ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR"

Transkript

1 ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR MED DEN NORSKE REGNSKAPSLOVEN 3-9

2 Innhold Side Styrets beretning 3-6 Rapport fra uavhengig revisor 7 Konsernregnskap for Aladdin Oil & Gas Company ASA Resultatregnskap for konsernet 8 Konsernbalanse 9 Konsernets kontantstrømoppstilling 11 Oppstilling over endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til konsernregnskapet Årsregnskap for Aladdin Oil & Gas Company ASA Resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Oppstilling over endringer i egenkapitalen 47 Noter til årsregnskap for Aladdin Oil & Gas Company ASA Side 2

3 STYRETS BERETNING Virksomhet Aladdin Oil & Gas Company ASA (heretter kalt "selskapet") er et uavhengig norsk lete- og produksjonsselskap involvert i utvikling og utvinning av olje- og naturgasslisenser i Russland. Selskapet eier de tre enhetene OOO Geotechnologia, ZAO Orneftegaz (solgt i 2011) og OOO Veselovskoe (heretter kalt "konsernet"). Geotechnologia ligger i Timan Pechora-regionen og eier to utvinningstillatelser (West Ukhtinskoye og Middle Sedolskoye gassfelt) og en letelisens (Middle Sedolskoye). OOO Veselovskoye innehar fem utvinningslisenser i Orenburg-området. De lokale hovedkontorene ligger i Ukhta og Orenburg. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, Norge. Selskapets mål er fortsatt å bli en betydelig produsent av olje og gass i Russland og det tidligere Sovjetunionen. Høydepunkter 2010 Første halvdel av 2010 var en krevende periode for konsernet. Selskapets økonomiske situasjon var utfordrende, noe som påvirket driften. Selv om den økonomiske situasjonen var utfordrende, var selskapet i stand til å starte gassproduksjon i Ukhta fra Middle Sedolskoye gassfeltet. I juli 2010 ble selskapets obligasjonsgjeld konvertert til aksjer, og det ble betalt inn NOK 32 millioner i ny kapital. Dette styrket konsernets økonomiske situasjon betraktelig. Konsernet har fortsatt fokus på å utvikle gasslisenser i Ukhta. Gassproduksjonen startet i april 2010 og nådde en gjennomsnittlig produksjon på omtrent tusen kubikkmeter per dag (700 boped) i desember Selskapet har ikke oppfylt alle sine lisensforpliktelser og forventer ytterligere brudd før dette rettes opp. Bogdanovskaya letelisens har utløpt, og selskapet besluttet å ikke søke om forlengelse av lisensen på grunn av begrenset potensial. Selskapet har nedskrevet lisensen og tilknyttede eiendeler i årsregnskapet for Styret vurderer risikoen for å miste de gjenværende lisensene som minimal, da nødvendige tiltak for å opprettholde disse er i gangsatt. Selskapet har besluttet å levere tilbake Khersonskoe-lisensen på grunn av utilfredsstillende produksjonsutsikter. Dette har resultert i en nedskrivning på MNOK 1,8. Ved utgangen av året hadde selskapets lisenser reserver på totalt 36 millioner fat oljeekvivalenter (P50). I tillegg har selskapet ressurser gjennom WU17-strukturområdet (4 funnbrønner), det interessante gassfunnet i struktur 14 på MS-lisensen og interessante strukturer på Veselovskoye-lisensen i Orenburg. Høydepunkter 2011 Det har blitt boret én produksjonsbrønn på Middle Sedolskoye gassfeltet (7VDE), og denne har blitt testet for gass med positivt resultat. Det er planlagt at brønnen skal settes i produksjon i løpet av fjerde kvartal I Orenburg har det blitt gjennomført en 248 km 2D-undersøkelse knyttet til Veselovskoye-lisensen. Tolkningen forventes å være klar innen utgangen av året. To brønner har blitt utbedret på Veselovskoye-lisensen i Det er nødvendig med ytterligere evaluering for å avgjøre hvor produktive brønnene kan være. Selskapet skaffet til veie finansiering på MNOK 80,8 i løpet av andre kvartal En ny lov vil bli implementert fra 2012 for å redusere skattebyrden for små felt. Produksjonsskatt for små felt (mindre enn 35 millioner fat) vil bli redusert med mellom 0 og 62,5% avhengig av initielle reserver. Dette vil kun gjelde for felt som har produsert mindre enn 5% av utvinnbare reserver. Se note 27 for nærmere opplysninger om aktiviteter i Side 3

4 Årsregnskap 2010 Aladdin utarbeider og fremlegger regnskapet i samsvar med forenklet IFRS (International Financial Reporting Standards). Etter styrets og administrerende direktørs oppfatning gir regnskapet med tilhørende noter en korrekt og nøyaktig oversikt over selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Bortsett fra den finansielle restruktureringen nevnt under høydepunkter, har det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som kan påvirke de fremlagte tallene eller selskapets stilling. Konsernets konsoliderte driftsinntekter for 2010 beløp seg til MNOK 15,8. Selskapet, Aladdin Oil & Gas Company ASA, hadde et netto tap i 2010 på MNOK 88,3 forårsaket av nedskrivning på MNOK 88. For året som ble avsluttet 31. desember 2010 pådro konsernet seg et tap på MNOK 61,6 (2009: MNOK 171,2) og hadde negativ kontantstrøm fra driften på MNOK 40,2 (2009: MNOK 39,0). Akkumulerte tap per 31. desember 2010 utgjorde MNOK 347,4 (2009: MNOK 281,1) og netto negativ arbeidskapital var MNOK 14,2 (2009: netto negativ arbeidskapital MNOK 66,0). Ved utgangen av 2010 hadde konsernet en samlet egenkapital på MNOK 161,9, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 70,8 %. Tilgjengelige betalingsmidler ved utgangen av 2010 var MNOK 4,5. Totale eiendeler ved utgangen av året var MNOK 228,8. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld ved utgangen av 2010 var MNOK 4,3 sammenlignet med MNOK 62,0 ved utgangen av 2009 (note 17). Konsernets kortsiktige gjeld per 31. desember 2010 beløp seg til MNOK 23,8, sammenlignet med MNOK 85,6 i Konsernets netto kontantstrøm fra driften beløp seg til minus MNOK 40,2. Konsernets samlede investeringer var MNOK 10,1 i Se note 3 for flere opplysninger om oppkjøpet av OOO Veselovskoe. I 2011 er det hentet inn ny egenkapital MNOK 80,8. Arbeidsmiljøet Et trygt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for fremtidig vekst i Aladdin konsernet. Styret og administrerende direktør mener arbeidsforholdene i konsernet er tilfredsstillende. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige ulykker som har ført til store personskader eller materielle skader i I 2010 var sykefraværet i Aladdin 1,1 %. Forskning og utviklingsaktiviteter Konsernet har ikke foretatt noen forskning og utvikling (FoU) i Likestilling Ved utgangen av 2010 er 15 av de 70 ansatte i konsernet kvinner. Kvinner utgjør 42,8 % av styremedlemmene i Aladdin. Selskapet forsøker å rekruttere kvinner til lederstillinger i konsernet. Kvinner er godt representert i konsernet. Det er ingen betydelige forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder ansatte fordeler. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor all vår virksomhet. Virksomheten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging. Det ytre miljø Aladdin Oil & Gas Company ASA er gjennom datterselskapene OOO Geotechnologia og OOO Veselovskoe et operatørselskap med oljefelt i Russland. Under boring kan ansvaret for brønnen bli overført til en kontraktør (boreselskap) som bærer fullt drifts- og rapporteringsansvar overfor russiske myndigheter til brønnen er ferdig. Når en brønn er ferdigstilt og skal over i produksjonsfasen, vil drifts- og rapporteringsansvaret bli ført tilbake til driftsselskapene. Styret legger vekt på å finne industrielle løsninger som ivaretar det ytre miljøet og sikrer sameksistens med andre viktige næringer. Selskapet forholder seg til Side 4

5 de lover og regler som gjelder i Russland til enhver tid. Det er i 2010 og til dags dato ikke rapportert om forhold som har skadet det ytre miljø. Økonomisk risiko Aladdin-konsernet er hovedsakelig eksponert for risiko knyttet til valuta, pris og likviditet. Konsernet søker å oppnå en akseptabel risikoprofil innenfor disse områdene. Når det gjelder renterisiko hadde selskapets obligasjonslån en fast rente, og ble derfor ansett for å holde lav risiko. De nevnte lånene ble konvertert til egenkapital i juli Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta for Aladdin er norske kroner, mens de russiske datterselskapene har inntekter og utgifter i rubler, og konserninterne lån i amerikanske dollar og rubler. Konsernet er derfor eksponert for valutarisiko. Siden russiske rubler og norske kroner anses for å være stabile valutaer, som begge korrelerer med oljeprisen, benytter ikke konsernet noen finansielle derivater som sikring mot valutarisikoen. Konsernets bruttoinntekt er eksponert for prisrisiko på grunn av svingninger i oljeprisen. Nettoinntekten påvirkes imidlertid av russiske tollsatser og avgifter som er progressive i forhold til oljeprisen, og som derfor begrenser konsernets eksponering for denne risikoen. En betydelig eller lengre nedgang i oljeprisen vil ha en svært negativ effekt for konsernet. I historisk perspektiv har det forekommet store svingninger i oljeprisen i takt med endringer i mange faktorer. Konsernet har ikke, og vil ikke få, kontroll over disse faktorene, og må følgelig akseptere denne risikoen. Med hensyn til likviditet er konsernet i en utviklingsfase, og tilgangen på nødvendige midler anses for å være en risikofaktor når det gjelder fremtidig finansiering av selskapet, som er planlagt dekket gjennom en kombinasjon av lån og egenkapital. Konsernet anslår at lønnsomhetsgrensen (EBITDA) for hele konsernet vil bli nådd tidlig i 2012, og at likviditetsrisikoen da vil bli redusert. Den nåværende likviditetssituasjonen og -analysen viser at konsernet vil ha behov for ytterligere finansiering tidlig i Det er gitt flere opplysninger om finansielle instrumenter og risikoer i note 17 og 25. Operasjonell risiko Aladdin er eksponert for operasjonell og teknisk risiko under bore- og produksjonsaktiviteter knyttet til selskapets lisenser i Russland. Teknisk risiko i operasjonene, så vel som risiko for forsinkelser i levering av utstyr og kontraktører som mislykkes, kan føre til forsinkelser i operasjonene. Lignende kostnader kan øke på grunn av høy aktivitet og press i bransjen. I grunne områder er lavt trykk en teknisk utfordring. Aladdins letelisens Middle Sedolskoye utløper i 2011, men selskapet har søkt om forlengelse av lisensen. Slike forlengelsesprosesser er for Aladdin, som for andre operatører i Russland, alltid beheftet med en viss risiko. Aladdin har ikke overholdt alle sine lisensforpliktelser. Dette kan medføre ytterligere risiko knyttet til lisensene. Se notene 26 for flere opplysninger om lisensene. Politisk risiko Det anses fortsatt for å være en betydelig politisk risiko knyttet til utenlandske investeringer i Russland. Oxford Analytica og AON har nylig rangert Russland i kategorien middels risiko. Oljeselskaper i Russland har vært gjenstand for høy beskatning de siste årene. Russiske myndigheter har imidlertid innsett at den høye beskatningen har redusert nivået på investeringer og vekst. Sterke signaler fra Kreml gir grunn til å tro at det er mer sannsynlig at beskatningen vil bli redusert enn at den kommer til å øke, dette gjelder særlig for mindre felt. Forretningsetikk Aladdin har vedtatt en politikk som går på at alle aktiviteter og operasjoner skal gjennomføres på en profesjonell og sikker måte, uten skader på mennesker eller miljø. Opplæring og øvelser er viktige tiltak for å oppnå dette. Aladdin fremmer ærlighet og tillit i forholdet til våre forretningspartnere og lokalsamfunnet hvor driften foregår, og har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon. Selskapsledelse Den norske anbefalingen for selskapsledelse dekker generelle prinsipper som norske private og særlig børsnoterte selskaper blir oppfordret til å følge. Aladdin støtter og bestreber seg på å følge disse Side 5

6 anbefalingene. Fortsatt drift Styret har til hensikt å opprettholde fortsatt drift av selskapet. Konsernet har skaffet finansiering på MNOK 80,8 i løpet av Det vil være behov for ytterligere finansiering i Styret er av den oppfatning at nødvendig finansiering vil være tilgjengelig for selskapet, og at konsernet vil fortsette driften. Styret understreker samtidig at det er noe usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering, og derfor også til konsernets muligheter for å fortsette driften. Tiden fremover Selskapets mål for oljeproduksjonen i Orenburg i løpet av 2011 og 2012 er å øke produksjonen gjennom å reaktivere tre brønner på Veselovskoe-lisensen og videreutvikling av lisensene Voinskoe, Besedinskoe og Nikiferovskoe. Denne utviklingen består hovedsakelig av å gjennomføre seismiske programmer, utbedringer og boring av sidestegsbrønner. Selskapet tar sikte på å øke gassproduksjonen i Ukhta opp til kubikkmeter per dag innen utgangen av Planen er å oppnå dette gjennom å sette én produksjonsbrønn til på Middle Sedolskoye-lisensen i produksjon. Det vil bli gjennomført et seismikkprogram og boret lete- og evalueringsbrønner i løpet av 2011 og 2012 for å øke produksjonen ytterligere fra 2012 og fremover. Finansieringen av disse operasjonene forventes å være en kombinasjon av gjeld- og egenkapitalutstedelser. Morselskapets regnskaper og fordelingen av utbytte for året Resultatregnskapet for morselskapet Aladdin Oil & Gas Company ASA viste et tap for året på MNOK 88,3. Styret foreslår at tapet avsettes til annen egenkapital. Fri egenkapital per 31. desember 2010 beløper seg til NOK 0. Side 6

7 RAPPORT FRA UAVHENGIG REVISOR Side 7

8 Aladdin Oil & Gas Company Resultatregnskap for konsernet for året som ble avsluttet 31. desember 2010 Note Året som ble avsluttet 31. desember 2010 Året som ble avsluttet 31. desember 2009 DRIFTSINNTEKT OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Kostnad solgte varer 4 (22 635) (16 444) Nedskrivning av varige driftsmidler 10 - (8 618) Nedskrivning av balanseførte letekostnader 11 (1 827) (6 387) Nedskrivning av immaterielle eiendeler 9 (429) (57 991) Bruttoresultat (9 068) (83 041) Generelle og administrative kostnader 5 (39 152) (39 971) Driftsresultat (48 220) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finanskostnader, netto 6 (11 746) (14 429) Valutatap, netto 7 (1 569) (46 539) Andre inntekter / (kostnader) 853 (300) Finansresultat, netto (12 462) (61 268) Resultat før skattekostnad (60 682) ( ) Skattekostnad/ skatteinntekt 8 (962) Periodens resultat (61 644) ( ) Fordeling av underskudd: Aksjonærer i Aladdin Oil & Gas Company ASA (61 644) ( ) Underskudd per ordinær aksje som skal tilskrives aksjonærene i Aladdin Oil & Gas Company ASA grunnaksje (i NOK per aksje) 20 (0,08) (4,06) Underskudd per ordinær aksje som skal tilskrives aksjonærene i Aladdin Oil & Gas Company ASA utvannet (i NOK per aksje) 20 (0,08) (3,39) Gjennomsnittlig antall utestående aksjer grunnaksjer ,852, Gjennomsnittlig antall utestående aksjer utvannet ,037, Side 8

9 Aladdin Oil & Gas Company Konsernbalanse per 31. desember 2010 Noter 31. desember desember januar EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Balanseførte olje og gass lisenser Balanseførte letekostnader Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Olje- og gasseiendeler Maskiner og utstyr Andre varige driftsmidler Andre anleggsmidler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Virkning av omregning til presentasjonsvaluta (7 829) (10 378) 191 Annen egenkapital ( ) ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Avsetning for fjerningsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Langsiktige lån Renter Sum annen langsiktig gjeld Side 9

10 Aladdin Oil & Gas Company Konsernbalanse per 31. desember 2010 Kortsiktig gjeld Obligasjonslån ,323 Kortsiktige lån Renter ,985 Leverandørgjeld Andre skyldige skatter Annen gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 10

11 Aladdin Oil & Gas Company Konsernets kontantstrømoppstilling for året som ble avsluttet 31. desember 2010 Note Året som ble avsluttet 31. desember 2010 Året som ble avsluttet 31. desember 2009 KONTANTSTRØMMER FRA DRIFT: Resultat før skatt (60 682) ( ) Avskrivning av varige driftsmidler 10, Avskrivning av immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige driftsmidler Nedskrivning av lete- og evalueringseiendeler Nedskrivning av immaterielle eiendeler Gevinst fra avhending av andre eiendeler (146) Finanskostnader, netto Valutatap, netto Virkningen av aksjeopsjonsprogrammet Annet (1 708) (2 509) Kontantstrømmer fra drift før endringer i driftskapitalen og betaling av inntektsskatt (38 395) (49 184) Endringer i driftskapitalen: Endringer i tilgodehavender og forskuddsbetalinger Endringer i varelager (1 488) Endringer i leverandørgjeld og periodiseringer (4 271) Endringer i andre betalbare skatter Endringer i andre eiendeler Betalt inntektsskatt (49) (519) Netto betalingsmidler brukt til drift (40,176) (38,998) KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Lete- og evalueringskostnader (10 739) (30 069) Renteinntekt Kjøp av datterselskaper fra tredjeparter 3 - (8 282) Netto betalingsmidler brukt til investeringer (10 118) (38 351) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Opptak av lån Betalte renter - (11 858) Innbetalinger fra aksjeemisjoner Tilbakebetaling av lån - (7 124) Netto kontanter generert av finansieringsaktiviteter Valutatap på kontantbeholdningen 14 (339) Endringer i betalingsmidler (6 723) Betalingsmidler ved periodens begynnelse Betalingsmidler ved periodens utgang Side 11

12 Aladdin Oil & Gas Company Oppstilling over endringer i egenkapital for året som ble avsluttet 31. desember 2010 Note Aksjek apital Overkurs fond Annen innskutt kapital Sum innskutt kapital Virkning av omregnin g til presentasj onsvaluta Annen egenkapit al Sum egenkapi tal Per 1. januar ( ) Korrigering av feil fra foregående år (9 428) (9 237) Omarbeidet per 1. januar ( ) Årets resultat ( ) ( ) Virkning av omregning til presentasjonsvaluta (10 569) - (10 569) Aksjeemisjoner Virkningen av aksjeopsjonsprogrammet Uregistrert kapital Per 31. desember (10 378) ( ) Årets resultat (61 644) (61 644) Virkning av omregning til presentasjonsvaluta Aksjeemisjoner (4 662) Uregistrert kapital (17 309) (17 309) - - (17 309) Per 31. desember (7 829) ( ) Side 12

13 Note 1. Regnskapsprinsipper og virkningen av nye regnskapsstandarder Aladdin Oil & Gas Company ASA er et allment aksjeselskap opprettet i Norge. Selskapets har sitt hovedkontor i Øvre Slottsgate 14, 0157 Oslo. Listen over datterselskaper presenteres i note 2. Grunnlag for utarbeidelse og videre drift. Konsernregnskapet til Aladdin Oil & Gas Company ASA (heretter kalt "selskapet" eller "morselskapet") og tilhørende datterselskaper (samlet referert til som "konsernet") er utarbeidet i samsvar med den norske regnskapsloven 3-9 og regler for forenklet IFRS som er vedtatt av det norske finansdepartementet 21. januar Det innebærer at innregning og måling hovedsakelig blir utført i samsvar med IFRS (International Financial Reporting Standards), og at presentasjon av og noter til årsregnskapet er i samsvar med den norske regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle transaksjoner og mellomværender mellom datterselskaper er eliminert. Årsregnskapet er basert på årsregnskap fra de enkelte enhetene, som er utarbeidet på bakgrunn av de samme regnskapsprinsippene. Alle enheter har samme rapporteringsdato, 31. desember. Årsregnskapet ble godkjent av styret 29 september Konsernregnskapet er utarbeidet etter fortsatt drift prinsippet, som forutsetter at konsernet vil kunne opprettholde videre drift i overskuelig fremtid, og være i stand til å realisere sine eiendeler og innfri sine forpliktelser under normale forhold. For året som ble avsluttet 31. desember 2010 pådro konsernet seg et tap på MNOK 61,6 (2009: MNOK 171,2) og hadde negativ kontantstrøm fra driften på MNOK 40,2 (2009: MNOK 39,0). Akkumulerte tap per 31. desember 2010 utgjorde MNOK 347,4 (2009: MNOK 281,1) og netto negativ arbeidskapital var MNOK 14,2 (2009: netto negativ arbeidskapital MNOK 66,0). Konsernets lete- og utviklingsaktiviteter vil kreve betydelig finansiering i løpet av de neste tolv månedene. Dette er et vesentlig usikkerhetsmoment som indikerer betydelig usikkerhet om konsernet er i stand til å fortsette driften og realisere sine eiendeler og innfri sine forpliktelser under normale forhold. I løpet av 2010 ble konsernet og obligasjonseierne enige om å omgjøre lån på MNOK 125,7 pålydende verdi til egenkapital (note 15 og 17), og på denne måten redusere gjelden med MNOK 125,7 pålydende verdi, og øke egenkapitalen med det samme beløpet. Ledelsen antar at konsernet vil kunne skaffe finansiering til oljeog gassletingen og -utviklingen, og til sist få avkastning på investeringene i olje- og gassleting gjennom salg av olje og gass eller salg av olje- og gasseiendeler. Derfor mener ledelsen at betingelsene er tilstede for å utarbeide dette årsregnskapet på bakgrunn av regnskapsprinsipper som gjelder for fortsatt drift. Utenlandsk valuta. Norske kroner (NOK) er presentasjonsvalutaen for konsernets drift, og den funksjonelle valutaen til morselskapet. De enkelte årsregnskapene for hvert av selskapene i konsernet er utarbeidet i valutaen som benyttes i de primære økonomiske omgivelsene hvor selskapet har sin drift (den funksjonelle valutaen). Årsregnskapene til de russiske og kypriotiske datterselskapene oppgis i henholdsvis russiske rubler og amerikanske dollar. Ved utarbeidelse av årsregnskaper for hver enkelt enhet i gruppen, blir transaksjoner i annen valuta enn enhetens funksjonelle valuta (utenlandsk valuta) omregnet etter vekslingskursen som er gjeldende på transaksjonsdatoene. Ved utgangen av hver rapporteringsperiode blir pengeposter i utenlandsk valuta, omregnet i samsvar med kursen som er gjeldende på den aktuelle datoen. Ikke-monetære poster innregnet til virkelig verdi i utenlandsk valuta, blir omregnet i samsvar med kursen som er gjeldende på datoen da den virkelige verdien ble fastsatt. Ikke-monetære poster som måles etter anskaffelseskost i en utenlandsk valuta, omregnes ikke. Kursforskjeller knyttet til pengeposter inngår i resultatregnskapet i perioden de oppstår, bortsett fra kursforskjeller på utenlandske valutalån knyttet til eiendeler under oppføring for fremtidig bruk i produksjon, som er inkludert i kostnaden til disse eiendelene når de blir ansett for å være en justering av rentekostnadene på de aktuelle utenlandske valutalånene; kursforskjeller i transaksjoner som inngås som sikring mot visse risikoer ved bruk av fremmed valuta; Ved utarbeidelse av konsernregnskapet blir eiendeler og gjeld knyttet til konsernets operasjoner i utlandet omregnet til konsernets presentasjonsvaluta ved å bruke valutakurser som er gjeldende ved utgangen av hver rapporteringsperiode. Inntekts- og utgiftsposter omregnes i samsvar med gjennomsnittlig vekslingskurs for perioden, med mindre vekslingskursene svinger betydelig i løpet av den aktuelle perioden. Da benyttes vekslingskursen som var gjeldende på transaksjonsdatoen. Eventuelle kursforskjeller innregnes i Side 13

14 egenkapitalen. Ved avhending av en operasjon i utlandet (dvs. en avhending av hele den andelen konsernet har i en operasjon i utlandet, eller en avhending som innebærer tap av kontroll over et datterselskap som omfatter en operasjon i utlandet, en avhending som innebærer tap av felles kontroll over en enhet som kontrolleres i fellesskap, og som omfatter en operasjon i utlandet, eller en avhending som innebærer tap av vesentlig innflytelse over et tilknyttet selskap som omfatter en operasjon i utlandet), blir alle kursforskjellene som har blitt akkumulert i egenkapitalen når det gjelder denne operasjonen, og som kan tilskrives eierne av selskapet, reklassifisert som gevinst eller tap. Kursforskjeller på interne transaksjoner med de forhåndsangitte forfallsdatoene, bokføres i datterselskapets resultatregnskap dersom transaksjonsvalutaen er forskjellig fra daterselskapets funksjonelle valuta. Hvis det ikke forventes at de interne balansene skal betales tilbake, vises kursforskjellene i egenkapitalen. Goodwill og virkelig verdijusteringer knyttet til identifiserbare eiendeler og gjeld som er anskaffet gjennom oppkjøp av en operasjon i utlandet, behandles som eiendeler og gjeld tilhørende operasjonen i utlandet og omregnes med valutakursen som er gjeldende ved utgangen av hver rapporteringsperiode. Eventuelle kursforskjeller innregnes i egenkapitalen. Oppsummerte vekslingskurser som brukes ved overføringen, vises nedenfor. 31. desember desember januar 2009 Valutakurs på rapporteringsdato Russiske rubler / NOK 5,1613 5,2091 4,1796 Russiske rubler / USD 30, , ,3804 NOK/USD 5,9048 5,8060 7,0294 Gjennomsnittlig valutakurs for året 31. desember Russiske rubler / NOK 5,0268 5, Russiske rubler / USD 30, , NOK/USD 6,0468 6, Varige driftsmidler. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet, og justeres for akkumulert avskrivning, slitasje og verdifall. Alle påfølgende tilganger registreres til anskaffelseskost ved overtakelse eller oppføring, og justeres for akkumulert avskrivning, slitasje og verdifall. Anskaffelseskost knyttet til varige driftsmidler omfatter avsetninger for demontering og fjerning av anlegg. Konsernet regnskapsfører lete- og evalueringsaktiviteter i samsvar med IFRS 6, Leting etter og evaluering av mineralressurser. Geologiske og geofysiske letekostnader kostnadsføres etter hvert som de påløper, med mindre de kan tilskrives direkte til eiendeler som kan utvikles kommersielt. Utgifter knyttet direkte til en letebrønn, balanseføres først som letekostnader, til boringen av brønnen er fullført og resultatene evaluert. Hvis det ikke blir funnet olje og gass, blir letekostnaden kostnadsført som et tørt hull. Hvis det blir funnet olje og gass, og det er indikasjon på at dette funnet gjennom ytterligere undersøkelser, for eksempel gjennom boring av flere brønner (letebrønner eller eksplorative stratigrafiske testbrønner) kan utnyttes kommersielt, innregnes kostnadene fortsatt i balansen. Alle slike balanseførte kostnader blir underlagt teknisk, kommersiell og administrativ gjennomgang minst én gang i året, for å bekrefte at intensjonen fortsatt er å utvikle eller på annen måte utvinne verdier fra funnet. Når dette ikke lenger er tilfelle, blir kostnadene avskrevet. Når det konstateres at det finnes reserver av olje og naturgass, og utvikling er besluttet, overføres den aktuelle kostnaden til olje- og gasseiendelene, og det blir på dette tidspunktet utført en nedskrivningsvurdering. Utbyggings- og produksjonseiendeler akkumuleres vanligvis på en felt-for-felt basis, og representerer kostnaden ved å utvikle de kommersielle reservene som er oppdaget og sette dem i produksjon sammen med utgifter til leteaktiviteter som påløper ved leting etter kommersielle reserver og som overføres fra leteog evalueringseiendelene som beskrevet ovenfor. Utgifter til utviklings- og produksjonseiendeler inkluderer også utgifter til anskaffelser og innkjøp av denne typen eiendeler, indirekte kostnader som kan tilskrives direkte, balanseførte finanskostnader og avsetninger for utgifter til fremtidig demontering og fjerning. Avskrivning av balanseførte kostnader knyttet til påviste olje- og gassforekomster beregnes ved hjelp av produksjonsenhetsmetoden for hvert felt, på grunnlag av påviste reserver for lisensrettigheter og påviste Side 14

15 utbygde reserver for lete- og utbyggingskostnader. Avskrivning av varige driftsmidler som ikke er knyttet til olje- og gass, beregnes ved å bruke den lineære metoden på driftsmiddelets anslåtte gjenværende levetid. Beregnet levetid for eiendeler som avskrives ved hjelp av den lineære metoden: Anleggstype År Maskiner og utstyr 5-15 Annet 3-5 Gevinst og tap ved avhendinger fastsettes ved å sammenligne salgssum med den balanseførte verdien, og vises som Annen inntekter eller utgift i konsernresultatregnskapet. Lisenser. Lisenser regnskapsføres til anskaffelseskost minus akkumulert avskrivning og verdifall. Lisenser avskrives ved hjelp av produksjonsenhetsmetoden for hvert felt, på bakgrunn av påviste reserver. Avsetninger. Avsetninger regnskapsføres når konsernet har en juridisk eller kontraktsfestet forpliktelse som et resultat av tidligere hendelser, som med sannsynlighet vil kreve fremtidige utbetalinger, og det kan gjøres et pålitelig anslag over forpliktelsens omfang. Avsetninger, inkludert avsetninger til demontering og fjerning av olje og gass installasjoner, evalueres og beregnes årlig, og innregnes i konsernregnskapet på hver rapporteringsdato til verdien på utgiftene som forventes å være nødvendige for å gjøre opp forpliktelsene. Forpliktelsene diskonteres ved bruk av rentesats før skatt som avspeiler den gjeldende markedsfastsettelsen av pengers tidsverdi og risikoene som er særegne for forpliktelsen. Endringer i avsetninger som følge av tidsfaktor, presenteres i konsernets resultatregnskap under finansposter. Andre endringer i avsetninger, herunder endringer i diskonteringssats eller endringer i forpliktelsens estimerte økonomiske omfang, behandles som en endring i regnskapsestimatet i perioden estimatet endres. Endringer i avsetninger knyttet til demontering og fjerning av anlegg, legges til eller trekkes fra balanseført verdi av den aktuelle eiendelen i den gjeldende perioden. Beløpet som trekkes fra eiendelens balanseførte verdi kan ikke overstige den opprinnelige balanseførte verdien. Hvis en nedgang i den balanseføre forpliktelsen overstiger eiendelens balanseførte verdi resultatføres differansen. Avsetning for demonterings- og fjerningsforpliktelser registreres i konsernbalansen, og et tilsvarende beløp registreres som en del av varige driftsmidler. Verdifall for eiendeler. Eiendeler som er gjenstand for avskrivning og slitasje vurderes for varig verdifall (nedskrivning) når hendelser eller endrede omstendigheter indikerer at den balanseførte verdien ikke kan gjenvinnes. En nedskrivning regnskapsføres i den grad bokført verdi av eiendelen overstiger det gjenvinnbare beløpet. Det gjenvinnbare beløpet er det høyeste av en eiendels antatte salgsverdi, fratrukket salgskostnader, og estimert bruksverdi. Når de skal testes for verdifall blir eiendelene normalt gruppert etter lisensområder, som er de laveste nivåene det finnes kontantstrømmer for som kan identifiseres separat (enheter som genererer kontanter). Varelager. Varelager regnskapsføres med den laveste verdien av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Lagerverdien fastsettes på bakgrunn av et veid gjennomsnitt. Netto salgsverdi er den antatte salgsprisen ved ordinær virksomhet, fratrukket salgskostnader. Tilgodehavender. Tilgodehavender og andre kortsiktige fordringer innregnes i konsernbalansen med nominell verdi fratrukket avsetninger til forventede tap. Avsetninger til forventede tap er basert på individuelle vurderinger av hver enkelt fordring. Betalingsmidler. Betalingsmidler omfatter kontantbeholdning, bankinnskudd, samt andre kortsiktige og likvide investeringer med forfall på tre måneder eller mindre. Bundne likvider presenteres separat fra frie likvider frem til begrensningene fjernes. Merverdiavgift. Utgående merverdiavgift knyttet til salg skal betales til skattemyndighetene på den datoen som er tidligst av (a) inndrivelse av fordringer fra kunder eller (b) levering av varer eller tjenester til kunder. Inngående MVA kan avregnes mot utgående MVA ved mottak av MVA-fakturaen. Skattemyndighetene tillater oppgjør av MVA på et nettogrunnlag. MVA knyttet til salg og kjøp i Russland vises i konsernbalansen som et bruttobeløp, og er spesifisert separat i noter som eiendeler og gjeld. Når det er gjort avsetninger for verdifall på fordringer, registreres et verditap på bruttobeløpet til debitoren, inkludert MVA. Lån. Ved første gangs innregning regnskapsføres lån til virkelige verdi på gjelden, fratrukket direkte Side 15

16 henførbare transaksjonskostnader. I påfølgende perioder blir lån regnskapsført til amortisert kostnad ved hjelp av effektiv rente metoden. En eventuell differanse mellom beløp ved første gangs innregning og ny måling presenteres som renteutgifter i låneperioden. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre konsernet har en uforbeholden rett til å utsette betalingen av gjelden i minst 12 måneder etter rapporteringsdatoen. Lånekostnader som er direkte henførbare til ervervelse, konstruksjon eller produksjon av eiendeler som det nødvendigvis vil ta lang tid å klargjøre for tiltenkt bruk eller salg (kvalifiserte eiendeler), balanseføres som en del av anskaffelseskost for de aktuelle eiendelene. Startdatoen for balanseføring av lånekostnader er når (a) konsernet pådrar seg utgifter for den kvalifiserte eiendelen; (b) det pådrar seg lånekostnader; og (c) det setter i gang aktiviteter som er nødvendige for å klargjøre eiendelen for tiltenkt bruk eller salg. Balanseføring av lånekostnader fortsetter til eiendelene i all hovedsak er klare for tiltenkt bruk eller salg. Konsernet balansefører lånekostnader som kunne ha vært unngått hvis det ikke hadde gjort investeringer i kvalifiserte eiendeler. Balanseførte lånekostnader beregnes ut fra konsernets gjennomsnittlige finansieringskostnader (veid gjennomsnittlig rentekostnad anvendes på utgiftene til kvalifiserte eiendeler), bortsett fra når kapitalen lånes særskilt for å anskaffe en kvalifisert eiendel. Når dette skjer, balanseføres faktiske påløpte lånekostnader fratrukket eventuell kapitalinntekt på den midlertidige plasseringen av de aktuelle lånene. Kjøpsretter. Kjøpsretter er et egenkapitalinstrument som gjør det mulig for ihendehaveren å tegne seg for eller kjøpe et fast antall ordinære aksjer i det utstedene selskapet i bytte med et fast pengebeløp eller en annen finansiell eiendel. Kjøpsretter innregnes initialt til virkelig verdi fratrukket utstedelseskostnader som en del av egenkapitalen. Forskuddsbetaling. Forskuddsbetalinger regnskapsføres til kostpris fratrukket avsetning for verdifall. En forskuddsbetaling klassifiseres som langsiktig når det forventes at varene eller tjenestene forskuddsbetalingen er knyttet til blir levert senere enn ett år etter utbetalingen, eller når forskuddsbetalingen er knyttet til en eiendel som selv vil bli klassifisert som langsiktig ved første gangs innregning. Forskuddsbetalinger for å anskaffe eiendeler overføres til eiendelens balanseførte verdi når konsernet har fått kontroll over eiendelen, og det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte konsernet. Andre forskuddsbetalinger kostnadsføres når varene eller tjenestene som knyttes til forskuddsbetalingene, mottas. Hvis det er noen indikasjoner på at eiendelene, varene eller tjenestene som forskuddsbetalinger gjelder, ikke vil bli mottatt, blir den balanseførte verdien av forskuddsbetalingen nedskrevet, og et tilsvarende verditap innregnes i resultatregnskapet. Inntekt. Konsernet regnskapsfører inntekt når inntekten kan måles pålitelig, og det er sannsynlig at økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet. Vanligvis er dette når olje og gass leveres til kunder og eiendomsretten er overført. Bruttoinntekter er eksklusive merverdiavgift. Konsernet gjennomfører bare salg i Russland. Opsjoner. Aksjebaserte betalingstransaksjoner måles til virkelig verdi på egenkapitalinstrumentene på utstedelsesdatoen. Flere opplysninger vedrørende fastsettelsen av den virkelige verdien til aksjebaserte betalingstransaksjoner finnes i note 15. Den virkelige verdien som ble fastsatt på utstedelsesdatoen for de aksjebaserte betalingstransaksjonene, utgiftsføres lineært over opptjeningsperioden, med en tilsvarende økning i egenkapitalen. Ved utgangen av hver rapporteringsperiode vurderer konsernet det antall egenkapitalinstrumenter som forventes innvunnet. Virkningen den nye vurderingen eventuelt har på de opprinnelige anslagene, regnskapsføres i resultatregnskapet slik at den kumulative kostnaden gjenspeiler det oppdaterte anslaget, med en tilsvarende justering av egenkapitalen. Inntektsskatt. Det er beregnet og avsatt for inntektsskatt i årsregnskapet i samsvar med lover som er vedtatt eller vedtatt ved resolusjon ved utgangen av rapporteringsperioden. Inntektsskatten består av betalbar skatt og utsatt skatt og er innregnet i resultatregnskapet for året. Skattekostnad knyttet til transaksjoner som er innregnet direkte mot egenkapitalen er innregnes mot egenkapitalen. Betalbar skatt er basert på skattemessig overskudd for året. Skattepliktig overskudd er forskjellig fra overskuddet som rapporteres i resultatregnskapet, da det korrigeres for inntekts- eller utgiftsposter som er Side 16

17 skattepliktige eller fradragsberettigede i annen rapporteringsperiode (midlertidige forskjeller), og også korrigeres for poster som aldri er skattepliktige eller fradragsberettigede (permanente forskjeller). Konsernets forpliktelser knyttet til betalbar skatt beregnes ut fra den gjeldende skattesatsen ved utgangen av rapporteringsperioden. Utsatt skatt beregnes basert på midlertidige forskjeller mellom de balanseførte verdiene for eiendeler og gjeld i årsregnskapet og det tilsvarende skattegrunnlaget som benyttes ved beregning av skattemessig overskudd. Utsatt skattegjeld beregnes normalt for alle skattemessige midlertidige forskjeller, og utsatt skattefordel beregnes normalt for alle fradragsberettigede midlertidige forskjeller i den utstrekning det er sannsynlig at det vil genereres skattemessige overskudd som de fradragsberettigede midlertidige forskjellene kan redusere. Utsatte skattefordeler og utsatt skattegjeld regnskapsføres ikke hvis den midlertidige forskjellen er et resultat av goodwill eller oppstår ved førstegangs innregning (bortsett fra i en virksomhetssammenslutning) av andre eiendeler og gjeld i en transaksjon som ikke påvirker verken det skattemessige overskuddet eller det regnskapsmessige overskuddet. Balanseførte utsatte skattefordeler gjennomgås ved utgangen av hver rapporteringsperiode, og nedskrives i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det finnes tilstrekkelig skattemessig overskudd til at hele eller deler av eiendelen kan gjenvinnes. Utsatte skattefordeler og -gjeld måles basert på de forventede skattesatser i tidsrommet hvor gjelden skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres. Gjeldende skattesatser og skattelovgivning ved utgangen av rapporteringsperioden benyttes i denne vurderingen. Målingen av utsatt skattegjeld og utsatte skattefordeler gjenspeiler de skattemessige konsekvensene som vil følge av måten konsernet ved utgangen av rapporteringsperioden forventer at usatte skatteposisjoner og utsatte skattefordeler vil bli realisert. Utsatte skattefordeler og -gjeld utlignes når det foreligger en juridisk rett til å motregne skattefordeler mot skattegjeld, og når disse er knyttet til inntektsskatt ilagt av samme skattemyndighet og konsernet har til hensikt å gjøre opp skattefordeler og -gjeld på et nettogrunnlag. Betalbar og utsatt skatt føres som kostnad eller inntekt i resultatregnskapet, bortsett fra når skatten er knyttet til poster som innregnes direkte i egenkapitalen. I slike tilfellet innregnes skatten direkte i egenkapitalen. Ved virksomhetssammenslutninger inkluderes skatteeffekten i regnskapsføringen for virksomhetssammenslutningen. Bevegelser i utsatt skatt innregnes i resultatregnskapet, bortsett fra når de er knyttet til poster som belaster egenkapitalen direkte. I slike tilfeller innregnes endringer i utsatt skatt som en del av egenkapitalen. Innføring av nye eller reviderte standarder og tolkninger Enkelte nye standarder, tolkninger og tillegg til de eksisterende standardene, som angitt i konsernregnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2009, trådte i kraft for konsernet fra 1. januar Anvendelsen av ny og revidert IFRS har ikke hatt noen vesentlig innvirkning på beløpene som er rapportert for inneværende og foregående år, men kan komme til å påvirke regnskapsføringen av fremtidige transaksjoner eller avtaler. IAS 27, Konsernregnskap og separat årsregnskap (revidert januar 2008; gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Revidert IAS 27 krever at et foretak tilskriver totalresultatet til eierne av morselskapet og til de ikke-kontrollerende interesser (tidligere minoritetsinteresser ) selv om dette fører til at ikke-kontrollerende interesser får en negativ balanse (den forrige standarden krevde at de overskytende tapene skulle fordeles til eierne av morselskapet i de fleste tilfeller). Den reviderte standarden spesifiserer at endringer i et morselskaps eierinteresser i et datterselskap som ikke fører til tap av kontroll, må regnskapsføres som egenkapitaltransaksjoner. Den spesifiserer også hvordan et foretak skal måle en eventuell gevinst eller tap som oppstår ved tap av kontroll over et datterselskap. På datoen for når kontrollen går tapt, må alle investeringer som opprettholdes i det tidligere datterselskapet, måles til virkelig verdi. IFRS 3, Virksomhetssammenslutninger (revidert januar 2008; gjelder for virksomhetssammenslutninger med en oppkjøpsdato som faller på datoen for eller etter starten av den første årlige rapporteringsperioden som begynner 1. juli 2009 eller senere). Revidert IFRS 3 gjør det mulig for virksomheter å velge å måle ikkekontrollerende interesser ved hjelp av den forrige IFRS 3-metoden (proporsjonal andel av den oppkjøpte virksomhetens identifiserbare netto eiendeler) eller etter virkelig verdi. Revidert IFRS 3 gir mer utfyllende veiledning om hvordan man anvender oppkjøpsmetoden på virksomhetssammenslutninger. Side 17

18 IFRIC 17, Utdeling til eiere, som gjøres opp i andre eiendeler enn kontanter (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Fortolkningen gir veiledning om regnskapsbehandling når en enhet deler ut andre eiendeler enn kontanter som utbytte til aksjonærene. IFRIC 18, Overføringer av eiendeler fra kunder (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Fortolkningen omhandler mottakernes regnskapsføring ved overføring av varige driftsmidler fra kunder, og konkluderer med at når det overførte, varige driftsmidlet oppfyller definisjonen av en eiendel sett fra mottakerens perspektiv, skal mottakeren regnskapsføre eiendelen til virkelig verdi på overføringsdatoen, og krediteringen skal regnskapsføres som inntekt i overensstemmelse med IAS 18 Driftsinntekter. Aksjebaserte betalingstransaksjoner i konsernet Endringer i IFRS 2, Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer (gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2010 eller senere). Endringene klarlegger virkeområdet til IFRS 2, så vel som regnskapsføring av konserntilknyttede aksjebaserte betalingstransaksjoner i et separat (eller enkeltstående) årsregnskap for et foretak som mottar varene eller tjenestene når et annet konsernforetak eller aksjonær har ansvar for tildelingen av det aktuelle egenkapitalinstrument. Kvalifiserte sikringsobjekter Endring til IAS 39, Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling (gjelder med tilbakevirkende kraft for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere). Endringene gir avklaring av to forhold ved sikringsbokføring: identifisering av inflasjon som en sikret risiko eller andel, og sikring med opsjoner. IFRS 1, Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering (etterfølger en endring i desember 2008, gjelder for de første IFRS årsregnskapene for en periode som starter 1. juli 2009 eller senere). Revidert IFRS 1 opprettholder hovedinnholdet fra forrige versjon, men med endringer i strukturen for å gjøre det enklere for leseren å forstå den og legge bedre til rette for fremtidige endringer. Flere fritak for førstegangsbrukere Endringer i IFRS 1, Førstegangs bruk av IFRS (gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2010 eller senere). Endringene inneholder to unntak når IFRS benyttes for første gang i tilknytning til olje- og gasseiendeler, og beslutningen om en ordning inneholder en leieavtale eller ikke. Forbedringer av IFRS (International Financial Reporting Standards) (utgitt i april 2009; tillegg til IFRS 2, IAS 38, IFRIC 9 og IFRIC 16 gjelder for regnskapsår som starter den 1. juli 2009 eller senere; tillegg til IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36 og IAS 39 gjelder for års perioder som starter 1. januar 2010 eller senere). Forbedringene består av en blanding av faktiske endringer og avklaringer i de ovennevnte standardene og tolkningene. Nye regnskapsregler Følgende nye standarder, tolkninger og endringer av standarder og tolkninger er blitt utgitt, og disse er det påbudt å bruke for regnskapsår som starter 1. januar 2011 eller senere, og som konsernet ikke allerede har implementert: IFRS 9, Finansielle instrumenter Del 1: Klassifisering og måling (utgitt i oktober 2010; gjelder fra 1. januar 2013, tidlig anvendelse er tillatt). Klassifisering av tegningsretter Endring i IAS 32 (utgitt 8. oktober 2009; gjelder for regnskapsår som starter 1. februar 2010 eller senere). Endring i IAS 24, Opplysninger om nærstående parter (utgitt i november 2009 og gjelder regnskapsår som starter 1. januar 2011). IFRIC 19, Sletting av finansiell gjeld med egenkapitalinstrumenter (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere). Forskuddsbetaling av et minimumskrav til finansiering Endring av IFRIC 14 (gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2011 eller senere). Forbedring av IFRS (International Financial Reporting Standards) (utgitt i mai 2010 og gjelder fra 1. januar 2011). Begrenset fritak fra sammenlignende IFRS 7 noter for førstegangsbrukere Endring av IFRS 1 (gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere). Noter Overføring av finansielle eiendeler Endringer i IFRS 7 (utgitt i oktober 2010 og gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2011 eller senere). Utnyttelse av underliggende aktiva Endringer i IAS 12 (utgitt i desember 2010 og gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2012 eller senere). Side 18

19 Hyperinflasjon og fjerning av faste datoer for førstegangsbrukere Endringer i IFRS 1 (utgitt i desember 2010 og gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2011 eller senere). IFRS 10, Konsernregnskap (utgitt i mai 2011; gjelder fra 1. januar 2013, tidligere anvendelse er tillatt). IFRS 11, Felleskontrollert virksomhet (utgitt i mai 2011; gjelder fra 1. januar 2013, tidligere anvendelse er tillatt). IFRS 12, Noteopplysninger om investeringer i andre enheter (utgitt i mai 2011; gjelder fra 1. januar 2013, tidligere anvendelse er tillatt). IFRS 13, Måling av virkelig verdi (utgitt i mai 2011; gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere, tidligere anvendelse er tillatt). Konsoliderte og separate årsregnskap Endring i IAS 27 (utgitt i mai 2011, gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere). Investeringer i tilknyttede foretak Endring i IAS 28 (utgitt i mai 2011, gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere). Konsernet forventer ikke at de nye regnskapsreglene vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet. Ledelsen forventer at ovennevnte endringer i standarder og tolkninger implementeres i konsernets årsregnskap når de trer i kraft. Note 2. Datterselskaper Nedenfor følger de viktigste datterselskapene som er konsolidert inn i konsernregnskapet. Selskap Morselskap Eierandel Land 31. desember 2010 Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100% Russland ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100% Russland OOO Veselovskoye Stikito Limited 100% Russland 31. desember 2009 Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Norgesveien S.L. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Spania OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100% Russland ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100% Russland OOO Veselovskoye Stikito Limited 100% Russland 1. januar 2009 Larchbay Traders & Consultants Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Ltd. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Stikito Limited Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Kypros Norgesveien S.L. Aladdin Oil & Gas Company ASA 100% Spania OOO Geotechnologia Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland OOO KOMI Drilling Larchbay Traders & Consultants Ltd. 100% Russland ZAO YuK Perspectiva Aladdin Oil & Gas Cyprus Ltd. 100% Russland ZAO Orneftegaz ZAO YuK Perspectiva 100% Russland Norgesveien S.L. ble solgt i Salget medførte ikke gevinst eller tap. Note 3. Virksomhetssammenslutninger 5. mai 2009 kjøpte Stikito Limited, et av konsernets datterselskaper, LLC Veselovskoe for et kontantvederlag på MNOK 7,0. Direkte henførbare transaksjonskostnader ved kjøpet beløp seg til MNOK 1,2. LLC Side 19

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer