Årsmelding Sjusjøen Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015"

Transkript

1 Årsmelding Sjusjøen Vel Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 2. Velets tillitsvalgte 2.1 Styret Leder Jan Ove Holmen, Ås Nestleder Ingeborg Mæhlum, Brøttum Sekretær Vidar Braaten, Skarnes Kasserer Ove Annar Sagen, Moelv Styremedlem Vidar Allergodt, Brumunddal Styremedlem Jon Andersen, Hamar Styremedlem Knut Jevanord, Brumunddal Styremedlem Svein Hagen, Lillestrøm 1. vararepresentant Halvor Møllerløkken, Lillehammer 2. vararepresentant Petter Evensen, Lillehammer 2.2 Revisjon Revisor Vararevisor Svein Eriksen, Oslo Geir Kjønigsen, Oslo 2.3 Kontrollkomité Leder Torhild Johnsen, Halden Leif Krog, Ørje Svein Frislie, Gjøvik 2.4 Valgkomité Leder Varamedlem Varamedlem Erik Engesveen, Brumunddal Jørn Håkenstad, Mesnali Are Langmoen, Asker Agnete Traaseth Sætra, Ørje Steinar Afseth, Brøttum 1

2 3.Organisering av styrets arbeid Styret har fordelt arbeidsoppgavene med det som mål at styrets samlede kompetanse blir tatt i bruk. 3.1 Kontakt mot grunneiere, kommunen, andre velforeninger etc. Jan Ove Holmen Ingeborg Mæhlum 3.2 Redaksjonsråd Sjusjøposten Jan Ove Holmen Ingeborg Mæhlum Vidar Braaten Halvor Møllerløkken 3.3 Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS) Knut Jevanord Vara: Jon Andresen 3.4 Destinasjon Sjusjøen AS Jan Ove Holmen, styremedlem 3.5 Aktiviteter Ingeborg Mæhlum, leder Vidar Allergodt Svein Hagen Petter Evensen 3.6 sregister, kontakt regnskapsfører, arkiv etc Ove Sagen Vidar Braaten 3.7 Hjemmeside- Nyhetsbrev Jan Ove Holmen Vidar Braaten 4. Styrets arbeid Det er i driftsåret holdt 5 styremøter og protokollført 42 saker. I tillegg har styret hatt løpende kontakt via . Regnskapet 2

3 viser et underskudd på kr , et beløp styret foreslår overføres egenkapitalen. Det vises for øvrig til regnskapet. Sjusjøen Vel har ca betalende medlemmer og det har gjennom året vært et jevnt tilsig av nye medlemmer. 4.1 Arealplan for fjellområdene, Heståsmyra Ringsaker Kommune har vedtatt ny arealplan for fjellområdene og utbygging av felt FB 8 Heståsmyra ble vedtatt utbygd med knappest mulig flertall. I årsmøtet 27.juli 2014 fikk denne saken mye oppmerksomhet og alle innlegg gikk entydig imot den foreslåtte utbyggingen. Årsmøtet vedtok en resolusjon som ble oversendt Ringsaker Kommune og Pihl, Styret fikk videre i oppdrag å gjøre alt som var mulig for at kommunestyret skulle sette foten ned for de foreslåtte planene. Det ble umiddelbart tatt kontakt med kommunen hvor vi tilskrev alle kommunestyrerepresentantene og inviterte til en åpen besiktigelse i det aktuelle området. Den ble holdt 4.sept. med godt frammøte både av politikere og andre. Mange innlegg ble holdt og sterkest inntrykk gjorde kanskje innlegget fra tidligere bestyrer i Pihl, Tore Bjørnsgaard, da han henvendte seg til Per Fineid og sa. dette er feil, gå til styret og trekk planen. I kommunestyremøte den 10.sept ble planen vedtatt med 20 mot 19 stemmer. I ettertid har Velet mottatt en mengde henvendelser fra fortvilte hytteeiere og andre brukere av Sjusjøen som nærmest nekter å tro at dette kan ha bli vedtatt. Videre har det fra ulike grupper og enkeltpersoner gått mange brev til kommunen og grunneier, og flere titalls leserinnlegg har blitt gjengitt i lokalavisene. Styret har møtt et fulltallig styre i Pihl hvor vi innstendig ba om at planene trekkes. Styreleder Marianne Olssøn understreket i innledningen av møtet at det ikke blir aktuelt å trekke planene. Bestyrer Per Fineid har i mange avisintervjuer gjentatt det samme. Er slaget så tapt? Styret arbeider ut i fra at så ikke er tilfelle. Det blir satt mer og mer søkelys på at konsekvensutredningen av de skisserte veiene inn til området er svært mangelfullt utredet, og at dette vil måtte komme når arbeidet med reguleringsplanen settes i gang. Styret mener at de skisserte forslagene vi gripe så sterkt inn i naturen og medføre uopprettelige skader som brukere av fjellet vil måtte leve med i generasjoner. Vedtak på dette er oversendt kommunen og Phil og fikk stor pressedekning. 3

4 En gruppe engasjerte enkeltpersoner og med DNT Lillehammer i spiss arrangerte i påsken underskriftskampanje på Heståsmyra, og på langfredag gikk det fakkeltog fra Skistadion og ned til Pihl bygget. Pihl avsatte ikke tid til å møte de ca 200 frammøtte. Et nettbasert opprop er etablert og en egen Facebook side Heståsmyras venner er også opprettet. Vi har fått melding om at arbeidet med reguleringsplanen starter i sommer, og oppstartsmøte med kommunen er den 16. juni. 4.2 Brøyting av hytteveier Vinteren 2013/2014 bød på store utfordringer for brøyting av hytteveier og verken brøyteentreprenørene eller hytteeierne var fornøyd med situasjonen. Saken fikk stor oppmerksomhet i vårt Årsmøte og styret ble utfordret til å få til avtaler som fungerte bedre og som tok høyde for store snøfall. Vi har ment i flere år at grunneierne må ta større ansvar for brøytingen og etter fjorårets møter har vi kommet et stykke på vei. Pihl har nå inngått avtale med brøyteentreprenør i hele sitt område som brøytes og står som garantist for at tilstrekkelig utstyr er på plass. Prisen er avtalt over en tre års periode mellom Pihl, Storåsen AS og Sjusjøen Vel. Brøttum Allmenning ønsker ikke å være ansvarlig part i brøyteopplegget og overlot prissetting til utøvende entreprenør. Dette medførte at brøytingen i dette området ble merkbart dyrere enn lenger inne, noe vi har sagt oss lite fornøyd med. Vi har bedt om et møte med styret i Brøttum Almenning før neste brøytesesong. Sist vinter ble betydelig snillere værmessig. Evalueringsmøte er ennå ikke avholdt. 4.3 Eiendomsskatt I forrige årsmelding hadde vi et eget kapittel om eiendomsskatten og hvor lite vi mener vi får tilbake som hytteeiere. Alt kunne ha vært gjentatt i år uten at vi skal gjøre det. Vi har vært i kontakt med flere Vel som er like oppgitt over eiendomsskatten for fritidsboliger som vi er. Det synes klart at den eneste måten å få gjort noe med dette er å bringe saken inn for politisk behandling. Så langt er det ikke noen som har avsatt ressurser til en så omfattende prosess. 4

5 4.4 Destinasjon Sjusjøen SA (DS) I formålsparagrafen til DS heter det: Destinasjon Sjusjøen SA skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. Destinasjon Sjusjøen SA skal gjennom målrettet og samlet innsats styrke Sjusjøen og omegns konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele destinasjonens attraktivitet. Videre sies det: Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, virksomhetene og kommunen økes. Sjusjøen Vel er en av stifterne og andelseier i DS og har hatt styreplass siden starten. Selskapet har ikke lenger støtte fra Innovasjon Norge og de klart største bidragsyterne nå er Pihl AS og Brøttum Allmenning. For øvrig er det meste av næringslivet som opererer på Sjusjøen andelseiere sammen med Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel og Ljøsheim og Omegn Vel. Ringsaker Almenning og Rømåsen Vel er ikke andelseiere. Kommunen er også andelseier og har i tillegg støttet prosjektet med kr hvert år. Selskapet er en møteplass hvor felles utfordringer på Sjusjøen blir tatt opp til diskusjon. Hjemmesiden er: visitsjusjoen.no Sjusjøen Vel er meget opptatt av at DS arbeider på en slik måte at hytteeierne også ser verdier av det som gjøres. Det er eneste grunn til å være med i dette samarbeidet. Alle realitetsbeslutninger blir tatt i andre fora. 4.5 Sjusjøposten- Hjemmesiden- Nyhetsbrev Sjusjøposten eies av Sjusjøen Vel og driftes av Gudbrandsdølen Dagningen AS (GD) som står ansvarlig for det redaksjonelle stoffet, samt distribusjon. Fire medlemmer fra styret utgjør et redaksjonsråd som og har regelmessige kontakt med redaktøren enten via møter eller per mail. Sjusjøen Vel disponerer noen egne sider i bladet som blir brukt til direkte medlemsrettet orientering. Vi får mange positive tilbakemeldinger på at Sjusjøposten blir godt mottatt og har mye aktuelt stoff. Vi har flere medlemmer fra områder som ikke sogner til Sjusjøen Vel med begrunnelse at de ønsker å motta Sjusjøposten. Sjusjøposten ligger også ute digitalt på våre hjemmesider og er tilgjengelig for medlemmer via e-post adresse. Mange utgaver bakover i tid er også lagt inn. Hjemmesiden er også nå tilrettelagt for mobil. 5

6 Vi har styrevedtak på at vi gjerne kan inngå en avtale om å sende Sjusjøposten til medlemmer i andre Vel, spesielt Rømåsen Vel, men så langt har vi ikke landet noen avtale. Vi har avtale med HELLI-Visuell kommunikasjon om utforming og drift av våre hjemmesider, samt utsendelse av nyhetsbrev. Vi forsøker å holde sidene oppdatert med aktuelt stoff, og alle som abonnerer på nyhetsbrevet blir varslet om de viktigste sakene. I driftsåret har det gått ut 8 nyhetsbrev til 650 abonnenter, med en åpning på 71 % i gjennomsnitt. Det betraktes som høyt. 4.6 Sjusjøen og omegn Skiforening (SOS) SOS ble stiftet for fire år siden og har alle grunneierne, aktuelle velforeninger og det aller meste av næringslivet som medlemmer. I tillegg kommer enkeltmedlemmene, og det totale medlemstallet er i overkant av 800. SOS vil nå bli registrert som egen juridisk enhet, noe vi har ment er riktig helt fra starten av. Hvordan organiseringen blir er ennå ikke helt klart. SOS har nå en styringsgruppe, hvor Sjusjøen Vel har ett medlem, som behandler sesongens løypekjøring og tar stilling til hvordan foreningens midler skal disponeres. SOS får i løpet av vintersesongen mye positiv omtale i landsdekkende medier på grunn av det fantastiske løypenettet. Årsmøtet var også i år lagt utendørs ved Midtfjellkoja skjærtorsdag. SOS har egen hjemmeside med adresse: sjusjoen.com 4.7 Påskeskirenn Fiskekonkurranse Flere av våre medlemmer etterlyser bedre tilrettelegging for aktiviteter, særlig for barn, på sommerstid. Dette er det lett å være enig i, men krevende å imøtekomme. Som et ledd i dette bidrar økonomisk til å gjøre badeplassen i østre ende av Sjusjøvannet mer attraktiv. Dette arbeidet er planlagt ferdig til badesesongen. Sist sommer arrangerte vi også den populære fiskekonkurranse i Sjusjøvannet. Frivillig innsats fra styret og/eller andre medlemmer, er en forutsetning for å få avviklet et slikt arrangement. Påskeskirennet langfredag ble også i år et vellykket arrangement og mer enn 1000 glade påsketurister befant seg på stadion. Nytt av året var profesjonell speakertjeneste med Åge Skinstad i spiss. Det medførte at de tilstedeværende fikk høre mange faglige kommentarer og morsomme historier fra det 6

7 profesjonelle langrennsmiljøet. Med strålende vær, gratis deltagelse, medalje, saft og pølser og premier til er stor andel, er det hyggelig for styrets medlemmer og familiemedlemmer å konstatere at alle går tilfreds hjem. Sjusjøen, Jan Ove Holmen Ingeborg Mæhlum Vidar Braaten leder nestleder sekretær Ove Sagen Vidar Allergodt Knut Jevanord kasserer Jon Andersen Svein Hagen 7

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi ønsker alle en fredelig fjelljul og et godt nytt år! Takk til Hein! Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 EAK velforeninges

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. NR. 3/2006 Foto: Spectrum AS - Ragnar Utne Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag Utgårdskilen er Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Her planlegges

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Han lager verdens beste løyper Side 6-7 Eldstemann på Sydpolen Side 20-21 Vil ha et tydeligere sentrum Side 29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012 ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012 ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL LØRDAG 11. AUGUST 2012 KL 1600 PÅ SLETTA ÅRSMØTESAKER Godkjenning av innkalling Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1 Frode Sandbech Skiforeningens Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 2 Årsberetning 2010 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

God påske! Husk årets påskeskirenn. Påskeskirenn. Siste i strømsaken. Kan du hjelpe oss noen timer på påskeskirennet? s. 9

God påske! Husk årets påskeskirenn. Påskeskirenn. Siste i strømsaken. Kan du hjelpe oss noen timer på påskeskirennet? s. 9 Nr. 99 april 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel God påske! Påskeskirenn fra Velkoia på Elgåsen PåskEAFTEN Påmelding fra kl 11.00 Start kl 12.00 Klasse 1: Barn under 7 år. (løypa er 300-400 meter) Starkontinghent

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer