Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage Telefon: Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...7 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...7 SOSIAL KOMPETANSE...8 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...10 KALENDER...16 OM ÅRSPLANMALEN...17 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Rosenborg barnehage ble åpnet i Vi har aldersdelte avdelinger med til sammen 45 barn fordelt på tre avdelinger. Antall barn og fordeling på avdelinger kan variere noe ut fra barnas alder når de få plass i barnehagen. Vi samarbeider mye på tvers av avdelingene da vi jobber mot de samme målene og det er viktig for oss at alle barna og hele personalet kjenner hverandre godt og kjenner trygghet i hele barnehagen. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er basert på Rammeplan for barnehager som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. I tillegg er vi i Rosenborg barnehage inspirert av Reggio Emilia filosofien. Reggio Emilia filosofien utvikles stadig og fornyes i takt med endringene i samfunnet for øvrig, og barnet er en del av samfunnet og skal ha kjennskap til verden rundt seg. I Rosenborg ønsker vi å vektlegge det skapende arbeidet og å bevare og fremme så mange som mulige uttrykksmuligheter hos barnet. De tre pedagoger er sentrale begreper i Reggio Emilia filosofien, det vil si barnet, de voksne og det fysiske miljøet. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Årsplan

4 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi bruker Reggio Emilias filosofi som et verktøy til medvirkning og utvikling. Samarbeid på tvers av avdelingene. Alle ansatte skal ha kjennskap til alle barna og det pedagogiske arbeidet skal ivareta enkeltbarn og bidra til progresjon i barnas utvikling og læring. Tilby kompetanseheving tilpasset personalets behov for utvikling og barnehagens behov for faglig utvikling God organisering og struktur i hverdagen og i det pedagogisk innholdet i barnehagen. Utvikle et godt språkmiljø i språkgrupper med barna og tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det utvikler og stimulerer barnas språkutvikling. Etablerer et eget språkrom i barnehagen. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Utvikle det fysiske miljøet slik at det bidrar til undring, lek og læring. Det fysiske miljøet og det pedagogiske arbeidet skal ivareta og utvikle barns 100 språk. Videreutvikle språkmiljøet i barnehagen, språkgrupper. Gi barna mulighet til å stole på egen tenkning og kompetanse. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Samarbeid på tvers av avdelingene, skape gode møteplasser for barn og personale. Fokus på det fysiske miljøet i barnehagen. Utvikle og skape rom som ivaretar rammeplanens fagområder og som er gode møteplasser for barna og personalet. Stasjoner i det fysiske læringsmiljøet inne og ute. Lyttende voksne som sammen med barna er nysgjerrige og aktive i forhold til rommene og materiale. Prosjektarbeid som metode i det pedagogiske arbeidet. Årsplan

5 MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal møte barn der de er og for den de er. Vi skal være lyttende og nysgjerrige på barnas tanker og interesser og dette skal være grunnlaget for planleggingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi skal oppmuntre barn til å si sin mening og ha respekt for deres meninger, ønsker og ytringer. Voksne i Rosenborg skal være gode rollemodeller for barna, for barn gjør ikke som vi sier, de gjør som vi gjør. Vi skal oppmuntre og tilrettelegge for godt samspill mellom barn barn og voksne- barn ved å dele barna i mindre grupper i løpet av dagen. Barn skal få tid og rom til lek i Rosenborg. Leken skal ha en sentral plass i barnas hverdag. Leken har mange uttrykksformer og bidrar til forståelse og vennskap på tvers av aldersgrupper og kulturelle ulikheter. Læring i barnehagen skjer i mange ulike situasjoner og i ulike aktiviteter. Vi skal tilrettelegge for en barnehagehverdag med plass til lek, samlinger, turer og med et fysisk miljø som ivaretar rammeplanens fagområder. I alle disse situasjonene og aktivitetene barn deltar i, oppstår det læring. Barn lærer å forholde seg til hverandre og dermed utvikler sin sosiale kompetanse, de lærer om emner som inngår i fagområdene og blir kjent med nærmiljøet. Vi markerer høytid og merkedager i samarbeid med foreldrene. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Årsplan

6 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Voksne som lytter og møter barnet med respekt og likeverdighet uten å overgi voksenansvaret til barnet. Det skal være et variert og tilpasset utvalg av materiale tilgjengelig for barna. Voksne som har troen på at barn kan bare vi lar dem slippe til. Lar barna ha medbestemmelse over det de har muligheten til å forutse konsekvensene av og lar barna ta konsekvensene av de valgene de tok slik at de gradvis klarer å ta personlig ansvar. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Foreldrene er velkommen til å: Sette seg ned sammen med oss når dere henter og leverer, delta på sosiale arrangementer i barnehagen, bidra til det pedagogiske arbeidet gjennom å formidle barnets interesser og opplevelser, komme med innspill og ideer til prosjektarbeid, bidra til kulturutveksling mellom barnehagen og hjem. Barnehagen vil tilby: Daglig kontakt ved levering og henting av barnet. To foreldresamtaler i året. Månedsbrev med informasjon om avdelingenes pedagogiske arbeid den siste måneden. Årshjul med aktiviteter gjennom året. Avdelingene utarbeider pedagogiske planer. Månedsbrev sendes ut hver måned. To foreldremøter og samarbeidsutvalsgmøter. Foreldrekaffe Årsplan

7 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Tilgjengelig materiell i et oversiktlig miljø som vekker barnas nysgjerrighet og gir dem muligheter for ro og konsentrasjon til å lære. Innrede slik at barna klarer å mestre selv ved å ha lave bord og stoler osv. Innrede slik at rommet inspirerer til møter mellom barna og de voksne. De voksne i rommet er tydelige, tar voksenansvaret og møter barna med anerkjennelse og respekt. De voksne undrer seg og følger opp barnas interesser og nysgjerrighet. Innreder slik at rommet inspirerer og gir muligheter til ulike aktiviteter. Alt fra fysisk utfoldelse til konsentrasjon med tall, bøker og estetiske aktiviteter. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vårt verdisyn: Vi er alle likeverdige og kompetente med rett til å bli hørt og anerkjent. De voksne har et felles barnesyn som ser barn som aktive, kompetente og ressurssterke individer, med indre motivasjon og lyst til å lære og å utvikle seg. Det er rom for ulike meninger og følelser. Vi mener dette er en viktig forutsetning for et demokratisk samfunn og for utvikling. De voksne lytter til barna og lar dem få medvirke i hverdagen. Slik opplever barna at de har verdi, at de kan påvirke egen hverdag og sitt eget liv. Medvirkning er ikke det samme som at man nødvendigvis får det som man vil. Voksne som er opptatt av å se hvert enkelt barns ressurser og muligheter. Vi tilrettelegger for lek/barnemøter i smågrupper der ulike kjønn og alder er representert. Voksne som har en holdning til at det er naturlig at barn er sammen på tvers av alder og kjønn. Årsplan

8 SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: God og omsorgsfull relasjon mellom barn og voksne slik at barna blir trygge og føler seg sett. De voksne er bevisste hvordan de møter barnet og hvordan de ordlegger seg. Slik vi møter barnet, slik vil barnet møte seg selv og andre. Tilrettelegge turer og aktiviteter som gir barna felles opplevelser og som gir barn mulighet til knytte vennskap og møtes i felles lek. De voksne hjelper barna med å sette ord på egne følelser og ønsker, slik at de blir tydeligere for seg selv og andre. Voksne som tolker og fungerer som brobygger mellom barna når de ikke forstår hverandre. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi vil gi 5-6 åringene utfordringer som gruppe og mer individuell tilpassing. Kooperativ læring som et verktøy for å tilegne seg kunnskap. De eldre støtter de yngre i læringsprosessen. Fokus på at barna utvikler en god følelse til seg selv og emosjonelle intelligens (EQ) Motivere barna til å utforske tekstskaping og matematiske begreper. Gi barna gode mestringsopplevelser og tro på egen tenkning før skolestart Selvstendighet og ta personlig ansvar. Årsplan

9 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi har flere møter i barnehagen med fokus på fag og refleksjon. Avdelingsmøter (avdelingsvis) og pedagogisk ledermøter, personalmøter på kveldene en gang i måneden Vi tar bilder av prosessene til barna slik at vi dokumenterer det vi gjør og deres tanker mens de holder på. Samarbeidsutvalget (SU) bestående av foreldrerepresentanter og representanter i barnehagen gir muligheten til medvirkning. Ved daglige samtaler ved henting og levering. Se under punktet: Samarbeid med barnets hjem. Årsplan

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Ved måltid deler vi barnegruppa på to bord, med 1-2 voksne på hvert bord for å få samtaler ved bordet. Fokus på å skape tid og rom for god lek mellom barna. Sette ord på handlinger og følelser hos seg selv og barna. Vi bruker rim og regler, leser bøker og synger sanger. Vi bruker konkreter aktivt på barnemøtene. Lese- og spillerom med alderstilpassede bøker og spill. Bokstaver og tekst tilgjengelig på veggene. Engasjerte voksne som viser interesse og leser for barna. Klappe navnene, lydlotto, kjenne igjen navnet sitt, skrive første bokstav i navnet sitt Lesekrok. Avgrenset område med tilgjengelig materiale for lek med bokstaver og tekst. Lese for barna. Legge til rette for barnas naturlige nysgjerrighet for bokstaver slik at det knekker lesekoden. Skape rom for at barna kan lese/titte i bøker sammen. De voksne skaper en kultur hvor de eldre barna støtter de yngre i læringsprosessen, Tilgjengelige og engasjerte voksne som er gode på skape gode samspillsituasjoner. Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Øve på å være fokusert på en aktivitet over tid alene og sammen med andre barn. llustrerte tekster med bilder(pseudolesing). Språkleker i samlingsstund. Lekeskriving og bokstavutforskning ved å knytte lyd til bokstav (fonologisk skriving). KROPP BEVEGELSE HELSE De voksne setter ord på det barna skal ha på seg ut ifra været. Barna får være delaktige i påkledningen. Åpne flater som gir rom for grovmotorisk utforsking. Materiale som stimulerer til finmotorisk utforsking, slik som puttekasser, bankebrett etc. Barna kler på seg selv og er med på å vurdere hvilke klær som trengs. Finmotoriske utfordringer inne, slik som Lego, limpistol, tegning, lekebilbilkjøring. Bli kjent med regelleker som hauk og due, sisten og gjemsel. Vi går på tur i nærmiljøet og skogen. Barna kler på seg selv, og bestemmer i stor grad hvilke klær som trengs til forskjellig vær. Turer i skog og mark med en gruppe barn, store og små sammen. Vi går på tur i nærmiljøet. Mer avanserte finmotoriske utfordringer, slik som lego, Jovo, perling etc. Mer avanserte regelleker, slik som boksen går, doktorsisten etc, samt balleker. Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KUNST KULTUR KREATIVITET Utforske grunnleggende maleteknikker som vann- og akrylmaling. Opprette kjøkkenkrok med koppestell og dukker. Hører på musikk, sanser og danser. Barna bruker akrylmaling og vannmaling på ulike underlag Barna blir fortrolige med bruk av limpistol Barna blir kjent med forskjellige gjenbruksmateriale. Vi pusser opp rolleleksrom der barna kan leke med dukker, matlagning og kle seg ut. Eget rollelekrom Sanger og rytmeleker i samlingsstund Lage instrumenter av gjenbruksmaterialer og inspirere til å spille, (samarbeide) sammen Det er også et konstruksjonsrom med små dukker, biler og dyr. Bli kjent med og lære navnene på følgende instrumenter: marakas, rytmepinner, fløyte, tromme og triangel NATUR MILJØ TEKNIKK Vi kildesorterer søpla vår. Sanselek med vann på badet. Bli kjent med norske husdyr ved å besøke bondegård, synge, lese bøker og ved å leke med plastdyr. Vi kildesorterer søpla vår og barna er med og leverer glass og metall. Vi har vannstasjon der barna får eksperimentere med vann og se hva som skjer når vi tilsetter ulike elementer som salt, sukker, og Barna er medvirkende i å plante og følge med på grønnsaker/blomster i kjøkkenhagen vår. Barnas egen blomsterhage. Alle barn har sin egen blomst og Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere maling. Barna skal også ha kjennskap til hva som skjer når vi fryser vann og tar det med inn i varmen. plante, vanne og passe på. Matproduksjon og kildesortering. Barna er med på kildesortere. Prosjekt om dyr i skogen og dyrespor der barna får kjennskap til hvilke dyr som lever i skogen ved å gå på tur og se etter spor, lese bøker og samtale om dyrene. Barna er med på å lage mat og ved det vil vi gi forståelsen av hvor både maten og emballasjen kommer fra. Vi undrer oss sammen med barna og lar dem slippe til med egen forskning og meninger om hvordan ting henger sammen. Tilgjengelig materiale for forskning på insekter. Engasjerte voksne som medforskere både i barnehagen og på turer i skogen. De voksne setter ord på barnas handlinger i samspill med hverandre. De voksne setter ord på barnas handlinger i samspill med hverandre. De voksne setter ord på barnas handlinger i samspill med hverandre. ETIKK RELIGION FILOSOFI Barna øver på å rydde etter seg. Forteller og viser barna hva som er hensiktsmessig atferd i konfliktsituasjoner Vi blir kjent med og markerer Barna rydder etter seg. Barna ødelegger ikke andres arbeid, byggverk, kunstverk etc. Øver på å bruke språket til å løse Lytte til barnas egne opplevelser, og lære barna å lytte til hverandre i en konfliktsituasjon. Barna gis mulighet til å etablere vennskap med andre barn ved at Årsplan

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere høytidene som er viktig for barna i barnehagen. konflikter. Barna gis mulighet til å løse konflikter selv. Vi blir kjent med og markerer høytidene som er viktig for barna i barnehagen. vi tilrettelegger for smågrupper. Vi blir kjent med og markerer høytidene som er viktig for barna i barnehagen. NÆRMILJØ SAMFUNN Vi drar på tur i nærmiljøet. Alt etter barnas nysgjerrighet og utviklingsnivå. Vi går på smågruppeturer til Stensparken, Gaustadskogen og lignende. Vi øver på å ferdes trygt i trafikken. Vi besøker brannstasjonen. Vi går på turer til Stensparken, Slottsparken, Lekepark på Bislett, St. Haugen, Frognerparken Frogner stadion og lignende. Vi har kontakt med noen institusjoner i nærmiljøet som for eksempel Eldresenter, bibliotek, Afrikansk kultursenter. ANTALL FORM ROM Barna får utforske og sanse forskjellige geometriske former, farger og strukturer ved hjelp av puttekasser, byggeklosser, tekstiler etc. De voksne bruker matematiske begreper som preposisjoner aktivt og presist. I stedet for å si "ser du den der?", og peke, kan vi si "ser Vi har konstruksjonsrom og spillrom oppe med tilgjengelig materiale for utforsking av antall, form og farger som puslespill, spill, byggeklosser, kapla, biler, lego og duplo. Vannlek der barna øver på begreper som tomt, lite, mye og Tilgjengelig materiale for lek med tall/antall, form volum som bl.a tall, kort, spill, puslespill, kapla, fliser, jovo og lego. Vannstasjon inne og ute til eksperimentering og forskning på for eksempel volum og vekt Motivere barna til å bruke matematiske begreper slik som Årsplan

15 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere du den røde ballen som ligger ved siden av stolen?" fullt. Barna blir kjent med grunnleggende spilleteknikker, slik som å bruke terning og å kunne følge rigide spilleregler. De voksne bruker matematiske begreper, og setter ord på former barna kjenner, slik som kvadrat, rektangel, sirkel, sylinder. tall, antall, tallsymboler, mengde, og lignende i butikklek/rollelek Lek med matematiske begreper i samlingsstund Gjøre barna kjent med begrepene høyre/venstre når vi for eksempel er på tur Lage kart over hvor barnehagen ligger i forhold til hvor barna bor, nærskolene, parker og lignende. Knytte matematiske begreper til barnas konkrete erfaringer når det gjelder for eksempel konstruksjonslek. Bruke matematiske begreper i samtale med barna i hverdagen og la barna undre seg å ha egne teorier. Årsplan

16 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 2. februar Plandag, barnehagen er strengt 15. mai Plandag, barnehagen er stengt Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Johan Eide Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 24. februar 2015 Årsplan

17 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer