Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling"

Transkript

1 1 Brekke Borettslag Kjære beboer! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl i styrerommet i Frysjaveien 7 B Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Brekke Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Brekke Borettslag avholdes Torsdag 10. mai 2012 kl i styrerommet, Frysjaveien 7 B TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Brekke Borettslag Hege Blom /s/ Hanne Gro Korsvold /s/ Klaus Peter Otto Bergander /s/ Espen Johnsen /s/ Rune Skaanes Larsen /s/

3 Side 3 Brekke Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Hege Blom Frysjaveien 21 B Nestleder Hanne Gro Korsvold Frysjaveien 19 B Styremedlem Klaus Peter Otto Bergander Frysjaveien 21 A Styremedlem Espen Johnsen Frysjavn 9 A Styremedlem Rune Skaanes Larsen Frysjavn 19 A Varamedlem Karin Johansen Frysjaveien 7 A Varamedlem Birgit Stokke Frysjaveien 21 B Delegert OBOS generalforsamling Hege Blom Varadelegert OBOS generalforsamling Hanne Gro Korsvold Frysjaveien 21 B Frysjaveien 19 B Valgkomiteen Valgkomite Hanne Kristine Axelsen Frysjaveien 21 A Valgkomite Ann Kristin Land Frysjaveien 21 B Valgkomite Lotte Rogg Frysjaveien 9 A Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 Side 4 Brekke Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 135 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune og har adresse: Frysjavn 7-21 Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1997 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 287 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styret Styret har møter en gang i måneden. I forkant av styremøtene har vi åpen halvtime hvor beboerne kan komme med henvendelser til styret om saker de vil ta opp. En gang i året har vi styreseminar. Da tar vi oss tid til å gå litt grundigere innpå enkelte prioriterte saker. Borettslaget har egen hjemmeside: Her kan beboere til enhver tid finne nyttig informasjon om det å bo i laget, nyheter, gi tilbakemeldinger og kommentarer til nyheter, lese borettslagets vedtekter, få informasjon om hvordan de skal gå frem i forhold til rehabilitering av bad og i forsikringssaker, skjema for husdyrhold, samt lese om lagets historie. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Borettslaget har vaktmester. Han bor i tjenesteleiligheten i 1. etasje i Frysjaveien 15A. Vaktmester spiller en sentral rolle i borettslaget. Til daglig står han ansvarlig overfor styret ved styrets leder. Vaktmester ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Blant oppgavene hans er å klippe gress, foreta noe beplantning, om vinteren sørge for at inngangspartier, veier og parkeringsplasser/ garasjeområder er brøytet, sjekke, tømme og rengjøre avfallsdunker og søppelkasser,

5 Side 5 Brekke Borettslag ha tilsyn med fyringsanlegget, fellesvaskerier, fellesrom, oppganger samt borettslagets utemøbler og sykkelstativer, skifte lyspærer i trapperom og fellesrom, tilkalle håndverkere for nødvendig vedlikehold, holde lagets utstyr i orden og ha generelt tilsyn med lagets eiendom. Dessuten skal han være tilgjengelig for beboerne med råd og veiledning. Vaktmester har to garasjer til disposisjon for traktor og annet utstyr. Vaktmester kan kontaktes på telefon eller e-post: Vaktmester arbeider fra mandag til og med torsdag. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Borettslaget har ekstern avtale om snørydding inne på området. Parkeringsbestemmelser For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift kr 700,- og /eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder hele døgnet. Kontrollene foregår som stikkprøver dag og natt. 1. Gjesteparkering: Parkeringsplasser som er skiltet for gjester er kun tillatt benyttet for besøkende til Brekke borettslag. Vær oppmerksom på at det er ulovlig for beboerregistrerte biler å benytte gjesteplasser Besøkende skal bruke gyldig og synlig parkeringsbevis merket med inneværende år som utdeles fra borettslagets beboere. Kortene skal ikke fylles ut, men kan benyttes flere ganger. Parkeringskort du hos vaktmester eller hos styret. Gyldig og synlig parkeringsbevis må være på plass i kjøretøyet innen 10 minutter etter parkering Gjester kan benytte gjesteplassen i maks 3 døgn, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet / benyttet. Utover dette må det innhentes en særskilt parkeringstillatelse fra styret/vaktmester i forkant av parkeringen. Denne tillatelsen må ligge godt synlig i bilens frontrute for kontroll. En utvidet parkeringstillatelse kan f eks gjelde håndverkere. Vi ber alle beboere om å informere sine gjester om borettslagets parkeringsreglement. 2. Det er forbudt å parkere på borettslagets gang- / stikkveier og foran bygningene: Det er tillatt å stanse for nødvendig av-/ pålessing, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet. Maks 30 minutter. Forlatte kjøretøy vil bli ilagt kontrollavgift og borttauing kan skje uten varsel. Ved behov for stans over 30 minutter, for eks. ved inn- / utflytting må det innhentes parkeringstillatelse av på forhånd. Denne får du ved å henvende deg til styret. Parkeringsbeviset skal ligge synlig i bilens frontrute for kontroll. Husk at stans med ett eller flere hjul på grøntanlegg er ikke tillatt uansett årsak til parkeringen.

6 Side 6 Brekke Borettslag Parkering utenfor anviste plasser, som for eks. på grøntarealer, osv. er ikke tillatt. Parkering skal kun skje på de anviste plassene. Dette for å sikre fremkommelig kjørevei for uttrykningskjøretøy. 3. Reserverte (faste) parkeringsplasser for beboere: Reserverte parkeringsplasser gjelder for beboerne. Parkeringsplassene er skiltet reservert parkering. Alle som parkerer sitt kjøretøy på reserverte parkeringsplasser må benytte parkeringsbevis / oblater som festes innvendig og på venstre side av bilens frontrute. Kontakt vaktmester for utdeling av p-oblat. Reserverte parkeringsplasser for beboere blir ikke kontrollert av parkeringsselskapet. Ved feilparkering på disse parkeringsplassene må styret eller hver enkelt leietaker av parkeringsplassen, på eget initiativ, rekvirere parkeringsselskapet for en eventuell borttauing og ileggelse av kontrollavgift. Eierskap til parkeringsplassen må kunne dokumenteres. 4. Uregisterte kjøretøy: Det er ikke tillatt å sette uregistrerte / avskiltede kjøretøyer på borettslagets områder uten avtale med styret. Parkering av uregistrerte / avskiltede kjøretøy blir omgående fjernet for eiers regning. Klager eller spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal ikke rettes til vaktmester, styreleder eller styremedlemmer, men til Smart Security AS Tlf.: Klager på ilagt kontrollavgift må sendes skriftlig til: eller Smart Security AS c/o Oslo Creditservice AS, Postboks 6637 Etterstad, 0607 Oslo Ved rekvirering av parkeringsvakt eller kranbil: Ring eller hele døgnet. Garasjer Borettslag har 41 garasjer som formidles gjennom styret. Retningslinjer finner du på hjemmesiden vår. Når en garasje blir ledig, tildeles den etter botid i borettslaget (ansiennitet). Se for øvrig borettslagets vedtekter punkt 4.4 Nøkler/skilt Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til vaktmester, og koster kr. 200,- pr. nøkkel. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. Vaskeri Borettslaget har tre fellesvaskerier i kjellerrommene i Frysjaveien 11,15 og 19. Vaskeriene er utstyrt med vaskemaskiner, tørketrommel samt tørkerom. Bruk av maskinene belastes fellesutgiftene og det er ingen egenandel ved bruk. Nøkkel til utgangsdøren passer også til vaskerioppgangen og vaskeriet. En liten lås med leilighetsnummer til vasketavle er delt ut til hver leilighet. Vaskerilåsen skal følge leiligheten og overlates til ny beboer når du flytter. Vaktmester kontaktes ved eventuelle feil ved maskinene m.v. Beboerne skal selv gjøre rent etter seg i vaskeriet - dette er viktig. Om bruk av private vaskemaskiner, se husordensreglene.

7 Side 7 Brekke Borettslag Vaskemaskinene er utstyrt med tidslås som gjør at disse ikke kan benyttes utenom vasketidene som er mellom kl.08:00 og 20:00 på hverdager og mellom kl. 09:00 og 18:00 på lørdager. Bruk av tørketrommel og tørkerom er tillatt til henholdsvis kl 21:00 og 19:00. Søndag er fellesvaskeriene stengt. Renhold Borettslaget benytter tjenestene til Oslo Renhold. I perioden 1. oktober til 30. april er det trappevask inkludert matteservice. Eventuelle klager på trappevask rettes til styret, som formidler beskjed videre til byrået. NB! Beboere som kommer til å skitne til trappeoppgangene, i tilfelle hundehold, ved flytting, håndverksarbeide i leiligheten osv, plikter å utføre rengjøring selv. Trimrom Trimrom ble opprettet i bomberom i nr. 9B våren Rommet har flere treningsapparater, bl.a. romaskin, to spinningsykler, tredemølle og vekter. Inngangsnøkkel kan benyttes. Toalett og en liten vask er anlagt i tilslutning til rommet. Alle må rydde etter seg og melde fra til vaktmester om feil og mangler. Det er ikke tillatt for barn å oppholde seg i trimrommet. Velferdsrommet (kjellerrom i FRYSJAVEIEN 7) Blir benyttet til barnebursdager, beboermøter, juletrefest m.m. Kan benyttes til mange ulike tiltak: Kafe, pensjonisttreff, småbarn/barseltreff, barnebursdag, foredrag/lysbildefremvisning, juletrefest/luciafest, aktivitetskvelder, utstilling/galleri, loppemarked/bruktmarked/byttemarked for å nevne noe. Utleie må avtales i god tid på forhånd med vaktmester, i hans fravær en fra styret eller velferden. Nøkkel kan lånes av vaktmester, i hans fravær av en fra styret eller velferden. Regler for bruk av velferdsrommet: 1. En voksen har hovedansvar ved utlån (og skal være tilstede når barn/ungdom bruker rommet). 2. Rommet forlates ferdig ryddet, tømt for søppel, bord og gulv vasket. 3. Det må tas hensyn til at det bor folk i leilighetene over 4. Aktiviteter må være avsluttet innen klokken Nøkkel leveres tilbake samme kveld eller senest dagen etter 6. Rommet skal ikke benyttes til overnatting Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste via telefon 02123, eller via deres hjemmeside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.

8 Side 8 Brekke Borettslag Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Avtale om oljeleveranse Borettslaget er tilsluttet OBOS avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass og andre fyringsrelaterte produkter. Rabatten gis på Statoils til enhver tid gjeldende listepris. Ved utgangen av 2011 var rabatten på inntil 174,5 øre pr liter olje eks. mva. Energiregnskap Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Energiregnskapet gir borettslaget en mulighet til å følge forbruksutviklingen over tid, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på sikt. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

9 Side 9 Brekke Borettslag Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for.

10 Side 10 Brekke Borettslag Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold 2011 Rehabilitering av garasjeanlegg med nye porter. Asfaltering av hovedvei Maling av oppgang 7A, 19A og 21 A Maling og reparasjon av 34 balkongtak i 4. etg. Merking av alle stoppekraner 2009 Maling av oppgang 17 A, B og C Balkongvask 2007 Maling av oppgang 9B og 15B 2006 Maling av oppgang 19B 2005 Maling/oppussing vaskerier Maling av oppgang 13A og 13B 2003 Etterisolering og ny puss på alle yttervegger. Utskiftning av loft- og kjellervinduer Beising av alle vinduer og ytterdører 2002 Lagt skiferfliser i alle inngangspartier Oppussing av velferdsrom i 7A 2001 Fullført utskiftning av EL-anlegg Utskiftning av tak i hus 15, 17, 19 og 21. Utskiftning av trapperomsdører Oppussing/maling av trappeoppgang 7B.

11 Side 11 Brekke Borettslag Rehabilitering av fyrhus 2000 Utskiftning av tak hus 7, 9, 11 og 13. Etterisolering av alle loft Utskiftning av antenneanlegget til bredbånd. Utskiftning av trapperomsvinduer Påbegynt utskiftning av EL-anlegg Oppussing av møte-/styrerom i 7B 1999 Oppussing/maling av trappeoppgang i blokk 7A Utskiftning av postkasser i blokk 11, 13, 15, 17. Tilstandsvurdering og enøk-analyse av alle hus Utskiftning av oljetank og ekspansjonskar til fyrhus Utskiftning av postkasser i blokk 7, 9, 19, 21. Oppussing/maling av 2 trappeoppganger i blokk Oppussing/maling av 1 trappeoppgang i blokk Pussreparasjoner og maling av fasader, beising av dører og vinduer Planting av 730 nye busker 1994 Nye balkonger 1991 Skiftet stoppekran og reduksjonsventiler på alle opplegg 1989 Skiftet ytterdører, kjellerdører og montert dørtelefon 1987 Skiftet vinduer og balkongdører Balkonger Beboere har selv ansvar for å vedlikeholde og rengjøre balkongene innvendig, samt å male og vedlikeholde treveggen. Innglassing av balkonger er godkjent av Plan og bygningsetaten og borettslaget benyttet tidligere AS Balkongsystemer. Ny aktør er fra 2008 Lumon Norge. Andelseiere som ønsker innglassing kan ta kontakt med Lumon Norge, tlf: Til solavskjerming tillates rullegardin eller persienner i hvitt eller sølv. Dugnad Beboerne utfører i fellesskap dugnad på grøntanlegget. Arbeidet går ut på raking av plener rundt blokken og vedlikehold av beplantningen langs veggene. Dugnaden foregår gjerne i april/mai. Vaktmester sørger for innkalling til dugnad, gjerne ved oppslag i oppgangene. Hver blokk får vanligvis bevilget et mindre beløp til nye planter osv. Det er også anledning til å hygge seg med naboer på denne dagen. Ofte kjøper vi inn pizza el. l. under vårdugnaden. Renovasjon Borettslaget har kildesortering. Egne poser til matavfall, plast og restavfall skal benyttes fra februar Matavfall skal pakkes i grønne poser 2. Plast skal pakkes i blå poser 3. Annet restavfall skal i hvite poser 4. Papir og rengjort melkekartonger kastes i egne containere merket for papir. 5. Papp (og papir) kastes i den store papircontaineren v/garasjen. 6. Glass og blikkbokser skal kastes i de grønne kassene ved garasjeanlegget. 7. Større gjenstander kastes i den store containeren som står plassert på parkeringsplassen.

12 Side 12 Brekke Borettslag Spesialavfall (malingsrester, bilbatterier, kjemikalier, m.m.) skal bringes til nærmeste miljøstasjon, som er på Shell-stasjonen i Kjelsåsveien140. E.E. - avfall (kjøleskap, komfyrer, datamaskiner, tv/radioapparater, etc.) skal leveres til forhandler av slikt utstyr. Dersom du har større mengder avfall som du ønsker å bli kvitt (f. eks i forbindelse med flytting), ta kontakt med vaktmesteren for avtale om hvordan dette kan ordnes. Loft- og kjellerboder Det tilhører loft- og kjellerboder til alle leiligheter. I tillegg finnes det kjellerlokaler der det etter avtale med vaktmester for kortere perioder kan oppbevare møbler og større gjenstander som ikke får plass i bodene. NB! I følge brannforskriftene er det ikke tillatt å plassere møbler eller andre gjenstander utenfor kjeller- og loftsbodene. Lekeplasser Lekeplassene ble oppgradert i Vi fikk ny asfalt og basketballstativ på store lekeplass og nye apparater på lille lekeplass. Store lekeplass fikk i 2006 ti frukttrær. I utkanten av plassen mot elva ble det i 2005 plantet solbær og rips. Tanken bak dette var blant annet at det skulle være en slags barnas frukthage. Lekeapparatene sjekkes årlig ved hver HMS-runde og skal til enhver tid være i forskriftsmessig stand. Meld fra til vaktmester og styret om du oppdager noe som er galt. Indre vedlikehold og forandringer av leiligheten Vedlikehold av leiligheten er beboerens ansvar. NB! Bygningsmessige endringer som riving eller flytting av vegger samt baderomsrehabilitering må det søkes tillatelse om hos Plan- og bygningsetaten og melding sendes til styret i forkant. Ytre vedlikehold Borettslaget er ansvarlig for alt ytre vedlikehold. Se nærmere informasjon i våre vedtekter. Ventilasjon Styret oppfordrer beboere til å ha åpne lufteluker og litt varme på dagtid i soverommene om vinteren, for å forhindre fukt- og soppskader! Mange har tettet luftelukene. De skal være åpne! Det er ventilasjonskanaler med naturlig avtrekk (ikke vifter) fra kjøkken og bad som går ut over tak. Luften slippes inn gjennom ventilluker i veggene i stue, soverom og kjøkken. For å unngå kondens/fuktproblemer er det viktig at ventillukene alltid er åpne. Det er viktig at ventilåpningene blir rengjort regelmessig. Bruk støvsuger så langt inn i kanalen du rekker! NB! Det er ikke tillatt å montere vifter i ventiler eller luftekanaler. (Kullfilter uten tilknytting til kanal anbefales). Refusjon for utskifting av sluk på badet: Borettslaget gir refusjon for utskifting av sluk med kr. 5000,-. Brev med dokumentasjon fra rørlegger og kvittering må vedlegges og sendes styret.

13 Side 13 Brekke Borettslag Husordensregler Vi skal ikke utføre støyende arbeid: På hverdager mellom klokka 20:00 og 08:00 På lørdager etter kl På søndager På offisielle høytidsdager Vi vil ha ro i borettslaget mellom kl og Det betyr blant annet at vi ikke skal spille sjenerende høy musikk eller ha sjenerende festing. Ved spesielle anledninger der vi vet at festen avsluttes senere, snakk med naboene eller gi beskjed på forhånd. Vi skal ta særlig hensyn hvis vi vet at naboer er syke. Vi skal ikke henge tøy til tørking/lufting ut fra balkonger. Vi skal av hensyn til brannfaren ikke grille mat på balkongene. Ta ansvar for fellesskapet gjennom å sørge for At trapperom, kjeller- og loftsganger holdes frie og ryddige. Dersom vi har skitnet trappen til unormalt mye som ved hundehold, flytting, oppussing i leiligheten eller etter barneselskap, vil vi vaske trappen etter oss selv om vi har innleid renhold i borettslaget. Å ta godt vare på grøntanlegg og lekeplasser. Å ta godt vare på velferdsrommet, vaskeriene og andre fellesarealer. Å respektere reglene for dyrehold i borettslaget Å delta i dugnadsarbeid. Å lese informasjon fra styret og følge henvisninger som gis. Å varsle styret eller vaktmester når vi oppdager feil eller mangler. Tolkning av husordensreglene Ved tvil avgjøres saken av det til enhver tid sittende styret. Endring av husordensreglene Kan bare foretas av Generalforsamlingen. Vedtatt av Generalforsamlingen i Brekke Borettslag 26.mai 2003 (revidert 2007)

14 Side 14 Brekke Borettslag Dyrehold i Brekke borettslag Generalforsamlingen vedtok 7. mai 2007 å tillate dyrehold. Husordensreglene ble endret til: Å respektere retningslinjene for dyrehold. For å kunne holde dyr må både egenerklæring og registrering undertegnes og sendes styret. EGENERKLÆRING: 1. Jeg er klar over at dyrehold i borettslag krever særlig hensyn til andre beboere. 2. Hunder må holdes i bånd innenfor borettslagets område. 3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende. 4. Hvis min hund/katt skulle påføre skade på person eller eiendom, erklærer meg ansvarlig og eventuelt erstatningspliktig for skadene. 5. Jeg kjenner til at det ikke er lov å drive oppdrett av dyr i leiligheten. 6. Jeg er inneforstått med at dersom det kommer berettigede klager på dyreholdet, kan styret kreve at dyret må fjernes. Styret avgjør, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget eller ikke. 8. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene som styret eller generalforsamlingen fatter når det gjelder reglene for dyrehold. Oslo, den / underskrift av dyreeieren: Oslo, den / underskrift av styrets leder: REGISTRERING Registrerer herved dyrehold i leilighet nr. Art, rase... Undertegnede... Adr:.

15 Side 15 Brekke Borettslag Styrets arbeid Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 1 styreseminar og 9 møter. Til sammen har det blitt behandlet 87 enkeltsaker. Ved starten av styremøtene er det åpen halvtime der beboerne kan komme og stille spørsmål og legge fram saker for styret. Styrets arbeid siden mai 2011 har vært: Anvise og fakturere utbetalinger Svare på henvendelser fra beboere Behandle søknader fra beboere Godkjenne nye andelseiere Informasjon til hjemmesidene for borettslaget Planlegging av rehabilitering av utearealer HMS arbeid vernerunde og dokumentasjon rehabilitere garasjeanlegget Utarbeide nye garasjevedtekter og kontrakter Klarlegge borettslagets grenser mot naboer med Plan og Bygg Finne nye parkeringsplasser Utarbeide en vedlikeholdsplan for de nærmeste årene Vedlikeholdsplaner Styret hadde seminar om borettslagets vedlikeholdsplan i oktober 2011 og satte opp en prioriteringsliste for de nærmeste årene: Øverst på ønskelisten er nye vinduer, verandadører og ytterdører. Garasjeanlegget Styret har foretatt en rehabilitering som vi mener er i tråd med borettslagets økonomi og beboeres vilje til å betale for leie av garasje. Styret innhentet flere anbud på garasjeporter og aktører som kunne foreta en rehabilitering. Rehabiliteringen hadde en kostnadsramme på og blir finansiert med lån fra OBOS. Avdrag på lån og driftsutgifter skal dekkes over felleskostnadene for beboere som disponerer garasje. Kostnadsramme, nye vedtekter og nye kontrakter ble vedtatt med flertall på ekstraordinær generalforsamling i Rehabiliteringen ble foretatt av Karlshusgarasjene A/S i Sluttbefaring i Asfaltering av hovedvei i borettslaget Styret har fulgt prosjektering og gjennomføring av asfaltering av hovedvei og tre nye fartsdumper i borettslaget, utført av Oslo Vei juli En fjerde fartsdump rett etter innkjørselen til borettslaget planlegges våren Parkering/tomtegrenser i borettslaget/ Styret har rekvirert oppmåling av grenser mot naboene i nr. 23 og 25 i Bakgrunnen er at noen av plassene var på nr. 25 sin tomt Styret har derfor måttet flytte noen av parkeringsplassene ved innkjørselen og tatt i bruk noen faste plasser i veien, plasser som tidligere var forbeholdt gjesteparkering.

16 Side 16 Brekke Borettslag Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll Borettslaget har HMS og internkontroll, vaktmester og styret fører regelmessige kontroller, dokumentert i en egen HMS-perm. Blant saker som vektlegges kan nevnes: Årlig kontroll av brannslukkere (sist utført februar 2012) Årlig kontroll av lekeapparater ved Lekeplasskontrollen Årlige vernerunder av fellearealer med vaktmester (2011) Årlig kontroll av apparater i trimrom 7B (2011) Årlig kontroll av det elektriske anlegget ved Elektrikertjenesten(2011) Brekke borettslags hjemmeside Hjemmesiden ble etablert i Styret legger jevnlig ut nyheter på siden, alle nyhetene har kommentarfelt slik at dere beboere kan sende tilbakemeldinger til styret direkte. Husk at det også er fritt for beboere å sende oss innlegg som vi kan publisere på siden, innspill, fotografier m.m. Adressen er: Styret håper at hjemmesiden vil bidra til lettere og mer effektiv kommunikasjon mellom styret og beboerne. De fleste sender henvendelser via e-post. Vi vil likevel fortsette med viktig informasjon i oppgangene. ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at kostnader knyttet til rehabilitering av garasjer ikke var tatt med i budsjettoppstillingen. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-.

17 Side 17 Brekke Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

18 Side 18 Brekke Borettslag Lån Borettslaget har 3 lån i Obos. Lån 1 er et serielån med fastrente på 4,6% tom Lån 2 og 3 har flytende rente på 4,15% pr 1. mars Gjenværende løpetid er henholdsvis 12, 20 og 19 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret økes med 3 % gjeldende for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2012 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. Oslo, Styret i Brekke Borettslag Hege Blom /s/ Hanne Gro Korsvold /s/ Klaus Peter Otto Bergander /s/ Espen Johnsen /s/ Rune Skaanes Larsen /s/

19 Til generalforsamlingen i Brekke Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Brekke Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Brekke Borettslag per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

20 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 27. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor

21 Side 21 Brekke Borettslag 96 BREKKE BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Innsk. øremerk. bankkto Uttak øremerk. bankkto B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

22 Side 22 Brekke Borettslag 96 - BREKKE BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Fyringsanlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Fyringsanlegg Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

23 Side 23 Brekke Borettslag 96 - BREKKE BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler Øremerkede midler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 136 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

24 Side 24 Brekke Borettslag OSLO, STYRET FOR BREKKE BORETTSLAG RUNE SKAANES LARSEN/s/ KLAUS PETER OTTO BERGANDER/s/ HEGE BLOM/s/ ESPEN JOHNSEN/s/ HANNE GRO KORSVOLD/s/

25 Side 25 Brekke Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Salg av nøkler SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær Refusjoner fra andre selskaper SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 706 jfr. note 13. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

26 Side 26 Brekke Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring -559 Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Tomme leieforhold Rep./vedlikehold Administrasjon Elektrisitet Større vedlikeholdsarbeid SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER De større vedlikeholdsarbeidene er finansiert med lån jfr. note 19 - OBOS lån 2. Avdragene og rentekostnadene tilhørende lånet tilsvarte hhv kr og eta.geb kr i jfr note 19 og 15.

27 Side 27 Brekke Borettslag NOTE: 11 FYRINGSANLEGG Leieinntekter KOSTNADER Lønninger Elektrisk energi Service-avgift SUM KOSTNADER SUM FYRINGSANLEGG Resultatet av 2010 og 2011 vil bli overført øremerkede midler i 2012 NOTE: 12 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 13 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -584 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Andre kostnader tillitsvalgte -706 Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -400 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 14 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler 252 Renter av driftskonto i OBOS Renter av spa rekonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER

28 Side 28 Brekke Borettslag NOTE: 15 FINANSKOSTNADER Renter av OBOS lån Renter av OBOS lån Renter av OBOS lån Etableringsgebyr Termingebyr OBOS Renter leverandørgjeld -917 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 16 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet Oppskrevet Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.59/bnr.286/287. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 17 VARIGE DRIFTSMIDLER Kopimaskin Tilgang Avskrevet tidligere Løvsuger Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.1 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor Tilgang Avskrevet tidligere Liten traktor og plenklipper Tilgang Avskrevet tidligere Tørketrommel Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år

29 Side 29 Brekke Borettslag Vaskemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 3 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 4 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Garasjeanlegg 2 Tilgang Innredning (sportsmaster) Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 18 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse for ansatte Kreditnota Svenningsen AS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS 1 Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,60%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag 1 Christiesgate Borettslag Til andelseierne i Christiesgate Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Solbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag 1 Til beboerne i Vestbysletta Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Brekke Borettslag

Til andelseierne i Brekke Borettslag 1 Brekke Borettslag Til andelseierne i Brekke Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 13. mai kl 18.00 i styrerommet, Frysjaveien 7 B Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag

Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag 1 Brannfjellveien Borettslag Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Christiesgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Professor Dahlsgt 39 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Normannsgata Borettslag

Til andelseierne i Normannsgata Borettslag 1 Normannsgata Borettslag Til andelseierne i Normannsgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til andelseierne i Mogaten Borettslag

Til andelseierne i Mogaten Borettslag 1 Mogaten Borettslag Til andelseierne i Mogaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag 1 Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Normannsgata Borettslag

Til beboerne i Normannsgata Borettslag 1 Normannsgata Borettslag Til beboerne i Normannsgata Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer