Strategisk plan for forskning og formidling i reindriften For perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for forskning og formidling i reindriften For perioden 2007-2008"

Transkript

1 Strategisk plan for forskning og formidling i reindriften For perioden Innledning Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen (SFR) presenterer med dette en midlertidig strategisk plan for forskning og formidling i reindriften for perioden Denne planen tar utgangspunkt i strategisk plan for forskning og formidling for perioden Planen skal gi grunnlag for målrettet forskning om rein og reindrift hvor hensikten er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å nå målet om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift, jf St. meld nr 28 ( ) En bærekraftig reindrift. I 2008 starter arbeidet med en strategisk plan for forskning og formidling i reindriften for perioden Forskningen skal produsere ny kunnskap eller dokumentere tradisjonell kunnskap. Det legges betydelig vekt på at den nye kunnskapen raskt skal formidles til reindriftsnæringen på en målrettet og populærvitenskaplig måte. Det skal i hovedsak satses på forskning som er næringsrettet og etterspurt. Planen åpner også for prosjekter som bruker forskningen systematisk for å utvikle nye produkter, innfører eller forbedrer allerede eksisterende prosesser eller system (utviklingsarbeid). Strategiplanen gjelder for de øremerkede midlene som årlig avsettes over reindriftsavtalen til forskning, veiledning og kunnskapsformidling. 2. Status og utfordringer Reindriften er en av de viktigste bærere av samisk kultur og identitet, og næringen har stor betydning for det samiske samfunn både økonomisk, sysselsettingsmessig, sosialt og kulturelt. Reindriftsnæringen har endret seg på mange områder de siste 50 år. Det er innført skoleplikt for barn, reindriftsfamiliene har flyttet inn i bolighus, slakteri- og gjerdeanlegg er bygd, motoriserte kjøretøy og annen ny teknologi er tatt i bruk. Samtidig har veier gjort utmarkene mer tilgjengelig og presset på beitearealene har økt, rovdyr og rovfugler er blitt fredet og bestandene har vokst. Antallet reindriftsutøvere er nær doblet de siste 50 år, mens andelen aktive kvinner er kraftig redusert. I store deler av Finnmark har den sedvanemessige beitefordelingen gradvis blitt svekket i takt med en økende konkurranse om beiteressursene. Endringene har påvirket og utviklet reindriften. Utviklingen har også gjort at reindriften står overfor store utfordringer i årene som kommer. Deler av den tradisjonelle kunnskapen som er opparbeidet innenfor reindriftsnæringen er i ferd med å gå tapt, og bør nedtegnes. En bedre beskyttelse av beiteområdene til reindriften mot inngrep og skadelige forstyrrelser er en sentral utfordring. Likeledes er det viktig å få til en reduksjon i ulike årsaker til tap av reinsdyr på beite. For fremtidens reindrift er kartlegging av driftsmessige konsekvenser av en klimaendring viktig. Internt i næringen er det behov for å redusere konfliktnivået og bedre samhold og samarbeid. I forhold til det øvrige samfunn er det en utfordring å bedre forståelsen for reindriftens kulturelle særpreg og behov. Det å finne drifts- og produksjonstilpasninger for best mulig utnyttelse av tilgjengelige beiter i de enkelte siidaområder er også sentralt. Forbedret lønnsomhet i næringen gjennom økt verdiskaping i alle ledd i næringen, vil fortsatt være en generell utfordring i denne planperioden. 1

2 Utfordringene er komplekse og sammensatte. For å forsøke å få en mer næringsrettet forskning i den korte planperioden, med de begrensede midlene som står til rådighet, har SFR med denne strategiplanen søkt å spisse forskningsinnsatsen mot spesielt aktuelle utfordringer. 3. Mål og satsingsområder Strategiplanen bygger på de mål og prioriteringer som er skissert for forskning i St.meld.nr. 28 ( ) En bærekraftig reindrift. I henhold til dette er overordnet mål med planen at de avsatte midlene utnyttes så effektivt som mulig for å fremskaffe og formidle kunnskap som kan bidra til å nå målet om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Planen skal bidra til at det fremskaffes næringsrettet kunnskap som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere eller øvrig samfunn. Formidling av kunnskapen skal skje på en målrettet og populærvitenskaplig måte. For denne strategiplanens periode ønsker styret i SFR at forskning og formidling i reindriften skal rette spesiell oppmerksomhet mot følgende (ikke rangert): - Forbedre reindriftens vern mot arealinngrep - Optimalisere drift og produksjon - Kartlegge mulige konsekvenser klimaendringer kan ha for reindriftsnæringen - Øke verdiskapingen i reindriftsnæringen 4. Områder for forskning Strategiplanen ønsker å spisse forskningsinnsatsen mot tre områder med en rekke aktuelle og sentrale utfordringer fordelt på ulike vitenskaplige disipliner. Områdene og underpunktene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. A. Arealinngrep - Kartlegge omfanget av inngrep og hvordan disse påvirker og innskrenker arealer som brukes av reindriftsnæringen i dag. - Utføre forskning innenfor hvordan reindriftsnæringen best kan tåle uunngåelige inngrep som vil bli foretatt - Belyse hvilke avveininger som får gjennomslag når reindriftens interesser veies opp mot annen nærings - og utbyggningsvirksomhet samt verneinteresser, herunder hvordan plan og bygningsloven og ny reindriftslov vil påvirke disse. B. Drift og produksjon - Utvikle metoder næringen kan ta i bruk for å forebygge skade og tap av rein (før skaden har oppstått) - Frembringe kunnskap som kan bidra til forbedring av dagens erstatningssystem, herunder utvikling av metoder som gir en bedre dokumentasjon av tapsårsak. (etter at skaden har oppstått) - Dokumentere hvordan klimaendringer påvirker reinen, beite, og produksjonsgrunnlaget - Analysere hvordan rammebetingelser, effekter av virkemidler, ulike driftsformer, organisering og tradisjonskunnskap påvirker målet om en bærekraftig reindrift - Utvikle tekniske hjelpemidler som kan brukes i den praktiske reindriften. Hjelpemidlene må bidra til effektivitet og bedre beiteutnyttelse. 2

3 C. Verdiskaping - Undersøke muligheter for hvordan binæring, alternative driftsformer og nye produkter kan bidra til økt verdiskaping til reineieren. - Avdekke hvordan markedsføring kan føre til økt verdiskaping. Herunder merkevarebygging, økologisk profil og metoder for sporing av produkt - Forskning på hvordan interne driftsforhold i reindriftsnæringen, herunder kostnadseffektivitet, driftsmidler, driftsmetoder, produksjon osv, påvirker muligheten for verdiskaping Andre særlig aktuelle problemstillinger som dukker opp i planperioden vil også kunne støttes av SFR. 5. Forskningsformidling Forskere som mottar støtte til forskning fra SFR forplikter seg til å formidle resultatene i henhold til nærmere vilkår (se under bevilgning og rapportering, punkt 7). I tillegg kan det søkes om støtte til formidlingsprosjekter hvor det vektlegges at formidlingen er målrettet og populærvitenskaplig slik at kunnskap fra forskningen raskt belyser eller løser problemer i reindriftssamfunnet. Formidlingen kan målrettes mot følgende grupper: Reindriftsutøverne Offentlig forvaltning og styringsorganer innen reindriften Politikere, institusjoner og annet næringsliv Utdanningssektoren Øvrige samfunn Formidlingen kan foregå skriftlig, muntlig, visuelt, eller gjennom praktisk veiledning. Formidlingen skal tilpasses målgruppen. 6. Støtteformer FoU-prosjekter: Støtte kan innvilges til hel - eller del finansiering av næringsrettede forskningsprosjekter, samt enkelte næringsrettede utviklingsprosjekter som baseres på resultater fra forskningen. Andre utviklingsprosjekter kan søkes dekket av RUFs øvrige midler. Det kan gis støtte til lønn, drift, reiser og publisering. Støtte kan søkes til prosjekter som har en varighet på 1-3 år, men støtte gis kun for ett år av gangen. Formidlingsprosjekter: Det kan gis støtte til sammenstillinger av forskningsresultater på avgrensede fagfelt, fagbøker, kursvirksomhet, praktisk veiledning, fagkonferanser, filmproduksjoner, etc. Reiser til konferanser o.l. for å presentere resultater fra prosjekter støttet av SFR kan også støttes. Utstyr: Det kan gis støtte til innkjøp av vitenskapelig utstyr og instrumenter. Ved tildeling vil utstyret tilhøre institusjonen som forskningsprosjektet er tilknyttet. Det vil bli lagt vekt på den 3

4 forskningsmessige virksomheten i de prosjekter utstyret skal brukes til, og på kompetanse i de miljøer som står bak søknaden. Doktorgradstudenter: Søknader om støtte til prosjekter som ledd i et doktorgradsstudium behandles individuelt som andre prosjektsøknader (varighet 1-3 år). Tildeling gis som regel med forbehold om at studenten er opptatt til studiet. Veileder skal være faglig ansvarlig (prosjektleder) for prosjektet. Stipend: Det vil for hvert år i planperioden bli satt av midler til stipender for studenter med minimum bachelor grad fra høgskole/universitet. Stipendet skal stimulere til oppbygging av kunnskap om reindrift som næring og kulturbærer i det moderne samfunn. Det kan søkes om stipend for å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse på kurs, seminar, konferanse, etc, som ikke er en obligatorisk del av studiet. Søkere må dokumentere at de er studenter, samt gi en begrunnelse for søknaden. Ved konkurranse om stipendiene vil søkere med reindriftsbakgrunn prioriteres. Stipendet forutsetter en kort rapport med en beskrivelse av hvordan midlene er benyttet og nytten av stipendet. 7. Søknad og rapportering Hvem kan søke? Privatpersoner, organisasjoner og institusjoner kan søke om midler etter denne planen. Som hovedregel skal det være en forsker med fast tilknytning til faginstitusjon som står som søker til et forskningsprosjekt. Søknad Det er utarbeidet eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til Reindriftsforvaltningen i Alta. Søknadsskjema kan også hentes ut fra internett: Prosjektbehandling Innkomne prosjektsøknader vil gjennomgå en vurdering av metodisk kvalitet av et uavhengig fagmiljø med relevant kompetanse. SFR styret foretar den endelige vurdering, prioritering og fordeling av midlene. I tillegg til mål og satsningsområdene i denne planen, legges følgende kriterier til grunn for prioriteringen av FoU-prosjekter: - FoU - metodisk kvalitet - Relevans og nytteverdi for reindriften - Samarbeid og samhandling FoU - miljøene imellom, og med næring og forvaltning - Medvirkning og samarbeid med reineiere eller personer med reindriftsbakgrunn - Internasjonalt samarbeid, spesielt mellom de nordiske land - Tidligere relevante publiseringer i anerkjente vitenskaplige tidsskrift - Delfinansiering fra andre finansieringskilder - Hvordan FoU - resultatene er planlagt formidlet til reindriftsnæringen, og hvordan resultatene kan realiseres i næringen 4

5 For rene formidlingsprosjekt legges det vekt på: - Kostnad i forhold til forventet målgruppe (kontaktpris) - Formidlingens egnethet i forhold til type kunnskap og målgruppe - Medvirkning og samarbeid med reineiere eller personer med reindriftstilknytning - Delfinansiering fra andre finansieringskilder Bevilgningene gis med forbehold om at det øremerkes midler som forventet over reindriftsavtalen. Bevilgning og rapportering Bevilgninger til prosjekt forutsetter faglig og økonomisk sluttrapport innen 1. april året etter at prosjektene er avsluttet. Økonomisk sluttrapport må inneholde underskrift fra økonomisk ansvarlig eller regnskapsfører/revisor. I tillegg forutsettes det at prosjektleder utformer en populærvitenskaplig artikkel. Denne artikkelen sendes sammen med faglig og økonomisk sluttrapport til Reindriftsforvaltningen i Alta. Andre generelle kontraktsvilkår vil fremkomme av tilsagnsbrev. Informasjon om forskningsmidlene vil legges ut på internettsiden til Reindriftsforvaltningen: 5

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon 2 Forord Retningslinjene for forvaltningsrevisjon er basert på Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og skal legges til grunn for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Dato: 16.6.2014 (oppdatert 20.6.2014) Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2015... 3 2. Hvem kan søke om midler?... 5 2.1 Søkers

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Handlingsplan mot spillproblemer

Handlingsplan mot spillproblemer Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) 2 Forord Tilbudet og tilgjengeligheten av spill og pengespill har endret seg. Tidligere

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Nr. 2006:6 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Forord Pl oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Statskonsult gjennomf@rt en evaluering av departementets tilskudd til

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen NOTAT 2012 23 Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen VALBORG KVAKKESTAD ELLEN HENRIKKE AALERUD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd Arbeidsplan for Norsk matematikkråd for perioden 2008 2013 Arbeidsplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Planen

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer