SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE"

Transkript

1 SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1

2 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård 4 Barnehagens mål og satsinger 5 Danning gjennom omsorg, lek og læring 7 Barns medvirkning 7 Samarbeid med barnas hjem 7 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling 8 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn 8 Sosial kompetanse 9 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 9 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 9 Progresjonsplan for de syv fagområdene 10 Kalender 13 Styringsdokumenter 14 Kontakt oss 14 2

3 Forord Velkommen til nytt barnehageår! Skomakergata gårds- og naturbarnehage drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene, som er fastsatt i årsplanen. Planene skal gi foreldre et godt innblikk i barnehagens arbeid, og vise en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Daglig leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). OM BARNEHAGEN Skomakergata gårds- og naturbarnehage eies av KTL- Omsorg AS, og tilbyr barnehageplass til barn mellom 3 6 år. Barnehagen er en krysskulturell barnehage. Her er vi åpne for alle for alle uavhengig av religiøs, kulturell og etnisk bakgrunn. Vår barnehage har 2 avdelinger, Skogstrollet og Bukkene Bruse, med til sammen 36 barn. Hver avdeling ledes av pedagogisk leder. Åpningstiden vår er fra :00. Vår visjon: Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Dere kan lese mer om oss på vår hjemmeside: 3

4 OM MAURTU BARNEBONDEGÅRD Maurtu Gård Maurtu gård er et idyllisk lite småbruk med inngjerdet lekeområde og tilgang på fine skogsområder på alle kanter. På gården er det fotballbane, grønnsakshage, drivhus, sandkasser, leker, hytter og mye annet gøy. I tillegg til dette har vi selvfølgelig også dyr. For øyeblikket har vi hester, høner, kaniner, katter, sauer, geiter og lamaer. Barna rir hver uke på ridebanen vår, vi har egen utdannet rideinstruktør, og de er med på å mate og stelle dyrene. Gårdsdrift Barna vil daglig omgås dyr i denne barnehagen. Vi ønsker å bidra til at barna skal lære hvordan mennesker og dyr trenger hverandre, og hvordan vi på mange måter gjør nytte av naturen. Vi synes det er viktig å formidle positive holdninger og kunnskaper om dyra, og om livet på en gård. På Maurtu gård tar barna del i det daglige stellet av dyrene. De besøker dem, prater om og med dem og koser med dem. Barna får også være med på planting, dyrking og innhøsting av grønnsaker og bær. For mange barn er det å være sammen med dyr, og i nær kontakt med naturen, en helt ny opplevelse. I dag er det ingen selvfølge at barn vet hvor maten de spiser opprinnelig kommer fra, eller at mye av klærne de bruker er laget av naturmaterialer. Dyrehold og gårdsdrift gir oss en unik mulighet til å lære barna å se likheter, forskjeller og sammenhenger i naturen. De lærer å føle ansvar, vise omsorg og respekt for dyr og vite noe om deres rolle i naturen. Som gårds- og naturbarnehage ønsker vi at barna skal ha med seg lærdom om hvordan vi mennesker og dyr trenger hverandre, og hvordan vi gjør kan gjøre nytte av det naturen gir oss. Friluftsliv Som gårds- og naturbarnehage legger vi stor vekt på aktiviteter i skog og mark. Ute i naturen får vi mange flotte opplevelser til alle årstider og i all slags vær. Vi er der når bladene på trærne blir gule og når de faller ned på bakken. Vi er der når snøen dekker greiner og mark. Vi er der når de første knoppene på trærne dukker opp, og vi er der når trærne blir dekket av friske nye blader. Vi vil at barna skal bli glad i naturen og ønsker derfor å være med å bidra til en grunnleggende forståelse for ulike sammenhenger i naturen. Naturen byr på utfordringer til alle mennesker uansett funksjonsnivå. Alle kan mestre noe ut i fra egne forutsetninger og det finnes alltid noe barna kan bryne seg på. Både grov- og finmotorikken blir testet ut. I skogen oppleves alt barna gjør som lek og barn kan trene på det samme om og om igjen uten at det oppleves som trening eller et nederlag om man ikke får det til med en gang. «Det er jo bare lek». Ettersom barns totale selvoppfattning er sterkt knyttet til deres opplevelse av kroppslig mestring, ser vi det som viktig å legge til rette for denne. Gjennom risikofylt lek kan barn utfordre seg selv og flytte grenser for egen mestring på egne premisser. I denne leken vil de få muligheter til å mestre egen kropp gjennom utvikling av motoriske ferdigheter, men også bli kjent med sine følelser og bli trygge på situasjoner som kan oppleves ubehagelige. Barn skaper seg utfordringer også der hvor det er få muligheter til dette, så hvis vi vil ta sikkerhet på alvor må vi tillate risiko innenfor trygge rammer. Med disse erfaringene kan barn selv vurdere risiko, ivareta risiko for seg selv og stole på egne avgjørelser. Dette kan gi selvtillit, ved at de får tro på egne evner. Ved å frata barn disse mulighetene til å mestre, fratar vi dem også muligheten til å tro på egne evner, og sånn sett utvikle en god selvoppfatning og selvtillit. 4

5 MÅL OG SATSINGER FOR SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Vår barnehage skal ha høy kvalitet og være god læringsarena. Vi jobber for at alle barn skal kunne norsk før skolestart. Vi jobber for at alle ansatte i barnehagen skal ha gode norskferdigheter og kunnskaper om barns språkutvikling. Barna skal få god kjennskap til, og utvikle et godt forhold til naturen. Norsk er fellesspråket i barnehagen. Vi ser morsmål og flerspråklighet som en viktig ressurs i arbeidet med barnas språkutvikling. Vi jobber systematisk med språkutvikling gjennom barnelitteratur hovedsakelig på norsk, men også andre språk. Alle ansatte skal være innforstått med Oslostandard for godt språkmiljø i barnehagen. Bestått norskprøve B1krav ved ansettelser. Vi skal aktivt bruke naturen og nærmiljøet som læringsarena. Vi er ute hele året og gir barna kunnskap om årstider, flora, fauna og samspillet i naturen. SATSNINGSOMRÅDE: BÆREKRAFT Vi definerer her bærekraft som det å imøtekomme dagens behov uten å forringe muligheten for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov. Gi barna en begynnende forståelse for bærekraftig utviklingen Forståelse og ansvarsfølelse. Gi barna verktøy for å leve på en bærekraftig måte. Verktøy som gir muligheter og skaper håp. Gi barna muligheten til å utvikle forståelse for og kjærlighet til naturen og alt som bor der Mulighet til å utvikle empati og nestekjærlighet for alle mennesker Refleksjoner rundt hva vi trenger og hva vi ønsker oss. Vi kildesorterer og resirkulerer det vi kan og fokuserer på gjenbruk. Vi har et fadderbarn i Burao på Afrikas horn. Vi snakker om hvordan vi kan bidra til at andre får det bedre. Vi prøver å kjøpe fairtrade produkter om vi kan. Vi skal gi barna praktiske erfaringer med bærekraftig matproduksjon ved at vi produserer mat i kjøkkenhage, plukker i skogen og lager mat på gården og i barnehagen. Vi skal gå turer i skogen til alle årstider og i alt slags vær. Vi studerer alt rundt oss og snakke om sammenhengene i naturen og hvordan vi alle er avhengige av hverandre. Vi ønsker å gi barna innsikt i hvordan de før i tiden var flinkere til å ta vare på og bruke alle ressurser de hadde tilgjengelig. Vi ønsker å redusere kjøttforbruket og spiser hovedsakelig vegetarmat. 5

6 LIKESTILLING I BARNEHAGEN Likestilling mellom kjønn er en grunnleggende politisk verdi som skal fremmes i barnehagen. Like muligheter for alle barn. Både jenter og gutter skal ha frihet til å foreta selvstendige valg. Menneskerettighetene og demokratiske prinsipper gir rammene for utvikling av mangfold. Kulturbegrepet må løftes opp mot lovverket. Loven regulerer de felles regler som samtlige borgere må forholde seg til. Lek møtes med anerkjennelse uansett om det ligger nært opptil eller går på tvers av det kjønnstypiske. Vi utfordrer stereotype kjønnsroller. Barna, uavhengig av kjønn, møtes med holdninger og handlinger preget av likeverd, likestilling og vilje til å skape like muligheter. Vi ser bortenfor det å være gutt eller jente. Enkeltindividet står i sentrum. 6

7 Mål fra Lov om barnehager og Rammeplan DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Vi observerer barn og bekrefter, støtter og stiller krav i barnas lek og samspill. Personalet er gode rollemodeller og reflekterer over egne handlinger i hverdagen. Vi veileder og støtter barna i å være «gode» mot hverandre, uttrykke egne behov og bli trygge på seg selv. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Personalet lytter og prøver å tolke barnas kroppsspråk, observere deres handlinger, estetiske uttrykk og når det er mulig lytte til deres verbale språk i alle aspekter av barnehagehverdagen. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas ved at vi støtter barna til å undre seg og stille spørsmål. Vi oppmuntrer dem til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møter disse med anerkjennelse. Barnehagens planarbeid tar utgangspunkt i barnas interesser. Barna inkluderes i alle barnehagens gjøremål. Vi har barnemøter hvor vi planlegger og evaluerer sammen med barna Barnehage hverdagen skal preges av demokrati og valgmuligheter SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Pedagogisk leder setter opp foreldresamtaler to ganger i året, flere ved behov eller ønske. Det gjennomføres foreldremøter to ganger i året. Barnehagen inviterer til foreldrekaffe. 7

8 Oppstartssamtale i løpet av barnets andre uke på avdelingen. Vi har fokus på alle muligheter til å utveksle informasjon. Personalet skal derfor være tilstede i bringe- og hentesituasjonen. Vi er åpne for foreldres forslag og innspill, vi følger opp brukerundersøkelsen Representanter til FAU og Samarbeidsutvalget (SU) velges hvert år på høstens foreldremøte. Det holdes jevnlig møter i Samarbeidsutvalget (SU). FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi innreder rommene slik at materialer og leker er tilgjengelig/synlig for barna. Personalet kjenner til barnehagens/uteområdets funksjon og bruk av materialer og leker. Vi ønsker å gjenspeile barnas kulturelle bakgrunn i måten vi utsmykker barnehagen vår Personalet veileder barna ved å være tilstede i eller ved siden av leken: Sette i gang lek ved behov Være med ved behov Styre lek ved behov Vi skal bidra til et fysisk miljø ute og inne som skaper nysgjerrighet og undring. Vi fokuserer på arbeid i grupper der vi utnytter barnehagens inne- og uteareal. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Alle barn skal få et tilpasset og likeverdig tilbud i barnehagen. Barn skal lære å vise toleranse for ulikhet. Aktiviteter planlegges med utgangspunkt i barnas funksjonsnivå. Likestilling som praktisk demokrati opplæring. Vi markerer merkedager som gjenspeiler sammensetningen i barnegruppa. 8

9 SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi legger til rette for at alle barn skal oppleve fellesskap med andre barn gjennom grupper, aktiviteter og lek. Vi jobber aktivt med å fremme empati og inkludering, og veileder barna til å løse konflikter på egen hånd. Personalet skal være rollemodeller. De skal reflektere over egen væremåte og gi hverandre tilbakemeldinger. Voksne skal engasjere seg og de skal tørre å by på seg selv. Vi bruker Kari Lamers definisjon på sosial kompetanse for å sette ord på dette begrepet og jobber med dette ut fra innholdsområdene som hun skisserer. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Avdelingene har Førskoleklubb to ganger i uka. Egen plan for Førskoleklubben. Det er stort fokus på selvstendiggjøring siste året i barnehagen. Informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Skolestarterne besøker sin skole. Overnattingstur for skolestartere og foreldre. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende Ukeplan og månedsplan er basert på mål og tiltak i årsplan. Dagsrapporter henges opp på informasjonstavlen. Månedsrapport, Skomakergata Tiende, som vurderer og evaluerer månedens arbeid. Vi dokumenterer barnehagens aktiviteter på pc skjermen i garderoben. Barnas arbeider er en del av innredningen i barnehagen. I foreldresamtaler og foreldremøter evaluerer vi arbeidet i barnehagen. Årlig brukerundersøkelse. Gjennom samtale, utsagn, tegninger og annet gir barna uttrykk for hvordan de opplever barnehagehverdagens aktiviteter Gjennom diskusjoner i SU, plandager, personal-, avdelings-, barne- og pedagogiske ledermøter. 9

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 3 4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP BEVEGELSE HELSE Barna oppmuntres til å gjenfortelle eventyr i grupper. Billedbøker og faktabøker er tilgjengelig for barna Vi forteller eventyr og dramatiserer disse sammen med barn. Fokuserer på felles opplevelse som gir grunnlag for samtale og refleksjon. Barna blir kjent med symboler og med tall og bokstaver i spill. Pedagogiske dataprogrammer Skape grunnlag for gode kostholdsvaner ved å lage sunn mat, ha kjøkkenhage og snakke om hva som er sunt og usunt Vi går turer i skogen hvor barna kan få bryne seg på utallige motoriske utfordringer og oppleve kroppslig mestring. Barna leker i varierte omgivelser som gir muligheter for variert lek og mange forskjellige bevegelseserfaringer. Vi øver vi opp motorikk, kroppsbeherskelse, rytmefølelse og motorisk følsomhet. Barna skal få kunnskap om respekt for egen og andres kropp Barna øver på å ta imot beskjeder hvor de skal utføre flere handlinger. Egen førskoleklubb hvor barna øver på å uttrykke seg med tanke på kommende skolesituasjon. Språk, selvstendighet og konsentrasjon vektlegges. Barna er med på å skape egne tekster og fortellinger. Vi øver på at barna skal kjenne igjen og skrive sitt eget navn. Pedagogiske dataprogrammer Skape grunnlag for gode kostholdsvaner ved å lage sunn mat, ha kjøkkenhage og snakke om hva som er sunt og usunt Vi går turer i skogen hvor barna kan få bryne seg på utallige motoriske utfordringer og oppleve kroppslig mestring. Barna leker i varierte omgivelser som gir muligheter for variert lek og mange forskjellige bevegelseserfaringer. Vi øver vi opp motorikk, kroppsbeherskelse, rytmefølelse og motorisk følsomhet. Barna skal få kunnskap om respekt for egen og andres kropp Vi jobber med selvkontroll og selvstendighetstrening 10

11 KUNST KULTUR KREATIVITET Kulturturer til museer, teater og lignende institusjoner Lære fargenavn Eventyr; dramatisering og høytlesning Estetiske aktiviteter og temaarbeid Pedagogiske dataprogrammer Kulturturer til museer, teater og lignende institusjoner Dramatisering og dramalek Musikk og dans Estetiske aktiviteter og temaarbeid Pedagogiske dataprogrammer NATUR MILJØ TEKNIKK Vi undrer oss over naturenes mangfoldighet Vi er sammen med dyrene på gården og lærer om hva de trenger for å ha det bra Vi undrer oss over naturenes mangfoldighet Vi er sammen med dyrene på gården og lærer om hva de trenger for å ha det bra Ved å være i skogen til alle tider og i alt slags vær kan vi lære barna å sette pris på naturen og dens mangfold. Ved å være i skogen til alle tider og i alt slags vær kan vi lære barna å sette pris på naturen og dens mangfold. Ved å ha bærekraft som satsningsområde får barna innsikt i samspillet i naturen og miljøvern. Ved å ha bærekraft som satsningsområde får barna innsikt i samspillet i naturen og miljøvern. Vi eksperimenterer med fenomener innen fysikk, kjemi og biologi og IKT i barnehagen. Vi eksperimenterer med fenomener innen fysikk, kjemi, biologi og IKT barnehagen. ETIKK RELIGION FILOSOFI Snakke om følelser og hvordan vi er mot hverandre. Undre oss og prate om det som skjer omkring oss. Filosofere over hverandres likheter og ulikheter på en anerkjennende måte. Oppleve ulike høytider gjennom stemning og konkreter. Bli kjent med betydningen av nestekjærlighet og bærekraftig atferd. selv. Oppfordre til filosofiske samtaler Snakke om følelser og hvordan vi er mot hverandre. Undre oss og prate om det som skjer omkring oss. Filosofere over hverandres likheter og ulikheter på en anerkjennende måte. Oppleve ulike høytider gjennom stemning og konkreter. Bli kjent med betydningen av nestekjærlighet og bærekraftig atferd. selv. Oppfordre til filosofiske samtaler 11

12 NÆRMILJØ SAMFUNN ANTALL ROM FORM Turer i nærmiljøet Dra til Maurtu gård Tur med buss og t-bane, bli kjent med kollektivmulighetene Besøke museer, utstillinger, teater og kulturarenaer Pedagogiske dataprogrammer Benevner former i barnas omgivelser. Vi eller og teller før hvert måltid. riktig sted.. Barna besøker skolen de skal begynne på til høsten Turer i nærmiljøet Dra til Maurtu gård Tur med buss og t-bane, bli kjent med kollektivmulighetene Besøke museer, utstillinger, teater og kulturarenaer Pedagogiske dataprogrammer. Lære sammenheng mellom tall og mengde. Bli kjent med tallsymbolene 0-9. Spille terning og tallbaserte spill Matematikk gjennom matlaging 12

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. Dato Innhold nyttårsdag (barnehagen er stengt) Foreldrekaffe SOL (Skomakergata olympiske leker) Foreldremøte kl 17:30-19 Uke 11 Foreldresamtaler for avdelingen Bukkene Bruse Uke 12 Foreldresamtaler for avdelingen Skogstrollet 1.4. Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag (barnehagen er stengt) 3.4. Langfredag (barnehagen er stengt) Påskedag (barnehagen er stengt) 1.5. Offentlig høytidsdag (barnehagen er stengt) Foreldrekaffe Kristi Himmelfartsdag (barnehagen er stengt) Plandag (barnehagen er stengt) Pinsedag (barnehagen er stengt) Sommerfest Siste dag i barnehagen før sommerferie Uke 29, 30 og 31 Sommerferie (barnehagen er stengt) 3.8. Plandag (barnehagen er stengt) 4.8. Barnehagen åpner igjen Foreldremøte Foreldrekaffe Plandag (barnehagen er stengt) Stengt Barnehagen åpner igjen 13

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen, - det har vi valgt å gjøre i Skomakergata gårds- og naturbarnehage. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evaluering av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagens budsjett Barnehagens vedtekter Årsplanmalen skal øke kvaliteten i barnehagene og styrke barnehagen som læringsarena. Faglig ansvarlig for årsplanen ved daglig leder: Karin Linstad Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den KONTAKT OSS Adresse: Skomakergata gårds- og naturbarnehage Grønland Oslo Daglig leder: Karin Linstad Tlf: E-post: Hjemmeside: Avdeling Bukkene Bruse: Pedagogisk leder: Erlend Thune Tlf: E-post: Avdeling Skogstrollet: Pedagogisk leder: Astrid Styren Tlf: E-post: 14

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer