ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR"

Transkript

1 ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR MED DEN NORSKE REGNSKAPSLOVEN 3-9

2 Innhold Side Styrets beretning 3-6 Rapport fra uavhengig revisor 7 Konsernregnskap for Aladdin Oil & Gas Company ASA Resultatregnskap for konsernet 8 Konsernbalanse 9 Konsernets kontantstrømoppstilling 11 Oppstilling over endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til konsernregnskapet Årsregnskap for Aladdin Oil & Gas Company ASA Resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Oppstilling over endringer i egenkapitalen 47 Noter til årsregnskap for Aladdin Oil & Gas Company ASA Side 2

3 STYRETS BERETNING Virksomhet Aladdin Oil & Gas Company ASA (heretter kalt "selskapet") er et uavhengig norsk lete- og produksjonsselskap involvert i utvikling og utvinning av olje- og naturgasslisenser i Russland. Selskapet eier de tre enhetene OOO Geotechnologia, ZAO Orneftegaz (solgt i 2011) og OOO Veselovskoe (heretter kalt "konsernet"). Geotechnologia ligger i Timan Pechora-regionen og eier to utvinningstillatelser (West Ukhtinskoye og Middle Sedolskoye gassfelt) og en letelisens (Middle Sedolskoye). OOO Veselovskoye innehar fem utvinningslisenser i Orenburg-området. De lokale hovedkontorene ligger i Ukhta og Orenburg. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, Norge. Selskapets mål er fortsatt å bli en betydelig produsent av olje og gass i Russland og det tidligere Sovjetunionen. Høydepunkter 2010 Første halvdel av 2010 var en krevende periode for konsernet. Selskapets økonomiske situasjon var utfordrende, noe som påvirket driften. Selv om den økonomiske situasjonen var utfordrende, var selskapet i stand til å starte gassproduksjon i Ukhta fra Middle Sedolskoye gassfeltet. I juli 2010 ble selskapets obligasjonsgjeld konvertert til aksjer, og det ble betalt inn NOK 32 millioner i ny kapital. Dette styrket konsernets økonomiske situasjon betraktelig. Konsernet har fortsatt fokus på å utvikle gasslisenser i Ukhta. Gassproduksjonen startet i april 2010 og nådde en gjennomsnittlig produksjon på omtrent tusen kubikkmeter per dag (700 boped) i desember Selskapet har ikke oppfylt alle sine lisensforpliktelser og forventer ytterligere brudd før dette rettes opp. Bogdanovskaya letelisens har utløpt, og selskapet besluttet å ikke søke om forlengelse av lisensen på grunn av begrenset potensial. Selskapet har nedskrevet lisensen og tilknyttede eiendeler i årsregnskapet for Styret vurderer risikoen for å miste de gjenværende lisensene som minimal, da nødvendige tiltak for å opprettholde disse er i gangsatt. Selskapet har besluttet å levere tilbake Khersonskoe-lisensen på grunn av utilfredsstillende produksjonsutsikter. Dette har resultert i en nedskrivning på MNOK 1,8. Ved utgangen av året hadde selskapets lisenser reserver på totalt 36 millioner fat oljeekvivalenter (P50). I tillegg har selskapet ressurser gjennom WU17-strukturområdet (4 funnbrønner), det interessante gassfunnet i struktur 14 på MS-lisensen og interessante strukturer på Veselovskoye-lisensen i Orenburg. Høydepunkter 2011 Det har blitt boret én produksjonsbrønn på Middle Sedolskoye gassfeltet (7VDE), og denne har blitt testet for gass med positivt resultat. Det er planlagt at brønnen skal settes i produksjon i løpet av fjerde kvartal I Orenburg har det blitt gjennomført en 248 km 2D-undersøkelse knyttet til Veselovskoye-lisensen. Tolkningen forventes å være klar innen utgangen av året. To brønner har blitt utbedret på Veselovskoye-lisensen i Det er nødvendig med ytterligere evaluering for å avgjøre hvor produktive brønnene kan være. Selskapet skaffet til veie finansiering på MNOK 80,8 i løpet av andre kvartal En ny lov vil bli implementert fra 2012 for å redusere skattebyrden for små felt. Produksjonsskatt for små felt (mindre enn 35 millioner fat) vil bli redusert med mellom 0 og 62,5% avhengig av initielle reserver. Dette vil kun gjelde for felt som har produsert mindre enn 5% av utvinnbare reserver. Se note 27 for nærmere opplysninger om aktiviteter i Side 3

4 Årsregnskap 2010 Aladdin utarbeider og fremlegger regnskapet i samsvar med forenklet IFRS (International Financial Reporting Standards). Etter styrets og administrerende direktørs oppfatning gir regnskapet med tilhørende noter en korrekt og nøyaktig oversikt over selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Bortsett fra den finansielle restruktureringen nevnt under høydepunkter, har det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som kan påvirke de fremlagte tallene eller selskapets stilling. Konsernets konsoliderte driftsinntekter for 2010 beløp seg til MNOK 15,8. Selskapet, Aladdin Oil & Gas Company ASA, hadde et netto tap i 2010 på MNOK 88,3 forårsaket av nedskrivning på MNOK 88. For året som ble avsluttet 31. desember 2010 pådro konsernet seg et tap på MNOK 61,6 (2009: MNOK 171,2) og hadde negativ kontantstrøm fra driften på MNOK 40,2 (2009: MNOK 39,0). Akkumulerte tap per 31. desember 2010 utgjorde MNOK 347,4 (2009: MNOK 281,1) og netto negativ arbeidskapital var MNOK 14,2 (2009: netto negativ arbeidskapital MNOK 66,0). Ved utgangen av 2010 hadde konsernet en samlet egenkapital på MNOK 161,9, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 70,8 %. Tilgjengelige betalingsmidler ved utgangen av 2010 var MNOK 4,5. Totale eiendeler ved utgangen av året var MNOK 228,8. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld ved utgangen av 2010 var MNOK 4,3 sammenlignet med MNOK 62,0 ved utgangen av 2009 (note 17). Konsernets kortsiktige gjeld per 31. desember 2010 beløp seg til MNOK 23,8, sammenlignet med MNOK 85,6 i Konsernets netto kontantstrøm fra driften beløp seg til minus MNOK 40,2. Konsernets samlede investeringer var MNOK 10,1 i Se note 3 for flere opplysninger om oppkjøpet av OOO Veselovskoe. I 2011 er det hentet inn ny egenkapital MNOK 80,8. Arbeidsmiljøet Et trygt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for fremtidig vekst i Aladdin konsernet. Styret og administrerende direktør mener arbeidsforholdene i konsernet er tilfredsstillende. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige ulykker som har ført til store personskader eller materielle skader i I 2010 var sykefraværet i Aladdin 1,1 %. Forskning og utviklingsaktiviteter Konsernet har ikke foretatt noen forskning og utvikling (FoU) i Likestilling Ved utgangen av 2010 er 15 av de 70 ansatte i konsernet kvinner. Kvinner utgjør 42,8 % av styremedlemmene i Aladdin. Selskapet forsøker å rekruttere kvinner til lederstillinger i konsernet. Kvinner er godt representert i konsernet. Det er ingen betydelige forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder ansatte fordeler. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor all vår virksomhet. Virksomheten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging. Det ytre miljø Aladdin Oil & Gas Company ASA er gjennom datterselskapene OOO Geotechnologia og OOO Veselovskoe et operatørselskap med oljefelt i Russland. Under boring kan ansvaret for brønnen bli overført til en kontraktør (boreselskap) som bærer fullt drifts- og rapporteringsansvar overfor russiske myndigheter til brønnen er ferdig. Når en brønn er ferdigstilt og skal over i produksjonsfasen, vil drifts- og rapporteringsansvaret bli ført tilbake til driftsselskapene. Styret legger vekt på å finne industrielle løsninger som ivaretar det ytre miljøet og sikrer sameksistens med andre viktige næringer. Selskapet forholder seg til Side 4

5 de lover og regler som gjelder i Russland til enhver tid. Det er i 2010 og til dags dato ikke rapportert om forhold som har skadet det ytre miljø. Økonomisk risiko Aladdin-konsernet er hovedsakelig eksponert for risiko knyttet til valuta, pris og likviditet. Konsernet søker å oppnå en akseptabel risikoprofil innenfor disse områdene. Når det gjelder renterisiko hadde selskapets obligasjonslån en fast rente, og ble derfor ansett for å holde lav risiko. De nevnte lånene ble konvertert til egenkapital i juli Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta for Aladdin er norske kroner, mens de russiske datterselskapene har inntekter og utgifter i rubler, og konserninterne lån i amerikanske dollar og rubler. Konsernet er derfor eksponert for valutarisiko. Siden russiske rubler og norske kroner anses for å være stabile valutaer, som begge korrelerer med oljeprisen, benytter ikke konsernet noen finansielle derivater som sikring mot valutarisikoen. Konsernets bruttoinntekt er eksponert for prisrisiko på grunn av svingninger i oljeprisen. Nettoinntekten påvirkes imidlertid av russiske tollsatser og avgifter som er progressive i forhold til oljeprisen, og som derfor begrenser konsernets eksponering for denne risikoen. En betydelig eller lengre nedgang i oljeprisen vil ha en svært negativ effekt for konsernet. I historisk perspektiv har det forekommet store svingninger i oljeprisen i takt med endringer i mange faktorer. Konsernet har ikke, og vil ikke få, kontroll over disse faktorene, og må følgelig akseptere denne risikoen. Med hensyn til likviditet er konsernet i en utviklingsfase, og tilgangen på nødvendige midler anses for å være en risikofaktor når det gjelder fremtidig finansiering av selskapet, som er planlagt dekket gjennom en kombinasjon av lån og egenkapital. Konsernet anslår at lønnsomhetsgrensen (EBITDA) for hele konsernet vil bli nådd tidlig i 2012, og at likviditetsrisikoen da vil bli redusert. Den nåværende likviditetssituasjonen og -analysen viser at konsernet vil ha behov for ytterligere finansiering tidlig i Det er gitt flere opplysninger om finansielle instrumenter og risikoer i note 17 og 25. Operasjonell risiko Aladdin er eksponert for operasjonell og teknisk risiko under bore- og produksjonsaktiviteter knyttet til selskapets lisenser i Russland. Teknisk risiko i operasjonene, så vel som risiko for forsinkelser i levering av utstyr og kontraktører som mislykkes, kan føre til forsinkelser i operasjonene. Lignende kostnader kan øke på grunn av høy aktivitet og press i bransjen. I grunne områder er lavt trykk en teknisk utfordring. Aladdins letelisens Middle Sedolskoye utløper i 2011, men selskapet har søkt om forlengelse av lisensen. Slike forlengelsesprosesser er for Aladdin, som for andre operatører i Russland, alltid beheftet med en viss risiko. Aladdin har ikke overholdt alle sine lisensforpliktelser. Dette kan medføre ytterligere risiko knyttet til lisensene. Se notene 26 for flere opplysninger om lisensene. Politisk risiko Det anses fortsatt for å være en betydelig politisk risiko knyttet til utenlandske investeringer i Russland. Oxford Analytica og AON har nylig rangert Russland i kategorien middels risiko. Oljeselskaper i Russland har vært gjenstand for høy beskatning de siste årene. Russiske myndigheter har imidlertid innsett at den høye beskatningen har redusert nivået på investeringer og vekst. Sterke signaler fra Kreml gir grunn til å tro at det er mer sannsynlig at beskatningen vil bli redusert enn at den kommer til å øke, dette gjelder særlig for mindre felt. Forretningsetikk Aladdin har vedtatt en politikk som går på at alle aktiviteter og operasjoner skal gjennomføres på en profesjonell og sikker måte, uten skader på mennesker eller miljø. Opplæring og øvelser er viktige tiltak for å oppnå dette. Aladdin fremmer ærlighet og tillit i forholdet til våre forretningspartnere og lokalsamfunnet hvor driften foregår, og har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon. Selskapsledelse Den norske anbefalingen for selskapsledelse dekker generelle prinsipper som norske private og særlig børsnoterte selskaper blir oppfordret til å følge. Aladdin støtter og bestreber seg på å følge disse Side 5

6 anbefalingene. Fortsatt drift Styret har til hensikt å opprettholde fortsatt drift av selskapet. Konsernet har skaffet finansiering på MNOK 80,8 i løpet av Det vil være behov for ytterligere finansiering i Styret er av den oppfatning at nødvendig finansiering vil være tilgjengelig for selskapet, og at konsernet vil fortsette driften. Styret understreker samtidig at det er noe usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering, og derfor også til konsernets muligheter for å fortsette driften. Tiden fremover Selskapets mål for oljeproduksjonen i Orenburg i løpet av 2011 og 2012 er å øke produksjonen gjennom å reaktivere tre brønner på Veselovskoe-lisensen og videreutvikling av lisensene Voinskoe, Besedinskoe og Nikiferovskoe. Denne utviklingen består hovedsakelig av å gjennomføre seismiske programmer, utbedringer og boring av sidestegsbrønner. Selskapet tar sikte på å øke gassproduksjonen i Ukhta opp til kubikkmeter per dag innen utgangen av Planen er å oppnå dette gjennom å sette én produksjonsbrønn til på Middle Sedolskoye-lisensen i produksjon. Det vil bli gjennomført et seismikkprogram og boret lete- og evalueringsbrønner i løpet av 2011 og 2012 for å øke produksjonen ytterligere fra 2012 og fremover. Finansieringen av disse operasjonene forventes å være en kombinasjon av gjeld- og egenkapitalutstedelser. Morselskapets regnskaper og fordelingen av utbytte for året Resultatregnskapet for morselskapet Aladdin Oil & Gas Company ASA viste et tap for året på MNOK 88,3. Styret foreslår at tapet avsettes til annen egenkapital. Fri egenkapital per 31. desember 2010 beløper seg til NOK 0. Side 6

7 RAPPORT FRA UAVHENGIG REVISOR Side 7

8 Aladdin Oil & Gas Company Resultatregnskap for konsernet for året som ble avsluttet 31. desember 2010 Note Året som ble avsluttet 31. desember 2010 Året som ble avsluttet 31. desember 2009 DRIFTSINNTEKT OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Kostnad solgte varer 4 (22 635) (16 444) Nedskrivning av varige driftsmidler 10 - (8 618) Nedskrivning av balanseførte letekostnader 11 (1 827) (6 387) Nedskrivning av immaterielle eiendeler 9 (429) (57 991) Bruttoresultat (9 068) (83 041) Generelle og administrative kostnader 5 (39 152) (39 971) Driftsresultat (48 220) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finanskostnader, netto 6 (11 746) (14 429) Valutatap, netto 7 (1 569) (46 539) Andre inntekter / (kostnader) 853 (300) Finansresultat, netto (12 462) (61 268) Resultat før skattekostnad (60 682) ( ) Skattekostnad/ skatteinntekt 8 (962) Periodens resultat (61 644) ( ) Fordeling av underskudd: Aksjonærer i Aladdin Oil & Gas Company ASA (61 644) ( ) Underskudd per ordinær aksje som skal tilskrives aksjonærene i Aladdin Oil & Gas Company ASA grunnaksje (i NOK per aksje) 20 (0,08) (4,06) Underskudd per ordinær aksje som skal tilskrives aksjonærene i Aladdin Oil & Gas Company ASA utvannet (i NOK per aksje) 20 (0,08) (3,39) Gjennomsnittlig antall utestående aksjer grunnaksjer ,852, Gjennomsnittlig antall utestående aksjer utvannet ,037, Side 8

9 Aladdin Oil & Gas Company Konsernbalanse per 31. desember 2010 Noter 31. desember desember januar EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Balanseførte olje og gass lisenser Balanseførte letekostnader Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Olje- og gasseiendeler Maskiner og utstyr Andre varige driftsmidler Andre anleggsmidler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Virkning av omregning til presentasjonsvaluta (7 829) (10 378) 191 Annen egenkapital ( ) ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Avsetning for fjerningsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Langsiktige lån Renter Sum annen langsiktig gjeld Side 9

10 Aladdin Oil & Gas Company Konsernbalanse per 31. desember 2010 Kortsiktig gjeld Obligasjonslån ,323 Kortsiktige lån Renter ,985 Leverandørgjeld Andre skyldige skatter Annen gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 10

11 Aladdin Oil & Gas Company Konsernets kontantstrømoppstilling for året som ble avsluttet 31. desember 2010 Note Året som ble avsluttet 31. desember 2010 Året som ble avsluttet 31. desember 2009 KONTANTSTRØMMER FRA DRIFT: Resultat før skatt (60 682) ( ) Avskrivning av varige driftsmidler 10, Avskrivning av immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige driftsmidler Nedskrivning av lete- og evalueringseiendeler Nedskrivning av immaterielle eiendeler Gevinst fra avhending av andre eiendeler (146) Finanskostnader, netto Valutatap, netto Virkningen av aksjeopsjonsprogrammet Annet (1 708) (2 509) Kontantstrømmer fra drift før endringer i driftskapitalen og betaling av inntektsskatt (38 395) (49 184) Endringer i driftskapitalen: Endringer i tilgodehavender og forskuddsbetalinger Endringer i varelager (1 488) Endringer i leverandørgjeld og periodiseringer (4 271) Endringer i andre betalbare skatter Endringer i andre eiendeler Betalt inntektsskatt (49) (519) Netto betalingsmidler brukt til drift (40,176) (38,998) KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Lete- og evalueringskostnader (10 739) (30 069) Renteinntekt Kjøp av datterselskaper fra tredjeparter 3 - (8 282) Netto betalingsmidler brukt til investeringer (10 118) (38 351) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Opptak av lån Betalte renter - (11 858) Innbetalinger fra aksjeemisjoner Tilbakebetaling av lån - (7 124) Netto kontanter generert av finansieringsaktiviteter Valutatap på kontantbeholdningen 14 (339) Endringer i betalingsmidler (6 723) Betalingsmidler ved periodens begynnelse Betalingsmidler ved periodens utgang Side 11

12 Aladdin Oil & Gas Company Oppstilling over endringer i egenkapital for året som ble avsluttet 31. desember 2010 Note Aksjek apital Overkurs fond Annen innskutt kapital Sum innskutt kapital Virkning av omregnin g til presentasj onsvaluta Annen egenkapit al Sum egenkapi tal Per 1. januar ( ) Korrigering av feil fra foregående år (9 428) (9 237) Omarbeidet per 1. januar ( ) Årets resultat ( ) ( ) Virkning av omregning til presentasjonsvaluta (10 569) - (10 569) Aksjeemisjoner Virkningen av aksjeopsjonsprogrammet Uregistrert kapital Per 31. desember (10 378) ( ) Årets resultat (61 644) (61 644) Virkning av omregning til presentasjonsvaluta Aksjeemisjoner (4 662) Uregistrert kapital (17 309) (17 309) - - (17 309) Per 31. desember (7 829) ( ) Side 12

13 Note 1. Regnskapsprinsipper og virkningen av nye regnskapsstandarder Aladdin Oil & Gas Company ASA er et allment aksjeselskap opprettet i Norge. Selskapets har sitt hovedkontor i Øvre Slottsgate 14, 0157 Oslo. Listen over datterselskaper presenteres i note 2. Grunnlag for utarbeidelse og videre drift. Konsernregnskapet til Aladdin Oil & Gas Company ASA (heretter kalt "selskapet" eller "morselskapet") og tilhørende datterselskaper (samlet referert til som "konsernet") er utarbeidet i samsvar med den norske regnskapsloven 3-9 og regler for forenklet IFRS som er vedtatt av det norske finansdepartementet 21. januar Det innebærer at innregning og måling hovedsakelig blir utført i samsvar med IFRS (International Financial Reporting Standards), og at presentasjon av og noter til årsregnskapet er i samsvar med den norske regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle transaksjoner og mellomværender mellom datterselskaper er eliminert. Årsregnskapet er basert på årsregnskap fra de enkelte enhetene, som er utarbeidet på bakgrunn av de samme regnskapsprinsippene. Alle enheter har samme rapporteringsdato, 31. desember. Årsregnskapet ble godkjent av styret 29 september Konsernregnskapet er utarbeidet etter fortsatt drift prinsippet, som forutsetter at konsernet vil kunne opprettholde videre drift i overskuelig fremtid, og være i stand til å realisere sine eiendeler og innfri sine forpliktelser under normale forhold. For året som ble avsluttet 31. desember 2010 pådro konsernet seg et tap på MNOK 61,6 (2009: MNOK 171,2) og hadde negativ kontantstrøm fra driften på MNOK 40,2 (2009: MNOK 39,0). Akkumulerte tap per 31. desember 2010 utgjorde MNOK 347,4 (2009: MNOK 281,1) og netto negativ arbeidskapital var MNOK 14,2 (2009: netto negativ arbeidskapital MNOK 66,0). Konsernets lete- og utviklingsaktiviteter vil kreve betydelig finansiering i løpet av de neste tolv månedene. Dette er et vesentlig usikkerhetsmoment som indikerer betydelig usikkerhet om konsernet er i stand til å fortsette driften og realisere sine eiendeler og innfri sine forpliktelser under normale forhold. I løpet av 2010 ble konsernet og obligasjonseierne enige om å omgjøre lån på MNOK 125,7 pålydende verdi til egenkapital (note 15 og 17), og på denne måten redusere gjelden med MNOK 125,7 pålydende verdi, og øke egenkapitalen med det samme beløpet. Ledelsen antar at konsernet vil kunne skaffe finansiering til oljeog gassletingen og -utviklingen, og til sist få avkastning på investeringene i olje- og gassleting gjennom salg av olje og gass eller salg av olje- og gasseiendeler. Derfor mener ledelsen at betingelsene er tilstede for å utarbeide dette årsregnskapet på bakgrunn av regnskapsprinsipper som gjelder for fortsatt drift. Utenlandsk valuta. Norske kroner (NOK) er presentasjonsvalutaen for konsernets drift, og den funksjonelle valutaen til morselskapet. De enkelte årsregnskapene for hvert av selskapene i konsernet er utarbeidet i valutaen som benyttes i de primære økonomiske omgivelsene hvor selskapet har sin drift (den funksjonelle valutaen). Årsregnskapene til de russiske og kypriotiske datterselskapene oppgis i henholdsvis russiske rubler og amerikanske dollar. Ved utarbeidelse av årsregnskaper for hver enkelt enhet i gruppen, blir transaksjoner i annen valuta enn enhetens funksjonelle valuta (utenlandsk valuta) omregnet etter vekslingskursen som er gjeldende på transaksjonsdatoene. Ved utgangen av hver rapporteringsperiode blir pengeposter i utenlandsk valuta, omregnet i samsvar med kursen som er gjeldende på den aktuelle datoen. Ikke-monetære poster innregnet til virkelig verdi i utenlandsk valuta, blir omregnet i samsvar med kursen som er gjeldende på datoen da den virkelige verdien ble fastsatt. Ikke-monetære poster som måles etter anskaffelseskost i en utenlandsk valuta, omregnes ikke. Kursforskjeller knyttet til pengeposter inngår i resultatregnskapet i perioden de oppstår, bortsett fra kursforskjeller på utenlandske valutalån knyttet til eiendeler under oppføring for fremtidig bruk i produksjon, som er inkludert i kostnaden til disse eiendelene når de blir ansett for å være en justering av rentekostnadene på de aktuelle utenlandske valutalånene; kursforskjeller i transaksjoner som inngås som sikring mot visse risikoer ved bruk av fremmed valuta; Ved utarbeidelse av konsernregnskapet blir eiendeler og gjeld knyttet til konsernets operasjoner i utlandet omregnet til konsernets presentasjonsvaluta ved å bruke valutakurser som er gjeldende ved utgangen av hver rapporteringsperiode. Inntekts- og utgiftsposter omregnes i samsvar med gjennomsnittlig vekslingskurs for perioden, med mindre vekslingskursene svinger betydelig i løpet av den aktuelle perioden. Da benyttes vekslingskursen som var gjeldende på transaksjonsdatoen. Eventuelle kursforskjeller innregnes i Side 13

14 egenkapitalen. Ved avhending av en operasjon i utlandet (dvs. en avhending av hele den andelen konsernet har i en operasjon i utlandet, eller en avhending som innebærer tap av kontroll over et datterselskap som omfatter en operasjon i utlandet, en avhending som innebærer tap av felles kontroll over en enhet som kontrolleres i fellesskap, og som omfatter en operasjon i utlandet, eller en avhending som innebærer tap av vesentlig innflytelse over et tilknyttet selskap som omfatter en operasjon i utlandet), blir alle kursforskjellene som har blitt akkumulert i egenkapitalen når det gjelder denne operasjonen, og som kan tilskrives eierne av selskapet, reklassifisert som gevinst eller tap. Kursforskjeller på interne transaksjoner med de forhåndsangitte forfallsdatoene, bokføres i datterselskapets resultatregnskap dersom transaksjonsvalutaen er forskjellig fra daterselskapets funksjonelle valuta. Hvis det ikke forventes at de interne balansene skal betales tilbake, vises kursforskjellene i egenkapitalen. Goodwill og virkelig verdijusteringer knyttet til identifiserbare eiendeler og gjeld som er anskaffet gjennom oppkjøp av en operasjon i utlandet, behandles som eiendeler og gjeld tilhørende operasjonen i utlandet og omregnes med valutakursen som er gjeldende ved utgangen av hver rapporteringsperiode. Eventuelle kursforskjeller innregnes i egenkapitalen. Oppsummerte vekslingskurser som brukes ved overføringen, vises nedenfor. 31. desember desember januar 2009 Valutakurs på rapporteringsdato Russiske rubler / NOK 5,1613 5,2091 4,1796 Russiske rubler / USD 30, , ,3804 NOK/USD 5,9048 5,8060 7,0294 Gjennomsnittlig valutakurs for året 31. desember Russiske rubler / NOK 5,0268 5, Russiske rubler / USD 30, , NOK/USD 6,0468 6, Varige driftsmidler. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet, og justeres for akkumulert avskrivning, slitasje og verdifall. Alle påfølgende tilganger registreres til anskaffelseskost ved overtakelse eller oppføring, og justeres for akkumulert avskrivning, slitasje og verdifall. Anskaffelseskost knyttet til varige driftsmidler omfatter avsetninger for demontering og fjerning av anlegg. Konsernet regnskapsfører lete- og evalueringsaktiviteter i samsvar med IFRS 6, Leting etter og evaluering av mineralressurser. Geologiske og geofysiske letekostnader kostnadsføres etter hvert som de påløper, med mindre de kan tilskrives direkte til eiendeler som kan utvikles kommersielt. Utgifter knyttet direkte til en letebrønn, balanseføres først som letekostnader, til boringen av brønnen er fullført og resultatene evaluert. Hvis det ikke blir funnet olje og gass, blir letekostnaden kostnadsført som et tørt hull. Hvis det blir funnet olje og gass, og det er indikasjon på at dette funnet gjennom ytterligere undersøkelser, for eksempel gjennom boring av flere brønner (letebrønner eller eksplorative stratigrafiske testbrønner) kan utnyttes kommersielt, innregnes kostnadene fortsatt i balansen. Alle slike balanseførte kostnader blir underlagt teknisk, kommersiell og administrativ gjennomgang minst én gang i året, for å bekrefte at intensjonen fortsatt er å utvikle eller på annen måte utvinne verdier fra funnet. Når dette ikke lenger er tilfelle, blir kostnadene avskrevet. Når det konstateres at det finnes reserver av olje og naturgass, og utvikling er besluttet, overføres den aktuelle kostnaden til olje- og gasseiendelene, og det blir på dette tidspunktet utført en nedskrivningsvurdering. Utbyggings- og produksjonseiendeler akkumuleres vanligvis på en felt-for-felt basis, og representerer kostnaden ved å utvikle de kommersielle reservene som er oppdaget og sette dem i produksjon sammen med utgifter til leteaktiviteter som påløper ved leting etter kommersielle reserver og som overføres fra leteog evalueringseiendelene som beskrevet ovenfor. Utgifter til utviklings- og produksjonseiendeler inkluderer også utgifter til anskaffelser og innkjøp av denne typen eiendeler, indirekte kostnader som kan tilskrives direkte, balanseførte finanskostnader og avsetninger for utgifter til fremtidig demontering og fjerning. Avskrivning av balanseførte kostnader knyttet til påviste olje- og gassforekomster beregnes ved hjelp av produksjonsenhetsmetoden for hvert felt, på grunnlag av påviste reserver for lisensrettigheter og påviste Side 14

15 utbygde reserver for lete- og utbyggingskostnader. Avskrivning av varige driftsmidler som ikke er knyttet til olje- og gass, beregnes ved å bruke den lineære metoden på driftsmiddelets anslåtte gjenværende levetid. Beregnet levetid for eiendeler som avskrives ved hjelp av den lineære metoden: Anleggstype År Maskiner og utstyr 5-15 Annet 3-5 Gevinst og tap ved avhendinger fastsettes ved å sammenligne salgssum med den balanseførte verdien, og vises som Annen inntekter eller utgift i konsernresultatregnskapet. Lisenser. Lisenser regnskapsføres til anskaffelseskost minus akkumulert avskrivning og verdifall. Lisenser avskrives ved hjelp av produksjonsenhetsmetoden for hvert felt, på bakgrunn av påviste reserver. Avsetninger. Avsetninger regnskapsføres når konsernet har en juridisk eller kontraktsfestet forpliktelse som et resultat av tidligere hendelser, som med sannsynlighet vil kreve fremtidige utbetalinger, og det kan gjøres et pålitelig anslag over forpliktelsens omfang. Avsetninger, inkludert avsetninger til demontering og fjerning av olje og gass installasjoner, evalueres og beregnes årlig, og innregnes i konsernregnskapet på hver rapporteringsdato til verdien på utgiftene som forventes å være nødvendige for å gjøre opp forpliktelsene. Forpliktelsene diskonteres ved bruk av rentesats før skatt som avspeiler den gjeldende markedsfastsettelsen av pengers tidsverdi og risikoene som er særegne for forpliktelsen. Endringer i avsetninger som følge av tidsfaktor, presenteres i konsernets resultatregnskap under finansposter. Andre endringer i avsetninger, herunder endringer i diskonteringssats eller endringer i forpliktelsens estimerte økonomiske omfang, behandles som en endring i regnskapsestimatet i perioden estimatet endres. Endringer i avsetninger knyttet til demontering og fjerning av anlegg, legges til eller trekkes fra balanseført verdi av den aktuelle eiendelen i den gjeldende perioden. Beløpet som trekkes fra eiendelens balanseførte verdi kan ikke overstige den opprinnelige balanseførte verdien. Hvis en nedgang i den balanseføre forpliktelsen overstiger eiendelens balanseførte verdi resultatføres differansen. Avsetning for demonterings- og fjerningsforpliktelser registreres i konsernbalansen, og et tilsvarende beløp registreres som en del av varige driftsmidler. Verdifall for eiendeler. Eiendeler som er gjenstand for avskrivning og slitasje vurderes for varig verdifall (nedskrivning) når hendelser eller endrede omstendigheter indikerer at den balanseførte verdien ikke kan gjenvinnes. En nedskrivning regnskapsføres i den grad bokført verdi av eiendelen overstiger det gjenvinnbare beløpet. Det gjenvinnbare beløpet er det høyeste av en eiendels antatte salgsverdi, fratrukket salgskostnader, og estimert bruksverdi. Når de skal testes for verdifall blir eiendelene normalt gruppert etter lisensområder, som er de laveste nivåene det finnes kontantstrømmer for som kan identifiseres separat (enheter som genererer kontanter). Varelager. Varelager regnskapsføres med den laveste verdien av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Lagerverdien fastsettes på bakgrunn av et veid gjennomsnitt. Netto salgsverdi er den antatte salgsprisen ved ordinær virksomhet, fratrukket salgskostnader. Tilgodehavender. Tilgodehavender og andre kortsiktige fordringer innregnes i konsernbalansen med nominell verdi fratrukket avsetninger til forventede tap. Avsetninger til forventede tap er basert på individuelle vurderinger av hver enkelt fordring. Betalingsmidler. Betalingsmidler omfatter kontantbeholdning, bankinnskudd, samt andre kortsiktige og likvide investeringer med forfall på tre måneder eller mindre. Bundne likvider presenteres separat fra frie likvider frem til begrensningene fjernes. Merverdiavgift. Utgående merverdiavgift knyttet til salg skal betales til skattemyndighetene på den datoen som er tidligst av (a) inndrivelse av fordringer fra kunder eller (b) levering av varer eller tjenester til kunder. Inngående MVA kan avregnes mot utgående MVA ved mottak av MVA-fakturaen. Skattemyndighetene tillater oppgjør av MVA på et nettogrunnlag. MVA knyttet til salg og kjøp i Russland vises i konsernbalansen som et bruttobeløp, og er spesifisert separat i noter som eiendeler og gjeld. Når det er gjort avsetninger for verdifall på fordringer, registreres et verditap på bruttobeløpet til debitoren, inkludert MVA. Lån. Ved første gangs innregning regnskapsføres lån til virkelige verdi på gjelden, fratrukket direkte Side 15

16 henførbare transaksjonskostnader. I påfølgende perioder blir lån regnskapsført til amortisert kostnad ved hjelp av effektiv rente metoden. En eventuell differanse mellom beløp ved første gangs innregning og ny måling presenteres som renteutgifter i låneperioden. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre konsernet har en uforbeholden rett til å utsette betalingen av gjelden i minst 12 måneder etter rapporteringsdatoen. Lånekostnader som er direkte henførbare til ervervelse, konstruksjon eller produksjon av eiendeler som det nødvendigvis vil ta lang tid å klargjøre for tiltenkt bruk eller salg (kvalifiserte eiendeler), balanseføres som en del av anskaffelseskost for de aktuelle eiendelene. Startdatoen for balanseføring av lånekostnader er når (a) konsernet pådrar seg utgifter for den kvalifiserte eiendelen; (b) det pådrar seg lånekostnader; og (c) det setter i gang aktiviteter som er nødvendige for å klargjøre eiendelen for tiltenkt bruk eller salg. Balanseføring av lånekostnader fortsetter til eiendelene i all hovedsak er klare for tiltenkt bruk eller salg. Konsernet balansefører lånekostnader som kunne ha vært unngått hvis det ikke hadde gjort investeringer i kvalifiserte eiendeler. Balanseførte lånekostnader beregnes ut fra konsernets gjennomsnittlige finansieringskostnader (veid gjennomsnittlig rentekostnad anvendes på utgiftene til kvalifiserte eiendeler), bortsett fra når kapitalen lånes særskilt for å anskaffe en kvalifisert eiendel. Når dette skjer, balanseføres faktiske påløpte lånekostnader fratrukket eventuell kapitalinntekt på den midlertidige plasseringen av de aktuelle lånene. Kjøpsretter. Kjøpsretter er et egenkapitalinstrument som gjør det mulig for ihendehaveren å tegne seg for eller kjøpe et fast antall ordinære aksjer i det utstedene selskapet i bytte med et fast pengebeløp eller en annen finansiell eiendel. Kjøpsretter innregnes initialt til virkelig verdi fratrukket utstedelseskostnader som en del av egenkapitalen. Forskuddsbetaling. Forskuddsbetalinger regnskapsføres til kostpris fratrukket avsetning for verdifall. En forskuddsbetaling klassifiseres som langsiktig når det forventes at varene eller tjenestene forskuddsbetalingen er knyttet til blir levert senere enn ett år etter utbetalingen, eller når forskuddsbetalingen er knyttet til en eiendel som selv vil bli klassifisert som langsiktig ved første gangs innregning. Forskuddsbetalinger for å anskaffe eiendeler overføres til eiendelens balanseførte verdi når konsernet har fått kontroll over eiendelen, og det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte konsernet. Andre forskuddsbetalinger kostnadsføres når varene eller tjenestene som knyttes til forskuddsbetalingene, mottas. Hvis det er noen indikasjoner på at eiendelene, varene eller tjenestene som forskuddsbetalinger gjelder, ikke vil bli mottatt, blir den balanseførte verdien av forskuddsbetalingen nedskrevet, og et tilsvarende verditap innregnes i resultatregnskapet. Inntekt. Konsernet regnskapsfører inntekt når inntekten kan måles pålitelig, og det er sannsynlig at økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet. Vanligvis er dette når olje og gass leveres til kunder og eiendomsretten er overført. Bruttoinntekter er eksklusive merverdiavgift. Konsernet gjennomfører bare salg i Russland. Opsjoner. Aksjebaserte betalingstransaksjoner måles til virkelig verdi på egenkapitalinstrumentene på utstedelsesdatoen. Flere opplysninger vedrørende fastsettelsen av den virkelige verdien til aksjebaserte betalingstransaksjoner finnes i note 15. Den virkelige verdien som ble fastsatt på utstedelsesdatoen for de aksjebaserte betalingstransaksjonene, utgiftsføres lineært over opptjeningsperioden, med en tilsvarende økning i egenkapitalen. Ved utgangen av hver rapporteringsperiode vurderer konsernet det antall egenkapitalinstrumenter som forventes innvunnet. Virkningen den nye vurderingen eventuelt har på de opprinnelige anslagene, regnskapsføres i resultatregnskapet slik at den kumulative kostnaden gjenspeiler det oppdaterte anslaget, med en tilsvarende justering av egenkapitalen. Inntektsskatt. Det er beregnet og avsatt for inntektsskatt i årsregnskapet i samsvar med lover som er vedtatt eller vedtatt ved resolusjon ved utgangen av rapporteringsperioden. Inntektsskatten består av betalbar skatt og utsatt skatt og er innregnet i resultatregnskapet for året. Skattekostnad knyttet til transaksjoner som er innregnet direkte mot egenkapitalen er innregnes mot egenkapitalen. Betalbar skatt er basert på skattemessig overskudd for året. Skattepliktig overskudd er forskjellig fra overskuddet som rapporteres i resultatregnskapet, da det korrigeres for inntekts- eller utgiftsposter som er Side 16

17 skattepliktige eller fradragsberettigede i annen rapporteringsperiode (midlertidige forskjeller), og også korrigeres for poster som aldri er skattepliktige eller fradragsberettigede (permanente forskjeller). Konsernets forpliktelser knyttet til betalbar skatt beregnes ut fra den gjeldende skattesatsen ved utgangen av rapporteringsperioden. Utsatt skatt beregnes basert på midlertidige forskjeller mellom de balanseførte verdiene for eiendeler og gjeld i årsregnskapet og det tilsvarende skattegrunnlaget som benyttes ved beregning av skattemessig overskudd. Utsatt skattegjeld beregnes normalt for alle skattemessige midlertidige forskjeller, og utsatt skattefordel beregnes normalt for alle fradragsberettigede midlertidige forskjeller i den utstrekning det er sannsynlig at det vil genereres skattemessige overskudd som de fradragsberettigede midlertidige forskjellene kan redusere. Utsatte skattefordeler og utsatt skattegjeld regnskapsføres ikke hvis den midlertidige forskjellen er et resultat av goodwill eller oppstår ved førstegangs innregning (bortsett fra i en virksomhetssammenslutning) av andre eiendeler og gjeld i en transaksjon som ikke påvirker verken det skattemessige overskuddet eller det regnskapsmessige overskuddet. Balanseførte utsatte skattefordeler gjennomgås ved utgangen av hver rapporteringsperiode, og nedskrives i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det finnes tilstrekkelig skattemessig overskudd til at hele eller deler av eiendelen kan gjenvinnes. Utsatte skattefordeler og -gjeld måles basert på de forventede skattesatser i tidsrommet hvor gjelden skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres. Gjeldende skattesatser og skattelovgivning ved utgangen av rapporteringsperioden benyttes i denne vurderingen. Målingen av utsatt skattegjeld og utsatte skattefordeler gjenspeiler de skattemessige konsekvensene som vil følge av måten konsernet ved utgangen av rapporteringsperioden forventer at usatte skatteposisjoner og utsatte skattefordeler vil bli realisert. Utsatte skattefordeler og -gjeld utlignes når det foreligger en juridisk rett til å motregne skattefordeler mot skattegjeld, og når disse er knyttet til inntektsskatt ilagt av samme skattemyndighet og konsernet har til hensikt å gjøre opp skattefordeler og -gjeld på et nettogrunnlag. Betalbar og utsatt skatt føres som kostnad eller inntekt i resultatregnskapet, bortsett fra når skatten er knyttet til poster som innregnes direkte i egenkapitalen. I slike tilfellet innregnes skatten direkte i egenkapitalen. Ved virksomhetssammenslutninger inkluderes skatteeffekten i regnskapsføringen for virksomhetssammenslutningen. Bevegelser i utsatt skatt innregnes i resultatregnskapet, bortsett fra når de er knyttet til poster som belaster egenkapitalen direkte. I slike tilfeller innregnes endringer i utsatt skatt som en del av egenkapitalen. Innføring av nye eller reviderte standarder og tolkninger Enkelte nye standarder, tolkninger og tillegg til de eksisterende standardene, som angitt i konsernregnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2009, trådte i kraft for konsernet fra 1. januar Anvendelsen av ny og revidert IFRS har ikke hatt noen vesentlig innvirkning på beløpene som er rapportert for inneværende og foregående år, men kan komme til å påvirke regnskapsføringen av fremtidige transaksjoner eller avtaler. IAS 27, Konsernregnskap og separat årsregnskap (revidert januar 2008; gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Revidert IAS 27 krever at et foretak tilskriver totalresultatet til eierne av morselskapet og til de ikke-kontrollerende interesser (tidligere minoritetsinteresser ) selv om dette fører til at ikke-kontrollerende interesser får en negativ balanse (den forrige standarden krevde at de overskytende tapene skulle fordeles til eierne av morselskapet i de fleste tilfeller). Den reviderte standarden spesifiserer at endringer i et morselskaps eierinteresser i et datterselskap som ikke fører til tap av kontroll, må regnskapsføres som egenkapitaltransaksjoner. Den spesifiserer også hvordan et foretak skal måle en eventuell gevinst eller tap som oppstår ved tap av kontroll over et datterselskap. På datoen for når kontrollen går tapt, må alle investeringer som opprettholdes i det tidligere datterselskapet, måles til virkelig verdi. IFRS 3, Virksomhetssammenslutninger (revidert januar 2008; gjelder for virksomhetssammenslutninger med en oppkjøpsdato som faller på datoen for eller etter starten av den første årlige rapporteringsperioden som begynner 1. juli 2009 eller senere). Revidert IFRS 3 gjør det mulig for virksomheter å velge å måle ikkekontrollerende interesser ved hjelp av den forrige IFRS 3-metoden (proporsjonal andel av den oppkjøpte virksomhetens identifiserbare netto eiendeler) eller etter virkelig verdi. Revidert IFRS 3 gir mer utfyllende veiledning om hvordan man anvender oppkjøpsmetoden på virksomhetssammenslutninger. Side 17

18 IFRIC 17, Utdeling til eiere, som gjøres opp i andre eiendeler enn kontanter (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Fortolkningen gir veiledning om regnskapsbehandling når en enhet deler ut andre eiendeler enn kontanter som utbytte til aksjonærene. IFRIC 18, Overføringer av eiendeler fra kunder (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Fortolkningen omhandler mottakernes regnskapsføring ved overføring av varige driftsmidler fra kunder, og konkluderer med at når det overførte, varige driftsmidlet oppfyller definisjonen av en eiendel sett fra mottakerens perspektiv, skal mottakeren regnskapsføre eiendelen til virkelig verdi på overføringsdatoen, og krediteringen skal regnskapsføres som inntekt i overensstemmelse med IAS 18 Driftsinntekter. Aksjebaserte betalingstransaksjoner i konsernet Endringer i IFRS 2, Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer (gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2010 eller senere). Endringene klarlegger virkeområdet til IFRS 2, så vel som regnskapsføring av konserntilknyttede aksjebaserte betalingstransaksjoner i et separat (eller enkeltstående) årsregnskap for et foretak som mottar varene eller tjenestene når et annet konsernforetak eller aksjonær har ansvar for tildelingen av det aktuelle egenkapitalinstrument. Kvalifiserte sikringsobjekter Endring til IAS 39, Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling (gjelder med tilbakevirkende kraft for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Endringene gir avklaring av to forhold ved sikringsbokføring: identifisering av inflasjon som en sikret risiko eller andel, og sikring med opsjoner. IFRS 1, Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering (etterfølger en endring i desember 2008, gjelder for de første IFRS årsregnskapene for en periode som starter 1. juli 2009 eller senere). Revidert IFRS 1 opprettholder hovedinnholdet fra forrige versjon, men med endringer i strukturen for å gjøre det enklere for leseren å forstå den og legge bedre til rette for fremtidige endringer. Flere fritak for førstegangsbrukere Endringer i IFRS 1, Førstegangs bruk av IFRS (gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2010 eller senere). Endringene inneholder to unntak når IFRS benyttes for første gang i tilknytning til olje- og gasseiendeler, og beslutningen om en ordning inneholder en leieavtale eller ikke. Forbedringer av IFRS (International Financial Reporting Standards) (utgitt i april 2009; tillegg til IFRS 2, IAS 38, IFRIC 9 og IFRIC 16 gjelder for regnskapsår som starter den 1. juli 2009 eller senere; tillegg til IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36 og IAS 39 gjelder for års perioder som starter 1. januar 2010 eller senere). Forbedringene består av en blanding av faktiske endringer og avklaringer i de ovennevnte standardene og tolkningene. Nye regnskapsregler Følgende nye standarder, tolkninger og endringer av standarder og tolkninger er blitt utgitt, og disse er det påbudt å bruke for regnskapsår som starter 1. januar 2011 eller senere, og som konsernet ikke allerede har implementert: IFRS 9, Finansielle instrumenter Del 1: Klassifisering og måling (utgitt i oktober 2010; gjelder fra 1. januar 2013, tidlig anvendelse er tillatt). Klassifisering av tegningsretter Endring i IAS 32 (utgitt 8. oktober 2009; gjelder for regnskapsår som starter 1. februar 2010 eller senere). Endring i IAS 24, Opplysninger om nærstående parter (utgitt i november 2009 og gjelder regnskapsår som starter 1. januar 2011). IFRIC 19, Sletting av finansiell gjeld med egenkapitalinstrumenter (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere). Forskuddsbetaling av et minimumskrav til finansiering Endring av IFRIC 14 (gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2011 eller senere). Forbedring av IFRS (International Financial Reporting Standards) (utgitt i mai 2010 og gjelder fra 1. januar 2011). Begrenset fritak fra sammenlignende IFRS 7 noter for førstegangsbrukere Endring av IFRS 1 (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere). Noter Overføring av finansielle eiendeler Endringer i IFRS 7 (utgitt i oktober 2010 og gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2011 eller senere). Utnyttelse av underliggende aktiva Endringer i IAS 12 (utgitt i desember 2010 og gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2012 eller senere). Side 18

19 Hyperinflasjon og fjerning av faste datoer for førstegangsbrukere Endringer i IFRS 1 (utgitt i desember 2010 og gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2011 eller senere). IFRS 10, Konsernregnskap (utgitt i mai 2011; gjelder fra 1. januar 2013, tidligere anvendelse er tillatt). IFRS 11, Felleskontrollert virksomhet (utgitt i mai 2011; gjelder fra 1. januar 2013, tidligere anvendelse er tillatt). IFRS 12, Noteopplysninger om investeringer i andre enheter (utgitt i mai 2011; gjelder fra 1. januar 2013, tidligere anvendelse er tillatt). IFRS 13, Måling av virkelig verdi (utgitt i mai 2011; gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere, tidligere anvendelse er tillatt). Konsoliderte og separate årsregnskap Endring i IAS 27 (utgitt i mai 2011, gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere). Investeringer i tilknyttede foretak Endring i IAS 28 (utgitt i mai 2011, gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere). Konsernet forventer ikke at de nye regnskapsreglene vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet. Ledelsen forventer at ovennevnte endringer i standarder og tolkninger implementeres i konsernets årsregnskap når de trer i kraft. Note 2. Datterselskaper Nedenfor følger de viktigste datterselskapene som er konsolidert inn i konsernregnskapet. Selskap Morselskap Eierandel Land 31. desember 2010 Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100% Russland ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100% Russland OOO Veselovskoye Stikito Limited 100% Russland 31. desember 2009 Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Norgesveien S.L. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Spania OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100% Russland ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100% Russland OOO Veselovskoye Stikito Limited 100% Russland 1. januar 2009 Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Norgesveien S.L. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Spania OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100% Russland ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100% Russland Norgesveien S.L. ble solgt i Salget medførte ikke gevinst eller tap. Note 3. Virksomhetssammenslutninger 5. mai 2009 kjøpte Stikito Limited, et av konsernets datterselskaper, LLC Veselovskoe for et kontantvederlag på MNOK 7,0. Direkte henførbare transaksjonskostnader ved kjøpet beløp seg til MNOK 1,2. LLC Side 19

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer