INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968"

Transkript

1 Nr 8-9 åran Oslo, 2 mai 968 INNHOLD Produksjonen i berverksdft, indust o kraftforsynin i mars 968 Byevirksomheten i mars 968 Månedsstatistikk for bankene Balanser pr 3mars 968 Utlån eer låntakerrupper pr 3 desember 967 Forretnins- o sparebankenes fordner o jeld overfor utlandet pr 3/3 968 Byelån i forretninsbanker o sparebanker pr 3 mars 968 Forretninsbankenes utlån i utenlandsk valuta pr 3 des 967 Inn- o utførselsverdien fordelt på varerupper Januar-mars 968 Handelsflåten i kvartal 968 Sko- o utmarksbranner i 967 Adopsjonsstatistikk 966 Tille til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr 3, 968 Statistisk Sentralbyrå bes oppi som kilde ved alle jenivelser av oppaver fra dee hefte

2 Produksjonen i berverksdft, indust o kraftforsynine i mars 968 (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 4, 968) Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks for berverksdft, indust o kraftforsynin var 2 prosent høyere i mars 968 enn i samme måned aret for Indekstallene var 54 o 29 (berenet som et ukejennomsni o med jennomsnili månedsproduksjon i 96 ) Ved vurden av indekstallet ma det tas hensyn til at påsken falt i apl i år o i mars i fjor Indekstallet for berverksdft var 44 prosent høyere, for indust 2 prosent høyere o for kraftforsynin 8 prosent høyere enn i mars 967 Den sesonkorerte indeks for berverksdft, indust o kraftforsynin viste 3 prosent nedan fra februar til mars 968 For berverksdft var det prosent nedan, for indust 3 prosent nedan o for kraftforsynin 2 prosent nedan Sammenliknet med fore maned viste de sesonkorerte indekstall for produksjon eer anvendelse 2 prosent nedan i eksportvareproduksjonen, prosent nedan i konsumvareproduksjonen, 2 prosent nedan i investensvareproduksjonen, 3 prosent nedan i produksjonen av varer til by o anle o prosent nedan i produksjonen av varer til vareinnsats ellers I jennomsni for de 3 første måneder av året viste totalindeksen en stinin på 7,6 prosent fra 967 til 968 Det var 22,8 prosent stinin i berverksdft, 6,3 prosent stinin i indust o 4, prosent stinin i kraftforsynin For eksportvareproduksj onen var det 5,8 prosent stinin, for konsumvareproduksjonen 5,2 prosent stinin, for investensvareproduksjonen 6,3 prosent stinin, for produksjonen av varer til by o anle 6,3 prosent stinin o for produksjonen av varer til vareinnsats ellers 7,4 prosent stinin

3 Produksjonsindeks for berverksdft, indust o kraftforsynin 96 rz Jan- mars Mars Febr Mars BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Berverksdft osoo Kullruver Malmruver oecaeooewoosoososee Stein, sand- o rusdft Mineralbro o annen ekstraktiv virksomhet e Indust t 4, Nænsmiddelindust ) 49 Dkkevareindust *wows 9 ) Tobakksindust, Tekstilindust Bekledninsindust oesow t Treindust, Møbel- o innredninsindust Treforedlinsindust ) 63 Grafisk indust, forla mv Lændust Gummivareindust Kjemisk indust o,eoectootrefoloto eos Kull- o mineraloljeforedlin Jord- o steinvareindust Pmær jern- o metallindust Jern- o metallvareindust Maskinindust oeourefose ow Elektroteknisk indust Transportmiddelindust 4, Diverse indust lb Kraftforania Produksjon eer anvendelse: Eksport Konsum ) 32 Investen Vareinnsats i by o anle Vareinnsats ellers ow ooo I) 44 ) Reet tall

4 Sesonkorert indeks Nov Des Jan Febr Mars BERGVERKSDRIFT INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING BeSdft Indust e Kraftforsynij Produksjon eer anvendelse: Eksport Konsum Investen Vareinnsats i by o anle Vareinnsats ellers ) Reet tall

5 Byevirksomheteil 8 (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 3, 968) Statistisk Sentralbyrås månedlie byearealstatistikk Viser at det i mars 968 ble sa i an arbeid med 85 leiliheter o fullført 2 57 leiliheter Tallene for mars 967 var 96 O 954 I peoden januan-mars 968 ble det sa i an leiliheter o fullfrt Dee er henholdsvis 259 færre o 37 flere enn i samme peode året for Ved utanen av mars 968 var det i arbeid 3 28 leiliheter eller flere enn ved utanen av mirs 967 For andre by enn bolier o landbruksby ble det i mars 968 reistrert iansein av by på i alt 5 m 2 olvflate ( prosent mer enn i mars 967), mens det ble fullført 25 m 2 (39 prosent mer ent i mars 967) I peoden januar-mars 968 ble det sa i an arbeid med 395 m 2 olvflate (3 prosent mer enn i januar-mars 967), mens det ble 2 fullført 448 m - olvflate (34 pro3ent mer enn, i januar-mars 967) Ved utanen av mars 968 var det under Frbed by på i alt m 2 eller 3 prosent mer enn ved utanen av mars 967

6 Tabell Byevirksomheten i mars 968 By sa i san By iby fullført Jan- arbeid pr Jan- Mars Mars mars 3 mars mars By i alt ) m ) Bolier Leiliheter Antall Golvflate m Industby Kontor- o forretninsby By for undervisnin By for helsestell mv Andre offentlie by By for hoteller mv It Diverse andre by Landbruksby ) Grunnflate ) Landbruksby er ikke med i by i alt 2) Inkl bolier i kombinerte by

7 ' Tabc, -! Byevirksomheten i januar-mars eer fylke Fylkc By sa i at-lz_i_ld-ma2s 968 IlajwILLItid_ELL 3/3-968 L'Aier Leili heter i alt Bolier Leiliheter i alt Golv- flate Land- Land- Andre Bolier bruksby bruksby by Leiliheter Grunn- Golvflatflate Golv- Grunnflate i alt flate m2 m2 indre by Golvflate 25 Ø stfold 44, Akershus Oslo 4*,, Hedmaṙk, Oppland 9, CVO Buskerud, Vestfld,, TeL2mark -L 4 t , Aust- Air Vest-Adel? Roaland Hordaland Q* Berenaoe Son u Fjordane More c Romsdal, Sør-TrøndelPz Nord-Trøndela Nord:i:and Troms Finnmark, Ialt JIaLlulifort i jan -mars 968 Golvflate indust,by for Landbruks kontor helse- under- andre o stell vis- for- by fc rr JL!: flin Grunnflate Golvflate 3_ m Ostf), c Os Akershus, Oslo,S i Hedmark Oppland 27 9 Buskerud 4,,44e4, Vestfold Telemark V4e, I 2 ust-ad'3r _i_ Vest-Ade Roaland e*** Hordaland Beren Son o Fjordane 2 9 J More o Romsdal '; 4 - Sør-Trøndela ci, Nord-Trøndela 2 Nordland 357 Troms *** 373 Finnmark :2 2, 3 n I alt e

8 MÅNEDSSTATISTIKK for BANKENE Balanser pr 3 mars 968 o Utlån eer låntakerrupper pr 3 desember 967 (Fore meldin ble i i S U NR 2, 968) Statistisk Sentralbyrå bes oppi som kilde ved alle jenivelser av denne meldin eller deler av den

9 MÅNEDSBALANSE Aktiva 3/3 967 Nores Bank 3/3 968 Postiro 3/ / / /3 968 Statsbanker 3/ /3 968 Postsparebanken Forretninsbanker 3/ /3 968 Sparebanker 3/ /3 968 I Gull n Kassebeholdnin III Bankinnsko Nores Bank, bundnel 2 Nores Bank, andre 3 Postiro 4 Forretninsbanker 5 Sparebanker 6 Krediforeniner o 7 Utenlandske banker2 a Nostro b For andres ren i utenl valuta Statskasseveksler Norske 2 Utenlandske V Ihendehaverobliasjoner Statskassen 2 Statsbanker 3 Statsforetak 4 Kommuner o kommuneforetak 5 Krediforeniner ol 6 Andre norske 7 Utenlandske VI Aksjer VII Utlån Statskassen 2 Finansinstitusjoner a Statsbanker b Forretninsbanker C Sparebanker d Krediforeniner o forsiknsselskaper e Andre finansinstitusjoner 3 Andre innenlandske utlån for en bloc-avskvnin a Utlån i norske kroner ) Pantobliasjonslån 2) Norske veksler 3) Vekselobl o jeldsbrevlån 4) Kassekredi 5) Byelån 6) Andre utlån b Utlån i utenlandsk valuta 4 Lån til utlandet a Utenlandske veksler b Andre utlån VIII Andre fordner Statskassen a Statens konsoliderte konto b Annet 2 I renin med Postverket m v 3 Rembursdebitorer 4 Andre debitorer IX Realkapital Aktiva i alt for en bloc-avskvnin En bloc-avskvnin Aktiva i alt eer en bloc-avskvnin Spesifikasjoner: Kassebeh, innsko i Nores Bank, innsko på postiro o statskasseveksler Stats- o statsaranterte ihendehaverobliasjoner i alt Stats- o statsaranterte ihendehaverobl som forfaller innen 5 år Bevilet kassekredi Bevilede byelån Disponerte bolibyelån Fordner på utlandet3 Omkostniner i Eer lov om skaefe avsetniner av 4 desember Nostro o loro er fort neo, idet nostro passiva o loro aktiva er trukket ut 3 Omfaer ikke innenlandske utlån i utenlandsk valuta Nostro o loro er her fort bruo

10 FORELØPIGE TALL MILL KR Passiva Nores Bank 3/3 3/ Postiro Postsparebankebanker Statsbanker Forretnins- Sparebanker /3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/ Seddel- o skillernyntomlep U Innsko Statskassen 2 Norske banker a Nores Bank b Postiro C Statsbanker d Forretninsbanker e Sparebanker 3 Andre innenlandske innskoi a Innsko i norske kroneo ) Anfordni 2) Termin 3) Sparevilkår 4) 6 måneders oppsielse 5) 9 måneders oppsielse 6) 2 måneders oppsielse 7) Andre innsko b Innsko i utenlandsk valuta 4 Utenlandske Innsko2 a Banker, loro b Andre utenlandske innskytere ) I norske kroner 2) I utenlandsk valuta [IL Ihendehaverobliasjonslån Norske kroner 2 Utenlandsk valuta EV Andre 4n Statskassen 2 Offentlie fond 3 Sosiale tryder 4 Nores Bank 5 Postsparebanken 6 Forretninsbanker 7 Sparebanker S Utstedte forvaltninsbevis/andelsbevis 9 Ansvarli lånekapital Andre innenlandske lån Lån i utlandet a Aksepter for andres renin b Lån i utenlandske banker3 C Andre lån i utlandet 24 V Annen jeld 24 Statskassen 2 Bankremisser, adv sjekker, inkasso 3 I renin med Postverket 4 Remburskreditorer, 2/ Andre kreditorer VI Aksjekapital 473 VII Fond o udisp, oversk, inkl skaer 55 Fond o udisponert oversko Pårenede o iliknede, ikke bet skaer VIII Saldo Passiva i alt Spesifikasjoner: 8 Gjeld til utlandet 5 52 Inntekter Poster ikke ta med i balansen: Rediskontener i utlandet Apnede, udekte remburser Valuta-terminforretniner 6 Garantier for kunder, pålydende Av arantier for kunder jelder: Vekselfinansien I utlandet Andre lån i utlandet _ Inkl reistrerte beløp på skaekonti innestående i banker o postiro på 77 mill kr pr 3/3 967 o 2 mill kr pr 3/ Se note 2 på foreående side Omfaer til dels innsko fra utenlandske banker i utenlandsk valuta 4 Inkl andre avsetniner f Omfaer ikke innenlandske innsko i utenlandsk valuta Nostro o loro er her ført bruo 6 For Nores Bank er valuta-terminforretniner inkludert i balansen Merk: Tilbakeående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XV 47, 56, 58, 5, 48 o 49

11 4 a) rd 4? 4 R r2 C t co O QD t-, --,c Om, 4,4 re N ply-enco,t4 Or-INV/NO cdoo c), c 4i 744,,5acot,Icqm UD CD 4D C CD C C4 N ṛere VD CD i Fil 84 N QD NO C Ce NV CO C UD Nt, in in t N4 Cq CD CD Ch to ci TH t- CO CO UD E, C- rh 4 C- VD NO C CO Ch to VD CO Ch NO C) CD UD NO C- I NV Ch CO VD NP ev -di rq rh to NV NO CO CI de r4cr4,3 --- to ',4 C C t CO N O C co 7-4 l a r- t- oo i4 ut CD C CO CI, T, t 2 4 t 44,,,, CM NO t- CM C t CO cn CO CO rh Ch O Ch NO C) VD CO NO UD OD rh NI/ C UD NP N NV ONO CO r-i k 4),x po cd la ao 5 4-, a) 4 i N $4 a) 4 ra cd U2, r T' to -- a) cyd CD C* 6- CD co r N to,c, ;4- cn CO ir-i NC QD -4 a) CO T-' o sa CO r C I C CD i CD C C I C4 t I C- TI to CO CD I QD --- COy CO N CO I CO ---- r- CO NP NO CM co CO CO Cl C QD rh t- C VD CI NO Ch t- CD VD Ot CD U, c:n C e CO *I UD I NO rh C) NM CM CO t- VD C C) NV VD cn cr) ko t- CD QD t - I N C NM CO CO CO C COt- NV CO T-4 CO Cl Cl rh NV to CD C 4D t- NO cn r- 4 CM CD VD CD rh t- C cy CD C, t- UD ClI C NO in Cl) C C* CD C QD NN NP CO CO CO t- C) CM i Cq rh CO rh CO NO CO CO CO rh COMr-i CO t*nm C co V-4 r to NO NO to NV GO t- 4D t-) C CM CM CD C cn C QD NO C4 CD td VD C CO Ch 4D CN,4CO t- t- 'l rh rh NV CM CD to CD CD C NP In te MC MM Ci COC-,-IN NM WOCC co co N N re rh it,3, I 4: Cl 2 r L; )4-'4 ; c u'' ti NO CO 4 8 '4,'4? ';'-', ; I 2 I ; I ;8 I I Ca '4 '44 CO H % ṯ, I L4 R7, 2N2 Pi,2a'''' c W4 E242;42 8 P ',II Ie, c -44 a, t a) W cd 4 a) k cc! A En ca N W d AI t ba k Z N t- co,----t- c, m r4 - co t co,i ciro to,- cn CYD I-4 CI L- co C) OD,- co it--, to CD = `"H cl co co co *-4 ;4 bo a) cd 4 od t- VD r i CO CO C -4,4 NO t- N ?2, ill cq ; q's ''' % r4 Cl 3 2,74 ',? ;F- s; CO CO i UD C) eti C) CO C) t- 23 i I 'a 8 v- CI I i CO 8 S I I I I 8 I I I ';' El r-i Ci I I I co Ci I r-i t- Cl di I S 2 CO _ 2 I I I I C I t- C (4,I t, ;8 cio i S 82 q-' Ci C i I CO COrq,,, NO CD R, I 2 4 I,c3 I O Ill t* C I CDf I ev CO CO C OD C- C f i I I I C I ii tes I `,98' L-2 2'4(=& CO Ci rh I I I ERB 282 ;5 cl '4 N-w ie b : cb E: i'd d),, V : -4-) F 4 In : r4 " -4 : al -4, a) : : : : k -,,, i' rod, P,, r, r, 7 b : Etjba,,, ",, ea rci, 42 7,-, (3,), th 5 in, ad, a 4 44,,, 4,),i, ba _,,,,, E -4,, bid Q) A : : F : : r-4 il baa cd 7 = V ;a),, -;- a) at a) 4"', itl ba A -- r,, e, bo,,,, ho 4a : ', 4 i r4,,,,,,-,,, u ;,,,, 4-) $, 4)`-' Ti el LA 7 O :, 7,, _ *"-, NJ e4 DI 44, k : Al bo od o TY c-4 we= : ;4 -; 3bech 4,k,:bY) ^ $4 e rcl,- 4 ;-* T: > c bk o 72,, 474)cck bc 4 s A ba,ejo cu m 7, e4 ", 4-) 4 E 4) ') CI) CO,, al i > raat ba rn 4, ro ca, Ib,,,, 5 cn t b4 ba : ;-74 -p ''' - "' w bk " a) PO t qb, be,c,, mi,,, pas 2, 4 be- G, 3, : ;,, -4-) a) ;-4 O2 cd 4 co %4 4),, bo au 4, p 2 _ ;- a) Ib' b l- ci) rt: _ cd r, A o z 2 ba - r a - oaa """' - km"-bti o,,,-44) ts Pa,,,WwW W,ti co to ts V to t4 - rd p- '4 ;4 E F: A P 4) a) es ;, co 4, 2 )4% - Ei 4) s4, ;- 4) oci) b() o cd,, 83 A 2-4 s, (4, 547 "'Ira "- W93 - '-' Q ba ' o P 9 o % " 4'i/2)&Z co M -4-2t - cdos ftolkszkalmr w44 onopoaow E 44*"'% " W43,4)4W,>,,Wt a) Vo -,-4 cl) to co () r 4) s s "", cd c) c-4 CD - " CD 4:4 cd ei) 4::$ 45S r S o mw a),,-zesi,, '4'4 V9k"Ow) vtoz4,hhnhck4wkinp-o,pwpw"co""a s4 cd 4 Pc,bActic 4'VA 5ok ect-9 4)&4 '8 cdr-elq mnwn-, -,44M cieili 44,4,Q_IEldmWma7,(4-4 Pt A4 -i Csi ei * u,-,,4 ei 2,i mi a$ t: oci ci C5 r4 csi oi 4 rd Ci A t- fr - VD CO Nii Ch t- t - QD OD CI oko Nti OD CO co Cl e- t- Ce CD OD OD I ce) 4' so V ti G, CI CO cnn VD N co e- O4 N ch C CD C) NV NO L- C to to 4D QD rh CO C t- Ch NV t- Cq C UD 4D C VD t*, UD UD CM te Ch Ch CD co C QD Ch NO C C Q NO rh CD ClQ NO QD OD L rh cq -4 cn to -, Cl c7) C QD TH CD O co HCOC* CO t- -44NMNON CO NV rh CO VD CO C CD t-i Cn N CO r", MN NP -,Pr Cl --,- CM CD C) I cq i rh C) t t* t- C NM C CO CD CD C) Ch VD C cn CO C C, to I CID ClI I rh C -- WI 4 co c4 cy C QD QD NO rh Ch r VD N C W-4 C* Ni-iWC*HM a, oo rq 4 co r-' - C I Cl OI T-4 C t- t- NV NO VD CM Ch t t- C) CO CD t- NO NV CD t- t ep CO TH I to t- ko i 4(3 N i I rh C CD NV Ct- C C C VD OD C- rh Ch NO VD -- to N N NO t, r- CA to UD Om CO r r4 NP, Od '44 I r 3 CM CD NO CD '44 CI CS) C) CD UD ev ev cq co I I I I NO Ch rh t- 4 Nil NP CO Cl Ci to NP CD NO NO VD rh co C C CD -e CO rh rh CCONM Z-:- ' `44 co Ot C C r4t CO Cl MN oo CO CD C) t- co CO C* C Ci o CO co i Ci H a cy, rl 2 I cm cp 4 CD OD C NP OD cv CD t- ko CO OD VD to CO QD UD W W --- UD CO NO C) oo CI CD,ti r-i CO NP CI C) CD c;) co Cl H acy, sie co o - CO Cl to mci W 4 / C- VD r- NO CO i N f 4D i NO N I C\ ' hi) it:,) V 7: - P $ ti 4 rn 2 > ft P 'r c) ;- r ts) c2 4, o 44' fr es L i I ÇA c) a) io, ci,, CO N rh NO cq o Cli Co,4 2 e* P e Q) v 4" tom ` ""; 7:4 bo t-4 3 ra rc, cd () ia o t a) re "ES oct A $4 3 co w "CA iss-eco rti bij ) co 4 U2 co txo o CM r4 Q) Cq H 4- CO ha ba 4 od z 4-) CL) r/ ccd f' 4 U2 q:3 o cd rn fx in 4 Tj a) c _ b od Zs 'CS --) cl) 4 4) o 4= U2 P Q) 444 o u) 4' $4 tl) P»F, rn o b Ob4 - o 4, ho () al ro bcd E 4-7J oxr-) 25, CO 4

12 Forretnins- oz sparebankenes fordneer so Ejeld overfor utlandet pr3/3 968' : Millkr (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 2, 968) Fordner 7 al Nostro ) 7a2 Loro 2 7b For andres renin i utenl valuta V Ihendehaverobliasjoner * 2 VI Aksjer vii 4 Utlån Pantobliasjoner Utenlandske veksler Vekselobliasjoner o jeldsbrev Kassekredi, Andre utian lb Utlån i utenlandsk valuta VIII Andre fordner 3 Utenlandske rembursdebitorer 4 Andre debitorer Forretninsbanker Sparebanker 3/3-67 3/3-68 3/3-67 3/3-68 II Kassebeholdnin (utenl sedler o 6 skillemynt) III Bankinnsko ) Sum fordner Gjeld 42 4 Innsko a I renin med utenlandske banker I Nostro 2 Loro 6 O o ) 27 ) b Andre utenlandske innskytere Innsko i norske kroner Anfordn 59 Termin OS, Sparevilkår mndrs oppsielse Andre vilkår 2 2 Innsko i utenlandsk valuta IV Lan i utland t 22e a Aksepter for andres renin 6 2 b Lan i utenlandske banker 2) C Andre Ian i utlandet 3 2 V Annen jeld Bankremisser Remburskreditorer VI Aksjekapital 7 6 Sum jeld ) Nummerenen i forspalten føler oppstillinen i "Månedsstatistikk for bankene" 2) Omfaer til dels innsko fra utenlandske banker i utenlandsk valuta

13 Byplan i forretninssbanker oa sparebanker pr 3 mars 968 Forelopilse tall Mill kr (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 2, 968) Forretninsbanker Bevilet Disyonert 3/3-67 3/3-68 3/3-67 3/3-68 Bolibyelån 4)4p* a Med konvertenstilsan fra statens bolibanker b, Andre bolibyelån , Skipsbyelån Andre byelån,4,4;4j Byelån i alt 4P,444efoo258? '+l8 _ Sparebanker 2 Bolibyelån 37 a Med konvertenstilsan fra statens bolibanker b Andre bolibyelån , Skipsbyelån , Andre byelan Byelin i alt

14 Forretninsbankenes utlån i utenlandsk valuta ) pr 3desember 967 Millkr (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 43, 967) Låntakerrupper Utnn r 3/6-66 3/2-66 3/6-67 3/2 67 Berverksdft 3 2 Indust a) Nænsmiddel-, dkkevare- o tobakksindust b) Tekstil- o bekledninsindust mv c) Tre-, møbel- o innredninsindust mv d) Treforedlinsindust e) Lær- o ummivareindust f) Kjemisk indust, kull- o mineraloljeforedlin ) Jord- o steinvareindust h) Pmær jern- o metallindust i) Jern-, metallvare- o maskinindust j) Elektroteknisk indust 2 2 k) Skipsindust ) Annen transportmiddelindust m) Diverse indust 2 3 Bye- o anlesvirksomhet 4 Varehandel Sjøtransport Annen samferdsel Andre næner Utlandet I a t ) Omfaer ikke utlån til banker o andre finansinstitusjoner Pr 3/6,66 er andre finansinstitusjoner med under post 7, Andre næner

15 Inn- o utførselsverdien fordelt på varerupper Januar-mars 968 Millkr (Fore månedsmeldin ble offentlijort i SU nr 3, 968) Innførsel MarsJanuar-mars Matvarer o levende dyr ** * 28, 37,4 377,3 47,2 4 Korn o kornvarer 3,9 36,5 5,8 7, 5 Frukt o rønnsaker e***oee 4,3 4, 5,3 23,9 6 Sukker o sukkervarer 5,8 8,6 9,2 24,8 7 Kaffe, te, kakao, kryddeer 28,5 23, 75,8 77,6 8 F6rstoffer for dyr, unnta umalt korn 4,3 4,4 43,7 44,6 Andre matvarer o levende dyr 7,2 3,7 27,5 39,2 Dkkevarer o tobakk ***,4 8, 29,8 46,7 2 Råvarer, ikke spiselie, unnta brensel 52,7 47,3 42,9 445,8 22 Oljefrø, -nøer o -kjerner 8, 9,2 24,2 27,3 24 Tømmer, trelast o kork - 24,5 29,4 83,3 83,2 26 Te stilfibrer o avfall k * 8,5 7,8 29,2 ' 24,2 27 Rå jødninsstoffer, rå mineraler 2,7 5, 37,3 45,5 28 Malmer o avfall av metall 67,7 55,6 8,9 97, Andre råvarer 2,3 2,2 65, 68,5 3 Brenselsstoffer,smøreoljer,elektsk strøm,8 3,5 327,9 375,3 32 Kull, koks o bkeer eecteeeeosee,6 7,2 4,6 48,3 33 Mineralolje o mineralproalktg,o, 3,3 286, 326,5 Andre brenselsstoffer mv, -,3,5 4 Dyre- o plantefe, -olje o -voks 4,5 2,6 2, 8,3 5 Kjemiske produkter v 3,2 26,3 34, 42, 5 Kjemiske runnstoffer o forbindelser 47,5 49,5 49,3 22,2 53 Fare- o arvestoffer - 6, 8, 9,4 23,3 54 Medisinske o farmasøytiske produkter 8,7,9 27,7 37,8 58 Plast, reenerert cellulose,kunstharpikser 2,8 24,4 62,7 72, Andre kjemiske produkter -- 3, 32,5 8,9 85,7 6 Bearbeidde varer, hovedsakeli ruppert eer mateale - 283, 29, 878,5 89,7 65 Garn, metervarer, ferdie tekstiler 67,7 7,6 22,7 22,2 66 Produkter av ikke-metalliske mineraler 9,9 2,4 58,6 65,8 67 Jern o stål e4ecose*oie 78,6 75,8 245,2 242,9 68 Metaller, unnta jern o stål -- 37,5 42,3 9,8 2,8 69 Varer av uedle metaller 4-45,5 38,9 27,4 2, Andre bearbeidde varer 33,8 4, 5,8 2,9 7 Maskiner o transportmidler, unnta skip 376,4 365,3 6,7 36,2 7 Maskiner, ikke-elektske 87, 94, 56,3 587,8 72 Elektske maskiner, apparater omateell 89,8 84,4 275, 273,4 73 Transportmidler, unnta skip 99,5 86,8 225,3 275, 8 Forskjellie ferdie varer 29,7 53,9 34,5 4,2 84 Klær o hode pla 4 53,6 64,3 32,3 57, 85 Foøy, 5,6 25,2 33, 86 Instrumenter; fotorafiske o optiske artikler, ur G 23,6 22,6 67,8 77,7 Andre ferdie varer 4 * 4,4 5,4 6,2 42,4 9 Varer o transaksjoner, ikke r eer art 5, 5, 3 4,6,2 I alt uten skip 35,2 373,8 3 84,3 4 63,7 Skip, nybyde,e 375,6 43, 7,8 654,2 9, Skip, eldre G * 9, e ,5 2 9 I alt ** 79,8 78, ,6 4 83,8

16 Utforsel Mars Januar-mars Matvarer o levende dyr Kjø o kjøvarer 2 Meievarer o e 3 Fisk, fersk, kjølt, fryst, tørket, saltet, røykt 32 Fiskehermetikk o annen tilberedt fisk 8 Fewstoffer for dyr, unnta umalt korn Andre matvarer o levende dyr 29,7 2,5 8,7 49,4 22, 4,5 5,5 37,, 7,7 7,4 2,6 29,6 6,7 436, 7, 25,3 87,9 57, 43,8 5, 42,2 4,3 9,6 82, 54,4 35,2 6,7 Dkkevarer o tobakk,6 2,3 4,8 6,6 2 Råvarer ikke spiselie, unnta brensel 2 Huder o skinn, uberedte 24 Tømmer o trelast 464,4 25 Papirmasse o avfall *4, 26 Tekstilfibrer o avfall 27 Rå jødninsstoffer, rå mineraler 28 Malmer o avfall av metall ******4,46 Andre råvarer 88, 5, 2,4 46,3 6,9,9 4,2,4 8, 65,6 5,5 53,9 7,9 7,7 29,,4 34,6 6,6 7,7 38, 9,8 4, 43,4 4, 425, 6,8,7 53,2 2,2 49,3 69,8 3, 3 Brenselsstoffer, smøreoljer,elektsk strøm 33 Mineralolje o mineralprodukter Andre brenselsstoffer mv 9,9 6,6 3,3 3, 23,9 7,2 4,6 34, 6,5 66,4 5, 6,4 4 Dyre- o plantefe, -olje o voks 4 Dyrefe o -oljer 43 Bearbeidd dyre- o plantefe, -olje ovoks Annet 6, 9, 4,4 3,,6 5,4 5,3 9,9,2 62,6 25,2 35,5,9 55,5 25,7 29,2,6 5 Kjemiske produkter 5 Kjemiske runnstoffer o forbindelser 56 Kunstjødnin 6**O646* 58 Plast, reenerert cellulose, kunstharpikser Andre kjemikalier 64*******6 6 Bearbeidde varer, hovedsakeli ruppert eer mateale 62 Gummivarer ** 64 Papir o papp o varer derav 65 Garn, metervarer, ferdie tekstiler 67 Jern o stål 68 Metaller, unnta jern o stål 69 Varer av uedle metaller Andre bearbeidde varer 7 Maskiner o transportmidler, unnta skip 7- m, 4,Las,,ner, o apparater Transportmidler, unnta skip 8 Forskjellie ferdie varer 84- Klær, hodepla o foøy 85 Andre ferdie varer 79, 25, 25,5 3,8 4,7 378,7 4,5 8,5,2 73, 72,5 2,6 5,3, 37 9,3 2 2, Varer o transaksjoner, ikke r eer art 8 77,7 33,4 37,6, 26,6 4,2 3,2 54,9 4, 5, 27,7 8,3 5,2 37,5 37,7 452,8 2,6 245,7 8, 3,3 7,3 88, 243,7 26,2 3,6 93,6 25, 28,2 6,3 35,8 27,6 487,4 62, 42,7 37, 247,5 56,6 75, 47,9 8, 92,5 25,6 43,3,9 32,4 29,7 228,6 63, 2,3 26,6 75,7 39,3 87,9 33,7 42,6 45, 34, 253, 6,9,6 I alt uten skip 866, 99, 2 637, ,2 Skip, nybyde * 83,9 34,6 4,3 3,2 Skip, eldre , I a t 6 *666 64,44/ 982,2 8, , 53 35,9 25, 86,5

17 Handelsflåten i kvartal 968 (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 4, 968) Eer Statistisk Sentralbyrås tonnasjestatistikk hadde handelsflåten i kvartal 968 en neotilan på 273 bruotonn, o var pr 3 mars 968 på i alt 2 33 skip på til sammen 9 6 bruotonn Av disse var 57 tankskip på til sammen 9 92 bruotonn Oppavene omfaer bare handelsskip på bruotonn o over Bruotilanen til flåten i kvartal utjorde i alt 585 bruotonn Fra norske verksteder ble det levert 4 tørrlastskip på til sammen 99 bruotonn o 3 tankskip på til sammen 53 bruotonn Fra utlandet ble det innført 23 nybyniner på til sammen 45 bruotonn, hvorav 2 på til sammen 36 bruotonn var tørrlastskip o 3 på til sammen 54 bruotonn var tankskip Av eldre skip ble innført fra utlandet 5 tørrlastskip på til sammen 8 bruotonn Avanen fra handelsflåten i kvartal var på i alt 33 bruotonn Det ble solt til utlandet 37 tørrlastskip på til sammen 6 bruotonn o 4 tankskip på til sammen 5 bruotonn 3 tørrlastskip på til sammen 9 bruotonn er sleet eer forlis, o tørrlastskip på 4 bruotonn er avet til lekter

18 Tilan o avan i handelsflåten i kvartal 968 Handelsskip på brtonn o over ) brtonn brtonn brtonn An- An- Antall tall Br * tonn tall Brtonn Brtonn Antall I alt Brtonn Tilan kv 968: Nyby i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet MiO4464,4, Nyby i Nore Annen tilan Tilan i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip, Motor tankskip Damp tankskip Avan i kv 968: '-i L _ Skip solt til utlandet Forlist eller kondemnert Solt til opphoin innenlands Annen avan Avan i alt Herav: 36 6 Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip MOO Handelsflåten 3/ Neotilan i kv Handelsflåten 3/ Herav: 757 Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip ) Eksklusive fiske- o fanstskip, hvalbåter, hvalkokeer o spesialskip som taubåter, berinsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskinsskip, skoleskip ol som ikke kan karakteseres som handelsskip

19 (F o r t s) Tilan o avan i handelsflåten i kvartal 968 Handelsskip på brtonn o over ) brtonn brtonn brtonn brtonn o over Antall tall tall An- An- An- Brtonn Brtonn Brtonn Brtonn tall Nyby i utlandet, Eldre skip kjøpt fra utlandet Nyby i Nore I Annen tilan 6 Tilan i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip _ Avan i I kv 968: Skip solt til utlandet 2 Forlist eller kondemnert Solt til opphoin innenlands Annen avan Avan i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip Handelsflåten 3/ Neotilan kv 968 4***Q******* Handelsflåten 3/ Herav: 56 Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip ) Eksklusive fiske- o fanstskip, hvalbåter, hvalkokeer o spesialskip som taubåter, berinsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskinsskip, skoleskip ol som ikke kan karakteseres som handelsskip -

20 Sko- oz utmarksbranner i 967 Eer Statistisk Sentralbyrås statistikk var det 39 sko- o utmarksbranner i 967 med brente arealer på i alt 3 7 dekar Av dee var 2 6 dekar produktiv skomark, fordelt på 93 branner, o dekar uproduktiv sko o annen utmark 966 var det 567 branner med 4 8 dekar brent areal Brannskadene i 967 utjorde i alt kr Av dee var kr265 4 skader på sko o mark o kr 3 på tømmer, hus, redskap mv Utiftene til slokkin o vakthold var kr 77 Dessuten ble det brukt kr 38 til forebyende brannverntiltak Ved 347 av brannene var det brente areal på inntil 5 dekar størrelse, 36 mellom 5 o 25 dekar, 6 mellom 25 o dekar, mellom o dekar o over dekar De fleste brannene forekom i månedene apl-juli I apl var det 84 branner, i mai 5, i juni 74 o i juli 6 Ellers var det 5 branner i februar, 2 i mars, 5 i auust, 7 i september o i desember For 37 branner var tidspunktet ikke oppi Av branntilfellene skyldtes 7 lynnedsla, 33 kaffekokin o leirbål, 9 tobakksrøykin, 5 barns lek, 3 jernbanen, 2 elektske anle, 75 bråte-, lyn- o ressbrennin o 4 andre årsaker For 3 branner var årsaken ukjent 363 tilfelle varte brannen inntil da, i 27 tilfelle ; - da o i tilfelle - 2 daer For 35 av de 39 brannene ble det oppi at det ved slokkinen deltok personer, som i alt brukte 3 3 timeverk til slokkin o vakthold

21 Tabell Sko- o utmarksbranner Branner Brent areal Omkostninu-n Skade Slokkins- Til foreskomark utmark i Produktiv Annen alt omkost- byende brannvern Dekar Dekar Kr Kr Kr 963 e ' e Fylkene 967: Østfold Akershus, Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Ader Vest-Ader Roaland Hordaland, Beren Son o Fjordane MOre o Romsdal Sør-Trøndela Nord-Trøndela Nordland Troms Finnmark i Tabell 2 Brannårsaker Lyn- Ufor- Jern- Elek- Mill- Anles- Bråte-, Andre Ukjent ned- sikti- banen tske tære arbeid lyn- år- årsak sla het med anle øvelser mv brennin saker varme mv ) ) For 967 oså ressbrennin

22 Adopsionsstatistikk 966 Oppaver til Statistisk Sentralbyrå viser at det i 966 ble i bevilliner til 832 adopsjoner 43 uer o 49 jenter Tabell Adopterte eer fødsel i eller utenfor ekteskap Ar Al2pterte _ ekte- I Utenfor Uoppi alt ska ekteska I alt Prosent I ekte- Utenfor Uoppska ekteska ti , 25,7 73,6, , 26, 73,, , 29,5 7, , 26, 73,2, , 26,3 72,7, , 27,9 68,6 3, , 26,2 57,6 6,2 Dee var 5 adopsjoner flere enn året for, men 8 farre enn i 96 Av de adopterte var 479 født utenfor ekteskap, mens det for 35 av barna ikke forelå noen opplysnin om fødsel i eller utenfor ekteskap Tabell 2 Adopterte av stefar eller stemor o av andre eer barnas alder Alder GUTTER Under 3 år " 2 år o over I alt I alt IStebarnsadopsjoner Født i Født Uoppalt ekteskap utenfor i ekteska alt Andre alnia22 Født i Født Uoppekteskap utenfor i ekteska JENTER Under 3 år 3 - " 2 år o over I alt ALLE ADOPTERTE Under 3 år 3-2 år o over I alt av barna ble adoptert av stefar eller stemor o 5 av andre enn steforeldre

23 Tille til de internasdonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr 3, 968 Tallene er moa i tiden 24/4-29/4 968 o er foreløpie De vil eventuelt bli korert i Statistisk månedshefte Der vil man oså finne nærmere forklaner til tallene o alle korreksjoner av eldre tall Tall i parentes jelder måneden (kvartalet, uken) for Danmark (tabell 79) Animalsk jordbruksproduksjon -we Kol B Feb 4 () Svee (tabell 8) Arbeidsløyse Enrospsindeks A Apl 43,3 (5,9) fl Mars 4 (3) Storbtannia (tabell 8) Produksjon a Produksjonsindeks, indust Reuter's ravareindeks, uketall Enrospsindeks orese*eoppwoosa Konsumpsindeks C a Feb 5 (4) 22/4-26/4 5 (5) J Mars 5 (5) K Mars 8 (8) Frankke (tabell 82) Produksjonsindeks, indust øyeblikkeli rente pa statsobliasjoner Feb 25 (23) E Feb 5,84 (5,76) Vest-Tyskland (tabell 83) Arbeidsløyse Byeforhold t Konsumpsindeks n et *** B Mars 459,9 (589,7) G Feb () Il I Mars 3 (2) Sambandsstatene (tabell 85) Produksjon c Bilproduksjon Moody's råvareindeks, uketall It D c Jan 97 (958) 22/4-26/4 98 (98)

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966 Oslo, 7. oktober 966 Nr. - 7. årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 INNHOLD Utenrikshandelen i februar 1968. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1968 Detaljomsetningen i januar 1968 Skipsopplegg pr. 29. februar 1968 Forretnings-

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer