INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968"

Transkript

1 Nr 8-9 åran Oslo, 2 mai 968 INNHOLD Produksjonen i berverksdft, indust o kraftforsynin i mars 968 Byevirksomheten i mars 968 Månedsstatistikk for bankene Balanser pr 3mars 968 Utlån eer låntakerrupper pr 3 desember 967 Forretnins- o sparebankenes fordner o jeld overfor utlandet pr 3/3 968 Byelån i forretninsbanker o sparebanker pr 3 mars 968 Forretninsbankenes utlån i utenlandsk valuta pr 3 des 967 Inn- o utførselsverdien fordelt på varerupper Januar-mars 968 Handelsflåten i kvartal 968 Sko- o utmarksbranner i 967 Adopsjonsstatistikk 966 Tille til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr 3, 968 Statistisk Sentralbyrå bes oppi som kilde ved alle jenivelser av oppaver fra dee hefte

2 Produksjonen i berverksdft, indust o kraftforsynine i mars 968 (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 4, 968) Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks for berverksdft, indust o kraftforsynin var 2 prosent høyere i mars 968 enn i samme måned aret for Indekstallene var 54 o 29 (berenet som et ukejennomsni o med jennomsnili månedsproduksjon i 96 ) Ved vurden av indekstallet ma det tas hensyn til at påsken falt i apl i år o i mars i fjor Indekstallet for berverksdft var 44 prosent høyere, for indust 2 prosent høyere o for kraftforsynin 8 prosent høyere enn i mars 967 Den sesonkorerte indeks for berverksdft, indust o kraftforsynin viste 3 prosent nedan fra februar til mars 968 For berverksdft var det prosent nedan, for indust 3 prosent nedan o for kraftforsynin 2 prosent nedan Sammenliknet med fore maned viste de sesonkorerte indekstall for produksjon eer anvendelse 2 prosent nedan i eksportvareproduksjonen, prosent nedan i konsumvareproduksjonen, 2 prosent nedan i investensvareproduksjonen, 3 prosent nedan i produksjonen av varer til by o anle o prosent nedan i produksjonen av varer til vareinnsats ellers I jennomsni for de 3 første måneder av året viste totalindeksen en stinin på 7,6 prosent fra 967 til 968 Det var 22,8 prosent stinin i berverksdft, 6,3 prosent stinin i indust o 4, prosent stinin i kraftforsynin For eksportvareproduksj onen var det 5,8 prosent stinin, for konsumvareproduksjonen 5,2 prosent stinin, for investensvareproduksjonen 6,3 prosent stinin, for produksjonen av varer til by o anle 6,3 prosent stinin o for produksjonen av varer til vareinnsats ellers 7,4 prosent stinin

3 Produksjonsindeks for berverksdft, indust o kraftforsynin 96 rz Jan- mars Mars Febr Mars BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Berverksdft osoo Kullruver Malmruver oecaeooewoosoososee Stein, sand- o rusdft Mineralbro o annen ekstraktiv virksomhet e Indust t 4, Nænsmiddelindust ) 49 Dkkevareindust *wows 9 ) Tobakksindust, Tekstilindust Bekledninsindust oesow t Treindust, Møbel- o innredninsindust Treforedlinsindust ) 63 Grafisk indust, forla mv Lændust Gummivareindust Kjemisk indust o,eoectootrefoloto eos Kull- o mineraloljeforedlin Jord- o steinvareindust Pmær jern- o metallindust Jern- o metallvareindust Maskinindust oeourefose ow Elektroteknisk indust Transportmiddelindust 4, Diverse indust lb Kraftforania Produksjon eer anvendelse: Eksport Konsum ) 32 Investen Vareinnsats i by o anle Vareinnsats ellers ow ooo I) 44 ) Reet tall

4 Sesonkorert indeks Nov Des Jan Febr Mars BERGVERKSDRIFT INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING BeSdft Indust e Kraftforsynij Produksjon eer anvendelse: Eksport Konsum Investen Vareinnsats i by o anle Vareinnsats ellers ) Reet tall

5 Byevirksomheteil 8 (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 3, 968) Statistisk Sentralbyrås månedlie byearealstatistikk Viser at det i mars 968 ble sa i an arbeid med 85 leiliheter o fullført 2 57 leiliheter Tallene for mars 967 var 96 O 954 I peoden januan-mars 968 ble det sa i an leiliheter o fullfrt Dee er henholdsvis 259 færre o 37 flere enn i samme peode året for Ved utanen av mars 968 var det i arbeid 3 28 leiliheter eller flere enn ved utanen av mirs 967 For andre by enn bolier o landbruksby ble det i mars 968 reistrert iansein av by på i alt 5 m 2 olvflate ( prosent mer enn i mars 967), mens det ble fullført 25 m 2 (39 prosent mer ent i mars 967) I peoden januar-mars 968 ble det sa i an arbeid med 395 m 2 olvflate (3 prosent mer enn i januar-mars 967), mens det ble 2 fullført 448 m - olvflate (34 pro3ent mer enn, i januar-mars 967) Ved utanen av mars 968 var det under Frbed by på i alt m 2 eller 3 prosent mer enn ved utanen av mars 967

6 Tabell Byevirksomheten i mars 968 By sa i san By iby fullført Jan- arbeid pr Jan- Mars Mars mars 3 mars mars By i alt ) m ) Bolier Leiliheter Antall Golvflate m Industby Kontor- o forretninsby By for undervisnin By for helsestell mv Andre offentlie by By for hoteller mv It Diverse andre by Landbruksby ) Grunnflate ) Landbruksby er ikke med i by i alt 2) Inkl bolier i kombinerte by

7 ' Tabc, -! Byevirksomheten i januar-mars eer fylke Fylkc By sa i at-lz_i_ld-ma2s 968 IlajwILLItid_ELL 3/3-968 L'Aier Leili heter i alt Bolier Leiliheter i alt Golv- flate Land- Land- Andre Bolier bruksby bruksby by Leiliheter Grunn- Golvflatflate Golv- Grunnflate i alt flate m2 m2 indre by Golvflate 25 Ø stfold 44, Akershus Oslo 4*,, Hedmaṙk, Oppland 9, CVO Buskerud, Vestfld,, TeL2mark -L 4 t , Aust- Air Vest-Adel? Roaland Hordaland Q* Berenaoe Son u Fjordane More c Romsdal, Sør-TrøndelPz Nord-Trøndela Nord:i:and Troms Finnmark, Ialt JIaLlulifort i jan -mars 968 Golvflate indust,by for Landbruks kontor helse- under- andre o stell vis- for- by fc rr JL!: flin Grunnflate Golvflate 3_ m Ostf), c Os Akershus, Oslo,S i Hedmark Oppland 27 9 Buskerud 4,,44e4, Vestfold Telemark V4e, I 2 ust-ad'3r _i_ Vest-Ade Roaland e*** Hordaland Beren Son o Fjordane 2 9 J More o Romsdal '; 4 - Sør-Trøndela ci, Nord-Trøndela 2 Nordland 357 Troms *** 373 Finnmark :2 2, 3 n I alt e

8 MÅNEDSSTATISTIKK for BANKENE Balanser pr 3 mars 968 o Utlån eer låntakerrupper pr 3 desember 967 (Fore meldin ble i i S U NR 2, 968) Statistisk Sentralbyrå bes oppi som kilde ved alle jenivelser av denne meldin eller deler av den

9 MÅNEDSBALANSE Aktiva 3/3 967 Nores Bank 3/3 968 Postiro 3/ / / /3 968 Statsbanker 3/ /3 968 Postsparebanken Forretninsbanker 3/ /3 968 Sparebanker 3/ /3 968 I Gull n Kassebeholdnin III Bankinnsko Nores Bank, bundnel 2 Nores Bank, andre 3 Postiro 4 Forretninsbanker 5 Sparebanker 6 Krediforeniner o 7 Utenlandske banker2 a Nostro b For andres ren i utenl valuta Statskasseveksler Norske 2 Utenlandske V Ihendehaverobliasjoner Statskassen 2 Statsbanker 3 Statsforetak 4 Kommuner o kommuneforetak 5 Krediforeniner ol 6 Andre norske 7 Utenlandske VI Aksjer VII Utlån Statskassen 2 Finansinstitusjoner a Statsbanker b Forretninsbanker C Sparebanker d Krediforeniner o forsiknsselskaper e Andre finansinstitusjoner 3 Andre innenlandske utlån for en bloc-avskvnin a Utlån i norske kroner ) Pantobliasjonslån 2) Norske veksler 3) Vekselobl o jeldsbrevlån 4) Kassekredi 5) Byelån 6) Andre utlån b Utlån i utenlandsk valuta 4 Lån til utlandet a Utenlandske veksler b Andre utlån VIII Andre fordner Statskassen a Statens konsoliderte konto b Annet 2 I renin med Postverket m v 3 Rembursdebitorer 4 Andre debitorer IX Realkapital Aktiva i alt for en bloc-avskvnin En bloc-avskvnin Aktiva i alt eer en bloc-avskvnin Spesifikasjoner: Kassebeh, innsko i Nores Bank, innsko på postiro o statskasseveksler Stats- o statsaranterte ihendehaverobliasjoner i alt Stats- o statsaranterte ihendehaverobl som forfaller innen 5 år Bevilet kassekredi Bevilede byelån Disponerte bolibyelån Fordner på utlandet3 Omkostniner i Eer lov om skaefe avsetniner av 4 desember Nostro o loro er fort neo, idet nostro passiva o loro aktiva er trukket ut 3 Omfaer ikke innenlandske utlån i utenlandsk valuta Nostro o loro er her fort bruo

10 FORELØPIGE TALL MILL KR Passiva Nores Bank 3/3 3/ Postiro Postsparebankebanker Statsbanker Forretnins- Sparebanker /3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/ Seddel- o skillernyntomlep U Innsko Statskassen 2 Norske banker a Nores Bank b Postiro C Statsbanker d Forretninsbanker e Sparebanker 3 Andre innenlandske innskoi a Innsko i norske kroneo ) Anfordni 2) Termin 3) Sparevilkår 4) 6 måneders oppsielse 5) 9 måneders oppsielse 6) 2 måneders oppsielse 7) Andre innsko b Innsko i utenlandsk valuta 4 Utenlandske Innsko2 a Banker, loro b Andre utenlandske innskytere ) I norske kroner 2) I utenlandsk valuta [IL Ihendehaverobliasjonslån Norske kroner 2 Utenlandsk valuta EV Andre 4n Statskassen 2 Offentlie fond 3 Sosiale tryder 4 Nores Bank 5 Postsparebanken 6 Forretninsbanker 7 Sparebanker S Utstedte forvaltninsbevis/andelsbevis 9 Ansvarli lånekapital Andre innenlandske lån Lån i utlandet a Aksepter for andres renin b Lån i utenlandske banker3 C Andre lån i utlandet 24 V Annen jeld 24 Statskassen 2 Bankremisser, adv sjekker, inkasso 3 I renin med Postverket 4 Remburskreditorer, 2/ Andre kreditorer VI Aksjekapital 473 VII Fond o udisp, oversk, inkl skaer 55 Fond o udisponert oversko Pårenede o iliknede, ikke bet skaer VIII Saldo Passiva i alt Spesifikasjoner: 8 Gjeld til utlandet 5 52 Inntekter Poster ikke ta med i balansen: Rediskontener i utlandet Apnede, udekte remburser Valuta-terminforretniner 6 Garantier for kunder, pålydende Av arantier for kunder jelder: Vekselfinansien I utlandet Andre lån i utlandet _ Inkl reistrerte beløp på skaekonti innestående i banker o postiro på 77 mill kr pr 3/3 967 o 2 mill kr pr 3/ Se note 2 på foreående side Omfaer til dels innsko fra utenlandske banker i utenlandsk valuta 4 Inkl andre avsetniner f Omfaer ikke innenlandske innsko i utenlandsk valuta Nostro o loro er her ført bruo 6 For Nores Bank er valuta-terminforretniner inkludert i balansen Merk: Tilbakeående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XV 47, 56, 58, 5, 48 o 49

11 4 a) rd 4? 4 R r2 C t co O QD t-, --,c Om, 4,4 re N ply-enco,t4 Or-INV/NO cdoo c), c 4i 744,,5acot,Icqm UD CD 4D C CD C C4 N ṛere VD CD i Fil 84 N QD NO C Ce NV CO C UD Nt, in in t N4 Cq CD CD Ch to ci TH t- CO CO UD E, C- rh 4 C- VD NO C CO Ch to VD CO Ch NO C) CD UD NO C- I NV Ch CO VD NP ev -di rq rh to NV NO CO CI de r4cr4,3 --- to ',4 C C t CO N O C co 7-4 l a r- t- oo i4 ut CD C CO CI, T, t 2 4 t 44,,,, CM NO t- CM C t CO cn CO CO rh Ch O Ch NO C) VD CO NO UD OD rh NI/ C UD NP N NV ONO CO r-i k 4),x po cd la ao 5 4-, a) 4 i N $4 a) 4 ra cd U2, r T' to -- a) cyd CD C* 6- CD co r N to,c, ;4- cn CO ir-i NC QD -4 a) CO T-' o sa CO r C I C CD i CD C C I C4 t I C- TI to CO CD I QD --- COy CO N CO I CO ---- r- CO NP NO CM co CO CO Cl C QD rh t- C VD CI NO Ch t- CD VD Ot CD U, c:n C e CO *I UD I NO rh C) NM CM CO t- VD C C) NV VD cn cr) ko t- CD QD t - I N C NM CO CO CO C COt- NV CO T-4 CO Cl Cl rh NV to CD C 4D t- NO cn r- 4 CM CD VD CD rh t- C cy CD C, t- UD ClI C NO in Cl) C C* CD C QD NN NP CO CO CO t- C) CM i Cq rh CO rh CO NO CO CO CO rh COMr-i CO t*nm C co V-4 r to NO NO to NV GO t- 4D t-) C CM CM CD C cn C QD NO C4 CD td VD C CO Ch 4D CN,4CO t- t- 'l rh rh NV CM CD to CD CD C NP In te MC MM Ci COC-,-IN NM WOCC co co N N re rh it,3, I 4: Cl 2 r L; )4-'4 ; c u'' ti NO CO 4 8 '4,'4? ';'-', ; I 2 I ; I ;8 I I Ca '4 '44 CO H % ṯ, I L4 R7, 2N2 Pi,2a'''' c W4 E242;42 8 P ',II Ie, c -44 a, t a) W cd 4 a) k cc! A En ca N W d AI t ba k Z N t- co,----t- c, m r4 - co t co,i ciro to,- cn CYD I-4 CI L- co C) OD,- co it--, to CD = `"H cl co co co *-4 ;4 bo a) cd 4 od t- VD r i CO CO C -4,4 NO t- N ?2, ill cq ; q's ''' % r4 Cl 3 2,74 ',? ;F- s; CO CO i UD C) eti C) CO C) t- 23 i I 'a 8 v- CI I i CO 8 S I I I I 8 I I I ';' El r-i Ci I I I co Ci I r-i t- Cl di I S 2 CO _ 2 I I I I C I t- C (4,I t, ;8 cio i S 82 q-' Ci C i I CO COrq,,, NO CD R, I 2 4 I,c3 I O Ill t* C I CDf I ev CO CO C OD C- C f i I I I C I ii tes I `,98' L-2 2'4(=& CO Ci rh I I I ERB 282 ;5 cl '4 N-w ie b : cb E: i'd d),, V : -4-) F 4 In : r4 " -4 : al -4, a) : : : : k -,,, i' rod, P,, r, r, 7 b : Etjba,,, ",, ea rci, 42 7,-, (3,), th 5 in, ad, a 4 44,,, 4,),i, ba _,,,,, E -4,, bid Q) A : : F : : r-4 il baa cd 7 = V ;a),, -;- a) at a) 4"', itl ba A -- r,, e, bo,,,, ho 4a : ', 4 i r4,,,,,,-,,, u ;,,,, 4-) $, 4)`-' Ti el LA 7 O :, 7,, _ *"-, NJ e4 DI 44, k : Al bo od o TY c-4 we= : ;4 -; 3bech 4,k,:bY) ^ $4 e rcl,- 4 ;-* T: > c bk o 72,, 474)cck bc 4 s A ba,ejo cu m 7, e4 ", 4-) 4 E 4) ') CI) CO,, al i > raat ba rn 4, ro ca, Ib,,,, 5 cn t b4 ba : ;-74 -p ''' - "' w bk " a) PO t qb, be,c,, mi,,, pas 2, 4 be- G, 3, : ;,, -4-) a) ;-4 O2 cd 4 co %4 4),, bo au 4, p 2 _ ;- a) Ib' b l- ci) rt: _ cd r, A o z 2 ba - r a - oaa """' - km"-bti o,,,-44) ts Pa,,,WwW W,ti co to ts V to t4 - rd p- '4 ;4 E F: A P 4) a) es ;, co 4, 2 )4% - Ei 4) s4, ;- 4) oci) b() o cd,, 83 A 2-4 s, (4, 547 "'Ira "- W93 - '-' Q ba ' o P 9 o % " 4'i/2)&Z co M -4-2t - cdos ftolkszkalmr w44 onopoaow E 44*"'% " W43,4)4W,>,,Wt a) Vo -,-4 cl) to co () r 4) s s "", cd c) c-4 CD - " CD 4:4 cd ei) 4::$ 45S r S o mw a),,-zesi,, '4'4 V9k"Ow) vtoz4,hhnhck4wkinp-o,pwpw"co""a s4 cd 4 Pc,bActic 4'VA 5ok ect-9 4)&4 '8 cdr-elq mnwn-, -,44M cieili 44,4,Q_IEldmWma7,(4-4 Pt A4 -i Csi ei * u,-,,4 ei 2,i mi a$ t: oci ci C5 r4 csi oi 4 rd Ci A t- fr - VD CO Nii Ch t- t - QD OD CI oko Nti OD CO co Cl e- t- Ce CD OD OD I ce) 4' so V ti G, CI CO cnn VD N co e- O4 N ch C CD C) NV NO L- C to to 4D QD rh CO C t- Ch NV t- Cq C UD 4D C VD t*, UD UD CM te Ch Ch CD co C QD Ch NO C C Q NO rh CD ClQ NO QD OD L rh cq -4 cn to -, Cl c7) C QD TH CD O co HCOC* CO t- -44NMNON CO NV rh CO VD CO C CD t-i Cn N CO r", MN NP -,Pr Cl --,- CM CD C) I cq i rh C) t t* t- C NM C CO CD CD C) Ch VD C cn CO C C, to I CID ClI I rh C -- WI 4 co c4 cy C QD QD NO rh Ch r VD N C W-4 C* Ni-iWC*HM a, oo rq 4 co r-' - C I Cl OI T-4 C t- t- NV NO VD CM Ch t t- C) CO CD t- NO NV CD t- t ep CO TH I to t- ko i 4(3 N i I rh C CD NV Ct- C C C VD OD C- rh Ch NO VD -- to N N NO t, r- CA to UD Om CO r r4 NP, Od '44 I r 3 CM CD NO CD '44 CI CS) C) CD UD ev ev cq co I I I I NO Ch rh t- 4 Nil NP CO Cl Ci to NP CD NO NO VD rh co C C CD -e CO rh rh CCONM Z-:- ' `44 co Ot C C r4t CO Cl MN oo CO CD C) t- co CO C* C Ci o CO co i Ci H a cy, rl 2 I cm cp 4 CD OD C NP OD cv CD t- ko CO OD VD to CO QD UD W W --- UD CO NO C) oo CI CD,ti r-i CO NP CI C) CD c;) co Cl H acy, sie co o - CO Cl to mci W 4 / C- VD r- NO CO i N f 4D i NO N I C\ ' hi) it:,) V 7: - P $ ti 4 rn 2 > ft P 'r c) ;- r ts) c2 4, o 44' fr es L i I ÇA c) a) io, ci,, CO N rh NO cq o Cli Co,4 2 e* P e Q) v 4" tom ` ""; 7:4 bo t-4 3 ra rc, cd () ia o t a) re "ES oct A $4 3 co w "CA iss-eco rti bij ) co 4 U2 co txo o CM r4 Q) Cq H 4- CO ha ba 4 od z 4-) CL) r/ ccd f' 4 U2 q:3 o cd rn fx in 4 Tj a) c _ b od Zs 'CS --) cl) 4 4) o 4= U2 P Q) 444 o u) 4' $4 tl) P»F, rn o b Ob4 - o 4, ho () al ro bcd E 4-7J oxr-) 25, CO 4

12 Forretnins- oz sparebankenes fordneer so Ejeld overfor utlandet pr3/3 968' : Millkr (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 2, 968) Fordner 7 al Nostro ) 7a2 Loro 2 7b For andres renin i utenl valuta V Ihendehaverobliasjoner * 2 VI Aksjer vii 4 Utlån Pantobliasjoner Utenlandske veksler Vekselobliasjoner o jeldsbrev Kassekredi, Andre utian lb Utlån i utenlandsk valuta VIII Andre fordner 3 Utenlandske rembursdebitorer 4 Andre debitorer Forretninsbanker Sparebanker 3/3-67 3/3-68 3/3-67 3/3-68 II Kassebeholdnin (utenl sedler o 6 skillemynt) III Bankinnsko ) Sum fordner Gjeld 42 4 Innsko a I renin med utenlandske banker I Nostro 2 Loro 6 O o ) 27 ) b Andre utenlandske innskytere Innsko i norske kroner Anfordn 59 Termin OS, Sparevilkår mndrs oppsielse Andre vilkår 2 2 Innsko i utenlandsk valuta IV Lan i utland t 22e a Aksepter for andres renin 6 2 b Lan i utenlandske banker 2) C Andre Ian i utlandet 3 2 V Annen jeld Bankremisser Remburskreditorer VI Aksjekapital 7 6 Sum jeld ) Nummerenen i forspalten føler oppstillinen i "Månedsstatistikk for bankene" 2) Omfaer til dels innsko fra utenlandske banker i utenlandsk valuta

13 Byplan i forretninssbanker oa sparebanker pr 3 mars 968 Forelopilse tall Mill kr (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 2, 968) Forretninsbanker Bevilet Disyonert 3/3-67 3/3-68 3/3-67 3/3-68 Bolibyelån 4)4p* a Med konvertenstilsan fra statens bolibanker b, Andre bolibyelån , Skipsbyelån Andre byelån,4,4;4j Byelån i alt 4P,444efoo258? '+l8 _ Sparebanker 2 Bolibyelån 37 a Med konvertenstilsan fra statens bolibanker b Andre bolibyelån , Skipsbyelån , Andre byelan Byelin i alt

14 Forretninsbankenes utlån i utenlandsk valuta ) pr 3desember 967 Millkr (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 43, 967) Låntakerrupper Utnn r 3/6-66 3/2-66 3/6-67 3/2 67 Berverksdft 3 2 Indust a) Nænsmiddel-, dkkevare- o tobakksindust b) Tekstil- o bekledninsindust mv c) Tre-, møbel- o innredninsindust mv d) Treforedlinsindust e) Lær- o ummivareindust f) Kjemisk indust, kull- o mineraloljeforedlin ) Jord- o steinvareindust h) Pmær jern- o metallindust i) Jern-, metallvare- o maskinindust j) Elektroteknisk indust 2 2 k) Skipsindust ) Annen transportmiddelindust m) Diverse indust 2 3 Bye- o anlesvirksomhet 4 Varehandel Sjøtransport Annen samferdsel Andre næner Utlandet I a t ) Omfaer ikke utlån til banker o andre finansinstitusjoner Pr 3/6,66 er andre finansinstitusjoner med under post 7, Andre næner

15 Inn- o utførselsverdien fordelt på varerupper Januar-mars 968 Millkr (Fore månedsmeldin ble offentlijort i SU nr 3, 968) Innførsel MarsJanuar-mars Matvarer o levende dyr ** * 28, 37,4 377,3 47,2 4 Korn o kornvarer 3,9 36,5 5,8 7, 5 Frukt o rønnsaker e***oee 4,3 4, 5,3 23,9 6 Sukker o sukkervarer 5,8 8,6 9,2 24,8 7 Kaffe, te, kakao, kryddeer 28,5 23, 75,8 77,6 8 F6rstoffer for dyr, unnta umalt korn 4,3 4,4 43,7 44,6 Andre matvarer o levende dyr 7,2 3,7 27,5 39,2 Dkkevarer o tobakk ***,4 8, 29,8 46,7 2 Råvarer, ikke spiselie, unnta brensel 52,7 47,3 42,9 445,8 22 Oljefrø, -nøer o -kjerner 8, 9,2 24,2 27,3 24 Tømmer, trelast o kork - 24,5 29,4 83,3 83,2 26 Te stilfibrer o avfall k * 8,5 7,8 29,2 ' 24,2 27 Rå jødninsstoffer, rå mineraler 2,7 5, 37,3 45,5 28 Malmer o avfall av metall 67,7 55,6 8,9 97, Andre råvarer 2,3 2,2 65, 68,5 3 Brenselsstoffer,smøreoljer,elektsk strøm,8 3,5 327,9 375,3 32 Kull, koks o bkeer eecteeeeosee,6 7,2 4,6 48,3 33 Mineralolje o mineralproalktg,o, 3,3 286, 326,5 Andre brenselsstoffer mv, -,3,5 4 Dyre- o plantefe, -olje o -voks 4,5 2,6 2, 8,3 5 Kjemiske produkter v 3,2 26,3 34, 42, 5 Kjemiske runnstoffer o forbindelser 47,5 49,5 49,3 22,2 53 Fare- o arvestoffer - 6, 8, 9,4 23,3 54 Medisinske o farmasøytiske produkter 8,7,9 27,7 37,8 58 Plast, reenerert cellulose,kunstharpikser 2,8 24,4 62,7 72, Andre kjemiske produkter -- 3, 32,5 8,9 85,7 6 Bearbeidde varer, hovedsakeli ruppert eer mateale - 283, 29, 878,5 89,7 65 Garn, metervarer, ferdie tekstiler 67,7 7,6 22,7 22,2 66 Produkter av ikke-metalliske mineraler 9,9 2,4 58,6 65,8 67 Jern o stål e4ecose*oie 78,6 75,8 245,2 242,9 68 Metaller, unnta jern o stål -- 37,5 42,3 9,8 2,8 69 Varer av uedle metaller 4-45,5 38,9 27,4 2, Andre bearbeidde varer 33,8 4, 5,8 2,9 7 Maskiner o transportmidler, unnta skip 376,4 365,3 6,7 36,2 7 Maskiner, ikke-elektske 87, 94, 56,3 587,8 72 Elektske maskiner, apparater omateell 89,8 84,4 275, 273,4 73 Transportmidler, unnta skip 99,5 86,8 225,3 275, 8 Forskjellie ferdie varer 29,7 53,9 34,5 4,2 84 Klær o hode pla 4 53,6 64,3 32,3 57, 85 Foøy, 5,6 25,2 33, 86 Instrumenter; fotorafiske o optiske artikler, ur G 23,6 22,6 67,8 77,7 Andre ferdie varer 4 * 4,4 5,4 6,2 42,4 9 Varer o transaksjoner, ikke r eer art 5, 5, 3 4,6,2 I alt uten skip 35,2 373,8 3 84,3 4 63,7 Skip, nybyde,e 375,6 43, 7,8 654,2 9, Skip, eldre G * 9, e ,5 2 9 I alt ** 79,8 78, ,6 4 83,8

16 Utforsel Mars Januar-mars Matvarer o levende dyr Kjø o kjøvarer 2 Meievarer o e 3 Fisk, fersk, kjølt, fryst, tørket, saltet, røykt 32 Fiskehermetikk o annen tilberedt fisk 8 Fewstoffer for dyr, unnta umalt korn Andre matvarer o levende dyr 29,7 2,5 8,7 49,4 22, 4,5 5,5 37,, 7,7 7,4 2,6 29,6 6,7 436, 7, 25,3 87,9 57, 43,8 5, 42,2 4,3 9,6 82, 54,4 35,2 6,7 Dkkevarer o tobakk,6 2,3 4,8 6,6 2 Råvarer ikke spiselie, unnta brensel 2 Huder o skinn, uberedte 24 Tømmer o trelast 464,4 25 Papirmasse o avfall *4, 26 Tekstilfibrer o avfall 27 Rå jødninsstoffer, rå mineraler 28 Malmer o avfall av metall ******4,46 Andre råvarer 88, 5, 2,4 46,3 6,9,9 4,2,4 8, 65,6 5,5 53,9 7,9 7,7 29,,4 34,6 6,6 7,7 38, 9,8 4, 43,4 4, 425, 6,8,7 53,2 2,2 49,3 69,8 3, 3 Brenselsstoffer, smøreoljer,elektsk strøm 33 Mineralolje o mineralprodukter Andre brenselsstoffer mv 9,9 6,6 3,3 3, 23,9 7,2 4,6 34, 6,5 66,4 5, 6,4 4 Dyre- o plantefe, -olje o voks 4 Dyrefe o -oljer 43 Bearbeidd dyre- o plantefe, -olje ovoks Annet 6, 9, 4,4 3,,6 5,4 5,3 9,9,2 62,6 25,2 35,5,9 55,5 25,7 29,2,6 5 Kjemiske produkter 5 Kjemiske runnstoffer o forbindelser 56 Kunstjødnin 6**O646* 58 Plast, reenerert cellulose, kunstharpikser Andre kjemikalier 64*******6 6 Bearbeidde varer, hovedsakeli ruppert eer mateale 62 Gummivarer ** 64 Papir o papp o varer derav 65 Garn, metervarer, ferdie tekstiler 67 Jern o stål 68 Metaller, unnta jern o stål 69 Varer av uedle metaller Andre bearbeidde varer 7 Maskiner o transportmidler, unnta skip 7- m, 4,Las,,ner, o apparater Transportmidler, unnta skip 8 Forskjellie ferdie varer 84- Klær, hodepla o foøy 85 Andre ferdie varer 79, 25, 25,5 3,8 4,7 378,7 4,5 8,5,2 73, 72,5 2,6 5,3, 37 9,3 2 2, Varer o transaksjoner, ikke r eer art 8 77,7 33,4 37,6, 26,6 4,2 3,2 54,9 4, 5, 27,7 8,3 5,2 37,5 37,7 452,8 2,6 245,7 8, 3,3 7,3 88, 243,7 26,2 3,6 93,6 25, 28,2 6,3 35,8 27,6 487,4 62, 42,7 37, 247,5 56,6 75, 47,9 8, 92,5 25,6 43,3,9 32,4 29,7 228,6 63, 2,3 26,6 75,7 39,3 87,9 33,7 42,6 45, 34, 253, 6,9,6 I alt uten skip 866, 99, 2 637, ,2 Skip, nybyde * 83,9 34,6 4,3 3,2 Skip, eldre , I a t 6 *666 64,44/ 982,2 8, , 53 35,9 25, 86,5

17 Handelsflåten i kvartal 968 (Fore meldin ble offentlijort i SU nr 4, 968) Eer Statistisk Sentralbyrås tonnasjestatistikk hadde handelsflåten i kvartal 968 en neotilan på 273 bruotonn, o var pr 3 mars 968 på i alt 2 33 skip på til sammen 9 6 bruotonn Av disse var 57 tankskip på til sammen 9 92 bruotonn Oppavene omfaer bare handelsskip på bruotonn o over Bruotilanen til flåten i kvartal utjorde i alt 585 bruotonn Fra norske verksteder ble det levert 4 tørrlastskip på til sammen 99 bruotonn o 3 tankskip på til sammen 53 bruotonn Fra utlandet ble det innført 23 nybyniner på til sammen 45 bruotonn, hvorav 2 på til sammen 36 bruotonn var tørrlastskip o 3 på til sammen 54 bruotonn var tankskip Av eldre skip ble innført fra utlandet 5 tørrlastskip på til sammen 8 bruotonn Avanen fra handelsflåten i kvartal var på i alt 33 bruotonn Det ble solt til utlandet 37 tørrlastskip på til sammen 6 bruotonn o 4 tankskip på til sammen 5 bruotonn 3 tørrlastskip på til sammen 9 bruotonn er sleet eer forlis, o tørrlastskip på 4 bruotonn er avet til lekter

18 Tilan o avan i handelsflåten i kvartal 968 Handelsskip på brtonn o over ) brtonn brtonn brtonn An- An- Antall tall Br * tonn tall Brtonn Brtonn Antall I alt Brtonn Tilan kv 968: Nyby i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet MiO4464,4, Nyby i Nore Annen tilan Tilan i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip, Motor tankskip Damp tankskip Avan i kv 968: '-i L _ Skip solt til utlandet Forlist eller kondemnert Solt til opphoin innenlands Annen avan Avan i alt Herav: 36 6 Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip MOO Handelsflåten 3/ Neotilan i kv Handelsflåten 3/ Herav: 757 Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip ) Eksklusive fiske- o fanstskip, hvalbåter, hvalkokeer o spesialskip som taubåter, berinsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskinsskip, skoleskip ol som ikke kan karakteseres som handelsskip

19 (F o r t s) Tilan o avan i handelsflåten i kvartal 968 Handelsskip på brtonn o over ) brtonn brtonn brtonn brtonn o over Antall tall tall An- An- An- Brtonn Brtonn Brtonn Brtonn tall Nyby i utlandet, Eldre skip kjøpt fra utlandet Nyby i Nore I Annen tilan 6 Tilan i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip _ Avan i I kv 968: Skip solt til utlandet 2 Forlist eller kondemnert Solt til opphoin innenlands Annen avan Avan i alt Herav: Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip Handelsflåten 3/ Neotilan kv 968 4***Q******* Handelsflåten 3/ Herav: 56 Motor tørrlastskip Damp tørrlastskip Motor tankskip Damp tankskip ) Eksklusive fiske- o fanstskip, hvalbåter, hvalkokeer o spesialskip som taubåter, berinsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskinsskip, skoleskip ol som ikke kan karakteseres som handelsskip -

20 Sko- oz utmarksbranner i 967 Eer Statistisk Sentralbyrås statistikk var det 39 sko- o utmarksbranner i 967 med brente arealer på i alt 3 7 dekar Av dee var 2 6 dekar produktiv skomark, fordelt på 93 branner, o dekar uproduktiv sko o annen utmark 966 var det 567 branner med 4 8 dekar brent areal Brannskadene i 967 utjorde i alt kr Av dee var kr265 4 skader på sko o mark o kr 3 på tømmer, hus, redskap mv Utiftene til slokkin o vakthold var kr 77 Dessuten ble det brukt kr 38 til forebyende brannverntiltak Ved 347 av brannene var det brente areal på inntil 5 dekar størrelse, 36 mellom 5 o 25 dekar, 6 mellom 25 o dekar, mellom o dekar o over dekar De fleste brannene forekom i månedene apl-juli I apl var det 84 branner, i mai 5, i juni 74 o i juli 6 Ellers var det 5 branner i februar, 2 i mars, 5 i auust, 7 i september o i desember For 37 branner var tidspunktet ikke oppi Av branntilfellene skyldtes 7 lynnedsla, 33 kaffekokin o leirbål, 9 tobakksrøykin, 5 barns lek, 3 jernbanen, 2 elektske anle, 75 bråte-, lyn- o ressbrennin o 4 andre årsaker For 3 branner var årsaken ukjent 363 tilfelle varte brannen inntil da, i 27 tilfelle ; - da o i tilfelle - 2 daer For 35 av de 39 brannene ble det oppi at det ved slokkinen deltok personer, som i alt brukte 3 3 timeverk til slokkin o vakthold

21 Tabell Sko- o utmarksbranner Branner Brent areal Omkostninu-n Skade Slokkins- Til foreskomark utmark i Produktiv Annen alt omkost- byende brannvern Dekar Dekar Kr Kr Kr 963 e ' e Fylkene 967: Østfold Akershus, Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Ader Vest-Ader Roaland Hordaland, Beren Son o Fjordane MOre o Romsdal Sør-Trøndela Nord-Trøndela Nordland Troms Finnmark i Tabell 2 Brannårsaker Lyn- Ufor- Jern- Elek- Mill- Anles- Bråte-, Andre Ukjent ned- sikti- banen tske tære arbeid lyn- år- årsak sla het med anle øvelser mv brennin saker varme mv ) ) For 967 oså ressbrennin

22 Adopsionsstatistikk 966 Oppaver til Statistisk Sentralbyrå viser at det i 966 ble i bevilliner til 832 adopsjoner 43 uer o 49 jenter Tabell Adopterte eer fødsel i eller utenfor ekteskap Ar Al2pterte _ ekte- I Utenfor Uoppi alt ska ekteska I alt Prosent I ekte- Utenfor Uoppska ekteska ti , 25,7 73,6, , 26, 73,, , 29,5 7, , 26, 73,2, , 26,3 72,7, , 27,9 68,6 3, , 26,2 57,6 6,2 Dee var 5 adopsjoner flere enn året for, men 8 farre enn i 96 Av de adopterte var 479 født utenfor ekteskap, mens det for 35 av barna ikke forelå noen opplysnin om fødsel i eller utenfor ekteskap Tabell 2 Adopterte av stefar eller stemor o av andre eer barnas alder Alder GUTTER Under 3 år " 2 år o over I alt I alt IStebarnsadopsjoner Født i Født Uoppalt ekteskap utenfor i ekteska alt Andre alnia22 Født i Født Uoppekteskap utenfor i ekteska JENTER Under 3 år 3 - " 2 år o over I alt ALLE ADOPTERTE Under 3 år 3-2 år o over I alt av barna ble adoptert av stefar eller stemor o 5 av andre enn steforeldre

23 Tille til de internasdonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr 3, 968 Tallene er moa i tiden 24/4-29/4 968 o er foreløpie De vil eventuelt bli korert i Statistisk månedshefte Der vil man oså finne nærmere forklaner til tallene o alle korreksjoner av eldre tall Tall i parentes jelder måneden (kvartalet, uken) for Danmark (tabell 79) Animalsk jordbruksproduksjon -we Kol B Feb 4 () Svee (tabell 8) Arbeidsløyse Enrospsindeks A Apl 43,3 (5,9) fl Mars 4 (3) Storbtannia (tabell 8) Produksjon a Produksjonsindeks, indust Reuter's ravareindeks, uketall Enrospsindeks orese*eoppwoosa Konsumpsindeks C a Feb 5 (4) 22/4-26/4 5 (5) J Mars 5 (5) K Mars 8 (8) Frankke (tabell 82) Produksjonsindeks, indust øyeblikkeli rente pa statsobliasjoner Feb 25 (23) E Feb 5,84 (5,76) Vest-Tyskland (tabell 83) Arbeidsløyse Byeforhold t Konsumpsindeks n et *** B Mars 459,9 (589,7) G Feb () Il I Mars 3 (2) Sambandsstatene (tabell 85) Produksjon c Bilproduksjon Moody's råvareindeks, uketall It D c Jan 97 (958) 22/4-26/4 98 (98)

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972 Ir. 1/73 3. januar 1973 INNHOLD F ol ke t alle t i Nor g e ved utgangen av 1972 Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall Byggevirksomheten i november 1972 Inn og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966 Oslo, 7. oktober 966 Nr. - 7. årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-7. årgang Oslo, 2. juni 1966 INNHOLD Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1966 Lagerhold pr. 31. mars 1966 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1966 Inn- og

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars Paringsstatistikk for svin

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars Paringsstatistikk for svin Nr. 18/19-6. årgang Oslo, 6. mai 1965 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i mars 1965 Innførsel og utførsel av viktigere varer. Januar-mars 1965 Inn- og utførselsverdien fordelt

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2017

EKSPORTEN I JULI 2017 1 EKSPORTEN I JULI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2017 Verdiendring fra juli 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 650 2,3 - Råolje

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer