Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: Tidspunkt: 10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 14.12.2012 Tidspunkt: 10:30"

Transkript

1 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Dyrnes, Eskild Abelseth varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: Tidspunkt: 10:30 Dato: Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 Oslo Tel: Faks: E-post: Bankgiro: Besøksadresse Slemdalsveien 11 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl. Ingrid Maria Hanken leder Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold SU 97/12 Godkjenning av protokoll fra møte SU 98/12 SU 99/12 SU 100/12 Kvalitetssikringssystemet - internasjonal virksomhet 2012 Kvalitetssikringssystemet - kontinuerlig evaluering av undervisning 2012 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av oppstartsukene 2012 U.off. SU 101/12 Søknad om ekstra undervisning X SU 102/12 Årsplan for undervisning 2013/2014 Orienteringssaker

3 SU 97/12 Godkjenning av protokoll fra møte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /937 Utvalg Utvalgssak Møtedato Studieutvalget 98/ KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET - INTERNASJONAL VIRKSOMHET 2012 Evaluering av den internasjonale virksomheten er innlemmet i høgskolens System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet som beskrevet i punkt 3.1: Saksbehandler Cecilie Flaatin rådgiver Direkte tel: Det skal gjøres en årlig vurdering av høgskolens internasjonale virksomhet. Dette krever oversikt over: - søkertall; både til utvekslingsstudier og ordinære utenlandske studenter - student- og lærermobilitet, fordelt på studieprogram/fagområde (fagseksjon) - internasjonale samarbeidsavtaler - antall ordinære utenlandske studenter på NMH - andre internasjonale prosjekter NMH har en sentral rolle på den nordiske og den europeiske musikkutdanningsarenaen gjennom verv i blant annet Den europeiske konservatorieunion (AEC) og Association of Nordic Music Academies (ANMA), samt som koordinerende institusjon for det største nordiske musikknettverket, Sibeliusnettverket. NMH deltar også i flere andre internasjonale nettverk og har i løpet av 2012 inngått i flere prosjekter i mobilitetsprogrammer som Erasmus, Nordpluss og Eurasiaprogrammet. Antall utenlandske søkere til studieprogrammene ved NMH er økende. For bachelorstudiene utgjør utenlandske søkere 21% i år, mens 45% av søkerne til masterstudiene er utenlandske. Den generelle økningen kan sees i lys av en utvikling i sektoren hvor de fleste andre institusjoner i Europa krever studieavgift. Søknadsøkningen underbygger på sin side også at NMHs lærere har et godt rykte og at lærermobiliteten gir resultater. Rekruttering av utenlandske studenter krever god engelskspråklig informasjon og kurstilbud på engelsk, og på dette området har institusjonen et forbedringspotensial. Det er også viktig å

5 sikre at de studentene som tas opp til studier ved NMH har tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk og/eller engelsk. Musikkhøgskolen har et mål om å ha til sammen 50 utreisende og innreisende utvekslingsstudenter årlig. Målet er ikke nådd for studieåret 2011/12. EU-kommisjonen har en ambisjon om at 20 % av studentmassen skal gjennomføre utveksling til en annen institusjon som en del av sin grad innen NMH har de siste årene økt studenttallet, noe som gjør at antallet inn- og utreisende studenter bør oppgraderes. Det bør drøftes i fagpersonalet hvordan NMHs studenter kan motiveres til å benytte de utvekslingsmulighetene de har. Spesielt bør det rettes fokus mot studieprogram hvor få eller ingen studenter søker utveksling. Lærermobiliteten ved NMH har vært god også i 2012, der både mange av NMHs lærere har reist ut og institusjonen har mottatt mange gjestelærere. Lærermobilitet må betraktes som et viktig virkemiddel for å skape kontakter, hente inn positive impulser utenfra og bidra til internasjonalisering hjemme. Studentene er ofte lojale overfor sine lærere, og en positiv holdning blant lærerne er derfor viktig for at studentene skal søke ut. Stabil høy lærermobilitet vil på sikt kunne føre til økt studentmobilitet. Det er derfor viktig å oppfordre alle seksjoner til å bruke denne muligheten aktivt og strategisk, og da spesielt de fagmiljøene som i liten grad har benyttet seg av tilbudet om lærermobilitet. Forslag til tiltak: 1. Stimulere til diskusjon i fagpersonalet hvordan NMHs studenter kan motiveres til å benytte de utvekslingsmulighetene de har. Spesielt bør det rettes fokus mot studieprogram hvor få eller ingen studenter søker utveksling Ansvarlig: Programutvalgsledere og Studiesjef v/internasjonal koordinator 2. Utbedring av engelskspråklig studieinformasjon og kurstilbud på engelsk. Ansvarlig: Studiesjef og fagseksjonsledere 3. Sikre at de studentene som tas opp til studier ved NMH har tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk og/eller engelsk. Ansvarlig: Studiesjef Forslag til vedtak: Studieutvalget har vurdert evaluering av internasjonal virksomhet 2011, og slutter seg til vurderingene og forslag til tiltak i saksfremlegget. Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef Hege Brodahl Seniorrådgiver Vedlegg: 1. Internasjonal virksomhet 2012 Oversikt og evaluering av den internasjonale virksomheten ved NMH 2

6 3

7 INTERNASJONAL VIRKSOMHET 2012 Oversikt og evaluering av den internasjonale virksomheten ved NMH

8 Innhold 1. Innledning Utenlandske ordinære studenter ved NMH Studentmobilitet Lærermobilitet Internasjonale prosjekter og nettverk Oppsummering og vurdering

9 1. Innledning Evaluering av den internasjonale virksomheten er innlemmet i høgskolens System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet som beskrevet i punkt 3.1: Det skal gjøres en årlig vurdering av høgskolens internasjonale virksomhet. Dette krever oversikt over: - søkertall; både til utvekslingsstudier og ordinære utenlandske studenter - student- og lærermobilitet, fordelt på studieprogram/fagområde (fagseksjon) - internasjonale samarbeidsavtaler - antall ordinære utenlandske studenter på NMH - andre internasjonale prosjekter Arbeidsmarkedet for musikere er internasjonalt og det er derfor spesielt relevant at institusjonen utdanner musikkarbeidere som er konkurransedyktige internasjonalt og produserer forskning som er av internasjonal interesse. NMHs visjon er å være internasjonalt toneangivende og strategisk plan for rommer tiltak knyttet til internasjonalisering som å tilrettelegge for at alle bachelor -og mastergradsstudenter kan få et utvekslingsopphold ved utenlandske institusjoner, videreutvikle engelskspråklig studieinformasjon og studietilbud, utvikle felles utdanningstilbud med ledende internasjonale utdanningsinstitusjoner og støtte internasjonal formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning for å fremme nettverksbygging. Musikkhøgskolens internasjonale virksomhet består av flere elementer; studentmobilitet, lærermobilitet, internasjonal rekruttering av studenter og lærere, internasjonale prosjekter og deltakelse i internasjonalt samarbeid. Disse punktene vil belyses nærmere i denne rapporten. Det blir i tillegg gjennomført en årlig studentevaluering av utvekslingsopphold som beskrives i en egen rapport. 2. Utenlandske ordinære studenter ved NMH Som det fremgår av tabellen under har antallet utenlandske studenter ved NMH økt kraftig de siste årene. Fra høstsemesteret i 2008 til høst 2011 var økningen på hele 116%, mens fra høstsemesteret i 2009 og til høst 2012 har økningen vært på 64%. I dette tidsrommet har det vært 75 % økning på bachelor- og 58 % økning på masternivå. Studenttallene er jevnt over høyere i høstsemesteret enn vårsemesteret. Dette er skyldes i første rekke at noen studenter som skulle ha avsluttet sine studier i vårsemesteret blir forsinket og avslutter i løpet av høstsemesteret. I tillegg kan det være noen studenter som faller av i løpet av studieåret og som dermed ikke registrerer seg for vårsemesteret Semester V H V H V H V H V H Bachelor Master Videreutdanning Totalt Tallene er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH) 3

10 Utenlandske studenter ved Norges musikkhøgskole fordelt på land de siste fem årene. Tallene er kun hentet fra høstsemesteret. Land Albania 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Aserbajdsjan - - 2,00 1,00 1,00 Belgia - 1,00 1,00 1,00 2,00 Bosnia-Hercegovina ,00 1,00 Bulgaria 1,00-1,00 1,00 1,00 Canada 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Cuba - 1,00 1,00 1,00 - Danmark 1,00 2,00 4,00 4,00 7,00 Estland - - 1,00 1,00 2,00 Filippinene - 1, Finland 1,00 3,00 4,00 4,00 2,00 Frankrike - 1,00 2,00-2,00 Georgia 1,00 1,00 1,00-4,00 Hviterussland 1,00 1,00 1,00 1,00 - Iran - 1,00 1,00 1,00 1,00 Island 3,00 2,00 1,00 4,00 4,00 Italia - 3,00 3,00 3,00 4,00 Japan 2,00 1,00 3,00 5,00 6,00 Kina 3,00 3,00 2, Latvia 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 Litauen 2,00 1,00 6,00 7,00 5,00 Mexico - - 1,00 2,00 1,00 Nederland 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Nepal - - 1,00 1,00 1,00 Polen 1,00 1,00 5,00 9,00 6,00 Romania - 1,00-2,00 1,00 Russland 5,00 10,00 11,00 11,00 14,00 Serbia - 2,00 3,00 2,00 3,00 Serbia og Montenegro 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Spania - 1,00 4,00 5,00 6,00 Storbritannia 1,00 3,00 5,00 3,00 3,00 Sveits ,00 2,00 Sverige 15,00 20,00 25,00 29,00 32,00 Sør-Afrika 1,00 2,00 5,00 2,00 2,00 Sør-Korea - - 1,00-3,00 Taiwan ,00 Tsjekkia - 1,00 3,00 2,00 2,00 Tyrkia ,00 4

11 Tyskland 6,00 5,00 10,00 5,00 8,00 Ukraina - 2,00 2,00 2,00 2,00 USA 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 Usbekistan - - 1,00 1,00 1,00 Østerrike - 1,00 1,00 1,00 1,00 Sum 56,00 81,00 123,00 124,00 146,00 Tallene er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH). Fra høst 2010 til og med høst 2012 er også utvekslingsstudenter medberegnet som forklarer at totalt antall studenter er høyere i denne tabellen enn i tabellen over. Denne oversikten inneholder alle studenter med et annet statsborgerskap enn norsk. Dette innebærer at ikke alle de registrerte utenlandske studentene kommer flyttende til Norge for å studere. Det er flere av dem som har bodd i Norge over tid med sine familier og som også har norsk videregående skole. Den største gruppen utenlandske studenter er fra Sverige med 25, etterfulgt av Russland med 12. I studieåret 2011/2012 var det i alt 39 nasjonaliteter representert ved NMH. 2.1 Utenlandske søkere til studieprogram ved NMH Bachelor Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall og andel utenlandske primærsøkere til kandidatstudiene. På grunn av omlegging til elektronisk søknad ble opplysninger om søkernes nasjonalitet ikke tilfredsstillende registrert i Bachelor Norske søkere Utenlandske søkere Sum Andel utenlandske søkere 12 % 13 % 16 % 15 % 21% Antall land utenom Norge Tallene er hentet fra FS Søkerliste Tabellen viser antall primærsøkere. NMH har flest søkere til kandidatstudiet i klassisk utøving med 116 søkere i Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/jazz følger som nummer to med 35 utenlandske søkere. Studieprogram KAUT KAUT- KAUT- UTBA KADI KAKP KAKM KAFR KAMP -IJ KL FM Antall Oversikt over hvilke land NMHs utenlandske primærsøkere på bachelornivå kommer fra: 5

12 Område Antall søkere Land Norden 76 Sverige 12 Island 4 Finland 1 Danmark Vest-Europa 4 Storbritannia og Nord-Irland 3 Tyskland 1 Belgia 1 Østerrike Øst-Europa 16 Russland 4 Serbia 4 Ungarn 3 Polen 3 Romania 1 Estland 1 Albania 1 Georgia 1 Hviterussland 1 Slovakia 1 Tsjekkia 1 Ukraina 1 Aserbajdsjan Sør-Europa 5 Italia 3 Frankrike 2 Hellas Nord-Amerika 3 USA 2 Canada 1 Cuba Latin-Amerika 1 Colombia 1 Mexico Asia 6 India 3 Sør-Korea 2 Kina 2 Sri Lanka 1 Nepal 1 Pakistan 1 Irak Afrika 4 Sør-Afrika 4 Nigeria 1 Algerie 1 Ghana 1 Sudan Oceania 1 New Zealand Tallene er hentet fra FS Søkerliste Tabellen viser antall primærsøkere. 6

13 2.1.2 Utøvende masterstudier Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall og andel utenlandske primærsøkere til utøvende mastergradsstudier og mastergradsstudiet i dirigering. Fra 2011 er også søkerne til fordypningsstudiet i utøving på masternivå medregnet Norske søkere Utenlandske søkere Sum Andel utenlandske søkere 44 % 45 % 49 % 49 % 45% Antall land utenom Norge Tallene er hentet fra FS Søkerliste Tabellen viser antall primærsøkere. Oversikt over hvilke land NMHs utenlandske primærsøkere på masternivå kommer fra: Område Antall søkere Land Norden 23 Sverige 4 Finland 3 Island 2 Danmark Vest-Europa 6 Storbritannia og Nord-Irland 6 Tyskland 4 Frankrike 3 Nederland 1 Irland 1 Sveits 10 Russland 3 Polen Øst-Europa 3 Serbia 2 Romania 2 Albania 2 Bulgaria 2 Tsjekkia 1 Estland 1 Georgia 1 Moldova 1 Montenegro 1 Bosnia-Hercegovina 8 Spania Sør-Europa 3 Italia 1 Tyrkia Nord-Amerika 5 USA 3 Canada Latin-Amerika 2 Mexico 1 Colombia Asia 6 Japan 1 Hong Kong 1 Israel Afrika 1 Sør-Afrika

14 Oceania 1 New Zealand Tallene er hentet fra FS Søkerliste Tabellen viser antall primærsøkere. De fleste andre land i Europa har innført eller er i ferd med å innføre studieavgifter. NMH er mao en av de få høyere musikkutdanningsinstitusjonene uten studieavgift, og dette vil trolig føre til at antall utenlandske søkere øker også i tiden fremover. NMH har hittil ikke drevet målrettet markedsføring av studiene internasjonalt, men dette er et tiltak som bør vurderes dersom institusjonen ønsker å rekruttere flere studenter fra for eks spesifikke utdanningsinstitusjoner/miljøer. De internasjonale studentene har siden 2010 fått støtte fra NMH til ankomstregistrering hos politiet, til bosted og andre praktiske utfordringer. Denne tilretteleggingen er administrativt ressurskrevende, men gjør oppholdet som utenlandsk student ved NMH betraktelig enklere. 3. Studentmobilitet Studentene på bachelor- og masterstudier har anledning til å gjennomføre deler av studiet som utvekslingsstudent gjennom formaliserte samarbeidsprogrammer som ERASMUS- eller NORDPLUS-programmet. Tabellen under viser antall søkere til utveksling de siste 5 årene: Antall utvekslingssøknader til og fra NMH fordelt på studieår: 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Innreisende - søkere Utreisende - søkere Totalt Antallet søknader fra studenter som ønsker et utvekslingsopphold ved NMH har vært jevnt stigende gjennom hele perioden. Fra 2007 til i dag er økningen i antall søkere mer konkret på 64 %. Tabellen under viser antall innreisende og utreisende studenter. NMH nådde sitt mål om 25 innreisende utvekslingsstudenter både i 2002, 2005, 2008 og Målet om 25 utreisende studenter har kun vært nådd i Antall utvekslingsstudenter ved NMH fordelt på kalenderår (rapporteringstermin): Innreisende Utreisende Totalt Tallene er hentet fra DBH. De studentene som begynte utvekslingen høsten 2012 og avslutter våren 2013 er ikke registrert i denne tabellen. De registreres i DBH for

15 Utreisende utvekslingsstudenter fordelt på studieprogram: Kandidatstudiet i utøving klassisk Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/jazz Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk Kandidatstudiet i musikkpedagogikk Kandidatstudiet i komposisjon Master utøving Master kirkemusikk Diplom utøving Tallene er hentet fra DBH. Studentene som begynte utvekslingen høsten 2011 og avsluttet våren 2012 er ikke registrert i denne tabellen. De registreres i DBH for Studieprogrammer som ikke har hatt utreisende utvekslingsstudenter i perioden er ikke nevnt. Flertallet av studentene som gjennomfører utveksling fra NMH går på studieprogrammene kandidatstudiet i utøving klassisk og masterstudiet i utøving. Det er et høyt studentantall på disse studieprogrammene og slik sett naturlig, men det kan samtidig bemerkes at kandidatstudiet i musikkpedagogikk har jevnlig ca 60 studenter, og en forventning om at et høyere antall av disse drar på utveksling. Det er tilrettelagt for at musikkpedagogikkstudentene kan utveksle i høstsemesteret i 4. studieår ved at semesteret er satt av til valgemner og hovedinstrument. Denne omstruktureringen har imidlertid ikke ført til at flere har dratt på utveksling. Det ble i fjorårets rapport påpekt at det bør vurderes hvilke andre tiltak som kan bidra til å øke antallet utvekslingsstudenter fra dette studieprogrammet. 4. Lærermobilitet Lærermobilitet har vært et prioritert satsningsområde for NMH siden de offisielle mobilitetsprogrammene ble etablert. Det er gjennom den faglige virksomhet institusjonen kan markedsføre seg og dette skjer best gjennom presentasjon av de faglige menneskelige ressurser som er ved institusjonen. Lærermobilitet har vært sett på som et verktøy for å stimulere til økt studentmobilitet og utvikling av intensivprosjekt og felles studiemoduler/planer. I tillegg til å gi undervisning holder de utreisende lærerne ofte konserter ved vertsinstitusjonen. Stipendtildelingen til lærermobilitet fra Senter for internasjonalisering av høgre utdanning økte fra 2009/2010 til 2010/2011 og NMH benyttet alle de tildelte midler. AEC s statistikk over lærermobilitet innenfor ERASMUS programmet viser at NMH er en av de mest aktive innenfor feltet, både utreisende og innreisende. Lærerutveksling fordelt på studieår: 2007/ / / / /2012 9

16 Utreisende Innreisende Sum Tallene er hentet fra internasjonal koordinators statistikker Et mulig resultat av stor lærermobilitet fra NMH er at institusjonen har opplevd en stor økning i antall studenter som søker seg til NMH de siste årene. Flere studenter søker seg til lærere som har vært på utveksling ved deres hjemmeinstitusjon. Det synes imidlertid som om et tak er nådd hva angår antall utreisende lærere. Hver utveksling krever administrativ oppfølging hva gjelder for- og etterarbeid. Lærerutveksling finansieres av den institusjonen som sender lærerne ut. For NMH var totalkostnaden i 2011/2012 NOK Tilskudd gjennom ERASMUS- og Nordplusprogrammene var på NOK NMHs direkte utgift, belastet NMH budsjett, var NOK Lærerutvekslinger er dermed en svært effektiv måte å hente inn ekstern kompetanse til en lav kostnad. I tillegg til undervisning knyttes det faglige kontakter med mange gode ringvirkninger. 4.1 Utreisende lærere Tabellene nedenfor gir en oversikt over hvilke lærere som har reist ut og til hvilke institusjoner. Samtlige utvekslinger har skjedd gjennom ERASMUS programmet på grunn av lav bevilgning innenfor NORDPLUS programmet. 10 Lærer Institusjon Fagområde Dan Styffe Janacek Academy of Music and Performing Arts,Brno Kontrabass Tone Bianca Dahl Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Korledelse Inger Lise Ulsrud Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Barbro Marklund-Petersone Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Inger Lise Ulsrud Birmingham Conservatoire Sang Orgelimprovisasjon Orgelimprovisasjon Ivar Frounberg Conservatorio di Musica G.Tartini Trieste Komposisjon Peter Herresthal Royal College og Music, London Violin Peter Herresthal Royal College og Music, London Violin Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Kammermusikk Vebjørn Anvik Stuttgart Dan Styffe Sibelius-Akademiet Kontrabass Dan Styffe Hochschule für Musik und Theater Rostock Kontrabass Rob Waring Universität der Künste, Berlin Slagverk Conservatoire National Supérieure de Musique et Akkordion Jon Faukstad de Danse, Paris Bjørn Nyman Latvian Academy of Music Klarinett Willy Postma Conservatorio di Musica J.Tomadini Udine Harpe Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Harpe Willy Postma London Morten Carlsen Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Bratsj Einar Henning Klaver Smebye Sibelius-Akademiet

17 Einar Henning Smebye Andreas Sønning Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover Cork Institute of Technology Klaver Svein Bjørkøy Estonian Academy of Music and Theatre Tallinn Sang Mikael Alperin Conservatorio di Musica L.D*Annunzio Parma Klaver Per S.Thorp Conservatorio di Musica G.Tartini Trieste Orkesterledelse Odd Lund Musikhögskolan i Malmø Folkemusikk Odd Lund Sibelius-Akademiet Folkemusikk Rob Waring Det Jyske Musikkonservatorium Århus Slagverk Frøydis Ree Wekre Det Kgl. Danske Musikkonservatorium København Kammermusikk Bjørn Løken Det Jyske Musikkonservatorium Århus Slagverk Øivind Varkøy Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz Matz Pettersen Royal Northern College of Music Manchester Obo Escola Superior de Musica, Artes e Espectaculo Hans Olav Gorset Porto Blokkfløyte Högskolan för scen och musikk, Gøteborgs Morten Halle universitet Jazzsax Morten Halle Conservatorio di Musica G.Verdi Como Jazzsax Erik Niord Larsen Hochschule für Musik und Theater Rostock Erik Niord Larsen Conservatorio di Musica J.Tomadini Udine Obo Högskolan för scen och musikk, Gøteborgs Rob Waring universitet Slagverk Högskolan för scen och musikk, Gøteborgs Kjell Tore Innervik universitet Slagverk Aage Kvalbein Musikhögskolan Ingesund. Karlstad universitet cello Thomas Nilsson Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus slagverk Obo 4.2 Oversikt over innreisende lærere, institusjon og fagområde: 11 Lærer Hjemmeinstitusjon Fagomåde Max Bonnay Conservatoire National Supérieure de Musique et de Danse, Paris Accordion Gererad O'Donovan Cork Institute of Technology Henry Fairs Birmingham Conservatoire Hans-Jörgen Kaiser Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Roberto Turrin Conservatorio di Musica G.Tartini Trieste Klaver Entreprenørskap Musikkpedagogikk Entreprenørskap Orgelimprovisasjon Orgelimprovisasjon Peter Herbert Linz jazzbass Juhani Lagerspetz Sibelius-Akademiet klaver Lasse Lagerkrantz Sibelius-Akademiet kontrabass Miloslav Jelinek Janacek Academy of Music and Performing Arts,Brno kontrabass Stefan Engels Hochschule für Musik und Theater,Leipzig Orgel Olle Persson Kungliga Musikhögskolan Stockholm Sang

18 Erika Lux Hochschule für Musik, Theater und Medien Klaver Paolo Pachini Conservatorio di Musica G.Tartini Trieste Komposisjon Gregory Maytan Grand Valley State University, Michigan Violin Silvio della Torre Hochschule für Musik und Theater Rostock kontrabass Carlo Morena Conservatorio di Musica G.Verdi Como jazzklaver Gregor Witt Hochschule für Musik und Theater Rostock obo Lars Inge Bjjärlestam Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet cello Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Wolfgang Klos Wien bratsj Andis Petersons Latvain Academy of Music Sang Pieter van Dijk Hochschule für Musik und Theater Hamburg orgel Hans Påhlsson Musikhögskolan i Malmø klaver Sebastian Krause Hochschule für Musik und Theater,Leipzig trombone Eva Bogren I Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet fiolinmet Sandro Caldini Conservatorio di Musica J.Tomadini Udine obo I tillegg til lærerutveksling introduserte ERASMUS programmet i 2007/2008 mobilitet for administrative tilsatte. Mobilitetsstipend kan benyttes til blant annet kursdeltagelse og besøk ved andre utdanningsinstitusjoner. NMH mottok i 2011/ stipend, som alle ble benyttet. 5. Internasjonale prosjekter og nettverk 5.1 Internasjonale nettverk NMH koordinerer det største nordiske nettverket innenfor høgere musikkutdanning, Sibeliusnettverket. Nettverket består av 31 musikkhøgskoler og konservatorier. Nettverket har stor aktivitet innenfor de forskjellige områder programmet legger opp til mobilitet, intensivkurs, utviklingsprosjekt og nettverkssamarbeid. I tillegg til samarbeidet innenfor Sibeliusnettverket deltar høgskolen i følgende nettverk: Den europeiske konservatorieunion (AEC) NMH er representert i styret Association of Nordic Music Academies (ANMA) NMH innehar ledelsen av ANMA Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning Network for International Education in the Arts (NICA) European Association for International Education (EAIE) Nordplusnettverket for musikkpedagogikk Nordplusnettverket for improvisert musikk, Nordpuls Nordplusnettverket for nordisk folkemusikk, Nordtrad Nordplusnettverket for opera, Nordopera Music Institutions with Doctoral Art Studies (MIDAS) Nordisk forskernettverk Music, Culture and Health. NMH har inngått en rekke bilaterale avtaler med institusjoner innenfor ERASMUS programmet (se NMHs hjemmeside), samt enkelte institusjoner utenfor Europa. I tillegg har institusjonen samarbeid med alle nordiske og baltiske utøvende musikkutdanningsinstitusjoner gjennom NORDPLUS programmet. Innenfor fagområdene musikkterapi og musikkpedagogikk samarbeider NMH med andre institusjoner som tilbyr disse fagområder på master og PhD-nivå (universitet og lærerutdanningsinstitusjoner). 12

19 Å opprettholde et stort nettverk av samarbeidsinstitusjoner er vesentlig med tanke på studentmobilitet. Musikkstudenter søker den gode lærer og de institusjoner NMH samarbeider med har spesialiteter som er interessante for enkelte fagmiljøer selv om institusjonene kan være små. Det anbefales at de avtaler som er inngått opprettholdes og evalueres over tid. 5.2 Prosjekter innen utvekslingsprogrammene NMH deltar i flere pågående internasjonale prosjekter. Nedenfor er en liste over prosjekter som har funnet sted i 2011/2012. Det tas forbehold om at enkelte pågående prosjekter ikke er fanget opp i denne listen. Creative Entrepreneurship. Intensivprosjekt under ERASMUS programmet arrangert ved Southampton Solent University. Koordinerende institusjon: Lahti University of Applied Science. Den komponerende musiker. Felles studieprogramutvikling under NORDPLUS programmet. Rytmisk Musikkonservatorium, Musikhögskolan i Göteborg og NMH ( Banansamarbeidet ). Sekretariatsfunksjon ved NMH. Nordtrad. Årlig samling ved Musikhøgskolan i Malmø. Nordplus UMOJA. Samarbeid mellom Tanzania, Kenya, Etiopia, Norge. Administrert av Norsk Kulturskoleråd, finansiert av UD Musikkpedagogikkprosjekt. Libanon. Deltagelse i Eurasiaprogrammet. Mottatt midler til et 5-årig samarbeidsprosjekt mellom konservatoriet i Tbilisi, Georgia. og NMH. Prosjektets navn er: Modernization of Georgian higher music education, funded through the Eurasia Programme. NMH disponerer 6 plasser i Kvoteprogrammet. 3 studenter fra land i Sentral- og Øst- Europa og Sentral-Asia og 3 plasser fra utviklingsland som er omfattet av Kvoteordningen (definert i rundskriv F-12-10, Det Kongelige Kunnskapsdepartement.) 6. Oppsummering og vurdering NMH har et økende antall internasjonale studenter og flere internasjonale lærere. Institusjonen har en viktig rolle på den nordiske og den europeiske musikkutdanningsarenaen gjennom verv i blant annet AEC og ANMA, samt som koordinerende institusjon for det største nordiske musikknettverket, Sibeliusnettverket. 6.1 Utenlandske studenter på ordinære studieprogram Antall utenlandske søkere til ordinære studieprogram er stigende. For bachelor-studiene utgjør utenlandske søkere 21% i år, mens hele 45% av søkerne til masterstudiene ved NMH er utenlandske. På begge studienivåer er det spesielt mange søkere fra Sverige, etterfulgt av Russland. Den generelle økningen kan sees i lys av en utvikling i sektoren hvor de fleste andre institusjoner i Europa krever studieavgift i motsetning til Norge hvor all undervisning er gratis for studentene. Søknadsøkningen underbygger på sin side også at NMHs lærere har et godt rykte og at lærermobiliteten gir resultater. Rekruttering av utenlandske studenter krever god engelskspråklig informasjon og kurstilbud på engelsk, og på dette området har institusjonen et forbedringspotensial. Det er viktig å sikre at de studentene som tas opp til studier ved NMH har tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk og engelsk. Økningen av utenlandske studenter som søker seg til institusjonen skaper en 13

20 sterkere konkurranse for norske søkere, og debatten om behov for styrket talentutvikling av unge musikere i Norge kan også synes relevant for denne utviklingen. 6.2 Studentmobilitet Musikkhøgskolen har et mål om å ha til sammen 50 utreisende og innreisende utvekslingsstudenter årlig. Målet er ikke nådd for studieåret 2011/12. EU-kommisjonen har et fastsatt mål om at 20 % av studentmassen skal gjennomføre utveksling til en annen institusjon som en del av sin grad innen NMH har de siste årene økt studenttallet, noe som gjør at tallet 50 inn- og utreisende studenter bør oppgraderes. Måten undervisningen er organisert på i musikkutdanningsinstitusjoner med for eks mye en-til-en undervisning, skaper noen spesifikke utfordringer i forhold til studentmobilitet. Hvis antallet søknader fra internasjonale studenter holder seg stabilt eller fortsetter å stige bør det imidlertid ikke være problematisk å finne 25 kvalifiserte søkere. Utfordringen er å motivere flere NMH-studenter til å søke utveksling, slik at det frigis plass for å ta inn utvekslingsstudenter. Det bør drøftes i fagpersonalet hvordan NMHs studenter kan motiveres til å benytte de utvekslingsmulighetene de har. Spesielt bør det rettes fokus mot studieprogram hvor få eller ingen studenter søker utveksling. 6.3 Lærermobilitet Tidligere erfaringer tilsier at individuell veiledning er viktig for at studentene skal søke utveksling. Dette gjelder både praktisk veiledning fra internasjonalt kontor og faglig veiledning fra egne lærere. Lærermobilitet blir dermed en viktig faktor for å skape kontakter, hente inn positive impulser utenfra og bidra til internasjonalisering hjemme. Studentene er ofte lojale overfor sine lærere, og en positiv holdning blant lærerne er derfor viktig for at studentene skal søke ut. Vi ser en klar tendens til at lærere som har vært på lærerutveksling har flere studenter som reiser på utveksling. Stabil høy lærermobilitet vil dermed på sikt kunne føre til økt studentmobilitet. Det er derfor viktig å oppfordre alle seksjoner til å bruke denne muligheten aktivt og strategisk, og da spesielt de fagmiljøene som i liten grad har benyttet seg av tilbudet om lærermobilitet. Desember, 2012 Knut Myhre, internasjonal koordinator Cecilie Flaatin, kvalitetskoordinator 14

21 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /960 Utvalg Utvalgssak Møtedato Studieutvalget 99/ KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET - KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2012 Kontinuerlig evaluering av undervisning inngår i System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole som beskrevet i punkt 2.6: Saksbehandler Cecilie Flaatin rådgiver mh.no Direkte tel: Alle lærere skal gi sine studenter mulighet til å gjennomføre evaluering av undervisningen. Hva som skal evalueres og hvordan evalueringen skal foregå vurderes av den enkelte lærer i samråd med studentene. Kontinuerlig evaluering skal være et tema på utviklingssamtalene fagseksjonslederne holder med sitt personale. Alle lærere skal i tillegg årlig rapportere at evalueringen er gjennomført og på hvilken måte, mens studentene i sin studieprogramevaluering (pkt. 2.4) rapporterer hvor stor andel av lærerne som har gitt dem mulighet til å evaluere undervisningen Undersøkelsen ble sendt ut på e-post 8. juni og undersøkelsen var tilgjengelig fram til 13. september. Svarprosenten er i år på 65 %, noe lavere enn fjorårets på 70 %. Som de to foregående årene ble undersøkelsen i år sendt på privat e-postadresse til de lærerne som ikke hadde svart på NMH e-posten sin. Undersøkelsen ble sendt også til privat e-postadresse til timelærere og ansatte med mindre enn 10 % undervisningsressurs. Nedenfor er en oversikt over svarprosent blant ansatte fra relatert til stillingstørrelse. 100 % 86 % (61) % 78 % (43) - 49 % 39 % (47) % (61) 86 % (57 av 66) 65 % (34) 82 % (45 av 55) 33 % (42) 68 % (65 av 96) 86 % (54 av 63) 78 % (45 av 58) 56 % (60 av 108) 86% (48 av 56) 69% (65 av 123) 53% (39 av 86) De siste årene er det i større grad blitt oppfordret til å besvare undersøkelsen selv om man ikke har gjennomført evaluering med studentene. I årets undersøkelse har 129 (84%) av de 153 som har respondert gjennomført en form for evaluering. Det er m.a.o. 24 (16%) av de som har besvart denne undersøkelsen som ikke har gjennomført

22 evaluering med studentene og ca halvparten oppgir at de ikke var klar over at de skulle gjøre dette. Fritekstkommentarene omhandler i hovedsak tidsnød, forglemmelse eller at man ikke oppfatter det som sin arbeidsoppgave. Det er i hovedsak lærere i små stillinger uten fast ansettelsesforhold ved NMH som ikke har deltatt i denne undersøkelsen. I fritekstkommentarer har også flere av respondentene med små stillinger gitt utrykk for at det begrensende omfanget av deres undervisningsandel gjør at de ikke opplever evalueringer som like relevant. Blant ansatte i 50 % stilling eller mer bør det imidlertid forventes en svarprosent opp mot 100 %. Hele 90% av de som har respondert i denne undersøkelsen gjennomfører den kontinuerlige evalueringen muntlig med sine studenter, en god andel bruker også spørreskjema, og evaluering på e- post er blitt mer vanlig de siste årene. I følge tilbakemeldingene i denne evalueringen uutrykker flertallet at de ser nytten av den kontinuerlige evalueringen av deres undervisning og flere påpeker at de setter pris på både friheten til selv å velge form/metode, samt gjennomføre justeringer direkte. Det er imidlertid også noen som mener at det burde gjennomføres mer formaliserte undersøkelser, som eksempelvis går via fagseksjonsleder. Det er usikkert om respondentene er kjent med at det gjennomføres studentevalueringer av hvert studieprogram ved NMH hvert 3. år og at svarene fra denne rapporteres direkte til fagseksjonsledere eller om de mener at dette uansett ikke er tilstrekkelig. I etterkant av studieutvalgets behandling av rapporten om kontinuerlig evaluering får fagseksjonslederne en liste over hvilke lærere innen sin fagseksjon som ikke har levert rapporteringsskjema samt de skjema som er levert fra lærere innen sin seksjon. Kontinuerlig evaluering er et av temaene som skal tas opp under medarbeidersamtalene fagseksjonsleder har med de ansatte. Ut i fra tilbakemeldingene fra lærere som ikke gjennomfører kontinuerlig evaluering bør det tydeliggjøres hvordan NMH gjennomfører evaluering av undervisningen og at det er forventet at alle lærere gjennomfører kontinuerlig evaluering av sin undervisning. Forslag til vedtak: Studieutvalget har vurdert rapporten Kontinuerlig evaluering av undervisning Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering og slutter seg til vurderingene i saksfremlegget. Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef Hege Brodahl Seniorrådgiver Vedlegg: Kontinuerlig evaluering av undervisning Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering. 2

23 3

24 1 KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2012 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

25 2 Innhold 1 Innledning Oppsummering av innrapporteringen Gjennomført/ikke gjennomført evaluering På hvilken måte evalueringen er gjennomført Opplevelse av den kontinuerlige evalueringen Opplevelse av den kontinuerlige evalueringens plass i kvalitetssikringssystemet..7 5 Oppsummering... 8 KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

26 3 1 Innledning Kontinuerlig evaluering av undervisning inngår i System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole som beskrevet i punkt 2.6: Alle lærere skal gi sine studenter mulighet til å gjennomføre evaluering av undervisningen. Hva som skal evalueres og hvordan evalueringen skal foregå vurderes av den enkelte lærer i samråd med studentene. Kontinuerlig evaluering skal være et tema på utviklingssamtalene fagseksjonslederne holder med sitt personale. Alle lærere skal i tillegg årlig rapportere at evalueringen er gjennomført og på hvilken måte, mens studentene i sin studieprogramevaluering (pkt. 2.4) rapporterer hvor stor andel av lærerne som har gitt dem mulighet til å evaluere undervisningen I slutten av april fikk lærerne tilsendt en e-post med påminnelse om kontinuerlig evaluering, samt en brosjyre med tips til hvordan den kan gjennomføres. 08. juni ble undersøkelsen sendt ut på e-post, og den var tilgjengelig fram til 13. september. Det ble også sendt ut to påminnelser i løpet av perioden. 2 Oppsummering av innrapporteringen Skjema for innrapportering ble sendt til alle lærere som har undervist over 3 % i løpet av studieåret For dem som har undervist under 10 %, ble undersøkelsen sendt til privat e-postadresse. De andre lærerne fikk invitasjon på sin NMH e-postadresse. Liste over lærere hentes ut fra FS (Felles Studentsystem) og sammenlignes med arbeidsplanlistene. Denne metoden for å hente ut liste over lærere kan være noe upålitelig. Alle lærere som engasjeres i løpet av studieåret blir registrert på samme måte enten de har ett kort og intensivt kurs, eller de underviser et lite emne gjennom hele året. Det kan også finnes feilregistreringer. Noen lærere ga tilbakemelding om at de har vært sykemeldt eller hatt permisjon forhenværende studieår, og derfor ikke hatt undervisning. De ble strøket fra utsendelseslisten, og er ikke medregnet i tabellene nedenfor. Antall utsendte skjema Innsendte skjema % (148) 56 % (142) 77 % (167) 70 % (160) 65% (153) Årets svarprosent er noe lavere enn de to siste årene. Nedenfor følger tabell over innsendte skjema sett i forhold til stillingsstørrelse for perioden % 86 % 80 % 86 % 86 % 86% % 78 % 65 % 82 % 78 % 69% - 49 % 39 % 33 % 68 % 56 % 53% For ansatte i 100 % stilling er en svarprosent på 86 en gjenganger med samme resultat i år som de to foregående. Dette innebærer at 48 av 56 lærere har respondert. For gruppen av lærere i stillinger fra 50-99% har 65 av 123 besvart, mens av de som er ansatt i stillinger mindre enn 50% - i hovedsak timelærere, har 39 av 86 deltatt i denne rapporteringen. KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

27 4 2.1 Gjennomført/ikke gjennomført evaluering De siste årene er det i større grad blitt oppfordret til å besvare undersøkelsen selv om man ikke har gjennomført evaluering med studentene. I årets undersøkelse har 129 (84%) av de 153 som har respondert gjennomført en form for evaluering: (2. utsending)* Gjennomført 97 % 98 % 100 % 62 % 88 % 84% Ikke gjennomført 3 % 2 % 0 % 38 % 11 % 16% *Da svarprosenten i 2010 ikke så ut til å nå et tilfredsstillende nivå, ble det sendt ut en ekstra innrapportering til lærere som ikke hadde besvart den opprinnelige. Denne ble sendt ut til de private e-postadresser vi hadde tilgjengelig. Det er årsaken til at det står 2010, 2. utsending. Lærerne som krysset av for at de ikke hadde gjennomført evaluering ble bedt om å oppgi årsak: Jeg har ikke hatt kjennskap til at man skulle gjennomføre studentevaluering Jeg har ikke undervist noen kontinuerlige emner og det har derfor ikke vært naturlig å be studentene evaluere undervisningen Jeg har ikke undervist ved Musikkhøgskolen dette studieåret (høst/vår) 42 % 10 4 % 1 0 % 0 Det ble ikke tid på slutten av året 17 % 4 Annen årsak, spesifiser 38 % 9 Totalt 100 % 24 Annen årsak: Hvordan gjennomfører man en kontinuerlig evaluering? Mine to elever uttrykte ved undervisningsslutt at de var svært fornøyd med undervisningen og beklaget at de ikke kunne fortsette neste år har jo få timer, og glemte det siste undervisningsøkt. Det ble har gjennomført 'offentlig' evaluering dette semesteret og eg tenkte det var nok. / I kurset rakk jeg dessverre ikke. Som ny lærer fikk jeg ikke disse opplysningene i tide, og visste heller ikke hvordan det skulle gjøres.. Imidlertid har relativt god oversikt over undervisningen ut fra samtaler med studentene. KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

28 5 Jeg fikk beskjed av seksjonsleder at det ikke ville bli foretatt noen evalueringer av mine kurs i år, men at jeg selv selvfølgelig kunne gjøre det for min egen del. I noen av gruppene fikk vi tid til dette, men kun i muntlig form. Jeg var ikke oppmerksom nok på dette, og hadde ikke avsatt tid til formålet. Grunnen til det er hovedsaklig tidspress på gjennomføringen av den instrumentale delen av jobben, sammen med studentene. Fant heller ikke at det var avsatt tid til dette på det skjemaet som heter arbeidsoppgaver. Fint hvis det presiseres hvor tiden skal tas fra. Tiden jeg bruker nå, går jo fra min instrumentale forberedelsestid, regner jeg med... Jeg har vært sykmeldt deler av året - og har bare delvis gjennomført evaluering - noe skriftlig, noe muntlig - men ikke så omfattende som jeg vanligvis gjør. Svaret blir derfor både ja og nei. Mener ikke det hører til under forpliktelsene som professor 2 ansatt. Jeg har delvis glemt og vært for treg til å gjennomføre evalueringen. / Dette vil jeg gjerne rette opp i kommende semester, en gang før jul og til våren. Jeg har god erfaring med evalueringer fra dette tidligere Det er 24 (16%)av de som har besvart denne undersøkelsen som ikke har gjennomført evaluering med studentene og ca halvparten oppgir at de ikke var klar over at de skulle gjøre dette. Fritekstkommentarene omhandler i hovedsak tidsnød, forglemmelse eller at man ikke oppfatter det som sin arbeidsoppgave. 2.2 På hvilken måte evalueringen er gjennomført Lærerne ble også bedt om å oppgi på hvilken måte evalueringen hadde foregått. Det var mulig å krysse av på flere av alternativene, noe flere lærere gjorde. Nedenfor følger tabell over antall lærere som krysset av på de ulike alternativene. Jeg har gjennomført evalueringen på følgende måte(r) - du kan krysse av for flere valg: Prosent Nummer Muntlig med mine studenter 90 % 116 Ved hjelp av spørreskjema 28 % 36 Webbasert på læringsplattformen It s learning 4 % 5 På e-post 12 % 16 Ved hjelp av referansegruppe opprettet i mitt fag 1 % 1 Annet, spesifiser: 11 % 14 Totalt 146 % 188 KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

29 6 Annet; Jeg foretar jevnlige evalueringer i løpet av semesteret for å sjekke hvordan forelesningene fungerer og hva de trenger mer av. Hvis de trenger noe mer på ett felt, får de det og undervisningen endres. Men folk er rimelig godt fornøyd med undervisningen, selv om jeg får enkelte tips videre. I tillegg gjennomføres en åpen evaluering ved slutten av semesteret. Reaksjonene er ofte gledelig gode, noe som gankse uttrykkes gjennom åpen applaus. Jeg har bare vært vikar i år, og ikke i stor grad nok til å måtte gjennomføre evaluering. Muntlig med de studentene som kom på timene den tiden jeg holdt på med det. Muntlig med. Spørreskjema-web basert: Når jeg haker av boksen for "spørreskjema" er det en liten tillempning for det faktum at jeg sender et detaljert brev til studentene to ganger i året: primo januar og ultimo juni. Dette kan på sett og vis sies å ha konkrete kategorier for tilbakemelding analogt med det et spørreskjema ville hatt. I tillegg til muntlig evaluering av undervisning har de blitt oppfordret til å gi tilbakemelding pr epost, hvis de ønsker, om hva de syns har fungert godt og hva de kunne ha ønsket annerledes. Studentene har valgt å gi tilbakemelding muntlig, samt litt i sine praksisrapporter for faget. Vi har kjørt omfattende samtaler i plenum om oppleggene i de fleste fag jeg har vært delaktig i. Dette har vært helt esensiellt i utformingen av nye studiplaner. I samtale, hvor jeg har notert ned de ulike synspunktene som har kommet frem. Studentene er i tillegg til muntlig evaluering, blitt invitert til å legge skriftlig evaluering i min postkasse. Har praktisert muntlig evaluering de siste år. Etter hvert emne som det undervises i har jeg kontinuerlig evaluering, nettopp for at studentene skal komme med sine innspill. Dette føler jeg styrker undervisningen, samtidig som at jeg kan hente momenter for videreutvikling av de emner som ligger i studiet. Syntes dette er den riktige veien for å styrke undervisningen. Innlevering av logger som også inneholder evalueringer kontinuerlig I kombinasjon med samtale. evalueres i i forbindelse med intern evaluering av studieprogram Jeg har gjennomført evaluering med grupper av studenter som jeg har hatt over lengre tid. Mye av min undervisning bl.a. på grunnutdanning er imidlertid også av relativt begrenset omfang. Her er det ikke i alle sammenhenger gjennomført evaluering. KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

30 7 3 Opplevelse av den kontinuerlige evalueringen Respondentene blir også bedt om å gi en kort beskrivelse av hvordan de opplever den kontinuerlige evalueringen. I denne undersøkelsen har 116 skrevet en kommentar til dette punktet. Flertallet (hele 87) oppgir de får nyttige tilbakemeldinger fra studentene. 12 melder om lite eller intet utbytte, mens resten har ordlagt seg mer tvetydig. De fleste lærerne gir uttrykk for at de opplever den kontinuerlige evalueringen som et nyttig redskap for å utvikle og tilpasse undervisningen. Flere påpeker at evalueringen er en fin måte for læreren å få kjennskap til hvordan undervisningen oppleves av studentene. Flere føler at de blir utfordret på egen undervisning og at studentene er ærlige. Det er imidlertid en del lærere som ikke ser like stor nytteverdi, som ikke har en forventning om at elevene tør å være ærlige eller ikke har en klar ide om hvordan evalueringen kan gjennomføres. Dette underbygger at det fremdeles er behov for å informere om hva kontinuerlig evaluering kan være, hvordan det kan gjøres og hva som er hensikten med det. Det bør og jevnlig være et tema innen fagseksjonene, samt tas opp på medarbeidersamtaler. 4 Opplevelse av den kontinuerlige evalueringens plass i kvalitetssikringssystemet På tilsvarende måte som i fjor ble også lærerne spurt om å kommentere den kontinuerlige studentevalueringens plass i kvalitetssikringssystemet. 53 har respondert på dette i denne undersøkelsen og de flertallet av respondentene mener at kontinuerlig studentevaluering er en positiv ordning, men få besvarer spørsmålet om dens rolle i kvalitetssikringssystemet. Det vil være nødvendig å forklare bakgrunnen for spørsmålsstillingen med at NOKUT setter i en evaluering av NMHs kvalitetssikringssystem har satt spørsmålstegn ved om kontinuerlige evalueringen hører hjemme i kvalitetssikringssystemet, siden evalueringen ikke genererer kunnskap tilbake til institusjonen. Lærerne kunne også blitt bedt om konkret å besvare i hvilken grad de er enige i de tre punktene som NMH oppgir som målet med kontinuerlig evaluering: styrke en god, kontinuerlig dialog mellom lærer og student gi studentene mulighet til å påvirke sin studiehverdag være et verktøy for læreren til å forbedre og tilpasse egen undervisning til den aktuelle studentgruppen. I fritekstkommentarene er det eksempelvis enkelte som påpeker at de mener det er viktig at studentenes evalueringer blir rapport inn til fagseksjonsleder eller lignende. KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

31 8 5 Oppsummering Svarprosenten er noe lavere enn foregående år, og det er 83 lærere som ikke har respondert og disse fordeler seg som følger i forhold til stillingsprosent: Stilling Antall ikke besvart 100 % % % 11 Timelærer/vikar 46 Det er i hovedsak lærere i små stillinger uten fast ansettelsesforhold ved NMH som ikke har deltatt i denne undersøkelsen. I fritekstkommentarer har også flere av respondentene med små stillinger gitt utrykk for at det begrensende omfanget av deres undervisningsandel gjør at de ikke opplever evalueringer som like relevant. Blant ansatte i 50 % stilling eller mer bør det imidlertid forventes en svarprosent opp mot 100 %. Hele 90% av de som har respondert i denne undersøkelsen gjennomfører den kontinuerlige evalueringen muntlig med sine studenter, en god andel bruker også spørreskjema, og evaluering på e-post er blitt mer vanlig de siste årene. I følge tilbakemeldingene i denne evalueringen uutrykker flertallet at de ser nytten av den kontinuerlige evalueringen av deres undervisning og flere påpeker at de setter pris på både friheten til selv å velge form/metode, samt gjennomføre justeringer direkte. Det er imidlertid også noen som mener at det burde gjennomføres mer formaliserte undersøkelser, som eksempelvis går via fagseksjonsleder. Det er usikkert om respondentene er kjent med at det gjennomføres studentevalueringer av hvert studieprogram ved NMH hvert 3. år og at svarene fra denne rapporteres direkte til fagseksjonsledere eller om de mener at dette uansett ikke er tilstrekkelig. I etterkant av studieutvalgets behandling av rapporten om kontinuerlig evaluering får fagseksjonslederne en liste over hvilke lærere innen sin fagseksjon som ikke har levert rapporteringsskjema samt de skjema som er levert fra lærere innen sin seksjon. Kontinuerlig evaluering er et av temaene som skal tas opp under medarbeidersamtalene fagseksjonsleder har med de ansatte. Desember 2012, Cecilie Flaatin Kvalitetskoordinator KONTINUERLIG STUDENTEVALUERING AV UNDERVISNING 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

32 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /953 Utvalg Utvalgssak Møtedato Studieutvalget 100/ KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET - STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTSUKENE 2012 Studentevaluering av oppstartukene inngår i Musikkhøgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet som beskrevet i pkt. 2.1: Saksbehandler Cecilie Flaatin rådgiver Direkte tel: Det skal gjennomføres en årlig studentevaluering av oppstartukene. Oppstartukene skal i størst mulig grad oppleves som faglig relevante og gi et godt sosialt utbytte for begynnerstudentene. Hensikten med evalueringen er å fange opp signaler fra studentene om deres erfaringer med oppstartukene og deres første møte med NMH som studenter. Oppstartukene er obligatoriske for studenter i 1. år på bachelorstudiene, samt et tilbud til alle nye studenter ved NMH. I 2012 ble oppstartsukene avholdt fra mandag 20. august til og med fredag 31. august. Som tidligere år var programmet satt sammen av ulike forelesninger, gruppetimer, informasjonsøkter og sosiale arrangementer. Nytt i år var Gründercamp som ble arrangert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og Munch-museet, og strakk seg fra onsdag til fredag i den siste av de to ukene. Dette er den 11. evalueringen som blir gjort av opptaksukene ved NMH. Fra 2002 gjorde man en omlegging fra å gjennomføre arrangementet over en uke til å utvide det til hele 3. På bakgrunn av evalueringen fra det året nedjusterte man til 2 og har beholdt 2 uker fra 2003 og frem til i dag. I perioden har også lengden på dagene i oppstartukene blitt justert. I uke 2 har Tilbakemeldingene i forhold til varighet har variert fra år til år, enkelte år mener flertallet at 2 uker er passe, mens andre år vil flertallet at man kutter ned til en uke. Fra årets undersøkelse mener flertallet (73 %) at 2 uker er for lenge. Spørsmålet om opptaksukenes varighet bør ses i lys av NMHs intensjon med arrangementet, studentenes forventinger, og hva slags resultat som er oppnådd. NMHs målsetning er Oppstartukene skal i størst mulig grad oppleves som faglig relevante og gi et godt sosialt utbytte for begynnerstudentene (ref System for sikring av utdanningskvalitet). I denne evalueringen har flertallet oppgitt at de har en forventning om de skal bli kjent med andre studenter/klassen, dernest at de skal bli kjent med NMH som studiested.

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Studieutvalget Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Eskild Abelseth, Tom Ottar Andreassen, Mats Claesson, Brit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Studieutvalget Inger Elise Reitan, Gro Trondalen, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge, Tom Ottar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo,

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo, Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 22.10.2013 Møtedato 18.10.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth Møteprotokoll Utvalg Studieutvalget Møtedato 17.6.2013 Tidspunkt 13:00-14:40 Møtested NMH Oslo, 17.6.2013 Medlemmer til stede Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Rapport om søkertall 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Søknadstall fordelt på hovedkategorier av studier... 3 3.

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013. Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2013 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering av innrapporteringen 2009-2013... 3 2.1 Gjennomført/ikke gjennomført

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Bente Almås, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering 2013-14 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2013-2014 1. Innledning... 3 2. Svarprosent 2009-2014...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 18.9.2013 Møtedato 16.9.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente

Detaljer

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N.

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N. Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 7.1.2014 Møtedato 16.12.2013 Tidspunkt 14:00-16:00 Møtested NMH, møterom 03005 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD. 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD. 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanene: (Eks. fra Bachelor i utøvende musikk)

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 16.9.2014 Møtedato 15.9.2014 Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER

KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER KONTINUERLIG EVALUERING AV LÆRINGSPROSESSER 2015-16 Rapport med utgangspunkt i fagseksjonslederes innrapportering Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 14 (2016) Innhold Kontinuerlig evaluering

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13. MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.10.2015 Studieutvalget Møtedato: 09.10.2015 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen. Møteinnkalling. Dato: 25.1.

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen. Møteinnkalling. Dato: 25.1. Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.06.2016 Studieutvalget Møtedato: 24.06.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016)

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) SØKERTALL 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) Innhold Søkertall 2016 SØKERTALL 2016... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Hvordan har vi gjort det?

Hvordan har vi gjort det? 15. DESEMBER 2014 Hvordan har vi gjort det? Praktiske eksempler Erasmus-seminaret 2014 Lise Bakke Brøndbo Spørsmål fra SiU Hvordan har HiOA fått til praksismobilitet? Hvorfor er det vanskelig å få til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2

Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram tilknyttet programutvalget for dirigeringsstudier - notat 2 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 12.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: Arkivref.: 15/00419-2 Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram - studieprogram

Detaljer

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2016 Studieutvalget Møtedato: 10.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik, Siri Storheim Fra

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013

Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet studieåret 2012-2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Studentopptak 3 1.1 Søkere 3 1.2 Søknadsprosedyren

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Utveksling for UiS-ansatte

Utveksling for UiS-ansatte Utveksling for UiS-ansatte Trym N. Holbek Rådgiver, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no Hva er ansattutveksling? Et forhåndsavtalt opphold i utlandet som bidrar til å utvikle deg selv

Detaljer

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Workshop Universitetet i Stavanger Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Grunnlagt 1991 som et kontor i Universitetsrådet Etablert som statlig

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Møteinnkalling Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Studieutvalget Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, 03005 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik 2 Mobilitetsstatistikk God statistikk på gradsstudenter i utlandet (Lånekassen) Statistikk om utvekslingsstudenter: systematisk

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 29.09.2016 Studieutvalget Møtedato: 05.09.2016 Møtested: 03005 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Håkon Storm-Mathisen, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 25.08.2015 Studieutvalget Møtedato: 16.06.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen (professor),

Detaljer