ARBEIDSDOKUMENT. .SljS : 3 MOR-BARN INTERAKSJON OG SYKEHUSFORHOLD VED FOTOTERAPI FOR NEONATAL HYPÉRBILIRUBINEMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSDOKUMENT. .SljS --1992: 3 MOR-BARN INTERAKSJON OG SYKEHUSFORHOLD VED FOTOTERAPI FOR NEONATAL HYPÉRBILIRUBINEMI"

Transkript

1 ARBEIDSDOKUMENT.SljS : 3 MOR-BARN INTERAKSJON OG SYKEHUSFORHOLD VED FOTOTERAPI FOR NEONATAL HYPÉRBILIRUBINEMI T. CHRISTENSEN, S. HODT, P.L. JACOBSEN OG J.B. REITAN STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSTITUTE OF RADIATION HYGIENE Østerndalen 25, P.O.Box 55, N-1345 Østerås, Norway Tel: (472) Fax: (472)

2 ARBEIDSDOKUMENT 1992 : 3 MOR-BARN INTERAKSJON OG SYKEHUSFORHOLD VED FOTOTERAPI FOR NEONATAL HYPERBILIRUBINEMI T. CHRISTENSEN, S. HODT*, P.L JACOBSEN** OG J.B. REITAN *Helsesøsterutdanningen, SUH, Oslo "Barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSTITUTE OF RADIATION HYGIENE Øslemdalen 25, P.O.Box 55, N-1345 Østerås. Norway Tel: (472) Fax: (472)

3 2 ENGLISH ABSTRACT MOTHER-INFANT INTERACTIONS AND HOSPITAL CONDITIONS RELATED TO THE TREATMENT OF HYPERBILIRUBINEMIA IN NEWBORNS By T Christensen, S. Hodt. P.L. Jacobsen and J.B. Reitan In order to be able to optimize the clinical practice of phototherapy, the effect of phototherapy on the contact between mother and child was investigated. 88 mothers were interviewed and asked questions related to the hospital conditions after delivery and the development of contact between mother and child. About 10% of the children had received phototherapy, while 34% had variable degrees of hyperbilirubinemia the first week after birth. In this limited study, few significant effects on factors as the duration and frequency of breast feeding were found. It seems like there is a tendency of lower score on the latter in groups reporting a feeling of unwanted separation after birth. Phototherapy lead in some cases to a feeling of less than optimal contact between mother and child. The results will be used to perform closer studies of interesting variables with the aim to make the clinical procedures more optimal. SAMMENDRAG 88 modre ble intervjuet av 30 helsesosterstudenter med tanke på å studere innvirkningen av medisinske prosedyrer ved sykehusopphold på kontakten mellom mor og barn rett etter fodselen. Særlig ble lysbehandling av gulsott fokusert på. Undersakelsen er relativt begrenset og er ment som en forundersokelse med tanke på å foreslå mer optimale behandlingsmetoder. Resultatene er i liten grad signifikante. En fant tendenser til at lysbehandling forer til en folelse av adskillelse hos modrene, i likhet med andre inngrep i forholdet til barnet like etter fodselen. Det kan også spores lavere ammefrekvens hos mortre med lysbehandlede barn. Resultatene er tenkt utdypet videre i fremtidige undersokelser.

4 INNLEDNING Omlag 30-50% av alle nyfødte får gulsott i storre eller mindre grad. Meget sterk gulsott, f.eks. ved bloduforlikelighet, kan være meget alvorlig og'gi svære senskader, men i de fleste tilfelle er gulsotten innen fysiologiske grenser og det trengs ingen behandling. Fototerapi av moderat gulsott hos nyfodte er en effektiv og forholdsvis bivirkningsfri behandlingsmåte. Man har imidlertid for dårlig kjennskap til hvordan behandlingen kan gis på den mest effektive måte, og også dårlig kjennskap til mulige Iangtidseffekter av behandlingen. Ved Medisinsk seksjon på Statens institutt for strålehygiene er det derfor startet arbeide for å vurdere denne behandlingen nøyere (Christensen og Reitan 1987). Eventuelle iangtidseffekter begrenser seg ikke bare til rene somatiske forhold. Behandlingen bryter inn i en tidlig utviklingsfase, og bl.a. mor/barn-relasjonen kan tenkes å bli påvirket. Dette gjelder både den fysiske adskillelse ved terapien, påvirkning av ammerytmer, engstelse i forbindelse med behandlingen osv. Det trengs okte kunnskaper om behandlingens innvirkning på mor/barnforholdet for å kunne foreslå optimaliseringstiltak som er hensiktsmessige ut fra en totalvurdering. Undersokelsen tar dermed sikte på å optimalisere behandlingen i forhold til kontakten mellom mor og barn. Negative effekter på denne kan vurderes på like linje med risiko for andre negative effekter som f. eks. hudskade hos barnet, fordoyelsesbesvær og mulige Iangtidseffekter av bilirubintoksisitet. Det ble derfor funnet sterkt ønskelig å stane et delprosjekt for å belyse disse forhold. Dette arbeidsdokument rapporterer en pilotstudie av lorholdene i Norge. Pilotstudien er gjennomført som et samarbeid mellom Medisinsk seksjon ved Statens institutt for strålehygiene. Barne- og ungdomspsykiatrisk team ved Barneklinikken på Rikshospitalet, og Helsesosterutdanningen ved Statens utdanningssenter for helsepersonell. Vi vil her hovedsakelig soke å identifisere viktige forhold som man må ta hensyn til når det skal legges opp en prosjektplan for det videre arbeid.

5 MATERIALE OG METODE I forbindelse med prosjektarbeide som ledd i utdannelsen hospiterte 30 studenter ved Helsesosterutdanningen ved Statens utdanningssenter for helsepersonell ved forskjellige helsestasjoner i Oslo og østlandsområdet. Ved spebarnskontroller på disse stasjonene ble modrene bedt om et intervju, og det ble presisert at det var helt frivillig å delta. Intervjuene ble foretatt etter et semistrukturert skjema, og tilsammen ble det intervjuet 88 mødre. Studentene hadde på forhand blitt spesielt orientert om behandlingsformen og opplegget av undersokelsen. Intervjuguiden finnes som vedlegg 1. Skjemaene er etterpå gjennomgått av forfatterne. I endel skjemaer var bare enkelte spørsmål besvart, men de viktigste var besvart i alle. Kvalitative ikke kodbare kommentarer og svar ble samlet og gruppert. Det er imidlertid ikke foretatt noen fullverdig kvalitativ analyse. De fleste svar ble kodet for statistisk bearbeidelse ved bruk av NCSS-programmet (Hintze 1987). Kvantiserbare svar ble kodet som vist i vedlegg 2. Svarene ble delt inn i grupper på grunnlag av svar på sentrale spørsmål i sporreskjemaet som vist i tabell 1. GRUPPE ANTALL (%) Alle 88 (100%) 1 Med gulsott 34 (39%) 2. Med lysbehandling 9 (10%)* 3 Adskilt mer enn ønsket Ikke adskilt Keisersnitt Fodselskomplikasjoner Ikke fodselskomplikasjoner 48 TABELL 1 Inndeling i grupper etter svar på sentrale spørsmål. {'To modre med barn som hadde vært lysbehandlet ble spesielt plukket ut til intervju av en student Disse to er ikke tatt med i antallel eller prosentandelen vist for gruppe 2.)

6 5 RESULTATER SAMMENSTILLING AV EN DEL KVANTITATIVE DATA For å finne forskjeller eller likheter i svarene på viktige spørsmål, ble ulike sammenligninger foretatt ved bruk av dataprogrammet NCSS. Man fant en del interessante sarnmenhenger som er presentert i tabellene 2-6 under. Den statistiske signifikansen er relativt dårlig ved de fleste sammenligninger. Dette kan selvfølgelig tilskrives det lave antall barn som var med i undersokelsen, men også andre faktorer. Eksempelvis kan sporsmålene ha blitt oppfattet forskjellig av forskjellige modre. Dessuten ble modrene intervjuet av ulike, utrente intervjuere. Særlig så det ut til at utslagene var store i forbindelse med sporsmålet om morsfølelsen. Her var man henvist til å tallbehandle meget svevende svar og tidsangivelser fra en dag til ett år. GRUPPE Alle 1. Med gulsott 2. Med lysbehandling 3. Adskilt mer enn onsket 4. Ikke adskilt -' - 5. Keisersnitt 6. Fodselskomphkasjoner 7 Ikke fodselskomplikasjoner Født før/etter termin, gjennomsnitt og hoyesle/laveste verdi er angitt (uker, minus betegner for) -0,6-1,0-9/ / / /2-2,1-9/0-0,3-4/ /2 TABELL 2 Tabellen viser fødselstidspunkt i forhold til termin. Alle grupper viser fødsel litt for termin. Man kan se den forventede tendens at de som har fått lysbehandling også er (odt for tidlig. Dette er I samsvar med at umodne enzymsystemer i leveren er en hoveda'sak til utvikling av gulsott, og denne umodenheten er forvernet å være spesielt alvorlig ved tor tidlig lodsel.

7 6 GRUPPE Alle 1. Med gulsott 2. Med lysbehandling 3. Adskilt mer enn ønsket 4. Ikke adskilt -" - 5. Keisersnitt 6. Fødselskomplikasjoner 7. Ikke fødselskomplikasjoner Når kom morsfølelsen, gjennomsnitt og hoyaste/lavesle verdi er angitt (dager etter fødselen) 5,6 1,6 0/7 1,5 0/6 1,3 0/6 7,4 0/180 1,6 0/6 4,5 0/28 7,4 0/180 TABELL 3, Tabellen viser når mødrene anga at morsfølelsen meldte seo. Som nevnt over, ga dette spørsmålet svært variable svar, og de tilsynelatende store forskjellene mellom noen grupper er hovedsakelig forårsake! av et lite antall svar med atypisk lang tid før morsfølelsen ble sagt å melde seg. Det var også vansker med å kode svar av typen "den kom etlerhvert og er i allefall sterk nå, X antall måneder etter fødselen*. GRUPPE Ammer du/har du ammet? (%ja) Alle Med gulsott Med lysbehandling Adskilt mer enn ønsket Ikke adskilt Keisersnitt Fødselskomplikasjoner Ikke fødselskomplikasjoner 98 TABELL 4. Tabellen viser hvor stor prosenlandel som enten ammet barnet før eller som fortsatt var i gang med amming ved tidspunktet for undersokelsen. Det kan observeres en tendens til at de som har vært adskilt fra barnet på grunn av lysbehandling eller keisersnitt. har hatt vanskeligere for å få amming igang.

8 7 GRUPPE Alle 1. Med gulsott 2. Med lysbehandling 3. Adskilt mer enn ønsket 4. Ikke adskilt Keisersnitt 6. Fodselskomplikasjoner 7. Ikke fodselskomplikasjoner Hvor lenge ammet du (måneder) 6.0 8,0 9,8 6,9 5,4 5,9 4,3 6.1 TABELL 5. Tabellen viser hvor lenge mødrene ammet sine barn. Dataene angir denne tiden kun for dem som anga at amminqen var avslutte!. Videre er ikke tatt med data for dem som aldri kom i gang med amming fd.v.s. variqhet tilnærmet 0 måneder). Det ser ut til at ammingen varte lenger ved gulsott og fototerapi. Dette er en uventet effekt og strider tilsynelatende mot andres data (mer om dette under). Observasjonen kan muligens tolkes som at barn som oppfattes som svake på grunn av gulsott, får ekstra omsorg. Ved kompliserte fodseler, er tendensen at ammingen varer kortere. Man skal være meget forsiktig med å tolke disse dataene for langt, siden modrene bare ble intervjuet en gang. Derved gir ikke undersokelsen dsta for ammevarigheten til dem som fremdeles var i gang med å amme ved tidspunktet for intervjuet. GRUPPE 1. Med gulsott 2. Med lysbehandling 3. Adskilt mer enn onsket 4. Ikke adskilt -' - 5. Keisersnitt 6. Fodselskomplikasjoner 7 Ikke fodselskomplikasjoner Mer adskilt fra barnet enn onsket (% adskilt mer enn onsket) TABELL 6 Tabellen angir om modrene ga uttrykk tor at de var mer adskilt fra sine barn enn onskel etter lodselen. Gruppe 4 og 5 gir selvsagt henholdsvis 100 og 0 % score på dette sporsmålet siden sorteringen av data har vært gjort på grunnlag av svar på disse to sporsmålene. Tendensen er som ventet. at fotoierapi og keisersnitt medforer mindre grad av kontakt enn moren onsker. SAMMENSTILLING AV ENDEL MYKDATA Svarskiemaene innehold! en rekke opptysninger og synspunkter på opplevelse av fødsel, fodselskomplikasjoner. behandling og ikke minst ettertokjende amming. Tatt i betraktning de vekslende forhold under intervjusituasjonen, det store anfall interv uere og med begrenset erfaring i interv)uundersokelser, er det vanskelig i trekke valide konklusfoner av materialet. Allikevel har vi Irukket ul etter vår oppfatning karakteristiske kommentarer i undergrupper av henholdsvis barn med og uten gulsott, med og ulen lysbehandling og mea og men mer adskillelse fra mor enn

9 onsket. Det bor imidlertid antores at det er vanskelig og sterkt skjønnsmessig å avgjore hvilke kommentarer man anser relevante i relasjon til henholdsvis gulsott, lysbehandling og adskillelse. 8 GULSOTT Av 34 barn med gulsott var det 19 svarskjemaer med spesielle kommentarer som ble antatt relatert til gulsotten. I 10 svarskjema på barn uten gulsott var omtalt forhold av samme karakter som var antatl relatert til gulsotten. Hos 6 var anfort at barna var slappe og sugde dårlig. Dette er et anerkjent forhold ved gulsott, men i 2 svarskjemaer for barn uten gulsott var anfort det samme. 3 modre fortalte at de seiv oppdaget gulsotten og måtte be om at det ble tatt prove til bilirubinbestemmelse. I ett tilfelle ble prove ikke tatt for barnet var kommet hjen. Barnet ble da reinnlagt og fikk lysbehandling. Modrene opplevde vansker med å bli trodd og bli tatt på alvor. Noen hadde blitt informert om gulsott som et normaffenomen, mens noen syntes informasjonen om gulsotten var mangelfull. For modre hvor det hadde vært kompfikasjoner ved fødselen, sectio caesarea eller andre spesielle forhold, var opplevelsen av gulsotten stort sett en biting i forhold til kuvose/respiratorbehandling og liknende. Disse modrene var de som hadde engstet seg mest. Men også modre med barn med ukomplisert gulsott hadde vært lei seg og tildels engstelige tor derte. Som hovedinntrykk finner vi at modrene nok var litt labile med noe utrygghet. kanskje fiksering i litt pussige detaljer, men i hovedsak ragene adekvat på torholdene vedrorende gulsotten. Derte vil etter vår opplatnmg si å plassere betydnmgen av gulsotten rimelig i forhold til normalsituasjon eller livstruende lodselskomplikas oner. LYSBEHANDLING I 6 svarskjemaer var anfort forhold om lysbehandling En mor Iryktel lysbehandling med lanke på adskillelse. men barnet fikk ikke behov lor lysbehandling En mor med barn med normaltorlopende gulsott fortalte al hennes lidligere barn hadde lått lysbehandling, og dette hadde hun opplevet aldeles Iryktelig En mor med barn med ABO uforlikelighet opplevet adskillelsen ved overflytting ul barneavd som negativ, men hadde s.tflig hengt seg sterkt opp i ai barnet likk penicillinbehandling uten at hun ble forklart hvorfor

10 <> 2 barn fikk lysbehandling bare ett døgn. Den ene av disse mødrene følte at morsfølelsen kom forst når de kom hjem fra klinikken, den andre anga å være redd og lei seg, men i begge tilfelle virker det som adskillelsen mer enn lysbehandlingen var det sentrale. En mor som hadde fått utført keisersnitt anga at lysbehandlingen av barnet var en bagatell sammenliknet med barnets prematuritet, sepsis og vannhode. ADSKILLELSE Av de modre som anga at de hadde vært mere separert fra barnet enn de hadde onsket var det Mere klare medisinske grunner bak. Adskillelsesproblematikken synes hovedsakelig å gå på kuvosebehandling, i noen grad lysbehandling utenom kuvøse. 7 hadde gjennomgått sectio. Flere av disse var premature 7-9 uker. Noen andre hadde barn i kuvose av andre medisinske årsaker, og noen var separert på grunn av fototerapi. Et par hadde fått overflyttet barnet til barneavdeling og seiv blitt igien på fodestedet. To modre opplevde det leit å ikke ha barnet hos seg når de andre på rommet hadde. En av disse ammet barnet hver 4de time, og syntes dette frem og tilbake'-opplegget var leit, en kalte situasinen 'abstinens' fra barnet. 2 andre modre opplevde i denne sammenheng adskillelsen sterkere. men i diametralt motsatt retning: Den ene opplevde det som adskilelse at barnet ble tatt hand om om natien av pleiepersonalet, tross hun hadde barnet på rommet hele dagen Under interviuet lortalte hun at hun var meget bekymre! for at alt skulle gå riktig til. og klarte nesten ikke være borte fra barnet i det hele tatt Den andre moren hadde gjennomgått sin tredje sectio og skulle onsket hun hadde fått mere fri' fra barnet. Allikevel fortalte denne moren at det fornge barn (sectio) likk lysbehandling Dette opplevde hun fryktelig, barnet likk ikke den trost det behovde. og hun folte maktesloshet overfor dette En mor opplevde det rommet barnet ble flyttet til (for lysbehandling) som upersonlig, og at dette var vanskelig å forholde seg til En mor anga at hun var utrygg overfor alt nytt. herunder lysbehandling Eilcrs gikk de Heste kommentarar på ulrygghet og at de var lei seg for kuvosebehandling Dette syntes allikevel å gå mest pd at de var engstelige i relasjon til årsaken til adskillelsen mer enn på adskillelsen i seg seiv oller ihverttall at de la mest vekt på den torste faktoren

11 10 DISKUSJON Det kan være noe tilfeldig hvem som har blitt intervjuet i denne undersøkelsen, og deltagelsen var frivillig. Prosentandelen med gulsott og med lysbehandling er relativt høy(tabell 1), men innenfor den variasjon som er rapportert ellers i litteraturen. I en tidligere studie (Christensen og Reitan 1987) anslo vi at 5-10% av norske barn i dag får fototerapi, og at dette tallet, tross beskjedne bivirkninger, muligvis er hoyere enn onskelig. I hvertfall understreker det betydningen av fortsatte undersokelser om behandlingen skulle medføre noen seneffekler. Skulle slike langtidsvirkninge' opptre, enten de er psykiske eller fysiske, representerer den hoye behandlingsprosenten et folkehelseproblem. Som ventet er de som har fått lysbehandling i gjennomsnitt fodt mest for tidlig (tabell 2). Derte henger sammen med at den manglende modning av leverkonjugeringsmekanismene tilsier behandli..gsbehov. Antall barn fodt for termin og tildels svært tidlig er okende med bednngen i perinatalomsorgen. Dette vil si at mdikasjonene for fototerapi også trolig vil oke fremover. Noe skuffende er at modre som registrerte gulsott seiv måne insistere på bilirubinmålinger, og at informasjonen tildels synes noe mangelfull. Amming er den optimale ernæringsform for spebarn, og antas å være en viktig faktor i utviklingen av mor/barn-relasjonen. I senere år har det vært propagandert for amming, og populariteten og aksepten av amming synes okende. Samtidig er det et økende problem at mødre, som av ulike grunner ikke får til ammingen, ka.' oppleve dette som et nederlag og en svikt i sin funksjon som mor Særlig for modre med kompliserte forlosninger, prematuritet og liknende kan glorifiseringen av amming, og slagord om at alle får det til om de bare vil, være en tilleggsbelastning til annen engstelse Modre som ikke kan amme sine barn fra starten av grunner som nevnt over. pleier å pumpe brystene og bringe melken til barneavdelingen. Mange klarer ved dette å starte/vedhkeholde melkeprodukspnen inntil barna seiv kan suge. I den g r ad fototerapi medfører adskillelse vil den influere på muligheter for naturlige ammerylmer Dersom fototerapien også gies i forbindelse med kuvosebehandling av premature vil disse problemer ymerligere forverres Hvordan lototerapien gjennomføres må derfor antas vesentlig å kunne influere på tidlig etablering av mor/barn forholdet Gjennomsnittlig ammet mødrene i denne undersøkelsen 6 måneder (tabell 5) Dette er omtrent som i andre undersokelser Vi vet imidlertid at ammevarighet og ammefrekvens varierer med en

12 11 rekke faktoren Vi har i våre data ingen opplysninger om utdannelsesbakgrunn. sosial status eller liknende. Nylander og Matheson (1989) fant at 80% av modre i Oslo ammet etter 3 måneder. men at denne prosenten okte med hoyere utdanning og sosialgruppe. Noe overraskende er funnet at ammevarigheten var hoyere ved gulsott og ved fototerapi enn gjennomsnittet (tabell 5). Dette er motsatt av hva som ble funnet i en svensk undersokelse (Elander og Lindberg 1986). Dette kan muligens tolkes som at barn som oppfattes som svake, får ekstra omsorg, og at man mere bevisst satser på å stimulere moren til bl.a. å holde ammingen i gang lenge. Man må i vurderingen av våre funn i forhold til den svenske undersokelsen, ha klart for seg at målingen av ammevarigheten ble gjort på ulike vis. I vår undersokelse ble ikke ammevarigheten hos de modre som ammet ved tidspunketet for intervjuet, registrert f.eks ved at disse modrene ble kontakte! senere. Elander og Lindberg (1986) har i sine data en tendens til at de modre som ammet etter noen få uker (f.eks. 4). (ortsatte å amme i de påfolgende uker i omtrent samme grad uansett om de hadde hatt barna hos seg (med eller uten fototerapi) eller om de hadde vært separert fra barne en konere periode på grunn av fototerapi. En kan derfor ikke utelukke at uoverensstemmelsen mellom våre og de svenske data er mindre enn ved forste oyekast. Når det gjelder ammefrekvensen er det en klar tendens både i våre data (tabell 4) og i data fra Elander og Lindberg (1984, 1986) til at den blir lavere ved prosedyrer som medforer separasion mellom mor og barn de forste levedager. Opplevelsen av ammesiluasjonen ved lysbehandling synes i dette materialet ikke bare god, jfr. kommentarer om at det var leit, at behandlingsrom virket upersonlige etc Det synes derfor å være muligheter lor ytterligere å bedre forholdene for ammingen. Elander og Lindberg ( ) har foreslått å bedre situasjonen ved å la foloterapi foregå i samme rom som moren oppholder seg, og delvis la moren ha ansvaret for omsorgen for barnet under fototerapi. Dette viste seg å ha positiv innvirkning på både ammevarigheten og ammefrekvensen. I nlleller hvor dette er medisinsk forsvarlig, særlig hos fullbårne og ellers friske barn. kan graden av adskillelse reduseres betydelig I tabell 6 går det klart fram at mange modre loler at de er mer adskilt fra sine barn enn onsket under fototerapien slik den praktiseres i dag Ved kompliserte fodsler var ammepenoden konere enn gjennomsnittet, mens ammefrekvensen lå nær gjennomsnittet Antagelig er adsknlelsen av så lang vanghet ved kompliserte fodsler at få klarer å opprettholde tilstrekkelig melkeproduksion i særlig tid Ved kompliserte fodsler og keisersnitt vil moren og barnet være fra hverandre en periode umiddelbart etter fodselen Monsteret ved fototerapi er annertedes i og med at fototerapi normalt forst settes i gang etter eit eller noen få levedogn Også det psykiske traume ved en komplisert todsel og lorstyrrelser i mor barn relasjonen kar lenkes å influere negativt Ihvenfall linnes en tendens til at de som hadde

13 12 vært adskilt fra barnet på grunn av keisersnitt eller lysbehandling hadde noe vanskeligere for å få amming i gang. Som ventet finner man også at fototerapi og keisersnitt medførte mindre grad av kontakt enn moren ønsket. Tallene er neppe signifikante, og det foreligger nok en viss interkorrelasjon mellom keisersnitt og lysbehandling. Det fremgår ellers av kommentarene at dersom det var alvorlige medisinske grunner til adskillelse og/eller kuvøsebehandling, så opplevdes selve fototerapien som en detalj i det hele. Der hvor slike tungtveiende forhold ikke forelå, ble derimot oppmerksomheten konsentrert mere om fototerapien. Vi tror derfor ikke man skal undervurdere betydningen av i og for seg ukomplisert gulsott og fototerapi for mor/barnforholdet. Man har indikasjoner fra andre studier på at forholdene rundt fototerapi kan bedres med tanke på kontakt mellom mor og barn. Særlig ser det ut til at morens disponible tid sammen med barnet er av betydning sammen med følelsen av kontroll over og kjennskap til behandlingssituasjonen. Det er tidligere påpekt (Christensen og Reitan 1987) at de fysiske forhold rundt behandlingen, f.eks. lysintensiteten, kan forbedres slik at fototerapien ikke nødvendigvis alltid må gis kontinuerlig, men k3n avbrytes i perioder om det er behov for dette. På dette grunnlag bør arbeidet med optimalisering av fototerapi fortsettes, også med tanke på barnets psyko-sosiale utvikling.

14 13 KONKLUSJON Pilotstudien stotter endel antagelser om at det i dag er et stort antall barn som behandles med fototerapi for neonatal hyperbilirubinemi, at dette, sammen med andre medisinske forhold, kan influere på kontakt/adskillelse mellom mor og barn, og at det er hospitalsrutiner som kan influere på disse forhold. Studien gir derimot bare begrensete holdepunkter for noen særlig konkretisering av hvilke forhold som er viktigst, og hvordan disse påvirker mor/barn interaksjonen på lengre sikt. Vi mener allikevel det er fremkommet såvidt mange punkter at det er grunnlag for å anta at en bredere kvalitativ studie vil kunne være av betydning tor å fastslå hvilke forhold som må tas hensyn til ved fototerapi for neonatal hyperbilirubinemi.

15 14 REFERANSER Christensen T, Reitan J: Fototerapi av hyperbilirubinemi hos nyfodte. SIS-rapport 1987:6. Osterås, Statens institutt for strålehygiene Elander G. Lindberg T: Short mother-infant separation during first week of life influences the duration of breast feeding. Acta Fed Scand 73: ,1984 Elander G, Lindberg T: Hospital routines in infants with hyperbilirubinemia influence the duration of breast feeding. Acta Ped Scand 75: ,1986 Elander G, Lindberg T: Vard av nyfodda fullgångna barn med okomplicerad hyperbilirubinemi - kuvosbehandling på barnklinik bada onbdig och kostsam. Lakartidningen 84:2949, 1987 Hintze JL: Number Cruncher Statistical System. Version 5.0 2/87 (NCSS). Manual.Utah. USA, 1987 Nylander G, Matheson I: Amming. Effekt av røyking og utdannelse. Tidsskr Nor Lægeforen 109:

16 VEDLEGG 1 INTERVJUGUIDE OM KONTAKT MELLOM MOR OG BARN MEDISINSKE OPPLYSNINGER Utfylt dato Barnets alder Nummer i søskenrekken Av student: (navn) Født for tidlig... For sent... Kommentar Hvem var tilstede under fødselen? Lege... Jordmor... Barnefar... Andre... (hvem ) Utviklet barnet gulsott? Ja... Nei... Hvem oppdaget gulsotten? Når Opplevde du barnet ditt som sykt på grunn av gulsotten? Ja... Nei Beskriv: Hva slags behandling ble gitt? Ingen... Lysbehandling... Annet... Ble barnet overflyttet til barneavdelingen for behandling? Ja Nei Andre steder...: Opplevde du uventede komplikasjoner i forbindelse med fødselen? Ja Nei Keisersnitt Kommentar: Var du mer adskilt fra barnet enn du ønsket etter fødselen? Ja... Nei... Hvorfor? Barnet var sykt... Mor syk Rutinene ved institusjonen var på den måten Andre grunner (beskriv): OPPLEVELSE AV BEHANDLINGSPROSEDYRER HVIS BARNET HAR VÆRT SYKT (legg serlig vekt på behandling av barnet som kan ha ført til at mor og barn har vert adskilt, herunder lysbehandling.) Hvordan reagerte du da du fikk vite at det var noe med barnet ditt? Redd Lei deg Sint Nektet Overrasket... Annet... Beskriv: Hadde du seiv merket at det var noe? Ja...Nei...

17 Fikk du nok informasjon? Ja... Nei... Hva synes du om den behandl ingen barnet ditt fikk? Beskriv: Hvordan påvirket behandlingen din kontakt med barnet? Positivt... Negativt Annet, Beskriv: MORSFØLELSE (Innled; mange har en tydelig opplevelse av norsfølelse før eller etter fødselen. Hadde du en følelse som du vil kalle morsfølelse? Hvis ikke relevant, hepp over) Når kom morsfølelsen for dette barnet? Med en gang, Etter dager, Etter... uker Eventuelt før fødselen Hendte det noe på sykehuset eller hjemme som du mener kan ha forstyrret morsfølelsen? Ja... Nei... Beskriv: Hvis flere barn: Kom morsfølelsen raskere eller senere for dette barn enn det/de forrige? Raskere Senere... Beskriv: AMMING Ammer du/ammet du? Ja...Nei (Hvorfor ikke ) Hvis nei, hopp til nest siste spørsmål. Kommer du til å amme like lenge som du kunne ønsket? Ja... Lenger... Kortere Hvorfor? Har, hadde, du melk nok? Ja...Nei

18 Hvis mor har sluttet å amme: Hvor lenge ammet du? Hvorfor sluttet du? uker (måneder) Ammet du lenger eller kortere enn du hadde tenkt på forhand? Lengre....Kortere Som jeg hadde tenkt Hvis annerledes enn tenkt: Hvorfor ble det annerledes? Sykdom... Lysbehandling... Begynte å jobbe,... Annet. Beskriv: OPPSUMMERING (GIS AV STUDENTEN LIKE ETTER INTERVJUET)

19 VEDLEGG 2 KODING AV SVAR OM KONTAKT MOR/BARN. NCSS Forkortelse og nummer på variabel Forklaring ALDER 1 ALDER I MÅNEDER TERM 2 TERMIN NEGATIVE TALL/0/POSITIVE TALL UKER BARNNO 3 NUMMER I SØSKENREKKEN GULSOTT 4 GULSOTT 1 JA 2 NEI BEHANDL 5 BEHANDLING 1 INGEN 2 FOTOTERAPI 0 ANNEN FLYTTET 6 OVERFLYTTET TIL BARNEAVD 1 JA 2 NEI 0 ANDRE STEDER FODKOMP 2 KOMPLIKASJONER VED FØDSELEN 1 JA 2 NEI 3 KEISERSNITT ADSKILT 8 MER ADSKILT ENN ØNSKET 1 JA 2 NEI SYKMOBA 9 BARN/MOR SYK 1 BARN SYKT 2 MOR SYK 3 BÅDE MOR OG BARN SYK 0 ANDRE GRUNNER INFO 10 NOK INFO 1 JA 2 NEI MORSFOL 11 NAR MORSFØLELSE 0 FØR FØD 1 MED EN GANG X DAGER RASKSEN 12 RASKERE ELLER SENERE ENN FORRIGE 1 RASKERE 2 SENERE 0 SAMME AMMER 13 AMMER DU 1 JA 2 NEI SOMONSK H LIKE LENGE SOM ØNSKET 1 JA 2 LENGRE 3 KORTERE AMMEVARIG 15 HVIS SLUTT, HVOR LENGE X ANTALL MÅNEDER SOMTENKT 15 LIKE LENGE SOM ØNSKET 1 JA 2 LENGRE 3 KORTERE

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11.

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11. BACHELOROPPGAVE: Hvordan kan sykepleier bidra til et godt samspill mellom foreldre og premature barn innlagt på nyfødt intensiv? KANDIDATNUMMER: 842 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie

Detaljer

Ammeundersøkelsen år 2000

Ammeundersøkelsen år 2000 Ammeundersøkelsen år 2000 Mor, barn og materutiner ved norske fødeenheter i perspektiv 1973-2000 Rapport ved Ingrid Eide, Eli Heiberg, Elisabet Helsing og Kari Palgard Pape Utført med støtte fra Helsetilsynet

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Et møte med et redusert liv - eller med et annerledes liv? En brukerundersøkelse gjennomført for Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Smågruppesenteret, Rikshospitalet

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Torkild Hovde Lyngstad og Ragni Hege Kitterød Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner

Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner Skrevet av: Therese Schmitz Kull Luftkrigsskolen 26-MARS BERIKTIGELSE De meninger og konklusjoner

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

for å se til at regnskapet blir ordentlig

for å se til at regnskapet blir ordentlig IO 74/39 1. oktober 1974 SYSTEMATISKE MALEFEIL VED REGISTRERING AV FORBRUKSUTGIFTER VED REGNSKAPSFØRING av Odd Skarstad INNHOLD Side 1. Innledning............... 2 1.1. Formål med undersøkelsen...... 2

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede Pål Ketil Botvar Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede KIFO Notat 5/2008 Innhold 1. BAKGRUNN 4 Kirkelig tilbud til døve og

Detaljer