Kartlegging av norske økonomiske interesser i afrikanske land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av norske økonomiske interesser i afrikanske land"

Transkript

1 RAPPORT Kartlegging av norske økonomiske interesser i afrikanske land MENON-PUBLIKASJON NR Av Sveinung Fjose, Øystein S. Sørvig, Arsene Frank Burakeye og Tori Løge.

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag fra næringspolitisk seksjon i Utenriksdepartementet. Prosjektet ble gjennomført våren Formålet med rapporten er å kartlegge norske økonomiske interesser i seks utvalgte afrikanske land. En stor takk til Anne Lene Dale, Thomas Stangeby-Mosberg og Stine Thomassen hos næringspolitisk seksjon og ansatte på ambassadene for informasjon og nyttige innspill til rapporten. Eventuelle feil i rapporten står derimot på Menon sine vegne. Sveinung Fjose Partner og daglig leder Menon Business Economics Menon Business Economics 1 RAPPORT

3 Innholdsfortegnelse 1. Det afrikanske kontinentet blir stadig viktigere for Norge Oppbygging av rapporten Beskrivelse av metode Måling av utenlandsomsetning og eksport er en krevende øvelse Nigeria Olje- og offshoreindustrien er de dominerende næringene for selskaper med norsk tilknytning i Nigeria Norsk eksport til Nigeria var på omtrent 4,7 milliarder kroner i Norske investeringer i Nigeria Ghana Offshore og prosessindustri er de viktigste næringene for selskaper med norsk tilknytning i Ghana Norsk eksport til Ghana var på 1,9 milliarder kroner i Norske investeringer i Ghana Sør-Afrika Prosessindustri og fornybar energi er de største næringene for utenlandsomsetningen i Sør-Afrika Norsk eksport til Sør-Afrika var på 1,7 milliarder i Norske investeringer i Sør-Afrika Mosambik Offshoreindustri er den viktigste næringen for selskaper med norsk tilknytning i Mosambik Norsk eksport til Mosambik var på 1,3 milliarder kroner i Norske investeringer Tanzania Offshoreindustrien og prosessindustri utgjør majoriteten av utenlandsomsetningen i Tanzania Norsk eksport til Tanzania var på omtrent 1,7 milliarder kroner i Norske investeringer Kenya Prosessindustri er den viktigste næringen for norsk utenlandsomsetning, men offshoreindustrien vokser Norsk eksport til Kenya var på omtrent 663 millioner kroner i Markant økning i finansielle investeringer lite direkteinvesteringer Menon Business Economics 2 RAPPORT

4 1. Det afrikanske kontinentet blir stadig viktigere for Norge De siste ti årene har det vært en markant positiv utvikling i norske økonomiske interesser i Afrika. Denne rapporten gir en kartlegging av norske økonomiske interesser i seks utvalgte afrikanske land, Nigeria, Sør-Afrika, Ghana, Tanzania, Mosambik og Kenya. Et godt mål for økonomisk interesse er utenlandsomsetning 1. Det er betydelige norske interesser i landene vi har undersøkt, og felles for alle landene er at trenden er oppadgående. Figuren under viser utenlandsomsetningen og eksporten til de seks landene vi har kartlagt. Figur 1-1: Utenlandsomsetning og eksport for utvalgte land i. Kilde: Menon ,6 mrd 4,0 mrd 2,2 mrd 2,0 mrd 1,3 mrd 0,9 mrd Nigeria Sør-Afrika Ghana Tanzania Mosambik Kenya Millioner kroner\land Nigeria Sør-Afrika Ghana Tanzania Mosambik Kenya Utenlandsomsetning Eksport Vi har også kartlagt norske investeringer i landene. Vi skiller mellom finansielle investeringer og direkteinvesteringer. 2 Figuren under viser norske investeringer i fordelt på type investering. 1 Utenlandsomsetning er summen av eksport og omsetning fra datterselskaper i utlandet. 2 En investering er finansiell hvis den innebærer en lavere eierandel enn 10 prosent eller at den ikke gir styringsrett. Alt annet er direkteinvesteringer. Menon Business Economics 3 RAPPORT

5 Sierra Leone Etiopia Zimbabwe Kongo, Dem. Rep. Ghana Mosambik Zambia Burkina Faso Tanzania Rwanda Chad Liberia Niger Nigeria Kenya Botswana Seychelles Gabon Mauritania Malawi Figur 1-2 Norske investeringer i utvalgte afrikanske land i. Kilde: Menon Sør-Afrika Tanzania Nigeria Kenya Ghana Mosambik Finansielle investeringer mill.nok Direkteinvesteringer mill.nok Figuren over viser at det er stor variasjon i hvor stor investeringene er. Sør-Afrika har de største investeringene og disse er primært finansielle. Investeringene i Tanzania og Nigeria er i hovedsak Statoils direkteinvesteringer i landet. Norske interesser i de afrikanske landene har økt parallelt med at hele 20 afrikanske land hadde en gjennomsnittlig realvekst på 5 prosent eller mer i løpet av fireårsperioden 2010-, som figuren under viser. Til sammenligning har den gjennomsnittlige veksten i Eurosonen ligget under 1 prosent. Figur 1-3: Gjennomsnittlig realvekst i de 20 raskest voksende afrikanske økonomiene Kilde: The African Economic Outlook (AEO) 11 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % Gjennomsnittlig vekstrate Menon Business Economics 4 RAPPORT

6 Den sterke veksten er drevet av en ung befolkning og mer stabile styresett som gjør at utenlandske selskaper fra hele verden ser mot Afrika for fremtidig vekst. Derfor er det naturlig at norske økonomiske interesser også har økt betydelig. Det er tre hovedkanaler som driver økningen i norske interesser. Økt velstand gir større marked for norske bedrifter. Norge har mange selskaper som er verdensledende i sitt felt og som har som en viktig del av sin vekststrategi å vokse i Afrika. Velkjente norske selskaper som Jotun, Borregaard og Yara har stor omsetning og betydelige investeringer i flere afrikanske land. Men også mindre selskap ser mot Afrika. Jakobsen Elektro bygger kraftverk i Tanzania, Scatec Solar bygger solkraftverk i Sør-Afrika og det lille norske IT-selskapet Laboremus er i ferd med å bli ledende i det ugandiske markedet. Store olje- og gassfunn langs Afrikas kyst. Angola og Nigeria er de største oljeproduserende landene i Afrika, men mange land har gjort betydelige oljefunn. Statoil har etablert seg i blant annet Nigeria, Angola og Tanzania. Med sin erfaring fra Nordsjøen er også norsk offshore leverandørindustri sterkt tilstede i mange land. Modne finansmarkeder muliggjør investeringer. Statens pensjonsfond utland (SPU) og andre finansielle foretak har begynt å investere flere afrikanske land. SPU har vært lenge i Sør-Afrika og hadde plasseringer for 34 milliarder kroner i landet i. De siste tre år har imidlertid fondet vektet seg markant opp i landet, samtidig som de har gått inn nye land som Nigeria, Ghana og Kenya. Norfund har også investert betydelige beløp i land som SPU ikke kan investere i. Særlig i Mosambik og i Tanzania utgjør Norfund så å si alene norske finansielle investeringer. Figuren nedenfor viser utviklingen i verdien av norske porteføljeinvesteringer i de seks utvalgte afrikanske landene. Figur 1-4: Utvikling i norske porteføljeinvesteringer i seks utvalgte afrikanske land fra Kilde: SSB 40,8 mrd. NOK 172% 34,9 mrd. NOK 27,3 mrd. NOK 15,0 mrd. NOK 13,4 mrd. NOK Figuren viser at verdien på norske porteføljeinvesteringer i perioden fra 2010 til økte med 172 prosent. Det forteller oss to ting: Den økonomiske veksten i de afrikanske land er svært sterk, og Norge har store interesser i denne veksten. Menon Business Economics 5 RAPPORT

7 1.1. Oppbygging av rapporten I det følgende vises en kartlegging av norske økonomiske interesser i de seks afrikanske landene. I kronologien har vi valgt å presentere interessene langs sjøruten fra Europa til India, vi beveger oss altså fra nordvest og østover. Vi starter altså med Nigeria og avslutter med Kenya. For hvert land presenterer vi tall for utenlandsomsetning, eksport til landet og finansielle og direkte investeringer. Samlet gir tallene et godt innblikk i norske økonomiske interesser i landene. Noen definisjoner er gjentatt på alle landene. Dette for at hvert kapitel skal kunne stå alene. Før vi presenterer hvert enkelt land går vi igjennom metoden vi har brukt for informasjonsinnhenting. Menon Business Economics 6 RAPPORT

8 2. Beskrivelse av metode Menon har i dette prosjektet forsøkt å gi en så korrekt og informativ oversikt over norske økonomiske interesser som mulig. Gjennom intervjuer og omfattende dokumentstudier har vi prøvd å gi en utfyllende og god forklaring av SSB sin statistikk. Menon har brukt følgende metoder i arbeidet med rapporten: - Kartlagt norske selskaper med økonomiske interesser i de aktuelle landene. Menon har innhentet lister og oversikt over selskaper som har aktivitet i Afrika fra organisasjoner og offentlige etater. Fra Fellesrådet for Afrika, INTSOK, Innovasjon Norge og Norwegian-African Business Association (NABA) har vi fått lister over selskaper med engasjement i Afrika. I tillegg har flere ambassader formidlet kontakt med nøkkelpersoner i norske selskaper med aktivitet i de respektive landene. Denne oversikten over selskaper har vi så komplementert med en rekke selskaper som vi har visst eller mistenkt har leveranser til afrikanske land. - Innhentet eksporttall fra enkeltselskaper. Norske selskaper er pliktige til å rapportere vareeksport til norske myndigheter, men tjenesteeksport er ikke rapporteringspliktig. Vi har kontaktet de mest relevante selskapene og innhentet tall for deres aktivitet i de aktuelle afrikanske landene. Intervjuene har gitt oss detaljert informasjon om norske økonomiske interesser som ikke fremgår av annen statistikk, som for eksempel omsetning i datterselskaper av norske selskaper. - Beregnet omsetning for enkelte viktige selskaper. For noen selskaper har vi ikke fått tilgang til tall, men vi har beregnet omsetning basert på offentlig kjente kilder. En viktig kilde til informasjon er årsrapporter og børsmeldinger. Selv om disse selskapene ikke rapporterer omsetning for Afrika direkte kan man ved å følge selskapet over tid få oversikt over hvor selskapet har aktivitet. Et eksempel for dette er at ved å kombinere GPSplasseringen av et skip eller borerigg med rapporterte dagrater og utnyttelsesgrad kan man gjøre gode anslag på omsetningen for selskaper. Slike tall blir nødvendigvis anslag, men de gir et bedre bilde enn hvis selskapet skulle vært utelatt fra statistikken. Til sammen har vi kartlagt nærmere 50 selskapers aktivitet i Afrika fra innhentede og beregnende tall, hvorav innhentede tall utgjør den største delen. - Spørreundersøkelser sendt ut til mindre firmaer. Det er flere norske selskaper som enda ikke har etablert seg i Afrika eller som er helt i oppstartsfasen. Disse selskapene utgjør ikke per i dag en stor del av norsk økonomisk aktivitet, men kan på sikt gjøre det. Til disse selskapene har vi sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse som vi har fulgt opp. Om lag 120 selskaper fikk tilsendt spørreundersøkelsen. - Brutt ned SSB sin eksportstatikk på næringsnivå. Med utgangspunkt i tallene fra selskaper og egne estimater har vi brutt ned SSB sin eksportstatistikk på næringsnivå. Vi har brukt Menons egen næringsinndeling, som er tilpasset norsk næringsliv. Fordelen med en slik næringsinndeling er at det er mulig å skille ut hvilke næringer som er de viktigste. - Vi har stor tro på våre tall, men vet at de har sine svakheter. Tallene gir et godt inntrykk av norske økonomiske interesser i Afrika, men det er også feilkilder til våre data. - Vi har ikke fått korrekte tall fra selskapene. Selv om vi har vært konsistent på hvordan tallene er hentet inn kan vi ikke garantere for hvordan selskapene har beregnet egne tall. - Vi har ikke funnet selskapet. Det er ikke alle selskaper som melder fra om at de har aktivitet i Afrika. Mulige grunner for dette kan være at de ikke ser verdien av det, eller at aktiviteten skjer gjennom et datterselskap i utlandet. Menon Business Economics 7 RAPPORT

9 - Eierskapet har skiftet. Selskaper blir kjøpt og solgt og eierskapet kan skifte fra eller til Norge. Slike forhold kan være svært vanskelig å følge over tid. Selv om vi har prøvd å korrigere for dette der vi har funnet slike tilfeller kan vi ikke garantere at vi har funnet alle slike tilfeller Måling av utenlandsomsetning og eksport er en krevende øvelse Det kan være utfordrende å klart definere hva et norsk selskap er. I boksene under presenterer vi et utvalg av case som illustrerer dette. Yinson Production Tidligere Fred. Olsen Production, men selskapet er i dag eid av malaysiske investorer. Yinson Production er fortsatt registrert i Norge. Selskapet har også noen ansatte i Norge, men mesteparten av aktiviteten foregår i Singapore. Selskapet vant i januar 2015 en stor kontrakt om å bygge en FPSO til Eni i Ghana. FPSOen vil bli bygget i Singapore, men vil i over 15 år ligge i ghanesiske farvann. Norske utstyrsleverandører vil være viktige underleverandører, men mye av eksporten vil da gå til Singapore. Subsea 7 Største eier er nordmannen Kristian Siem, som er bosatt i London. Selskapet er registrert i Luxemburg, med finansielt hovedkontor i London og operativt hovedkontor i Paris. Subsea 7 er børsnotert i Oslo og har aktivitet over hele verden. Subsea 7 har prosjekter i flere afrikanske land, men ingen nordmenn i selskapet er involvert i disse. Aktiviteten blir derfor ikke regnet som norsk eksport. FMC Technologies Amerikansk selskap med hovedkontor i Houston og fragmentert eierskap. Selskapet har bygget opp viktige produksjonssteder i Norge, særlig på Kongsberg. Selskapet har prosjekter i flere afrikanske land, inkludert Ghana, Nigeria og Sør-Afrika. FMC Norges leveranser til prosjekter i Afrika regner vi med som norsk eksport, men leveranser fra FMC i andre land regnes ikke med. Menon Business Economics 8 RAPPORT

10 3. Nigeria Vi viser i dette kapitlet utenlandsomsetning fra selskaper med norsk tilknytning i Nigeria, og derunder eksport fra Norge til Nigeria i perioden 2012 til. Utenlandsomsetningen i Nigeria var i på 12,6 milliarder kroner, mens eksport var på 4,6 milliarder kroner. Norske direkteinvesteringer i landet var 4,1 milliarder, mens de finansielle investeringene beløp seg til 732 millioner kroner 3.1. Olje- og offshoreindustrien er de dominerende næringene for selskaper med norsk tilknytning i Nigeria I dette avsnittet vises utenlandsomsetning blant selskapene med norsk tilknytning i Nigeria i perioden 2012 til. Utenlandsomsetning er summen av varer og tjenester produsert av selskaper i Norge (eksport) og omsetning fra enheter i norske selskaper i utlandet. I tabellen nedenfor gis en kort beskrivelse av de tre viktigste næringene i Nigeria for selskaper med norsk tilknytning. Tabell 3-1: Viktigste næringer for selskaper med norsk tilknytning i Nigeria Næring Offshore Beskrivelse av næringen Aktiviteter knyttet til utvinning av olje og gass, slik som boring og brønntjenester, feltutvikling (subsea og topside), operatørskap, geologi og seismikk, operasjoner og tjenester og nedstrøms aktiviteter, som raffinerier og rørtransport. Sjømat Fiskeri, fiskeoppdrett og bearbeiding og eksport av sjømat, samt leverandører av utstyr og tjenester til de ulike delene av verdikjeden. Prosessindustri Raffineri, metall-, kjemisk-, miljøteknologi-, papir- og farmasøytisk industri. Figuren nedenfor viser utenlandsomsetning i Nigeria for selskaper med norsk tilknytning. Menon Business Economics 9 RAPPORT

11 Figur 3-1: Utenlandsomsetning for selskaper med norsk tilknytning i Nigeria, Kilde: Menon/SSB 12,8 mrd. NOK 12,6 mrd. NOK 9,6 mrd. NOK Millioner kroner\land Statoil Offshore Sjømat Prosessindustri Teknologiindustri Andre næringer Det er interessant å merke seg den betydelige fluktuasjonen i utenlandsomsetningen i alle næringer i Nigeria. Dette tyder på kortsiktige kontrakter. Med mindre mer langsiktige kunderelasjoner etableres, er det grunn til å regne med betydelig fluktuasjon også fremover. Utenlandsomsetningen er dominert av Statoils aktivitet i landet, som utgjorde omtrent 62 prosent av utenlandsomsetningen i. Selskaper innen offshore leverandørindustri har også betydelige leveranser og utgjorde til sammen 22 prosent av utenlandsomsetningen i. Sjømat og prosessindustri er andre viktige næringer for selskaper med norsk tilknytning. Som det går frem av figuren eksporterte Norge sjømat til Nigeria for nær 1 milliard kroner i, opp fra nær 400 millioner i Nigeria er det landet i Afrika som kjøper mest norsk sjømat. Restriksjoner på import av fisk i Nigeria, som følge av fallende oljepris, gjør at verdien på fiskeeksporten er ventet å bli lavere i Til forskjell fra for eksempel Sør-Afrika er det ikke laks som er den store eksportartikkelen. De siste årene har makrell og forskjellige torskeprodukter vært de viktigste eksportartiklene for norsk sjømatnæring til Nigeria. Innen prosessindustri er det raffinerte petroleumsprodukter som dominerer eksporten. Denne eksporten kommer blant annet fra raffineriene på Slagentangen utenfor Tønsberg og fra Mongstad utenfor Bergen. I tillegg har også Yara noe eksport til Nigeria, men betydelig lavere enn til de andre land som kartlegges i denne rapporten. Menon Business Economics 10 RAPPORT

12 3.2. Norsk eksport til Nigeria var på omtrent 4,7 milliarder kroner i I figuren nedenfor vises total eksport fra selskaper med norsk tilknytning i Nigeria. Eksport er varer og tjenester som er produsert av enheter i Norge, og selges i utlandet. Det utgjør dermed en del av utenlandsomsetningen. Figuren nedenfor viser at norsk eksport til Nigeria var på 4,698 milliarder kroner i. Eksport utgjorde dermed omtrent 40 prosent av norsk utenlandsomsetning i Nigeria. Figur 3-2 Norsk eksport til Nigeria, Kilde: Menon/SSB 4,9 mrd. NOK 4,7 mrd. NOK 3,2 mrd. NOK 2012 Millioner kroner\land Offshore Sjømat Prosessindustri Teknologiindustri Andre næringer Om en sammenligner Figur 3-2 med Figur 3-1, ser vi at den største forskjellen er Statoils omsetning. Denne er naturlig nok ikke eksport, ettersom petroleumsressursene som utvinnes er på nigeriansk sokkel. Den øvrige utenlandsomsetningen i Nigeria er altså nærmest utelukkende eksport fra Norge Norske investeringer i Nigeria Vi presenterer her norske investeringer i Nigeria. Vi viser at Norge har betydelige investeringer i Nigeria, og en betydelig avkastning på investeringene, regnet som tilbakeført overskudd. Tilbakeført overskudd fra Nigeria overstiger tilbakeføringer fra både USA og Canada. Vi skiller mellom direkteinvesteringer og finansielle investeringer. Direkteinvesteringer er investeringer over landegrensene der investor har til hensikt å opprette en varig økonomisk forbindelse og øve innflytelse på virksomheten i investeringsobjektet. De direkte investeringene skilles slik fra finansielle porteføljeinvesteringer, som ofte har et mindre omfang og en kortere investeringshorisont enn investeringer i kontrollerende poster. I internasjonale anbefalinger angis en eierandel på 10 prosent som kriterium for direkte investering (SSB, 2004) 3. Ifølge Menons kartlegging har norske selskaper direkteinvesteringer for om lag 3,5 milliarder kroner i Nigeria. Statoils investeringer i petroleumsfelt på den nigerianske sokkelen utgjør nær 100 prosent av disse. Samtidig ser 3 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200403/mcmahon.pdf Menon Business Economics 11 RAPPORT

13 vi en markant økning i finansielle porteføljeinvesteringer. Norge og norske selskaper hadde porteføljeinvesteringer for om lag 750 millioner kroner i Nigeria i, opp fra et ubetydelig nivå i Nær 500 millioner av disse investeringene er investeringer gjennom Statens pensjonsfond utland Norske direkteinvesteringer i Nigeria Figuren under viser verdien av norske direkteinvesteringer i Nigeria i perioden Figur 3-3: Norske direkteinvesteringer i Nigeria, Kilde: Menon mill. NOK mill. NOK mill. NOK Direkteinvesteringer Som det går frem av figuren har selskaper med norsk tilknytning direkteinvesteringer for i overkant av 4 milliarder kroner in i 4. Direkteinvesteringene er nærmest utelukkende knyttet til Statoils investeringer i Nigeria. Mye av virksomheten i Nigeria har også vært lønnsom. Figuren nedenfor viser tilbakeført overskudd fra norske datterselskaper i Nigeria Overskuddet kommer primært fra Statoils virksomhet i landet, der selskapet hadde svært store inntekter i 2012, men noe lavere etter det. 4 Det må samtidig understrekes at figuren ovenfor er et anslag på norske investeringer. SSB viser i sin investeringsstatistikk en betydelig reduksjon i norske investeringer i Nigeria, og at investeringene i Nigeria i var på 351 millioner kroner i En gjennomgang av Statoils regnskaper viser imidlertid at dette ikke kan være tilfellet. Statoil Nigeria har i sin årsrapportering oppgitt verdien av sine investeringer til om lag 2,7 milliarder kroner i Samtidig viser Statoils Sustainability report at de har foretatt investeringer for 1,6 milliarder kroner i Nigeria i. Ved en beregning av investeringsnivået for har vi derfor lagt til grunn årsrapporteringen for Statoil Nigeria i, og Statoils Sustainability Report. Samtidig har vi nedskrevet verdien av den oppgitte investering i 2013 med gjennomsnittlig reduksjon i beholdning siste år. Bakgrunn for nedskrivingen er at verdien av en investering i olje- og gassfelt reduseres etter hvert som petroleumsressursene utvinnes. Menon Business Economics 12 RAPPORT

14 Figur 3-4: Tilbakeført overskudd fra norske datterselskaper i Nigeria. Kilde: SSB mill NOK mill NOK mill NOK mill NOK 720 mill NOK Total tilbakeført overskudd fra datterselskaper i Nigeria Som figuren under viser hadde norske virksomheter i 2013 større tilbakeført overskudd fra datterselskaper i Nigeria enn fra både Storbritannia og USA. Tilbakeført overskudd fra datterselskaper i Nigeria var faktisk i overkant av tre ganger så høyt som tilbakeført overskudd fra datterselskaper i USA. Samtidig ser vi av Figur 3-4 en betydelig reduksjon i tilbakeført overskudd i fra 2012 til Figur 3-5: Tilbakeført overskudd fra datterselskaper i utvalgte land i Kilde: SSB mill NOK mill NOK 775 mill NOK 654 mill NOK 606 mill NOK 557 mill NOK Nigeria Storbritannia USA Danmark Finland Nederland Tilsvarende høye tall finnes også i Angola (Menon, ). Tilbakeføringen av overskudd til Norge medfører velferdseffekter for oss. Det meste av verdiskapingen blir imidlertid værende igjen i form av lønn, skatter og avgifter og utbytte til stedlige aksjonærer. Menon Business Economics 13 RAPPORT

15 Sterk økning i norske finansielle investeringer i Nigeria Verdien av norske finansielle porteføljeinvesteringer i Nigeria har økt fra et ubetydelig nivå i 2012 til om lag 750 millioner i. Statens pensjonsfond startet med investeringer i Nigeria i 2013, og har ved utgangen av investeringer for om lag 500 millioner kroner i landet. De resterende porteføljeinvesteringer er gjort av verdipapirfond. Figur 3-6: Beholdning norske finansielle porteføljeinvesteringer i Nigeria i perioden Kilde: SSB mill. NOK 499 mill. NOK 314 mill. NOK 156 mill. NOK 233 mill. NOK 36 mill. NOK 36 mill. NOK 16 mill. NOK 16 mill. NOK 8 mill. NOK 8 mill. NOK 158 mill. NOK Verdipapirfond Offentlig forvaltning I prosent utgjør verdien av de finansielle porteføljeinvesteringene 17 prosent av direkteinvesteringene. Nigeria er på dette området motstykket til Sør-Afrika, hvor verdien av finansielle porteføljeinvesteringer er langt høyere enn direkteinvesteringene. Økningen i finansielle porteføljeinvesteringer i Nigeria er imidlertid langt sterkere enn økningen i direkteinvesteringer. Som vedlegg til rapporten vises Statens pensjonsfond utlands porteføljeinvesteringer i Nigeria i perioden Menon Business Economics 14 RAPPORT

16 4. Ghana Vi viser i dette kapitlet en oversikt over utviklingen i norske økonomiske interesser i Ghana. Utenlandsomsetningen i Ghana var i på 2.1 milliarder kroner, hvorav eksport utgjorde 1,8 milliarder kroner. Kartleggingen viser en betydelig økning i norske økonomiske interesser i Ghana, og at de økonomiske interessene i stor grad er knyttet til petroleumsvirksomheten i landet. Samtidig har også andre næringer som prosessindustri og teknologisk industri et betydelig engasjement i landet. Vi ser også en markant økning i norske investeringer i Ghana. Disse er i stor grad knyttet til offshore leverandørindustri. Til sammen utgjorde direkteinvesteringene 498 millioner kroner i. Samtidig har Statens pensjonsfond utland har gjort finansielle investeringer i Ghana for første gang i, med en investering verdsatt til 15 millioner kroner. De finansielle investeringene i beløp seg til 261 millioner kroner Offshore og prosessindustri er de viktigste næringene for selskaper med norsk tilknytning i Ghana I dette avsnittet vises utenlandsomsetning blant selskapene med norsk tilknytning i Ghana i perioden 2012 til. Utenlandsomsetning er summen av varer og tjenester produsert av selskaper i Norge (eksport) og omsetning fra enheter i norske selskaper i utlandet. Vi har valgt å bruke Menons næringsinndeling som grunnlag for våre beregninger, da denne i større grad enn SSBs NACE-koder 5 gjenspeiler den faktiske strukturen i norsk næringsliv. I tabellen nedenfor gis en kort beskrivelse av de tre viktigste næringene i Ghana for selskaper med norsk tilknytning. Tabell 4-1: Viktigste næringer for selskaper med norsk tilknytning i Ghana Næring Prosessindustri Offshore Beskrivelse av næringen Raffineri, metall-, kjemisk-, miljøteknologi-, papir- og farmasøytisk industri. Aktiviteter knyttet til utvinning av olje og gass, slik som boring og brønntjenester, feltutvikling (subsea og topside), operatørskap, geologi og seismikk, operasjoner og tjenester og nedstrømsaktiviteter, som raffinerier og rørtransport. Teknologiindustri Teknologiindustri omfatter et stort antall industribedrifter med et bredt næringsfokus. Vi gir dem fellesbetegnelsen «teknologi» fordi de produserer varer som inneholder teknologiske komponenter. Dette skiller dem fra prosessindustrien. Bedrifter med hovedfokus rettet mot maritim og offshore olje og gass er ikke inkludert her. Figuren nedenfor viser norsk utenlandsomsetning i Ghana Vi ser at det først og fremst er offshore, prosess- og teknologiindustri som utgjør utenlandsomsetningen. Den resterende utenlandsomsetningen fordeler seg på flere mindre næringer, der sjømat er den største. 5 NACE star for Nomenclature Statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. NACE er en felleseuropeisk statistisk inndeling av økonomisk aktivitet. Menon Business Economics 15 RAPPORT

17 Figur 4-1: Utenlandsomsetning for selskaper med norsk tilknytning i Ghana, (i løpende priser). Kilde: Menon 2,1 mrd. NOK 2,2 mrd. NOK 1,8 mrd. NOK Millioner kroner\land Offshore Prosessindustri Teknologiindustri Sjømat Maritim næring Kunnskapstjenester Andre næringer Som det går frem av figuren har det i perioden vært en markant økning i offshore leverandørindustris omsetning, som har økt med 60 prosent på tre år. Brorparten av prosessindustrien består av eksport fra gjødselprodusenten Yara. Det har de siste årene vært en reduksjon i Yaras vareeksport til Ghana, noe som har ført til at utenlandsomsetningen i prosessindustrien har falt i perioden fra 2012 til. Menon Business Economics 16 RAPPORT

18 4.2. Norsk eksport til Ghana var på 1,9 milliarder kroner i Figuren nedenfor viser total eksport fra Norge til Ghana. Eksport er varer og tjenester som er produsert av enheter i Norge, og selges i utlandet. Det utgjør dermed en del av utenlandsomsetningen. Figur 4-2: Norsk eksport til Ghana fordelt på næring, Kilde: Menon 1,8 mrd. NOK 1,9 mrd. NOK 1,3 mrd. NOK 2012 Millioner kroner\land Offshore Teknologiindustri Prosessindustri Sjømat Maritim næring Kunnskapstjenester Andre næringer Norsk eksport av varer og tjenester til offshoreindustrien økte med 60 prosent fra 2012 til. Som andel av total eksport av norske varer og tjenester til Ghana økte eksport til offshoreindustrien fra omtrent 40 prosent i 2012 til i overkant av 45 prosent i. Eksport fra teknologiindustri har også økt markant siden Det er en større leveranse fra rørprodusenten Pipelife til gasskraftverket i Takoradi som utgjør det meste av omsetningen til teknologiindustrien. Seadrill hadde lenge hovedkontoret sitt i Norge før det ble flyttet til London i Avhengig av hvilke definisjoner som legges til grunn så kan Seadrill både regnes som er norsk og som et utenlandsk selskap. Vi har derfor valgt å også presentere eksporttallene for Ghana der Seadrill er utelatt for alle årene i tabellen Figur 4-3. Som det fremgår av tabellen blir norsk eksport betydelig redusert. Menon Business Economics 17 RAPPORT

19 Figur 4-3: Norsk eksport til Ghana fordelt på næringer, uten Seadrill, Kilde: Menon/SSB 720 mill. NOK 510 mill. NOK 584 mill. NOK 2012 Millioner kroner\land Offshore Teknologiindustri Prosessindustri Sjømat Maritim næring Kunnskapstjenester Andre næringer Skal Seadrill regnes som et norsk selskap? I statistikk over offshore leverandørindustri har vi valgt å ta med omsetningen til Seadrill. Seadrill var inntil utgangen av 2012 et norsk selskap. I 2013 flyttet de imidlertid aktiviteten til London. Selv om selskapet formelt sett er britisk i 2013, har vi valgt å presentere eksporttall både med og uten Seadrill. Seadrills yilknytningen til Norge fortsatt sterk. Seadrills datterselskap North Atlantic Drilling har for eksempel fortsatt hovedkontor i Norge, og Seadrill er notert på Oslo Børs. Videre har selskapet fremdeles en betydelig andel ansatte i Norge. Om vi hadde regnet Seadrill som et britisk selskap, ville vi sett et betydelig fall i utenlandsomsetning i Menon Business Economics 18 RAPPORT

20 4.3. Norske investeringer i Ghana Vi presenterer her norske investeringer i Ghana. Vi skiller mellom direkteinvesteringer og finansielle investeringer. Direkteinvesteringer er investeringer over landegrensene der investor har til hensikt å opprette en varig økonomisk forbindelse og øve innflytelse på virksomheten i investeringsobjektet. De direkte investeringene skilles slik fra finansielle porteføljeinvesteringer, som ofte har et mindre omfang og en kortere investeringshorisont enn investeringer i kontrollerende poster. I internasjonale anbefalinger angis en eierandel på 10 prosent som kriterium for direkte investering (SSB, 2004) Norske direkteinvesteringer i Ghana Figuren nedenfor viser norske direkteinvesteringer i Ghana fra 2010 til Vi ser at det var en dobling av investeringer fra 2010 til 2011, og at nivået senere har vært på rundt 500 millioner kroner. Figur 4-4: Norske direkteinvesteringer i Ghana, Kilde: SSB 500 mill. NOK 522 mill. NOK 498 mill. NOK 248 mill. NOK Total FDI De norske direkteinvesteringene i Ghana er i hovedsak knyttet til offshore leverandørindustri. Prosessindustri og fiskeindustri har også betydelige investeringer, men altså langt mindre enn offshore leverandørindustri. 6 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200403/mcmahon.pdf Menon Business Economics 19 RAPPORT

21 Norske finansielle porteføljeinvesteringer i Ghana Norge og næringsliv med norsk tilknytning hadde finansielle porteføljeinvesteringer for om lag 250 millioner kroner i Ghana i. Det var en markant økning i beholdningen fra 2012 til 2013, etter en reduksjon i beholdningen i perioden Figur 4-5: Beholdning norske finansielle porteføljeinvesteringer i Ghana i perioden Kilde: SSB mill. NOK 261 mill. NOK 15 mill. NOK 181 mill. NOK 116 mill. NOK 107 mill. NOK 262 mill. NOK 246 mill. NOK 181 mill. NOK 116 mill. NOK 107 mill. NOK Verdipapirfond Offentlig forvaltning Fra har Statens pensjonsfond utland foretatt porteføljeinvesteringer i Ghana. Dette består så langt av en enkeltinvestering i selskapet Fan Milk, verdsatt til 15 millioner kroner ved utgangen av Menon Business Economics 20 RAPPORT

22 5. Sør-Afrika Vi viser i dette kapitlet utenlandsomsetning fra selskaper med norsk tilknytning i Sør-Afrika, herunder eksport fra Norge til Sør-Afrika i perioden 2012 til. Utenlandsomsetningen i Sør-Afrika var i på 4,2 milliarder kroner, mens eksport var på 1,6 milliarder kroner. Norske finansielle investeringer var i 38,6 milliarder kroner, og direkteinvesteringer beløp seg til 1,8 milliarder kroner Prosessindustri og fornybar energi er de største næringene for utenlandsomsetningen i Sør-Afrika I dette avsnittet vises utenlandsomsetning til selskaper med norsk tilknytning i Sør-Afrika i perioden 2012 til. Utenlandsomsetning er summen av varer og tjenester produsert av selskaper i Norge (eksport) og omsetning fra enheter i norske selskaper i utlandet. I tabellen nedenfor gis en kort beskrivelse av de tre viktigste næringene i Sør-Afrika for norsk utenlandsomsetning. Tabell 5-1: Viktigste næringer for selskaper med norsk tilknytning i Sør-Afrika Næring Prosessindustri Fornybar energi Beskrivelse av næringen Raffineri, metall-, kjemisk-, miljøteknologi-, papir- og farmasøytisk industri. Distribusjon og handel med kraft, produksjon av fornybar energi, avfallshåndtering og resirkulering, rensing av fraksjoner og overvåkning av miljøet, samt leverandører av teknologi og rådgivning rettet mot sektoren. Offshore Aktiviteter knyttet til utvinning av olje og gass, slik som boring og brønntjenester, feltutvikling (subsea og topside), operatørskap, geologi og seismikk, operasjoner og tjenester og nedstrøms aktiviteter, som raffinerier og rørtransport. Vi ser fra figuren nedenfor at prosessindustri og fornybar energi utgjør de største næringene for norsk utenlandsomsetning i Sør-Afrika. Utenlandsomsetningen er videre fordelt på flere andre næringer der offshore leverandørindustri, sjømat og teknologiindustri er de største med omsetning på over 200 millioner kroner hver. Menon Business Economics 21 RAPPORT

23 Figur 5-1: Utenlandsomsetning for selskaper med norsk tilknytning i Sør-Afrika, Kilde: Menon/SSB 5,7 mrd. NOK 3,4 mrd. NOK 4,2 mrd. NOK 2012 Millioner kroner\land Prosessindustri Fornybar energi Offshore Sjømat Teknologiindustri Kunnskapstjenester Andre næringer Sammenlignet med de andre land vi har kartlagt i rapporten, ser vi altså at de norske økonomiske interessene er mer diversifisert. Fornybar energi utgjør en betydelig andel av utenlandsomsetningen, der Scatec Solars nye solkraftverk (ferdigstilt i ) utgjør en stor andel Norsk eksport til Sør-Afrika var på 1,7 milliarder i I figuren nedenfor vises total eksport fra Norge til Sør-Afrika. Eksport er varer og tjenester som er produsert av enheter i Norge, og selges i utlandet. Det utgjør dermed en del av utenlandsomsetningen. Figuren viser at norsk eksport til Sør-Afrika var på 1,6 milliarder kroner i. Figur 5-2: Norsk eksport til Sør-Afrika fordelt på næring, Kilde: Menon/SSB 2,5 mrd. NOK 1,4 mrd. NOK 1,7 mrd. NOK Millioner kroner\land Offshore Sjømat Teknologiindustri Prosessindustri Andre næringer Menon Business Economics 22 RAPPORT

24 Forskjellig fra den totale utenlandsomsetningen, er det offshore og sjømat som er de største næringene for norsk eksport til Sør-Afrika. Det tilsier at omsetningen i næringene prosessindustri og fornybar energi, som utgjør de største andelene av den totale utenlandsomsetningen, stammer fra omsetning i datterselskaper til malingsprodusenten Jotun og solenergiselskapet Scatec Solar. Sjømateksporten til Sør-Afrika har økt fra 220 millioner i 2012 til 441 millioner i, noe som tilsvarer en økning på i overkant av 100 prosent. Det er hovedsakelig oppdrettslaks som blir eksportert til Sør-Afrika. Eksporten av raffinerte petroleumsprodukter ligger under prosessindustri og utgjør mesteparten av denne næringens eksport. Hvilke land som kjøper norsk olje varierer fra år til år og prisen på olje er også svært volatil Norske investeringer i Sør-Afrika Vi presenterer her norske investeringer i Sør-Afrika. Vi skiller mellom direkteinvesteringer og finansielle investeringer. Direkteinvesteringer er investeringer over landegrensene der investor har til hensikt å opprette en varig økonomisk forbindelse og øve innflytelse på virksomheten i investeringsobjektet. De direkte investeringene skilles slik fra finansielle porteføljeinvesteringer, som ofte har et mindre omfang og en kortere investeringshorisont enn investeringer i kontrollerende poster. I internasjonale anbefalinger angis en eierandel på 10 prosent som kriterium for direkte investering (SSB, 2004). Norske investeringer i Sør-Afrika består nærmest utelukkende av finansielle porteføljeinvesteringer. Mens verdien av norske porteføljeinvesteringer var på nær 39 milliarder kroner i, var verdien av direkteinvesteringene på i underkant av 2 milliarder kroner, altså omtrent fem prosent av porteføljeinvesteringene. Dette er vist i figuren nedenfor. Figur 5-3: Norske investeringer i Sør-Afrika i. Kilde: 38,6 mrd. NOK 1,8 mrd. NOK Direkteinvesteringer Finansielle investeringer Mens verdien av direkteinvesteringer har vært stabil i perioden 2012-, har verdien av porteføljeinvesteringene økt markant. Ettersom verdien av porteføljeinvesteringene langt overstiger verdien av direkteinvesteringene, presenterer vi i dette kapitlet først porteføljeinvesteringene. Dette i motsetning til presentasjoner for de foregående land, hvor direkteinvesteringer er presentert først Finansielle porteføljeinvesteringer for om lag 38 milliarder kroner i Norge og selskaper med norsk tilknytning hadde finansielle porteføljeinvesteringer for om lag 38 milliarder kroner ved utgangen av, opp fra i underkant av 13 milliarder i På tre år har altså verdien av Menon Business Economics 23 RAPPORT

25 porteføljeinvesteringene økt med nær 200 prosent. Hvordan investeringene fordeler seg på aktører vises i figuren nedenfor. Figur 5-4: Beholdning av norske finansielle porteføljeinvesteringer i Sør Afrika i perioden Kilde: SSB ,6 mrd. NOK 33,3 mrd. NOK 26,8 mrd. NOK 14,6 mrd. NOK 13,0 mrd. NOK Millioner kroner\år Verdipapirfond Offentlig forvaltning Andre finansielle foretak Liv- og skadeforsikringer Banker Som det fremgår av figuren er det i hovedsak offentlig forvaltning som har økt sine plasseringer i Sør-Afrika. Offentlig forvaltning hadde 34 milliarder kroner i finansielle investeringer i Sør-Afrika ved utgangen av, opp 260 prosent siden Av de 34 milliardene hadde Statens pensjonsfond utland aksjeinvesteringer for 22,7 milliarder kroner. De resterende deler av offentlig sektors finansielle porteføljeinvesteringer består av investeringer i sørafrikanske statsobligasjoner. Flere av aksjene til Statens pensjonsfond utland er verdsatt til milliardbeløp, og de fem største investeringene er vist i tabellen nedenfor. Tabell 5-2: Fem største aksjeinvesteringer i Sør Afrika ved Statens pensjonsfond utland ved utgangen av. Kilde: Norges bank Selskap Millioner kroner Naspers Ltd FirstRand Ltd Steinhoff International Holdings Ltd Aspen Pharmacare Holdings Ltd MTN Group Ltd En av grunnene for økningen i total aksjeportefølje i Sør-Afrika er en verdistigning på aksjene den sør-afrikanske børsen steg med nær 60 prosent i perioden Viktigere er imidlertid at Statens pensjonsfond utland har økt antall selskaper de har investert i. Mens de ved utgangen av 2011 hadde investert i 57 selskaper, hadde de ved utgangen av investert i 104 selskaper, altså en økning på 54 prosent. I tillegg til offentlige investeringer på i overkant av 34 milliarder kroner, hadde norske verdipapirfond investeringer for 3,8 milliarder i Sør-Afrika i. Blant andre har KLP betydelige finansielle plasseringer i Sør Afrika. Menon Business Economics 24 RAPPORT

26 Jevn verdi på utenlandsinvesteringer I figuren nedenfor vises omfang av direkteinvesteringer i Sør-Afrika i perioden Porteføljen av investeringer i 2013 og består i hovedsak av investeringer fra Scatec Solar, Jotun, Borregaard og Yara, som alle har investeringer på mer enn 100 millioner kroner i Sør-Afrika. Figur 5-5: Norske direkteinvesteringer i Sør-Afrika Kilde: Menon mill. NOK mill. NOK mill. NOK Direkteinvesteringer Figuren viser at investeringsnivået ligger stabilt rundt 1,8 milliarder norske kroner. Noe av dette er norske bedrifters investeringer, men en betydelig del er norske eiendomsinvesteringer i landet. Menon Business Economics 25 RAPPORT

27 Figuren nedenfor viser tilbakeført overskudd fra norske datterselskaper i Sør-Afrika fra 2009 til Tilbakeført overskudd er lokalt overskudd som føres tilbake til selskapet i Norge. Vi ser at overskuddet har blitt gradvis redusert i perioden, men vi vet ikke hvorfor. Enten kan datterselskapene ha blitt mindre lønnsomme eller det kan være at mer av overskuddet i datterselskapene beholdes for reinvestering i virksomheten. Figur 5-6: Tilbakeført overskudd fra norske datterselskaper i Sør-Afrika Kilde: SSB 44 mill NOK 32 mill NOK 31 mill NOK 28 mill NOK 18 mill NOK Total tilbakeført overskudd fra datterselskaper i Sør-Afrika Menon Business Economics 26 RAPPORT

28 6. Mosambik Vi gir i dette kapitlet en oversikt over norske økonomiske interesser i Mosambik. Utenlandsomsetningen i Mosambik var i på 1,3 milliarder kroner, hvorav eksporten stod for nesten hele verdien. Norske interesser på leveransesiden i stor grad er knyttet til olje og gass. På eiersiden er imidlertid bildet langt mer sammensatt, med investeringer innen landbruk, offshore leverandørindustri, og ikke minst finanssektoren gjennom Norfunds investeringer. De finansielle investeringene er 173 millioner i, og direkteinvesteringene beløper seg til 100 millioner kroner Offshoreindustri er den viktigste næringen for selskaper med norsk tilknytning i Mosambik I dette avsnittet vises utenlandsomsetning blant selskap med norsk tilknytning i Mosambik i perioden 2012 til. Utenlandsomsetning er summen av varer og tjenester produsert av selskaper i Norge (eksport) og omsetning fra enheter i norske selskaper i utlandet. I tabellen nedenfor gis en kort beskrivelse av de tre viktigste næringene i Mosambik for selskaper med norsk tilknytning. Tabell 6-1: Viktigste næringer for selskaper med norsk tilknytning i Mosambik Næring Offshore Beskrivelse av næringen Aktiviteter knyttet til utvinning av olje og gass, slik som boring og brønntjenester, feltutvikling (subsea og topside), operatørskap, geologi og seismikk, operasjoner og tjenester og nedstrøms aktiviteter, som raffinerier og rørtransport. Teknologiindustri Teknologiindustri omfatter et stort antall industribedrifter med et bredt næringsfokus. Vi gir dem fellesbetegnelsen «teknologi» fordi de produserer varer som inneholder teknologiske komponenter. Dette skiller dem fra prosessindustrien. Bedrifter med hovedfokus rettet mot maritim og offshore olje og gass er ikke inkludert her. Kunnskapstjenester Teknologisk, økonomisk, juridisk, administrativ og markedsmessig konsulent- og rådgivningstjenester, til alle typer næringer og til offentlig forvaltning. I figuren nedenfor ser vi at utenlandsomsetningen har økt fra 1,156 milliarder kroner i 2012 til 1,293 milliarder kroner i. Det tilsvarer en økning på i overkant av tre prosent. Utenlandsomsetningen er helt klart dominert av offshoreindustrien, som i utgjorde i underkant av 90 prosent. Kunnskapstjenester utgjør også en viktig del av utenlandsomsetningen. I utgjorde også teknologiindustri en betydelig del av utenlandsomsetningen. Menon Business Economics 27 RAPPORT

29 Figur 6-1: Utenlandsomsetning selskaper med norsk tilknytning i Mosambik. Kilde: Menon/SSB 1,2 mrd. NOK 1,2 mrd. NOK 1,3 mrd. NOK Millioner kroner\land Offshore Teknologiindustri Kunnskapstjenester Reiseliv Prosessindustri Andre næringer Utenlandsomsetningen til offshoreindustrien økte fra 1,076 milliarder i 2012 til 1,111 milliarder i. Det tilsvarer omtrent tre prosent, og total utenlandsomsetning har hatt omtrent tilsvarende vekst i perioden. Riggselskapet Fred Olsen Energy er klart største aktør, og står for hele 95 prosent av utenlandsomsetningen i offshoreindustrien i Mosambik Norsk eksport til Mosambik var på 1,3 milliarder kroner i I figuren nedenfor vises total eksport fra Norge til Mosambik. Eksport er varer og tjenester som er produsert av enheter i Norge, og selges i utlandet. Det utgjør dermed en del av utenlandsomsetningen. Fra figuren nedenfor ser vi at norsk eksport til Mosambik var på 1,283 milliarder kroner. Norges utenlandsomsetning i Mosambik er dermed nesten utelukkende eksport. Menon Business Economics 28 RAPPORT

30 Figur 6-2: Norsk eksport til Mosambik fordelt på næring. Kilde: Menon/SSB 1,1 mrd. NOK 1,2 mrd. NOK 1,3 mrd. NOK 2012 Total eksport Offshore Teknologiindustri Kunnskapstjenester Reiseliv Prosessindustri Andre næringer Vi ser at norsk vare- og tjenesteeksport til Mosambik domineres av leveranser til offshoreindustrien. Riggselskapene dominerer med sin aktivitet. Flytende borerigger og boreskip flyttes over hele verden til der det er oppdrag. De mest avanserte boreskipene og riggene hadde dagrater på over USD når ratene var på sitt høyeste før kollapsen i oljeprisene i. Ett års virksomhet for en rigg kan innebære en omsetning på over en milliard norske kroner. Dette gjør at de landene som har hatt norske riggselskaper involvert får svært høy omsetning de årene det gjelder. Mosambik er et godt eksempel på dette, der Fred Olsen Energy har hatt flere store boreoperasjoner i Mosambiks farvann de siste årene. Menon Business Economics 29 RAPPORT

31 6.3. Norske investeringer Figuren nedenfor viser norske direkteinvesteringer i Mosambik fra 2012 til. Figur 6-3: Norske direkteinvesteringer i Mosambik. Kilde: Menon mill. NOK 100 mill. NOK 72 mill. NOK Direkteinvesteringer Direkteinvesteringene i Mosambik er diversifisert. Det er betydelige investeringer innen landbruk gjennom Green Resources. Sist men ikke minst har offshore selskapet Hemla gjort investeringer i landet. Finansielle porteføljeinvesteringer overstiger imidlertid direkteinvesteringer i Mosambik i perioden. Som det fremgår av figuren nedenfor, har det vært en jevn stigning i norske finansielle porteføljeinvesteringer i Mosambik. Investeringene i Mosambik er i hovedsak gjort gjennom Norfund, hvorav investeringen i Banco Terre er blant de største. Figur 6-4: Beholdning norske finansielle porteføljeinvesteringer i Mosambik i perioden Kilde: Menon mill. NOK 127 mill. NOK 134 mill. NOK 94 mill. NOK 33 mill. NOK Andre finansielle foretak Menon Business Economics 30 RAPPORT

32 7. Tanzania Vi viser i dette kapitlet utenlandsomsetning fra selskaper med norsk tilknytning i Tanzania, og herunder eksport fra Norge til Tanzania i perioden 2012 til. Utenlandsomsetningen i Tanzania var i på omtrent millioner kroner, hvor eksporten utgjorde omtrent millioner kroner. Norske direkteinvesteringer i Tanzania er på 5,9 milliarder kroner i, som i all hovedsak er Statoils investeringer i landet. De finansielle investeringene beløper seg til 123 millioner kroner i Offshoreindustrien og prosessindustri utgjør majoriteten av utenlandsomsetningen i Tanzania I dette avsnittet vises norsk utenlandsomsetning i Tanzania i perioden 2012 til. Utenlandsomsetning er summen av varer og tjenester produsert av selskaper i Norge (eksport) og omsetning fra enheter i norske selskaper i utlandet. I tabellen nedenfor gis en kort beskrivelse av de tre viktigste næringene i Tanzania for norsk utenlandsomsetning. Tabell 7-1: Viktigste næringer for selskaper med norsk tilknytning i Tanzania Næring Offshore Beskrivelse av næringen Aktiviteter knyttet til utvinning av olje og gass, slik som boring og brønntjenester, feltutvikling (subsea og topside), operatørskap, geologi og seismikk, operasjoner og tjenester og nedstrøms aktiviteter, som raffinerier og rørtransport. Prosessindustri Raffineri, metall-, kjemisk-, miljøteknologi-, papir- og farmasøytisk industri. Teknologiindustri Teknologiindustri omfatter et stort antall industribedrifter med et bredt næringsfokus. Vi gir dem fellesbetegnelsen «teknologi» fordi de produserer varer som inneholder teknologiske komponenter. Dette skiller dem fra prosessindustrien. Bedrifter med hovedfokus rettet mot maritim og offshore olje og gass er ikke inkludert her. I figuren nedenfor ser vi at omsetning i offshoreindustrien og prosessindustrien utgjør majoriteten av utenlandsomsetningen i Tanzania. Teknologiindustri er en annen viktig næring. Menon Business Economics 31 RAPPORT

33 Figur 7-1: Utenlandsomsetning for norskbaserte selskaper i Tanzania, Kilde: Menon/SSB 2,1 mrd. NOK 2,0 mrd. NOK 1,6 mrd. NOK 2012 Millioner kroner\land Offshore Prosessindustri Teknologiindustri Kunnskapstjenester Andre næringer Utenlandsomsetningen i Tanzania økte fra millioner kroner i 2012 til millioner kroner i, noe som tilsvarer en vekst på omtrent 25 prosent. Vi ser at utenlandsomsetningen i samtlige av næringene har økt fra 2012 til. Som det går frem av figuren er offshore leverandørindustri den næringen med størst leveranser til Tanzania i perioden. Dette skriver seg i hovedsak fra Odfjell Drillings aktivitet. Menon Business Economics 32 RAPPORT

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Norsk verdiskaping på havet

Norsk verdiskaping på havet Rapport Norsk verdiskaping på havet The Seatankers Group og John Fredriksens bidrag til verdiskaping i norsk økonomi Menon publikasjon nr. 17/2012 Av Rasmus Bøgh Holmen, Christian Melbye og Leo Grünfeld

Detaljer

Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten - utenlandske i Norge og norske i utlandet

Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten - utenlandske i Norge og norske i utlandet Økonomisk analyser 3/24 - utenlandske i Norge og norske i utlandet Tore Halvorsen, Lise Dalen Mc Mahon og Heidi Sande Olsen Oppbyggingen og driften av virksomheten på norsk kontinentalsokkel har i stor

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013 Rapport Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen Menon- publikasjon nr. 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Innhold 1. Norsk eksport med og uten EØS- avtalen...

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Statistikk for energinæringen i Norge Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010 Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Dokumentinformasjon Dokument tittel Dokument type Dokument format

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Norad Report 9/2013 Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Foto: Ken Opprann Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer