi , r_ ill APR,2012 GENERELT: SE OGSÅ DE SKJEMAER TEGN1NGEN HENVISER TIL. ALLE MAL MO KONTROLLERES 124 STEDET FØR PRODUKSJON. AREALER. BRA:EITA: ARE_ALER ENHETER ARA: BTA:P-ROM: SCENARIOSENTER: 235rn m' TEST/LAP: 86rn' 92,'000,5 FELLESAREALER 1: 143m. 146m'000,25 HOGSKOLEN: 313m. 334m2000m NCE: 2374-ø 261rn'000m PLAN737'827r2ø INKABATOR: 241m. 258,5000m ' PLAN796m'845m2 FELLESAREALER 113' 115r8'DOOm' 2: PLAN778m'829m5 KANTINE '00Orn' PLAN75"9,58119-ø MØTEROM/DISP: 21m' 23, ' PLAN 5:180m'199,5 TIETO ' 457m'000111' DISP KONTORER: ' 11MAI TA: 75I4P-5 81, SUM TOTALT.3292m'3511mø VENTILASjON/TRAPP '00000 A SUM TOTALT: m' SUM TOTA2T AREA2 SLASS I FASASER - UTSJOR 15.95% AV BTA. FARGER NTTERVESG. - FARRE PASS: - PINEASKARMER: - ALRMINIAMSFELT: B RAMMESØKNAD A Rev DotoRev.!elder Side 36 KOMPETANSESENTER KONTORBYGG RAMMESØKNAD PLAN 5 flst1 RK TI3 RK TB Te n.! Kontr. arkitekter RK TB 1: TORGGT 52 P13 13 TELEFON F

37 D E D E F 4.2,0 PLA P.A.M , B B' E 1: ; PI./ th,1 ' aa.110 E / / / I SNITT A-A SNITT 13-b : 4110,1 41,3 In , 1 8 APR.2012 B 03, 1 41,1E TB ' «. Økkr RI 7B 14ø*. \ S.Nir C-C Side 37 RAMMESØKNAD SNITr A-A 11L C-C fisilarkitekter f F..077

38 4.1Q U RAM11.3 PIAM3.140 P1.41,1 (10 FASADE OST MOT R.A VEIEN - NY INAN APR.2012 B E rø PlA k FASADE SØR INAll I.B.G0 KOMPETANSESENIER KONTORBYGG RAMMESØKNAD FASADEØST OG SØR fig arkitekter ( V IM 230, IYWN aal~ Side 38

39 C17, 18 APR.2012 Del 111. KOMPETANSESENTER KONTORBYGG RK Side 39 RAMMESØKNAD 1033 FASADE VEST OG NORD 301 B 11511arkitekter TOROGI TEL FP097

40 4. [STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT APfr.1012 Blankett 5181 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Vedleggnr. G- Side av 1 Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Elendom/ HALDEN KOMMUNE byggested Adresse Postnr. Poststed B.R.A.veien, Remmen 1757 HALDEN Foretak Foretak ASII Arkitekter Adresse Postboks 13 Kontaktperson Tore Bergh E-post tbgash.no Postnr.Poststed 2301HAMAR Organisasjonsnr TelefonMobiltelefon Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll) Beskrivelse av ansvarsområdet Tiltaksklasse Våre samsvarserklæringervil foreliggeved: (sett X) Søknad om rammetillatelse Søknadom igangsettingstillatelse/ ett-trinns søknad Søknad om ferdigattest SØK Ansvarlig søker 3 1 Kompetanse i tiltaket *) PRO Arkitekturprosjekterinz 3 X 1 *)Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskole høyere grad Universitet/høyskole lavere grad Mesterbrev/fagskole 4. Fagbrev/svennebrev 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Vedlegg nr. G- Godkjenning av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? X Ja Nei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning X Helt Delvis Nei Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". Vedlegg nr. G- Vedlegg nr. G- Erklæringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomfort og kvalitetssikret i henhold til pbl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområdet Ansvarlig foretak Foretak ASH Arkitekter Dato Underskrift Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Ash Arkitekter Dato Underskr r Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver TORE BERGH TORE Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 1 Side 40

41 Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven l 8 App.2012 DIREKTORATET TOR BYCEKVALITET ' Sentral godkjenning for: ASH ARKITEKTER AS Foretaket, med organisasjonsnummer ,er gitt følgende sentrate godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27.juni og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10) > Søker i tittaksktasse 3 Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3 Godkjenningen er gyldig til Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentrat godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige elter gjentatte overtredelser av bestemmetser gitt i etter i medhold av plan- og bygningsloven. DIREKTORATETFORBYGGKVALITET I Tlf: I Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Mariboes gate 13,Osto/Hunnsvegen 5, Gjøvik I Side 41

42 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5185 Gjennomføringsplan 1 8 APR, 2012 Versjonsnr. Dato Signatur, ø e Kommunens saksnr. Vedlegg Side G 1av 1 Eiendom/ Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune Adresse Postnr. Poststed byggested HALDEN KOMMUNE B.R.A.veien, Remmen 1757 HALDEN Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse Kryss or p anlagt samsvarserk æring erstattes me ato nar (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) denne foreli er Foretakets navn og org.nr. Søkna d om Søknad om Alle fagområder i Tiltaks- Søknad om igangsettings- Søknad om Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett midlertidig tiltaket klasse rammetillatelse tillatelse/ettbrukstillatelse ferdigattest trinnsøknad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) SØK Ansvarlig søker 3 ASH arkitekter PRO Arkitekturprosjektering 3 ASH arkitekter X PRO Prosjektering veier og plasser 3 Siving Rolf Bryhni AS X Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet Utgitt av Statens bygningstekniske etat Side 1 av 1 Side 42

43 Wdlegg nr. SIde G- av Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Gnr. 60 Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bofignr. Elendom/ byggested Adresse Postrtr. Poststed B R A veien, Remmen 1757 Halden Kommune Halden Foretak Faetak Siv.ing. Rolf Bryhni AS Adresse Postboks 381 Kontaktperson Rol f Bryhn E-post Postru.Poststed 2303Hama r TelefonMobiltelefon Organisasjonsnr Ansvarsområde (skaj overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne) Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll) Beskrivelse av Tiltaksansvarsområdet klasse Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X) Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse/ ett-trinns søknad Søknad om ferdigattest Kompetanse i tittaket *) PRO Prosjektering av veger og plasser 2 X 2 *)Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK , 11-1 og 11-3 Universitet/høyskole høyere grad 3. Mesterbrev/fagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Universitet/høyskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev Vedlegg nr. G- GodkjennIng av foretak Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? X I sja Nei Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning X Helt Delvis I Nei Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg): Hvis nei eller delvis, legg ved 'Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning". veclimnr. G- Vedlegg nr. G- Erklieringer og underskrifter Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pblkap 3209 at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. X Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pb1 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområdet Ansvarlig foretak Foretak Siv.ing. Rolf Bryhni AS Dato Underskrift Ansvarlig søker for tiltaket Foretak "/ Dato Unders :7 Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med bfokkbokstaver ROLF BRYHNI Blankett 5181 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet Side 1 av 2 Side 43

44 18 APR. Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven DIREKTOPAIIT FOR Byco LITET Sentral godkjenning for: SIVILINGENIØR ROLF BRYHNI AS Foretaket, med organisasjonsnummer , er gitt følgende sentrate godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 14.juni a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22.januar 1997nr. 35 (G0F) Søker for Anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3 Prosjektering av Anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3 Utførelse av Antegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3 Kontroll prosjektering av Anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3 Kontroll utførelse av Anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3 Godkjenningen er gyldig til Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentrat godkjenning betates innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentrat godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. DIREKTORATETFORBYGGKVALITET I Tlf: I Postadresse: Postboks8742Youngstorget,0028 Osto Besøksadresse: mariboesgate 13,Oslo/Hunnsvegen5,Gjøvik I Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side Målestokk 1:1000

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta

^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og byggningsloven 93 Saksbeh: ^PR4^MA %e^rlt^lt^.,ly^ Kopi til: Vedtaksdato (fylles uta []Enkle tiltak 1_..._.. _. «_r._. Søknadsbehandling Ett-tri nns Til kommune:

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer